Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА ТА МАСОВИХ КОМУНІКАЦІЙ Кафедра правового забезпечення господарської діяльност

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-06-20

Бесплатно
Узнать стоимость работы
Рассчитаем за 1 минуту, онлайн

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

 

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА ТА МАСОВИХ КОМУНІКАЦІЙ

Кафедра правового забезпечення господарської діяльності

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

ДО СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

з дисципліни

АГРАРНЕ ПРАВО

Галузь знань 0304 Право

Напрям підготовки (спеціальність) 6.030402  Правознавство

Спеціалізація Господарсько-правова

Освітньо-кваліфікаційний рівень Бакалавр

Форма навчання  Денна, заочна

м. Харків

2012

Передмова

Навчально-методичні матеріали до семінарських занять з  дисципліни «Аграрне право» для студентів за напрямом підготовки (спеціальністю) 6.030402  Правознавство на 55 арк.

СХВАЛЕНО

Навчально-методичною радою

Харківського національного

університету внутрішніх справ  

__________________Протокол № _______

     (дата, місяць, рік )

ЗАТВЕРДЖЕНО

Вченою радою навчально-наукового

інституту  (факультету)____________

_______________________________

                                                       (назва ННІ, факультету)

_______________________Протокол № _______

        (дата, місяць, рік )

______________   ________________

                (підпис)                                                  (П.І.Б.)

ПОГОДЖЕНО

Секцією навчально-методичної ради Харківського національного

університету внутрішніх справ  

_____________________Протокол № _______

     (дата, місяць, рік )

____________     ________________

                (підпис)                                                  (П.І.Б.)

ЗАТВЕРДЖЕНО

На засіданні кафедри  _____________________________________________

                                    (назва кафедри)

_______________________Протокол № _______

        (дата, місяць, рік )

_______________________     _____________________________

                 (підпис)                                                  (П.І.Б.)

Рецензенти:

 1.  Сергієнко Валерій Вікторович, к.ю.н, доцент, завідувач кафедри правового регулювання економіки факультету економіки й права Харківського національного економічного університету,
 2.  Бригадир Ігор Васильович – к.ю.н, доцент, доцент кафедри трудового та господарського права  ХНУВС.

 

Розробники: Шуміло О.М., доцент кафедри правового забезпечення господарської діяльності Навчально-наукового інституту права та масових комунікацій ХНУВС, кандидат юридичних наук, Лебедєва Т.М., доцент кафедри правового забезпечення господарської діяльності Навчально-наукового інституту права та масових комунікацій ХНУВС, кандидат юридичних наук. – Харків: Харківський національний університет внутрішніх справ, 2012. – 55 с.

© Шуміло О.М., Лебедєва Т.М.

© Харківський національний університет внутрішніх справ, 2012

                       1. Загальні  методичні вказівки

Загальні вимоги до вивчення дисципліни. Вивчення аграрного права України - важлива і невід’ємна частина правової освіти слухачів та студентів юридичних вузів і факультетів. Підвищений інтерес до вивчення аграрного права України як важливої складової правової освіти зумовлено низкою обставин. Передусім це пов’язано з прийняттям та  введенням в дію нормативно-правових актів, що регулюють аграрні правовідносини, які потребують об’єктивного осмислення їх ролі та місця в національній системі права і регулюванні суспільних аграрних відносин з врахуванням положень Цивільного та Господарського кодексів України, які набрали чинності 1 січня 2004 року. По-друге, це пов’язано з практичною необхідністю ефективно застосовувати аграрно-правові норми для реального вирішення аграрної політики держави у процесі наповнення внутрішнього ринку якісною та доступною сільськогосподарською продукцією і тим самим забезпечення продовольчої безпеки України. По-третє, доцільністю творчого і всебічного осмислення і обґрунтування низки нових концептуальних підходів до регламентації аграрних правовідносин, проведення їх наукової класифікації за галузевими, інституційними і іншими ознаками.

Завданням навчальної дисципліни є: отримання студентами знань про основні категорії та інститути аграрного права, розкриття їх змісту; засвоєння студентами основних положень нормативно-правових актів, що регулюють аграрно-правові відносини; визначення основних проблем розвитку аграрного права та законодавства; розроблення на підставі визначення юридичних властивостей пропозицій щодо удосконалення чинної нормативно-правової бази на основі виявлених ознак її недосконалості за результатами вивчення та аналізу ефективності чинних нормативно-правових документів.

     При вивченні аграрного права студент повинен, передусім, керуватися навчальною програмою курсу, де визначений обсяг матеріалів, коло теоретичних проблем і конкретних питань, що повинні бути засвоєні, а також методичними вказівками до кожної теми.

     Слід зазначити, що окремі принципові моменти правового регулювання аграрних відносин вже висвітлено у навчальній літературі з екологічного, земельного,  цивільного та господарського права, які раніше сформулювалися, та виходячи з положень теорії аграрного права, узагальнення наукових ідей і концепцій щодо розвитку аграрного права, аналізу сучасної системи нормативно-правових актів України, спрямовано на об’єктивне сприйняття курсантами і слухачами аграрно-правових явищ та специфіки відображення їх у чинному аграрному законодавстві.

В умовах ринкових відносин в аграрному секторі економіки нового імпульсу  набули формулювання правовідносин між суб’єктами аграрного права різних організаційно-правових форм щодо вирощування, переробки, транспортування, зберігання та реалізації сільськогосподарської продукції за активної участі державних органів виконавчої влади і органів самоврядування, в тому числі і ОВС України.

Навчальна дисципліна "Аграрне право" відіграє значну роль у формуванні фахівця юриста. Таке твердження ґрунтується на необхідності вміння студентами вирішувати складні практичні завдання на підставі знань отриманих під час вивчення такого курсу.

Особливу увагу, при проведенні практичних занять з аграрного права, слід приділити якості та повноті розв’язання проблемних задач. Перед тим як приступити до розв’язання задачі, слід уважно ознайомитися з її фабулою, визначити тип аграрних правовідносин, коло суб’єктів права, їх права та обов’язки. При використанні чинного законодавства слід дотримуватися засади „від загального до спеціального”. Окрім цього слід пам’ятати, що при конкуренції норм перевагою володіють норми спеціального аграрного законодавства.

При вивченні навчальної дисципліни використовуються наступні форми навчання (навчальної роботи): лекційні заняття, практичні заняття, самостійна робота (включаючи написання рефератів, наукових доповідей, відпрацювання пропущених занять). Поточна успішність засвоєння навчальних тем та рівень знань студентів з дисципліни підлягає постійному контролю шляхом тестування по закінченню модулів та/або написання контрольних робіт. Після вивчення всього курсу відповідно до навчального плану складається іспит. Студенти допускаються до складання іспитів з дисципліни лише при умові успішної здачі навчальних модулів.

       Аудиторні заняття (лекції та семінари) проводяться для надання систематизованих теоретичних знань про основні засади аграрного права і нормативно-правового регулювання аграрних правовідносин. Аудиторні заняття передбачають форми контролю засвоєння змісту дисципліни.

Лекційні заняття передбачають викладення проблемних аспектів теорії аграрного права. За своїм змістом лекції охоплюють основний теоретичний матеріал найбільш складних тем навчальної дисципліни.

Під час семінарського заняття викладач організовує обговорення попередньо визначених питань, до яких студенти повинні готувати тези виступів. Робота на семінарському занятті також передбачає доповіді за попередньо підготовленими студентами науковими доповідями.

       Теми вивчаються на практичних заняттях шляхом аналізу основних теоретичних положень та їх застосування. В процесі розв’язання завдань (казусів) студент повинен вміти аналізувати фактичні обставини справи, знайти та застосувати правові норми щодо даної проблеми та вирішити справу по суті.  Як до, так і в ході розв'язання завдань, викладач може ставити теоретичні питання, які стосуються інституту галузі права, що вивчається. У відповіді на ці питання студент повинен показати знання рекомендованої літератури та нормативних актів. Бажано, щоб студент висловив своє ставлення до дискусійних питань.

Вибір завдань та їх кількість при вивченні курсу аграрного права здійснюється викладачем, який проводить заняття в студентській групі, в залежності від кількості годин, відведених на вивчення окремої теми. Рішення завдань повинне бути виконане письмово. В ньому треба дати відповіді не тільки на питання, що поставлені в умовах завдання, але й на ті, які логічно витікають з рішення, аргументувавши, чому саме ця норма права повинна бути застосована. При цьому треба навести назву нормативного акту, дату його прийняття, конкретну статтю або пункт, на які робиться посилання при вирішенні завдання.

Зміст самостійної роботи студента над навчальною дисципліною визначається у Робочій навчальній програмі та інших методичних матеріалах, затверджених на кафедрі, а також завданнями та вказівками викладача, що проводить заняття у групі.

   Критерії оцінювання рівня отриманих знань. Рівень освоєння  навчального матеріалу визначаються за допомогою контрольних заходів, передбачених навчальним планом, з обов'язковим зарахуванням підсумкових оцінок за національною шкалою ("відмінно", "добре", "задовільно", "незадовільно"), 100-бальною та ЕСТS. Контрольні заходи включають у себе поточний, модульний (рубіжний за змістовними модулями) та підсумковий контроль.

До форм поточного контролю належить оцінювання рівня набутих знань.  Поточний контроль здійснюється під час проведення семінарських і має за мету перевірку засвоєння знань, умінь і навичок слухачем магістратури, з кожного окремого модуля навчальної дисципліни. Результати поточного контролю та бали за самостійну та індивідуальну роботи заносяться викладачем до журналів обліку відвідування занять слухачами магістратури за національної системою оцінювання.

Поточний контроль на семінарських заняттях, а також при виконання тестових завдань, підсумковому контролі чи екзаменах враховує: рівень знань слухача магістратури (глибина і міцність знань); самостійність виступу та викладу думок; послідовність виступу; достатність та доказовість інформації; узагальнення змісту; вміння синтезувати знання по окремих темах; вміння складати розгорнутий план відповіді, давати точні формулювання; правильно користуватись понятійним апаратом; грамотність, логічність і послідовність викладу; виконання навичок і прийоми виконання практичних завдань.

Поточний контроль знань і умінь студентів на семінарських заняттях здійснюється шляхом опитування з навчальних питань теми відповідного змістовного модулю. Під час цих занять студентами під контролем викладача обговорюються рішення завдань. Викладач оцінює правильність кваліфікації, повноту й обґрунтованість рішень, складених студентами, їх активність у дискусії, рівень знань та уміння формулювати й відстоювати свою позицію.

Модульний контроль проводиться викладачем під час останнього аудиторного заняття модулю у вигляді контрольних робіт (у письмовій формі). Для отримання оцінки за результатами освоєння модулю студент повинен мати оцінки, які він повинен отримати під час аудиторної роботи, самостійної або індивідуальної роботи при вивченні цього модулю, в тому числі, за підготовку наукової доповіді.

Підсумкові бали з навчальної дисципліни визначаються, як середньоарифметичне результатів засвоєння модулів.  Студент, який бажає підвищити підсумкові бали з дисципліни складає підсумковий модульний контроль. Результати складання підсумкового контролю (екзамен) оцінюється за 100 бальною шкалою. Підсумкові бали з урахуванням складання заліку розраховуються, як середньоарифметичне результатів підсумкових балів за результатами засвоєння модулів та балів набраних на екзамені.

Курсант (студент, слухач), який за результатами засвоєння всіх модулів навчальної дисципліни набрав менш ніж 75 (сімдесят п’ять) балів, зобов’язаний скласти підсумковий контроль (екзамен).

2.1. Структура залікового кредиту та тематика лекційних, семінарських, практичних і лабораторних занять

(денна форма навчання)

Структура вивчення навчальної дисципліни

Кількість годин

Вид контролю

Модуль 1

     

Змістовий модуль № 1:

Загальна частина аграрного права.

26

модульний контроль

Тема № 1: Предмет, методи правового регулювання, принципи та система аграрного права.

5

Лекція 1 за темою № 1: Предмет, методи правового регулювання, принципи та система аграрного права.

1

Семінарське заняття:

2

Самостійна робота

2

Тема № 2: Аграрні правовідносини.

5

Лекція 1 за темою № 2: Аграрні правовідносини.

1

Семінарське заняття

Самостійна робота

4

              

Тема № 3: Джерела аграрного права.

4

Лекція 1 за темою № 3:  Джерела аграрного права.

1

Семінарське заняття

2

Самостійна робота

1

Тема № 4: Правове становище суб’єктів аграрного права

4

Лекцій 2 за темою № 4:  Правове становищ суб’єктів  аграрного права

Семінарське заняття

2

Самостійна робота

2

              

Тема № 5: Державне регулювання сільського господарства в Україні.

4

Лекція 1 за темою № 5:  Державне регулювання сільського господарства в Україні.

1

Семінарське заняття

2

Самостійна робота

1

  

              

Тема № 6: Юридична відповідальність за аграрні правопорушення

4

Лекцій 2 за темою № 6:  Юридична відповідальність за аграрні правопорушення.

Семінарське заняття

2

Самостійна робота

2

Модуль 2

Змістовий модуль № 2:

Особлива частина аграрного права

64

модульний контроль

Тема № 7: Правове становище сільськогосподарських кооперативів

5

Лекція 1 за темою № 7:  Правове становище сільськогосподарських кооперативів

2

Семінарське заняття

2

Самостійна робота

1

Тема № 8: Правове становище сільськогосподарських товариств

4

Лекція 1 за темою № 8: Правове становище колективних сільськогосподарських підприємств

Семінарське заняття

2

Самостійна робота

2

Тема № 9: Правове становище фермерських господарств

4

Лекцій 1 за темою № 9: Правове становище фермерських господарств

2

Семінарське заняття

1

Самостійна робота

1

Тема № 10: Правове становище особистих селянських господарств

4

Лекцій 2 за темою № 10: Правове становище особистих селянських господарств

2

Семінарське заняття:

1

Самостійна робота

1

Тема № 11: Правове становище державних сільськогосподарських підприємств

4

Лекція 2 за темою № 11: Правове становище державних сільськогосподарських підприємств

1

Семінарське заняття

Самостійна робота

3

       

Тема № 12: Право власності та організаційно-правові форми господарської діяльності в АПК

4

Лекція 1 за темою № 12: Право власності та організаційно-правові форми господарської діяльності в АПК

Семінарське заняття

Самостійна робота

4

Тема № 13: Внутрішньогосподарське управління сільськогосподарськими підприємствами 

5

Лекція 1 за темою № 13: Внутрішньогосподарське управління сільськогосподарськими підприємствами

1

Семінарське заняття

2

Самостійна робота

2

              

Тема № 14: Правовий режим майна сільськогосподарських підприємств

5

Лекцій 2 за темою № 14:  Правовий режим майна сільськогосподарських підприємств

1

Семінарське заняття

2

Самостійна робота

2

Тема № 15: Правове регулювання виробничо-господарської  діяльності сільськогосподарських підприємств

5

Лекція 1 за темою № 15:  Правове регулювання виробничо-господарської діяльності сільськогосподарських підприємств

Семінарське заняття

Самостійна робота

5

       

Тема № 16: Правове регулювання фінансової діяльності сільськогосподарських підприємств

5

Лекція 1 за темою № 16: Правове регулювання фінансової діяльності сільськогосподарських підприємств

Семінарське заняття

Самостійна робота

5

Тема № 17: Договірні відносини в сільському господарстві

4

Лекція 1 за темою № 17: Договірні відносини в сільському господарстві

1

Семінарське заняття

2

Самостійна робота

1

Тема № 18: Правове регулювання організації, дисципліни та охорони праці в АПК України

5

Лекція 1 за темою № 18: Правове регулювання організації, дисципліни та охорони праці в АПК України

Семінарське заняття

Самостійна робота

5

Тема № 19: Правовий режим земель та

охорона довкілля в АПК України

5

Лекція 1 за темою № 19: Правовий режим земель та охорона довкілля в АПК України

2

Семінарське заняття

2

Самостійна робота

1

Тема № 20: Аграрне право зарубіжних держав

4

Лекція 1 за темою № 20: Аграрне право зарубіжних держав

Семінарське заняття

Самостійна робота

4

             Загальна кількість за 2 модуля:                              90                           

2.2. Структура залікового кредиту та тематика лекційних, семінарських, практичних і лабораторних занять

(заочна форма навчання)

Тема № 12: Право власності та організаційно-правові форми господарської діяльності в АПК

5

Лекція 1 за темою № 12: Право власності та організаційно-правові форми господарської діяльності в АПК

Семінарське заняття

Самостійна робота

5

Тема № 13: Внутрішньогосподарське управління сільськогосподарськими підприємствами 

4

Лекція 1 за темою № 13: Внутрішньогосподарське управління сільськогосподарськими підприємствами

Семінарське заняття

Самостійна робота

4

              

Тема № 14: Правовий режим майна сільськогосподарських підприємств

5

Лекцій 2 за темою № 14:  Правовий режим майна сільськогосподарських підприємств

Семінарське заняття

Самостійна робота

5

Тема № 15: Правове регулювання виробничо-господарської  діяльності сільськогосподарських підприємств

5

Лекція 1 за темою № 15:  Правове регулювання виробничо-господарської діяльності сільськогосподарських підприємств

Семінарське заняття

Самостійна робота

5

       

Тема № 16: Правове регулювання фінансової діяльності сільськогосподарських підприємств

4

Лекція 1 за темою № 16: Правове регулювання фінансової діяльності сільськогосподарських підприємств

Семінарське заняття

Самостійна робота

4

Тема № 17: Договірні відносини в сільському господарстві

5

Лекція 1 за темою № 17: Договірні відносини в сільському господарстві

Семінарське заняття

Самостійна робота

5

Тема № 18: Правове регулювання організації, дисципліни та охорони праці в АПК України

5

Лекція 1 за темою № 18: Правове регулювання організації, дисципліни та охорони праці в АПК України

Семінарське заняття

Самостійна робота

5

Тема № 19: Правовий режим земель та

охорона довкілля в АПК України

5

Лекція 1 за темою № 19: Правовий режим земель та охорона довкілля в АПК України

Семінарське заняття

Самостійна робота

5

Тема № 20: Аграрне право зарубіжних держав

4

Лекція 1 за темою № 20: Аграрне право зарубіжних держав

Семінарське заняття

Самостійна робота

4

             Загальна кількість за 2 модуля:                              90                           

3. Методичні вказівки до семінарських занять

Модуль № 1

Змістовий модуль № 1:

Загальна частина аграрного права

Тема 1:  Предмет, методи правового регулювання, принципи та система аграрного права

Семінарське заняття: Предмет, методи правового регулювання, принципи та система аграрного права

Навчальна мета заняття: освоєння, поглиблення та розширення знань відповідно до тематики заняття та питань, що запропоновані до розгляду на семінарському занятті і рекомендованих до вивчення під час самостійної підготовки, підготовки цільових виступів та рефератів.

Навчальні цілі. Навчальними цілями заняття за цією темою є здобуття студентом знань основних постулатів аграрного права, опанування інструментарієм аграрного права.

Час проведення 2 години.

Навчальні питання:

 1.  Функції і місце аграрного права в системі права України.
 2.   Правове забезпечення продовольчої безпеки України.
 3.  Поняття та особливості предмета аграрного права.
 4.  Поняття та види аграрних правовідносин.
 5.  Принципи аграрного права та їх законодавче закріплення.
 6.  Методи правового регулювання аграрних правовідносин.
 7.  Система аграрного права.

Методичні вказівки: Під час підготовки до заняття необхідно розглянути та проаналізувати концептуальні погляди на аграрне право як галузь права та її місце в загальній системі права України. Особливу увагу слід приділити питанню формування, реалізації та забезпечення продовольчої безпеки України. Розглядаються основні напрямки розвитку та державної підтримки аграрного сектора економіки.

Студентам необхідно проаналізувати існуючи в науці аграрного права підходи щодо методів правового регулювання аграрних відносин. При розгляді принципів земельного права слід виділити загальні, міжгалузеві та галузеві принципи аграрного права та розкрити їх зміст.

Теми для рефератів:

 1.  Перспективи розвитку, місце та роль аграрного права в загальній системі права України.
 2.  Предмет та система аграрного права.
 3.  Продовольча безпека України. Її правове забезпечення та порядок реалізації відповідними органами державної влади.
 4.  Поняття та особливості методів правового регулювання в аграрному праві.
 5.  Поняття та класифікація принципів аграрного права.
 6.  Аграрні правовідносини: їх зміст, види та структура.

                                          

    Література: 

нормативні акти: 1,2,6,40,63,69

юридична література: 1-9,11,12,19,33,48,60

    

Хід проведення заняття:

   Вступ до заняття – на початку заняття оголошується перелік питань та тем рефератів, що виносяться на розгляд, та з’ясовується готовність до проведення основної частини.

Основна частина заняття – під час проведення заняття розглядаються навчальні питання та питання винесенні для самостійної підготовки, заслуховуються відповіді на питання цільових виступів та виступи за темою рефератів.  Після розгляду кожного з навчальних питань, заслуховування цільового виступу або докладу за темою реферату відбувається обговорення, пов’язаної з ними проблематики. Після цього проводиться оцінка рівня знань доповідача та слухачів, що прийняли участь в обговоренні навчального питання, цільового виступу та докладу за темою реферату.

    

Методика відпрацювання навчального питання та підготування реферату:

Опрацювання кожного навчального питання, що виноситься на розгляд до семінарського заняття, відбувається під час самостійної роботи над освоєнням матеріалу запропонованого до вивчення за відповідною темою. Для повного та глибокого вивчення і засвоєння матеріалу за навчальним питанням необхідно ознайомитись із методичними рекомендаціями для підготовки до семінарського заняття за відповідною тематикою. Вивчити матеріал, поданий в ході проведення лекційних занять за темою, а також ознайомитись із рекомендованими нормативними актами та навчально-науковою літературою. Після чого необхідно підготовити розгорнутий план відповіді за навчальним питанням та змістовні тезиси відповіді.

Контроль рівня знань з питань, винесених на розгляд семінарського заняття, практичних навичок набутих під час підготовки та вивчення тематичних питань відбувається у відповідності до способів та критеріїв оцінювання, наведених у інших розділах цієї робочої навчальної програми.

      Тема  2. Джерела аграрного права.

   Семінарське заняття: Джерела аграрного права

   Навчальна мета заняття: освоєння, поглиблення та розширення знань відповідно до тематики заняття та питань, що запропоновані до розгляду на семінарському занятті і рекомендованих до вивчення під час самостійної підготовки, підготовки цільових виступів та рефератів.

  Навчальні цілі. Навчальними цілями заняття за цією темою є здобуття студентом  теоретичних знань щодо поняття, особливостей та системи джерел аграрного права, місця норм інших галузей права в системі джерел аграрного права.

   Час проведення 2 години.

Навчальні питання:

 1.  Поняття та класифікація джерел аграрного права.
 2.  Проблеми уніфікації та диференціації джерел аграрного права.
 3.  Конституція та закони як джерела аграрного права.
 4.  Підзаконні та локальні нормативно-правові акти як джерела аграрного права.
 5.  Значення і роль рішень Конституційного суду України, практики загальних та спеціалізованих судів в регулюванні аграрних правовідносин.

Методичні вказівки: Визначаючи місце і значення Конституції України як Основного Закону у системі джерел аграрного права, необхідно проаналізувати конституційні норми, що безпосередньо стосуються врегулювання аграрних відносин та норми, що опосередковано врегульовують відносини, що складають предмет аграрного права.

Особливе місце необхідно приділити аналізу  законів, що складають міцну правову основу аграрної реформи, а саме «Про державну підтримку сільського господарства України», «Про сільськогосподарську кооперацію», «Про фермерське господарство»,  «Про особисте селянське господарство».

Розкриваючи місце, значення та роль підзаконних актів при регулюванні аграрних відносин необхідно дати їх поняття, вказати їх ознаки, провести їх класифікацію, а також показати їх співвідношення з законами.

Виходячи з загальної інформації про нормативно-правові акти  необхідно встановити особливості та характерні риси сучасного стану аграрного законодавства.

Необхідно також аналіз локальних актів як джерел аграрного права.

Слід визначити, яке місце у регулюванні відповідних відносин відіграють рішення Верховного Суду України. Також необхідно з'ясувати, що таке "прогалина" у праві і за допомогою яких засобів вона усувається.

       Теми для рефератів:

 1.  Конституція і закони України як джерела аграрного права.
 2.  Уніфікація та диференціація джерел аграрного права.
 3.  Особливості класифікації джерел аграрного права.
 4.  Місце та юридичне значення підзаконних нормативно-правових актів, затверджені Міністерством аграрної політики України.
 5.  Статут суб’єктів аграрного права як локальне джерело аграрного права.

                                       Практичні завдання:

 Завдання № 1. У Статуті сільськогосподарського кооперативу „Миронівський” вказано: „Земля, яка закріплена за сільськогосподарським підприємством, надана в безкоштовне користування для виробництва виключно сільськогосподарської продукції рослинного походження”.

Чи відповідає ця норма чинному аграрному та земельному законодавству?

У якій редакції ця норма повинна бути закріплена в Статуті сільськогосподарського кооперативу „Миронівський”?

 Завдання № 2. На загальних зборах КСП „Свобода” були присутні 610 членів КСП з 729 працездатних (крім того в КСП нараховується 112 пенсіонерів). Було розглянуте питання про Статут КСП , прийнятий на засіданні Правління КСП. Збори внесли до Статуту зміни та доповнення і затвердили його з ними. Державний реєстратор зареєстрував Статут КСП „Свобода”.

Чи правомірно вчинив державний реєстратор?

Яким чином має бути вирішено вказана ситуація?

 Завдання № 3. В Статуті державного сільськогосподарського підприємства „Харківський” вказано, що все його майно перебуває в державній формі власності. Розпорядження майном здійснюється з дозволу Фонду державного майна України.

Чи відповідає ця норма чинному законодавству?

На підставі якого законодавства повинна бути вирішена ця справа?

Хто виступає суб’єктами права державної власності та їх повноваження щодо цієї власності?

 Завдання № 4. На загальних зборах виробничого сільськогосподарського кооперативу „Мир” було обговорено питання при прийняття статуту кооперативу. За пропозицією голови кооперативу збори прийняли наступне рішення: „У зв’язку з тим, що виробничий сільськогосподарський кооператив немає жодних особливостей, що відрізняють його від інших кооперативів, просити державного реєстратора затвердити  Статут виробничого сільськогосподарського кооперативу „Мир” за текстом Примірного зразку”.

Яке рішення повинен прийняти державний реєстратор?

Яке співвідношення примірного статуту та статуту конкретного сільськогосподарського кооперативу?

З якого моменту Статут сільськогосподарського кооперативу набирає юридичної сили?

   Література: 

нормативні акти: 1-77

юридична література: 1-9,10,33,59

   Хід проведення заняття:

  Вступ до заняття – на початку заняття оголошується перелік питань та тем рефератів, що виносяться на розгляд, та з’ясовується готовність до проведення основної частини.

Основна частина заняття – під час проведення заняття розглядаються навчальні питання та питання винесенні для самостійної підготовки, заслуховуються відповіді на питання цільових виступів та виступи за темою рефератів.  Після розгляду кожного з навчальних питань, заслуховування цільового виступу або докладу за темою реферату відбувається обговорення, пов’язаної з ними проблематики. Після цього проводиться оцінка рівня знань доповідача та слухачів, що прийняли участь в обговоренні навчального питання, цільового виступу та докладу за темою реферату.

 Методика відпрацювання навчального питання та підготування реферату:

  Опрацювання кожного навчального питання, що виноситься на розгляд до семінарського заняття, відбувається під час самостійної роботи над освоєнням матеріалу запропонованого до вивчення за відповідною темою. Для повного та глибокого вивчення і засвоєння матеріалу за навчальним питанням необхідно ознайомитись із методичними рекомендаціями для підготовки до семінарського заняття за відповідною тематикою. Вивчити матеріал, поданий в ході проведення лекційних занять за темою, а також ознайомитись із рекомендованими нормативними актами та навчально-науковою літературою. Після чого необхідно підготовити розгорнутий план відповіді за навчальним питанням та змістовні тезиси відповіді.

Контроль рівня знань з питань, винесених на розгляд семінарського заняття, практичних навичок набутих під час підготовки та вивчення тематичних питань відбувається у відповідності до способів та критеріїв оцінювання, наведених у інших розділах цієї робочої навчальної програми.

 

     Тема 3: Правове становище суб’єктів аграрного права

   Семінарське заняття: Правове становище суб’єктів аграрного права

   Навчальна мета заняття: освоєння, поглиблення та розширення знань відповідно до тематики заняття та питань, що запропоновані до розгляду на семінарському занятті і рекомендованих до вивчення під час самостійної підготовки, підготовки цільових виступів та рефератів.

  Навчальні цілі. Навчальними цілями заняття за цією темою є здобуття слухачем теоретичних знань щодо поняття,  класифікації та особливостей правового статуса суб’єктів аграрного права.

   Час проведення: 2 години.

Навчальні питання:

 1.  Поняття, характеристика та види юридичних осіб.
 2.  Поняття та характеристика понять „сільськогосподарський товаровиробник”,  „сільськогосподарське підприємство” та „платник фіксованого сільськогосподарського податку”.
 3.  Правосуб’єктність суб’єктів аграрного права.
 4.  Класифікація суб’єктів аграрного права за формами власності та господарювання.
 5.  Особливості формування і використання майна, органів управління та здійснення господарської діяльності суб’єктами аграрного права.
 6.  Особливості державної реєстрації суб’єктів аграрного права.
 7.  Правові засади здійснення господарської, фінансово-економічної та іншої діяльності суб’єктами аграрного права.
 8.  Особливості реорганізації та ліквідації суб’єктів аграрного права. Визнання аграрного товаровиробника банкрутом.

Методичні вказівки: 

При характеристиці суб’єктів аграрного права необхідно розглянути засвоїти поняття,  класифікацію та особливості суб’єктів аграрного права, об’єктну та суб’єктну частини понять „суб’єкт права”, „юридична особа” (суб’єкт приватного та публічного права), „підприємство”.

Важлило розкрити та розмежовувати поняття „сільськогосподарський товаровиробник”, „сільськогосподарське підприємство” та „платник фіксованого сільськогосподарського податку”.

Особливу увагу слід приділити визначенню правосуб’єктності приватних юридичних осіб – аграрних підприємців кооперативного і корпоративного типів, порядок їх створення, державна реєстрація, здійснення ними господарської діяльності, а також реорганізації та ліквідації.

     

      Теми для рефератів:

 1.  Характеристика сільськогосподарських товаровиробників як суб’єктів аграрного права: їх види та правосуб’єктність.
 2.  Державна реєстрація як юридичний факт визнання аграрного товаровиробника.
 3.  Статутна правосуб’єктність сільськогосподарських товариств, сільськогосподарських кооперативів, фермерських господарств, державних та орендних сільськогосподарських підприємств.
 4.  Реорганізація сільськогосподарських утворень, ліквідація та банкрутство як способи припинення діяльності юридичної особи.

Практичні завдання:

Завдання № 5. Водій державного сільськогосподарського підприємства „Перемога” Петров вирішив створити фермерське господарство, тому подав заяву директорові державного сільськогосподарського підприємства з проханням звільнити його з роботи та надати 20 га землі для ведення фермерського господарства. Директор сказав, що земля може бути надана Петрову в разі, якщо він залишиться на роботі в держгоспі.

Чи законна вимога директора держгоспі?

Який порядок створення фермерського господарства та надання земель для цієї діяльності?

 Завдання № 6. Правління виробничого сільськогосподарського кооперативу згідно заяви Живуна про прийняття його в члени кооперативу прийняло таке рішення:

 1.  прийняти Живуна в члени кооперативу разом з його дружиною та повнолітнім сином;
 2.  зобов’язати Живуна внести пайовий та надпайовий внески, усуспільнити власну продуктивну худобу та сільськогосподарський інвентар.

Чи правомірне рішення Правління кооперативу?

Які умови прийому осіб в члени сільськогосподарських кооперативів?

 Завдання № 7. Сільськогосподарському кооперативу „Пролісок” державний реєстратор відмовив у державній реєстрації. Головним мотивом відмови було те, що на території району вже діє кілька кооперативів подібного профілю, а створення ще одного є недоцільним. Представники кооперативу звернулися до суду.

Яке рішення повинен прийняти суд?

За яких мотивів може бути відмовлено в державній реєстрації суб’єкта аграрного права?

Який порядок реєстрації сільськогосподарських кооперативів?

Які види сільськогосподарських кооперативів передбачені чинним законодавством?

 Завдання № 8. Виробничий сільськогосподарський кооператив та державне сільськогосподарське підприємство вирішили створити міжгосподарський консервний завод і звернулися за юридичною консультацією до приватного адвоката за роз’ясненням, на підставі якого законодавства слід вирішити ситуацію, що склалася.

Чи правомірне таке рішення?

Яке чинне законодавство регулює вказані правовідносини?

Який правовий статус міжгосподарських сільськогосподарських підприємств?

  Література: 

нормативні акти: 1,2,6,13,31,41,56,61,63

юридична література: 1-9,11, 12, 13, 19, 55

   Хід проведення заняття:

  Вступ до заняття – на початку заняття оголошується перелік питань та тем рефератів, що виносяться на розгляд, та з’ясовується готовність до проведення основної частини.

Основна частина заняття – під час проведення заняття розглядаються навчальні питання та питання винесенні для самостійної підготовки, заслуховуються відповіді на питання цільових виступів та виступи за темою рефератів.  Після розгляду кожного з навчальних питань, заслуховування цільового виступу або докладу за темою реферату відбувається обговорення, пов’язаної з ними проблематики. Після цього проводиться оцінка рівня знань доповідача та слухачів, що прийняли участь в обговоренні навчального питання, цільового виступу та докладу за темою реферату.

   Методика відпрацювання навчального питання та підготування реферату:

  Опрацювання кожного навчального питання, що виноситься на розгляд до семінарського заняття, відбувається під час самостійної роботи над освоєнням матеріалу запропонованого до вивчення за відповідною темою. Для повного та глибокого вивчення і засвоєння матеріалу за навчальним питанням необхідно ознайомитись із методичними рекомендаціями для підготовки до семінарського заняття за відповідною тематикою. Вивчити матеріал, поданий в ході проведення лекційних занять за темою, а також ознайомитись із рекомендованими нормативними актами та навчально-науковою літературою. Після чого необхідно підготовити розгорнутий план відповіді за навчальним питанням та змістовні тезиси відповіді.

   Контроль рівня знань з питань, винесених на розгляд семінарського заняття, практичних навичок набутих під час підготовки та вивчення тематичних питань відбувається у відповідності до способів та критеріїв оцінювання, наведених у інших розділах цієї робочої навчальної програми.

Тема  4:  Правове становище сільськогосподарських товариств 

  Семінарське заняття: Правове становище сільськогосподарських товариств

 

  Навчальна мета заняття: освоєння, поглиблення та розширення знань відповідно до тематики заняття та питань, що запропоновані до розгляду на семінарському занятті і рекомендованих до вивчення під час самостійної підготовки, підготовки цільових виступів та рефератів.

  Навчальні цілі. Навчальними цілями заняття за цією темою є здобуття студентом теоретичних знань щодо поняття сільськогосподарського товариства та його юридичних ознак, правового регулювання створення, діяльності та  реорганізації і ліквідації діяльності сільськогосподарських товариств, особливостей господарської діяльності сільськогосподарських товариств. 

 Час проведення: 2 години

Навчальні питання:

 1.  Поняття сільськогосподарського товариства його ознаки та їх характеристика.
 2.  Порядок створення  сільськогосподарського товариства та вимоги до установчих документів.
 3.  Правосуб’єктність сільськогосподарського товариства як суб’єкта аграрного права.
 4.  Характеристика системи органів управління сільськогосподарських товариств.
 5.  Правовий режим майна сільськогосподарського товариства.
 6.  Правові засади здійснення господарської, фінансово-економічної та іншої діяльності сільськогосподарського товариства.
 7.  Припинення діяльності сільськогосподарських товариств.

 

  Методичні вказівки: 

При розкритті правового статусу сільськогосподарських товариств слід засвоїти поняття та його юридичні ознаки, визначити порядок і момент створення сільськогосподарських товариств, надати правову характеристику установчих документів акціонерного товариства, вимоги до них, порядок розробки, прийняття та затвердження.

Важливу увагу слід приділити окресленню системи  органів управління в сільськогосподарських товариствах та їх повноважень. Слід визначити що відноситься до основних та оборотних фондів сільськогосподарських товариств, розкрити майнову та фінансову структуру сільськогосподарських товариств.

     Теми для рефератів:

 1.  Характеристика акціонерного товариства як суб’єкта господарської діяльності.
 2.  Особливості створення товариства з обмеженою відповідальністю.
 3.  Особливості реорганізації та ліквідації акціонерного товариства.

 Література: 

нормативні акти: 1,2,6,13,31,41,56,61,63

юридична література: 1-9,11, 12, 13, 19, 55

   Хід проведення заняття:

  Вступ до заняття – на початку заняття оголошується перелік питань та тем рефератів, що виносяться на розгляд, та з’ясовується готовність до проведення основної частини.

  Основна частина заняття – під час проведення заняття розглядаються навчальні питання та питання винесенні для самостійної підготовки, заслуховуються відповіді на питання цільових виступів та виступи за темою рефератів.  Після розгляду кожного з навчальних питань, заслуховування цільового виступу або докладу за темою реферату відбувається обговорення, пов’язаної з ними проблематики. Після цього проводиться оцінка рівня знань доповідача та слухачів, що прийняли участь в обговоренні навчального питання, цільового виступу та докладу за темою реферату.

    Методика відпрацювання навчального питання та підготування реферату:

  Опрацювання кожного навчального питання, що виноситься на розгляд до семінарського заняття, відбувається під час самостійної роботи над освоєнням матеріалу запропонованого до вивчення за відповідною темою.    Для повного та глибокого вивчення і засвоєння матеріалу за навчальним питанням необхідно ознайомитись із методичними рекомендаціями для підготовки до семінарського заняття за відповідною тематикою. Вивчити матеріал, поданий в ході проведення лекційних занять за темою, а також ознайомитись із рекомендованими нормативними актами та навчально-науковою літературою. Після чого необхідно підготовити розгорнутий план відповіді за навчальним питанням та змістовні тезиси відповіді.

Контроль рівня знань з питань, винесених на розгляд семінарського заняття, практичних навичок набутих під час підготовки та вивчення тематичних питань відбувається у відповідності до способів та критеріїв оцінювання, наведених у інших розділах цієї робочої навчальної програми.

        Тема 5. Правове становище сільськогосподарських кооперативів

Семінарське заняття: Правове становище сільськогосподарських кооперативів

  Навчальна мета заняття: освоєння, поглиблення та розширення знань відповідно до тематики заняття та питань, що запропоновані до розгляду на семінарському занятті і рекомендованих до вивчення під час самостійної підготовки, підготовки цільових виступів та рефератів.

 Навчальні цілі. Навчальними цілями заняття за цією темою є здобуття студентом теоретичних знань щодо поняття сільськогосподарського кооперативу та його юридичних ознак, правового регулювання створення, діяльності та  реорганізації і ліквідації сільськогосподарського кооперативу, особливостей договірних, трудових, фінансово-господарських та інших правовідносин в сільськогосподарських кооперативах.

    Час проведення: 2 години.

      Навчальні питання:

 1.  Поняття сільськогосподарської кооперації, виробничого та обслуговуючого кооперативу, їх ознаки та характеристика.
 2.  Порядок державної реєстрації сільськогосподарських кооперативів та вимоги до установчих документів.
 3.  Статутна правосуб’єктність сільськогосподарських кооперативів як суб’єкта аграрного права.
 4.  Порядок виникнення та припинення членства (асоційованого членства)  в сільськогосподарських кооперативів.
 5.  Особливості формування і використання майна та здійснення господарської діяльності в сільськогосподарських кооперативів. Вступні та пайові внески як об’єкт права власності.
 6.  Система та повноваження органів управління в сільськогосподарських кооперативах.
 7.  Правові засади здійснення господарської, фінансово-економічної та іншої діяльності сільськогосподарських кооперативів.

    Методичні вказівки: 

При розкритті цього питання слід засвоїти поняття „сільськогосподарської кооперації”, „виробничого сільськогосподарського кооперативу”, „обслуговуючого сільськогосподарського кооперативу”, „сільськогосподарського товаровиробника” та охарактеризувати їх основні юридичні ознаки. Необхідно окреслити особливості державної реєстрації сільськогосподарських кооперативів, вимоги до їх статутів, порядок його розробки, прийняття та затвердження.

Оскільки членство є однією з основних ознак кооперативу важливо визначити порядок виникнення та припинення членства в сільськогосподарських кооперативах, формування та використання майна підприємствами.

Доцільно визначити особливості порядку управління в сільськогосподарських кооперативах та визначити систему органів управління сільськогосподарським кооперативом.

    

     Теми для рефератів:

 1.  Характеристика сільськогосподарських кооперативів та їх види як суб’єкта господарської діяльності.
 2.  Особливості державної реєстрації сільськогосподарських кооперативів.
 3.  Взаємодія сільськогосподарських кооперативів з іншими суб’єктами аграрного права, уповноваженими органами державної влади та місцевими органами самоврядування.
 4.  Особливості реорганізації та ліквідації сільськогосподарських кооперативів. 

Практичні завдання:

Завдання № 13. На загальних зборах виробничого сільськогосподарського кооперативу „Маяк” головою правління було обрано колишнього директора місцевої школи, не члена кооперативу, історика за фахом. Районна державна адміністрація вважає ці вибори незаконними і скасувала рішення загальних зборів членів кооперативу „Маяк”.

Чи мали право загальні збори прийняти таке рішення?

Хто може бути головою сільськогосподарського кооперативу?

Який порядок обрання голови сільськогосподарського кооперативу?

Чи мала право районна державна адміністрація втручатися в роботу загальних зборів членів кооперативу „Маяк”?

 Завдання № 14. На загальних зборах членів виробничого сільськогосподарського кооперативу „Дніпровське” були прийняті наступні рішення:

 1.  голову кооперативу було обрано і виконавчим директором кооперативу;
 2.  члена правління кооперативу Іванова було включено до складу ревізійної комісії кооперативу;
 3.  прийняти Харківський національний університет внутрішніх справ та фермерське господарство „Артемівське” в члени кооперативу;
 4.  в жодному випадку не допускати органи виконавчої влади та місцевого самоврядування до здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю кооперативу.

Дайте правовий аналіз на кожний пункт рішення загальних зборів членів кооперативу щодо відповідності до чинного законодавства?

Який порядок втручання органів виконавчої влади та місцевого самоврядування до господарської діяльності кооперативу?

 Завдання № 15. Правління виробничого сільськогосподарського кооперативу „Дубки” вирішило виділити сільській Раді народних депутатів 1 млн. грв. для допомоги в будівництві та обладнанні спортивного комплексу в селі.

Чи правомірне вказане рішення?

Який порядок формування, використання та розпорядження коштами в сільськогосподарських кооперативах?

 Завдання № 16. У обслуговуючого сільськогосподарського кооперативу „Лісове” на кінець фінансового року на рахунках залишилося 157 тис. грв. Правління кооперативу прийняло рішення:

 1.  57 тис. грв. перерахувати дитячому будинку в якості благодійного внеску;
 2.  100 тис. грв. розподілити між членами кооперативу.

Чи законне рішення правління кооперативу?

В чому полягають особливості господарсько-фінансової діяльності виробничих та обслуговуючих кооперативів згідно з чинним законодавством?

Проаналізуйте ситуацію, що склалася.

Література: 

нормативні акти: 1,2,6,18,24,32,56,63,72

юридична література: 1-9,11,12,19,38,41,49,61,62

   Хід проведення заняття:

   Вступ до заняття – на початку заняття оголошується перелік питань та тем рефератів, що виносяться на розгляд, та з’ясовується готовність до проведення основної частини.

Основна частина заняття – під час проведення заняття розглядаються навчальні питання та питання винесенні для самостійної підготовки, заслуховуються відповіді на питання цільових виступів та виступи за темою рефератів.  Після розгляду кожного з навчальних питань, заслуховування цільового виступу або докладу за темою реферату відбувається обговорення, пов’язаної з ними проблематики. Після цього проводиться оцінка рівня знань доповідача та слухачів, що прийняли участь в обговоренні навчального питання, цільового виступу та докладу за темою реферату.

    Методика відпрацювання навчального питання та підготування реферату:

   Опрацювання кожного навчального питання, що виноситься на розгляд до семінарського заняття, відбувається під час самостійної роботи над освоєнням матеріалу запропонованого до вивчення за відповідною темою. Для повного та глибокого вивчення і засвоєння матеріалу за навчальним питанням необхідно ознайомитись із методичними рекомендаціями для підготовки до семінарського заняття за відповідною тематикою. Вивчити матеріал, поданий в ході проведення лекційних занять за темою, а також ознайомитись із рекомендованими нормативними актами та навчально-науковою літературою. Після чого необхідно підготовити розгорнутий план відповіді за навчальним питанням та змістовні тезиси відповіді.

Контроль рівня знань з питань, винесених на розгляд семінарського заняття, практичних навичок набутих під час підготовки та вивчення тематичних питань відбувається у відповідності до способів та критеріїв оцінювання, наведених у інших розділах цієї робочої навчальної програми.

Тема 6. Правове становище фермерських та особистих селянських господарств

  Семінарське заняття: Правове становище фермерських та особистих селянських господарств

   Навчальна мета заняття: освоєння, поглиблення та розширення знань відповідно до тематики заняття та питань, що запропоновані до розгляду на семінарському занятті і рекомендованих до вивчення під час самостійної підготовки, підготовки цільових виступів та рефератів.

   Навчальні цілі. Навчальними цілями заняття за цією темою є здобуття слухачем теоретичних знань щодо поняття фермерського і особистого селянського господарства та їх юридичних ознак, правового регулювання створення, діяльності та  реорганізації і ліквідації фермерського і особистого селянського господарства, особливостей договірних, трудових, фінансово-господарських та інших правовідносин в фермерських і особистих селянського господарства.

   Час проведення: 2 години

Навчальні питання:

 1.  Поняття фермерських і особистих селянських господарствах, їх відмінності та характеристика основних ознак.
 2.  Порядок державної реєстрації фермерських і особистих селянських господарствах та вимоги до їх установчих документів.
 3.  Статутна правосуб’єктність фермерського господарства як суб’єкта аграрного права.
 4.  Порядок виникнення та припинення членських правовідносин в КСП.
 5.  Особливості земельних правовідносин в фермерських та особистих селянських господарствах.
 6.  Особливості формування і використання майна та здійснення господарської діяльності в фермерських і особистих селянських господарствах.
 7.  Правові засади здійснення господарської, фінансово-економічної та іншої діяльності фермерських і особистих селянських господарствах.
 8.  Особливості реорганізації та ліквідації фермерських і особистих селянських господарствах.

   Методичні вказівки: 

Особливу увагу необхідно звернути на поняття фермерського і особистого селянського господарства, знати їх відмінності та юридичні ознаки, а також особливості державної реєстрації фермерського і особистого селянського господарства, вимоги до статуту фермерських господарств порядок його розробки, прийняття та затвердження, порядок виникнення та припинення членства в фермерських і особистих селянських господарствах.

Слід акцентувати увагу на склад земель фермерського господарства а також порядок формування та використання майна зазначених підприємств. 

 Теми для рефератів:

 1.  Порівняльно-правова характеристика фермерських та особистих селянських господарств як суб’єктів господарської діяльності.
 2.  Особливості державної реєстрації фермерських та особистих селянських господарств.
 3.  Взаємодія фермерських та особистих селянських господарств з іншими суб’єктами аграрного права, уповноваженими органами державної влади та місцевими органами самоврядування.
 4.  Особливості реорганізації та ліквідації фермерських та особистих селянських господарств.

Практичні заняття:

Завдання № 17. Член КСП Івченко вирішив разом з родиною (дружиною та двома дітьми: 13-ти річним сином і 15-ти річною донькою) створити фермерське господарство.

Який порядок створення фермерського господарства в цьому випадку?

Який порядок надання земельних ділянок для ведення фермерського господарства, виходячи зі складу його родини?

 Завдання № 18. Громадянин Сазонов, який має у приватній власності земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства, вирішив продати її. Але при виділенні земельної ділянки на місцевості покупцеві було встановлено, що суміжно розташоване фермерське господарство зайняло 1 сотку і розпочало на ній будівництва гаражів для сільськогосподарської техніки.

Проаналізуйте ситуацію, що склалася і дайте їй правовий аналіз?

Який порядок розгляду земельних спорів господарюючих суб’єктів права?

Завдання № 19. Після смерті фермера Нечаєва фермерське господарство успадковував його рідний брат Іван, який займався веденням особистого селянського господарства. Вступивши у спадок він відмовився від продовження фермерського господарства і звернувся до державної адміністрації з клопотанням про приєднання до його земельної ділянки розміром 2 га, земельної ділянки фермерського господарства розміром 15 га та видачу йому відповідного Державного акта, що було й зроблено.

Прокурор району опротестував таке рішення вказавши, що основна мета особистого селянського господарства задоволення власних потреб. Також він вказав, що наявність у Івана Нечаєва земельної ділянки розміром 17 га передбачає отримання прибутку і є способом ухилення від оподаткування.

Проаналізуйте ситуацію та вирішить задачу по суті.

Чи підлягають оподаткуванню прибутки громадян, що займаються веденням особистого селянського господарства?

Завдання № 20. Після смерті громадянина Крючка, що займався веденням фермерського господарства в Луганській області спадкоємцями залишились два його повнолітніх сини – Василь та Петро. Вступивши у спадок сини вирішили поділити на дві рівні частини майно (продуктивну худобу, сільськогосподарський інвентар) і землю фермерського господарства (15 га ріллі, що належала гр. Крючку на праві приватної власності та 20 га сільськогосподарських угідь, що належали фермерському господарству на праві оренди) та зареєструвати ведення власних фермерських господарств. Однак в державній адміністрації їм пояснили, що оскільки Василь не працював в сільському господарстві та не має відповідної освіти, то він не може бути фермером, тому фермерське господарство повинне повністю відійти Петрові.

Проаналізуйте ситуацію, що склалась. Чи підлягає поділу майно та земля фермерського господарства? Вирішить задачу по суті.

Література: 

 нормативні акти: 1,2,6,18,24,41,61,63,70

юридична література: 1-9,11,12,14,17-19,45,54, 57.

     Хід проведення заняття:

   Вступ до заняття – на початку заняття оголошується перелік питань та тем рефератів, що виносяться на розгляд, та з’ясовується готовність до проведення основної частини.

Основна частина заняття – під час проведення заняття розглядаються навчальні питання та питання винесенні для самостійної підготовки, заслуховуються відповіді на питання цільових виступів та виступи за темою рефератів.  Після розгляду кожного з навчальних питань, заслуховування цільового виступу або докладу за темою реферату відбувається обговорення, пов’язаної з ними проблематики. Після цього проводиться оцінка рівня знань доповідача та слухачів, що прийняли участь в обговоренні навчального питання, цільового виступу та докладу за темою реферату.

    Методика відпрацювання навчального питання та підготування реферату:

   Опрацювання кожного навчального питання, що виноситься на розгляд до семінарського заняття, відбувається під час самостійної роботи над освоєнням матеріалу запропонованого до вивчення за відповідною темою. Для повного та глибокого вивчення і засвоєння матеріалу за навчальним питанням необхідно ознайомитись із методичними рекомендаціями для підготовки до семінарського заняття за відповідною тематикою. Вивчити матеріал, поданий в ході проведення лекційних занять за темою, а також ознайомитись із рекомендованими нормативними актами та навчально-науковою літературою. Після чого необхідно підготовити розгорнутий план відповіді за навчальним питанням та змістовні тезиси відповіді.

Контроль рівня знань з питань, винесених на розгляд семінарського заняття, практичних навичок набутих під час підготовки та вивчення тематичних питань відбувається у відповідності до способів та критеріїв оцінювання, наведених у інших розділах цієї робочої навчальної програми.

      Тема 7: Державне регулювання сільського господарства України

 

 Семінарське заняття: Державне регулювання сільського господарства України

 Навчальна мета заняття: освоєння, поглиблення та розширення знань відповідно до тематики заняття та питань, що запропоновані до розгляду на семінарському занятті і рекомендованих до вивчення під час самостійної підготовки, підготовки цільових виступів та рефератів.

Навчальні цілі. Навчальними цілями заняття за цією темою є здобуття студентом теоретичних знань щодо поняття, принципів, форм і методів управління сільським господарством та АПК України, системи та компетенції державних органів, що здійснюють управління агропромисловим комплексом.

  Час проведення: 2 години.

        Навчальні питання:

 1.  Загальна характеристика, поняття, суть і принципи державного управління сільським господарством та АПК України.
 2.  Форми та методи державного управління АПК України.
 3.  Система державних органів, що здійснюють управління агропромисловим комплексом та їх компетенція.
 4.  Регулятивні функції Міністерства аграрної політики України.
 5.  Компетенція інших органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування у сфері державного регулювання сільським господарством.
 6.  Охорона та зміцнення демократичних засад управління сільськогосподарськими підприємствами усіх форм власності та господарювання.

Методичні вказівки: 

При розгляді цієї теми слід проаналізувати державне регулювання як складну систему економічних, правових, організаційно-адміністративних та інших заходів, спрямованих в першу чергу на протекціонізм національного сільськогосподарського товаровиробника та забезпечення продовольчої безпеки України. Важливо звернути увагу на принципи державного регулювання, які спрямовані на впорядкування та належне функціонування аграрного ринку сільськогосподарської продукції, державне регулювання і підтримка паритету цін та доходів на користь сільськогосподарських товаровиробників, соціально-економічний розвиток села тощо.

Слід також пам’ятати, що здійснення державного регулювання  здійснюється передусім економічними важелями, недопустимість прямого втручання державних та інших структур в діяльність сільськогосподарських підприємств.

Особливу увагу слід приділити дослідженню системи та повноважень спеціально уповноважених органів виконавчої влади, що відають сільським господарством і АПК України. Для цього доцільно проаналізувати зміст правових актів і правових норм з питань державного управління сільським господарством та дати характеристику правових актів, що визначають правове становище органів державного управління сільським господарством та повноваження головних управлінь, управлінь і відділів міністерства та провідних інспекцій, що діють у сільському господарстві.

Теми для рефератів:

 1.  Проблеми правового забезпечення вдосконалення державного управління сільським господарством.
 2.  Форми та методи державного управління АПК України.
 3.  Система та правове положення органів, що здійснюють державний контроль та державне управління сільськогосподарським виробництвом.
 4.  Правові підстави та межі державного втручання в діяльність сільськогосподарських підприємств усіх форм власності та господарювання.

Практичні завдання:

Завдання № 21. У 1998 р. громадянин Сергієнко придбав два колісні трактори, які зареєстрував у Державній інспекції технічного нагляду на себе. Одночасно громадянин є власником фермерського господарства, яке є юридичною особою - платником фіксованого сільгоспподатку. У 1999 р. придбану техніку було взято на баланс цього фермерського господарства без перереєстрації в інспекції Держтехнагляду. У 2004 р. при проходженні техогляду тракторів їх власнику було запропоновано сплатити податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів. Крім того, Сергієнку було повідомлено, що він також має сплатити цей податок і за попередні роки (з 1999 року) коли він не сплачував цей податок. Сергієнко відмовився від сплати цього податку аргументувавши, що він є платником фіксованого сільськогосподарського податку і не повинен сплачувати податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів.

Чи правий податковий інспектор? Зробіть юридичний аналіз ситуації що склалась та обґрунтуйте правильну відповідь.

Завдання № 22. При реєстрації новоствореного фермерського господарства як платника податків в державній податковій адміністрації громадянину Скрипському запропонували зареєструватись як платнику фіксованого сільськогосподарського податку. Скрипський відмовився від цього вказавши, що він буде сплачувати на загальних підставах. Через три роки він знов звернувся до державної податкової служби із заявою про взяття його на облік як платника фіксованого сільськогосподарського податку. Інспектор податкової служби відмовився це зробити вказавши, що Скрипський три роки тому вже відмовився зареєструватись як платник такого податку. Начальник податкової служби вислухавши скаргу Скрипського на дії інспектора вказав, що він має право на сплату фіксованого сільськогосподарського податку, але для підтвердження його статусу як сільськогосподарського виробника йому необхідно зареєструватись як члену Асоціації фермерів та приватних землевласників.

Зробіть юридичний аналіз ситуації, визначить коло правовідносини. Дайте правову оцінку дій посадових осіб податкової служби. Вирішить задачу по суті.

Завдання № 23. В АТ „Нижньодніпровське” члена правління було обрано головою сільської Ради народних депутатів.

Чи може він надалі залишатися членом правління?

Розкрийте та охарактеризуйте основні засади взаємодії суб’єктів аграрного права з органами державної влади та місцевими органами самоврядування.

Завдання № 24. Харківське обласне управління сільського господарства та продовольства зобов’язало всіх суб’єктів аграрного права незалежно від форм власності та господарювання укласти до 1 січня наступного року договори контрактації сільськогосподарської продукції відповідно до встановлених ним державних замовлень.

Чи законне рішення Харківського обласного управління сільського господарства та продовольства?

Які форми та методи державного регулювання застосовують уповноважені органи державної влади щодо сільськогосподарських товаровиробників?

Якими функціями володіють обласні управління сільського господарства та продовольства?

Визначить основні принципи взаємодії державних органів влади та сільськогосподарських товаровиробників в умовах ринкової економіки?

   Література: 

нормативні акти: 1,2,6,7,12,17,19,21-23,25,28,33,40,48,49,53,58,63,64,65,69

юридична література: 1-9,11,12,19,20,46

   Хід проведення заняття:

  Вступ до заняття – на початку заняття оголошується перелік питань та тем рефератів, що виносяться на розгляд, та з’ясовується готовність до проведення основної частини.

Основна частина заняття – під час проведення заняття розглядаються навчальні питання та питання винесенні для самостійної підготовки, заслуховуються відповіді на питання цільових виступів та виступи за темою рефератів.  Після розгляду кожного з навчальних питань, заслуховування цільового виступу або докладу за темою реферату відбувається обговорення, пов’язаної з ними проблематики. Після цього проводиться оцінка рівня знань доповідача та слухачів, що прийняли участь в обговоренні навчального питання, цільового виступу та докладу за темою реферату.

   Методика відпрацювання навчального питання та підготування реферату:

  Опрацювання кожного навчального питання, що виноситься на розгляд до семінарського заняття, відбувається під час самостійної роботи над освоєнням матеріалу запропонованого до вивчення за відповідною темою. Для повного та глибокого вивчення і засвоєння матеріалу за навчальним питанням необхідно ознайомитись із методичними рекомендаціями для підготовки до семінарського заняття за відповідною тематикою. Вивчити матеріал, поданий в ході проведення лекційних занять за темою, а також ознайомитись із рекомендованими нормативними актами та навчально-науковою літературою. Після чого необхідно підготовити розгорнутий план відповіді за навчальним питанням та змістовні тезиси відповіді.

Контроль рівня знань з питань, винесених на розгляд семінарського заняття, практичних навичок набутих під час підготовки та вивчення тематичних питань відбувається у відповідності до способів та критеріїв оцінювання, наведених у інших розділах цієї робочої навчальної програми.

 

  Тема 8: Відповідальність за порушення аграрного законодавства

 

  Семінарське заняття: Відповідальність за порушення аграрного законодавства

  Навчальна мета заняття: освоєння, поглиблення та розширення знань відповідно до тематики заняття та питань, що запропоновані до розгляду на семінарському занятті і рекомендованих до вивчення під час самостійної підготовки, підготовки цільових виступів та рефератів.

  Навчальні цілі. Навчальними цілями заняття за цією темою є здобуття студентом теоретичних знань щодо поняття та правової характеристики цивільно-правової, адміністративно-правової, кримінальної та дисциплінарної відповідальності в АПК.

  Час проведення: 2 години.

Навчальні питання: 

 1.  Загальна характеристика, поняття та зміст юридичної відповідальності в аграрному праві.
 2.  Особливості дисциплінарної відповідальності осіб, зайнятих у сільськогосподарську виробництві.
 3.  Кримінально-правова та адміністративно-правова відповідальність в аграрному праві.
 4.  Майнова відповідальність членів та працівників сільськогосподарських підприємств.
 5.  Місце і роль ОВС України в запобіганні та розкритті правопорушень в аграрному секторі економіки.

Методичні вказівки: 

При визначенні поняття юридичної відповідальності слід звернути увагу на існуючи в науці підходи до визначення поняття «юридична відповідальність». Досліджуючи поняття юридичної відповідальності потрібно виходити з того, що вона розглядається в двох аспектах – позитивному та негативному. Доцільно виділити і дати характеристику основним ознакам відповідальності в АПК.

При визначені видів юридичної відповідальності в АПК необхідно дати правову характеристику цивільно-правової, адміністративно-правової, кримінальної та дисциплінарної відповідальності в АПК, розкрити підстави застосування матеріальної відповідальності осіб, що працюють в аграрному секторі економіки, відшкодуванню втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва на підставі Земельного кодексу України.

У першу чергу слід звернути особливу увагу на застосування дисциплінарних стягнень за порушення трудової дисципліни (організації праці, порушення правил експлуатації сільськогосподарської техніки, правил внутрішнього розпорядку і безпеки праці) членами і працівниками сільськогосподарських підприємств різних форм власності та господарювання. Доречно розкрити склад правопорушень в сфері раціонального використання і охорони земельних, водних та інших природних ресурсів, поводження з пестицидами та агрохімікатами тощо.

 

                                 

Теми для рефератів:

 1.  Правове забезпечення притягнення до юридичної відповідальності осіб за аграрні правопорушення.
 2.  Дисциплінарний проступок та правопорушення як підстави юридичної відповідальності в аграрному праві.
 3.  Особливості притягнення до матеріальної відповідальності на підставі кодексу законів про працю України та положень Статуту сільськогосподарського підприємства.
 4.  Роль ОВС України в забезпеченні законності та профілактики правопорушень в аграрному секторі економіки.

Практичні завдання:

Завдання № 25. Тракторист сільськогосподарського підприємства „Слобідський край” самовільно взяв трактор сільськогосподарського підприємства 15 січня 2007 року, перебуваючи в нетверезому стані. На ньому він поїхав до сусіднього села. На тракторі, залишеному без нагляду, замерз двигун, що завдало шкоди сільськогосподарському підприємству.

Що має бути включено до суми завданої шкоди?

Яка юридична природа правовідносин щодо відшкодуванню збитків у даному випадку?

Нормами якого законодавства слід керуватися при визначенні суми завданих збитків?

 Завдання № 26. Директор державного сільськогосподарського підприємства „Петрівське” видав наказ, згідно з яким усі працівники дільничних бригад під час посівної кампанії повинні працювати по 12 годин на добу без вихідних днів, а за порушення цього наказу, винних притягатимуть до дисциплінарної та матеріальної відповідальності.

Чи законний наказ директора державного сільськогосподарського підприємства?

Які особливості регулювання робочого часу і часу відпочинку працівників державних сільськогосподарських підприємств?

 Завдання № 27. На території виробничого сільськогосподарського кооперативу „Зоря” від отруєння хімікатами, що були розкидані на полі перед посівом, загинуло 25 диких качок, що перебували на водоймищі кооперативу під час їх міграції.

Які існують правові положення застосування ядохімікатів у сільському господарстві, та який порядок контролю за їх застосуванням?

Яка відповідальність передбачена чинним законодавством за дане правопорушення?

Завдання № 28. Фермер Соколов на належній йому земельній ділянці, яка засіяна гречихою проводив боротьбу із шкідниками за допомогою ядохімікатів. Через деякий час до місцевого суду з позовом до фермера Соколова звернулись громадяни Петров, Савченко і Врига. Вони вказали, що вони є пасічниками і здійснюють свою діяльність в безпосередній близькості від земельної ділянки Соколова: Петров – 4 км., Савченко – 8 і Врига – 11,5 км. Внаслідок обробки природного медоноса, яким є гречиха, ядохімікатами відбулася загибель всіх бджолиних сімей у Петрова і значної частини у Савченко і Вриги. Таким чином, Петров, Савченко і Врига зажадали відшкодування Соколовим завданої майнової шкоди, включаючи не отримані прибутки за сезон.

Соколов відмовився відшкодовувати спричинені збитки Савченку і Вригі, оскільки за його твердженням вони живуть досить далеко і їхні бджоли не могли постраждати від обробки полів ядохімікатами і погодився добровільно відшкодувати затрати на придбання половини з загиблих бджолиних сімей для Петрова. Після того, як всі пасічники продовжували настоювати на тому, що він повинен відшкодувати всі збитки, Соколов взагалі відмовився від відшкодування збитків вказавши, що обробка посівів гречихи ядохімікатами була проведена ним із дотриманням технологічних умов і він не має нести відповідальності за бджіл, які загинули.

Вирішить ситуацію, що склалася. Чи повинен Соколов відшкодовувати завдані збитки, якщо так, то розкрийте порядок відшкодування шкоди?

   Література: 

  нормативні акти: 1,2,6,9,35,36,63,66,67,75,77

  юридична література: 1-9,11,12,19,55,68

  Хід проведення заняття:

  Вступ до заняття – на початку заняття оголошується перелік питань та тем рефератів, що виносяться на розгляд, та з’ясовується готовність до проведення основної частини.

Основна частина заняття – під час проведення заняття розглядаються навчальні питання та питання винесенні для самостійної підготовки, заслуховуються відповіді на питання цільових виступів та виступи за темою рефератів.  Після розгляду кожного з навчальних питань, заслуховування цільового виступу або докладу за темою реферату відбувається обговорення, пов’язаної з ними проблематики. Після цього проводиться оцінка рівня знань доповідача та слухачів, що прийняли участь в обговоренні навчального питання, цільового виступу та докладу за темою реферату.

  Методика відпрацювання навчального питання та підготування реферату:

  Опрацювання кожного навчального питання, що виноситься на розгляд до семінарського заняття, відбувається під час самостійної роботи над освоєнням матеріалу запропонованого до вивчення за відповідною темою. Для повного та глибокого вивчення і засвоєння матеріалу за навчальним питанням необхідно ознайомитись із методичними рекомендаціями для підготовки до семінарського заняття за відповідною тематикою. Вивчити матеріал, поданий в ході проведення лекційних занять за темою, а також ознайомитись із рекомендованими нормативними актами та навчально-науковою літературою. Після чого необхідно підготовити розгорнутий план відповіді за навчальним питанням та змістовні тезиси відповіді.

Контроль рівня знань з питань, винесених на розгляд семінарського заняття, практичних навичок набутих під час підготовки та вивчення тематичних питань відбувається у відповідності до способів та критеріїв оцінювання, наведених у інших розділах цієї робочої навчальної програми.

  Тема 9: Правовий режим майна сільськогосподарських підприємств

Семінарське заняття: Правовий режим майна сільськогосподарських підприємств

   Навчальна мета заняття: освоєння, поглиблення та розширення знань відповідно до тематики заняття та питань, що запропоновані до розгляду на семінарському занятті і рекомендованих до вивчення під час самостійної підготовки, підготовки цільових виступів та рефератів.

  Навчальні цілі. Навчальними цілями заняття за цією темою є здобуття студентом теоретичних знань щодо правового режиму майна сільськогосподарських товаровиробників.

  Час проведення: 2 години.

Навчальні питання: 

 1.  Загальна характеристика правового режиму майна сільськогосподарських товаровиробників.
 2.  Правове забезпечення формування, користування та розпорядження майном суб’єктами аграрного права.
 3.  Особливості використання майна сільськогосподарськими товаровиробниками в залежності від їх форми власності та господарювання.
 4.  Правові, фінансові та майнові наслідки реорганізації та ліквідації суб’єктів аграрного права.

Методичні вказівки: 

При опрацюванні цієї теми важливо встановити якими правомочностями щодо майна наділені різні сільськогосподарські підприємства, а саме сільськогосподарські кооперативи, сільськогосподарські товариства, державні та комунальні сільськогосподарські підприємства, тощо.                                   

        Студентам необхідно вивчити низку актів чинного законодавства та зробити власні висновки щодо прогалин у регулюванні окремих питань даної теми. 

    Теми для рефератів:

 1.   Особливості правового забезпечення та використання майна суб’єктами аграрного права різних форм власності.
 2.  Особливості правового забезпечення та використання майна суб’єктами аграрного права різних форм господарювання.
 3.  Повноваження членів, працівників та органів правління (посадових осіб) щодо формування, використання та розпорядження майном сільськогосподарських товаровиробників.
 4.  Особливості формування та використання майна державними сільськогосподарськими підприємствами.

    

Практичні заняття:

Завдання № 29. При ліквідації виробничого сільськогосподарського кооперативу „Сонячний” ліквідаційною комісією були прийняті наступні рішення:

 1.  усім членам кооперативу, які на протязі останніх двох років виконували встановлені в кооперативі трудовий мінімум повернути не лише пайові, а й вступні внески;
 2.  ті члени кооперативу, які не виконували встановлений трудовий мінімум повернути лише 50 % пайового внеску;
 3.  пайові внески повертати в наступній послідовності: 1) членам кооперативу, які виробляли трудовий мінімум; 2) членам кооперативу, які не виробляли трудовий мінімум; 3) асоційованим членам кооперативу.
 4.  членам правління кооперативу, а також членам спостережної та ревізійної комісії виплатити кооперативні виплати в подвійному розмірі.

Який порядок формування та використання майна в сільськогосподарських кооперативах? Дайте розгорнутий правовий аналіз на кожне рішення ліквідаційної комісії кооперативу.

 Завдання № 30. Правління КСП „Березівське” винесло на затвердження загальних зборів наступні рішення:

 1.  перейменувати КСП „Березівське” в КСП ім. Івана Франка;
 2.  у випадку припинення членства в КСП майнові паї надавати колишнім членам після трьох років з моменту припинення членства в КСП, а за земельні частки (паї) виплачувати грошову компенсацію в розмірі, встановленого загальними зборами КСП;
 3.  не витребувані земельні частки (паї) віддавати за борги фінансово-кредитним установам.

Чи відповідають вказані рішення правління чинному законодавству?

Дайте їм розгорнутий правовий аналіз.

 Завдання № 31. Загальні збори обслуговуючого сільськогосподарського кооперативу „Красне” вирішили передбачити будівництво маслозаводу, заводу по консервуванню овочів, ковбасного цеху і майстерні по виготовленню меблів, а також зобов’язали правління кооперативу організувати виготовлення для продажу на ринку плетених кошиків, віників та бочкової тари.

Чи законне рішення загальних зборів кооперативу?

На кого покладається керівництво і контроль за діяльністю таких виробництв, і якими нормативними актами регламентується їх діяльність?

  Література: 

нормативні акти: 1,2,6,18,24, 63,69

юридична література: 1-9,11,12,19,44

  Хід проведення заняття:

  Вступ до заняття – на початку заняття оголошується перелік питань та тем рефератів, що виносяться на розгляд, та з’ясовується готовність до проведення основної частини.

Основна частина заняття – під час проведення заняття розглядаються навчальні питання та питання винесенні для самостійної підготовки, заслуховуються відповіді на питання цільових виступів та виступи за темою рефератів.  Після розгляду кожного з навчальних питань, заслуховування цільового виступу або докладу за темою реферату відбувається обговорення, пов’язаної з ними проблематики. Після цього проводиться оцінка рівня знань доповідача та слухачів, що прийняли участь в обговоренні навчального питання, цільового виступу та докладу за темою реферату.

   Методика відпрацювання навчального питання та підготування реферату:

  Опрацювання кожного навчального питання, що виноситься на розгляд до семінарського заняття, відбувається під час самостійної роботи над освоєнням матеріалу запропонованого до вивчення за відповідною темою. Для повного та глибокого вивчення і засвоєння матеріалу за навчальним питанням необхідно ознайомитись із методичними рекомендаціями для підготовки до семінарського заняття за відповідною тематикою. Вивчити матеріал, поданий в ході проведення лекційних занять за темою, а також ознайомитись із рекомендованими нормативними актами та навчально-науковою літературою. Після чого необхідно підготовити розгорнутий план відповіді за навчальним питанням та змістовні тезиси відповіді.

Контроль рівня знань з питань, винесених на розгляд семінарського заняття, практичних навичок набутих під час підготовки та вивчення тематичних питань відбувається у відповідності до способів та критеріїв оцінювання, наведених у інших розділах цієї робочої навчальної програми.

Тема 10: Внутрішньогосподарське управління сільськогосподарськими підприємствами   

Семінарське заняття: Внутрішньогосподарське управління сільськогосподарськими підприємствами   

   Навчальна мета заняття: освоєння, поглиблення та розширення знань відповідно до тематики заняття та питань, що запропоновані до розгляду на семінарському занятті і рекомендованих до вивчення під час самостійної підготовки, підготовки цільових виступів та рефератів.

  Навчальні цілі. Навчальними цілями заняття за цією темою є здобуття студентом теоретичних знань щодо поняття та правової характеристики внутрігосподарського управління сільськогосподарських підприємствах, системи органів управління в сільськогосподарських підприємствах їх компетенції.

  Час проведення: 2 години.

Навчальні питання: 

 1.  Загальна характеристика та принципи внутрігосподарського управління сільськогосподарських підприємствах.
 2.  Система органів управління в сільськогосподарських підприємствах.
 3.  Повноваження вищих органів управління в КСП, сільськогосподарських кооперативах, державних сільськогосподарських підприємствах.
 4.  Компетенція загальних зборів трудового колективу державного сільськогосподарського підприємства.
 5.  Правове становище директора (керівника) державного сільськогосподарського підприємства, виконавчого директора  сільськогосподарського кооперативу.

Методичні вказівки: 

При вивченні даної теми студенти повинні звернути увагу на особливості системи порядку формування органів правління в залежності від форми власності та господарювання сільськогосподарських підприємств та визначити порядок обрання членів правління та інших органів управління суб’єктів аграрного права, їх повноваження та порядок здійснення контролю за їх управлінською діяльністю і припинення їх повноважень.

Слід визначити представницькі органи управління в сільськогосподарських кооперативах, сільськогосподарських товариствах, фермерських господарствах та інших суб’єктах аграрного права та звернути увагу на правове становище та повноваження адміністрації (директора) державних сільськогосподарських підприємств та компетенцію загальних зборів трудового колективу та його ради.

   

 Теми для рефератів:

 1.  Гарантії самоврядування згідно з Законами України „Про колективне сільськогосподарське господарство”, „Про сільськогосподарську кооперацію”.
 2.  Компетенція загальних зборів і правління колективного сільськогосподарського підприємства та сільськогосподарських кооперативів.
 3.  Повноваження голови правління, спеціалістів та інших керівників КСП та сільськогосподарських кооперативів.
 4.  Система органів управління в державних сільськогосподарських підприємствах.

Практичні завдання:

Завдання № 32. До правління виробничого сільськогосподарського кооперативу „Весна” було обрано головного економіста кооперативу, що викликало незадоволення його членів, які вважають, що він повинен здійснювати контроль за діяльністю правління кооперативу і як компромісне рішення запропонували його обрати також членом наглядової ради кооперативу.

Чи правомірні заперечення та пропозиція членів кооперативу?

Хто, згідно з законодавством, може бути членом правління в сільськогосподарському кооперативі?

 Завдання № 33. В КСП „Мир” членом правління було обрано голову районної державної адміністрації.

Чи законна ця дія?

 Завдання № 34. Головний агроном державного сільськогосподарського підприємства дав наказ керівникам двох структурних підрозділів негайно розпочати збирання врожаю кукурудзи. Директор сільськогосподарського підприємства відмінив це розпорядження головного агронома як передчасне.

Якими правами та обов’язками володіють спеціалісти державних сільськогосподарських підприємств?

Чи мав право директор відмінити наказ головного агронома?

Чи змінився б висновок, якщо мова йшла б про головного агронома КСП (сільськогосподарського кооперативу) та голови КСП (сільськогосподарського кооперативу)?

    

  Література: 

нормативні акти: 1,2,6,18,24,16,17,31,41,56,57,61

юридична література: 1-9,11,12,19

  Хід проведення заняття:

  Вступ до заняття – на початку заняття оголошується перелік питань та тем рефератів, що виносяться на розгляд, та з’ясовується готовність до проведення основної частини.

Основна частина заняття – під час проведення заняття розглядаються навчальні питання та питання винесенні для самостійної підготовки, заслуховуються відповіді на питання цільових виступів та виступи за темою рефератів.  Після розгляду кожного з навчальних питань, заслуховування цільового виступу або докладу за темою реферату відбувається обговорення, пов’язаної з ними проблематики. Після цього проводиться оцінка рівня знань доповідача та слухачів, що прийняли участь в обговоренні навчального питання, цільового виступу та докладу за темою реферату.

   Методика відпрацювання навчального питання та підготування реферату:

  Опрацювання кожного навчального питання, що виноситься на розгляд до семінарського заняття, відбувається під час самостійної роботи над освоєнням матеріалу запропонованого до вивчення за відповідною темою. Для повного та глибокого вивчення і засвоєння матеріалу за навчальним питанням необхідно ознайомитись із методичними рекомендаціями для підготовки до семінарського заняття за відповідною тематикою. Вивчити матеріал, поданий в ході проведення лекційних занять за темою, а також ознайомитись із рекомендованими нормативними актами та навчально-науковою літературою. Після чого необхідно підготовити розгорнутий план відповіді за навчальним питанням та змістовні тезиси відповіді.

Контроль рівня знань з питань, винесених на розгляд семінарського заняття, практичних навичок набутих під час підготовки та вивчення тематичних питань відбувається у відповідності до способів та критеріїв оцінювання, наведених у інших розділах цієї робочої навчальної програми.

Тема 11: Правовий режим земель, охорона та використання інших природних ресурсів сільськогосподарськими товаровиробниками

  Семінарське заняття: Правовий режим земель, охорона та використання інших природних ресурсів сільськогосподарськими товаровиробниками

 Навчальна мета заняття: освоєння, поглиблення та розширення знань відповідно до тематики заняття та питань, що запропоновані до розгляду на семінарському занятті і рекомендованих до вивчення під час самостійної підготовки, підготовки цільових виступів та рефератів.

  Навчальні цілі. Навчальними цілями заняття за цією темою є здобуття студентом теоретичних знань щодо правового регулювання раціонального використання та охорони природних ресурсів при здійсненні сільськогосподарської діяльності.

  Час проведення: 2 години.

Навчальні питання: 

 1.  Особливості правового режиму земель сільськогосподарського призначення.
 2.  Правові засади раціонального використання, охорони та відтворення земельних, водних, лісових та інших природних ресурсів при здійсненні сільськогосподарської діяльності.
 3.  Форми власності на землю.
 4.  Земельний податок, орендна плата та фіксований сільськогосподарський податок та особливості їх стягнення з земель сільськогосподарського призначення.
 5.  Порядок визначення втрат сільськогосподарського виробництва при вилучені земель сільськогосподарського призначення.
 6.  Припинення права на землю суб’єктами аграрного права.
 7.  Правовий режим використання пестицидів та агрохімікатів в сільськогосподарському виробництві.
 8.  Правова охорона довкілля в аграрному секторі економіки.

Методичні вказівки: 

Під час визначення правового режиму земель сільськогосподарського призначення слід звернути увагу на те, що саме суб’єкти аграрного права в наш час використовують основну частину земель сільськогосподарського призначення як засіб виробництва. Чинне законодавство передбачає пріоритет сільськогосподарського землекористування. Так, при вилучені земель сільськогосподарського призначення для несільськогосподарських потреб, окрім збитків, заподіяних таким вилученням, повертаються також збитки, що завдані сільськогосподарському виробництві.

При здійсненні сільськогосподарської діяльності суб’єкти аграрного права використовують активно, як засіб виробництва, й інші природні ресурси. В першу чергу це стосується водних, лісових, а для власних, передусім побутових потреб, й надра. При цьому особливу увагу слід звернути на правове забезпечення та порядок здійснення природоохоронних заходів щодо збереження якісних, кількісних та екологічних властивостей наданих суб’єктам аграрного права природних ресурсів.

Слід окреслити особливості юридичної (майнової) відповідальності сільськогосподарських товаровиробників у випадку порушення вимог щодо охорони довкілля та порядок вилучення природних ресурсів у випадку нецільового (безгосподарського) використання природних ресурсів.

 

 Теми для рефератів:

 1.   Загальна характеристика правового режиму земель, що використовується сільськогосподарськими товаровиробниками.
 2.  Виникнення, зміна та припинення права на землю у суб’єктів аграрного права.
 3.  Право власності, користування (оренди) земельними ресурсами сільськогосподарськими товаровиробниками.
 4.  Правові засади охорони довкілля в АПК України.
 5.  Відповідальність за безгосподарське та нецільове використання земельних ресурсів сільськогосподарськими товаровиробниками.

Практичні завдання:

Завдання № 35. До районного суду з позовною заявою звернулась секретар Анатоліївської сільської ради К. Свищук. В ній вона вказала, що з 1982 по 1985 роки працювала в КСП „Пшеничне”. З липня 1985 року вона перебуває на посаді секретаря Анатоліївської сільської ради. При паюванні земель КСП „Пшеничне” їй відмовили в отриманні земельної частки (паю).

Вирішіть справу по суті.

 Завдання № 36. Територія, на якій знаходяться земельні ділянки селян Антонова і Семенка площею відповідно 0,9 та 1,2 га, зазнали радіоактивного забруднення в 1986 році.

Який правовий статус та порядок використання зазначених земельних ділянок?

Чи повинні вони вносити плату за землю?

 Завдання № 37. Фермер Воронець веде фермерське господарство на земельній ділянці, наданій йому в постійне користування.

Який платіж за земельну ділянку має вносити Воронець?

Чи знітиться плата за землю, якщо Воронець буде платником фіксованого сільськогосподарського податку та отримає додатково земельну ділянку на умовах оренди?

Чи має він право здавати в оренду земельну ділянку, яка належить йому на праві постійного користування?

 Завдання № 38. Громадянин Іваненко звернувся до приватного адвоката з питанням: „Яка існує підпорядкованість при оренді земельної ділянки?”

Чи буде він, працівник агрофірми „Зоря” і надалі підпорядковуватись органам управління агрофірми та її генеральному директору, якщо візьме в оренду земельну ділянку і укладе договір з агрофірмою? Зокрема, чи повинен буде робити якісь виплати на утримання управлінського персоналу агрофірми, проводити відрахування до її фондів, тощо?

Дайте письмове роз’яснення по суті завдання.

  Література: 

нормативні акти: 1,2,5,7,10,11,20,34,39,43,44

юридична література: 1-9,19,25,27-32,39,43,65

  Хід проведення заняття:

  Вступ до заняття – на початку заняття оголошується перелік питань та тем рефератів, що виносяться на розгляд, та з’ясовується готовність до проведення основної частини.

Основна частина заняття – під час проведення заняття розглядаються навчальні питання та питання винесенні для самостійної підготовки, заслуховуються відповіді на питання цільових виступів та виступи за темою рефератів.  Після розгляду кожного з навчальних питань, заслуховування цільового виступу або докладу за темою реферату відбувається обговорення, пов’язаної з ними проблематики. Після цього проводиться оцінка рівня знань доповідача та слухачів, що прийняли участь в обговоренні навчального питання, цільового виступу та докладу за темою реферату.

   Методика відпрацювання навчального питання та підготування реферату:

  Опрацювання кожного навчального питання, що виноситься на розгляд до семінарського заняття, відбувається під час самостійної роботи над освоєнням матеріалу запропонованого до вивчення за відповідною темою. Для повного та глибокого вивчення і засвоєння матеріалу за навчальним питанням необхідно ознайомитись із методичними рекомендаціями для підготовки до семінарського заняття за відповідною тематикою. Вивчити матеріал, поданий в ході проведення лекційних занять за темою, а також ознайомитись із рекомендованими нормативними актами та навчально-науковою літературою. Після чого необхідно підготовити розгорнутий план відповіді за навчальним питанням та змістовні тезиси відповіді.

Контроль рівня знань з питань, винесених на розгляд семінарського заняття, практичних навичок набутих під час підготовки та вивчення тематичних питань відбувається у відповідності до способів та критеріїв оцінювання, наведених у інших розділах цієї робочої навчальної програми.

Тема 12: Договірні відносини в АПК України.

 

  Семінарське заняття: Договірні відносини в АПК України

Навчальна мета заняття: освоєння, поглиблення та розширення знань відповідно до тематики заняття та питань, що запропоновані до розгляду на семінарському занятті і рекомендованих до вивчення під час самостійної підготовки, підготовки цільових виступів та рефератів.

  Навчальні цілі. Навчальними цілями заняття за цією темою є здобуття студентом теоретичних знань щодо особливостей договірних відносин у сільському господарстві та змісту найбільш характерних договорів в АПК.

  Час проведення: 2 година.

Навчальні питання: 

 1.  Поняття, характеристика та види договірних відносин у сільському господарстві.
 2.  Порівняльна характеристика цивільно-правових та господарських договорів на основі Цивільного та Господарського кодексів України.
 3.  Правове забезпечення та основні положення змісту найбільш характерних договорів в АПК.
 4.  Статутна договірна правосуб’єктність сільськогосподарських товаровиробників.
 5.  Правове забезпечення та особливості застосування правил ІНКОТЕРМС в аграрно-договірних відносинах.
 6.  Роль та місце органів виконавчої влади і судових органів при вирішені спорів, що виникають між суб’єктами аграрного права.

Методичні вказівки: 

Розкриття питання про поняття та види договорів в аграрному праві передбачає висвітлення загальних цивільно-правових засад, стосується договірних відносин. Слід провести огляд законодавчих актів (Цивільного та Господарського кодексів України), які є основою договірної правосуб’єктності аграрних товаровиробників.

Слід виділити основні групи договорів, що застосовуються в аграрному підприємництві та надати їх правову характеристику.

Особливу увагу слід звернути на специфіку договорів щодо виробництва сільськогосподарської продукції рослинного та тваринного походження. Окремо зупинитися на вимоги чинного законодавства щодо безпеки продуктів харчування та формування цін на сировину.

Що стосується договорів виробничо-технічного обслуговування, то особливу увагу слід звернути на поняття „технічний сервіс”, на оформлення здачі та прийому в ремонт сільськогосподарських машин та агрегатів. Оскільки технічний сервіс – це комплекс робіт процедурного та виробничого характеру, слід розкрити його поширення на надання послуг щодо підписання приймально-передавальних документів, доставку споживачеві машин та устаткування, навчання і перепідготовку кадрів тощо.

При розкритті питання про договір матеріально-технічного забезпечення слід розпочати з договору постачання продукції виробничо-технічного призначення, змісту та порядку його укладання відповідно до чинного законодавства. Особливу увагу слід звернути на створення і діяльність бірж сільськогосподарського ринку.

 

Теми для рефератів:

 1.  Договір як основна правова форма врегулювання підприємницьких аграрних правовідносин.
 2.  Договори кредитування як форма забезпечення фінансово-господарської діяльності суб’єктів аграрного права.
 3.  Правовий режим земельної ділянки як предмета іпотечних правовідносин.
 4.  Біржі та банки як суб’єкти аграрно-договірних правовідносин.
 5.  Основні зобов’язання сторін при укладанні договорів матеріально-технічного та виробничо-технічного обслуговування суб’єктів аграрного права.
 6.  Основні зобов’язання сторін при укладанні договорів щодо використання (передачі) науково-технічної продукції та користування електричною енергією.
 7.  Підстави настання та особливості застосування юридично несприятливих наслідків при порушені договірної дисципліни.
 8.  Вирішення спорів, що виникають між суб’єктами аграрного підприємництва.
 9.  Правила ІНКОТЕРМС: їх роль та значення у врегулюванні аграрно-договірних відносин.

Практичні заняття:

 Завдання № 39. Під час виконання договору підряду, укладеного між державним сільськогосподарським підприємством „Садове” і будівельним трестом № 14 виникли спори по оплаті виконаних робіт та кінцевому розрахунку.

Яким законодавством слід керуватися під час вирішення подібних спорів між підприємствами та хто їх може врегулювати?

 Завдання № 40. Районне управління сільського господарства та продовольства довело до всіх суб’єктів аграрного права району державне замовлення на продаж державі зерна та цукрових буряків.

Який порядок доведення сільськогосподарським товаровиробникам різних форм власності та господарювання державного замовлення?

Як і ким формуються об’єми державного замовлення на ту чи іншу сільськогосподарську сировину?

Якими нормативними актами слід керуватися?

    

  Література: 

нормативні акти: 1,2,6,22,29,33,49,60,63,65,74,76

юридична література: 1-9,11,12,19,24,36,51,53

  Хід проведення заняття:

  Вступ до заняття – на початку заняття оголошується перелік питань та тем рефератів, що виносяться на розгляд, та з’ясовується готовність до проведення основної частини.

Основна частина заняття – під час проведення заняття розглядаються навчальні питання та питання винесенні для самостійної підготовки, заслуховуються відповіді на питання цільових виступів та виступи за темою рефератів.  Після розгляду кожного з навчальних питань, заслуховування цільового виступу або докладу за темою реферату відбувається обговорення, пов’язаної з ними проблематики. Після цього проводиться оцінка рівня знань доповідача та слухачів, що прийняли участь в обговоренні навчального питання, цільового виступу та докладу за темою реферату.

   Методика відпрацювання навчального питання та підготування реферату:

  Опрацювання кожного навчального питання, що виноситься на розгляд до семінарського заняття, відбувається під час самостійної роботи над освоєнням матеріалу запропонованого до вивчення за відповідною темою. Для повного та глибокого вивчення і засвоєння матеріалу за навчальним питанням необхідно ознайомитись із методичними рекомендаціями для підготовки до семінарського заняття за відповідною тематикою. Вивчити матеріал, поданий в ході проведення лекційних занять за темою, а також ознайомитись із рекомендованими нормативними актами та навчально-науковою літературою. Після чого необхідно підготовити розгорнутий план відповіді за навчальним питанням та змістовні тезиси відповіді.

Контроль рівня знань з питань, винесених на розгляд семінарського заняття, практичних навичок набутих під час підготовки та вивчення тематичних питань відбувається у відповідності до способів та критеріїв оцінювання, наведених у інших розділах цієї робочої навчальної програми.

4. Шкала оцінювання успішності навчання курсантів (студентів, слухачів)

Оцінка в балах

Оцінка за національною шкалою

Оцінка за шкалою ECTS

Оцінка

Пояснення

90 – 100

Відмінно

(“зараховано”)

А

„Відмінно” – теоретичний зміст курсу освоєний цілком,  необхідні практичні навички роботи з освоєним матеріалом сформовані, всі навчальні завдання, які передбачені програмою навчання виконані в повному обсязі, відмінна робота без помилок або з однією незначною помилкою.

82 – 89

Добре

(“зараховано”)

B

„Дуже добре” – теоретичний зміст курсу освоєний цілком,  необхідні практичні навички роботи з освоєним матеріалом в основному сформовані, всі навчальні завдання, які передбачені програмою навчання виконані, якість виконання більшості з них оцінено числом балів, близьким до максимального, робота з двома – трьома незначними помилками.

75 – 81

C

„Добре” – теоретичний зміст курсу освоєний цілком, практичні навички роботи з освоєним матеріалом в основному сформовані, всі навчальні завдання, які передбачені програмою навчання виконані, якість виконання жодного з них не оцінено мінімальним числом балів, деякі види завдань виконані з помилками, робота з декількома незначними помилками, або з однією – двома значними помилками.

68 –74

Задовільно

(“зараховано”)

D

„Задовільно” – теоретичний зміст курсу освоєний не повністю, але прогалини не носять істотного характеру, необхідні практичні навички роботи з освоєним матеріалом в основному сформовані, більшість передбачених програмою навчання навчальних завдань виконано, деякі з виконаних завдань,  містять помилки, робота з трьома значними помилками.

60 – 67

E

„Достатньо” – теоретичний зміст курсу освоєний частково, деякі практичні навички роботи не сформовані, частина передбачених програмою навчання навчальних завдань не виконані, або якість виконання деяких з них оцінено числом балів, близьким до мінімального, робота, що задовольняє мінімуму критеріїв оцінки.

35–59

Незадовільно

(„не зараховано”)

FX

„Умовно незадовільно” – теоретичний зміст курсу освоєний частково, необхідні практичні навички роботи не сформовані, більшість передбачених програм навчання, навчальних завдань не виконано, або якість їхнього виконання оцінено числом балів, близьким до мінімального; при додатковій самостійній роботі над матеріалом курсу можливе підвищення якості виконання навчальних завдань (з можливістю повторного складання), робота, що потребує доробки

1–34

F

„Безумовно незадовільно” – теоретичний зміст курсу не освоєно, необхідні практичні навички роботи не сформовані, всі виконані навчальні завдання містять грубі помилки, додаткова самостійна робота над матеріалом курсу не приведе до значимого підвищення якості виконання навчальних завдань, робота, що потребує повної переробки

5. Інформаційне та методичне забезпечення навчальної дисципліни

                             

Методичне забезпечення

1. Програма нормативної навчальної дисципліни «Аграрне право» /Розробник: Шуміло О.М., доцент кафедри правового забезпечення господарської діяльності Навчально-наукового інституту права та масових комунікацій ХНУВС, кандидат юридичних наук; Лебедєва Т.М., доцент кафедри правового забезпечення господарської діяльності Навчально-наукового інституту права та масових комунікацій ХНУВС, кандидат юридичних наук.  – Харків: Харківський національний університет внутрішніх справ, 2012. – 27 с.

2.  Робоча навчальна програма дисципліни «Аграрне право» /Розробник: Шуміло О.М., доцент кафедри правового забезпечення господарської діяльності Навчально-наукового інституту права та масових комунікацій ХНУВС, кандидат юридичних наук; Лебедєва Т.М., доцент кафедри правового забезпечення господарської діяльності Навчально-наукового інституту права та масових комунікацій ХНУВС, кандидат юридичних наук.  – Харків: Харківський національний університет внутрішніх справ, 2012. – 45 с.

3. Аграрне право: методичні вказівки до самостійної роботи /Розробник: Шуміло О.М., доцент кафедри правового забезпечення господарської діяльності Навчально-наукового інституту права та масових комунікацій ХНУВС, кандидат юридичних наук; Лебедєва Т.М., доцент кафедри правового забезпечення господарської діяльності Навчально-наукового інституту права та масових комунікацій ХНУВС, кандидат юридичних наук.  – Харків: Харківський національний університет внутрішніх справ, 2012. – 31 с.

Нормативно правові акти

- Закони:

 1.  Конституція України // Відомості Верховної Ради України, 1996, № 30 (23.07.96), ст. 141.
 2.  Конституція Автономної Республіки Крим // Відомості Верховної Ради України, 1999, N 5-6 (12.02.99), ст. 43
 3.  Конвенція про біологічну різноманітність 1992.06.05
 4.  Бюджетний кодекс України // Відомості Верховної Ради України, 2001, N 37-38 (21.09.2001), ст. 189
 5.  Водний кодекс України  вiд 06.06.1995  № 213/95-ВР // Відомості Верховної Ради України вiд 13.06.1995 - 1995 р., № 24, стаття 189.
 6.  Господарський кодекс України вiд 16.01.2003 № 436-IV// Відомості Верховної Ради України вiд 02.05.2003 - 2003 р., № 18, стаття 144.
 7.  Земельний кодекс України від 25.10.2001 № 2768-III // Відомості Верховної Ради України вiд 25.01.2002 - 2002 р., № 3, стаття 27.
 8.  Кодекс законів про працю України вiд 10.12.1971 № 322-VIII // Відомості Верховної Ради УРСР вiд 17.12.1971 - 1971 р., / Додаток до N 50 /.
 9.  Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 р. № 8073-X. // Відомості Верховної Ради УРСР вiд 18.12.1984 - 1984 р., № 51, стаття 1122.
 10.  Кодекс України про надра вiд 27.07.1994  № 132/94-ВР // Відомості Верховної Ради України вiд 06.09.1994 - 1994 р., № 36, стаття 340.
 11.  Лісовий кодекс України вiд 21.01.1994  № 3852-XII // Відомості Верховної Ради України вiд 26.04.1994 - 1994 р., № 17, стор. 443, стаття 99.
 12.  Податковий кодекс України вiд 02.12.2010 № 2755-VI // Відомості Верховної Ради України вiд 08.04.2011 - 2011 р., № 13, / № 13-14, № 15-16, № 17 /, стор. 556, стаття 112.
 13.  Про акціонерні товариства: Закон України  вiд 17.09.2008 № 514-VI // Відомості Верховної Ради України вiд 19.12.2008 - 2008 р., № 50, / № 50-51 /, стор. 2432, стаття 384.
 14.  Про бджільництво: Закон України  вiд 22.02.2000  № 1492-III //  Відомості Верховної Ради України вiд 26.05.2000 - 2000 р., № 21, стаття 157
 15.  Про безпечність та якість харчових продуктів: Закон України вiд 23.12.1997 № 771/97-ВР // Відомості Верховної Ради України вiд 08.05.1998 - 1998 р., № 19, стаття 98.
 16.  Про ветеринарну медицину:  Закон України вiд 25.06.1992  № 2498-XII // Відомості Верховної Ради України вiд 08.09.1992 - 1992 р., № 36, стаття 531.
 17.  Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом: Закон України 14.05.1992 № 2343-XII // Відомості Верховної Ради України вiд 04.08.1992 - 1992 р., № 31, стаття 440.
 18.  Про господарські товариства: Закон України вiд 19.09.1991 № 1576-XII // Відомості Верховної Ради України вiд 03.12.1991 - 1991 р., № 49, стаття 682.
 19.  Про державне замовлення для задоволення пріоритетних державних потреб: Закон України вiд 22.12.1995 № 493/95-ВР // Відомості Верховної Ради України вiд 16.01.1996 - 1996 р., № 3, стаття 9.
 20.  Про державний контроль за використанням та охороною земель: Закон України // Відомості Верховної Ради України, 2003, N 39 (26.09.2003), ст. 350
 21.  Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру: Закон України вiд 17.06.1999  № 758-XIV // Відомості Верховної Ради України вiд 13.08.1999 - 1999 р., № 32, стаття 268
 22.  Про державне регулювання імпорту сільськогосподарської продукції: Закон України вiд 17.07.1997 № 468/97-ВР // Відомості Верховної Ради України вiд 11.12.1997 - 1997 р., № 44, стаття 281
 23.  Про державну підтримку сільського господарства України: Закон України вiд 24.06.2004 № 1877-IV // Відомості Верховної Ради України вiд 03.12.2004 - 2004 р., № 49, стаття 527
 24.   Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців: Закон України  від 15.05.2003 р. N 31-32 // Відом Верх Ради Укр. 2003 № 31 ст. 263
 25.  Про дорадчу сільськогосподарську діяльність: Закон України від 17.06.2004 р. № 1807-IV // Відом Верх Ради Укр. 2004 р. № 38, стор. 1467 ст 470
 26.  Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення: Закон України від 24.02.1994 № 4004-XII // Відомості Верховної Ради України, 1994, N 27 (05.07.94), ст. 21
 27.  Про землеустрій: Закон України від 22.05.2003 № 858-IV // Відомості Верховної Ради України, 2003, N 36 (05.09.2003), ст. 282
 28.  Про зерно та ринок зерна в Україні: Закон України вiд 04.07.2002  № 37-IV // Відомості Верховної Ради України вiд 30.08.2002 - 2002 р., № 35, стаття 258.
 29.  Про іпотеку: Закон України від 05.06.2003 № 898-IV // Відомості Верховної Ради України, 2003, N 38 (19.09.2003), ст. 313
 30.  Про карантин рослин: Закон України вiд 30.06.1993 № 3348-XII // Відомості Верховної Ради України вiд 24.08.1993 - 1993 р., № 34, стаття 352.
 31.  Про колективне сільськогосподарське підприємство: Закон України вiд 14.02.1992 № 2114-XII // Відомості Верховної Ради України вiд 19.05.1992 - 1992 р., № 20, стаття 272
 32.  Про кооперацію: Закон України вiд 10.07.2003 № 1087-IV // Відомості Верховної Ради України вiд 30.01.2004 - 2004 р., № 5, стаття 35.
 33.  Про ліцензування певних видів господарської діяльності: Закон України вiд 01.06.2000 № 1775-III // Відомості Верховної Ради України вiд 08.09.2000 - 2000 р., № 36, стаття 299.
 34.  Про меліорацію земель: Закон України вiд 14.01.2000  № 1389-XIV // Відомості Верховної Ради України вiд 17.03.2000 - 2000 р., № 11, стаття 90.
 35.  Про міліцію: Закон України від 20.12.1990 № 565-XII // Відомості Верховної Ради УРСР, 1991, N 4 (22.01.91), ст. 20
 36.  Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України // Відомості Верховної Ради України, 1997, N 24, ст. 170
 37.  Про насіння і садивний матеріал: Закон України вiд 26.12.2002 № 411-IV // Відомості Верховної Ради України вiд 28.03.2003 - 2003 р., № 13, стаття 92.
 38.  Про оренду державного та комунального майна: Закон України від 10.04.1992 № 2269-XII // Відомості Верховної Ради України, 1992, N 30 (28.07.92), ст. 416
 39.  Про оренду землі: Закон України вiд 06.10.1998 № 161-XIV // Відомості Верховної Ради України вiд 17.11.1998 - 1998 р., № 46, стаття 280
 40.  Про основні засади державної аграрної політики на період до 2015 року: Закон України  вiд 18.10.2005 № 2982-IV // Відомості Верховної Ради України вiд 06.01.2006 - 2006 р., № 1, стор. 13, стаття 17.
 41.  Про особисте селянське господарство: Закон України вiд 15.05.2003 № 742-IV // Відомості Верховної Ради України вiд 18.07.2003 - 2003 р., № 29, стаття 232.
 42.  Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі: Закон України вiд 10.07.1996 № 290/96-ВР // Відомості Верховної Ради України вiд 08.10.1996 - 1996 р., № 41, стаття 188.
 43.  Про охорону земель: Закон України 19.06.2003 № 962-IV // Відомості Верховної Ради України вiд 26.09.2003 - 2003 р., № 39, стаття 349.
 44.  Про охорону навколишнього природного середовища: Закон України від 25.06.1991 № 1264-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 41. – Ст. 546
 45.  Про охорону прав на сорти рослин: Закон України вiд 21.04.1993 № 3116-XII // Відомості Верховної Ради України вiд 25.05.1993 - 1993 р., № 21, стаття 218.
 46.  Про охорону праці: Закон України від 14.10.1992 № 2694-ХІІ // Відомості Верховної Ради України вiд 08.12.1992 - 1992 р., № 49, стаття 668.
 47.  Про оцінку земель: Закон України від 11.12.2003 № 1378-IV // Відомості Верховної Ради України 2004, N 15, ст.229
 48.  Про підтримку сільського господарства України: Закон України від 24.06.2004 № 1877-IV // Відомості Верховної Ради України 2004 р., № 49, стаття 527
 49.  Про поставки продукції для державних потреб: Закон України від 22.12.1995 № 493/95-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 4. – Ст. 28
 50.  Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв): Закон України від 05.06.2003 № 899-IV // Відомості Верховної Ради України, 2003, N 38 (19.09.2003), ст. 314
 51.  Про пестициди і агрохімікати:  Закон України вiд 02.03.1995 № 86/95-ВР // Відомості Верховної Ради України вiд 04.04.1995 - 1995 р., № 14, стаття 91.
 52.  Про племінну справу у тваринництві: Закон України вiд 15.12.1993  № 3691-XII // Відомості Верховної Ради України вiд 11.01.1994 - 1994 р., № 2, стаття 7.
 53.  Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві: Закон України вiд 17.10.1990 № 400-XII // Відомості Верховної Ради УРСР вiд 06.11.1990 - 1990 р., № 45, стаття 602.
 54.  Про рибу, інші водні живі ресурси та харчову продукцію з них: Закон України вiд 06.02.2003  № 486-IV // Відомості Верховної Ради України вiд 11.04.2003 - 2003 р., № 15, стаття 107.
 55.  Про рослинний світ: Закон України // Відомості Верховної Ради України, 1999, N 22-23 (11.06.99), ст. 198
 56.  Про сільськогосподарську кооперацію: Закон України вiд 17.07.1997 № 469/97-ВР // Відомості Верховної Ради України вiд 03.10.1997 - 1997 р., № 39, стаття 261.
 57.  Про споживчу кооперацію: Закон України  вiд 10.04.1992 № 2265-XII // Відомості Верховної Ради України вiд 28.07.1992 - 1992 р., № 30, стаття 414.
 58.  Про стимулювання розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу: Закон України від 07.02.2002 № 3023-III // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 64. – Ст. 167
 59.  Про тваринний світ: Закон України від 13.12.01 № 2894-ІІІ // Відомості Верховної Ради України вiд 05.04.2002 - 2002 р., № 14, стаття 97.
 60.  Про угоди про розподіл продукції: Закон України від 14.09.1999 № 1039-XIV // Відомості Верховної Ради України, 1999, N 44 (05.11.99), ст. 391
 61.  Про фермерське господарство: Закон України від 19.06.2003 № 973-IV // Відомості Верховної Ради України вiд 07.11.2003 - 2003 р., № 45, стаття 363.;
 62.  Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини Закон України від 23.12.1997 № 771/97-ВР // Відомості Верховної Ради України, 1998, N 19, ст. 9
 63.  Цивільний кодекс України вiд 16.01.2003 № 435-IV // Відомості Верховної Ради України вiд 03.10.2003 - 2003 р., № 40, стаття 356.

 1.  підзаконні акти (укази, постанови та нормативно-правові акти центральних органів влади):
 2.  Основні засади розвитку соціальної сфери села: Указ Президента України від 20.12.2000 № 1356/2000 // Офіційний вісник України. – 2000. – № 51. – Ст. 2201
 3.  Положення про впровадження механізму заставних закупок зерна в сільськогосподарських товаровиробників: Постанова Кабінету Міністрів України від 21.07.2000 р. // Офіційний вісник України. – 2000. – № 29
 4.  Про Державне агентство земельних ресурсів України:  Указ Президента України від 08.04.2011 № 445/2011 // Офіційний вісник України. – 2011 р., № 29, стор. 225, стаття 1253,
 5.  Про Міністерство аграрної політики та продовольства України:  Указ Президента України  від 23.04.2011 № 500/2011 // Офіційний вісник Президента України 2011 р., № 13, стор. 56, стаття 662
 6.  Про порядок паювання земель, переданих у колективну власність сільськогосподарським підприємствам і організаціям: Указ Президента України  вiд 08.08.1995  № 720/95 // http://zakon1.rada.gov.ua
 7.  Про затвердження Державної цільової програми розвитку українського села на період до 2015 року: Постанова Кабінету Міністрів України вiд 19.09.2007  № 1158 // Офіційний вісник України вiд 08.10.2007 - 2007 р., № 73, стор. 7, стаття 2715
 8.  Про затвердження мінімальних розмірів земельних ділянок, які утворюються в результаті поділу земельної ділянки фермерського господарства, що успадковується: Постанова Кабінету Міністрів України № 1908 від 10.12.2003 р. // Офіційний вісник України – 2003 –  № 51 – ст. 2682
 9.  Про невідкладні заходи щодо прискорення земельної реформи у сфері сільськогосподарського виробництва: Указ Президента України від 10.11.1994 р. № 1529/99 // Офіційний вісник України 1999 р., № 49, стор. 11,
 10.  Про затвердження примірних статутів сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу Наказ Міністерства аграрної політики України від 26 червня 2003 року № 191
 11.  Про Порядок визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам: Постанова Кабінету Міністрів України від 19.04.1993 № 284 // Уряд. кур'єр. – 1993. – 6 трав
 12.  Про порядок формування обсягів сільськогосподарської продукції і продовольства для державних потреб та їх реалізації з державних ресурсів через біржовий товарний ринок: Постанова Кабінету Міністрів України від 19.12.1997 р. // Офіційний вісник України. – 1997. – № 52
 13.  Про розміри та Порядок визначення втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, які підлягають відшкодуванню: Постанова Кабінету Міністрів України вiд 17.11.1997  № 1279 // Офіційний вісник України - 1997 р., № 47, стор. 40.
 14.  Про створення аграрної біржі: Постанова Кабінету Міністрів України вiд 26.12.2005  № 1285 // Офіційний вісник України вiд 11.01.2006 - 2005 р., № 52, стор. 410, стаття 3321.
 15.  Про порядок визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей: Постанова Кабінету Міністрів України від 22.01.1996 № 116 // Уряд. кур’єр. – 1996. – 1 лют.;

   

Рекомендована література

Базова

 1.  Аграрное, земельное и экологическое право Украины. – Общие части учебных курсов. Учебное пособие / Под ред. Погребного А.А., Каракаша И.И. – Харьков: Одиссей, 2001
 2.  Аграрное, земельное и экологическое право Украины. – Особенные части учебных курсов. Учебное пособие / Под ред. Погребного А.А., Каракаша И.И. – Харьков: Одиссей, 2001
 3.  Аграрное право: Учеб. пособие для вузов / Запорожец А.М. – Х.: Консум, 1997. – 109 с.
 4.  Аграрне право України: Підручник / За ред. О.О. Погрібного. – К.: Істина, 2006. – 448
 5.  Аграрне право України: підруч. для студ. юрид. спец. вищ. закл. освіти / за ред. В.М. Гайворонського та В.П. Жушмана. – Х.: Право, 2003. – 240 с.
 6.  Аграрне право України: підручник / за ред. О.О. Погрібного. – К.: Істина, 2007. – 448 с.
 7.  Аграрне право: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В.П. Жушман, В.М. Корнієнко, Г.С. Корнієнко та ін. ; за ред. В.П. Жушмана та А.М. Статівки. – Х. : Право, 2010. – 296 с.
 8.  Аграрне право України / За ред. академіка АПН, професора Янчука В.З. – К.: Юрінком, 2000. – 560 с
 9.  Гаєцька-Колотило Я.З., Ільків Н.В. Аграрне право України: Навчальний посібник. – К.: "Істина", 2008. – 184 с.

 

Допоміжна

 1.  Аграрне законодавство України: проблеми ефективності / За ред. В.І.Семчика К.: Наукова думка. – 1998. – 240 с.
 2.  Аграрне право України: Практикум / В.З. Янчук, А.М. Статівка, Н.І. Титова та ін.; За ред. В.З. Янчука – К.: Юрінком Інтер, 2001. – 256 с
 3.  Актуальні питання аграрного права України: теорія і практика: монографія / А. М. Статівка, В. Ю. Уркевич, В. М. Корнієнко, Т. В. Курман, О. М. Туєва, Ж. В. Чевичалова, В. П. Жушман, О. О. Погрібний, Н. В. Погорецька, В. С. Кайдашов; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. — Х.: ФІНН, 2010. — 234 с.
 4.  Бакай І. М. Виробничо-господарська діяльність суб'єктів аграрного підприємництва (еколого-правові проблеми). - К. :, 1997. - 72 с.
 5.  Балян А.В. Досвід фермерської кооперації та перспективи її розвитку в Україні // Економіка АПК. – 1996. - № 9. – С. 20 – 23
 6.  Вінник О. Виробничий кооператив як різновид підприємницької діяльності // Предпринимательство, хозяйство и право. – 1998. - № 1. – С.3 – 10
 7.  Долгий О. Реформування аграрного сектора економіки держави – надійний правовий захист // Право України. – №4. – 2000
 8.  Долинська М.С. Правове становище селянських (фермерських) господарств в Україні. — Л.: Каменяр, 1999. — 182 с
 9.  Долинська М.С. Фермерські господарства України: землекористування, порядок, створення, діяльність та припинення діяльності. — Х.: Страйд, 2005. — 261 с.
 10.  Домбровський С.Ф. Актуальні проблеми аграрного та земельного права й організації правової роботи. — Хмельниц., 2007. — 112 c.
 11.  Домбровський С.Ф., Тараненко Л.С. Державне управління сільським господарством в Україні (правові аспекти): навч. посіб. — Хмельниц.: Вид-во Хмельниц. ун-ту упр. та права, 2010. — 397 с.
 12.  Єрмоленко В.М. Майнові правовідносини приватних сільськогосподарських підприємств: теорія, законодавство, практика: Монографія. – К.: Магістр – ХХІ сторіччя, 2005. – 304 с.
 13.  Єрмоленко В.М. Теоретичні проблеми аграрних майнових правовідносин: моногр. — К.: Магістр-ХХІ ст., 2008. — 188 с.
 14.  Жушман В. П. Предмет і система аграрного права // Правознавство: Доп. та повідомл. ІІІ міжнар. конгресу україністів, 26 – 29 серпня 1996 р. – Х., 1996. – С. 57–62.
 15.  Заржицький О.С., Левенець Ю.О. Правові аспекти лізингу в агропромисловому комплексі України: учб. посіб. для студ. / Дніпропетр. нац. ун-т. — Д.: Зоря, 2007. — 104 с.
 16.  Земельне право: Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів / За ред. В.І. Демчика і П.Ф. Кулинина. – К.: Видавничий дім „Ін Юре”, 2001.
 17.  Земельный кодекс Украины: Комментарий. – Х.: ООО „Одиссей”, 2002.
 18.  Земельний кодекс України: Наук.-практ. коментар / За заг. ред. В.І. Семчика. – К.: Ін Юре, 2003.
 19.  Земельное право: Учеб. пособие / Под ред. А.А. Погребного, И.И. Каракаша. – К., 2002.
 20.  Земельна реформа: питання і відповіді. Видання третє, змінене і доповнене, Київ, 2001. – 64 с.
 21.  Землі сільськогосподарського призначення: права громадян України: Наук.-навч. посіб. / За ред. Н.І. Титової. – Л.: Паїс, 2005. – 368 с.
 22.  Ільків Н.В. Оренда земель сільськогосподарського призначення в Україні: теоретичні й практичні аспекти: монографія / Львів. держ. ун-т внутр. справ. — Л., 2008. — 295 с.
 23.  Каракаш И.И. Правовое регулирование аграрно-земельных природоресурсово-экологических отношений: сб. избр. ст., докл. и рец. (1997 - 2007) / Одес. нац. юрид. акад. — О.: Фенікс, 2007. — 430 с.
 24.  Козырь М. И. Аграрное право России: проблемы становления и развития. – М.: Право и государство, 2003. – 208 с.
 25.  Кооперативне право: Підручник / За заг. ред. В.І.Семчика. – К., 1991. – 203 с.
 26.  Корнієнко Г.С. Матеріально-технічне забезпечення сільськогосподарських товаровиробників: правове регулювання : монографія. – Х.: СПД ФЛ Чальцев А. В., 2007. – 191 с.
 27.  Курило В.І. Адміністративні правочини у сільському господарстві України: сучасна парадигма: моногр. — К.: Магістр-ХХІ ст., 2007. — 312 с.
 28.  Курман Т.В. Правовое обеспечение хозяйственной деятельности государственных сельскохозяйственных предприятий : монография. – Харьков: СПД ФЛ Чальцев А. В., 2007. – 208 с.
 29.  Минина Е.Л. Сельскохозяйственная кооперация: правовое регулирование // Государство и право. – 1997. - № 11. – С. 32 – 41
 30.  Організаційно-правові засади розвитку аграрного і земельного ринків в Україні / За ред. В.І. Семчика. – К.: Вид-во «Юрид. думка», 2005. – 264 с.
 31.  Організаційно-правові питання аграрної реформи в Україні / В.І. Семчик, П.Ф. Кулинич, Т.П. Проценко та ін. – К.: ІДП НАН України, 2003. – 280 с.
 32.  Павлова Э.И. Обслуживающие кооперативы в предпринимательской деятельности крестьян // Государство и право. – 1997. - № 11. С. 42 – 51
 33.  Павлович З.А. Правові основи спеціалізації і концентрації сільськогосподарського виробництва (на базі міжгосподарської кооперації). - Київ: Знання, 1980. – 64с.
 34.  Правові основи майнових і земельних відносин: Навч. посіб. / Колектив авторів; За заг ред. В.М. Єрмоленка. – К.: Магістр – ХХІ сторіччя, 2006. – 384 с.
 35.  Проблеми права власності та господарювання у сільському господарстві. Монографія / Кол. авторів. Під ред. В.І. Семчика. — К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. — 216 c.
 36.  Проценко Т. П. Правовий режим майна селянських (фермерських) господарств України. – К. : Інститути держави і права іми. В.М.Корецького НАН України, 2000. – 80 с.
 37.  Сафонов І. Правові проблеми державної підтримки сільськогосподарських виробників // Право України. – 2005. – № 6. – C. 54-57.
 38.  Семчик В.І. та ін. Інвестиційна діяльність у сільському господарстві: правові аспекти: монографія. - К. : Юридична думка, 2008. - 252 с.
 39.  Семчик В.І. Круглий стіл з питань аграрної реформи в Україні // Право України. – 1994. – № 10. – С. 90 – 92.
 40.  Семчик В.І. Правові засади сільськогосподарської кооперації в Україні // Право України. – 1999. - № 5. – С.34 – 38
 41.  Семчик В.І., Погрібний О.О. Нові аспекти організації сільськогосподарського виробництва // Правова держава. - 1993. - Вип.4. - С.73-80.
 42.  Сидор В. Д. Правове регулювання застави земельних ділянок сільськогосподарського призначення в Україні. - О., 2005. - 220 с.
 43.  Станіславський В.П. Правове регулювання насінницької діяльності в Україні: монографія. – Х.: Право, 2006. – 160 с.
 44.  Стативка А.Н. Договоры в агропромышленном комплексе Украины в условиях рынка . – Харьков: Право, 1997. – 240 с.
 45.  Статівка А. Аграрні перетворення і роль особистих підсобних господарств громадян // Право України. — 2000. — № 5. — С. 27.
 46.  Статівка А. Поняття гарантій суб'єкта договірних відносин в АПК та їх класифікація // Право України. — 1998. — № 5. — С. 33—36.
 47.  Статівка А.М. Організаційно-правові питання соціального розвитку села в Україні . – Х.: Право, 2007. – 207 с.
 48.  Титова Н. І. Фермерство в Україні: Основні правові засади: Питання та відповіді. – Л.: Атлас, 1998. – 181 с.
 49.  Тулуш Л.Д., Проніна В.І., Сеперович Н.В. Оподаткування сільськогосподарських товаровиробників: стан та перспективи розвитку: Посібник. – Львів: НВФ "Українські технології", 2009. – 296 с.
 50.  Уркевич В. До питання про локальні нормативні акти, що регулюють майнові відносини у сільськогосподарському кооперативі // Предпринимательство, хозяйство и право. – 2000. – № 9. – С. 65-67.
 51.  Уркевич В.Ю. Проблеми теорії аграрних правовідносин: монографія. – Х.: Харк. юрид., 2007. – 496 с.
 52.  Уркевич В.Ю. Становлення сільськогосподарських кооперативів в умовах ринкової економіки України: деякі правові аспекти. – Х.: ООО «Одіссей», 2004. – 120 с.
 53.  Федорович В. Правові основи створення та діяльності сільськогосподарських кооперативів в Україні . – Львів: Атлас, 1998. – 142 с.
 54.  Чабаненко М. М. Про метод в аграрному праві // Право України. – 2004. – №1. – С. 122–124.
 55.  Шайбеков К. А. Развитие трудовых отношений в колхозах и совхозах // Сов. государство и право. – 1979. – №5. – С. 64–71.
 56.  Шульга М.В. Актуальные правовые проблемы земельных отношений в современных условиях. – Харьков: Консум. – 1998.
 57.  Шульга М.В, Земельно-правовые вопросы в сфере сельскохозяйственной кооперации // Збірник наукових праць учасників конференції «Національний кооперативний рух та структурні зміни в економіці України XXI століття». - Київ. -2001.-С.126-130.
 58.  Янчук В.З. Аграрне право – предмет, методи, система, завдання // Аграрне право України. – Вип. № 5.
 59.  Янчук В. З. Матеріальна відповідальність колгоспників за шкоду, заподіяну колгоспові. – К., 1989. – 168 с.

Судова та прокурорська практика

 1.  Лист Верховного суду України „Практика розгляду судами земельних спорів” від 2003.09.01
 2.  Лист Вищого арбітражного суду "Про Закон України „Про оренду землі” // Бюлетень законодавства і юридичної практики України, 2001, 00, 2
 3.  Постанова Пленуму Верховного Суду України „Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя” // Бюлетень Міністерства юстиції України, 2000, 00, 4
 4.  Постанова Пленуму Верховного Суду України „Про практику застосування судами земельного законодавства при розгляді цивільних справ” // Бюлетень законодавства і юридичної практики України, 2003, 00, 1
 5.  Роз’яснення Вищого арбітражного суду „Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом права власності на землю і землекористування” // Бюлетень законодавства і юридичної практики України, 2002, 00, 8

Інформаційні ресурси

www.rada.gov.ua − сайт Верховної Ради України.

www.kmu.gov.ua − сайт Кабінету Міністрів України.

www.mvs.gov.ua − сайт Міністерства внутрішніх справ України.

www.nbuv.gov.ua − електронний каталог Національної бібліотеки України ім. Вернадського.

www.library.ukma.kiev.ua − електронний каталог наукової бібліотеки НаУКМА.


Диплом на заказ


1. Военная держава Египта эпохи XVIII-й династии. Завоева-тельные походы Тутмоса III-го
2. Тема 6. Использование ИТ текстовых редакторов
3. Зміна дії медикаментозних речовин у випадку повторних уведень- кумуляція звикання залежність сенсибіліз
4. Системы и сети связи на GPSS-PC
5. тема заходів спрямованих на забезпечення збереження і розвитку фізіологічних і психологічних функцій опти
6. модуль 4 Налоги и налогообложение Вариант 24 Определить НДС подлежащий уплате в бюджет и заполнить нал
7. плануванняАби спільні зусилля співробітників організації були успішними вони повинні знати що від них оч
8. Керамические строительные материалы и изделия.html
9. Настоящие рекомендации разработаны на основе федерального компонента государственного образовательного с
10. тема и её составляющие 14 2
11. Учет исполнительного листа на сотрудника организации
12.  Укажите определение электрического тока Электрический ток ~ это направленное движение заряженных част
13.  Характеристика государства5 1
14. Охваченный прокалённым за день воздухом он подумал о прохладе дворца где в каждой комнате бил маленький бл
15. тематического циклического кода аппаратурная реализация которого незначительно отличается от рассмотрен
16. Тема 1 Введение ~ стр 2 8 Общие сведения о слесарном деле
17. 1] 1 Понятие и структура валютного рынка [1
18. Искусство против войн и насилия Дисциплины- парадные мажоретки маршевые группы барабанщ
19. Русская военная книга второй половины XIX века- социокультурный аспект
20. Реферат на тему- Налог на прибыль предприятий объединений и организаций Сту