Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

Стаття 43. Кожен має право на працю що включає можливість заробляти собі на життя працею яку він вільно обирає.html

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-01-17


Стаття 43. Кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується.

Держава створює умови для повного здійснення громадянами права на працю, гарантує рівні можливості у виборі професії та роду трудової діяльності, реалізовує програми професійно-технічного навчання, підготовки і перепідготовки кадрів відповідно до суспільних потреб.

Використання примусової праці забороняється. Не вважається примусовою працею військова або альтернативна (невійськова) служба, а також робота чи служба, яка виконується особою за вироком чи іншим рішенням суду або відповідно до законів про воєнний і про надзвичайний стан.

Кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці, на заробітну плату, не нижчу від визначеної законом.

Використання праці жінок і неповнолітніх на небезпечних для їхнього здоров'я роботах забороняється.

Громадянам гарантується захист від незаконного звільнення.

Право на своєчасне одержання винагороди за працю захищається законом.

Стаття 24. Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом.

Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.

Рівність прав жінки і чоловіка забезпечується: наданням жінкам рівних з чоловіками можливостей у громадсько-політичній і культурній діяльності, у здобутті освіти і професійній підготовці, у праці та винагороді за неї; спеціальними заходами щодо охорони праці і здоров'я жінок, встановленням пенсійних пільг; створенням умов, які дають жінкам можливість поєднувати працю з материнством; правовим захистом, матеріальною і моральною підтримкою материнства і дитинства, включаючи надання оплачуваних відпусток та інших пільг вагітним жінкам і матерям.

Стаття 26. Іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, користуються тими самими правами і свободами, а також несуть такі самі обов'язки, як і громадяни України, - за винятками, встановленими Конституцією, законами чи міжнародними договорами України.

Іноземцям та особам без громадянства може бути надано притулок у порядку, встановленому законом.

Стаття 49. Кожен має право на охорону здоров'я, медичну допомогу та медичне страхування.

Охорона здоров'я забезпечується державним фінансуванням відповідних соціально-економічних, медико-санітарних і оздоровчо-профілактичних програм.

Держава створює умови для ефективного і доступного для всіх громадян медичного обслуговування. У державних і комунальних закладах охорони здоров'я медична допомога надається безоплатно; існуюча мережа таких закладів не може бути скорочена. Держава сприяє розвиткові лікувальних закладів усіх форм власності.

Держава дбає про розвиток фізичної культури і спорту, забезпечує санітарно-епідемічне благополуччя.

Стаття 53. Кожен має право на освіту.

Повна загальна середня освіта є обов'язковою.

Держава забезпечує доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах; розвиток дошкільної, повної загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної, вищої і післядипломної освіти, різних форм навчання; надання державних стипендій та пільг учням і студентам.

{Офіційне тлумачення положень частини третьої статті 53 див. в Рішенні Конституційного Суду № 5-рп/2004 від 04.03.2004}

Громадяни мають право безоплатно здобути вищу освіту в державних і комунальних навчальних закладах на конкурсній основі.

Громадянам, які належать до національних меншин, відповідно до закону гарантується право на навчання рідною мовою чи на вивчення рідної мови у державних і комунальних навчальних закладах або через національні культурні товариства.
1. Музей Габдуллы Тукая в гКазани
2. Энциклопедию или Толковый словарь наук искусств и ремёсел 1751
3. на тему- Моделирование движения автомобилей через железнодорожный переезд Выполнил- студент 4 ку
4. 1944 10061944 Біографія Народився в Житомирі 21 липня 8 липня ст
5. 48 лет бригадир химзавода обратился к врачу поликлиники с жалобами на резкие сжимающие боли за грудиной ко
6. Количество фотографий зависит от продолжительности и интенсивности свадебного дня в среднем составляет о
7. Должностное лицо как субъект преступления в УК Российской Федерации
8. Об этом заявили около 296 бизнесменов
9. ВВЕДЕНИЕ 3 Понятие и су
10. Финансы предприятий ~ основная составляющая Курсовая работа
11. по теме- Самоменеджмент и имидж руководителя План семинарского заняти.html
12. Понятие науки. Проблема генезиса науки и ее историческая динамика Наука ~ это специфическая форма познав
13. Проектирование электропривода
14. Криминалистическое исследование оттисков печатей и штампов
15. Мотострелковый танковый батальон и артиллерийский дивизион
16. Ненасыщенные (непредельные) углеводороды (алкены)
17. Структура личности и поведенческие типы
18. Варіант Кількість випадків травмування шт
19. Петрокоммерц в г
20. Все что не убьет меня и сделает меня сильнее ~ приемлемо Известный культурист Практически все соревно