Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

реферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Киї

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-06-20


26

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

РАДА ПО ВИВЧЕННЮ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ УКРАЇНИ

Неборачко Олена Володимирівна

УДК 339.166.82

УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

ТОРГІВЛІ ПРОДОВОЛЬЧИМИ ТОВАРАМИ В УКРАЇНІ

Спеціальність 08.10.01 –Розміщення продуктивних сил і

      регіональна економіка

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наук

Київ –

Дисертацією є рукопис

Робота виконана у Раді по вивченню продуктивних сил України Національної академії наук України

Науковий керівник: доктор економічних наук, професор,

академік Української академії аграрних наук,

заслужений діяч науки і техніки України

Борщевський Петро Прокопович,

Рада по вивченню продуктивних сил України

Національної академії наук України,

заступник голови з наукової роботи

Офіційні опоненти:

доктор економічних наук, професор, академік Української академії аграрних наук, заслужений діяч науки і техніки України Шпичак Олександр Михайлович,

Українська академія аграрних наук, академік-секретар Відділення аграрної економіки і земельних відносин

доктор економічних наук, професор Куценко Віра Іванівна,

Рада по вивченню продуктивних сил України Національної академії наук України, завідувачка відділу дослідження проблем розвитку і розміщення галузей соціальної сфери

Провідна установа:

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, кафедра економічної та соціальної географії, м. Київ

Захист відбудеться “12” листопада 2001 р. об 11 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.160.01 Ради по вивченню продуктивних сил України Національної академії наук України за адресою:  01032, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 60.

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Ради по вивченню продуктивних сил України Національної академії наук України за адресою: 01032, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 60.

Автореферат розісланий “9” жовтня 2001 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради,

доктор економічних наук, професор     Бандур С.І.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

 Актуальність теми. Торгівля продовольчими товарами є головним джерелом задоволення щоденних потреб населення в споживанні продуктів харчування та важливою сферою споживчого ринку. Трансформаційні процеси в економіці нашої держави, її інтеграція в світовий економічний простір обумовлюють необхідність пошуку і впровадження нових наукових підходів та наповнення новим змістом окремих існуючих теоретичних основ і методичних рекомендацій, пов’язаних з розвитком торгівлі та її територіальною організацією в умовах ринку.

Торгівля продовольчими товарами, як свідчить вітчизняний і зарубіжний досвід, є надзвичайно чутливим індикатором економічного життя країни. Через гнучку систему економічних важелів торговельні підприємства повинні дієво впливати на обсяги, асортимент і якість продуктів харчування, підвищувати оперативність реагування всіх ланок агропромислового комплексу на кон’юнктурні зміни на споживчому ринку, сприяти мінімізації суспільних витрат часу на виробництво і доведення продовольчих товарів до споживачів та забезпечувати високий рівень торговельного обслуговування населення.

Проблеми ефективного розвитку регіонів висвітлені в працях Е.Б.Алаєва, М.І.Долішнього, С.І.Дорогунцова, Ф.Д.Заставного, І.І.Лукінова, Я.Б.Олійника, М.М.Паламарчука, М.Д.Пістуна, В.А.Поповкіна та інших учених. Питанням регіонального розвитку торгівлі в цілому та торгівлі продовольчими товарами зокрема, споживання продуктів харчування присвячені роботи В.В.Апопія, І.О.Бланка, П.П.Борщевського, Є.М.Воронової, Л.В.Дейнеко, В.І.Карсекіна, І.І.Королькова, О.І.Кочерги, В.І.Куценко, А.А.Мазаракі, Ф.С.П’ятакової, Л.Г.Чернюк та інших учених-економістів. Разом з тим, теоретико-методологічні, методичні та практичні питання розвитку і територіальної організації торгівлі продовольчими товарами в умовах ринкових трансформацій економіки ще не повною мірою досліджені та розроблені. Нерозв’язаність багатьох проблем зумовила відсутність комплексної уяви про регіональний розвиток торгівлі продовольчими товарами та його значні диспропорції на сучасному етапі. Це свідчить про актуальність даної теми, що обумовило її вибір для дисертаційного дослідження.

 Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана у відповідності до основних положень Концепції розвитку внутрішньої торгівлі України, яка була затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 1997 р. № 1449 (дисертантом розроблено основні напрями і шляхи вдосконалення територіальної організації торгівлі продовольчими товарами в Україні). Напрямок дисертаційного дослідження тісно пов’язаний з тематикою науково-дослідних робіт Ради по вивченню продуктивних сил України НАН України, зокрема з науково-дослідними темами 3.1.5.58 “Прогноз розвитку і розміщення продуктивних сил України на тривалу перспективу” –номер державної реєстрації 0100V000089 (автором здійснено оцінку територіальної організації реалізації продуктів харчування в Україні) і 3.1.5.63 “Схема (прогноз) розвитку і розміщення продуктивних сил  України та її регіонів (областей) на тривалу перспективу (комплексне фундаментальне дослідження)” –номер державної реєстрації 0100V000657 (автором досліджено стан і перспективи розвитку торгівлі продовольчими товарами в Україні та її регіонах).

 Мета і задачі дослідження. Мета дисертаційного дослідження полягає в обгрунтуванні концептуальних засад удосконалення територіальної організації торгівлі продовольчими товарами в умовах ринкових трансформацій економіки.

Досягнення зазначеної мети зумовило необхідність розв’язання таких задач:

- проаналізувати створені вченими і практиками концептуальні основи розвитку і розміщення торгівлі;

- обгрунтувати теоретико-методологічні засади територіальної організації торгівлі продовольчими товарами;

- сформувати методичні підходи до виміру рівня й ефективності територіальної організації торгівлі продовольчими товарами;

- здійснити аналіз та оцінку сучасного рівня розвитку торгівлі продовольчими товарами і їх споживання в Україні та її регіонах;

- виявити особливості і тенденції розвитку та розміщення торгівлі продовольчими товарами у містах і сільській місцевості;

- визначити та оцінити взаємозв’язок між платоспроможністю населення і рівнем розвитку торгівлі продовольчими товарами в регіонах;

- обгрунтувати основні напрями вдосконалення форм і методів торгівлі продовольчими товарами;

- розробити рекомендації та пропозиції щодо формування економічного механізму вдосконалення територіальної організації торгівлі продовольчими товарами.

Об’єктом дослідження є територіальна організація торгівлі продовольчими товарами в Україні.

Предметом дослідження є теоретичні засади та прикладні аспекти вдосконалення територіальної організації торгівлі продовольчими товарами в Україні.

Методи дослідження. Методологічною основою дисертаційного дослідження слугували фундаментальні положення сучасної економічної теорії, наукові праці українських та зарубіжних вчених у галузі розміщення продуктивних сил і регіональної економіки, теоретичні та методологічні розробки Ради по вивченню продуктивних сил України НАН України, а також нормативні акти України з питань регулювання торговельної діяльності.

Розв’язання поставлених у дисертаційній роботі задач здійснювалось з позицій системного підходу з використанням сучасних методів дослідження, а саме: історичного та монографічного методів, методу абстрагування –для вивчення та узагальнення теоретико-методологічних та методичних основ територіальної організації торгівлі продовольчими товарами; економіко-статистичного аналізу, індукції та дедукції, порівняння, графічного і картографічного методів –для аналізу сучасного рівня розвитку торгівлі продовольчими товарами в країні та регіонах, оцінки її територіальної організації в містах та сільській місцевості, виявлення регіональних особливостей споживання населенням продуктів харчування; економетричних методів –для визначення основних напрямів і шляхів удосконалення територіальної організації торгівлі продовольчими товарами.

Наукова новизна одержаних результатів. Найбільш суттєвими науковими результатами дисертаційного дослідження, які відзначаються новизною, є наступні:

- обгрунтовано теоретичні засади територіальної організації торгівлі продовольчими товарами, які, на відміну від існуючих, спираються на ринкову модель економіки, що передбачає створення ефективної системи забезпечення попиту населення регіонів на продукти харчування на основі раціонального використання матеріальних (включаючи товарні), фінансових і трудових ресурсів торгівлі; уточнено поняття “територіальна організація торгівлі продовольчими товарами” в контексті розвитку різних форм власності та господарювання;

- поглиблено, стосовно сучасних економічних умов, методологічні засади оцінки територіальної організації торгівлі продовольчими товарами, на основі яких вперше запропоновано методичні підходи до визначення рівня й ефективності територіальної організації торгівлі продовольчими товарами в країні та її регіонах в умовах ринкових перетворень економіки;

- здійснено комплексну оцінку розвитку і розміщення торгівлі продовольчими товарами, що дозволило вперше згрупувати регіони України за рівнем обслуговування населення торгівлею продовольчими товарами, виявлено та оцінено регіональні особливості і тенденції споживання населенням продуктів харчування  на сучасному етапі;

- виявлено новітні тенденції розвитку та розміщення торгівлі продовольчими товарами в містах і сільській місцевості та особливості територіальної організації торгівлі продовольчими товарами в системі споживчої кооперації, які обумовлені трансформаційними процесами в економіці нашої держави;

- вперше визначено та оцінено міру впливу грошових доходів населення регіонів на середньодушовий роздрібний товарообіг продовольчих товарів і виділено найбільш сприятливі для розвитку торгівлі продовольчими товарами групи регіонів на сучасному етапі, що є основою для розробки шляхів удосконалення її територіальної організації в Україні;

- обгрунтовано основні напрями підвищення ефективності територіальної організації торгівлі продовольчими товарами на основі вдосконалення форм і методів торгівлі;

- розроблено рекомендації і пропозиції щодо вдосконалення територіальної організації торгівлі продовольчими товарами з використанням сучасних економічних важелів на загальнодержавному і регіональному рівнях.

Практичне значення одержаних результатів. Сформульовані та обгрунтовані в дисертаційній роботі теоретичні положення та розроблені практичні рекомендації збагачують теорію і практику управління розміщенням продуктивних сил і регіональну економіку новими знаннями щодо удосконалення територіальної організації торгівлі продовольчими товарами в умовах ринкових трансформацій. Ряд пропозицій є перспективними для розробки системи заходів подолання негативних наслідків перехідного періоду в сфері торгівлі та захисту населення регіонів від впливу кризових явищ в економіці.

Наукові результати дисертаційного дослідження, зокрема оцінка сучасного рівня територіальної організації реалізації продуктів харчування та визначення перспектив розвитку торгівлі продовольчими товарами в Україні та її регіонах, використані Радою по вивченню продуктивних сил України НАН України при виконанні фундаментальних науково-дослідних тем (довідка № 25/527-4-12 від 01.10.2001 р.).

Окремі результати дисертаційної роботи використані Управлінням розвитку ринків продовольства та сільськогосподарської продукції Міністерства економіки України при розробці Державної програми соціально-економічного розвитку України на 2002 рік (лист № 53-22/948 від 20.07.2001 р.) та Укоопспілкою при вирішенні проблем розвитку і розміщення торгівлі продовольчими товарами в системі споживчої кооперації (довідка Укоопспілки № 02-31 від 30.05.2001 р., лист Тернопільської облспоживспілки № 1-1-111 від 21.12.2000 р.).

Ряд положень дисертаційної роботи з питань теорії та практики територіальної організації торгівлі продовольчими товарами та регіональних особливостей платоспроможності населення використовується при викладанні курсу “Розміщення продуктивних сил” в Академії державної податкової служби України (довідка № 584 від 05.12.2000 р.).

Особистий внесок здобувача. Дисертаційне дослідження є одноосібно виконаною науковою працею, в якій викладено авторський підхід до розв’язання важливого наукового завдання –вдосконалення територіальної організації торгівлі продовольчими товарами в Україні та її регіонах у контексті ринкових перетворень економіки.

Наукові результати дисертаційної роботи належать особисто автору і є його вкладом у розвиток економічної науки, зокрема в таку її галузь, як розміщення продуктивних сил і регіональна економіка.

Апробація результатів дисертації. Основні результати дисертаційного дослідження були апробовані на міжнародній науково-практичній конференції “Суспільно-географічні проблеми розвитку продуктивних сил України” (м. Київ, 17-18 травня 1999 р.), науково-практичній конференції “Реформа міжбюджетних відносин і проблеми розвитку податкової системи України” (м. Ірпінь, 14-15 жовтня 1999 р.), науково-практичній конференції “Становлення фінансової системи України та проблеми її стабілізації” (м. Львів, 24-25 листопада 1999 р.), міжвузівській науково-практичній конференції “Проблеми активізації регіональної інвестиційної політики в сучасних умовах” (м. Дніпропетровськ, 17-18 лютого 2000 р.), міжнародній науково-практичній конференції “Економічна теорія: сучасна парадигма та її еволюція на порозі ХХІ століття” (м. Київ, 1-2 березня 2000 р.), міжнародній науково-практичній конференції “Регіональні проблеми розвитку агропромислового комплексу України: стан і перспективи вирішення” (м. Київ, 21-22 березня 2000 р.), міжнародній науково-практичній конференції “Підприємництво в Україні: проблеми і шляхи розвитку” (м. Львів, 23-26 березня 2000 р.), міжнародній науково-практичній конференції “Україна на порозі ХХІ століття: економіка, державність” (м. Вінниця, 30-31 березня 2000 р.), міжнародній науково-практичній конференції “Економічні та гуманітарні проблеми розвитку суспільства в третьому тисячолітті” (м. Рівне, 27-29 квітня 2000 р.), науково-практичній конференції “Податкова політика в Україні та її нормативно-правове забезпечення” (м. Ірпінь, 1-2 грудня 2000 р.), міжнародній науково-практичній конференції “Суспільно-географічні проблеми розвитку продуктивних сил України” (м. Київ, 15-16 травня 2001 р.).

Публікації. Основні положення і результати дисертаційного дослідження викладені у 10 опублікованих працях загальним обсягом 3,7 др. арк., з них 5 наукових статей обсягом 2,8 др. арк. опубліковані у наукових фахових виданнях (дисертант є одноосібним автором усіх наукових праць).

 Структура і обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків.

Повний обсяг дисертації  становить 295 сторінок, у тому числі 38 таблиць, що займають 33 сторінки, 13 рисунків на 7 сторінках, список використаних джерел із 165 найменувань, що займає 14 сторінок, 5 додатків на 84 сторінках.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ

 У першому розділі “Теоретико-методологічні та методичні основи територіальної організації торгівлі продовольчими товарами” розкрито соціально-економічну сутність, роль і значення торгівлі продовольчими товарами в розвитку продуктивних сил, обгрунтовано теоретико-методологічні засади територіальної організації торгівлі продовольчими товарами, сформовано методичні підходи до визначення рівня й ефективності територіальної організації торгівлі продовольчими товарами в умовах ринкових трансформацій  економіки.

Пріоритетним напрямом сучасних соціально-економічних реформ є підвищення добробуту всіх верств населення регіонів, суттєвою складовою якого виступає всебічне і повне задоволення потреб різних соціальних і територіальних груп людей у споживанні продуктів харчування. Особлива роль у цьому процесі належить торгівлі продовольчими товарами, яка виступає головним джерелом продовольчого забезпечення населення. Поєднуючи сфери виробництва і споживання продуктів харчування, торгівля продовольчими товарами зміцнює та підвищує ефективність зв’язків між багатьма галузями промисловості і сільського господарства, зумовлює більш повне використання можливостей виробництва продуктів харчування в окремих регіонах, залучає в товарний оборот продукцію господарств населення. У процесі виконання своїх основних функцій по доведенню продовольчих товарів до безпосередніх споживачів та реалізації їх вартості торгівля продовольчими товарами сприяє стабільності грошового обігу і надходженню коштів у бюджети різних рівнів.

У торгівлі продовольчими товарами відображаються найважливіші соціально-економічні процеси та економічні пропорції в державі. Торгівля стала однією з перших галузей, у якій почали складатися ринкові відносини. Однак скорочення валового внутрішнього продукту, промислового і сільськогосподарського виробництва продовольчих товарів у період економічної кризи призвели до значного зниження соціально-економічної ефективності торгівлі продовольчими товарами в країні та її регіонах.

Ефективність діяльності торговельних підприємств у регіонах у значній мірі зумовлюється рівнем територіальної організації торгівлі продовольчими товарами. Територіальна організація торгівлі продовольчими товарами визначається в дисертації як форма суспільної організації реалізації продовольчих товарів на основі галузевого і територіального поділу праці. Вона є системою соціально-економічних та організаційних заходів, спрямованих на забезпечення умов для задоволення потреб населення країни та її регіонів у продуктах харчування відповідно до науково обгрунтованих фізіологічних норм їх споживання на основі раціонального використання матеріальних, у тому числі товарних, фінансових і трудових ресурсів торгівлі. Територіальна організація торгівлі продовольчими товарами включає структурно-динамічні характеристики торгівлі, які забезпечують її розвиток та ефективне функціонування в регіональному розрізі. Вона передбачає встановлення таких територіальних пропорцій у сфері торгівлі, які б забезпечували найповніше задоволення попиту населення на високоякісні продукти харчування в широкому асортименті при мінімальних витратах часу на їх придбання і злагоджену та ефективну діяльність торговельних підприємств різних організаційно-правових форм.

Динамічний стан розміщення підприємств торгівлі продовольчими товарами визначає її територіальну структуру. Багатоукладність економіки та розвиток різноманітних форм власності і господарювання зумовили збільшення кількості різновидів елементів територіальної структури торгівлі продовольчими товарами та ускладнили її територіальну організацію.

Рівень та ефективність територіальної організації торгівлі продовольчими товарами зумовлені комплексною дією демографічних, соціально-економічних та природно-кліматичних факторів. Найважливіші з них –чисельність і платоспроможність населення –безпосередньо визначають необхідність створення і розвитку торговельних підприємств.

Сформовані автором методичні підходи до визначення рівня й ефективності територіальної організації торгівлі продовольчими товарами в країні та її регіонах в умовах ринкових перетворень економіки включають одинадцять агрегованих груп кількісних та якісних показників, зокрема показники динаміки продажу продовольчих товарів у розрахунку на одиницю території (регіону) та на душу населення в натуральному та вартісному вираженні, структурно-динамічні показники продажу продовольчих товарів, показники розвитку роздрібної мережі підприємств, які здійснюють торгівлю продовольчими товарами, показники питомої ваги торгівлі продовольчими товарами в торгівлі в цілому країни та її регіонів, показники ввезення та вивезення продовольчих товарів у країну та її регіони, показники рівня обслуговування населення торгівлею продовольчими товарами, показники задоволення потреб населення в споживанні основних видів продуктів харчування, які в поєднанні з показниками соціальної, екологічної та економічної ефективності територіальної організації торгівлі продовольчими товарами служать основою для розробки основних напрямів і шляхів удосконалення територіальної організації торгівлі продовольчими товарами в умовах ринкових трансформацій економіки.

 У другому розділі “Оцінка сучасного рівня територіальної організації торгівлі продовольчими товарами в Україні” на основі даних Держкомстату України та Укоопспілки здійснено оцінку сучасного рівня територіальної організації торгівлі продовольчими товарами і споживання населенням продуктів харчування в країні та її регіонах, виявлено проблеми регіонального розвитку торгівлі продовольчими товарами та проаналізовано їх основні причини, розкрито особливості територіальної організації торгівлі продовольчими товарами в містах і сільській місцевості.

Всебічний аналіз і оцінка сучасного рівня територіальної організації торгівлі продовольчими товарами в Україні свідчить про значні регіональні диференціації розвитку і розміщення торгівлі продовольчими товарами та диспропорції в торгівлі і споживанні продуктів харчування.

Протягом останніх років спостерігалась стійка тенденція скорочення реальних обсягів роздрібного товарообігу продовольчих товарів (включаючи громадське харчування) на фоні регресивних змін у структурі роздрібного товарообігу держави. Співвідношення між продовольчими і непродовольчими товарами в структурі роздрібного товарообігу в 1999 р. становило 0,54 : 0,46 проти 0,44 : 0,56 у 1990 р. при одночасному зменшенні роздрібного товарообігу продовольчих товарів у порівнянних цінах на 70,4%, що в найбільшій мірі викликано змінами у сферах виробництва і споживання продуктів харчування (рис. 1).

Рис. 1. Структура роздрібного товарообігу (включаючи

громадське харчування) України в 1985-1999 рр.

Аналіз масштабів концентрації роздрібного товарообігу продовольчих товарів на території України дозволив згрупувати її регіони за рівнем обслуговування населення торгівлею продовольчими товарами (рис. 2). Встановлено, що високі значення коефіцієнта концентрації роздрібного товарообігу продовольчих товарів і, відповідно, високий рівень торговельного обслуговування населення в 1990-1999 рр. були в економічно розвинутих регіонах промислово-аграрної спеціалізації зі значними частками у випуску товарів і послуг України –Донецькій та Запорізькій областях, а також м. Києві; низькі –в аграрно-промислових Волинській, Кіровоградській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій та Чернівецькій областях, які мають незначні частки у випуску товарів і послуг України.

Протягом 90-х років поглибилась територіальна диференціація роздрібного товарообігу продовольчих товарів у розрахунку на душу населення. Дослідження показали, що для більшості регіонів з низькими значеннями цього показника (Волинська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Рівненська, Тернопільська та Чернівецька області) характерний активний розвиток господарств населення, натуралізація споживання, зменшення користування послугами торговельних підприємств.

Негативні кількісні зміни в роздрібному товарообігу продовольчих товарів супроводжувалися погіршенням його якісного складу. Аналіз структурних зрушень у реалізації продовольчих товарів дозволив виявити тенденцію скорочення часток найбільш цінних за харчовими якостями продуктів при збільшенні питомої ваги малоцінних продуктів харчування у всіх регіонах України.

Результати аналізу споживання населенням продуктів харчування за 1990-1999 рр. свідчать про скорочення його обсягів, зниження калорійності середньодобового раціону в розрахунку на душу населення, погіршення структури харчування, існування відмінностей у територіальній структурі споживання населенням продуктів харчування. На думку автора, важливим напрямом раціоналізації пропорцій у торгівлі та споживанні продовольчих товарів і на цій основі підвищення рівня задоволення потреб населення у високоякісних продуктах харчування відповідно до рекомендованих фізіологічних норм споживання є вдосконалення розвитку і розміщення торгівлі.

Роздрібна торговельна мережа, яка складає основу матеріально-технічної бази торгівлі, характеризується значним скороченням за останні роки кількості продовольчих магазинів (на 16593 од., або на 32,1%), у тому числі із застосуванням самообслуговування, при одночасному збільшенні кількості змішаних магазинів (на 8071 од., або на 54,3%). Це негативно відобразилося на забезпеченості населення регіонів продовольчими магазинами і торговою площею в них.

Зрушення в територіальній організації торгівлі продовольчими товарами в містах характеризуються деспеціалізацією магазинів та збільшенням кількості торговельних підприємств з позамагазинними формами продажу. Недостатній державний контроль за здійсненням торговельної діяльності та відсутність необхідної системи інформатизації для прийняття обгрунтованих рішень зумовили “стихійний” характер розвитку і розміщення багатьох дрібнороздрібних торговельних підприємств і зниження рівня та ефективності територіальної організації торгівлі продовольчими товарами в містах.

Дослідження торгівлі продуктами харчування на ринках показало, що її сучасний стан характеризується значним скороченням обсягів продажу багатьох продовольчих товарів, зменшенням кількості ринків, низькою часткою ринків, призначених для круглорічної торгівлі, у загальній їх кількості, нерівномірним розміщенням ринків на території регіонів, виникненням “стихійних” ринків. Сучасний розвиток торгівлі продуктами харчування на ринках не відповідає їх ролі в задоволенні попиту населення регіонів.

Результати аналізу розвитку торгівлі продовольчими товарами в сільській місцевості свідчать, що його тенденції збігаються із загальними тенденціями розвитку торгівлі в Україні та у великій мірі визначаються особливостями економічних процесів у системі споживчої кооперації: скороченням виробництва усіх видів продовольчих товарів кооперативними промисловими підприємствами, зменшенням чисельності населення, яке обслуговується споживчою кооперацією, ускладненими економічними зв’язками споживчої кооперації з товаропостачання, які збільшують ціни їх реалізації. Негативні процеси в розвитку і розміщенні торгівлі продовольчими товарами в сільській місцевості протягом 90-х років характеризуються скороченням реальних обсягів роздрібного товарообігу продовольчих товарів, перепрофілюванням та закриттям значної кількості спеціалізованих продовольчих магазинів, скороченням дрібнороздрібної торговельної мережі, що зумовило значне погіршення рівня торговельного обслуговування сільських жителів.

У третьому розділі “Основні напрями і шляхи вдосконалення територіальної організації торгівлі продовольчими товарами” здійснено оцінку взаємозв’язку між платоспроможністю населення і рівнем розвитку торгівлі продовольчими товарами в регіонах, обгрунтовано основні напрями підвищення ефективності територіальної організації торгівлі продовольчими товарами, розроблено рекомендації та пропозиції щодо формування економічного механізму вдосконалення територіальної організації торгівлі продовольчими товарами.

Всебічне вивчення й узагальнення сучасного стану і тенденцій динаміки платоспроможності населення України дозволило зробити висновок про її загальне зниження в 1990-1999 рр. за рахунок скорочення реальних доходів при

одночасному зростанні цін на продовольчі товари, що виявилось однією з найважливіших причин скорочення реальних обсягів роздрібного товарообігу продовольчих товарів.

Проведений аналіз впливу платоспроможності населення на розвиток торгівлі продовольчими товарами в регіонах України на основі застосування економетричної моделі показав наявність тісного взаємозв’язку між цими показниками.

Групування регіонів України за рівнем грошових доходів населення свідчать, що останні виступають у сучасних умовах важливим чинником територіальних диференціацій у розвитку та розміщенні торгівлі продовольчими товарами (табл. 1). Найбільш сприятливими для розвитку торгівлі продовольчими товарами є групи регіонів з високим рівнем платоспроможності населення (1201–грн. та понад 1801 грн.). Регіони з низькими грошовими доходами в розрахунку на душу населення характеризуються низьким рівнем розвитку торгівлі продовольчими товарами і потребують широкого впровадження системи заходів для удосконалення її територіальної організації.

Для забезпечення ефективного регіонального розвитку торгівлі продовольчими товарами, який передбачає створення умов для всебічного і повного задоволення попиту населення на продукти харчування, її сучасні форми і методи повинні бути кориговані. Територіальна та галузева концентрація і спеціалізація торгівлі продовольчими товарами повинні сприяти створенню умов для цілковитого задоволення попиту споживачів на продукти харчування і підвищення ефективності діяльності та конкурентоспроможності торговельних підприємств. Найважливішим принципом їх формування в містах і сільській місцевості повинна бути кінцево-цільова орієнтація на регіональні потреби в продовольчих товарах та врахування соціально-економічних умов регіонів. Відповідно до цього має здійснюватися вибір найбільш ефективних організаційно-правових форм функціонування торговельних підприємств, управління торговельно-технологічними процесами та обслуговуванням покупців.

Удосконалення територіальної організації торгівлі продовольчими товарами є важливою передумовою підвищення рівня продовольчої безпеки України і потребує посилення регулюючої ролі науково обгрунтованої державної фінансово-кредитної, цінової, податкової і митної політики, недосконалість яких зумовила поглиблення диспропорцій у сфері товарного обігу.

Формування економічного механізму вдосконалення територіальної організації торгівлі продовольчими товарами грунтується на прогнозуванні, плануванні і розробці цільових програм розвитку і територіальної організації торгівлі в містах та сільській місцевості і включає здійснення таких найважливіших заходів:

- створення в регіонах умов, сприятливих для ефективного функціонування та фінансового забезпечення підприємств торгівлі продовольчими товарами; фінансова підтримка торговельних підприємств з високою соціальною значущістю, у тому числі малих, у регіонах з низьким рівнем торговельного обслуговування населення;

- орієнтація на цінову стабільність при застосуванні поряд з вільним ціноутворенням державного регулювання цін на найважливіші продовольчі  товари, які забезпечують життєдіяльність організму людини, та врахування в цінових рішеннях платоспроможності різних соціальних груп і верств населення та особливостей регіонів;

- посилення регулюючого впливу податкової системи на регіональний розвиток торгівлі продовольчими товарами шляхом виключення з бази оподаткування прибутку торговельних підприємств, які розміщені в регіонах з низьким рівнем розвитку торгівлі, його інвестованої частини, застосування диференційованого підходу до оподаткування продовольчих товарів податком на додану вартість, оптимізація ставок місцевих податків і зборів для суб’єктів підприємництва в торгівлі продовольчими товарами;

Таблиця 1

Групування регіонів України за рівнем

грошових доходів населення у 1999 р.

Регіон, область

Розмір грошових доходів у розрахунку на душу населення, грн.

Індекс регіональної концентрації торгівлі продовольчими товарами

Чернівецька

менше 600

0,73

Тернопільська Закарпатська

Івано-Франківська

Полтавська

Київська

Автономна Республіка Крим

Луганська

Одеська

Миколаївська

Черкаська

Житомирська

Чернігівська

Львівська

Сумська

Волинська

Кіровоградська

Херсонська

Рівненська

Хмельницька

Вінницька

601 –

,85

Дніпропетровська

м. Севастополь

Харківська

Донецька

Запорізька

1201 –

,11

м. Київ

Понад 1801

2,42

* Розраховано за даними: Статистичний щорічник України за 1999 рік. –К.: Техніка, 2000. –С. 410; Роздрібна торгівля України у 1999 році: Стат. збірник. –К., 2000. –С. 27.

- стимулювання вкладень вітчизняних та іноземних капіталів у торгівлю продовольчими товарами, особливо в регіонах з низькою інвестиційною привабливістю;

- застосування протекційних митних тарифів з метою захисту внутрішнього ринку продовольчих товарів.

ВИСНОВКИ

У дисертації здійснено теоретичне узагальнення і розроблені заходи по вирішенню наукової задачі, яка полягає в удосконаленні територіальної організації торгівлі продовольчими товарами в Україні та її регіонах в умовах ринкових перетворень економіки. Це знайшло відображення в обгрунтуванні теоретико-методологічних, методичних і практичних положень щодо територіальної організації торгівлі продовольчими товарами та розробці рекомендацій і пропозицій по її вдосконаленню в контексті ринкових трансформацій економіки, що має істотне значення для подальшого розвитку  регіональної економіки.

За результатами проведеного дослідження зроблені такі висновки.

. Торгівля продовольчими товарами є важливою ланкою економіки, агропромислового комплексу і торгівлі в цілому, яка сприяє повноцінному задоволенню щоденних фізіологічних потреб населення в споживанні продуктів харчування. Значна роль торгівлі продовольчими товарами в територіальному агропромисловому поділі праці, функціонуванні загальнодержавного і регіонального ринків продовольчих товарів, зміцненні грошового обігу в країні та суттєва участь у формуванні Державного і місцевих бюджетів обумовлюють її велике значення в забезпеченні стабільності й економічного зростання в регіонах України та підвищенні добробуту населення.

. Розвиток торгівлі продовольчими товарами в умовах ринкових трансформацій економіки зумовив необхідність удосконалення її територіальної організації з метою забезпечення підвищення соціально-економічної ефективності торгівлі в країні та її регіонах. Територіальна організація торгівлі продовольчими товарами є системою соціально-економічних та організаційних заходів, спрямованих на забезпечення умов для задоволення потреб населення країни та її регіонів у продуктах харчування відповідно до науково обгрунтованих фізіологічних норм їх споживання на основі раціонального використання матеріальних (включаючи товарні), фінансових і трудових ресурсів торгівлі. Удосконалення територіальної організації торгівлі продовольчими товарами сприятиме вирівнюванню необгрунтованих відмінностей у рівнях торговельного обслуговування населення та узгодженню діяльності торговельних підприємств з цілями і завданнями розвитку регіонів.

. У дисертації запропоновано методичні підходи до виміру рівня й ефективності територіальної організації торгівлі продовольчими товарами в країні та її регіонах, які включають одинадцять агрегованих груп кількісних та якісних показників, що різносторонньо характеризують регіональний розвиток торгівлі продовольчими товарами і служать основою для розробки основних напрямів і шляхів удосконалення територіальної організації торгівлі продовольчими товарами в умовах ринкових перетворень економіки.

. Протягом 1990-1999 рр. внаслідок скорочення обсягів виробництва вітчизняних продуктів харчування, негативних демографічних процесів сталися суттєві диспропорції в торгівлі та споживанні продовольчих товарів, які виявляються в значному зниженні рівня торговельного обслуговування населення регіонів; скороченні, погіршенні якості і поглибленні регіональних диференціацій у споживанні продуктів харчування, збільшенні частини потреб населення, яка задовольняється поза торговельною мережею. Основним напрямом докорінного підвищення соціально-економічної ефективності торгівлі продовольчими товарами є удосконалення її територіальної організації.

. Значне зниження рівня й ефективності територіальної організації торгівлі продовольчими товарами в містах зумовлене регресивними зрушеннями в реалізації продуктів харчування та матеріально-технічній базі торгівлі і вимагає підвищення ролі державного регулювання розвитку та розміщення торгівлі.

. Сучасний рівень територіальної організації торгівлі продовольчими товарами в сільській місцевості має ряд суттєвих недоліків, які погіршують якість торговельного обслуговування сільського населення. Прискорення адаптації торгівлі продовольчими товарами в системі споживчої кооперації до ринкових умов господарювання та стимулювання розвитку в сільській місцевості торговельних підприємств різних форм власності і господарювання сприятимуть підвищенню ефективності функціонування торгівлі.

. Всебічне дослідження й узагальнення стану і тенденцій розвитку торгівлі продовольчими товарами в Україні в цілому та в її регіонах в ринкових умовах господарювання показало, що ефективне функціонування торгівлі може бути досягнуто на основі зростання платоспроможності населення шляхом удосконалення системи оплати праці та соціального захисту населення.

. Сучасні форми і методи торгівлі продовольчими товарами повинні бути кориговані з метою забезпечення розвитку торгівлі згідно з потребами населення. Досягнення високої соціально-економічної ефективності торгівлі продовольчими товарами в містах і сільській місцевості за рахунок використання переваг її раціональних форм –концентрації та спеціалізації, впровадження прогресивних методів продажу продовольчих товарів у поєднанні з широким розвитком малих торговельних підприємств має стати важливим напрямом удосконалення територіальної організації торгівлі продовольчими товарами.

. Забезпечення ефективного регіонального розвитку торгівлі продовольчими товарами є важливою передумовою підвищення рівня продовольчої безпеки України і потребує посилення регулюючої ролі науково обгрунтованої фінансово-кредитної, цінової, податкової і митної політики держави.

Формування економічного механізму вдосконалення територіальної організації торгівлі продовольчими товарами в умовах ринкових трансформацій економіки на основі оптимального поєднання ринкових важелів управління з державним регулюванням сприятиме високорезультативному здійсненню функцій торгівлі продовольчими товарами в регіонах, зростанню ефективності її розвитку і розміщення, підвищенню рівня задоволення населення на  продукти харчування та зростанню життєвого рівня населення України.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

Статті у наукових фахових виданнях

1. Неборачко О.В. Регіональні особливості розвитку торгівлі продовольчими товарами в Україні // Науковий вісник: Зб. наук. пр. –Ірпінь: УФЕІ. –. –№1. –С. 53–.

. Неборачко О.В. Проблеми розвитку торгівлі продовольчими товарами в перехідний період // Продуктивні сили і регіональна економіка: Зб. наук. пр. –К.: РВПС України НАН України. –. –С. 101–.

. Неборачко О.В. Сучасні пропорції у торгівлі та споживанні продовольчих товарів // Економіка АПК. –. –№5. –С. 82–.

. Неборачко О.В. Зростання платоспроможності населення –основа розвитку торгівлі продовольчими товарами // Науковий вісник: Зб. наук. пр. –Ірпінь: Академія ДПС України. –. –№3. –С. 38–.

. Неборачко О.В. Регіональні проблеми розвитку торгівлі продовольчими товарами у системі споживчої кооперації // Науковий вісник: Зб. наук. пр. –Ірпінь: Академія ДПС України. –. –№4. –С. 29–.

Тези доповідей

6. Неборачко О.В. Регіональний аспект розвитку торгівлі продовольчими товарами // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. “Суспільно-географічні проблеми розвитку продуктивних сил України”. –К.: Знання. –. –Ч. 2. –С. 57–.

. Неборачко О.В. Вплив регіонального розвитку торгівлі продовольчими товарами на формування Державного і місцевого бюджетів // Матеріали наук.-практ. конф. “Реформа міжбюджетних відносин і проблеми розвитку податкової системи України”. –Ірпінь: Академія ДПС України. –. –С. 262–.

8. Неборачко О.В. Роль територіальної організації торгівлі продовольчими товарами у становленні фінансів місцевого самоврядування // Матеріали наук.-практ. конф. “Становлення фінансової системи України та проблеми її стабілізації”. –Львів: Інститут регіональних досліджень НАН України. –. –Ч. 2. –С. 151–.

. Неборачко О.В. Стан, тенденції та проблеми розвитку торгівлі продовольчими товарами в умовах реформування економіки // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. “Економічна теорія: сучасна парадигма та її еволюція на порозі ХХІ століття”. –К.: КДТЕУ. –2000. –Ч. 2. –С. 129–.

10. Неборачко О.В. Структурно-динамічні особливості регіонального розвитку торгівлі продовольчими товарами // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. “Регіональні проблеми розвитку агропромислового комплексу України: стан і перспективи вирішення”. –К.: Знання. –. –С. 49–.

АНОТАЦІЯ

Неборачко О.В. Удосконалення територіальної організації торгівлі продовольчими товарами в Україні. –Рукопис.

 Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.10.01 –Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка. –Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України, Київ, 2001.

У дисертації обгрунтовано теоретико-методологічні засади територіальної організації торгівлі продовольчими товарами, розроблено методичні підходи щодо виміру її рівня й ефективності, на основі сучасних методів дослідження здійснено всебічний аналіз та оцінку розвитку і розміщення торгівлі продовольчими товарами та споживання населенням продуктів харчування, виявлено особливості територіальної організації торгівлі продовольчими товарами в системі споживчої кооперації, згруповано регіони України за рівнем обслуговування населення торгівлею продовольчими товарами, визначено взаємозв’язок між грошовими доходами населення регіонів та середньодушовим роздрібним товарообігом продовольчих товарів, обгрунтовано основні напрями і шляхи вдосконалення територіальної організації торгівлі продовольчими товарами в Україні в цілому та в її регіонах.

Ключові слова: територіальна організація, торгівля продовольчими товарами, товарообіг, торговельні підприємства, торговельне обслуговування.

АННОТАЦИЯ

Неборачко Е.В. Усовершенствование территориальной организации торговли продовольственными товарами в Украине. –Рукопись.

 Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.10.01 –Размещение производительных сил и региональная экономика. –Совет по изучению производительных сил Украины НАН Украины, Киев, 2001.

В диссертации раскрыты социально-экономическая сущность, роль и значение торговли продовольственными товарами в развитии производительных сил. Углублены теоретико-методологические основы территориальной организации торговли продовольственными товарами и сформированы методические подходы к определению её уровня и эффективности в стране и регионах в условиях рыночных трансформаций экономики.

Проведена комплексная оценка современного уровня территориальной организации торговли продовольственными товарами, выявлены региональные особенности и тенденции потребления населением продуктов питания, которые свидетельствуют о снижении социально-экономической эффективности торговли в современных условиях. Определены проблемы развития торговли продовольственными товарами: сокращение реальных объемов розничного товарооборота, регрессивные изменения в его структуре, негативные тенденции в развитии материально-технической базы торговли. Исследованы и обобщены основные причины кризисных явлений в торговле продовольственными товарами. Впервые осуществлена группировка регионов по уровню обслуживания населения торговлей продовольственными товарами.

Выявлены негативные сдвиги в территориальной организации торговли продовольственными товарами в городах, которые характеризуются деспециализацией магазинов, значительным увеличением количества торговых предприятий, применяющих внемагазинные формы продажи продовольственных товаров, развитием “стихийной” торговли. Обозначены тенденции развития торговли продовольственными товарами в сельской местности, которые в большой мере определяются особенностями экономических процессов в потребительской кооперации. Определены основные пути преодоления региональных проблем развития торговли продовольственными товарами  в городах и сельской местности в современных условиях.

В диссертационной работе исследовано состояние и особенности определяющих составляющих платежеспособности населения –его денежных доходов и уровня цен на региональных потребительских рынках. Установлено, что в условиях перехода к рынку денежные доходы населения выступают основным фактором территориальных отличий в развитии и размещении торговли продовольственными товарами. Определена степень взаимосвязи между денежными доходами населения и среднедушевым розничным товарооборотом продовольственных товаров, выделены наиболее благоприятные для развития торговли продовольственными товарами группы регионов на современном этапе, предложены меры по усовершенствованию территориальной организации торговли продовольственными товарами в регионах с низкой платежеспособностью населения.

Обоснованы основные направления повышения эффективности территориальной организации торговли продовольственными товарами на базе усовершенствования форм и методов торговли.

Разработан и научно обоснован экономический механизм усовершенствования территориальной организации торговли продовольственными товарами в условиях рыночных трансформаций экономики на основе рыночных рычагов управления  и государственного регулирования.

Ключевые слова: территориальная организация, торговля продовольственными товарами, товарооборот, торговые предприятия, торговое обслуживание.

SUMMARY

Neborachko O.V. The Territorial Organization Improvement of the Foodstuffs Trade in Ukraine. –Manuscript.

Thesis for a candidate degree in economics by speciality 08.10.01 –The productive forces distribution and the regional economics. Council on Studying Production Forces of Ukraine of NAS of Ukraine, Kyiv, 2001.

In this work the theoretical and methodological bases of the territorial organization of the foodstuffs trade were considered, the methods of approach concerning its level and effectiveness were elaborated, the all-round analysis and estimation of the development and distribution of the foodstuffs trade and the food products use by the population were made on the basis of the up-to-date research methods, the peculiarities of the territorial organization of the foodstuffs trade in the system of the consumable cooperation were revealed, the regions of Ukraine by the level of the people service of foodstuffs trade were grouped, the correlation between people money in come of regions and the retail commodity circulation of the food products per person were determined, the main trends and ways of the territorial organization improvement of the foodstuffs trade in Ukraine in general and in its regions were considered.

Key words: territorial organization, foodstuffs trade, commodity circulation, trade enterprises, trade service.

Підписано до друку 03.10.2001 р. Формат 60х84/16.

Ум. друк. арк. 1,0. Обл.-вид. арк. 1,0.

Тираж 100 прим. Зам. №920

Віддруковано у друкарні Академії державної податкової служби України

08201, Київська обл., м. Ірпінь, вул. К. Маркса, 31
1. Нижегородский государственный университет им Н
2. ЛЕКЦІЯ ГІБРИДІВ КУКУРУДЗИ НА СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ 06
3. Личность преступника как источник преступного поведения
4. Доклады Римского клуба
5. 45 РЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Ха
6. 3. Спільне та відмінне між нормами права нормами моралі і звичаєвою нормою
7. Ознайомитись із конструкцією приймача тонального вибіркового виклику; 2 Вивчити порядок і принцип роб
8. тема местного управления в регионах России и опыт развитых стран КОНСТАНТИН ПАВЛОВдоктор экономических
9. плане- убедиться в правильности оформления всех необходимых документов в том числе на предмет их соотве
10. Медицинская психология
11. . Сущность болезней Глава 2
12. Развитие межбанковского взаимодействия. Система SWIFT
13. 13 Предупреждения- альтернативная вселенная грекоримская мифология Стайлз ~ купидон
14. Варианты усовершенствования алгоритмов сортировки
15. Реферат- Мшанки
16. тема23Организация циклических програм Характеристика циклического алгоритма- содержит один или неск
17. Курсовая работа- Автоматизация заказа блюд в ресторане
18. Шпаргалка- Міжнародне приватне право
19. Договоры между органами государственной власти РФ и органами государственной власти субъектов РФ о разграничении предметов ведения и полномочи
20. Вариант 1 1 Дайте определение понятию двойной интеграл от функции по области D