Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

А 1 с уа~ытта 8 км жылдамды~пен ~оз~ал~ан ~арыш кемесін жер бетінен ~ара~анда 3 ~сыныл~ан те~сіздіктер

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2015-07-05

Бесплатно
Узнать стоимость работы
Рассчитаем за 1 минуту, онлайн

        $$$ 1

Қалың тұманда немесебұлт ішінде бірқалыпты ұшқан ұшақта отырған жолаушыға, ұшақ неге қозғалмай тұрған сияқты сезіледі?

В) ұшақ қозғалысын салыстыратын санақ денесі жоқ

$$$ 2

Дене қозғалысын материялық нүкте қозғалысы ретінде қарастыру үшін қандай шарт орындалуы тиіс?

А) 1 с уақытта 8 км жылдамдықпен қозғалған ғарыш кемесін жер бетінен қарағанда

$$$ 3

Ұсынылған теңсіздіктердің дұрысын көрсетіңіз.

Е) 72 км/сағ > 12 м/c

$$$ 4

Аталған физикалық шамалардың екеуі де векторлық шама бола алады:

С) жылдамдық және үдеу

$$$ 5

Жүрген жол мен уақыт арасындағы тәуелділік Х=А+Вt+Ct3 теңдеуімен өрнектеледі, мұндағы А=4м, В=2м/с, С=0,2 м/с3. Бақылау басталғаннан соң, 2с уақыт өткеннен кейінгі үдеудің сан мәнін табыңыз.

А) 2,4 м/с2 

$$$ 6

Суретте келтірілген жылдамдықтың уақытқа тәуелділік графигінен үдеуді табыңыз.

А) 5 м/с2

$$$ 7

Атты жолаушы  бірінші 0,5 сағатта 5 км/сағ жылдамдықпен жүрсе, ол келесі 0,5 сағатта 7 км/сағ жылдамдықпен жүрген. Қозғалыс кезіндегі атты адамның орташа жылдамдығын табыңыз.

В) 6 км/сағ

$$$ 8

Шеңбер бойымен қозғалған дененің толық үдеуінің модулін  көрсетіңіз.

D) a=

$$$ 9

Суретте көрсетілген АК жолының АВ, ВС, СД, ДЕ, ЕК кесінділерінің әрқайсысын автомобиль 5 мин. уақытта жүріп өткен. Жолдың қай бөлігінде автомобильдің жылдамдығы ең үлкен?

                                                                                                                              

                                              

D) ДЕ

$$$ 10

Мотоциклші радиусы 100 м шеңбер бойымен жазық бетте қозғалған. Дөңгелектің жермен үйкеліс коэффициенті k=0,4 болса, ол шеңбер бойымен қандай максималь жылдамдықпен қозғала алады? g=10 м/с2.

С) 20 м/с

$$$ 11

Дене радиусы R шеңбер бойымен қозғалған. Қозғалыс басталғаннан кейін периодтың ширек (1/4) мәніндегі орын ауыстыру векторының модулін табыңыз.

C)R

$$$ 12

Велосипедшінің жылдамдығы 36 км/сағ, ал оған қарсы соққан жел жылдамдығы 4 м/с. Велосипедшіге қатысты санақ жүйесіндегі жел жылдамдығын табыңыз.

А) 14 м/с  

$$$ 13

Х=Х(t) теңдеуі графигінен козғалған денелердің кездесу орнын және кездесу уақытын табыңыз.

С) 10 м, 10 с

$$$ 14

Теплоход өзенде ағыс бағытымен 300 км арақашықтықты 20 км/сағ жылдамдықпен 10 сағат уақытта жүзіп өткен. Судың ағыс жылдамдығын табыңыз.

D) 10 км/сағ

$$$ 15

Кісі 10 м қашықтықты 10 с уақытта жүріп өткен. Оның бірінші 6 м жолды 2 с уақытта жүріп, одан соң 3 с дем алған. Кісінің орташа жылдамдығын табыңыз.

С) 1м/с

$$$ 16

Дененің бастапқы жылдамдығы 0 = 20 м/с,  соңғы жылдамдығы  = 30 м/с және үдеуі = 2м/с2 болса, дене қанша уақыт қозғалыста болған?

D) 5 с

$$$ 17

Дөңгелек 2 рад/с  бұрыштық жылдамдықпен айналады. Дөңгелек шығырындағы нүктенің сызықтық жылдамдығы =40 м/c болса, дөңгелектің радиусы қанша болады?

D) 20 м

$$$ 18

Ұсынылған тұжырымдардың қайсысы Ньютонның үшінші заңы болады?

С) Екі дененің өзара әсерлесу күші модулі жағынан тең, бағыттары қарама-қарсы және олардың центрлері арқылы өтетін түзу бойында жатады

$$$ 19

Әсер етуші күштердің векторлық қосындысы нольге тең болса, дене қалай қозғалады?

С) бірқалыпты түзу сызықты қозғалады немесе тыныштық күйде болады

$$$ 20

Серпімділік коэффициенті k=2 кН/м серіппені 2 см-ге сығу үшін қандай күш қажет?

С) 40 Н

$$$ 21

Айналмалы қозғалыстың динамикасының негізгі заңы бойынша күш моменті қандай өрнекпен өрнектеледі?

C) M=І

$$$ 22

Темір жол вагонының буферлік серіппесіне F1 =30 кН күш түсірілгенде l1=1 см-ге сығылады. Серіппені l2=4 cм-ге сығу үшін қандай күш қажет?

В) 120 кН

$$$ 23

Ұзындығы 30 см, массасы 100 г жіңішке стерженнің, оған ұзындығына ауырлық центрі арқылы өткен оське қатысты инерция моменті қанша болады?

С) 0,7510-3 кгм2

$$$ 24

Жоғары қозғалған лифт еденінде массасы 5 кг дене жатыр. Лифт үдеуі 2 м/с2. Лифт еденіне әсер етуші ауырлық күшін табыңыз. g=10 м/с2.

В) 60 Н

$$$ 25

Массасы 2 г, жылдамдығы  6 м/с бөлшек, қозғалмай тұрған массасы   1 г  бөлшекке келіп соғылған. Серпімсіз соқтығыстан соң, олар 4 м/с жылдамдықпен бірге қозғалған. Соқтығысу кезіндегі  деформациялануға кеткен энергияны табыңыз.

В) 12 мДж

$$$ 26

Екі дененің арақашықтығын 2 есе өсірсе, олардың гравитациялық әсерлесу күші неше есе өзгереді?

D) 4 есе кемиді

$$$ 27

Суретте көрсетілген көлбеу жазықтықпен сырғанаған денені тежеуші үйкеліс күшін көрсетіңіз.

D) F4

$$$ 28

Массаның негізгі анықтамасын көрсетіңіз.

А) дененің инерциясын және оның гравитациялық сипатын анықтайтын шама

$$$ 29

Массасы 8 кг дене 4 Н тұрақты күш әсерінен қандай қозғалыс жасайды?

В) бірқалыпты үдемелі, 0,5 м/с2 үдеумен

$$$ 30

Трамвай вагоны бұрылыста тұрақты 5 м/с жылдамдықпен бұрылған. Егер жолдың қисықтық радиусі 50 м болса, оның центрге тартқыш үдеуі қандай?

В) 0,5 м/с2

$$$ 31

Сүйір бұрышы -ға тең көлбеу жазықтықта қозғалмай тұрған массасы m денеге әсер етуші үйкеліс күші қандай? ( - үйкеліс коэффициенті).

C) mg sіn

$$$ 32

Серіппелі екі маятниктің серпімділік коэффициенттерінің қатынасы  = а. Жүктердің массаларының қатынасы = b. Бұл маятниктердің Т12 периодтарының қатынасы қандай?

C)  

$$$ 33

Горизонталь жазықтықта қозғалатын шананың тежелу уақыты қандай физикалық шамаларға тәуелді болады?

D) бастапқы жылдамдығы мен үйкеліс коэффициентіне

$$$ 34

Массасы m1 дене F күшінің әсерінен a1 үдеу алады. Осы күш әсерінен массасы m2 дене қанша үдеу (а2) алады?

C) m1а1/ m2

$$$ 35

Екі дене өзара F-ке тең гравитациялық күшпен әсерлеседі. Егер әр дененің массасын n есе өсірсе, олардың әсерлесу күші қалай өзгереді?

D) n2 есе өседі

$$$ 36

Келтірілген анықтамалардың қайсысы дұрыс емес:

В) Дене бір күйден екінші күйге өткенде істелген жұмысы жолға тәуелді болатын күшті консервативтік күш деп атаймыз

$$$ 37

Механикалық жұмыс дегеніміз не?

В) Күшпен, күш әсерінен қозғалып өтетін, жолға тәуелді физикалық шама

$$$ 38

Массасы 2 г дене, массасы 1 г қозғалмай тұрған денемен соқтығысады. Серпімді соқтығысудан кейін олар сол бағытта 2 м/с және 3 м/с жылдамдықтармен қозғалған. Соқтығысуға дейін бірінші дененің жылдамдығын табыңыз.

С) 3,5 м/с

$$$ 39

Массасы 1 кг дене h биіктіктен еркін түскен. Жер бетіндегі кинетикалық энергиясы 100Дж болса, ол қандай биіктіктен құлаған? g=10 м/с2.

А) 10 м

$$$ 40

Динамометр серіппесін 5 см-ге созған. Серіппенің серпімділік коэффициенті 40 Н/м. Созылған серіппенің потенциялық энергиясы неге тең?

А) 50 мДж

$$$ 41

Суретте горизонтқа бұрыш жасай лақтырылған дене траекториясы көрсетілген. Траекторияның қай нүктесінде дененің кинетикалық энергиясы минималь мәнге ие болады? Ауа кедергісін ескермеңіз.

С) 3

$$$ 42

Серпімді деформацияланған дененің деформациясын 2 есе кеміткенде, оның потенциялық энергия қоры қалай өзгереді?

А) 4 есе кемиді

$$$ 43

Массалары m1=m2=1кг екі шардың арақашықтығы R болғанда, олардың гравитациялық әсерлесу күші F болсын. Массалары 2 кг және 3 кг екі шардың арақашықтығы R болса, олардың гравитациялық әсерлесу күші неге тең?

Е) 6F

$$$ 44

Массасы 75 кг штанганы спортшы 2 м/с жылдамдықпен бірқалыпты көтерген. Спортшының қуатын табыңыз. g=10 м/с2.

D) 1,5 кВт

$$$ 45

Келтірілген формулалардың қайсысы мынадай анықтамаға сәйкес келеді: импульс моментідененің инерция моменті мен бұрыштық жылдамдығының көбейтіндісіне тең.

B) L=І

$$$ 46

Абсолют серпімсіз соқтығысқан екі шар үшін импульстің сақталу заңының өрнегін табыңыз. Шарлардың массалары m1 және m2, ал жылдамдықтары 1 және 2, яғни m11+ m22=?

С) ( m1+m2 )u

$$$ 47

Массасы 20 т вагон 0,3 м/с жылдамдықпен қозғалып, массасы 30 т, жылдамдығы 0,2 м/с екінші вагонды қуып жетіп, одан соң бірге қозғалған. Олардың қозғалу жылдамдығын анықтаңыз.

В) 0,24 м/с

$$$ 48

Серіппелі маятник тербелісінің амплитудасы 2 есе өссе, оның толық энергиясы неше есе өзгереді? (серіппе салмақсыз және ығысуы Гук заңына бағынады)

В) 4 есе өседі

$$$ 49

Қозғалмай тұрған массасы m дене тұрақты күш әсерінен үдемелі қозғалысқа келіп, S жолын жүргенде, жылдамдығы  болған. Бұл күштің қуатын табыңыз.

D) N=

$$$ 50

Кран жүкті бірқалыпты қозғалыспен көтерген. Кран двигателінің қуаты 7 кВт.  Егер кранның п.ә.к.-і 60% болса, жүк көтеру кезіндегі пайдалы қуат неге тең?

С) 4,2 кВт

$$$ 51

Қозғалыстағы дене 15 Дж жұмыс орындаған соң, дененің  кинетикалық энергиясы нольге айналса, оның бастапқы кинетикалық энергиясы неге тең болғаны?

Е) 15 Дж

$$$ 52

Массасы m дене горизонталь жазықтыққа  жылдамдықпен еркін түскен. Соқтығысу абсолют серпімді деп, орташа соқтығысу күшін табыңыз. (Соқтығысу уақытының ұзақтығы деп есептелсін).

B) 2

$$$ 53

Ламинар ағыс кезінде әсер етуші тұтқырлық үйкеліс күшінің өрнегінде қозғалыс жылдамдығының дәрежесі қандай болатындығын көрсет?

А)

$$$ 54

Көлемі 0,5 м3 судағы тасқа әсер етуші Архимед күшін табыңыз. Судың тығыздығы 1000кг/м3, g=10 м/с2.

D) 5 кН

$$$ 55

Ыдысқа өзара араласпайтын үш түрлі сұйық құйылған: су, керосин және сынап. Бұл сұйықтар ыдыста қандай ретпен орналасады? сын >су >кер

В) сынап-су-керосин

$$$ 56

Атмосфера қысымын қандай құралмен өлшейді?

С) барометр

$$$ 57

Келесі өрнектердің қайсысы мынадай анықтамаға сәйкес келеді: кез-келген құбырдың көлденең қимасы арқылы бірдей уақыт аралығында ағып өткен сұйық массалары тең - бұл теңдеуді ағыстың “үздіксіздік теңдеуі” деп атайды.

А) Sυ=const

$$$ 58

Көрсетілген Re=υR/  теңдеуінен Рейнольдс тұрақтысын таңдаңыз.  

D) Re

$$$ 59

Паскаль заңының анықтамасын таңдап алыңыз.

В) Сұйыққа (газға) түсірілген қысым барлық бағытқа бірдей тарайды

$$$ 60

Көлемі V=10-4 м3 шардың ішіндегі газдың массасы 0,3 кг. Газдың тығыздығын табыңыз.

А) 3103 кг/м3

$$$ 61

Қысымның өлшем бірлігін көрсетіңіз.

С) Па

$$$ 62

Математикалық маятник минутына 60 тербеліс жасайды. Маятниктің ұзындығын табыңыз. 2= 9,86, g= 9,86 м/с2.

С) 0,25 м

$$$ 63

Суретте екі тербелістің қосылуы векторлық диаграммасы түрінде келтірілген. Қорытқы толқынның фазасын көрсетіңіз.

C) 4

$$$ 64

Гармониялық тербелістің теңдеуі х=asіnt және циклдік жиілігі =/6-ға тең. Маятник амплитуданың жартысына ауытқуы үшін қанша уақыт керек болады?

В) 1 с

$$$ 65

Еріксіз гармониялық тербеліс теңдеуінен ma + + kx = Fсырт  қорытқы күштің өрнегін көрсетіңіз.

А) ma

$$$ 66

Тербеліс тендеуі мынадай: х=acos(t+), мұндағы = , c-1 болса, тербеліс периоды қанша болады?

С) 2 с

$$$ 67

Серіппелі маятниктің гармониялық тербелісінің циклдік жиілігін көрсетіңіз.

С)  =  

$$$ 68

Математикалық маятникті Жерден Айға апарып тәжірибе жасаса, оның периоды шамамен қаншаға өзгереді? Еркін түсу үдеуі Айда 1,6 м/с2, ал Жерде 9,8 м/с2.

А) есе артады

$$$ 69

Судың ішіне орналасқан серіппелі маятниктің тербеліс периоды қалай өзгереді? Үйкелісті ескермеңіз.

В) өзгермейді

$$$ 70

Өшетін тербелістің логарифмдік декрементінің өрнегін көрсетіңіз.

В)

$$$ 71

Суретте дененің гармониялық тербеліс жасау кезіндегі Х (t) –тәуелділік графигі берілген. Осы тербелістің периоды неге тең?

D) 4 с

$$$ 72

Гармониялық тербеліс теңдеуі мына түрде берілген: х=0,2cos(5t+/2), м . Осы тербелістің амплитудасы неге тең?

В) 0,2м

$$$ 73

Амплитудалары А1=10 см, А2=6 см және тербеліс периодтарыда бірдей  бағыттары да бірдей екі гармониялық тербелістерді қосу нәтижесінде, қорытқы амплитудасы А=14 см болатын тербеліс алынған. Берілген екі тербелісті қосу кезіндегі cos(1-2) мәнін анықтаңыз.

В) 1/2

$$$ 74

Гармониялық тербеліс жасаушы дененің тербелісінің теңдеуі мынадай: х=2sіn, м болса, оның максимал жылдамдығы қанша болады?

С) 4/5

$$$ 75

Косинустық гармониялық тербелістің амплитудасы 50 мм, периоды 4с және бастапқы фазасы /4. Жауаптардан бұл тербелістің теңдеуін табыңыз.

B) x=0,05cos( + /4)

$$$ 76

х=0,06 cos(, м  теңдеуімен анықталатын гармониялық тербеліс жасаған материалдық нүктенің 0,5 с уақыт өткеннен кейінгі ығысуын табыңыз.

Е) 0,03 м

$$$ 77

Толқын көзінен таралған толқынның тербеліс жиілігі 0,2 с-1, таралу жылдамдығы 10 м/с. Осы толқынның ұзындығы неге тең?

С) 50 м

$$$ 78

Ультрадыбыстық  тербелістердің жиілік диапазонын көрсетіңіз.

D) > 20000 Гц

$$$ 79

Белгілі бір уақыт мезетіндегі толқын кескіні суретте берілген. Осы толқынның ұзындығы неге тең?

В) 0,4 м

$$$ 80

Жазық толқын үшін берілген Z=Zocos(t – kx) теңдеуінен толқындық санды көрсетіңіз.

D) k

$$$ 81

Тұрғын толқынның пайда болу себебі:

А) толқындар интерференциясынан

$$$ 82

Толқынның анықтамасын табыңыз.

В) серпімді ортадағы тербелістердің таралуы

$$$ 83

Теңіз тереңдігін анықтау үшін кемеден эхолот арқылы толқын жіберілген. Оның теңіз түбінен шағылып кері қайтуы үшін 6 с уақыт кеткен. Судағы толқынның жылдамдығы 1500 м/с болса, теңіздің тереңдігі қандай?

С) 4500 м

$$$ 84

“Восток” Жер серігі кемесінен тараған толқынның жиілігі 20 МГц болса, онда оның толқын ұзындығы неге тең? Жарық жылдамдығы с=3108 м/с деп алыңыз.

Е) 15 м

$$$ 85

Термодинамикалық параметрлерді атаңыз.

В) температура, қысым, көлем

$$$ 86

Бастапқы параметрлері P,V,T болатын бір моль идеал газдың Р=const кезінде көлемі 3V-ге дейін ұлғаяды. Осы ұлғаю кезінде газ қанша жұмыс атқарады?

В) 2PV

$$$ 87

Адиабаталық процестің теңдеуін көрсетіңіз.

В) PV=const

$$$ 88

Суретте қандай процестің диаграммасы көрсетілген?

В) изотермалық

$$$ 89

Көрсетілген суреттен массасы тұрақты идеал газдың көлемі 1-ші күйден 2-ші күйге көшкенде қалай өзгерді?

А) көлемі ұлғаяды және қысымы артады

$$$ 90

PV диаграммасында идеал газдың 1-ші күйден 2-ші күйге өту процесі көрсетілген. Бұл қандай процесс?

   

А) изобаралық қыздыру

$$$ 91

Көрсетілген теңдеулер арасынан изотермалық процестің теңдеуін көрсетіңіз.

C) PV=const

$$$ 92

Бір молекуланың массасын анықтау үшін қандай өрнек пайдаланылады?

В) m =

$$$ 93

Көлемі V, қысымы Р және температурасы Т газ молекулаларының N санын есептеуге қай өрнекті қолданасыз? (k – Больцман тұрақтысы, NA – Авогадро саны,  R – универсал газ тұрақтысы)

B) N= PV / kT

$$$ 94

Идеал газды изобаралы қыздырғанда 1-ші күйден 2-ші күйге өткен. Газ массасы тұрақты болғанда, оның қысымы қалай өзгереді?

 

 

  

А) өзгермейді

$$$ 95

200С температураның Кельвин шкаласындағы мәнін көрсетіңіз.

Е) 293

$$$ 96

Төменде келтірілген өрнектердің қайсысы идеал газ үшін молекула-кинетикалық теорияның негізгі теңдеуі болып табылады?

С) p=n m0vкв2

$$$ 97

Концентрациясы өзгеріссіз қалатын идеал газдың орташа квадраттық жылдамдығын 3 есе өсірген кезде, оның қысымы қалай өзгереді?

А) 9 есе артады

$$$ 98

Өзара жылулық тепе-теңдіктегі кез-келген екі дененің қандай физикалық параметрлері бірдей болады?

А) тек температуралары  

$$$ 99

Идеал газдың абсолют температурасын 3 есе арттырсақ, онда газ молекулаларының жылулық қозғалысының орташа кинетикалық энергиясы қалай өзгереді?

А) 3 есе артады

$$$ 100

Ыдыстағы гелийдің мөлшері 2 моль. Осы ыдыста гелийдің жуық шамамен неше атомы бар? Авогадро тұрақтысы NA =61023моль-1.

D) 121023

$$$ 101

Газды изотермалық түрде сыққанда көлемі 2 есе кемиді. Газ қысымы қанша шамаға өзгереді?

А) 2 есе артады

$$$ 102

Екі түрлі идеал газ молекулаларының массалар қатынасы 4 есе өссе, ал температуралары бірдей болса, олардың орташа квадраттық жылдамдықтарының қатынасы қалай өзгереді?

А) 2 есе

$$$ 103

Оттегі молекуласының орташа квадрат жылдамдығы =400 м/с болса, онда ол қандай температураға сәйкес келеді? ( М=3210-3 кг/моль, R=8,3 Дж/мольК).

С) 205 К

$$$ 104

Газдың ішкі энергиясы,  оның молекулаларының Ек – кинетикалық энергиясы мен Еп - потенциялық энергияларының қосындысынан тұрады. Бұл газ күйі Менделеев-Клапейрон теңдеуімен өрнектелуі үшін, оның Ек мен Еп энергиялары қанша болуы керек?

В) Ек=max, Еп=0

$$$ 105

Адиабаталық ұлғаю кезінде идеал газдың ішкі энергиясының өзгерісі қандай болады?

B) U <0

$$$ 106

Оттегі (О2) молекуласының еркіндік дәрежесінің саны қанша болады?

В) 5

$$$ 107

Тұрақты көлемдегі меншікті жылу сыйымдылық өрнегінен cVR/2М, газдың мольдік массасын көрсетіңіз.

С) М

$$$ 108

Төмендегі формулалардың қайсысы мына анықтамаға сәйкес келеді: бір атомды идеал газдың ішкі энергиясы – газ қысымы мен көлемінің көбейтіндісіне тура пропорционал.

В) U=pV

$$$ 109

Сұйықтың қайнай бастаған кезінен толық буланып біткенге дейінгі  температурасы қалай өзгереді?

С) өзгеріссіз қалады

$$$ 110

Бір атомды идеал газ қыздырғыштан 2 кДж жылу энергиясын алған. Процесс изохоралы болса, оның ішкі энергиясы қалай өзгереді?

В) 2 кДж

$$$ 111

Идеал газды изотермалық түрде сыққанда, оның қысымы 20 %-ке артқан. Газ көлемі қалай өзгереді? V1/ V2 қатынасын табыңыз.

А) 1,2

$$$ 112

Тұрақты көлемдегі меншікті жылу сыйымдылық формуласы  болса, молекуланың еркіндік дәрежесін көрсетіңіз.

С)   

$$$ 113

“Газ қоспаларының қысымы, оның парциал қысымдарының қосындысына тең болады” деген Дальтон заңының формуласын көрсетіңіз.

А) р = р1 + р2+ ...

$$$ 114

Баллондағы газдың массасы m1=120 кг, қысым Р1=10 МПа. Температурасын және көлемін тұрақты деп есептеп, газдың қысымын Р=2,5 МПа-ға кеміту үшін газдың қандай мөлшердегі массасын баллоннан шығарып жіберу керек?

Е) 30 кг

$$$ 115

Жүйеге берілген жылу мөлшері жүйенің ішкі энергиясының өзгерісінен және жүйенің сыртқы денелерге қарсы атқаратын жұмысынан тұрады десек, оның формуласын көрсетіңіз.

А) Q= U+A

$$$ 116

Үтікті 200С-да 3000С-ға дейін қыздырған. Оны қыздыру үшін қандай жылу мөлшері қажет? Үтіктің жылу сыйымдылығы 500 Дж/град тең.

В) 140 кДж

$$$ 117

Карно циклінің қай бөлігі адиабаталық процеске сәйкес келеді?

D) 2 және 4

$$$ 118

Энтропия қандай әріппен белгіленеді?

C) S

$$$ 119

Жерді қоршаған атмосфера молекулалары бірте-бірте ғарыш кеңістігіне ұшып кетіп жатады. Осы кезде атмосфера энтропиясы қалай өзгереді?

А) азаяды

$$$ 120

Жылу машинасы бір цикл ішінде қыздырғыштан 100 Дж жылу алып, оның 60 Дж мөлшерін суытқышқа береді. Машинаның ПӘК-і қаншаға тең?   

С) 40%

$$$ 121

Қыздырғыштың температурасы 227оС, ал суытқыштың температурасы 27оС болатын жылу машинасының ПӘК-інің максимал мәні қанша болады?

D) 40%

$$$ 122

Газға 100 Дж жылу мөлшері берілді. Сыртқы күштерге қарсы атқарылған жұмыс 300 Дж. Газдың ішкі энергиясының өзгерісі қаншаға тең?

Е) 400 Дж

$$$ 123

Суретте көрсетілген процесс кезінде газ 1-ші күйден 2-ші күйге өткендегі орындалатын жұмыс қаншаға тең?

В) 400 Дж

$$$ 124

Конденсацияланған дененің температурасы 0 К шамасында болса, оның энтропиясы неге тең болады?

Е) S=0

$$$ 125

Идеал жылу машинасының қыздырғышы мен суытқышының абсолют температураларын 2 есе өсірсе, оның ПӘК-і қалай өзгереді?

С) өзгермейді

$$$ 126

Идеал жылу машинасы қыздырғыштан алған жылуының 60%-ін суытқышқа береді. Машинаның ПӘК-і қанша болады?

С) 40%

$$$ 127

Суретте көрсетілген Карно циклінің қандай бөліктерін изотермалық процесс деп атайды?

D) 1 және 3

$$$ 128

Жылу алмасу құбылысының қай түрінде: жылу өткізгіштік, конвекция немесе сәулелену кездерінде зат тасымалданбайды?

Е) жылу өткізгіштік  және сәулелену

$$$ 129

Диффузия коэффициентінің формуласынан D=1/3vcv молекуланың еркін жүру жолының белгіленуін көрсетіңіз.

Е)

$$$ 130

Диффузия құбылысы арқылы түсіндірілетін құбылысты атаңыз.

Е) иістің таралуы

$$$ 131

Көрсетілген өрнектердің қайсысы беттік керілу күшінің өрнегі болады?

В) F=l

$$$ 132

Күннен Жерге дейін энергия қандай процесс бойынша тасымалданады?

С) сәулеленумен

$$$ 133

Диффузия коэффициенті К=1/3vcV теңдеуінен меншікті жылу сыйымдылықтың белгіленуін көрсетіңіз.

В) cv

$$$ 134

Капилляр түтіктен  сұйықтың көтерілу биіктігінің формуласынан h= беттік керілу коэффициентінің белгіленуін көрсетіңіз.

D)

$$$ 135

Бір моль реал газ күйі  теңдеуімен анықталады. Теңдеудің аты қалай аталады?

В) Ван-дер-Ваальс теңдеуі

$$$ 136

Орташа жылдамдық өрнегін көрсетіңіз.

C)  

$$$ 137

Материалдық нүктелер қозғалыстарының теңдеулері: (м), (м) түрінде берілген. Осы нүктелердің кездесу уақытын анықтаңыз.

C) 10 с

$$$ 138

Бөлшектің уақыт бойынша кеңістіктегі орны мына заң бойынша берілген: . Осы бөлшектің  уақытындағы жылдамдығының модулін табыңыз.

B) 5 м/с

$$$ 139

Бірқалыпты үдемелі айналмалы қозғалыстың теңдеуін көрсетіңіз.

C)   

$$$ 140

Дене радиусы  шеңбер бойымен қозғалады. Қозғалыс басталғаннан кейін периодтың ширегі өткендегі орын ауыстыру векторының модулі қаншаға тең болады?

D)  

$$$ 141

Тыныштықта тұрған автомобиль түзу сызықты бірқалыпты үдемелі қозғала бастайды. Егер автомобиль 2 м/с2 үдеумен қозғалса, ол 1 минут аралығында қанша жол жүреді?

Е) 3600 м

$$$ 142

Қозғалыссыз тұрған вертолеттен жүк тасталған. Жүк 4 секунд ішінде Жерге қатысты қандай жылдамдықпен қозғалуы мүмкін?=10 м/с2.

В) 40 м/с

$$$ 143

Автомобиль радиусы 10 м шеңбер бойымен 5 м/с тұрақты жылдамдықпен қозғалады. Центрге тартқыш үдеуі қандай?

В) 2,5 м/с2 

$$$ 144

Тас, вертикал 30о бұрышпен лақтырылған. Тастың бастапқы қозғалыс кезіндегі толық (а1) үдеуі және траекторияның жоғары нүктесіндегі (а2) үдеуі қандай болады?

А) а1=а2=9,8 м/с2 

$$$ 145

Әткеншектегі адамның центрге тартқыш үдеуі 10 м/с2 болу үшін, радиусы 4,9 м әткеншек қандай жылдамдықпен қозғалуы керек?

В) 7 м/с

$$$ 146

Қозғалыстағы әткеншекте тұрған баланың бұрыштық жылдамдығы 0,05 рад/с болса, оның сызықтық жылдамдығының модулі қаншаға тең? Баланың айналу осінен ара қашықтығы 10 м.

С) 0,5 м/с

$$$ 147

Автомобильдің бірқалыпты кемімелі қозғалысы кезінде 5 с ішінде оның жылдамдығы 15-тен 10 м/с-ке азайған. Автомобиль үдеуінің модулі қаншаға тең?

А) 1 м/с2 

$$$ 148

Дене сағат тілінің бағытымен шеңбер бойымен қозғалады. М нүктесіндегі сызықтық жылдамдық векторының бағытын көрсетіңіз.

D) 4

$$$ 149

Нүктенің қозғалысы  теңдеуімен берілген. Нүкте қозғалысының бастапқы жылдамдығын анықтаңыз.

В) 2 м/с

$$$ 150

Нүктенің 4 с ішіндегі жолын анықтаңыз.

D) 8 м

$$$ 151

Төменде келтірілген өрнектердің қайсысы Ньютонның екінші заңын көрсетеді?

C)

$$$ 152

Лифт жоғары қарай 0,2 м/с2 үдеумен қозғалады. Массасы 70 кг адам еденді қандай күшпен қысады? =9,8 м/с2.

C) 700 Н

$$$ 153

және () массалары суретте көрсетілгендей байланыстырылған.  массаның жазықтық бетімен үйкелісін ескермей, байланысқан массалардың үдеуін анықтаңыз.

A)

$$$ 154

Егер қозғалыс теңдеуі  (м) болса, онда массасы 500 кг дене жолдың түзу сызық бөлігінде қандай күштің әсерінен қозғалатындығын анықтаңыз?

A) 400 Н

$$$ 155

Дене =5 Н центрге тартқыш күш әсерінен радиусы =2 м шеңбер бойымен қозғалады. Дене айналымының жартысында  күші қанша жұмыс орындайды?

A) 0 Дж

$$$ 156

Тас 1000 м биіктіктен құлайды. Түсу кезеңінің алғашқы 2 секундында ол қандай жол жүреді? м/с2.

C) 20 м

$$$ 157

Көрсетілген теңдеулер арасынан айналмалы қозғалыс  динамикасының негізгі теңдеуін анықтаңыз.

C)  

$$$ 158

Дененің еркін түсу үдеуінің ең кіші мәні:

A) экваторда

$$$ 159

Ұзындығы =30 см және массасы =100 г жіңішке стерженнің, оған перпендикуляр және оның ұшы арқылы өтетін оське қатысты инерция моментін анықтаңыз.

D) 3∙10-3 кг∙м2

$$$ 160

Келтірілген өрнектердің қайсысы Гук заңын көрсетеді?

D)  

$$$ 161

Столдың горизонтал бетінде тұрған бөренеге 4 м/с жылдамдық берілді. Үйкеліс күші әсерінен бөрене модулі а=1 м/с2 үдеумен қозғалады. Бөрене 5 с аралығында қанша жол жүрді?

С) 8 м

$$$ 162

Қаттылығы 100 Н/м серіппе қандай күштің әсерінен 0,02 м-ге ұзарады?

В) 2 Н

$$$ 163

Дененің бір нүктесіне F1=3 H және F2=4 H екі күш түсірілген. F1 және F2 күштер арасындағы бұрыш 90о. Бұл күштердің қорытқы шамасының модулін анықтаңыз.

В) 5 Н

$$$ 164

Дене биіктіктен еркін құлаған. Егер дененің массасы 1 кг және үдеуі 9 м/с2 болса, денеге әсер етуші ауаның кедергі күші қаншаға тең болады? (g=9,8 м/с2).

С) 0,8 Н

$$$ 165

Күш моменті дегеніміз не?

В) күштің күш иінінің көбейтіндісіне тең шама

$$$ 166

Үйкеліс күшінің өрнегін көрсетіңіз.

D)  

$$$ 167

Егер дене бірқалыпты түзу сызықты қозғалса, онда денеге әсер етуші күштердің қорытқы күші неге тең болады?

D)  

$$$ 168

1-суретте доптың жылдамдық  және үдеу  векторлары кескінделген.

2-суретте көрсетілген қай бағыт допқа түсірілген барлық күштердің қорытқы күшін көрсетеді?

В) 2

$$$ 169

Горизонтқа  бұрышымен орналасқан жазықтық бетінде массасы  кітап жатыр. Егер үйкеліс коэффициенті болса, онда үйкеліс күші неге тең?

С)  

$$$ 170

Нүкте суретте көрсетілгендей жазық траектория бойынша бірқалыпты қозғалады. Траекторияның қайсы нүктесінде үдеу максимал болады?

С) 3

$$$ 171

Төменде келтірілген өрнектердің қайсысы импульстің сақталу заңына сәйкес келеді?

C)  

$$$ 172

Материалдық нүктенің қозғалыс теңдеуі: . Массаны 2 кг деп алып, 2 с кейінгі импульсті табыңыз.

B) 16Н∙с

$$$ 173

Темір жол бойымен 500 м/с жылдамдықпен ұшып бара жатқан снаряд, массасы 10 т жүгі бар платформаға еніп, сонда қалады. Осы кезде тыныш тұрған платформа қандай жылдамдық алған болар еді? Снарядтың массасы 100 кг.

B) 4,95 м/с  

$$$ 174

Массасы  және , ал бастапқы жылдамдықтары  және  болатын шарлардың абсолют серпімсіз соққылары үшін импульстің сақталу заңын жазыңыз.

D)  

$$$ 175

20 м биіктіктен жерге түскен, бастапқы жылдамдығы нольге тең және массасы 1 кг дененің импульсі неге тең? g=10 м/с2.

B) 20 кгм/с 

$$$ 176

Төменгі келтірілген өрнектердің қайсысы энергияның сақталу заңына сәйкес келеді?

E)

$$$ 177

Күш, массасы 20 кг денеге әсер етіп, 0,05 Дж жұмыс орындаған. Дененің бастапқы кинетикалық энергиясы нольге тең болса, оның соңғы кинетикалық энергиясы қанша болады?

D) 0,05 Дж 

$$$ 178

20 м биіктіктен еркін қозғалып жерге түскен дененің массасы 1 кг болса, ол дененің кинетикалық энергиясы қанша болар еді? = 10 м/с2.

D) 200 Дж

$$$ 179

Келтірілген өрнектердің қайсысы айналатын дененің кинетикалық энергиясын көрсетеді?

D)  

$$$ 180

Ұзындығы 1 м жіпке ілінген массасы 0,1 кг дене тік жазықтықта айналады. Дене бір айналым жасағандағы ауырлық күшінің жұмысы қанша болады?

Е) 0 Дж

$$$ 181

Қандай физикалық шама Нс өлшемінде өлшенеді?

А) күш импульсі

$$$ 182

Автомобиль а үдеумен қозғалғанда, массасы адам орындық арқасына қандай күшпен әсер етеді?

А)  

$$$ 183

Поезд қозғалыс жылдамдығын 2 есе кеміткенде, оның тежеу жолы қанша рет азаяды?

В) 4 есеге

$$$ 184

Жолаушы аз уақытта салмақсыздық күйде болу үшін, автомобиль радиусы 40 м дөңес көпірдің ортасынан қанша жылдамдықпен қозғалуы керек?= 10 м/с2.

В) 20 м/с

$$$ 185

Қаттылығы 10 Н/м серіппе 20 Н күшпен сығылған. Серіппенің потенциалды энергиясы неге тең?

А) Дж

$$$ 186

Тыныш тұрған дене салмағы қозғалған дене салмағынан қай кезде үлкен болады?

Е) дене төмен қарай бірқалыпты үдеумен қозғалған кезде

$$$ 187

Массасы 105 кг  дене 15 м/с тұрақты жылдамдықпен қозғалады. Қозғаушы дененің 1 секундта жасаған жұмысын анықтаңыз. Үйкеліс коэффициенті 0,01. (=10 м/с2).

D) 1,5105 Дж

$$$ 188

Дененің кинетикалық энергиясының өрнегін көрсетіңіз.

С)  

$$$ 189

Жер бетіне қатысты массасы 3 кг дене 2 м биіктікте орналасқан. Ол дененің потенциялық энергиясын есептеңіз. (g=10 м/с2)

D)  60 Дж

$$$ 190

Қандай шарт кезінде қозғалушы денеге түсірілген күштің жұмысы нольге тең?

В) күш және орын ауыстыру өзара перпендикуляр болған кезде

$$$ 191

Су, қимасының ауданы айнымалы горизонталь түтікпен ағады. Түтіктің қай жерінде қысым ең аз болады?

A) түтіктің жіңішке бөлігінде

$$$ 192

Сұйықта  жылдамдықпен қозғалған шарға әсер етуші кедергі күшін көрсетіңіз 

(Стокс заңы).

А)  

$$$ 193

Келтірілген өрнектердің қайсысы Бернулли теңдеуі деп аталады?

B)  

$$$ 194

Келтірілген өрнектердің қайсысы серіппе энергиясының ұзындығына тәуелділігін көрсетеді? Деформацияланбаған серіппенің энергиясы нольге тең деп алыңыз.

B)  

$$$ 195

Көлденең қимасы айнымалы горизонтал түтікпен су ағады. Түтіктің қима бетінің ең үлкен жеріндегі судың жылдамдығы 20 м/с болды. Түтіктің диаметрі 1,5 есе кіші болатын қима беттегі су ағынының жылдамдығын анықтаңыз.

C) 45 м/с

$$$ 196

Тербеліс теңдеуінің түрі: . Төменде келтірілген өрнектердің қайсысы фаза болып табылады?

C)  

$$$ 197

Нүкте қозғалысының теңдеуі: . Төменде келтірілген өрнектердің қайсысы амплитуда деп аталады?

B)  

$$$ 198

Нүкте тербелісінің теңдеуінің түрі: , мұндағы  болса, тербеліс периоды қаншаға тең болады?

C) 2с

$$$ 199

Cуретте теңдеу түрі  болатын материалды нүктенің тербеліс графигі көрсетілген. Бастапқы фазасы неге тең?

B)  

$$$ 200

Ұзындығын 4 есе арттырған кезде математикалық маятниктің периоды қаншаға өзгереді?

A) 2 есе артады

$$$ 201

Массасын 4 есе арттырған кездегі физикалық маятниктің тербеліс периоды неге тең?

C) өзгермейді

$$$ 202

Массасы 50 г материялық нүкте тербеліс жасайды, теңдеуі , мұндағы А=10см,  = 5с-1. Нүктеге әсер ететін күштің максимал шамасын табыңыз.

C) 125мН

$$$ 203

Дененің түзу бойымен болатын гармониялық тербелісінің амплитудасы 0,5 м тең. Тербелістің бір периоды аралығындағы жүрген жолын анықтаңыз.

D) 2м

$$$ 204

Төменде келтірілеген өрнектер арасынан математикалық маятниктің тербелісінің жиілігінің өрнегін көрсетіңіз.

A)

$$$ 205

Еркін тербелетін маятниктің потенциалды энергиясының максимал мәні 10 Дж, ал оның кинетикалық энергиясының максимал мәні 10 Дж. Маятниктің толық механикалық энергиясы қандай шектерде өзгереді?

B) өзгермейді және 10Дж

$$$ 206

Серіппелі маятниктің меншікті жиілігі қай өрнекпен анықталады?

D)  

$$$ 207

Толық бір тербеліс уақытында фаза қаншаға өзгереді?

D)  

$$$ 208

Математикалық маятниктің ұзындығын және тербеліс периодын біле отырып, еркін түсу үдеуін табыңыз.

D)  

$$$ 209

Көрсетілген теңдеулер арасынан гармониялық тербелістің дифференциалдық түрдегі теңдеуін көрсетіңіз.

С)  

$$$ 210

Математикалық маятниктің тербеліс теңдеуі мына түрде берілген: . Математикалық маятниктің ұзындығы неге тең? g=9,8 м/с2

D) м

$$$ 211

Толқын серпімді ортада =100 м/с жылдамдықпен тарайды. Тербеліс фазасы қарама-қарсы болатын ортаның, нүктелер арасындағы қашықтығы 1м. Тербеліс жиілігін анықтаңыз.

C) 50 Гц

$$$ 212

Жазық толқын теңдеуін жазыңыз.

B)

$$$ 213

Толқын ұзындығы неге тең?

C) 20 м

$$$ 214

Сиренасы қосылған автомобиль қозғалмай тұрған бақылаушының қасынан өтіп кетті. Автомобиль жақындаған кезде бақылаушы дыбыстың жоғары тонын, ал алыстаған кезде дыбыстың жіңішке тонын естиді. Егер сирена қозғалмай тұрған кезде бақылаушы оның жанынан өтетін болса, онда қандай эффект (әсер) байқалар еді?

А) жақындаған кезде тон жоғарылайды, ал алыстаған кезде тон төмендейді

$$$ 215

Толқынның бір период уақыт ішінде таралу қашықтығы қалай аталады?

С) толқын ұзындығы

$$$ 216

Cуретте көрсетілген график бойынша идеал газ 1 күйден 2 күйге көшкен кездегі оның көлемі қалай өзгеретіндігін анықтаңыз.

D) артады

$$$ 217

Көлемін 2 есе арттырып, ал абсолют температурасын 2 есе кеміткен кезде, идеал газдың қысымы қалай өзгереді?

B) 4 есе кемиді

$$$ 218

Температурасы Т1-ден Т2-ге дейін өзгерген кездегі берілген  газ массасын суыту процесі суретте кескінделген. Бұл процесс кезінде газ тығыздығы қалай өзгерді?

C) өзгермейді

$$$ 219

Р–Т диаграммасында берілген газ массасының А және В нүктелер арасындағы екі күйі көрсетілген. Бұл күйлердегі газдардың көлемдерін салыстырыңыз.

B)    VB < VA

$$$ 220

Изобаралық процестің өрнегін көрсетіңіз.

D)

$$$ 221

Изотермалық процестің өрнегін көрсетіңіз.

C)

$$$ 222

Изохоралық процестің өрнегін көрсетіңіз.

B)

$$$ 223

Төменде келтірілген өрнектердің қайсысы идеал газ күйінің теңдеуі болады?

D)  

$$$ 224

Денелер жылулық тепе-теңдікте болмау үшін, екі дененің міндетті түрде қандай физикалық параметрлері әртүрлі болуы керек?

С) температурасы

$$$ 225

Су буы конденсацияланады. Бұл кезде энергия жұтыла ма, әлде бөліне ме?

В) бөлінеді

$$$ 226

Азот молекуласы ыдыс қабырғасына перпендикуляр бағытта  жылдамдықпен қозғалады. Егер молекула қабырғамен серпімді түрде әсерлессе, молекула импульсінің өзгерісі қандай шамаға тең?

C)    

$$$ 227

Төменде келтірілген өрнектердің қайсысы молекула-кинетикалық теорияның негізгі теңдеуі деп аталады?

B)  

$$$ 228

Қай өрнек бойынша газдың берілген массасындағы мольдер санын табуға болады?

C)

$$$ 229

Ацетиленнің С2Н2 1 молінде қанша молекула бар?

А) 6,021023 моль-1

$$$ 230

Абсолют температурасын 4 есе арттыранған кезде, газдың орташа квадраттық жылдамдығы қалай өзгереді?

D) 2 есе артады 

$$$ 231

Бөлмедегі қай газдың (оттегі, сутегі немесе азот) молекулаларының жылдамдығы көп болады?

B) сутегінің

$$$ 232

Егер 0,01м3 көлемде 8∙1010 молекула болса, онда газ концентрациясы қандай болады?

А) 8∙1012 м-3

$$$ 233

Тұжырымдаманың қайсысы молекулалық-кинетикалық теорияның негізгі қағидасына жатпайды?

С) зат бөлшектері бір-бірімен өзара әсерлеседі

$$$ 234

Герметикалық жабық ыдыс ішінде су мен су буы бар. Ыдысты қыздырған кезде су буының молекулалар тығыздығы қалай өзгереді?

А) артады

$$$ 235

Өрнектердің қайсысы бір атомды газ бөлшектерінің қозғалысының орташа квадраттық жылдамдығын анықтайды?

В)  

$$$ 236

Бір атомды идеал газдың ішкі энергиясы қай өрнекпен анықталады?

B)

$$$ 237

36 км/сағ жылдамдықпен қозғалған массасы 1 т автомобиль светофор алдында кенет тоқтайды. Тоқтағанға дейін автомобильді тежеген кезде қандай жылу бөлініп шығады?

B) 50 кДж

$$$ 238

Тұрақты көлем кезіндегі неон газының меншікті жылу сыйымдылығын есептеңіз. Неонның мольдік массасы , .

B) 623

$$$ 239

Газдардың тұрақты қысымдағы және тұрақты көлемдегі жылу сыйымдылықтарының айырмасы неге тең болады?  .

D) 8,31

$$$ 240

280К температурада  азоттың көлемі изотермиялық ұлғаю кезінде екі есе артты. Осы газдың ішкі энергиясының өзгерісін табыңыз.

E) 0 Дж

$$$ 241

Егер бір атомды идеал газдың қысымы 3 есе артып, ал көлемі 2 есе кемісе, онда оның ішкі энергиясы қалай өзгереді?

В) 1,5 есе артады

$$$ 242

Заттың меншікті жылу сыйымдылығы дегеніміз не?

А) 1 кг заттың температурасын 1К-ге өзгерту үшін қажетті жылу мөлшері

$$$ 243

Идеал газдың абсолют температурасын 3 есе арттырған кезде,  оның жылулық қозғалысының орташа кинетикалық энергиясы қалай өзгереді?

А) 3 есе артады

$$$ 244

Термодинамиканың бірінші заңын сипаттайтын өрнекті көрсетіңіз.

C)  

$$$ 245

300 Дж жылу мөлшерін алған газдың ішкі энергиясы 100 Дж-ге артты. Газдың істеген жұмысы қандай?

C) 200 Дж

$$$ 246

Егер газ, мөлшері 100 Дж жылу алғанда, оның ішкі энергиясы 300 Дж-ге кемісе, онда газ қанша жұмыс істеді?

E) 400 Дж

$$$ 247

Егер газдың ішкі энергиясын 100 Дж-ге кеміткен кезде, оның істеген жұмысы 300 Дж болса, онда газ қанша жылу мөлшерін алған?

C) 200Дж 

$$$ 248

Қысымы 105 Па газ көлемі изобаралы түрде 3 м3-тен 5 м3-қа дейін өзгерді. Ұлғаю кезіндегі газдың орындайтын жұмысын анықтаңыз.

C) 2 105Дж

$$$ 249

Изотермдік ұлғаю кезінде идеал газ А=20 Дж жұмыс істеді. Газға қандай жылу мөлшері берілген?

D) 20 Дж

$$$ 250

Изотермдік ұлғаю кезінде идеал газ А=200 Дж жұмыс істеді. Газдың ішкі энергиясы қаншаға өзгерді?

E) 0 Дж

$$$ 251

Жылу машинасы бір цикл ішінде қыздырғыштан 100 Дж жылу мөлшерін алады және суытқышқа 40 Дж береді. Жылу машинасының ПӘК-і неге тең?

B) 60%

$$$ 252

Бір циклде А=3 кДж жұмыс істеліп, суытқышқа 17 кДж энергия берілсе, жылу машинасының ПӘК-і қандай?

A) 15%

$$$ 253

Тұйық процесс жасау кезінде, газ қыздырғыштан 4 кДж мөлшерде жылу алды. Оның ПӘК-і 0,1 тең болса, онда цикл кезінде газдың істеген жұмысы қандай?

E) 400Дж

$$$ 254

Егер қыздырғыштың температурасы 2270С және суытқыштың температурасы 270С болса, жылу машинасының ПӘК-нің максимал мәні қанша болады?

D) 40%

$$$ 255

Газ Карно циклін жасайды. Қыздырғыштың абсолют температурасы суытқыштың абсолют температурасынан 4 есе жоғары. Суытқышқа берілген жылудың толық жылуға қатынасы қанша болады?

B) 0,25

$$$ 256

Газ Карно циклін жасайды. Суытқыш температурасы 300К, қыздырғыштікі 500К. Егер қыздырғыш температурасын Т = 200К-ге арттырсақ, онда циклдың ПӘК-і неше есе артады?

B) 1,43

$$$ 257

Идеал газ Карно циклін жасайды. Қыздырғыш температурасы суытқыш температурасынан 3 есе жоғары. Қыздырғыш газға 42 кДж-ға тең жылу мөлшерін берді. Газ қанша жұмыс жасайды?

B) 28кДж

$$$ 258

диаграммасында термодинамикалық цикл кескінделген. Цикл ішінде газдың жасайтын пайдалы жұмысының мөлшері қанша?

D) 400Дж

$$$ 259

Газ 1 күйден 2 күйге көшкен кезде орындалатын жұмыс неге тең?

D) 600 Дж

$$$ 260

Газға 100 Дж жылу мөлшері берілді және сыртқы күштер газ үстінен 300 Дж жұмыс істеді. Газдың ішкі энергиясының өзгерісі неге тең?

E) 400 Дж

$$$ 261

Жылу двигателінің қыздырғышы мен суытқышының температурасын бірдей  градусқа арттырды. Бұл кезде двигательдің ПӘК-і қалай өзгереді?

D) кемиді

$$$ 262

Жылу машинасы қыздырғыштан  жылу мөлшерін алады, ал суытқышқа  береді, осы кезде А жұмысы істеледі. Двигательдің ПӘК-ін анықтаңыз.

C)  

$$$ 263

Изохоралық процесс үшін термодинамиканың бірінші заңын көрсетіңіз.

В)  

$$$ 264

Газ 1-күйден 2-күйге өтті. Оның ішкі энергиясы қалай өзгереді?

D) артты

$$$ 265

Қай өрнек бойынша 1 секундтағы молекулалардың орташа соқтығысу саны анықталады?

А)  

$$$ 266

Ван-дер-Ваальс теңдеуінің өрнегін көрсетіңіз.

B)  

$$$ 267

Пуазейль өрнегін жазыңыз.

C)   

$$$ 268

Стокс өрнегін көрсетіңіз:

E)

$$$ 269

Материалдық нүкте деп - … айтады.

Е) берілген есептер шарттарында мөлшерін ескермеуге болатын     денені

$$$ 270

Нүкте жылдамдығының теңдеуі (м/с) түрінде берілген. с уақыт мезеті өткеннен кейінгі нүктенің үдеуі неге тең? D) 12 м/с2

$$$ 271

Материалдық нүкте жолдың бірінші жартысын 8 м/с-пен, ал екінші жартысын 2 м/с-пен қозғалады. Дененің орташа жылдамдығы қаншаға тең?

D) 3,2 м/с

$$$ 272

Екі автомобиль бір нүктеден бір мезгілде шығып және бір-бірімен 60о бұрыш жасай, шамасы бірдей 72 км/сағ жылдамдықпен қозғалады. Олардың салыстырмалы жылдамдығы неге тең?

А) 72 км/сағ

$$$ 273

Материалдық нүкте шеңбер бойымен t уақыт мезетінде тангенстік үдеуі 0,8 м/с2 болатындай, ал толық үдеуі жылдамдық векторымен 60о бұрыш жасай қозғалған. Нүктенің толық үдеуінің шамасы қанша?

D) 1,6 м/с2

$$$ 274

бұрыштық жылдамдықпен айналатын дискінің шығырынан дененің қашықтығы /2-ге тең. Егер дене дискінің шетіне орын ауыстырса, онда дененің бұрыштық жылдамдығы қалай өзгереді? B) 4 есе кемиді

$$$ 275

Материалдық нүкте радиусы 32 см шеңбер бойымен қозғалады. Айналу периодының жартысына тең уақыт мезетінде нүктенің орын ауыстыруы неге тең?

А) 64 см

$$$ 276

Шеңбер бойымен қозғалған материялық нүктенің сызықтық жылдамдығының векторы қалай бағытталған?

В) айналу бағытына бағыттас жанама бойымен

$$$ 277

Тік жоғары 5 м/с жылдамдықпен лақтырылған шарик жерге түскенге дейін 12 с қозғалды. Ең жоғары нүктеге дейін шарик қанша уақытта көтеріледі? Ауаның кедергісі ескерілмесін.

D) 6 с

$$$ 278

Келтірілген қозғалыс теңдеулерінің қайсысы бірқалыпты үдемелі қозғалысты көрсетеді?

С) (м)

$$$ 279

Шеңбер бойымен қозғалған нүктенің бұрыштық үдеуінің векторы қалай бағытталған?

А) айналу осі бойымен

$$$ 280

Дене қозғалмайтын оське қатысты 200 с ішінде 10 айналым жасайды. Дененің айналу периоды неге тең?

А) 20 с

$$$ 281

Дененің радиус-векторы уақыт бойынша  (м) заңымен өзгереді. Егер дене массасы 2 кг-ға тең болса, онда бұл қозғалыс  қандай күштің әсерінен болады?

В) 4Н

$$$ 282

Материалдық нүктенің қозғалысы x=5+8t+4t2 (м) теңдеуімен сипатталады.  Егер дене массасы 1 кг болса, онда қозғалыс басталғаннан 1 с өткеннен кейінгі нүктенің импульсі неге тең? E) 16 Нс

$$$ 283

Массасы  дене көлбеу жазықтықта тыныш тұр. Жазықтық горизонтпен бұрышын жасайды. Үйкеліс коэффициенті . Жазықтық жағынан денеге әсер ететін үйкеліс күшінің шамасы неге тең?

Е)

$$$ 284

Бір-біріне қарама-қарсы бағытында әрқайсысы 5 м/с жылдамдықпен екі дене қозғалып, абсолют серпімсіз соққыдан кейін біртұтас дене болып 2,5 м/с жылдамдықпен қозғала бастады. Бұл денелердің массаларының қатынасы неге тең?

С) 3

$$$ 285

5 Н орталық күштің әсерінен, нүкте радиусы 2 м шеңбер бойымен орын ауыстырады. Нүкте айналудың жартысы кезінде қандай жұмыс жасайды?

Е) 0 Дж

$$$ 286

Дененің 100 Дж кинетикалық энергиясы және 40 кгҺм/с импульсі бар. Дененің массасы неге тең?

D) 8 кг

$$$ 287

Массасы 50 кг және радиусы 0,2 м шардың масса центрінен өтетін осьпен салыстырмалы инерция моменті неге тең? В) 0,8 кгм2

$$$ 288

Стерженьге перпендикуляр және оның ұшы арқылы өтетін оське қатысты ұзындығы 30 см және массасы 0,2 кг жіңішке біртекті стерженнің инерция моменті неге тең?

С) 610-3 кгм2

$$$ 289

Массасы 2 кг және радиусы 0,1 м біртекті диск, өзінің жазықтығына перпендикуляр масса центрі арқылы өтетін оське қатысты айналады. Егер дисктің бұрыштық жылдамдығы 10 рад/с болса, онда оның импульс моменті неге тең болады?

А) 0,1 кгм2

$$$ 290

Егер дөңгелектің инерция моменті 3 кгҺм2 болса, онда ол 12 НҺм күш моменті әсерінен қандай бұрыштық үдеумен айнала алады?

С) 4 рад/с2

$$$ 291

Көрсетілген формулалардың қайсысы Гук заңының математикалық өрнегін көрсетеді?

D)

$$$ 292

Лифт ауырлық күшінің әсерінен еркін түсетін болса, онда жүктің лифт еденіне әсер етуші қысым күші неге тең болады?

В) 0

$$$ 293

Келтірілген формулалардың қайсысы Штейнер теоремасын өрнектейді?

В)

$$$ 294

Массалық центрі арқылы өтетін оське қатысты шардың, инерция моментін анықтайтын формуланы көрсетіңіз.

В)

$$$ 295

Егер материалдық нүктеден айналу осіне дейінгі қашықтықты 2 есе ұзартсақ, материалдық нүктенің инерция моменті қалай өзгереді?

С) 4 есе артады

$$$ 296

Массасы 2 кг жүкті тұрақты 1,2 м/с2 үдеумен тыныштық күйден 3 м биіктікке көтереді. Бұл кезде қанша жұмыс істеледі? =9,8 м/с2.

С) 66 Дж

$$$ 297

Радиусы 7000 км, 7 км/с жылдамдықпен дөңгелек орбита бойымен қозғалатын массасы 100 кг жасанды Жер серігіне ауырлық күшінің жасайтын жұмысы неге тең?

Е) 0 Дж

$$$ 298

2 м биіктіктен 5 м/с жылдамдықпен төмен лақтырылған шар горизонталь жазықтықпен серпімді соғылып, қайтадан жоғары қарай қозғалады. Егер шариктің массасы 0,2 кг болса, онда шарикті алғашқы күйіне көтеруге жұмсалатын энергия қаншаға тең болады?

В) 2,5 Дж

$$$ 299

Рельс бойымен 5 м/с жылдамдықпен қозғалып келе жатқан вагонетканың табалдырығына, вагонетканың жүрісіне перпендикуляр бағытта массасы 60 кг адам секіріп шығады. Вагонетка массасы 240 кг. Вагонетка жылдамдығы неге тең болады?

D) 4 м/с

$$$ 300

Массасы 2 кг және радиусы 0,2 м шар, шар центрі арқылы өтетін осьтен 5 рад/с бұрыштық жылдамдықпен айналады. Шардың кинетикалық энергиясы неге тең?

А) 0,4 Дж

$$$ 301

Дискінің бұрыштық жылдамдығы 5 рад/с-қа тең. Егер оның инерция моменті 0,4 кгҺм2 болса, онда дискінің импульс моменті неге тең?

D) 2 кг м2

$$$ 302

Біртекті дискінің айналу осі дискімен параллель құрайтын масса центрі арқылы өтеді, шардың айналу осі – оның центрі арқылы өтеді. Егер шар мен дискінің радиустері және массалары бірдей болса, және олар бірдей жылдамдықтармен айналса, онда шардың және дискінің айналуының кинетикалық энергияларының қатынастары неге тең?

В) 0,8

$$$ 303

Массасы 1 кг, 2 м/с жылдамдықпен қозғалған шар, массасы 1 кг қозғалмаған шарға серпімсіз соғылады. Бұл кезде қандай жылу мөлшері бөлініп шығады? D) 1 Дж

$$$ 304

Массасы 0,3 кг дене тік вертикаль бағытта 6 м/с жылдамдықпен лақтырылған. Дененің лақтырылған мезеттен Жерге түскенге дейінгі уақытта ауырлық күшінің істейтін жұмысы неге тең?

Е)  0 Дж

$$$ 305

Егер сыртқы күштің әсерінсіз дененің инерция моменті 2 есе азайса, онда айналушы дененің импульс моменті қалай өзгереді? С) өзгермейді

$$$ 306

Дене 7 м/с жылдамдықпен тік жоғары лақтырылған. Дене 2 м биіктікке көтерілгенде, оның толық энергиясы қалай өзгереді?

Е) өзгермейді

$$$ 307

Вакуумдағы жарық жылдамдығына тең жылдамдықпен қозғалған бөлшек жарық толқынын шығарады. Қозғалмай тұрған бақылаушыға қатысты бұл толқынның жылдамдығы неге тең? Жарықтың вакуумдағы жылдамдығы С-ға тең. В) С

$$$ 308

Егер, бөлшектің тыныштық массасымен салыстырғандағы массасы 1,25 есе артуы үшін онда бөлшек қандай жылдамдықпен қозғалуы керек? Жарықтың вакуумдағы жылдамдығы С-ға тең.

D) 0,6С

$$$ 309

Бөлшектің тыныштық массасы 0,9Һ10-16 кг. Бөлшек 2Һ108 м/с жылдамдықпен қозғалады. Бөлшектің тыныштық энергиясы неге тең? Жарықтың вакуумдағы жылдамдығы 3Һ108 м/с.

Е) 8,1 Дж

$$$ 310

Егер электронның жылдамдығы жарық жылдамдығының 0,6-на тең болса, онда тыныштық массасымен салыстырғанда электрон массасы қалай өзгереді?

D) 1,25 есе артады

$$$ 311

Тұйық денелер жүйесі дегеніміз не?

В) сыртқы күштердің әсері болмайтын (демек, тек бір-бірімен әсерлесетін) денелер жиынтығы

$$$ 312

Абсолют серпімсіз соқтығысу кезінде импульс пен механикалық энергияның сақталу заңдары орындала ма?

А) импульсі сақталады, энергиясы сақталмайды

$$$ 313

Ілгерілемелі қозғалыстағы дененің кинетикалық энергиясын анықтайтын формуланы көрсетіңіз.

В)

$$$ 314

Айналмалы қозғалыстағы дененің кинетикалық энергиясын анықтайтын формуланы көрсетіңіз.

С)

$$$ 315

Бөлшек жарық жылдамдығына жақын жылдамдықпен қозғалады. Бөлшектің импульсін анықтайтын формуланы көрсетіңіз.

С)  

$$$ 316

Қай өрнек жарық жылдамдығына жақын жылдамдықпен қозғалатын бөлшектің энергиясын анықтайды?

D)

$$$ 317

Салыстырмалық теорияда масса мен энергияның өзара байланыс заңы мына түрде көрсетіледі:

Е)

$$$ 318

Егер күшті өзгертпей, серіппенің ұзындығын 2 есе кемітсек, онда салыстырмалы ұзындығы қалай өзгереді? С) өзгермейді

$$$ 319

Егер сұйық ағатын түтіктің (трубаның) диаметрін 2,4 есе кішірейтсе, онда сұйықтың ағыс жылдамдығы қалай өзгереді?

D) 5,76 есе артады

$$$ 320

Су горизонтал орналасқан көлденең қимасы өзгеретін түтікпен ағады. Түтіктің кең бөлігіндегі судың жылдамдығы 2,0 м/с. Түтіктің кең бөлігінің диаметрі жіңішке бөлігінің диаметрінен 1,5 есе артық болса, оның жіңішке бөлігіндегі су жылдамдығын анықтаңыз.  D) 4,5 м/с

$$$ 321

Егер 75 кН күшпен әсер еткенде серіппенің ұзындығы 16 мм-ге ұзарса, онда серпімді деформацияланған серіппенің потенциялық энергиясы неге тең болады? D) 600 Дж

$$$ 322

Келтірілген теңдіктердің қайсысы ағыстың үздіксіздік теңдеуін сипаттайды?

В)

$$$ 323

Бернулли теңдеуі қозғалыстағы сұйықтар мен газдар үшін … сипаттайды.

D) энергияның сақталу заңын

$$$ 324

Гармониялық тербелістің теңдеуі Х= (м) түрінде берілген болса, тербелістің периоды неге тең болады?

С) 1 с

$$$ 325

Нүкте түзу бойымен тербеліс жасайды. Егер 1,5 период ішінде нүкте 15 см жол жүрсе, онда тербеліс амплитудасы неге тең?

Е) 2,5 см

$$$ 326

Нүкте түзу бойымен Х= (м) теңдеуі бойынша тербеліс жасайды десек, қозғалыс басталғаннан 1 с өткеннен соң нүктенің тепе-теңдік күйінен ығысу шамасы неге тең болады? В) 3 м

$$$ 327

Тербеліс жиілігін 3 есе арттыру үшін, математикалық маятниктің ұзындығын қалай өзгерту керек?

Е) 9 есе қысқарту керек

$$$ 328

Массасы 0,1 кг дененің гармониялық қозғалысының теңдеуі  (м). Дененің максимал кинетикалық энергиясын анықтаңыз. А) 0,2 Дж

$$$ 329

Физикалық маятниктің тербеліс периоды с. Физикалық маятниктің келтірілген ұзындығы неге тең? = 10 м/с2 деп алыңыз.

D) 2,5 м

$$$ 330

Физикалық маятникті аударып, оны центрінен ілсек,  маятниктің тербеліс периоды қалай өзгереді? С) өзгермейді

$$$ 331

Нүкте периоды с-қа тең тербеліс жасайды. Сыртқы мәжбүр етуші күштің резонанс кезіндегі циклдік жиілігі неге тең болады?

D) 2 с-1

$$$ 332

Массасы 50 г материялық нүкте  (м) теңдеуі бойынша тербеліс жасайды. Ең үлкен ығысу күйінде нүктеге әсер етуші күштің шамасы неге тең?

В) 125 мН

$$$ 333

Бір түзу бойымен қозғалатын (м) және (м) екі гармоникалық тербелістер қосылады. Қорытқы тербелістің амплитудасы неге тең?

С) 5 м

$$$ 334

Тербелістегі нүктенің тепе-теңдік күйден максимал ығысуын … деп атайды.

Е) амплитуда

$$$ 335

Тербелген нүктенің бір толық тербеліс жасауына кеткен уақыты тербелістің … деп атайды.

а) периоды

$$$ 336

Берілген уақыт мезетінде тербелістегі нүктенің қозғалыс бағыты мен ығысу шамасын сипаттайтын физикалық шама тербелістің … деп аталады.

Е) ығысуы

$$$ 337

Сыртқы мәжбүр етуші күштің тербеліс жиілігі жүйенің меншікті тербеліс жиілігіне тең болғанда жүйенің тербеліс амплитудасының кенет арту құбылысын … деп атайды.

С) резонанс

$$$ 338

Нүктелік жарық көзінен шыққан сфералық толқын ортада жұтылмай таралады және жарық көзінен 1 м қашықтықтағы амплитудасы 10-8 м. Жарық көзінен 10-3 м қашықтықтағы толқынның амплитудасы неге тең болған?

Е) 10-5 м

$$$ 339

Егер толқын ұзындығы 7 м, ал тербеліс жиілігі 220 Гц болса, онда дыбыс толқыны суда 7,7 км қашықтықты қанша уақытта жүре алады?

Е) 5 с

$$$ 340

Жарық толқынының тербеліс периоды 2 есе кеміген кезде толқын ұзындығы қалай өзгереді?

Е) 2 есе кемиді

$$$ 341

Толқын теңдеуі (м) түрінде берілген. Толқын қанша уақытта толқын ұзындығына тең қашықтыққа тарала алады?

Е) 0,1 с

$$$ 342

Толқын теңдеуінің түрі: (м). Толқынның фазалық жылдамдығы неге тең?

В) 4 м/с 

$$$ 343

Қума толқынның төрт төбесінің арасындағы қашықтық 12 м. Толқын ұзындығы неге тең?

С) 4 м

$$$ 344

Бірдей фазада тербелетін көрші екі толқын нүктелердің арақашықтығындеп атайды.

В) толқын ұзындығы

$$$ 345

Бірдей фазада тербелетін нүктелердің геометриялық орны қалай аталады?

С) толқын беті

$$$ 346

Баллонда идеал газ бар. Газдың біраз бөлігі шыққан кезде, газдың температурасы 3 есе кеміген, ал қысым 4 есе кеміген. Процентпен есептелінсе, газдың қанша бөлігі шығарылған?

В) 25%

$$$ 347

Идеал газдың көлемін 2 есе өсіріп, ал абсолют температурасын 2 есе кемітсек,  идеал газдың қысымы қалай өзгереді?

Е) 4 есе кемиді

$$$ 348

Идеал газ жабық ыдыста. Егер температурасын 3 есе арттырса, онда газ тығыздығы қалай өзгереді? С) өзгермейді

$$$ 349

Изохоралық процесс кезінде газдың температурасын 8 есе арттырғанда, идеал газдың қысымы қалай өзгереді? В) 8 есе артады

$$$ 350

Қысымы 500 кПа газ жабық ыдысқа толтырылған. Егер тұрақты температурада газ массасының 4/5 бөлігін шығарсақ, онда бұл ыдыста қандай қысым болады?

А) 100 кПа

$$$ 351

Идеал газ изотермалық ұлғайғанда көлемі 1,5 есе артса, оның қысымы қалай өзгереді? В) 1,5 есе кемиді

$$$ 352

Қандай термодинамикалық процесс үшін  өрнегі дұрыс болып саналады? D) изотермалық процесс үшін

$$$ 353

СИ бірліктер жүйесінде бір моль қандай физикалық шаманың өлшем бірлігі болып табылады?

А) зат мөлшері

$$$ 354

термодинамикалық диаграммасында  бір изохора бойында жататын күйлер үшін қандай термодинамикалық параметрлер тұрақты болып қалады?

В) көлем

$$$ 355

2 моль суда қанша молекула бола алады? Авогадро саны 6∙1023 моль–1 , судың мольдік массасын 18∙10-3 кг/моль.

Е) 121023 молекула

$$$ 356

Идеал газ молекуласының орташа энергиясы 6,0∙10-21 Дж. Газ қысымы 4 мПа. Газдың көлем бірлігінде қанша молекула болады?

D) 1018 м-3

$$$ 357

Қандай температура кезінде гелий молекуласының ілгерілемелі қозғалысының орташа кинетикалық энергиясы, сутегі молекуласының 300К кезіндегі ілгерілемелі қозғалысының орташа кинетикалық энергиясына тең болады?

С) 300 К

$$$ 358

Абсолют температурасын 4 есе арттырған кезде идеал газ молекуласының жылулық энергиясының орташа кинетикалық энергиясы қалай өзгереді?

В) 4 есе артады

$$$ 359

Молекула ыдыс қабырғасына перпендикуляр қозғалып, онымен абсолют серпімді соқтығысқан кезде, молекула ыдысқа қандай импульс береді? В)  2

$$$ 360

16г оттегінде қанша зат мөлшері бар? Оттегінің мольдік массасы 32∙10-3 кг/моль. Е) 0,5 моль

$$$ 361

Молекула-кинетикалық теориясы тұрғысынан газдың ыдыс қабырғасына түсіретін қысымы қалай түсіндіріледі?

D) молекулалардың ыдыс қабырғаларымен соқтығысуымен және импульс беруімен

$$$ 362

Төмендегі формулалардың қайсысы идеал газдың ілгерілемелі қозғалысының орташа кинетикалық энергиясының өрнегі болып табылады?

В)

$$$ 363

Дальтон заңын өрнектейтін математикалық формуланы көрсетіңіз.

Е)

$$$ 364

Бірдей температура кезіндегі сутегі және оттегі молекулаларының орташа квадраттық жылдамдықтарының қатынасы неге тең? Сутегінің мольдік массасы 2∙10 -3 кг/моль, оттегінікі - 3210 -3 кг/моль.

С) 4

$$$ 365

Тербелістің еркіндік дәрежесіне қандай орташа энергия келеді?

В) кТ

$$$ 366

Су молекуласының орташа кинетикалық энергиясы неге тең?

D) 3кТ

$$$ 367

Изобаралық процесс кезіндегі молекуласы үш атомды газдың мольдік жылу сыйымдылығы неге тең? Тербелмелі қозғалысты ескермеңіз. - әмбебап  газ тұрақтысы.

С) 4

$$$ 368

Газ температурасын 4 есе арттырған кезде, газ молекуласы қозғалысының ең ықтимал жылдамдығы қалай өзгереді?

D) 2 есе артады

$$$ 369

Молекулалар қозғалысының ең ықтимал жылдамдығы қандай формуламен анықталады?

D)

$$$ 370

Максвелл таралуы қандай шама бойынша таралуды қарастырады?

Е) жылдамдық бойынша

$$$ 371

Бір атомды идеал газдың еркіндік дәрежелерінің саны қанша болады?

С) 3

$$$ 372

Идеал газдың ішкі энергиясы қандай өрнекпен анықталады?

А)

$$$ 373

Идеал жылу машинасындағы газ қыздырғыштан алған жылудың 60% суытқышқа береді. Қыздырғыш температурасы 500К. Суытқыштың температурасы неге тең?

А) 300 К

$$$ 374

2 моль идеал газдың ішкі энергиясы 5кДж. Газдың изотермалық ұлғаюы нәтижесінде, ол 1 кДж жұмыс жасады. Ұлғаюдан кейін газдың ішкі энергиясы қанша болады?

Е) 5 кДж

$$$ 375

Қандай процесс кезінде идеал газға берілген жылу мөлшері газдың жасайтын жұмысына тең болады?

В) изотермдік

$$$ 376

Қандай процесс кезінде, кез-келген уақыт аралығы үшін сыртқы күштің идеал газға жасайтын жұмысы газдың ішкі энергиясының өзгерісіне теңеледі?

А) адиабаттық

$$$ 377

Идеал жылу машинасының қыздырғышы мен суытқышының  температуралары 400 К және 300 К тең. Қыздырғыштың температурасын 200 К-ға ұлғайтқан. Бұл кезде машинаның ПӘК-і қалай өзгерді?

А) 2 есе артады

$$$ 378

Бір атомды идеал газды изобаралық қыздырған. Газға берілген жылу мөлшерінің қандай бөлігі газдың ішкі энергиясына берілді?

D) 0,6

$$$ 379

Жылу сыйымдылығы 20 Дж/К дене 100оС-дан 20оС-ға дейін суыған. Дененің алған жылу мөлшерін анықтаңыз.

D) –1,6 кДж

$$$ 380

Карно циклы кезінде жұмыс денесі қыздырғыштан 300 кДж жылу мөлшерін алады. Қыздырғыштың температурасы 450 К, ал суытқыштың температурасы 270 К. Бір циклда істелетін пайдалы жұмысты табыңыз. В) 120 кДж

$$$ 381

Тұрақты көлемдегі идеал газға 75 Дж жылу берілді. Бұл кезде газ қандай жұмыс жасады?

Е) 0 Дж

$$$ 382

Көлемі 6 м3-ке изотермалық түрде кеміген және қысымы 300 кПа-ға артқан кездегі идеал газдың ішкі энергиясының өзгерісі неге тең? Е) 0 кДж

$$$ 383

Карно циклі қандай процестерден тұрады?

С) екі изотерма мен екі адиабата

$$$ 384

Келтірілген жылудың өрнегін көрсетіңіз.

В)   

$$$ 385

Термодинамиканың екінші бастамасы нені анықтайды?

D) табиғаттағы процестер бағытын

$$$ 386

Термодинамиканың бірінші бастамасының жалпы түрдегі өрнегін  көрсетіңіз.

D)

$$$ 387

Қайтымсыз процестердегі энтропия қалай өзгереді?

В) тек қана өседі

$$$ 388

Қайтымды адиабаталық процесс үшін энтропия қалай өзгереді?

С) тұрақты болып қалады

$$$ 389

Тығыздық градиенті бірге тең кезіндегі, уақыт бірлігі ішінде, аудан бірлігі арқылы тасымалданатын, зат массасына тең шаманы … деп атайды.

С) диффузия коэффициенті

$$$ 390

Термодинамикалық жүйенің тепе-теңдік емес күйден тепе-теңдік күйге ауысу процесі қалай аталады? В) релаксация

$$$ 391

Тасымалдау құбылысының қайсысы газдың бір қабатынан екінші қабатына импульсты тасымалдау арқылы іске асады? С) тұтқырлық, ішкі үйкеліс

$$$ 392

Егер молекула қозғалысының орташа жылдамдығын 2 есе арттырып, ал еркін жол ұзындығын 5 есе кемітсе, онда берілген уақыт аралығында, көмір қышқыл газы молекуласының соқтығысу саны қалай өзгереді?

D) 10 есе артады

$$$ 393

Жылуөткізгіштік құбылысында газ молекулаларымен не тасымалданады?

С) энергия

$$$ 394

Тұтқырлық үйкеліс құбылысында газ молекулаларымен не тасымалданады?

А) импульс

$$$ 395

Сұйық пен қаныққан бу арасындағы физикалық қасиеттердегі айырмашылық жойылу кезіндегі температура қалай деп аталады? В) кризистік температура

$$$ 396

Кризистік температурадан үлкен температура кезінде зат қандай күйде болады?

С) тек газ күйінде

$$$ 397

Идеал газбен салыстырғанда реал газдың ыдыс қабырғасына түсіретін қосымша қысымы неге байланысты пайда болады?

D) молекулалар арасындағы қашықтықта өзара әсерлесумен

$$$ 398

Қатты, сұйық және газ тәрізді фазалардың тепе-теңдікте болатын фазалық диаграммасындағы нүкте ….. деп аталады.

А) үштік нүкте

$$$ 399

Реал (нақты) газдың ішкі энергиясы мына формулалардың қайсысымен есептеледі?

Е)  

$$$ 400

Ван-дер-Ваальс теңдеуіне кіретін шамалардың қайсысы 1 моль нақты газ ішіндегі барлық молекулалардың меншікті көлемін анықтайды?

D)

$$$ 401

Ван-дер Ваальс теңдеуі … сипаттайды. В) реал газ күйін

$$$ 402

Теңдеулердің қайсысы кризистік нүктедегі реал газ күйін сипаттайды?

Е)

$$$ 403

Қайнау температурасынан жоғары температураға дейін қыздырылған сұйық күйі қалай аталады?

С) метастабильді

$$$ 404

Дене 15 м/с жылдамдықпен вертикаль жоғары лақтырылды. Жерге ол қайтадан қандай жылдамдықпен құлап түседі? (Ауаның кедергісі ескерілмесін).

C) 15 м/с

$$$ 405

Егер нүкте қозғалысының кинематикалық теңдеуінің түрі x=5t+20 болса, онда ол қалай қозғалады?

A) бірқалыпты және түзу сызықты

$$$ 406

Механикалық тұйық жүйе үшін төмендегі тұжырымдардың қайсысы дұрыс?

D) жүйенің қорытқы импульсі тұрақты болып қалады

$$$ 407

Су буы конденсацияланады. Бұл кезде энергия жұтыла ма, әлде бөліне ме?

В) тек бөлінеді

$$$ 408

Қалыпты атмосфералық қысымдағы, температурасы 300 К және көлемі 1 м3 ауаның массасын анықтаңыз.

C) 1кг

$$$ 409

Массалары m1=m2=1 кг екі шардың R ара қашықтықтағы гравитациялық өзара әсерлесу күші F-ке тең. Массалары 3 және 4 кг шарлардың бір-бірінен дәл сондай R арақашықтықтағы өзара әсерлесу күші неге тең?

C) 12F

$$$ 410

Судың ыдыс табанына және қабырғаларына түсіретін қысым күші бірдей болуы үшін, суды радиусы R цилиндр пішінді ыдыстың қандай һ биіктігіне дейін құю керек?

C) h=R

$$$ 411

Идеал газды қыздыру кезінде молекулалардың жылулық қозғалысының орташа квадраттық жылдамдығы 4 есе артты. Газдың абсолют температурасы қалай өзгерді?

D) 16 есе артты

$$$ 412

Карно циклінің ПӘК-і дегеніміз не?

B) бір циклде атқарылған жұмыстың алынған жылу мөлшеріне қатынасы

$$$ 413

Материалдық нүктенің қозғалысы S=4t2+6 теңдеуімен берілген. Нүкте қандай үдеумен қозғалады?

C) 8 м/с2

$$$ 414

Дене 20 Н күштің әсерінен 0,5 м/с2-қа тең үдей қозғалды. Дененің массасы неге тең?

B) 40 кг

$$$ 415

m1=2m2=4 кг, 21=2=8 м/с болғандағы жүйе импульсін табыңдар.

A) Рх=0

$$$ 416

Автомобиль а үдеумен қозғалады. Массасы m адам орындық арқасын қандай күшпен қысады?

A) F=ma

$$$ 417

Сынапты барометр 750 мм қысымды көрсетеді. Егер сынаптың орнында су болса, барометрдегі сұйық бағананың биіктігі қандай болар еді? (Судың тығыздығы 103 кг/м3, сынаптың тығыздығы 13,6103 кг/м3).

D) 10,2м

$$$ 418

Дене координаталары (7,2) нүктеден координаталары (-5,7) нүктеге орын ауыстырды. Дененің орын ауыстыруының модулі қандай?

C) 13

$$$ 419

1-2, 2-3, 3-1 графиктері қандай процестерге сәйкес келеді?

B) изохоралық, изобаралық, изотермдік

$$$ 420

0=17 м/с бастапқы жылдамдықпен биіктігі 12 м мұнарадан вертикаль жоғары лақтырылған дене жерге 4 с-тен кейін түсті Дененің орын ауыстыруындағы орташа жылдамдықтың мәнін анықтаңыз.

C) 3 м/с

$$$ 421

жылдамдықпен қозғалып келе жатқан массасы m дене қабырғамен серпімді әсерлесу нәтижесінде модулі бойынша дәл сондай жылдамдықпен, қарама-қарсы бағытта қозғала бастады. Қабырға тарапынан денеге әсер ететін серпімділік күші қандай жұмыс атқарады?

C) 0

$$$ 422

4 м/с жылдамдықпен қозғалған горизонталь жазықтығындағы білеуше үйкеліс күші әсерінен модулі бойынша 1 м/с2 үдеумен қозғала бастады. Білеушенің 5 с ішінде жүрген жолы неге тең?

C) 8м

$$$ 423

Дененің 3 м орын ауыстыруы кезіндегі F=5 H күштің жұмысын табыңыз, олардың арасындағы бұрыш  60о.

A) А=7,5Дж

$$$ 424

Массасы 5 кг денеге 2 с бойы қозғалыс бағытындағы F=10 H күш әсер етеді. Дененің қорытқы импульсін табыңыз. Дененің бастапқы жылдамдығы 3 м/с.

D) 35 Нс

$$$ 425

Ұзындығы l=4,9 м және массасы m=13 кг математикалық маятниктің тербеліс периодын анықтаңыз.

A) Т=4,4с

$$$ 426

Тізбектей жалғанған (1-сурет) бірдей екі серіппеге ілінген жүктің вертикаль тербелісінің периоды, егер серіппелерді параллель жалғаса, өзгере ме (2-сурет)?

B) 2 есе азаяды

$$$ 427

Егер дене жолдың бірінші жартысын 3 м/с жылдамдықпен 10 с ішінде жүріп өтсе, ал екінші жартысында одан 2 есе жылдамырақ қозғалса, дененің орташа жылдамдығы неге тең?

B) 4м/с

$$$ 428

Дене еркін түсе бастағаннан кейінгі оның 2 с және 3 с ішіндегі жүрген жолдарының қатынасы қандай? (Бастапқы жылдамдық 0=0, ауаның кедергісі ескерілмейді).

E) 4:9

$$$ 429

Массасы 105 кг теміржол составы 15 м/с тұрақты жылдамдықпен қозғалады. Локомотивтің 2 с ішінде атқаратын жұмысын анықтаңыз. Үйкеліс коэффициенті 0,01. (g=10 м/с2).

D) 3∙105Дж

$$$ 430

7 м/с жылдамдықпен жүгіріп келе жатқан массасы 60 кг адам 2 м/с жылдамдықпен қозғалып бара жатқан массасы 40 кг арбаны қуып жетіп, үстіне қарғып мінеді. Осыдан кейін арба қандай жылдамдықпен қозғалатын болады?

C) =5м/с

$$$ 431

Массасы 1 кг денеге 2 секунд бойы F=3 H күш әсер етеді. Күш әсер еткеннен кейінгі дененің кинетикалық энергиясын анықтаңыз. 0=0 м/с.

C) 18Дж

$$$ 432

Айдың массасы Жердің массасынан 81 есе кіші екенін ескере отырып, Ай тарапынан Жерге әсер ететін F1 тартылыс күшінің Жер тарапынан Айға әсер ететін F2 тартылыс күшіне қатынасын табыңыз.

D) 1

$$$ 433

Поездың жылдамдығы 2 есе кемісе және онымен бір мезгілде үйкеліс күші 2 есе артатын болса, поездың тежелу жолы неше есе кемиді?

C) 8 есе

$$$ 434

Тыныштық қалпында болған дене жарылып, одан массалары m1 және m2 екі бөлшек пайда болды. Бөлшектердің массаларының қатынасы  Олардың  жылдамдықтарының қатынасын анықтаңыз.

D) 2

$$$ 435

Оттегі мен сутегі молекулаларының қайсысы атмосферада тезірек қозғалады?

D) сутегінікі

$$$ 436

Айдың массасы Жердің массасынан 81 есе кіші, ал диаметрі Жер диаметрінен 3,7 есе кіші. Айдағы еркін түсу үдеуін анықтаңыз.

A) 0,17g

$$$ 437

Қай өрнек дене импульсінің анықтамасына сәйкес келеді?

B)

$$$ 438

Су ішінен көлемі V=10-3 м3 тасты һ=10 м тереңдіктен көтереді. Судың тығыздығы 1 г/см3, тастың тығыздығы 5 г/см3. Тасты көтеру кезінде атқарылған жұмысты анықтаңыз. (g=10м/с2).

A) 400Дж

$$$ 439

Т0 температурадағы идеал газ бөлшектерінің концентрациясы n0. Тұрақты қысымда газ концентрациясын 3 есе арттырды. Температура қалай өзгереді?

B) Т=Т0

$$$ 440

Массасы m жүкті тыныштық қалпынан а тұрақты үдеумен һ биіктікке көтереді. Орын ауыстырушы күштің жұмысы неге тең?

D) m(a+g)h

$$$ 441

Идеал газдың V0 бастапқы көлемі р0 тұрақты қысымда 3 есе артты. Газ атқарған жұмысты анықтаңыз.

C)

$$$ 442

Жерден қандай биіктікте ауырлық күші оның Жер бетіндегі мәнінің 36%-ін құрайды? (Жер радиусы 6300 км).

A) 4200км

$$$ 443

Қима бетінің ауданы айнымалы құбырдан сұйық ағуда. Оның қайсыбір екі қима бетінің аудандарының қатынасы . Осы қималардағы сұйық жылдамдықтарының қатынасын анықтаңыз.

A)

$$$ 444

Көлемі 22,4 л ыдыста қалыпты қысымда газ бар. Ыдыста шамамен газдың қанша молекуласы бар? (Авогадро саны NA=61023 моль-1).

A)

$$$ 445

Дене 0=30 м/с жылдамдықпен вертикаль жоғары лақтырылды. Қозғалыс басталғаннан кейінгі 4 с ішіндегі оның орын ауыстыруы қандай? (g=10 м/с2).

E) 40м

$$$ 446

Арқан тарту ойынына екі топ қатысады. Әрқайсысы арқанды өзіне қарай 5000 Н күшпен тартады. Арқанның керілуі неге тең?

E) 5000 Н

$$$ 447

Қатаңдығы 250 Н/м сығылған серіппе оған бекітілген денеге 200 Н күшпен әсер етеді. Серіппенің потенциалдық энергиясы неге тең?

A) Дж

$$$ 448

Идеал газдың Т0 температурадағы қысымы р0 болды. Массасын өзгертпей, оның температурасын  тұрақты көлемде 1,5 есе арттырды. Газ қысымы қалай өзгерді?

D)

$$$ 449

Юнг модулі (Е) қандай өлшем бірлікпен өлшенеді?

C) Н/м2

$$$ 450

Дененің кинетикалық энергиясы Ек=16 Дж және импульсі р=16 кгм/с. Дененің массасы неге тең?

D) 8 кг

$$$ 451

Дене 0=40 м/с бастапқы жылдамдықпен көкжиекке =60 бұрыш жасай лақтырылды. Траекторияның жоғарғы нүктесіндегі траекторияның қисықтық радиусы неге тең?

C) 40м

$$$ 452

Жүзгіш өзен ағысына қарсы жүзіп келеді.  Жүзгіштің жағаға қатысты жылдамдығы 1,5 м/с, өзен ағысының жылдамдығы 0,5 м/с. Жүзгіштің суға қатысты жылдамдығы неге тең?

D) 2 м/с

$$$ 453

Массасы 10 кг денені Жер бетінен 8 м/с2 үдеумен көтереді. Денені көтеру кезіндегі күштің мәнін анықтаңыз.

D) 180Н

$$$ 454

Төменде берілген формулалардың қайсысы бір атомды газ молекулаларының ілгерілемелі қозғалысының орташа квадраттық жылдамдығының мәнін анықтайды?

B)

$$$ 455

Дененің ұшу қашықтығы максимал болуы үшін оны көкжиекке қандай бұрыш жасай лақтыру керек? (Ауаның кедергісі ескерілмейді).

B) 450

$$$ 456

Төменде келтірілген формулалардың қайсысы Гук заңының формуласы?

D)

$$$ 457

Қазіргі заманғы сүңгуір қайықтар 400 м тереңдікке дейін суға бата алады. Теңіз суының осы тереңдігіндегі гидростатикалық қысымды есептеңіз. Теңіз суының тығыздығы 1030 кг/м3, g=10 м/с2.

D) P=4120 кПа

$$$ 458

Төменде келтірілген формулалардың қайсысы молекула-кинетикалық теорияның негізгі теңдеуі болып табылады?

D)

$$$ 459

105 Па қысымдағы газ көлемі 3-тен 5 м3-ке дейін изобаралық ұлғайды. Газдың ұлғаюы кезінде атқарылған жұмысты анықтаңыз.

C) Дж

$$$ 460

105 Па тұрақты қысымдағы газға әсер ететін сыртқы күштер тарапынан 104 Дж жұмыс атқарылды. Бұл процесте газ көлемі қалай өзгереді?

E) 0,1 м3-ке кішірейеді

$$$ 461

Жабық ыдыстағы 27оС температурадағы газ қысымы 75 кПа болған. t=-13oC температурада оның қысымы қандай болады?

B) 65 кПа

$$$ 462

Ұшу биіктігі және ұшу қашықтығы бірдей болуы үшін денені көкжиекке қандай бұрыш жасай лақтыру керек?

A) =760

$$$ 463

Массасы 1 кг дене 30 Н күштің әсерінен тік жоғары қозғалады. Осы күштің 5 м жолда атқарған жұмысы неге тең? (Еркін түсу үдеуін 10 м/с2-ке тең деп есептеңіз).

D) 150Дж

$$$ 464

Егер суытқышының температурасы 27о болса, ПӘК-і 80% идеал жылу машинасы қыздырғышының температурасы қандай болуы тиіс?

C)

$$$ 465

Материалдық нүктеге әсер ететін бір-біріне 60о бұрыш жасай бағытталған 2 Н екі күштің теңәсерлі күші:

E)

$$$ 466

Жер бетінде денеге 36 Н бүкіләлемдік тартылыс күші әсер етеді. Жер бетінен 2RЖер ара қашықтықтағы тартылыс күші неге тең?

B) 9 Н

$$$ 467

Массалары m бірдей екі автомобиль бір бағытта Жерге қатысты  және 2 жылдамдықтармен қозғалып келеді. Бірінші автомобильмен байланысқан санақ жүйесіндегі екінші автомобильдің кинетикалық энергиясы неге тең?

A) 0,5 m2

$$$ 468

Жердің тартылыс өрісіндегі (g=const) дененің жұмысы қай формула бойынша анықталады?

A) A=mgh

$$$ 469

Ұзындығы L және қатаңдығы k серіппе L1=2L/3 және L2=L/3 екі бөлікке кесілді. Серіппенің кіші бөлігінің қатаңдығы енді қандай болды?

C) 3k

$$$ 470

Салмақсыз жіп блок арқылы асырылып тасталынған. Жіптің ұштарына массалары 3 кг және 7 кг екі жүк бекітілген. Жүктер қандай үдеумен қозғалатынын анықтаңыз. Блоктың үйкелісі ескерілмейді. (g=10 м/с2).

B) 4 м/с2

$$$ 471

Жеңіл автомобильдің жылдамдығы жүк автомобилінің жылдамдығынан 4 есе көп, ал жүк автомобилінің массасы жеңіл автомобильдікінен 2 есе көп. Е1 жеңіл және Е2 жүгі бар автомобильдердің кинетикалық энергияларының мәндерін салыстырыңыз.

D) Е1=8Е2

$$$ 472

Тығыздығы 700 кг/м3 тік төртбұрышты дене өзінің биіктігінің қандай деңгейінің бөлігіне дейін сұйыққа батады, егер тығыздығы 1000 кг/м3 болса?

D) 0,7

$$$ 473

Қалыпты жағдайдағы ауаның 22,4 дм3-де қанша молекула бар?

A) 61023

$$$ 474

Радиустары R1=4 см және  R2=12 см дискілер шығыры арқылы сырғамай айналады. Бірінші дискінің бұрыштық жылдамдығы  рад/с. Екінші дискінің бұрыштық жылдамдығы қандай?

C)

$$$ 475

Егер гидравликалық көтергіштің кіші поршенінің ауданы 10 см2, үлкен поршенінің ауданы 0,1 м2 болса, массасы 1000 кг автомобильді көтеру үшін оның кіші поршеніне шамамен қандай күш түсіру керек?

D) 100 Н

$$$ 476

жылдамдығы бар ілгерілемелі қозғалып келе жатқан бірінші шарик қозғалмай тұрған үш шарикпен соқтығысады. Барлық төрт шариктің массалары бірдей. Абсолют серпімді центрлік соқтығысудың нәтижесіндегі төртінші шариктің жылдамдығы:

E)

$$$ 477

Нүктенің жылдамдығы 2t+16 заңы бойынша өзгереді. 2- және 4-секунд аралығындағы нүктенің орташа жылдамдығын анықтаңыз.

D) 22 м/с

$$$ 478

Массалары бірдей аргон және неон газдары тұрақты қысымда бірдей температуралар айырымына дейін қыздырылды. Қай газ көбірек жұмыс істейді? (МAr=40г/моль, MNe=20г/моль)

C) неон

$$$ 479

Дене еркін түсе бастағаннан кейінгі 2 с және 3 с ішіндегі оның жүрген жолдарының қатынасы неге тең?

D) 4:9

$$$ 480

Рельс үстімен 5,5 м/с жылдамдықпен қозғалып келе жатқан вагонетка есігінің баспалдағына, оның қозғалыс бағытына перпендикуляр бағытта массасы 60 кг адам секіріп мінеді. Вагонетканың массасы 240 кг. Адамы бар вагонетка енді қандай жылдамдықпен қозғалады?

D) 4,4м/с

$$$ 481

Суы бар ыдыстар табандарының аудандары бірдей. Олардың қайсысының түбіне көбірек қысым түседі және неше есе?

B) 2, екі есе үлкен

$$$ 482

Лифт жоғары қарай 1 м/с2 үдеумен көтеріледі. Лифтідегі массасы 1 кг дененің салмағын анықтаңыз. g=10 м/с2.

D) 11 Н

$$$ 483

жылдамдықпен қозғалып келе жатқан массасы m шар, одан массасы екі есе үлкен қозғалмай тұрған шармен серпімсіз соқтығысқан. Олардың қозғалыс жылдамдықтары қанша?

E)

$$$ 484

Зарядтан нүктеге дейінгі қашықтықты 5 есе өсiргенде, нүктелiк зарядтың электр өрiсiнiң кернеулiгi қалай өзгередi?

D) 25 есе кемидi

$$$ 485

Конденсатор астарларының арасын =7-ге тең болатын диэлектрикпен толтырғанда, жазық конденсатордың сыйымдылығы қалай өзгередi?

D) 7 есе өседi

$$$ 486

Конденсатор астарларының арасындағы потенциалдардың айырымын 2 есеге өсiргенде, конденсатордың электр сыйымдылығы қалай өзгередi?

E) өзгермейдi

$$$  487

Зарядтары 3 мкКл және 17 мкКл өлшемділіктері  бiрдей кiшкентай екі шариктердi аз уақытқа бiр-бiрiмен түйiстiрiп, сонан соң олар бiр-бiрiнен ажыратылған. Бiрiншi шариктің заряды қанша болады?

А) 10 мкКл

$$$ 488

Электрстатикалық өрiстің бiр нүктесiнен екiншi нүктесiне бірлік оң заряд көшірілгендегі кулондық күштiң жұмысы не деп аталады.

E) потенциалдар айырымы

$$$ 489

Электрстатикалық өрiс энергиясының көлемдік тығыздығы қандай формуламен анықталады?

B)

$$$ 490

Әрқайсысының сыйымдылығы 8 мкФ бiрдей екi конденсатор тiзбектей жалғанған. Мұндай батареяның сыйымдылығы қанша  мкФ тең болады?

D) 4 мкФ

$$$ 491

Электр өрісінің күш сызықтарының әр нүктесiне жүргiзiлген жанама бағыты қандай вектормен бағыттас болады?

A) кернеулiк

$$$ 492

Кез келген бет арқылы өтетін электр ығысу векторының ағыны қай формуламен анықталады?

B)

$$$ 493

Электрстатикалық өрiс кернеулiгiнiң тұйық контур бойымен циркуляциясы неге тең болады?

C) 0

$$$ 494

Электрстатикалық өрiстiң бiр нүктесiнен екiншi нүктесiне нүктелiк бiрлiк оң зарядты көшіргенде орындалатын электрстатикалық өрiс күшінің жұмысы не  деп аталады?

D) потенциалдар айырымы

$$$ 495

Диэлектриктi бiртектi электр өрісіне орналастырсақ, онда оның күш сызықтары кіріп келген жағы теріс, ал оның қарама-қарсы жағы оң зарядталу құбылысы қалай аталады?

A) поляризациялану

$$$ 496

Зарядталған шексіз жазық өткiзгiштiң  электр өрiсiнiң кернеулiгi қандай формуламен анықталады?

B)

$$$ 497

Егер өткізгішке бұрынғыдан екi есе көп заряд берiлсе, онда зарядталған беттiң потенциалдар айырымы қалай өзгередi?

A) 2 есе өседi

$$$ 498

Бiр-бiрiмен тiзбектей жалғанған, сыйымдылықтары С1=17 мкФ және С2=34 мкФ екi конденсаторды ЭҚК-i 50 В ток көзiне қосқанда, олардағы зарядтардың қатынасы қандай болады?

A) q1/q2 = 1

$$$ 499

Зарядтарының шамалары бірдей , екі оң зарядтың арасын қосқан түзудің ортасына түсірілген перпендикуляр сызықтың бойына орналасқан О нүктедегі электр өрiсiнiң кернеулiк векторы қалай бағытталады? D) төмен қарай

$$$ 500

Электр заряды 4 нКл болатын сынап тамшысынан электр заряды 5 нКл сынап тамшысын бөлiп алғанда, қалған тамшы бөлiгiнiң электр заряды қанша және қандай болады?

D) - 1 нКл

$$$ 501

Оңашаланған  өткiзгiштiң электр сыйымдылығы неге тәуелдi болады?

A) өткiзгiштiң пiшiмi мен мөлшерiне

$$$ 502

Электрстатикалық өрiстің энергиясы қандай формуламен анықталады?

E)

$$$ 503

Электростатикалық өрiстiң энергиясының көлемдік тығыздығы қандай формуламен анықталады?

C)

$$$ 504

Диэлектриктiң бiрлiк көлемінің поляризациялануы қалай аталады?

C) поляризация векторы

$$$ 505

Цилиндрлiк конденсатордың электр сыйымдылығы қайсы формуламен анықталады?

B)

$$$ 506

Екi нүктелiк зарядты диэлектрлiк өтiмдiлiгi 3 тең, май iшiне орналастырып, арақашықтығын 3 есе азайтқанда, олардың әсерлесу күшi қалай өзгередi?

A) 3 есе артады

$$$ 507

Суреттегiдей жалғанған бiрдей  конденсаторлардан тұратын батареяның сыйымдылығы қандай болады?

E) С

$$$ 508

Зарядтары бiрдей, әр аттас екi зарядтың О нүктесiндегі электр өрiсiнiң кернеулiк векторы қалай бағытталады?

A) оңға қарай

$$$ 509

Екi нүктелiк зарядтың арақашықтығын 4 есе кеміткенде, олардың әсерлесу күшi қалай өзгередi?

D) 16 есе өседi

$$$ 510

Суретте көрсетiлген өткiзгiш зарядталған болса,  оның қай нүктесiнде электр өрiсiнiң кернеулiгi ең көп мәнге ие болады?

D) 4

$$$ 511

Электр өрiсi тарапынан бiрлiк оң зарядқа әсер етуші күш не деп аталады?

А) кернеулiк

В) потенциал

С) кернеу

D) потенциалдар айырымы

E) электр сыйымдылығы

$$$ 512

Нүктелiк заряд q электрстатикалық өрiс туғызады. Центрінде сол q, ал радиусы R шеңбер бойымен q0 заряд орын ауыстырғанда орындалатын өріс күшінің жұмысы неге тең болады?

E) 0

$$$ 513

Зарядталған конденсаторға екі есе көп заряд берілсе, оның энергиясы қалай өзгередi?

С) 4 есе өседi

$$$ 514

Потенциалын 1,2 кВ – қа дейін көтергенде,  24 нКл заряд алатын болса, оның электр  сыйымдылығы қанша болады?

С) 20 пФ

$$$ 515

Радиусы 12 см өткiзгiш шарға 24 нКл заряд берiлген. Шардың центрiнен 10 см қашықтықта орналасқан нүктедегi электр өрiсiнiң кернеулiгi қандай болады?

А) 0 В/м

$$$ 516

Зарядтары 71 мкКл және 19 мкКл сынаптың екi кiшi тамшысы бiр үлкен тамшыға бiрiккен. Пайда болған тамшыдағы заряд шамасы  қанша болады?

С) 52 мкКл

$$$ 517

Біркелкі электрстатикалық өрістің кернеулігі  140 Н/Кл болса, онда арақашықтықтары 0,5 см болатын екі нүктенің потенциалдар айырымы қанша болады?  

D) 0,7 В

$$$ 518

Потенциалы 20 В болатын нүктеден потенциалы 40 В нүктеге -2 Кл заряд көшірілгенде, электр өрiсiнiң орындайтын жұмысы қанша болады?

В) 40 Дж

$$$ 519

Астарларының ара қашықтығын 3 есе азайтып және арасына =3-ке тең диэлектрик енгiзгенде, жазық конденсатордың сыйымдылығы қалай өзгередi?

С) 9 есе өседi

$$$ 520

Астарлары арасындағы потенциалдар айырымын 2 есе арттырғанда, зарядталған конденсатордың энергиясының тығыздығы қалай өзгередi?

А) 4 есе өседi

$$$ 521

Потенциалдары 8 В және 5 В екi өткiзгiш шар жiңiшке өткізгішпен қосылса, онда шарлардың арасындағы потенциалдар айырымы қанша болады?

E) 0 В

$$$ 522

Кез келген тұйық бет арқылы өтетін электрлік ығысу векторының ағыны неге тең?

В) беттi қамтитын зарядтардың алгебралық қосындысына

$$$ 523

Сыртқы электр өрiсiнің әсерінен диэлектриктердiң полярлы емес молекулалары қандай күйге көшеді?

С) оларда дипольдік момент пайда болады

$$$ 524

Сыйымдылықтары 9 мкФ, үш конденсатор параллель жалғанған. Бұл батареяның жалпы сыйымдылығы қанша болады?

E) 27 мкФ

$$$ 525

Сыйымдылықтары 12 мкФ үш конденсатор тiзбектей жалғанған. Бұл батареяның жалпы сыйымдылығы қанша болады?

А) 4 мкФ

$$$ 526

Бiрқалыпты зарядталған ұзын қыл өткізгіш туғызған электр өрiсiнiң кернеулiгi қандай өрнекпен анықталады?

В)

$$$ 527

Өрiстiң берiлген нүктесiндегi терiс таңбамен алынған потенциалдың градиентi осы нүктенiң несіне тең деп аталады.

E) кернеулiгiне

$$$ 528

Екi нүктелiк зарядтардың әрқайсысының зарядын 3 есе өсiргенде, олардың өзара әсерлесу күшi өзгермеуi үшiн, олардың бiр-бiрiнен қашықтығын қанша шамаға өзгерту керек?

E) 3 есе өсiру керек

$$$ 529

Суретте көрсетiлгендей, жазық конденсаторды жартысына дейiн майға =3 батырғанда, оның сыйымдылығы қалай өзгередi?D) 2 есе өседi

$$$ 530

Нүктелiк зарядтың зарядын 2 есе өсiргенде, оның бастапқы қашықтығынан 2 есе көп қашықтықтағы электр өрiсiнiң кернеулiгi қалай өзгередi?

B) 2 есе азаяды

  

$$$ 531

Сыйымдылығы 24 мкФ конденсатордың астарларындағы заряд 12 мкКл тең. Конденсатордың астарларын өткiзгiшпен тұйықтағанда, бөлiнiп шығатын жылу мөлшерi қанша болады?

D) 3 мкДж

$$$ 532

Суретте көрсетiлгендей етiп жалғанған конденсаторлар батареясының жалпы сыйымдылық қанша болады? Егер С1=6 мкФ, С234=3 мкФ?

В) 7 мкФ

$$$ 533

Вертикаль бағыттағы біркелкі электрстатикалық өрiсте салмағы 10-10 Н майдың тамшысы тепе-теңдік күйде тұр. Егер тамшыда 210-12 Кл заряд болса, электр өрiсiнiң кернеулiгi қанша болғаны?

С) 50 В/м

$$$ 534

Сфералық конденсатордың астарларындағы потенциалдардың айырымын 3 есе көбейткенде, оның сыйымдылығы қалай өзгередi?

C) өзгермейдi

$$$ 535

Бiркелкі зарядталған ұзын қыл өткізгіш электр өрiсiн туғызады. Оның зарядын 2 есе көбейткенде, өрiстiң берiлген нүктесiнiң кернеулiгi қалай өзгередi?

C) 2 есе өседi

$$$ 536

Егер, зарядталған радиусы R шардың центрiнен r қашықтықтағы нүктенің электр өрiсiнiң кернеулiгi Е болса (мұнда R<r), онда шардағы зарядтардың беттiк тығыздығы қандай өрнекпен анықталады?       

А)

$$$ 537

Жазық конденсатор ток көзiнен зарядталып, кейiн ток көзінен ажыратылған. Онан соң конденсатор астарларының арасы =2-ге тең диэлектрикпен толтырылып және астарларының қашықтығы екi есе арттырылған. Конденсатордағы потенциалдар айырымы қалай өзгерген?

E) өзгермеген

$$$ 538

Ауданы 250 см2 сфералық бет арқылы өтетін ығысу векторының ағыны ФD=2 мкКл. Осы сфера қамтыған зарядтардың алгебралық қосындысы қанша болады?

E) 2 мкКл

$$$ 539

Радиусы 20 см, зарядталған сфераның бетiндегi электр өрiсiнiң потенциалы 4 В-қа тең болса, сфера центрiнен 10 см қашықтықтағы электр өрiсiнiң потенциалы қанша болады?

В) 4 В

$$$ 540

Суретте көрсетiлген 1 және 2 нүктелердегі зарядтар қозғалмайтын етіліп бекiтiлген және  3 – заряд орын ауыстыра алады. Осы жағдайда 3 – заряд қалай орын ауыстыруы мүмкін?

E) тыныштық күйiнде қалады

$$$ 541

Зарядтары 7 мкКл әртекті екi нүктелiк заряд бiр-бiрiнен 1 см қашықтықта орналасып, диполь құрайды. Мұндай дипольдiң электр моментi қанша болады?

А) 710-8 Клм

$$$ 542

Шамалары бiрдей, әр аттас екі нүктелiк заряд бiр-бiрiмен 5 мкН күшпен әсерлеседi. Осы зарядтардың бiреуiнiң орнына суретте көрсетiлгендей етiп вертикаль, зарядталмаған өткiзгiш жазық бет қояды. Заряд пен жазық беттің әсерлесу күшi қандай болады?

E) 1,25 мкН

$$$ 543

Кернеулiгi 4 кВ/м бiртекті электрстатикалық өрiсте мөлшері 7 мкКл зарядты күш сызықтарына перпендикуляр 0,005 м қашықтыққа орын ауыстырғанда атқарылатын жұмыс қанша болады?

E) 0 мкДж

$$$ 544

Зарядтары 11 мкКл, 27 мкКл және –32 мкКл  өлшемдері бiрдей үш шариктi аз уақыт бiр-бiрiмен түйiстiрiп, одан соң қайтадан ажыратады. Бiрiншi шарикте пайда болатын заряд мөлшерi қанша болады?

В) 2 мкКл

$$$ 545

Конденсатор астарларындағы заряд қалай өзгередi? Егер ол, зарядталмаған конденсатормен тiзбектей жалғанған болса?

E) өзгермейдi

$$$ 546

Бiр-бiрiмен параллель жалғанған С1=4 мкФ және С2=6 мкФ екi конденсатор ЭҚК-i 12 В ток көзiне қосылған. Екiншi конденсатордың астарларында пайда болған заряд мөлшерi қанша болады?

А) 72 мкКл

$$$ 547

Зарядтары 2 мкКл және 10 мкКл екi заряд аз уақытқа бiр-бiрiмен түйiстiрiлiп, одан кейiн бастапқы қашықтыққа қойылса, олардың әсерлесу күшi қалай өзгерер едi?

С) 1,8 есе артады

$$$ 548 

Шексiз бiркелкі зарядталған жазық өткiзгiш туғызған электр өрiсiнiң кернеулiгi нүкте мен жазықтықтың ара қашықтығын 2 есеге азайтқанда қалай өзгереді?

E) өзгермейдi

$$$ 549

Электр өрiсiнiң кернеулiгi 2 есе артқанда, электрстатикалық өрiс энергиясының тығыздығы қалай өзгередi?

С) 4 есе өседi

$$$ 550

Қандай зарядталған бөлшектер металдарда негiзгi ток тасымалдаушылар болып саналады?

А) электрондар

$$$ 551

Өткiзгiштiң көлденең қимасы арқылы бiрлiк уақытта өткен зарядқа сан жағынан тең физикалық шама не деп аталады.

D) ток күшi

$$$ 552

Кедергiлерi 27 Ом және 54 Ом өткiзгiштер параллель жалғанған. Осы өткiзгiштердiң ұштарындағы кернеулер қандай болады?

E) екi өткiзгiште де кернеу бiрдей

$$$ 553

Мына формулалардың iшiнен тiзбектiң бiртектi бөлігі үшiн Ом заңының өрнегiн анықтаңыздар.

В)

$$$ 554

Тұйық тiзбек үшiн Ом заңының формуласын көрсетiңiз.

С)

$$$ 555

Қысқаша тұйықталу тогы қай формуламен анықталады?

В)

$$$ 556

Егер батареяның қысқаша тұйықталу тогы 13 А, ал батареяның iшкi кедергiсi 0,5 Ом болса, батареяның ЭҚК-i қанша болады?

С) 6,5 В

$$$ 557

Өткізгіштен өтіп жатқан ток күші 7,5 А болса, өткiзгiштiң көлденең қимасы арқылы 15 с аралығында қанша заряд өтеді?

А) 112,5 Кл

$$$ 558

Егер өткiзгiштiң ұштарындағы кернеу 20 В және кедергiсi 40 Ом болса, өткiзгiштiң бөлiп шығаратын қуаты қанша болады?

D) 10 Вт

$$$ 559

Кедергiлері 13 Омнан екi өткiзгiштi тiзбектей жалғағанда, тiзбектiң жалпы кедергiсi қанша болады?

С) 26 Ом

$$$ 560

Өткiзгiштің ұштарындағы кернеу 32 В, ток күшi 0,4 А болса, оның кедергiсi қанша болғаны?

А) 80 Ом

$$$ 561

Қандай зарядталған бөлшектер электролиттерде негiзгi ток тасымалдаушылар болып табылады?

D) оң және терiс иондар

$$$ 562

Кедергiсi 12 Ом өткiзгiш арқылы ток күші 1 А ток 1 минут өткенде, өткiзгiште бөлiнiп шығатын жылу мөлшерi қанша болады?

А) 720 Дж

$$$ 563

Өрiстiң бiр нүктесiнен екiншi нүктесiне бiрлiк оң зарядты тасымалдаудағы күштiң жұмысына сан жағынан тең физикалық шама не деп аталады аталады?

С) нүктелердің потенциалдар айырымы

$$$ 564

Егер I1 = 3 A,  I2 = 5A болса, суретте көрсетiлген амперметр қанша ток күшiн көрсетедi?

E) 8 A 

$$$ 565

Электродта 66 г мыс бөлiнгенде, электролиз уақытында электролит арқылы өткен заряд мөлшерi қандай болады? Мыстың электрохимиялық эквивалентi  0,3310-6 кг/Кл.

С) 200 кКл

$$$ 566

Әрқайсысының кедергiсi 6 Ом, екi өткiзгiш параллель жалғанған. Мұндай тiзбектiң жалпы кедергiсiн анықтаңыздар.

В) 3 Ом

$$$ 567

Транзисторда қанша p-n ауысу бар?

В) 2

$$$ 568

Акцепторлы қоспалы шалаөткiзгiште негiзгi заряд тасымалдаушы не болып саналады?

В) кемтiктер

$$$ 569

ЭҚК-i 12 В, iшкi кедергiсi 1 Ом ток көзiнен және сыртқы кедергiсi 23 Ом резистордан тұратын тiзбектегi ток күшiн анықтаңыздар.

С) 0,5 А

$$$ 570

Кедергiсi 15 Ом өткiзгiш арқылы ток күшi 0,4 А ток өткенде өткiзгiштен 5 с уақыт аралығында бөлiнiп шығатын жылу мөлшерi қанша болады?

E) 12 Дж

$$$ 571

Джоуль-Ленц заңының формуласын көрсетіңіз.

А)

$$$ 572

Екi мыс өткізгіштің ұзындығы бiрдей. Бiрiншi өткізгіш диаметрi екiншi өткізгіштің диаметрiнен 2 есе үлкен болса, бұл  өткізгіштердің R1/R2 кедергiлерінің қатынасын анықтаңыз.

E) ¼

$$$ 573

Газдар арқылы электр тогының өтуi не деп аталады?

В) газ разряды

$$$ 574

Әрқайсысының ЭҚК-i 16 В және iшкi кедергiсi 0,4 Ом екi аккумулятор өзара параллель қосылған. Егер осы ток көзін 7,8 Ом кедергiмен тұйықтаса, тiзбектегi ток күшi қаншай болады?

В) 2 А

$$$ 575

Әрқайсысының кедергiсi 2 Ом төрт бiрдей кедергi суреттегiдей етiп жалғанған. Мұндай тiзбектiң жалпы кедергiсiн анықтаңыз.

E) 2 Ом

                                 

$$$ 576

2 Ом және 3 Ом екi кедергi параллель жалғанған. Мұндай тiзбектiң жалпы кедергiсiн анықтаңыздар.

А) 1,2 Ом

$$$ 577

Әрқайсысының ЭҚК-i 1,5 В және iшкi кедергiлерi 0,5 Ом алты бiрдей аккумулятор тiзбектей жалғанып, оған 6 Ом кедергi қосылып тұйықталған. Бұл тiзбектегi ток күшi қанша болады?

D) 1 А

$$$ 578

Өткізгіштен ток күшi 6,4 мкА ток жүргенде, өткiзгiштiң көлденең қима беті арқылы 1 с iшiнде қанша электрон өтедi? Электронның заряды 1,610-19 Кл-ға тең.

С) 41013 электрон

$$$ 579

Электрөткiзгiштiктiң классикалық электрондық теориясы бойынша ток тығыздығы үшiн Ом заңының формуласын көрсетіңіз.

E)

$$$ 580

Кедергiлерi 20 Ом және 40 Ом екi өткiзгiш параллель жалғанып, ток көзiне қосылған. Осы өткiзгiштерде бөлiнiп шығатын токтың  қуаттарының қатынастары N1/N2 қанша болады?

А) 2

$$$ 581

Егер өткізгішті 4 бiрдей бөлiкке бөлiп, оларды бiр-бiрiмен параллель жалғасақ, өткізгіштің кедергiсi қанша болады?

D) 16 есе азаяды

$$$ 582

ЭҚК-i 12 В және iшкi кедергiсi 1 Ом ток көзiне 11 Ом кедергi жалғанған. Сыртқы кедергiнiң ұштарындағы потенциалдар айырымы қанша болады?

В) 11 В

$$$ 583

Әрқайсысының кедергiсi 15 Ом үш бiрдей резистор суреттегiдей жалғастыр. Бұл тiзбектiң жалпы кедергiсi қанша болады?

D) 10 Ом

$$$ 584

Донорлы қоспалы шалаөткiзгiштерде негiзгi ток тасымалдаушылар  болып қандай зарядталған бөлшектер саналады?

В) электрондар

$$$ 585

Өткiзгiштiң көлденең қима ауданын 2 есе үлкейтіп, ұзындығын 2 есе қысқартсақ, оның кедергiсi қанша шамаға өзгередi?

А) 4 есе азаяды

$$$ 586

Кедергiсi 60 Ом өткiзгiштiң көлденең қимасы арқылы минутына 10 Кл заряд өтетін болса, ол өткізгіштен 1 минутта бөлiнiп шығатын жылу мөлшерi қанша болады?

В) 100 Дж

$$$ 587

Электролиз процесi кезінде 1000 с уақыт аралығында 6 г никель бөлiнген. Егер  никельдiң электрхимиялық эквивалентi 0,310-6 кг/Кл болса, электролиз кезіндегі  ток күшi қанша болған?

С) 20 А

$$$ 588

Егер R1=7 Ом, R2=11 Ом, R3=18 Ом болса, суретте көрсетiлген тiзбектiң жалпы кедергiсi қанша болады?

D) 9 Ом

$$$ 589

Электрқыздырғыш паспортында «220 В, 750 Вт » деп жазылған. Кернеуi 220 В электр желiсiне қосқанда, электрқыздырғыш секунд сайын қанша мөлшерде жылу бөлiп шығарады?

В) 750 Дж

$$$ 590

Электролиз кезiнде 3,6 г никель бөлiнген. Егер электролиз 50 А ток күшiмен жүргiзiлсе, электролиз қанша уақыт жүргiзiлген? Никельдiң электрохимиялықэквивалентi 0,310-6 кг/Кл.

D) 4 мин.

$$$ 591

R1=2 Ом, R2=6 Ом болса, суретте көрсетiлген тiзбектiң жалпы кедергiсi қанша болады?    

С) 4 Ом

$$$ 592

Әрқайсысының ЭҚК-i 4,5 В және iшкi кедергiлерi 0,25 Ом екi аккумулятор тiзбектей жалғанып, 4 Ом кедергiмен тұйықталған жалғанған. Бұл тiзбектегi ток күшi қанша болады?

В) 2 А

$$$ 593

Электрқыздырғыш аспаптың қыздырғыш сымының кедергiсiн 2 есе азайтып, ток күшiн 2 есе өсiргенде, бөлiнетiн жылу мөлшерi қалай өзгереді?

А) 2 есе өседi

$$$ 594

Электр тiзбегi ЭҚК-i  8 В,  iшкi кедергiсi 1 Ом ток көзiнен және 3 Ом сыртқы кедергiден тұрады. Тiзбектiң сыртқы бөлiгiнде кернеудiң түсуi қанша болады?

С) 6 В

$$$ 595

Суретте көрсетiлген тiзбектегі А амперметр 3 А ток күшiн көрсетедi. Егер R1=2 Ом, R2=4 Ом болса, А1 амперметрiнiң көрсетуi қанша болады?

В) 2 А

$$$ 596

Суретте R1, R2 және R3 әртүрлi үш кедергi үшiн ток күшiнiң кернеуге тәуелдiлiк графиктерi берiлген. Ең үлкен мәндi кедергiнi көрсетiңiздер.

В) 2 Ом

$$$ 597

Суретте R кедергi арқылы өтетiн ток күшiнiң кернеуге тәуелдiлiгi берiлген. U=40 В кернеуi үшiн осы кедергiде бөлiнiп шығатын қуат мөлшерi қанша болады?

В) 3,2 Вт

$$$ 598

Әрқайсысының ЭҚК-i   және iшкi кедергiсi r болатын n бiрдей ток көзiн тiзбектей жалғағанда, сыртқы кедергiсi R болатын тiзбектегi толық ток қай формула бойынша анықталады?

D)

$$$ 599

Әрқайсысының кедергiсi 3R болатын тiзбектiң бөлiгiнiң жалпы кедергiсi қанша болады? R=42 Ом.

С) 42 Ом

$$$ 600

220 В кернеуге арналған электрқыздырғыш аспапты кернеуі 55 В жүйеге қосқанда, оның номиналь қуаты қалай өзгередi?

В) 16 есе азаяды

$$$ 601

Егер R=2 Ом болса, суретте көрсетiлген тiзбектiң бөлiгiнiң жалпы кедергiсi қанша болады?

     А) 2 Ом

$$$ 602

Әрқайсысының кедергiсi 100 Ом, параллель жалғанған 50 электр шамы, кернеуi 220 В болатын аккумуляторға қосылған. Егер аккумулятордың iшкi кедергiсi 0,5 Ом болса, оның ЭҚК-i қанша болғаны?

E) 275 В

$$$ 603

Электрқыздырғыш аспаптың қыздырғыш сымын екi есе қысқартып, оны сол кернеулi жүйеге қосқанда, аспаптың қуаты қалай өзгередi?

С) 2 есе өседi

$$$ 604

Электр тiзбегi, iшкi кедергiсi 2 Ом ток көзiнен және кедергiсi 12 Ом тұтынушыдан тұрады. Егер тiзбектегi ток күшi 6 А болса, ток көзiнiң ЭҚК-i қанша болғаны?

А) 84 В

$$$ 605

10 Ом кедергiнi ЭҚК-i 12 В және iшкi кедергiсi 2 Ом элементке жалғағанда, сыртқы тiзбекте бөлiнетiн қуат мөлшерi қанша болады?

D) 10 Вт

$$$ 606

Өткiзгiштiң көлденең қимасы арқылы 1 секундта 25 Кл заряд өткен. өткiзгiштiң ұштарындағы кернеу 200 В болса, өткiзгiштiң кедергiсi қанша болғаны?

E) 8 Ом

$$$ 607

Массасын өзгертпей, ал диаметрiн 2 есе азаятындай етiп прокаттап өңдегенде, мыс өткізгіштің кедергiсi қанша шамаға өзгередi?

А) 16 есе өседi

$$$ 608

Егер көлденең қимасының ауданы 3 мм2 болатын өткiзгiш арқылы 10 с iшiнде 60 мкКл заряд өтсе, токтың тығыздығы қанша болады?

D) 2 А/м2

$$$ 609

Тұйық тiзбек үшiн ток күшiнiң сыртқы кедергiге тәуелдiлiгi мынадай:  (А).Қысқаша тұйықталу тогының күшi қанша болады?

В) 13 А

$$$ 610

Тұйық тiзбек үшiн кернеудiң сыртқы кедергiге тәуелдiлiгi мына өрнекпен берiледi:  (В). Ток көзiнiң ЭҚК-i қанша болады?

D) 4 В

$$$ 611

Тұйық тiзбек үшiн ток күшiнiң сыртқы кедергiге тәуелдiлiгi   (А) өрнегiмен берiледi. Ток көзiнiң ЭҚК-i қанша болады?

E) 2,8 В

$$$ 612

ЭҚК-терi 4 В және 2 В екi ток көзi аттас полюстарымен параллель жалғанған. Ток көздерiнiң iшкi кедергiлерiнiң сәйкес мәндерi 0,6 Ом және 0,4 Ом. Бұл батареяның потенциалдар айырымы қанша болады?

В) 2,8 В

$$$ 613

Вакуум диодының вольт-амперлiк сипаттамасының сызықты емес учаскесi қандай формуламен анықталады?

С) I=dU3/2

$$$ 614

Суретте көрсетiлгендей, түйiнде тогы бар  бес өткiзгiшпен түйіседі. Егер I2=3А, I3=4А, I4=2 А, I5=5А болса, I1 тогының күшi қанша болады?

А) 2 A    

$$$ 615

Электр желiсiне қосылған кедергiсi 10 Ом қыздырғыш суды 5 минутта қайнатады. Егер кедергісі 40 Ом қыздырғышты пайдаланса, онда осы су қайнау үшін қанша уақыт керек болады?

E) 20 мин

$$$ 616

Ампер заңының математикалық өрнегiн көрсетiңiз.

В) F=IBl sin

$$$ 617

Ток жүріп тұрған түзу шексіз ұзын өткiзгiштен а қашықтықтағы нүктенің магнит өрiсiнiң кернеулiгi қандай формуламен анықталады?

С)

$$$ 618

Тогы бар дөңгелек орамның центрiнде магнит өрiсiнiң индукциясы қандай формуламен анықталады?

А)

$$$ 619

Соленоидтың осiндегі магнит өрiсiнiң кернеулiгi қай формуламен анықталады.

D) H=nI

$$$ 620

Лоренц күшiнің формуласын көрсет.

А)

$$$ 621

Индукциясы 0,5 Тл магнит өрiсiне бойынша ұшып келген электронның жылдамдығы қанша шамаға өзгередi?

E) өзгермейдi

$$$ 622

Электрон магнит өрiсiнің магнит индукциясы векторына параллель ұшып келеді. Магнит өрiсiнде электрон қалай қозғалады?

А) инерция бойынша

$$$ 623

Магнит өрiсiн не туғызады?

А) кез келген қозғалыстағы зарядтар

$$$ 624

Толық ток заңының өрнегiн көрсетiңiз.

В)

$$$ 625

Остроградский-Гаусс теоремасының магнит өрiсi үшiн математикалық өрнегiн көрсетiңiз.

А)

$$$ 626

Магнит индукциясы векторының бағытына паралллель орналасқан, ауданы 20 см2 рамка ауданын қиып өтетiн магнит ағынының мөлшерi қандай болады? Магнит өрiсiнiң индукциясы 0,5 Тл.

E) 0 Вб

$$$ 627

Магнит өрiсiнде, тогы бар өткiзгiш орын ауыстырғанда Ампер күшiнің атқаратын жұмысы қай формуламен анықталады?

E) dA=I

$$$ 628

Қаныққанға дейiн, спонтанды түрде магниттелiнген ферромагнетиктiң микроскопиялық облыстары не деп аталады.

В) домендер

$$$ 629

Ферромагниттiк күй жойылатын температура қалай аталады?

С) Кюри температурасы

$$$ 630

Индукция ЭҚК-i қандай формуламен анықталады?

С)

$$$ 631

Магнит өрiсiнiң энергиясы қай өрнекпен анықталады?

D)

$$$ 632

Магнит өрiсiнiң энергиясының тығыздығы қай өрнекпен анықталады?

E)

$$$ 633

Контурдың индуктивтiгi қандай физикалық шамаға тәуелді болады?

В) контурдың пiшiнi мен мөлшерiне

$$$ 634

Тогы бар орамның магнит моментi қандай формуламен өрнектеледi?

А) P=IS

$$$ 635

7 А тогы бар өткiзгiш магнит өрiсiнде орын ауыстырғанда магнит ағыны 0,2 Вб-ге өзгерген. Мұнда қанша жұмыс орындалады?

D) 1,4 Дж

$$$ 636

Электрон магнит өрiсiнің магнит күш сызықтарына перпендикуляр бағытта ұшып енген. Электронның магнит өрiсiндегі қозғалысы қандай болады?

С) шеңбер бойымен

$$$ 637

Электрон магнит өрiсiнің магнит күш сызықтарымен сүйiр бұрыш жасап ұшып енген. Электронның магнит өрiсiндегі қозғалысы қандай болады?

E) спираль бойымен

$$$ 638

Индукциясы магнит өрiсiне  перпендикуляр орналасқан ауданы S раманы 180-қа бұрғанда, ол арқылы өткен магнит ағынының өзгеруiнің шамасы қанша болады?

В) 2BS

$$$ 639

Индукциясы 4 мТл бiркелкі магнит өрiсiне протон 5105 м/с жылдамдықпен магнит индукциясының векторына препендикуляр ұшып енеді. Шеңбер бойымен толық бiр айналғандағы өрiс қанша жұмыс атқарады?

E) 0 Дж

$$$ 640

Тiзбектi ток көзінен ажырату уақытының ұзақтығы 0,2 с болғанда катушкада 10 В өздiк индукциясының орташа ЭҚК-i пайда болса, катушканы қиып өтетiн магнит ағыны қандай болады?

А) 2 Вб

$$$ 641

Радиусы 10 см, 2 А тогы бар орамның центрiнде магнит өрiсiнiң кернеулiгi қанша болады?

В) 10 А/м

$$$ 642

Бiркелкі магнит өрiсiнiң күш сызықтары, ауданы 25 см2 раманың жазықтығымен 30-қа тең бұрыш жасайды. Магнит өрiсiнiң индукциясы 4 мТл болса, раманы қиып өтетiн магнит ағынының мөлшерi қанша болады?

D) 5 мкВб

$$$ 643

Ұзын, түзу өткiзгiш арқылы күшi 8 А ток жүргенде, өткiзгiштен 8 мм қашықтықта магнит өрiсiнiң индукциясы қанша болады? 0=410-7 Гн/м деп алыңыздар.

D) 0,2 мТл

$$$ 644

Ауданы 20 см2 контурмен шектелген бет арқылы магнит ағыны Ф=2cos10t Вб заңымен уақыт бойынша өзгередi. Контурда қозған максималь ЭҚК-i қанша болады?

D) 20 В

$$$ 645

Контурмен шектелген беттi қиып өтетiн магнит ағыны Ф/t=0,3 Вб/с жылдамдығымен бiрқалыпты өзгередi. Контурда пайда болған индукция ЭҚК-i қанша болады?

С) 0,3 В

$$$ 646

Индукциясы 0,02 Тл, бiркелкі магнит өрiсiне, электрон индукция сызықтарына параллель бағытта ұшып енеді. Магнит өрiсiнде электрон қанша үдеумен қозғалады?

E) 0 м/с2

$$$ 647

Суретте I тогы бар өткiзгiштiң қима беті көрсетiлген. Өткiзгiштегi электр тогы бiзден сурет жазықтығына перпендикуляр бағытталған. Суретте көрсетiлген А нүктесiндегi қандай бағыт магнит индукциясы векторының бағытымен сәйкес болады?

С) 3

$$$ 648

Индукциясы 0,2 Тл магнит өрiсiн 10 А электр тогы өткiзгiш орналастырылған, өткiзгiшке 0,3 Н күш әсер етуi үшiн өткiзгiштiң ұзындығы қанша  болу керек? өткiзгiш магнит индукциясының векторына перпендикуляр.

С) 15 см

$$$ 649

Индукциясы 0,03 Тл бiркелкі магнит өрiсiне электрон ұшып кiредi. Электронның кинетикалық энергиясы қалай өзгередi?

E) өзгермейдi

$$$ 650

Холл құбылысы бойынша өткiзгiштiң қарама-қарсы беттеріндегі потенциалдар айырымы қай формуламен анықталады.

E)

$$$ 651

Лармор теоремасына сәйкес атомдағы электронның орбитасына сыртқы магнит өрiсiнiң әсер етуiнiң бiрден-бiр нәтижесi не болып табылады?

С) орбитаның прецессиясы

$$$ 652

Бiртекті магнит өрiсiнің магнит индукциясының векторына перпендикуляр өткізгіш орналастырылған. Өткiзгiш арқылы суретте көрсетiлген бағытпен электр тогы жүредi. Суретте көрсетiлген қандай бағыт өткiзгiшке әсер етушi күш векторының бағытымен сәйкес болады? D) 4

$$$ 653

5 А тогы бар, ұзындығы 14 см өткiзгiшке индукциясы 2 Тл магнит өрiсiнің әсер етушi күш қанша болады? Өткiзгiш магнит индукциясы векторына перпендикуляр орналасқан.

С) 1,4 Н

$$$ 654

Катушкадағы ток күшi 1 секундта 5 А жылдамдықпен бiрқалыпты өзгередi. Егер катушка индуктивтiлiгi 0,4 Гн болса, ондағы өздiк индукция ЭҚК-i қанша болады?

С) 2 В

$$$ 655

Магнит өрiсi тогы бар дөңгелек орам арқылы пайда болады. Суретте көрсетiлген қандай бағыт, тогы бар орамның центрiндегi  магнит индукциясы векторының бағытымен сәйкес болады?

В) 2

$$$ 656

Егер бөлшектің жылдамдығын 3 есе арттырса, онда циклотронда қозғалатын бөлшектің шеңберінің радиусы қалай өзгереді?

С) 3 есе өседi

$$$ 657

Ферромагнетиктегі магнит өрiсiнiң индукциясы нөлге айналатын, сыртқы магнит өрiсiнiң кернеулiгi не деп аталады?

С) коэрцитивтік күш

$$$ 658

Магнит өрiсiн туғызатын тогы бар өткiзгiштегі ток күшi 2 есе өсетiн болса, магнит өрiсiнiң энергиясы қалай өзгередi?

С) 4 есе өседi

$$$ 659

Ұзындығы 4 см өткiзгiш, магнит индукциясы сызықтарына перпендикуляр жазықтықта 35 м/с жылдамдықпен қозғалады. Магнит өрiсiнiң индукциясы 2 Тл болса, өткiзгiш ұштарындағы потенциалдар айырымы қанша болады?

E) 2,8 В

$$$ 660

Ұзындығы 0,3 м өткiзгiш ұштарында 18 мВ потенциалдар айырымы пайда болуы үшiн, индукциясы 6 мТл өрiстiң магниттiк күш сызықтарына перпендикуляр жазықтықта өткізгіш қанша жылдамдықпен қозғалуы керек?

А) 10 м/с

$$$ 661

Өткізгіштен жасалған рамада магнит ағыны Ф=2,2cos(15t+/2) Вб заңы бойынша өзгеретін болса, максималь ЭҚК-i қанша болады?

В) 33 В

$$$ 662

Ұзындығы 10 см түзу өткiзгiш индукция сызықтарына 30-қа тең бұрышпен орналасады. өткiзгiш арқылы 8 А ток өткенде, оған 0,2 Н күш әсер етсе, магнит өрiсiнiң индукциясы қанша болады?

В) 0,5 Тл

$$$  663

Бiрдей потенциалдар айырымында үдетілген протон мен -бөлшек бiртекті магнит өрiсiне ұшып кiредi. Протон мен -бөлшек қозғалатын шеңберлер радиустарының қатынастары Rp/R  қандай болады?

А)

$$$ 664

Кедергiсi 5 Ом және индуктивлiгi 10 Гн катушканы тізбектен ажыратқан кезде, ол тізбекте 0,2 Дж энергия бөлініп шығатын болса, катушканың ұштарындағы потенциал қанша болады?

А) 1 В

$$$ 665

Горизонталь орналасқан екі параллель, әр аттас зарядтармен зарядталған пластиналар арасындағы тепе-теңдiкте тұратын массасы m тозаң бөлшегінің заряды қандай болады? Егер пластиналар арақашықтығы d, олардың арасындағы потенциалдар айырымы U болса.

С)

$$$ 666

Индуктивтiлiгi 4 Гн катушкадағы ток күшi 4 А. Катушканың магнит өрiсiнiң энергиясы 4 есе кемуі үшiн, катушкадағы ток күшi қанша болуы керек?

В) 2 А

$$$ 667

Индукциялары 0,4 Тл және 0,3 Тл бір-бірімен перпендикуляр бiртектес екi магнит өрiстерi кеңiстiктiң бiр облысында беттеседi. Қорытқы магнит өрiсiнiң магнит индукциясының мөлшерi қанша болады?

С) 0,5 Тл

$$$ 668

Магнит индукциясы вертикаль жоғары бағытталған бiртекті магнит өрiсiнде бастапқыда қозғалмайтын электрон орналастырылды десек, бұл электрон магнит өрісі әсерінен қозғала ма?

E) қозғалысқа түспейдi

$$$ 669

Магнит өрiсiнiң кернеулiгi 2 есе өскенде, магнит өрiсi энергиясының тығыздығы қалай өзгередi?

С) 4 есе артады

$$$ 670

Магнит өрiсiнiң энергиясы 1 Дж болуы үшiн индуктивтiлiгi 0,5 Гн катушканың орамындағы ток күшi қандай болуы керек?

D) 2 А

$$$ 671

Квадрат формалы қабырғасы 6 см және кедергiсi 20 Ом тұйық өткiзгiш горизонталь жазықтықта орналасқан. өткiзгiш индукциясы 0,2 Тл вертикаль магнит өрiсiне орналасқан делік. Квадратты қарама-қарсы бұрыштары арқылы тартып, өткiзгiштi екi қабаттап жинағанда, ол арқылы өтетiн заряд қандай болады?

E) 36 мкКл

$$$ 672

Дөңгелек контур, уақыт бойынша өсетiн бiртектi магнит өрiсiне орналастырылған. Магнит индукциясының векторы, суретте көрсетiлгендей, бiзден ары қарай сурет жазықтығына перпендикуляр бағыт бойынша өседі. Контурдағы индукциялық токтың бағыты қандай болады?

D)контурда ток пайда болмайды

$$$ 673

Био-Савар-Лаплас заңының өрнегiн көрсетiңiз.

D)

$$$ 674

Диаметрi 0,5 мм өткізгіштен жасалған соленоид орамы арқылы 1,5 А ток өтедi. Соленоид өсiнде магнит өрiсiнiң кернеулiгi қандай болады?

D) 3 кА/м

$$$ 675

Электрон бiртекті магнит өрiсiнде шеңбер бойымен қозғалады. Электронның жылдамдығын 2 есе өсiргенде, оның айналу периоды қалай өзгередi?

E) өзгермейдi

$$$ 676

Соленоидтың бiрлiк ұзындығына келетiн орам санын 2 есе өсiргенде, соленоидтың индуктивтiлiгi қалай өзгередi?

А) 4 есе өседi

$$$ 677

Атомдағы электронның орбиталық гиромагниттiк қатынасы қандай болады?

В) e/2m

$$$ 678

Меншiктi магнит өрiсiн, оны туғызған сыртқы магнит өрiсiнен, мыңдаған есе өсіретін заттар қалай аталады?

С) ферромагнетиктер

$$$ 679

Индукциясы 0,02 Тл вертикаль, бiркелкі магнит өрiсiнде горизонталь жазықтықта ұзындығы 0,5 м стержень 4 рад/с тұрақты бұрыштық жылдамдығымен айналады. Айналу осi стерженнің бір ұшы арқылы өтетiн болса, стерженьде пайда болатын индукция ЭҚК-i қандай болады?

А) 10 мВ

$$$ 680

Егер индуктивтiлiгi 4 Гн катушкадағы ток күшi 4 А болса, катушканың магнит өрiсiнiң энергиясы 4 есе азаюы үшiн, катушкадағы ток күшi қандай болуы керек?

В) 2 А

$$$ 681

Екi параллель түзу ұзындықтары  10 м, бiр-бiрiнен 1 см қашықтықта вакуумда орналасқан өткiзгiштер арқылы 20 А ток өткенде, магниттiк әсерлесу күшi қандай болады? 0= 410-7 Гн/м деп алыңыз.

С) 80 мН

$$$ 682

Тербелмелi контурдағы еркiн тербелiстердiң периоды қандай өрнекпен анықталады?

А)

$$$ 683

Нақты тербелмелi контурдағы тербелiстердiң өшуiнiң себебi неде?

D) Джоуль-Ленц жылуы бөлiнуiнен

$$$ 684

Контурдағы еркін тербелiстердiң циклдiк жиiлiгi қандай өрнекпен анықталады?

С)

$$$ 685

Тербелмелi контурдағы ток күші мен конденсатордың потенциалдар айырымы арасындағы тербелiс фазаларының айырымы қандай болады?

В) ток күшi фаза бойынша потенциалдар айырымынан /2-ге алда болып тырады.

$$$ 686

Тербелмелi контурда ток күшiнiң уақытқа тәуелдiлiгi қандай формуламен өрнектеледi?

D) I = I0 sin t

$$$ 687

Айнымалы ток тiзбегiнде индуктивтiк кедергi қандай формуламен өрнектеледi?

E) L

$$$ 688

Айнымалы ток тiзбегiнде сыйымдылық кедергiсi қандай формуламен өрнектеледi?

А)

$$$ 689

Ығысу тогы дегенiмiз не?

В) ығысу векторының өзгеру жылдамдығы

$$$ 690

Электрмагниттiк толқындардың вакуумдағы таралу жылдамдығы неге тең?

E) 3108 м/с

$$$ 691

Ток күшiнiң эффективтiк және амплитудалық мәндерi арасындағы байланысты көрсет.

С)

$$$ 692

Айнымалы токтың тербелiс жиiлiгi 50 Гц болғанда, ток күшінің тербелiстерiнiң циклдiк жиiлiгi қанша болады?

D) 314 рад/с

$$$ 693

Сыртқы ерiксiз ЭҚК-iнiң әсерiнен болатын тербелмелi контурдағы резонанстық циклдiк тербелiс жиiлiгi қандай болады?

А)

$$$ 694

Тербелмелі контурдағы конденсатордың сыйымдылығын екi есе өсiргенде, сыйымдылық кедергiсi қалай өзгередi?

D) 2 есе азаяды

$$$ 695

Контурдың индуктивтiлiгiн 2 есе өсiргенде, индуктивтiк кедергi қалай өзгередi?

D) 2 есе өседi

$$$ 696

Ферромагнитті магниттегеннен соң, магнит өрiсінің кернеулiгi нольге тең болғандағы магнит индукциясының мәнi қалай аталады?

В) қалдық индукция

$$$ 697

Тербелмелi контурдағы кернеудiң уақыт бойынша тербелiстерi U=9 cos(157t+314) B теңдеумен берiлген. Контурдағы кернеудiң амплитудалық мәнi қандай болады?

D) 9 В

$$$ 698

Тербелмелі контурдағы конденсатордың сыйымдылығын 4 есе өсiргенде, тербелмелi контурдың тербелiс периоды қалай өзгередi?

А) 2 есе өседi

$$$ 699

Электрмагниттiк толқындағы  және  векторларының тербелiстерiнiң фазалар айырмасы қандай болады?

А) 0 рад

$$$ 700

Толқындық санның өрнегін көрсет”?

D)

$$$ 701

Контур индуктивтiгi 0,25 Гн және сыйымдылығы 2,510-5 Ф болғанда, тербелмелi контурдың циклдiк тербелiс жиiлiгi қандай болады?

В) 400 рад/с

$$$ 702

Қалалық жарық жүйесiндегi электр тогының тербелiс жиiлiгi 50 Гц-ке тең. Ток күшінің тербелiс периоды қандай болады?

E) 0,02 с

$$$ 703

Тербелiс периоды 10 нс болса, электромагниттiк толқынның толқын ұзындығы қанша болады? 1 нс=10-9 с

С) 3 м

$$$ 704

Контурдағы катушканың индуктивтiгiн 2 есе өсiрiп, конденсатордың сиымдылығын 2 есе азайтқанда, тербелмелi контурдың тербелiс периоды қалай өзгередi?

E) өзгермейдi

$$$ 705

Толқын ұзындығы 30 м, толқынның ауадағы таралу жылдамдығы 3108 м/с болса, толқын көзiнiң тербелiс жиiлiгi қандай болады?

D) 10 МГц

$$$ 706

Айнымалы ток генераторының роторы бiртекті магнит өрiсiнде айналады. Айналу жиiлiгiн 2 есе өсiргенде, индукция ЭҚК-iнiң амплитудасы қалай өзгередi?

А) 2 есе өседi

$$$ 707

Тербелмелi контур индуктивтiгi 2 Гн катушкадан және сыйымдылығы С конденсатордан тұрады. Контурдың меншiктi тербелiсiнiң циклдiк жиiлiгi 100 рад/с болса, конденсатор сыйымдылығы қандай болады?

В) 50 мкФ

$$$ 708

Контурдағы конденсатор сыйымдылығын 8 есе, ал индуктивтiлiгiн 2 есе өсiргенде, тербелмелi контурдың  тербелiс жиiлiгi қалай өзгередi?

D) 4 есе азаяды

$$$ 709

Айнымалы токтың циклдiк жиiлiгi 1000 рад/с. Айнымалы ток тiзбегiндегi кедергi 200 Ом болса, конденсатордың сыйымдылығы қанша болады?

С) 5 мкФ

$$$ 710

Тербелмелi контур сыйымдылығы 250 мкФ конденсатордан және индуктивтiгi 4 мГн катушкадан тұрады. Контур тербелiсiнiң циклдiк резонанс жиiлiгi қанша болады?

С) 1 рад/с

$$$ 711

Ток күшiнiң тербелiс жиiлiгi 50 Гц. Осы тiзбекке жалғанған, индуктивтiлiгi 0,2 Гн катушканың кедергiсi қандай болады?

В) 62,8 Ом

$$$ 712

Электрмагниттiк толқын теңдеуi Е=4sin(105t–2x) В/м мынадай болса, онда толқын ұзындығы қанша болады?

E) 1 м

$$$ 713

Электрмагниттiк толқын теңдеуi  мынадай болса, онда тербелiс периоды қандай болады?

E) 0,5 мкс

$$$ 714

Айнымалы ток тiзбегiнде ток күшiнiң амплитудалық мәнi  А. Бұл тiзбектегi ток күшiнiң эффективтiк мәнi қандай болады?

А) 2 А

$$$ 715

Айнымалы ток тiзбегiнде ток күшiнiң амплитудалық мәнi 2 А, кернеудiң амплитудалық мәнi 280 В және ток пен кернеу арасындағы фазалар ығысуы /3 рад болса, токтың қуаты қандай болады?

С) 140 Вт

$$$ 716

Тізбектегі айнымалы ток тербелiсінің теңдеуi мынадай: А болса, токтың әсерлік мәнi қандай болады?

С) 70 А

$$$ 717

Тербелмелi контурдағы конденсатордың астарларындағы зарядтың және ток күшiнiң тербелiстерінің фазаларының бiр-бiрiнен өзгешелiгi қандай болады?

А) /2 рад

$$$ 718

Герц вибраторының ұзындығы 5 мм. Вибратор шығаратын электромагниттiк толқын ұзындығы қанша болады?

В) 2,5 мм

$$$ 719

Ток күшiнiң тербелiсiнiң қандай циклдiк жиiлiгiнде, катушканың индуктивтiк кедергiсi 2 Омға тең болады? Катушка индуктивтiлiгi 0,02 Гн.

С) 100 рад/с

$$$ 720

Мына формулалардың iшiнен Умов-Пойнтинг векторының формуласын анықтаңыз.

В)

$$$ 721

Айнымалы ток тiзбегi үшiн Ом заңын көрсетіңіз.

В)

$$$ 722

Тербелмелi контурдың конденсаторының астарларындағы заряд мына заң q=0,5cos2t мкКл бойынша өзгередi. Егер конденсатордың сыйымдылығы 2,5 мкФ болса, кез-келген уақыт мезгілінде тербелмелi контурдың толық энергиясы қандай болады?

А) 0,05 мкДж

$$$ 723

Контурды қиып өтетiн магнит ағыны мына заң Ф=12cos10t Вб  бойынша өзгередi. Контурда қозатын ЭҚК-iң максималь мәнi қандай болады?

D) 120 В

$$$ 724

Индуктивтiгi 2 мГн катушка жалғанған тербелмелi контурдың актив кедергiсi 0,8 Ом. Контурдың тербелiстерiнiң өшу коэффициентi қандай болады?

E) 200 с-1

$$$ 725

Тербелiс жиiлiгiн өзгертпей, катушка индуктивтiлiгiн 3 есе өсiргенде, тербелмелi контурға жалғанған катушканың индуктивтi кедергiсi қалай өзгередi?

А) 3 есе артады

$$$ 726

Идеал тербелмелi контурдағы максималь ток 1 мА, ал осы контурдағы конденсатордың астарларындағы максималь заряд 10/ мкКл. Бұл контурда пайда болатын электрмагниттiк тербелiстердiң жиiлiгi қандай болады?

С) 50 Гц

$$$ 727

«Восток» корабль-спутнигiнде орнатылған радиотаратқыш 20 МГц жиiлiгiнде жұмыс iстеген. Ол қандай толқын ұзындығында жұмыс iстеген?

D) 15 м

$$$ 728

Тербелмелi контурдың конденсаторының астарларындағы заряд q=15cos200t мкКл заңы бойынша өзгередi. Контурдағы максималь ток күшi қандай болады?

В) 3 мА

$$$ 729

Тербелiстер периодын 4 есе азайтқанда, толқын ұзындығы қаншаға өзгередi?

D) 4 есе азаяды

$$$ 730

Радиотаратқыштың антеннасындағы ток мына заң I=0,3sin15,7105t А бойынша өзгеретін болса, таратқыштың шығаратын толқын ұзындығы қандай болады?

А) 1.2 км

$$$ 731

Контурдағы ток күшi мына заң I=0,01cos20t А бойынша өзгеретін болса, контурдағы конденсатордың астарларындағы зарядтың тербелiс жиiлiгi қандай болады?

D) 10/ Гц

$$$ 732

Контурдағы катушканың индуктивтiгiн және конденсатордың сыйымдылығын 3 есеге арттырғанда, тербелмелi контурдың тербелiстер периоды қалай өзгередi?

А) 3 есе өседi

$$$ 733

Корабльдерге SOS апат сигналын беруге Халықаралық келiсiм бойынша радиотолқын ұзындығы 600 м белгіленсе, сигнал қандай жиiлiкте таратылады?

E) 0,5 МГц

$$$ 734

Жазық конденсатордың пластиналар арақашықтығын 4 есе азайтқанда, тербелмелi контурдың тербелiс периоды қалай өзгередi?

С) 2 есе артады

$$$ 735

Тербелмелi контурдағы конденсаторының астарларындағы кернеуінің өзгеруі мына заң U=5cos200t В бойынша өзгередi және сыйымдылығы 2,5мкФ болса, конденсатордың астарларындағы максималь заряд қанша болады?

С) 12,5 мкКл

$$$ 736

Айнымалы ток тiзбегiне сыйымдылығы 100 мкФ конденсатор жалғанған және токтың тербелiстерiнiң циклдiк жиiлiгi 100 рад/с болса, конденсатордың сыйымдылық кедергiсi қандай болады?

В) 100 Ом

$$$ 737

Тербелмелi контурдағы кернеу тербелiсi мына заң U=14cos2t В бойынша берiлген. Бастапқы тербелiс фазасы қандай болады?

D) 0 рад

$$$ 738

Тербелмелi контурдағы конденсатордың сыйымдылығы 10 пФ және заряды 10 мкКл-ға тең. Тербелiстердiң толық өшуiне дейін контурдан бөлiнiп шығатын жылу мөлшерi қандай болады?

В) 5 Дж

$$$ 739

Идеал тербелмелi контурдағы конденсатор орнына, параллель тоғыз осындай конденсатор жалғаған. Контурдағы электромагниттiк толқындардың жиiлiгi қалай өзгередi?

В) 3 есе азаяды

$$$ 740

Тербелмелi контурдың тiзбегiне сыйымдылығы 16 пФ конденсатор және индуктивтiгi 4 мкГн катушка жалғанған. Конденсатордың астарларындағы потенциалдар айырымының максималь мәнi 20 В болса, контурдағы ток күшiнiң максималь мәнi қанша болады?

D) 40 мА

$$$ 741

Тербелмелi контурдың тiзбегiне сыйымдылығы 1нФ конденсатор мен индуктивтiлiгi 25мГн катушка жалғанған. Катушканың индуктивтiк кедергiсi қанша болады?

А) 5 кОм

$$$ 742

Тербелмелi контурдың тiзбегiне сыйымдылығы 4 пФ конденсатор мен индуктивтiлiгi 2,5 мГн катушка жалғанған. Егер контурдағы ток күшi мына заң I=7sin(108t+0,5) А бойынша өзгеретiн болса, контурдың сыйымдылық кедергiсi қандай болады?

D) 2,5 кОм

$$$ 743

Электрмагниттiк толқын теңдеуi Е=32cos(106t-2x) В/м мына түрде берілген болса, толқын ұзындығы қандай болады?

E) 1 м

$$$ 744

Тербелмелi контурдың тiзбегiне сыйымдылығы 2 пФ конденсатор жалғанған. Конденсатордың астарларындағы зарядтың амплитудалық мәнi 6нКл. Конденсатордан секунд сайын бөлiнетiн жылу мөлшерi қанша болады?

D) 9 мкДж

$$$ 745

Электрмагниттiк толқын теңдеуi Е=0,5cos(106t-2x) В/м мына түрде берілген болса, тербелiс периоды қандай болады?

В) 2 мкс

$$$ 746

Тербелмелi контур индуктивтiлiгi 3 мГн катушкадан және сыйымдылығы 7 мкФ конденсатордан тұрады. Контурдағы ток күшi мына I=2sin(100t+) мА заң бойынша өзгередi десек, тербелмелi контурдың толық энергиясы қандай болады?

E) 6 нДж

$$$ 747

Контурдағы катушканың индуктивтiгiн 4 есе өсiрiп, конденсатордың сыйымдылығын 16 есе азайтқанда, тербелмелi контурдың тербелiс жиiлiгi қалай өзгередi?

А) 2 есе артады

$$$ 748

Көрсетілген формулалардың қайсысы бойынша жүйеге берілген жылу мөлшерін есептеп табуға болады?

E)

$$$ 749

Қандай процесте энтропия тұрақты болады?

D) адиабаталық

$$$ 750

Энтропияның өзгерісі:

С)

$$$ 751

Көрсетілген сипаттамалардың қайсысы заттың күй функциясы болып табылады?

1  Ішкі энергия

2  Жылу мөлшері

3  Істелген жұмыс

4  Энтропия

Е) 1 және 4.

 

$$$ 752

Бір моль газдың энтропиясы:

1.

2.

3.

4.

Е) 1,4.

 

$$$ 753

Жылу машинасы бір цикл ішінде қыздырғыштан 100 Дж жылу мөлшерін алады және суытқышқа 40 Дж береді. Машинаның ПӘК-і неге тең?

D) 60%

$$$ 754

Бір атомды идеал газдың ішкі энергиясының өзгерісі:

C)

$$$ 755