Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

тема адміністративного права України

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-06-20


Питання на іспит з АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА

для гр. ПР-31

 1.  Поняття і основні риси державного управління.
 2.  Сутність виконавчої влади, її співвідношення з державним управлінням та адміністративним правом.
 3.  Адміністративне право України як галузь права, його предмет.
 4.  Метод і система адміністративного права України.
 5.  Зв'язок адміністративного права з іншими галузями українського права.
 6.  Поняття, особливості та види адміністративно- правових норм.
 7.  Джерела адміністративного права України.
 8.  Особливості систематизації адміністративного права України.
 9.  Поняття, основні риси та види адміністративно- правових відносин.
 10.  Адміністративно-правовий статус громадян України.
 11.  Звернення громадян, їх види.
 12.  Порядок розгляду звернень громадян згідно Закону України "Про звернення громадян".
 13.  Особливості адміністративно-правового статусу іноземців та осіб без громадянства в Україні.
 14.  Поняття, ознаки та правове положення органів виконавчої влади.
 15.  Види органів виконавчої влади.
 16.  Система органів виконавчої влади та принципи її побудови.
 17.  Повноваження Президента України у сфері виконавчої влади.
 18.  Компетенція та форми діяльності Кабінету Міністрів України за Законом України "Про Кабінет Міністрів України".
 19.  Центральні органи виконавчої влади, їх види.
 20.  Міністерства в системі центральних органів виконавчої влади.
 21.  Повноваження і форми діяльності місцевих державних адміністрацій.
 22.  Поняття, види та принципи державної служби в Україні.
 23.  Законодавчі засади державної служби в Україні.
 24.  Поняття та види державних службовців.
 25.  Правове регулювання проходження державної служби.
 26.  Правові засади діяльності бюджетних організацій.
 27.  Особливості дисциплінарної відповідальності державних службовців.
 28.  Поняття та види функцій державного управління.
 29.  Поняття форм державного управління, їх види.
 30.  Поняття правових актів державного управління, їх юридичне значення.
 31.  Класифікація актів державного управління та їх дія.
 32.  Адміністративний договір як форма управлінської діяльності.
 33.  Вимоги, що ставляться до актів державного управління, наслідки їх недотримання.
 34.  ГІонятгя адміністративно-правових методів, їх види.
 35.  Адміністративний примус, види його заходів.
 36.  Адміпістративно-попереджувальні заходи, їх види

та суть.

 1.  Заходи адміністративного припинення, їх види та

суть.

 1.  Поняття й основні риси адміністративної відповідальності.
 2.  Завдання, система і чинність законодавства України про адміністративні правопорушення.
 3.  Адміністративне правопорушення, його понятгя та

склад.

 1.  Суб'єкти адміністративних правопорушень.
 2.  Особливості відповідальності неповнолітніх в віці від 16 до 18 років.
 3.  Особливості адміністративної відповідальності посадових осіб.
 4.  Відповідальність військовослужбовців за вчинення адміністративних правопорушень.
 5.  Особливості відповідальності за порушення правил дорожнього руху.
 6.  Особливості адміністративної відповідальності юридичних осіб.
 7.  Обставини, що виключають адміністративну відповідальність.
 8.  Цілі адміністративних стягнень, їх види.
 9.  Попередження та штраф як адміністративні стягнення.
 10.  Оплатне вилучення і конфіскація предметів як адміністративні стягнення.
 11.  Позбавлення спеціального права, наданого громадянинові, як вид адміністративного стягнення.
 12.  Громадські роботи як вид адміністративного стягнення.
 13.  Виправні роботи й адміністративний арешт як ад- м і н і страт и в н і стягнення.
 14.  Заходи впливу, що застосовуються до неповнолітніх.
 15.  Загальні правила накладення стягнень за адміністративні правопорушення. Строки накладення адміністративних стягнень
 16.  Обставини, що пом'якшують та обтяжують відповідальність за адміністративний проступок.
 17.  Адміністративний процес: зміст, загальні риси, особливості.
 18.  Структура адміністративного процесу та характеристика окремих видів проваджень.
 19.  Дисциплінарне провадження: завдання, стадії, особливості.
 20.  Дисциплінарне провадження: завдання, стадії, особливості.
 21.  Адміністративна юрисдикція: загальні риси, принципи.
 22.  Адміністративна юстиція: поняття, моделі та особливості становлення в Україні.
 23.  Адміністративне судочинство в Україні: завдання та принципи.
 24.  Завдання і порядок провадження в справах про адміністративні правопорушення.
 25.  Засоби забезпечення провадження в справах про адміністративні правопорушення.
 26.  Адміністративне затримання.
 27.  Протокол про адміністративне правопорушення.
 28.  Постанова по справі про адміністративне правопорушення.
 29.  Види рішень, що приймаються по скарзі чи протесту на постанову про накладення адміністративного стягнення.
 30.  Виконання постанов про накладення адміністративних стягнень.
 31.  Органи (посадові особи), уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення.
 32.  Правове положення і повноваження адміністративних комісій.
 33.  Справи про адміністративні правопорушення, підвідомчі органам внутрішніх справ.
 34.  Справи про адміністративні правопорушення, підвідомчі судам (суддям).
 35.  Порядок оскарження та опротестувати постанови по справі про адміністративне правопорушення.
 36.  Адміністративна відповідальність за правопорушення, що посягають на встановлений порядок управління.
 37.  Поняття режиму законності та дисципліни в державному управлінні.
 38.  Способи забезпечення законності та дисципліни в державному управлінні: загальна характеристика.
 39.  Контроль в державному управлінні: поняття, зміст та види.
 40.  Контроль органів виконавчої влади загальної ком петенції.
 41.  Судовий контроль в державному управлінні.
 42.  Відомчий та міжвідомчий контроль.
 43.  Судовий контроль в державному управлінні.
 44.  Контрольні повноваження державних інспекцій та

служб.

 1.  Прокурорський нагляд в державному управлінні, його форми та методи.
 2.  Поняття і види адміністративно-правових режимів.
 3.  Надзвичайні режими: їх види1. Слово 2008. 240 с. ISВN 9789668407987 У навчальному посібнику подано фундаментальні основи технології роботи соц
2.  Барбара Кингсолвер Барбара Кингсолвер Чудеса здоровой пищи Памяти Джо Элен Глава 1 Пора вернутьс
3. Введение Младший дошкольный возраст третий четвёртый год жизни по признанию специалистов всего мира у
4. Мы заинтересованы в развитии благоприятного инвестиционного климата на территории муниципалитета и то что.
5. ІП Скворцов ФІ
6. .ru Все книги автора Эта же книга в других форматах Приятного чтения Анна Кувайкова Сайтаншес
7. Укрепление финансовой и денежно-кредитной ситемы в России после денежной реформы СЮВитте
8. Война и мир и Анна Каренина- история и остро современная проблематика
9. темам постоянно возрастает вследствие распространения их в природе и увеличения их участия в технологически.html
10. ContentType CONTENTtext-html; chrsetwindows1251
11. МИФИ Факультет управления и экономики
12. однодневкой изначально оформленной на номиналов и брошенной ООО у которой были реальные учредители и дир
13. Формирование словаря у детей раннего возраста с помощью дидактических игр и упражнений
14. 15 КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА
15. Реферат- Психологические особенности хоккейных судей
16. Понятие и сущность права, определение права
17. Тема 1 Международное право как особая система права
18. а Конкретное выражение и объём этих прав в позитивном праве различных государств как и в различных междунар
19. Реферат- Скандинавская и Германская мифология
20. __ ________ 200_ г. __ час