Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

Варіанти розрахунку I II III IV 1

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2015-07-05


Таблиця 1

Вплив структури капіталу на фінансові результати підприємства

(тис. грн.)

№  ряд-ка

Показники та алгоритм їх розрахунку

Варіанти розрахунку

I

II

III

IV

1.

Сукупний капітал

у тому числі

1.1.Власний капітал

1.2.Позиковий капітал

19049,4

19049,4

19049,4

14287,1

4762,3

19049,4

9524,7

9524,7

19049,4

4762,3

14287,1

2.

Чистий дохід (виручка) від реалізації товарів, робіт, послуг

2872,6

2872,6

2872,6

2872,6

3.

Змінні витрати

1150,2

1150,2

1150,2

1150,2

4.

Маржинальний дохід (р.2-р.3)

1722,4

1722,4

1722,4

1722,4

5.

Постійні витрати

475

475

475

475

6.

Валовий прибуток (р.4-р.5)

1247,4

1247,4

1247,4

1247,4

7.

% за кредит (10 %)

-

476,2

952,5

1428,7

8.

Прибуток до оподаткування

(р.6 - р.7)

1247,4

771,2

294,9

-181,3

9.

Чистий прибуток після оподаткування (податок 25 %)

1935,6

578,4

221,2

-

10.

Дохідність власного капіталу

(р.9 : р.1.1)

0,102

0,405

0,023

-

11.

Рівень дохідності активів (р.6 : р.1)

0,065

0,065

0,065

0,065

12.

Ефект фінансового левериджу

Таблиця 2

Прогнозування оптимальної структури капіталу

за критерієм мінімізації його вартості                   (тис. грн.)

№ ряд-ка

Джерела капіталу

Вартість капіталу, %

Варіанти структур капіталу

I

II

III

Питома вага, %

Сума

Питома вага, %

Сума

Питома вага, %

Сума

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Звичайні акції

30

40

3000

45

3300

50

3500

2

Привілейовані акції

25

15

400

20

550

20

600

3

Облігації підприємства

20

25

1900

10

1700

5

900

4

Довгострокові кредити

15

15

1100

15

1000

20

1700

5

Короткострокові кредити

10

5

600

10

450

5

300

Разом

-

100

7000

100

7000

100

7000

Таблиця 3

Прогнозований звіт про фінансові результати підприємства на 2012 рік

(тис. грн.)

Статья

2011

рік

Прогноз

2012

рік

1

2

3

4

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, рабіт, полуг)

3436,1

1,18

4054,6

Податок на додану вартість

563,5

675,8

Акцизний збір

-

-

-

Інші вирахування з доходу

-

-

-

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, рабіт, послуг)

2872,6

3378,8

Собівартість реалізованої продукції (товарів, рабіт, послуг)

2439,2

1,18

2878,3

Валовий:

Прибуток

433,4

500,5

Збиток

-

-

-

Інші операційні доходи

277,8

1,18

327,8

Адміністративні витрати

320,1

1,18

377,7

Витрати на збут

1,3

1,18

1,5

Інші операційні витрати

1241,5

1,18

1465

Фінансові результати від операційної діяльності:

Прибуток

-

-

-

Збиток

-

-

-

Дохід від участі в капіталі

-

-

-

Інші фінансові доходи

-

-

-

Інші доходи

1044,4

1,0

1044,4

Фінансові витрати

-

-

-

Втрати від участі в капіталі

-

-

-

Інші витрати

156

1,0

156

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

Прибуток

-

-

-

Збиток

329,3

353,4

Податок на прибуток від звичайної діяльності

-

-

-

Фінансові результати від звичайної діяльності:

Прибуток

-

-

-

Збиток

-

-

-

Надзвичайні:

доходи

-

-

-

Витрати

-

-

-

Податки з надзвичайного прибутку

-

-

-

Чистий:

-

-

-

Прибуток

-

-

-

Збиток

-

-

-

Оголошені дивіденди (-)

-

-

-

Доповнення до нерозподіленого прибутку

-

-

-

Таблиця 4

Показники прибутковості (збитковості) діяльності підприємства, розраховані за прогнозованим звітом про фінансові результати

Показники

2011

рік

Прогноз

на 2012р.

Відхи-лення (+,-)

1

2

3

4

1.Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів)

2872,6

2.Собівартість реалізованої продукції (товарів)

2439,2

в % до чистого доходу

3.Валовий  прибуток

433,4

в % до чистого доходу

4. Інші операційні доходи

277,8

5. Адміністративні витрати

320,1

6.Витрати на збут

1,3

7. Інші операційні витрати

2141,5

8. Прибуток від операційної діяльності

0

в % до чистого доходу

0

9.Фінансові витрати

0

10. Втрати від участі в капіталі

0

11.Інші витрати

156

12.Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування

-

в % до чистого доходу

-

13.Податок на прибуток від звичайної діяльності

-

14. Прибуток від звичайної діяльності

в % до чистого доходу

15.Чистий прибуток

в % до чистого доходу

Таблиця 5

Прогнозований баланс шахти «Стаханова» станом на 31.12.2012 р.

(тис. грн.)

Статті

На 31.12.2011 року

Базис про-

гнозу

На 31.12.2012 року

1-й про-гноз

ДНФ

2-й про-

гноз

Додаткові умови

Оста-точний прогноз

1

2

3

4

5

6

7

8

Нематеріальні активи

Основні засоби

Запаси

Дебіторська заборго-ваність за товари, роботи, послуги

Дебіторська заборгова-ність за розрахунками

Грошові кошти у національній валюті

Інші оборотні активи

Баланс

Статутний капітал

Нерозподілений при-буток (непокритий збиток)

Кор. кредити

1

Кредиторська забор-гованість за товари, роботи, послуги

Поточні зобов’язання за рахунками:

у тому числі з оплати праці

інші поточні зобов’язання

Баланс

Додатково необхідні фонди (ДНФ)
1. местоимение он замещает существительное сосед
2. Мустанг пишет- Мы применили то что я называю
3. Виды умозаключений
4. Роль федеральных налогов в формировании бюджетов разных уровне
5. .Физиологическое значение воды2 стр
6. Факторы, определяющие значимость клиента для коммерческого банка
7. Новая военная техника в Великой Отечественной войне
8. Характеристика нервной системы
9.  Основные отличия языков МЭК61131 от языков программирования общего назначения
10. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК методичні вказівки та завдання щодо виконання індивідуального завдання для студентів
11. Рынок долговых инструментов России
12. СОФИЯ 2000 ОГЛАВЛЕНИЕ Глава 2 Глава 4 Глава 5 Глава 8 Глава 11 Глава 12
13. тема не была предметом специального литературоведческого изучения поэтому в нашей работе мы поставили для с
14. Анжу Петр Федорович
15. тема образования строилась на демократических принципах- 1 единая трудовая школа; 2 обязательное сначала чет
16. Трудные дети и проблема отклоняющегося поведения (аналитический аспект)
17. Договор купли-продажи предприятия
18. История Украины (2
19. Зерно и Продовольствие проверяемый период- с 01
20. РЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук Киї1