Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

Опрацювання відомості координат Складання плану полігона за координатами вершин Нанесення ситуації на план теодолітної зйомки

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-06-20

Бесплатно
Узнать стоимость работы
Рассчитаем за 1 минуту, онлайн

Лабораторна робота № 7

Опрацювання відомості координат

Відомість координат

Лабораторна робота № 8

Складання плану полігона за координатами вершин

 

Лабораторна робота № 9

Нанесення ситуації на план теодолітної зйомки


Журнал теодолітної зйомки

(Самостійна робота студента)

В журналі теодолітної зйомки наведені наслідки вимірювання горизонтальних β, вертикальних ν кутів та відстаней D при прокладанні теодолітного ходу між пунктами 125 та 130 геодезичної сітки.

Ці польові результати спостережень слід опрацьовувати в такій послідовності:

1) Обчислити горизонтальні кути та провести оцінку якості їх вимірювань, згідно з методикою (див. Лабораторну роботу №5). Визначити горизонтальні кути із кожного півзаходу. При цьому слід пам’ятати, що відлік n на праву точку називають старшим, а відлік m на ліву точку – молодшим. Значення горизонтального кута із півзаходу визначаємо за формулою:

.

Результати обчислень заносимо у журнал вимірювання горизонтальних кутів.

 Якщо значення старшого відліку n менше значення молодшого m, тоді при обчисленні горизонтального кута до старшого відліку слід додати 360º і відняти молодший відлік: .

Якщо дотримується умова , то за остаточне значення горизонтального кута приймаємо середнє .

 1.  У графі "Довжина лінії" записати наслідки вимірювання сторін полігона в прямому та зворотному напрямках. Помилка цих вимірювань повинна бути менше 1/2000, причому різниця між прямим і зворотнім вимірюваннями не повинна перевищувати ±5 см на кожні 100 м довжини. Якщо вказана умова виконується, то необхідно обчислити середнє:

 1.  Визначити неприступну відстань ВК1 – Ств.
 2.  При кутах нахилу сторін теодолітного ходу обчислені середні значення сторін необхідно привести до горизонтальної проекції за формулою:

і записати в графу (9). Якщо , то середні виміряні відстані  можна приймати рівними горизонтальним проекціям d (горизонтальне прокладання).

 


Лабораторна
робота № 6

Визначення дирекційних кутів та румбів теодолітного хода

Мета роботи: отримати практичні навички при опрацюванні польових матеріалів теодолітної зйомки

Матеріали та приладдя: журнал теодолітної зйомки, відомість координат

Вихідні дані: 1) горизонтальні кути та горизонтальні проекції сторін полігона (Журнал теодолітної зйомки);

2) дирекційні кути геодезичного обґрунтування (взяти зі стенду за варіантом):

_________________;

_________________;

Хід роботи

Завдання 1. Визначити дирекційні кути сторін полігона

 1.  З журналу теодолітної зйомки перенести значення горизонтальних кутів та горизонтальні проекції сторін полігону у графи 2 та 6 відомості координат відповідно.
 2.  Визначити практичну суму горизонтальних виміряних кутів:

___________________.

 1.  Визначити теоретичну суму кутів теодолітного полігону:

де кількість вершин теодолітного ходу.

___________________________________________________.

 1.  Обчислити кутову нев’язку:

____________________________________________.

 1.  Якщо нев’язка  не перевищує допустиму кутову нев’язку, , (де ),  то її слід розподілити на всі виміряні кути зі зворотнім знаком. Поправку визначаємо за формулою:  та округляємо до 0,1'. Більші поправки слід вводити в кути з короткими сторонами.

 1.  Знаходимо алгебраїчну суму виміряних кутів з поправками та одержуємо значення виправлених кутів (графа 3). Контролем обчислень є рівність:


 1.  За початковим дирекційним кутом  та виправленими кутами визначаємо дирекційні кути сторін полігона:

де дирекційний кут сторони;

дирекційний кут попередньої сторони;

– виправлений лівий за ходом кут полігона між сторонами і та і–1.

Результати обчислень записуємо у графу 4.

8) Виконуємо контроль обчислень, для цього обчислюємо Дирекційний кут твердого напрямку на останній точці теодолітного ходу. Контролем вірності обчислень є рівняння .

Завдання 2. Визначити румби сторін теодолітного полігону за дирекційними кутами

Користуючись таблицею від дирекційних кутів переходимо до румбів ліній та заносимо їх в графу 5 відомості координат.

Зв'язок між дирекційними кутами та румбами

Чверть

Назва румба

Формула

українська

російська

І

0 – 90

ПнСх

СВ

ІІ

90 – 180

ПдСх

ЮВ

ІІІ

180 – 270

ПдЗх

ЮЗ

ІV

270 – 360

ПнЗх

СЗ

Висновок: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Лабораторна
робота № 7

Опрацювання відомості координат

Мета роботи: отримати практичні навички в обчисленні координат точок теодолітного полігону

Матеріали та приладдя: Відомість координат, інженерний калькулятор або "Таблицы приращений координат"

Вихідні дані:

1) Відомість координат,

2) Журнал теодолітної зйомки,

3)Координати пунктів 125 та 130 (взяти зі стенду за варіантом):

_________________;

__________________;

__________________;

__________________.

Хід роботи

 1.   Визначаємо периметр Р (сума усіх сторін теодолітного полігона) та записуємо його під графою 6 "Відомості координат".
 2.  Прирости координат визначаємо за формулами

та вписуємо їх у графи 7 та 8.

 1.  Визначаємо нев'язки у сумі приростів координат за відповідними осями:

 1.  Визначаємо абсолютну та відносну нев’язки у периметрі:

___________________________________________

Нев'язки можна вважати допустимими, якщо зберігається нерівність:

=

Обчислені значення нев'язок  та  записуємо у координатну відомість під графами 7 та 8.    

 1.  Якщо відносна нев’язка не перевищує допустимої, то в обчисленні значення приростів координат вводимо поправки, які визначаємо за формулами:


Контролем вірності розрахунків поправок є рівняння:

 1.  Визначаємо виправлені прирости координат :

Контролем обчислень є рівності:

 1.  За координатами 125 точки та виправленим приростам координат визначаємо координати усіх інших вершин, переміщуючись від попередньоїдо наступної  точки:

Збіг обчислених та заданих координат точки 130 є контролем вірності розрахунків.

 1.  Обчисленні значення координат вписуємо у графи 11 та 12 відомості координат вершин теодолітного полігона.

Висновок:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Лабораторна
робота № 8, 9

Складання плану полігона за координатами вершин

Нанесення ситуації на план теодолітної зйомки

Мета роботи: отримати практичні навички при складанні контурного плану ділянки місцевості

Матеріали та приладдя: журнал теодолітної зйомки, відомість координат, ватман формату А2, олівець, лінійка, транспортир

Хід роботи

Завдання 1. Побудувати координатну сітку розміром 10×10 см

1) Координатну сітку будуємо за допомогою лінійки Дробишева, або масштабної лінійки та циркуля-вимірника. Для цього на аркуші паперу формату А2 проводимо дві діагоналі з кута на кут. З точки перетину двох діагоналей циркулем-вимірником позначаємо на них повільні, але рівні відрізки. З'єднавши кінці відрізків, одержуємо чотири вершини прямокутника, на яких відкладаємо відрізки по 10 см. З'єднуємо прямими точки на протилежних сторонах прямокутника та одержуємо сітку квадратів.

2) Необхідну кількість квадратів сітки визначаємо розрахунком в залежності від значень координат вершин теодолітного хода (графи 11, 12 з Відомості координат):

абсциса най північнішої точки = _________________

абсциса най південнішої точки = _________________

В масштабі плану (1:2000) сторона квадрата в 10 см на місцевості відповідає відстані в 200 м:

Висновок: по горизонталі необхідно побудувати ______ ряди квадратів.

Аналогічно визначаємо кількість вертикальних рядів квадратів по осі У:

Висновок: по вертикалі необхідно побудувати ______ рядів квадратів.

3) Проконтролювати побудовану сітку за допомогою циркуля-вимірника. Визначаємо розбіжність довжин діагоналей квадратів. Розбіжність в їх довжинах не повинна перевищувати 0,2 мм.

4) Координатну сітку оформити згідно вказівок посібника Условные знаки для топографических планов масштабов 1:500, 1:2000, 1:5000.– М.: Недра, 1989.–145с. 


Завдання 2.
Побудувати точки теодолітного хода за координатами їх вершин.

Для нанесення на план точки за її координатами спочатку визначаємо квадрат в якому буде розташована точка.

Наприклад: точка 125 має координати: Х=+659,98 м; У=+1067,82 м. Вона буде розташована у квадраті:

       

Відкладаємо у заданому масштабі на протилежних сторонах квадрата вгору

Х=59,98 м та праворуч У=67,82 м і проводимо через ці точки прямі. На перетині прямих ліній буде розташована точка 125.

Аналогічно наносимо на план інші точки за даними граф 11, 12 відомості координат.

Для контролю положення нанесених точок необхідно виміряти відстані між точками вершин теодолітного ходу та порівняти їх зі значеннями горизонтальних проекцій сторін (графа 6 відомості координат). Допустима похибка не повинна перевищувати 0,2 м в масштабі плану.

Висновок: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Завдання 3. Нанести на план теодолітної зйомки ситуацію місцевості, використовуючи абрис

Контури місцевості (ситуацію) наносимо на план на основі абрисів та схем теодолітних ходів.

Ситуацію наносимо від пунктів та сторін полігона за розмірами, що вказані в абрисі журналу теодолітної зйомки. Точки ситуації можна наносити на план за допомогою циркуля-вимірника та масштабної лінійки, а прямі кути – трикутником. При нанесенні точок, знятих полярним методом або методом кутових засічок, кути будуємо за допомогою транспортиру.

Висновок__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

ХАДТ. 06010109.     .ГД.     . ЛР06

мн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

ХАДТ. 06010109.     .ГД.     . ЛР06

ХАДТ. 06010109.     .ГД.     . ЛР09

Арк.

Дата

Підпис

№ докум.

Арк.

Змн.

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

ХАДТ. 06010109.     .ГД.     . ЛР06

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

ХАДТ. 06010109.     .ГД.     . ЛР07

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

ХАДТ. 06010109.     .ГД.     . ЛР07

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

ХАДТ. 06010109.     .ГД.     . ЛР08

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

ХАДТ. 06010109.     .ГД.     . ЛР08


Диплом на заказ


1. тема права Источники права- Мононорма начинает расщепляться основные её элементы приобретают все большую
2. до 1935 года официальное название Персия
3. Стратегии принятие управленческих решений. Метод управления запасами-характеристика
4. Как именно в виде логических нулей и единиц битов а также их групп байтов
5. Демократия как основа политической жизни общества
6. Стросса это гранулематознонекротизирующий васкулит поражающий сосуды мелкого и среднего калибра с вовлеч
7. Статья- Сложные эфиры карбоновых кислот, их производные
8. Эксперимент Ну здравствуй
9. мы едваедва взбороздили верхний покров
10.  Понятие и признаки жилого помещения
11. .1. Сущность и роль территориальных финансов в экономическом и социальном развитии административнотеррито
12. К вопросу о конструктивном знании
13. если оно разъясняет смысл уже данной нормы дает свое понимание смысла закона
14. географічних і етнографічних та політичних ознак сформувалися певні історичні провінції- Картлі Кахеті М
15. Основи економічної теорії- конспект лекцій
16. Введение. Ключевой проблемой экономической политики равно как и научных дискуссий последних пяти лет явл
17. Год культуры в России Проект Взгляд в прошлое Просмотр и обсуждение документальны
18. тема керування технікоекономічний аналіз охорона праці
19. Статья- Отчетность по МСФО в MS Excel
20. Лабиринт