Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

Варіанти розрахунку I II III IV 1

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2015-07-05

Бесплатно
Узнать стоимость работы
Рассчитаем за 1 минуту, онлайн

Таблиця 1

Вплив структури капіталу на фінансові результати підприємства

(тис. грн.)

№  ряд-ка

Показники та алгоритм їх розрахунку

Варіанти розрахунку

I

II

III

IV

1.

Сукупний капітал

у тому числі

1.1.Власний капітал

1.2.Позиковий капітал

19049,4

19049,4

19049,4

14287,1

4762,3

19049,4

9524,7

9524,7

19049,4

4762,3

14287,1

2.

Чистий дохід (виручка) від реалізації товарів, робіт, послуг

2872,6

2872,6

2872,6

2872,6

3.

Змінні витрати

1150,2

1150,2

1150,2

1150,2

4.

Маржинальний дохід (р.2-р.3)

1722,4

1722,4

1722,4

1722,4

5.

Постійні витрати

475

475

475

475

6.

Валовий прибуток (р.4-р.5)

1247,4

1247,4

1247,4

1247,4

7.

% за кредит (10 %)

-

476,2

952,5

1428,7

8.

Прибуток до оподаткування

(р.6 - р.7)

1247,4

771,2

294,9

-181,3

9.

Чистий прибуток після оподаткування (податок 25 %)

1935,6

578,4

221,2

-

10.

Дохідність власного капіталу

(р.9 : р.1.1)

0,102

0,405

0,023

-

11.

Рівень дохідності активів (р.6 : р.1)

0,065

0,065

0,065

0,065

12.

Ефект фінансового левериджу

Таблиця 2

Прогнозування оптимальної структури капіталу

за критерієм мінімізації його вартості                   (тис. грн.)

№ ряд-ка

Джерела капіталу

Вартість капіталу, %

Варіанти структур капіталу

I

II

III

Питома вага, %

Сума

Питома вага, %

Сума

Питома вага, %

Сума

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Звичайні акції

30

40

3000

45

3300

50

3500

2

Привілейовані акції

25

15

400

20

550

20

600

3

Облігації підприємства

20

25

1900

10

1700

5

900

4

Довгострокові кредити

15

15

1100

15

1000

20

1700

5

Короткострокові кредити

10

5

600

10

450

5

300

Разом

-

100

7000

100

7000

100

7000

Таблиця 3

Прогнозований звіт про фінансові результати підприємства на 2012 рік

(тис. грн.)

Статья

2011

рік

Прогноз

2012

рік

1

2

3

4

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, рабіт, полуг)

3436,1

1,18

4054,6

Податок на додану вартість

563,5

675,8

Акцизний збір

-

-

-

Інші вирахування з доходу

-

-

-

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, рабіт, послуг)

2872,6

3378,8

Собівартість реалізованої продукції (товарів, рабіт, послуг)

2439,2

1,18

2878,3

Валовий:

Прибуток

433,4

500,5

Збиток

-

-

-

Інші операційні доходи

277,8

1,18

327,8

Адміністративні витрати

320,1

1,18

377,7

Витрати на збут

1,3

1,18

1,5

Інші операційні витрати

1241,5

1,18

1465

Фінансові результати від операційної діяльності:

Прибуток

-

-

-

Збиток

-

-

-

Дохід від участі в капіталі

-

-

-

Інші фінансові доходи

-

-

-

Інші доходи

1044,4

1,0

1044,4

Фінансові витрати

-

-

-

Втрати від участі в капіталі

-

-

-

Інші витрати

156

1,0

156

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

Прибуток

-

-

-

Збиток

329,3

353,4

Податок на прибуток від звичайної діяльності

-

-

-

Фінансові результати від звичайної діяльності:

Прибуток

-

-

-

Збиток

-

-

-

Надзвичайні:

доходи

-

-

-

Витрати

-

-

-

Податки з надзвичайного прибутку

-

-

-

Чистий:

-

-

-

Прибуток

-

-

-

Збиток

-

-

-

Оголошені дивіденди (-)

-

-

-

Доповнення до нерозподіленого прибутку

-

-

-

Таблиця 4

Показники прибутковості (збитковості) діяльності підприємства, розраховані за прогнозованим звітом про фінансові результати

Показники

2011

рік

Прогноз

на 2012р.

Відхи-лення (+,-)

1

2

3

4

1.Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів)

2872,6

2.Собівартість реалізованої продукції (товарів)

2439,2

в % до чистого доходу

3.Валовий  прибуток

433,4

в % до чистого доходу

4. Інші операційні доходи

277,8

5. Адміністративні витрати

320,1

6.Витрати на збут

1,3

7. Інші операційні витрати

2141,5

8. Прибуток від операційної діяльності

0

в % до чистого доходу

0

9.Фінансові витрати

0

10. Втрати від участі в капіталі

0

11.Інші витрати

156

12.Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування

-

в % до чистого доходу

-

13.Податок на прибуток від звичайної діяльності

-

14. Прибуток від звичайної діяльності

в % до чистого доходу

15.Чистий прибуток

в % до чистого доходу

Таблиця 5

Прогнозований баланс шахти «Стаханова» станом на 31.12.2012 р.

(тис. грн.)

Статті

На 31.12.2011 року

Базис про-

гнозу

На 31.12.2012 року

1-й про-гноз

ДНФ

2-й про-

гноз

Додаткові умови

Оста-точний прогноз

1

2

3

4

5

6

7

8

Нематеріальні активи

Основні засоби

Запаси

Дебіторська заборго-ваність за товари, роботи, послуги

Дебіторська заборгова-ність за розрахунками

Грошові кошти у національній валюті

Інші оборотні активи

Баланс

Статутний капітал

Нерозподілений при-буток (непокритий збиток)

Кор. кредити

1

Кредиторська забор-гованість за товари, роботи, послуги

Поточні зобов’язання за рахунками:

у тому числі з оплати праці

інші поточні зобов’язання

Баланс

Додатково необхідні фонди (ДНФ)


Диплом на заказ


1. Реферат- Лимон
2. 2000 гг утвержденной постановлением Правительства от 26 февраля 1997 г
3. Конституційні засади виконавчої влади в Україні
4. .1. Общая характеристика профессиональной деятельности организации 1
5. Статья- Понятия «возраст» и «развитие», их трактовка в различных теориях развития
6. Реферат- Ибн Баттуа Абу Абдаллах Сухаммед
7. 12 МЕСЯЦЕВ НА НОВЫЙ ЛАД Персонажи- 1
8. Считается что из всех живых организмов населяющих нашу планету только человек способен создать и усвоить.html
9. ИСТОРИЯ 9 КЛАСС
10. Реферат- Проблеми розвитку та здійснення екологічного аудиту в Україні
11. Реферат- Ливингстон Давид
12. тематика Яковлева А
13. Статья- Консолидация в US GAAP
14. ТЕМА 56. КУЛЬТУРА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ ПЛАН 1.
15. ~леуметтенуді~ этносте ~зіндік ерекшеліктері бар оны екі топ~а біріктіруге болады - витальды биологиялы~.html
16. ЛНУ імені Тараса Шевченка 2012 УДК 7
17. Протестантизм История возникновения протестантизма
18. Вопросы к зачету по дисциплине «Геоинформационные системы в экологических исследованиях»
19. решітні сепаратори для виділення домішок які відрізняються від зерна розмірами та аеродинамічними властив
20. на тему- Октябрь 1917 года ~ революция или переворот Термин Октябрьская революция появился позже сначала и