Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

ЕКОНОМІКА І ФІНАНСИ Кафедра міжнародного обліку і аудиту Дніпропетровського університету імені Альфре

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2015-07-05

Бесплатно
Узнать стоимость работы
Рассчитаем за 1 минуту, онлайн

 

Конференція зареєстрована в Українському інституті науково-технічної та економічної інформації (УкрІНТЕІ), свідоцтво № 878.

Збірник матеріалів конференції зареєстровано у наукометричній базі РИНЦ (Российский индекс научного цитирования).

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Наукове видання «ЕКОНОМІКА І ФІНАНСИ»

Кафедра міжнародного обліку і аудиту

Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля (м. Дніпропетровськ)

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Кафедра економіки промисловості та організації виробництва

ДВНЗ «Українського державного хіміко-технологічного університету» (м. Дніпропетровськ)

Кафедра управления персоналом и социологии

Уральского государственного университета путей сообщения (г. Екатеринбург, Россия)

Інститут економіки і менеджменту

ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» (м. Київ)

Красноярский институт экономики

Санкт-Петербургской академии управления и экономики (НОУ ВПО) (г. Красноярск, Россия)

Полтавська державна аграрна академія (м. Полтава)

НП «Ассоциация Профессиональных Бухгалтеров Содружество» (НП АБС) (г. Москва, Россия)

Кафедра економіки промисловості

Національної металургійної академії України (м. Дніпропетровськ)

НОУ ВПО Институт законоведения и управления Всероссийской полицейской ассоциации

(г. Тула, Россия)

ЧОУ ВПО «Ижевский институт управления» (г. Ижевск, Россия)

Інститут інтегрованих форм навчання НМетАУ  (м. Дніпропетровськ)

запрошують взяти участь у

Міжнародній науково-практичній Інтернет-конференції:

«СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ»,

яка відбудеться 

16-17 СІЧНЯ 2014 року

Тематичні напрямки конференції:

Секція 1.  Економіка і управління національним господарством.
Секція 2.  Економіка і управління підприємством.
Секція 3.  Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка.
Секція 4.  Гроші, фінанси і кредит.
Секція 5.  Бухгалтерський облік, аналіз і аудит.
Секція 6.  Оподаткування та бюджетна система.
Секція 7.  Економічна безпека суб’єктів господарської діяльності.

Секція 8.  Математичні методи в економіці.
Секція 9.  Державне управління, самоуправління та державна служба.

Секція 10.Економіка права.

До участі в конференції запрошуються викладачі вищих навчальних закладів, науковці науково-дослідних установ, аспіранти, докторанти, слухачі магістратури, студенти, представники органів державного і місцевого самоврядування, громадських організацій, підприємств, фінансових та інших установ, всі зацікавлені особи.

Контрольні дати конференції:

Дата проведення конференції

16-17 СІЧНЯ 2014 р.

Останній термін подання матеріалів

16 січня 2014 р. (включно)

Термін виходу з друку збірника

31 січня 2014 р.

Форма участі в конференції – заочна (дистанційна).

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

За результатами роботи конференції кожному учаснику буде направлено збірник тез

(УДК, ББК, ISBN).

Вартість сертификата участника конференции 40 грн.

Збірник тез в електронному варіанті буде розміщений на сайті конференції: conf.at.ua

Умови участі в конференції:

  1.  Тези доповідей направляються лише в електронному вигляді на: conf.at.ua@gmail.com
  2.  Не пізніше встановленого терміну необхідно подати на електронну адресу оргкомітету: заявку на участь; матеріали доповіді; скановану копію квитанції.
  3.  Файли назвати за прикладом: Заявка_Петров; Тези_Петров; Чек_Петров.
  4.  Після надсилання матеріалів обов’язково очікуйте підтвердження про їх отримання.
  5.  Вартість участі в конференції, публікації тез доповіді і пересилки друкованих матеріалів становить для учасників з України – 120 грн. 

6. Вартість додаткового примірника збірника становить відповідно 50 грн.

Платіжні реквізити:

Для учасників з України:

Одержувач: Дробязко Світлана Ігорівна

Банк одержувача: ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 305299 ОКПО 2775700129

Поточний рахунок: 26002060367610

Призначення платежу: за участь у конференції та друк тез (вказати прізвище).

Вимоги до оформлення тез:

1. Учасник має право представити декілька доповідей, які раніше не публікувались.

2. Максимальна кількість авторів однієї доповіді – три особи.

3. Якщо науковий керівник не є співавтором тез, то вказувати його у тексті не потрібно.

4. Обсяг матеріалів не повинен перевищувати 5 сторінок, які не нумерують.

5. Формат – А4, гарнітура – MS Word.

6. Шрифт – Times New Roman, кегль (розмір) – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, абзац – 1,25 см.

7. Поля: зверху, знизу, праворуч, ліворуч 20 мм.

8. По центру строки напівжирним шрифтом - прізвище та ініціали автора (авторів), нижче - звичайним шрифтом науковий ступінь, наукове звання, нижче курсивом – назва установи.

9. Нижче – через один інтервал – назва доповіді (великими літерами напівжирним шрифтом по центру) - не більше 8 слів.

10. Нижче – через один інтервал – текст доповіді (тез).

11.В кінці тексту – через один інтервал – наводиться Література (напівжирним і по центру). Посилання на літературне джерело подаються у квадратних дужках відповідно до порядку згадування, наприклад: [5, с.18].

12. Використання ілюстративних матеріалів, формул в тезах повинно бути мінімальним.

13. Формат таблиць та рисунків має бути лише книжковим.

14. Рисунки, діаграми, таблиці будуються з використанням чорно-білої гами. Використання кольору і фону не допускається. Усі рисунки і таблиці повинні бути названі. Для назв таблиць, підпису рисунків використовувати шрифт Тіmes New Roman, 14 рt, жирний. Всі рисунки повинні бути згруповані як єдиний об'єкт. Формули розташовувати по центру з нумерацію по правому краю. При наборі формул використовувати редактор формул МS Office. Забороняється використовувати скановані об’єкти!

15. Формули слід друкувати за допомогою редактора формул Microsoft Equation і нумерувати у круглих дужках, наприклад, (2).

16. Оргкомітет залишає за собою право відбору та редагування наукових доповідей.

17. Матеріали, які не відповідатимуть встановленим вимогам, розглядатись не будуть.

Зразок оформлення тез:

Тези доповідей, які не відповідають вимогам, надіслані без оплати або надіслані пізніше вказаного терміну не розглядаються.

Учасники конференції мають можливість опублікувати статті у:

Науковому журналі «ЕКОНОМІКА І ФІНАНСИ» (не входить до Переліку ВАК, зареєстровано у РИНЦ). Обсяг статті 10-25 стор., періодичність виходу - 12 разів на рік, прийом статей - до 28 числа кожного місяця. Сайт журнала: ecofin.at.ua

Авторам статей надається Довідка про участь у розробці науково-дослідної теми:

1) Формування механізму ефективного регулювання та управління економічною діяльністю підприємств (номер державної реєстрації 0113U007514).

2) Теорія і практика управлінського і бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту діяльності суб'єктів господарювання (номер державної реєстрації 0113U007515).

3) Розробка концепції забезпечення економічної безпеки в умовах глобалізації світової економіки (номер державної реєстрації 0113U007516).

Науковому журналі «Економіка. Фінанси. Право» – фахове видання, затверджене постановою Президії ВАК України № 2-01/10 від 13.12.2000 р., яке включено до переліку спеціалізованих видань з економіки за фаховим напрямком 08 – Економічні науки та представлено в інформаційній базі Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського (від 5-ти сторінок формату А4). Періодичність виходу наукового журналу - 12 разів на рік.

Науковому журналі «Новая экономика» (Беларусь), входит до переліку ВАК РБ.  Обсяг статті 10-16 стор., періодичність виходу - 2 рази на рік (квітень, жовтень).

Статті можна подати одночасно з тезами.  Детальна інформація на сайті: conf.at.ua


Заявка

на участь в Міжнародній науково-практичній Інтернет – конференції:

«СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ»,

яка відбудеться 

16-17 СІЧНЯ 2014 року

(заповнюється на кожного з авторів та відправляється одним файлом):

Прізвище, Ім'я, По батькові

Науковий ступінь

Вчене звання

Установа, організація, навчальний заклад

Посада

Назва доповіді

Секція №

Поштова адреса для відправлення матеріалів конференції (обяв’язково вказати індекс та країну)

Потреба у додаткових збірниках тез (кількість)

Поштова адреса для надсилання додаткових збірників тез

Е-mail:

Телефони (мобільний, домашній, робочий)

Кількість сертифікатів учасника конференції

Дата заповнення

Всі пункти заявки обов’язкові для заповнення

Координатор конференції: 

кандидат екон. наук, Дробязко Світлана Ігорівна

моб. тел. +38 (068) 851-75-52

Skype: svetlana16471

E-mail: conf.at.ua@gmail.com 

Сайт конференції: conf.at.ua 


Диплом на заказ


1. січня 2014 р Перший тиждень Другий тиждень
2. Тема- Операции с файлами и папками
3. Ne.
4. Бульвар Гагарина 66 А 1
5. О товарных знаках.
6. Теория спроса и предложения
7. Менеджмент организации 300
8. I C rteri scrlis lterlis
9. ИСТОРИЯ 20122013 учебный год Восточные славяне в VII ~ IX вв
10. Нумизматика
11. постконфронтационный
12. Всемирная история без комплексов и стереотипов
13. Тема. А.С. Пушкин. Руслан и Людмила история создания; пролог
14. Шпаргалки по истории социологии 2004г
15. тематического образования занялся самостоятельно изучением истории политической экономии и философии
16. Контрольная работа- Методы антикризисного управления
17. Философские проблемы современной техники в работах К Ясперса
18. государство Понятие и признаки государства
19. ПО ТЕМЕ- Гласные в приставках ПРЕ и ПРИ 1
20. Липецкий государственный педагогический университет Факультет технологии и предпринимательства