Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

варіантна складова частина змісту Базового навчального плану включає освітню галузь Здоров~я та фізична ку

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2015-07-05


1.Розкрийте зміст Державного стандарту з предмету фізичне виховання, та наведіть приклади постановки задач до різних розділів програми (три школи).

 У Державному стандарті загальної початкової освіти, затвердженому Кабінетом міністрів України, зазначається, що інваріантна складова частина змісту Базового навчального плану включає освітню галузь «Здоров’я та фізична культура» , яка «забезпечує свідоме ставлення до свого здоров’я, як найвищої соціальної цінності».

 Так, позитивними змінами нової редакції зазначеного документа є:
- забезпечення
наступності змісту початкової загальної освіти;
-
особистісно-орієнтований підхід в навчально-виховному процесі початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів;
-
формування ключових компетентностей учнів початкових класів, зокрема, загальнокультурної, громадянської, здоров’язбережувальної, інформаційно-комунікаційної;
- розроблення
єдиного змісту стандарту для усіх мов навчання;
- використання здоров’язбережувальних технологій

Освітня галузь «Здоров’я і фізична культура» реалізується через навчальні предмети «Основи здоров’я» та «Фізична культура». Формування навичок здорового способу життя та безпечної поведінки здійснюється в рамках курсу «Основи здоров’я» та інтегрується частково у змісті всіх предметів інваріантної та варіативної складових типових навчальних планів.

Організація навчання в перших класах у 2012/13 навчальному році здійснюється за новими навчальними програмами інваріантної складової, розробленими на виконання Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 462 від 20.04.2011, та затвердженими Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (наказ МОНмолодьспорту України від 12.09.2011 «Про навчальні програми для 1—4 класів загальноосвітніх навчальних закладів»).

Важливе завдання виховання першокласників — цілеспрямоване формування позитивної самооцінки. За сприятливих умов навчання і виховання у дітей починає формуватися правильна самооцінка, яка стосується їхніх особистісних якостей, досягнень і можливостей. Створюючи такі умови, слід ураховувати індивідуальні особливості кожного учня, насамперед виділяючи ознаки, які свідчать про тенденції формування у них самооцінки.

Вміло користуючись у роботі з першокласниками педагогічною оцінкою, вчитель закладає основи для формування в них умінь об’єктивно оцінювати хід і результати своєї діяльності, стимулює розвиток навчальних мотивів, створює атмосферу доброзичливих взаємин у класі, що необхідно для підтримування в учнів почуття власної гідності, доброти і чуйності, бажання працювати разом з однокласниками.

У класному журналі  оцінки в балах або в рівнях не виставляються. Недоцільним є використання будь-яких умовних позначень для оцінювання навчальних досягнень учнів 1-го класу, оскільки вони з часом асоціюються у дитини з відповідним балом за встановленими критеріями оцінювання. Не оцінюються темп роботи учня, його особистісні якості та індивідуальні психічні процеси

Сучасні педагогічні технології - шлях до розвитку життєздатної творчої особистості

       Оновлення цілей, змісту, методичного забезпечення початкової освіти відкриває перед учителями 4-річної школи суттєво збагачені можливості для навчання, виховання і розвитку молодших школярів. За останні роки у шкільній освіті виразніше  утверджується особистісно -  орієнтований підхід до виховання і розвитку учнів, як вияв практичного втілення гуманної педагогіки. Це передбачає зосередженість навчально-виховного процесу на потребах кожної дитини, всебічне вивчення і врахування індивідуальних особливостей вихованців, співпрацю всіх учасників навчально-виховного процесу.

       Щоб педагогічний вплив на молодших школярів був ефективним, маємо подбати про такі умови навчально-виховної взаємодії:

 1.  Гуманність навчально-виховної взаємодії;
 2.  Цілісність і системність навчально-виховного процесу;
 3.  Особистісну спрямованість навчання і виховання;
 4.  Дійову співпрацю вчителів, які працюють у конкретному класі;
 5.  Взаємну узгодженість вимог школи і батьків до виховання і розвитку дитини.

      Для реалізації зазначених умов необхідно, щоб зміст, методи навчання, ритм уроку, режим дня і тижня, етика спілкування, робота з батьками , дизайн середовища – все працювало на дитячі потреби і вікові можливості, сприяло розвитку дитячих здібностей, не шкодило фізичному і психічному здоров’ю.

   «Особистість виховує особистість - це азбука виховного процесу» Від того, як молодший школяр сприймає вчителя, залежить його ставлення до школи і до навчання.

      Фундаментальність початкової освіти не лише у міцності знань, а й формуванні ключових компетентностей:

 1.  навчальних
 2.   здоров’язберігаючих
 3.  загальнокультурних

       Для формування у молодших школярів компетентностей вчителі використовують різні методи, форми та технології навчання.

Щоб ця робота мала результати , було розроблено систему підготовки молодих фахівців

 1.  Впровадження здоров’язберігаючих технологій в умовах модернізації змісту освіти.

У програмі початкової школи ми можемо побачити реалізацію здоров’язберігаючих технологій у вигляді «Шкіл»

 1.  Школа м’яча
 2.  Школа стрибків
 3.  Школа рухів
 4.  Школа постави
 5.  Школа рухливих ігор

Виходячи з цього ми можемо на кожному уроці розвивати фізичні якості, вчити з будь якої школи певні рухові дії - чи то стрибки, ігри, робота з м’ячем у спортивних іграх їх елементах і школу постави застосовуємо на кожному уроці. (Далі берете нову програму  показуєте яку школу вибрали для роботи на уроці, на її прикладі ставите задачі уроку

н-д: Школа стрибків

Задачі:

1.Вчити виконувати стрибок у довжину з місця.

2. Удосконалювати  вміння виконувати стрибки на скакалці.

3 Розвивати фізичні якості засобами рухливих ігор та естафет зі стрибками.

4. Викликати у дітей інтерес до занять ФК на уроках та в позаурочний час.))))

Таким чином на уроках вчитель може застосовувати як одну школу для удосконалення певних дій так і декілька для розвитку фізичних якостей.
1. Huge mnhunt under wy mnhunt hs been lunched in Pris fter gunmn ttcked offices of the newspper Libertion nd fired outside the HQ of the bnk Societe Generle
2. 3 ВЫБОР ПРОВОДНИКОВ ПО НАГРЕВУ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПЛОТНОСТИ ТОКА И ПО УСЛОВИЯМ КОРОНЫ Область применения
3. Методы решения комбинаторных задач как средство обработки и интерпретации информации Цель занятия- научи
4. Психология между теорией и практикой
5. Танкоград ГБОУ ВПО ЮжноУральский государственный медицинский университет
6. Инвестиции как фактор экономического роста
7. Разработка и обоснование отбора дидактического материала для письменного инструктирования учащихся в ходе одного из уроков производственного обучения
8. Сталинградская битва
9. Тема- ldquo;Грошовий ринок особливості його функціонування і стабілізаціїrdquo; План- Економічна сутні
10. стояние и надежность крепления всех узлов и деталей
11. совокупность свойств и характеристик продукции которые придают ей способность удовлетворять обусловленны
12. Дипломная работа- Актуальные проблемы маркетинговой деятельности высших учебных заведений современной России
13. комплексная специальная
14. Полносборное общественное здание из крупноэлементных конструкций
15. Менеджмент Отчет о прохождении практики Выполнила- студентка Ц29 гр
16. дипломная практика ~ неотъемлемая часть учебного процесса в подготовке квалифицированных специалистов
17. Тема сегодняшней нашей встречи подсказала сама жизнь
18. тема и ее развитие типы денежных систем Студентки- Александренко Анна Сергеевна Группы- к42 курса 2 Спе
19. 20 в год что 23 раза превышает темпы роста рынка продовольственных товаров
20. это классификация предметов или явлений по общности какихлибо признаков