Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

ЛУГАНСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ КОЛЕДЖ спеціальністі 5

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-06-20

Бесплатно
Узнать стоимость работы
Рассчитаем за 1 минуту, онлайн

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВНА КОРПОРАЦІЯ „УКРБУД”

ДВНЗ «ЛУГАНСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ КОЛЕДЖ»

спеціальністі 5.03050702 «Комерційна діяльність»

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

навчальної дисципліни 

„КОМЕРЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЙ”

2010


Розроблено викладачем| економічних дисциплін ІІ кваліфікаційної категорії

Єліною В.М. _________________

Розглянуто і схвалено| на засіданні

циклової комісії бухгалтерського обліку| та

економічних дисциплін

Протокол

№ ____ від ____  _________ 2010р.

Голова циклової комісії:

Горбенко Н.В. _______________


МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Основна задача курсової роботи забезпечити професійну підготовку студентів у відповідності з Освітньо-професійною програмою підготовки молодшого спеціаліста напрямку „Економіка і підприємництво” та кваліфікаційною характеристикою.

Метою курсової роботи є закріплення теоретичних знань студентів основ комерційної діяльності, а також оволодівання прикладними аспектами на цієї роботи на промисловому, оптовому або роздрібному підприємстві.

Курсова робота є самостійною роботою студентів. Вона виконується на останньому курсу навчання і є одною з основних та найбільш ефективних форм самостійної роботи.

Студент повинен дотримуватися встановлених вимог до змісту, оформленню курсової роботи та регламенту її виконання.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Курсова робота повинна бути написана на основі глибокого вивчення конкретного промислового або торгового підприємства, де студент проходив практику або де працює.

При виконанні роботи обов'язково повинні бути використані теоретичні та практичні матеріали, виявлено все передове, практично обмірковано все відстале.

Важною вимогою у виконанні курсової роботи є повна самостійність. Якщо встановлюється факт списання, робота оцінюється незадовільно. Таку ж оцінку отримують роботи, які написані тільки на основі літературних джерел без використання практичної діяльності підприємства.

Робота повинна бути виконана на машинописних аркушах від руки чорною пастою, чітко, грамотно та охайно.

Обсяг курсової роботи має бути в межах 25 - 30 сторінок стандартного формату. Зміст роботи повинен відповідати плану, який, в свою чергу, має відбивати суть теми, що розглядається, її внутрішню структуру.

Процес виконання курсової роботи поділяється на декілька етапів, а саме:

 1.  вибір теми курсової роботи;
 2.  підготовка до написання роботи;
 3.  складання попереднього плану;
 4.  підбір літературних джерел і фактичного матеріалу;
 5.  консультації з керівником та уточнення плану роботи;
 6.  написання і оформлення курсової роботи;
 7.  рецензування у керівника курсової роботи;
 8.  доопрацювання після рецензії;
 9.  захист курсової роботи.

ВИБІР ТЕМИ КУРСОВОЇ РОБОТИ, ПІДГОТОВКА ДО НАПИСАННЯ РОБОТИ ТА СКЛАДАННЯ ПОПЕРЕДНЬОГО ПЛАНУ

Вибір теми майбутньої роботи - це перший етап її виконання. Активний вибір теми починається зі спільної наради студентів і викладачів - керівників роботи. При цьому, слід враховувати актуальність теми для об'єкта проведення аналізу, професійні інтереси студента. Орієнтовну тематику курсової роботи наведено в додатку 1. Студент може запропонувати свою тему роботи, погоджену з викладачем. Вибрана тема затверджується керівником.

План - основа будь-якої роботи. Він визначає структуру, зміст, логічний взаємозв'язок окремих частин роботи. З плану видно, наскільки глибоко студент вивчив матеріал обраної теми і зміг виділити головне, як він зрозумів поставлену задачу в цілому. На основі вивчення нормативних документів, статичних даних, спеціальної літератури, фактичних даних підприємства, консультацій з викладачем студент складає спочатку укрупнений, а потім деталізований план курсової роботи, який протягом подальшої роботи може доповнюватись і уточнюватись. План роботи та її основні положення необхідно узгоджувати з керівником. Структура плану повинна відповідати вимогам, що пред'являються до курсової роботи. Примірний план наведено в додатку 2.

ПІДБІР ЛІТЕРАТУРИ

Літературу до курсової роботи студент підбирає самостійно використовуючи для цього бібліотечний фонд. Особливу увагу слід звернути на періодичні видання: газети, журнали, де можна знайти найновіші дані.

Відібрана література підлягає уважній обробці. Попереднє ознайомлення включає побіжний огляд змісту, читання передумови, анотації. Потім приділяють увагу більш детальному вивченню окремих розділів, що стосуються обраної теми.

У процесі опрацювання літератури на окремих аркушах або картках роблять конспективні записи, виписки з тексту, цитати, зразки таблиці і таке інше. При цьому слід робити повні бібліографічні записи джерел: автора, назву книги (статті), видавництва, року видання, обсяг книги з тим, щоб використати всі записи для підготовки списку використаної літератури.

 

СТРУКТУРА І ЗМІСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Курсова робота повинна бути логічно побудованою, мати цілісний і завершений вид.

При написанні курсової роботи слід додержуватись наступних вимог:

 •  відповідність основних положень  роботи та її спрямованості законам
  України та постановам і декретам Уряду;
 •  достатня повнота і комплексність фактичного матеріалу, що дозволяє
  аналізувати всі основні питання обраної теми;
 •  економічна грамотність і достатня глибина аналізу матеріалу;
 •  наявність у роботі пропозицій і висновків щодо вдосконалення питань
  обраної теми;
 •  відсутність помилок і акуратність виконання роботи.

Складовими частинами курсової роботи є: вступ, основна частина та висновки.

Вступ. У вступі необхідно показати актуальність даного предмету, з якого пишеться курсова робота, практичну його значимість. Треба також вказати мету і задачі курсової роботи.   Рекомендований     обсяг     вступу -1-2 стор.

Основна частина. При написанні основної частини роботи треба ознайомитись з діяльністю підприємства, з матеріалами, які характеризують роботу підприємства згідно з обраною темою. Надати повну характеристику роботи підприємства в сучасних умовах, використовуючи практичний матеріал.

ЗМІСТ ТЕМ КУРСОВОЇ РОБОТИ:

 1.  Формування асортименту товарів у магазині.

У роботі необхідно розкриті питання формування та регулювання асортименту товарів на оптових та роздрібних підприємствах, сутність понять асортименту та торгової номенклатури, питання планування асортименту, роль товарних запасів та управління ними. Курсова роботи повинна містити розрахунки показників формування асортименту, аналіз відповідності його асортиментному переліку. У висновках необхідно відмітити пропозиції по вдосконаленню роботи з формування асортименту.

 1.  Налагодження господарських зв’язків.

У роботі необхідно розкриті питання регулювання господарських зв’язків у торгівлі, види комерційних договорів, їх поряд укладання, зміни та розірвання, відповідність за порушення умов договору. Відзначити основних контрагентів підприємства, яке досліджується, порядок встановлення та регулювання з ними господарських зв’язків. Які договори укладаються та хто за це відповідає на підприємстві. Відмітити необхідність встановлення прямих договірних зв’язків. Розробити економічне обґрунтування встановлення тих чи інших зв’язків на даному етапі діяльності підприємства.

 1.  Організація діяльності комерційних служб.

Дану тему перш за все необхідно розпочати з розкриття питання організаційно-правових форм організації роботи комерційних підприємств, існуючих структур комерційних служб. Визначити структуру та  організацію управління комерційною діяльність на конкретному підприємстві, а також шляхи вдосконалення діяльності комерційних служб на підприємстві, яке досліджується.

 1.  Дослідження ринку в комерційної діяльності підприємства.

Необхідно розкрити сутність дослідження ринку товарів, послуг, сировини або матеріалів, її роль у комерційної діяльності підприємства. Розглянути  існуючи методи дослідження, та визначити, які найбільш широко використовуються на підприємстві. Доцільно також розглянути, як проводиться дослідження ринку на конкретному підприємстві і визначити їх вплив на реалізацію концепції комерційної діяльності.

 1.  Планування системи показників комерційної діяльності.

У роботі необхідно розглянути сутність основних показників ефективності комерційної діяльності. Методику планування цих показників на конкретному підприємстві. Розглянути питання розробки довгострокових, середньострокових та короткострокових планів. Визначити як існуюче планування на підприємстві відповідає поставленим цілям.

 1.  Планування закупівельної комерційної діяльності на промисловому підприємстві.

У даній темі необхідно розкрити сутність планування забезпечення підприємства матеріальними ресурсами, визначення потреб виробничих цехів у матеріальних ресурсах. Розглянути організацію цього процесу на конкретному підприємстві та зробити аналіз закупівельної діяльності цієї організації.

 1.  Організація матеріально-технічного забезпечення промислового підприємства.

У даній темі необхідно розкрити питання організації матеріально-технічного забезпечення – порядок та умови укладання договорів постачання матеріальних ресурсів, основні форми розрахунків, документальне оформлення відпуску матеріалів та доставці їх у цех. На прикладі підприємства, яке досліджується зробити аналіз закупівельної діяльності та визначити пропозиції щодо підвищення ефективності організації матеріально-технічного забезпечення.

 1.  Організація збутової комерційної діяльності на промисловому підприємстві.

У роботі необхідно розглянути роль збуту продукції на підприємстві, планування асортименту продукції та її збуту, організацію оперативно-збутової роботи. Зробити аналіз ефективності збутової діяльності на підприємстві, яке досліджується. Розробити заходи з вибору найбільш ефективних каналів збуту продукції на сучасному етапі діяльності підприємства.

 1.  Зовнішньоекономічна комерційна діяльність на підприємстві.

Дану тему необхідно розпочати з розкриття питань сутності та необхідності здійснення зовнішньоекономічної діяльності для підприємств, існуючого митно-тарифного регулювання. Розглянути на конкретному підприємстві порядок та документальне оформлення зовнішньоторгових угод. Відзначити долю самостійності підприємства в прийнятті комерційних зовнішньоторгових рішень, виділити загрози та можливості для розвитку таких відносин підприємства у сучасних умовах зовнішньоторгової політики нашої держави та інших держав світу.

 1.  Комерційна робота та технологія продажу товарів.

Дану тему можна розглядати на  прикладі організації продажу конкретних видів товарів (взуття, одягу, будівельних товарів та ін.) Тема потребує розкриття організації оптового або роздрібного продажу товарів, правил приймання, розміщення та викладки товарів. Проаналізувати на скільки підприємство застосовує научи підходи до організації продажу товарів. Які послуги використовуються для покупців або клієнтів. Розглянути технологічне обладнання, яке застосовує підприємство для продажу свого товару. Також доцільно провести розрахунки коефіцієнтів використання корисної площі складу або магазину та зробити висновок об їх відповідності встановленим нормативам.

 1.  Складське господарство.

Дану тему можна розглядати на  прикладі організації збереження  конкретних видів товарів (взуття, одягу, будівельних товарів та ін.). У роботі необхідно розкрити таки теоретичні питання: види та функції товарних складів, організацію складських операцій, прийому товарів з кількості та з якості, визначення місць збереження та відпуску товарів зі складу. Розглянути документальне оформлення прийому, збереження та відпуску товарів на підприємстві, яке досліджується. Визначити ефективність використання складських площ та зробити з цього висновки або надати конкретні пропозиції.

 1.  Комерційно-посередницька діяльність.

Тема потребує розкриття сучасного розвитку комерційних структур торгово-посередницької діяльності, організаційні форми їх існування та функції які вони виконують. На прикладі конкретного посередницького підприємства розглянути організацію його діяльності, встановлення господарських взаємин з виробничими та роздрібними організаціями, особливості отримання прибутку. На прикінці роботи зробить висновок о необхідності або марності існування цього підприємства.

 

13. Мерчандайзинг, як ефективна форма організації торгівлі.

Розкрити основну сутність та психологічні аспекти мерчендайзингу для покупців. Висвітлити організацію системи мерчандайзингу, використання рекламно-інформаційної підтримки, вимір її ефективності. Розкрити на прикладі конкретного комерційного підприємства організацію та принципи побудови системи мерчандайзингу. Зробити оцінку її ефективності та запропонувати свої пропозиції з побудови економічно доцільної системи мерчандайзингу на підприємстві.

 

14. Електронна комерція.

Розкрити основні положення щодо організації електронної комерції, принципи, сфери застосування, бар’єри щодо побудови такого роду діяльності. Висвітлити основні характеристики економічної моделі електроної комерції. Розглянути побудову електронного бізнесу на прикладі діючого підприємства: принципи роботи, описання Web-сторінки, переваги такого виду діяльності для підприємства. Зробити висновки та надати пропозиції щодо ефективності використання такого роду комерції для підприємства.

15.  Торгові послуги, як критерій підвищення ефективності роботи.

 У даній темі необхідно розкрити сутність послуг, вимоги, які до них пред’являються. Визначити, які послуги можуть надаватися в оптовій торгівлі, а які в роздрібній, у чому полягають особливості їх організації. На прикладі конкретного підприємства встановити які воно використовує послуги та яка їх соціально-економічна ефективність. Зробити висновки та надати особисті пропозиції.

16. Вдосконалення форм та методів продажу та обслуговування покупців.

Дану тему доцільно розглядати на прикладі роздрібного підприємства. Розкрити основні форми та методи продажу, визначити соціальний та економічний ефект самообслуговування. Зробити аналіз ефективності роботи магазину за такими критеріями: зростання товарообігу, пропускна спроможність торгового залу, чисельність торгових працівників та їх продуктивність, питома вага торгової площі в загальній площі магазину, кількість надаваємих послуг та ін. З’ясувати, чи застосовуються «активні» форми продажу та обслуговування покупців.

17. Організація приймання  товарів.

Ця тема повинна бути розглянута як найважливіший елемент технологічного процесу у магазині. Необхідно докладно висвітлити порядок, строки приймання товарі з кількості та з якості, яким документами регламентується цей процес, хто має право здійснювати приймання, які супровідні та транспортні документи оформлюються та ін. На прикладі конкретного підприємства визначити який у них існує порядок приймання та оформлення документів. Встановити недоліки та відповідність існуючому порядку приймання.

18. Поза магазинні та особливі форми продажу.

Розглянути форми позамагазинного роздрібного продажу, його документаційного регламентування та порядку продажу. Розкрити сутність особливих форм продажу, їх нормативне регулювання та правила продажу. З’ясувати напрямки розвитку цих форм. В практичній діяльності підприємства проаналізувати які форми застосовуються, які переваги надає ця діяльність підприємству. Зробити висновки та запропонувати зміни щодо вдосконалення цих форм продажу.

19. Валютний ринок, як сучасний елемент комерційної діяльності

Організація товаропросування товарів.Заключна  частина.  Заключна частина роботи  -  це  висновок.  Вона включає коротке резюме з усього змісту курсової роботи. Тут уміщуються висновки і    рекомендації, підводяться підсумки роботи. Висновки повинні бути обґрунтованим, реальними і мати практичну цінність. Обсяг заключної частини 1-2 сторінки.

Після заключної частини розміщується список використаної літератури. Окремі частини тексту (об'ємні розрахунки, методики, таблиці і також інше) можуть бути внесені в додатки. В додатки також виносять звітні форми, схеми, витяги з окремих документів.

20. Організація товаропросування товарів.

Розкрити зміст комерційної роботи по просуванню товарів, форми, їх переваги та недоліки. У практичній частині розкрити організацію товаропросування на підприємстві, яке досліджується. Зробити висновки щодо ефективності використання для підприємства того чи іншого каналу  збуту. Надати свої пропозиції.

 


ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Робота, повинна бути написана чітким розбірливим почерком, грамотно, охайно. Слід уникати в роботі книжкових висловів і фраз. Необхідно самостійно формувати свої думки, не допускати повторень, уважно стежити за тим, щоб у роботі не було протиріч між окремими її розділами.

Робота комплектується в такій послідовності:

 •  Титульний аркуш;
 •  Лист завдання;
 •  Реферат;
 •  Зміст роботи;
 •  Вступ;
 •  Основна частина, що складається з окремих розділів;
 •  Заключна частина (висновки);
 •  Список літератури;
 •  Додатки.

Зразок титульного аркушу наведено в додатку 3. Зміст оформляється у вигляді переліку назв розділів роботи, для кожного з яких зазначається відповідний номер початкової сторінки тексту.

Курсова робота має бути написана від руки або віддрукована чітко, охайно, без виправлень. При оформленні курсової роботи слід дотримуватись встановлених стандартом вимог.

Текст пишеться з однієї сторони білого паперу формату А4 (210 х 297 мм) з рамкою, зразок якого наведений у додатку 4.  Реферат та зміст роботи пишуться на аркушах з великим штампом, а останні – на аркушах з маленьким штампом. Відстань між заголовком і текстом має бути 10-15 мм, між верхнім полем та заголовком 5мм. Кожне питання, зазначене в плані курсової роботи, повинно починатись з нової сторінки і мати свій заголовок. Якщо заголовок складається з двох речень, то розділяють крапкою. Крапка наприкінці заголовка не ставиться. Скорочення слів тексту, крім загальноприйнятих, не допускається. Розділи позначають порядковими номерами арабським цифрами (1,2,3), підрозділи - номерами розділу та підрозділу через крапку (4.1, 4.2 або 5.1, 5.2 тощо).

Нумерація сторінок має бути наскрізною: номер сторінки проставляється арабськими цифрами в правому нижньому кутку, але на титульному аркуші номер проставляти не слід. Курсова робота пишеться чорною пастою. Цифровий матеріал, який студент вважає за доречним вмістити у текст роботи, як правило, подається у табличній формі. Назва таблиці підписується вверху над нею наступним чином: прописними буквами пишуть слово «Табл», проставляють номер розділу та порядковий номер, ставлять крапку (знак «№» перед цифрою не ставиться). Далі продовжуючи той самий рядок, з великої літери вписують назву таблиці, яка повинна відображати його зміст.

Ілюстративний матеріал у формі схем, документів, графіків, вміщений в основну частину курсової роботи, оформляється наступним чином: знизу під ілюстрацією прописними буквами пишуть слово «Мал», проставляють номер розділу та порядковий номер, ставлять крапку (знак «№» перед цифрою не ставиться). Далі продовжуючи той самий рядок, з великої літери вписують назву ілюстративного матеріалу, яка повинна відображати його зміст.

Нумерація ілюстрацій здійснюється окремо від нумерації таблиць та у кожному розділі починається знову. В тексті курсової роботи мають бути посилання на всі вміщені ілюстрації та таблиці.

У тексті мають бути зроблені посилання на джерела, з яких була запозичена інформація. Перелік джерел інформації, що була використана, під час виконання курсової роботи, укладають у такій послідовності:

1. Закон України.

2. Інструкції та   нормативні   акти,   видані   Міністерством   економіки
України, галузевими міністерствами, іншими установами та відомствами.

3. Навчально-методична, спеціальна література в алфавітному порядку із
зазначенням   прізвища   та   ініціалів   автора,   видавництва,   року   видання.
Наприклад. Панкратов Ф.Г. Коммерческая деятельность, Москва, 1996г.

4. Журнальні та газетні статті, їх слід записувати так: прізвище та ініціали автора, назва статті, назва журналу чи газети, рік видання, номер журналу чи газети.

Додатки до курсової роботи оформлюють так: у правому верхньому кутку аркуша з прописної букви пишуть слово «Додаток» та вказують його порядковий номер (знак «№» перед цифрою не ставиться). Послідовність уміщення додатків визначається порядком появи посилань на них у тексті. Нумерація додатків здійснюється наскрізне, підряд, від першого до останнього, арабськими цифрами.

Усі додатки, незалежно від їх характеру (звітні форми, таблиці, схеми і т. і.) повинні мати заголовок, у якому відображено зміст інформації, що містить той чи інший додаток.

В кінці роботи слід залишити чистим один аркуші для рецензії.

Оформлена відповідно до сформульованих вимог та повністю укомплектована курсова робота повинна бути зброшурована (переплетена) у твердій обкладинці.

Завершену роботу студенти надають на рецензію викладачу згідно з терміном, визначеним навчальним графіком.

РЕЦЕНЗУВАННЯ І ЗАХИСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Курсову роботу рецензує викладач-керівник роботи. В рецензії викладач відмічає позитивні сторони і недоліки роботи.

Курсова робота, яка має позитивну оцінку, допускається до захисту. При підготовці до захисту студенту необхідно ознайомитись з рецензією.

На захисті студенти повинні розкрити основний зміст роботи, обґрунтувати свою точку зору з приводу проведеного аналізу, відповідати на питання рецензента і членів комісії.

Після захисту курсової роботи студент отримує оцінку («відмінно», «добре», «задовільно»), яку викладач виставляє в залікову відомість і залікову книжку студента.

Робота з незадовільною оцінкою підлягає переробці протягом терміну, встановленого учбовим закладом. Студент, що отримав незадовільну оцінку, не допускається до екзамену з даного предмету. Термін повторного захисту курсової роботи також встановлюється учбовим закладом.

Оцінку «відмінно» отримує студент, в якого акуратно і правильно оформлена курсова робота, яка має цільову спрямованість, вміщує глибокий аналіз питань обраної теми, висновки про позитивні моменти і недоліки, виконана в зазначений термін.

Оцінку «добре» одержує студент за роботу, у якій виконані всі вказані вимоги, але є деякі недоліки стилістичного чи методичного характеру, недостатньо аргументовані висновки і пропозиції. Робота повинна бути виконана охайно.

Оцінку «задовільно» отримує студент, в якого недостатньо розкриті теоретичні питання, слабо проведений аналіз, висновки і пропозиції аргументовані недостатньо, оформлення неакуратне.

Роботи, які не відповідають вказаним вимогам, повертаються до доопрацювання.


Додаток 1

ОРІЄНТОВАНА ТЕМАТИКА КУРСОВОЇ РОБОТИ

 1.  Формування асортименту товарів у магазині.
 2.  Формування асортименту товарів на оптовому підприємстві.
 3.  Налагодження господарських зв’язків у роздрібній торгівлі.
 4.  Налагодження господарських зв’язків в оптовій торгівлі.
 5.  Організація діяльності комерційних служб на виробничому підприємстві.
 6.  Організація діяльності комерційних служб у торгівлі.
 7.  Дослідження ринку в комерційної діяльності підприємства.
 8.  Планування системи показників комерційної діяльності на підприємстві.
 9.  Планування закупівельної комерційної діяльності на промисловому підприємстві.
 10.  Організація матеріально-технічного забезпечення промислового підприємства.
 11.  Організація збутової комерційної діяльності на промисловому підприємстві.
 12.  Зовнішньоекономічна комерційна діяльність на підприємстві.
 13.  Комерційна робота та технологія оптового продажу товарів.
 14.  Комерційна робота та технологія роздрібного продажу товарів.
 15.  Складське господарство на виробничому підприємстві.
 16.  Організація складського збереження товарів у торгівлі.
 17.  Комерційно-посередницька діяльність.
 18.   Мерчандайзинг, як ефективна форма організації торгівлі
 19.   Електронна комерція.
 20.   Торгові послуги, як критерій підвищення ефективності роботи.
 21.   Вдосконалення форм та методів продажу та обслуговування покупців.
 22.   Організація приймання  товарів.
 23.   Поза магазинні та особливі форми продажу.
 24.   Валютний ринок, як сучасний елемент комерційної діяльності
 25.   Організація товаропросування товарів.
 26.  Договори постачання, та їх роль в організації комерційних відносин.
 27.  Ефективні форми організації рекламно-інформаційного забезпечення у магазині.


Додаток 2

ПРИМІРНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Зміст

Ведення             5

Розділ 1 Теоретичні основи щодо формування асортименту    

1.1 Сутність понять асортименту та асортиментної політики  6

1.2 Класифікація асортименту товарів      10

Розділ 2 Формування асортименту товарів в  оптовій ланки  

2.1 Принципи формування асортименту     15

2.2 Організація контролю асортименту  в оптовій торгівлі  23

Розділ 3 Дослідження діяльності з формування асортименту у ТОВ „Оптторг”

 1.  Загальна характеристика підприємства     24
  1.  Аналіз функцій щодо формування асортименту   25
  2.   Шляхи вдосконалення діяльності з формування асортименту 27

Висновки і пропозиції          29

Список використаних джерел         31


Додаток 3  
ЗРАЗОК ТИТУЛЬНОГО АРКУШУ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВНА БУДІВЕЛЬНА КОРПОРАЦІЯ «УКРБУД»

ДВНЗ «ЛУГАНСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ КОЛЕДЖ»

КУРСОВА РОБОТА

На тему: Формування асортименту товарів на оптовому підприємстві

ТОВ «Оптторг»

5.03050702 КР 4.7 01 012

Виконав:

студент групи ДК-31

______  А.А. Іванов

        

Перевірив викладач:

_______ В. М. Єліна

2010


Додаток 4
ЗРАЗОК ПАПЕРУ ФОРМАТУ А4,  ЩОДО РОЗМІЩЕННЯ ЗМІСТУ

Додаток 4 ЗРАЗОК ПАПЕРУ ФОРМАТУ А4,  ЩОДО РОЗМІЩЕННЯ  ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ


ЛБК

30

Акрушів

іт.

Формування асортименту товарів на оптовому підприємстві ТОВ «Оптторг»

 Затверд.

Н. Контр.

Реценз.

Єліна В.М.

Перевір.

Волкова Н. Р.

Розроб.

5. 03050702  КР  0000  012 ПЗ

4

Арк.

Дата

Підпис

№ докум.

Лист

Змн.

5. 03050702  КР  0001  012

5

Арк.

Дата

Підпис

№ докум.

Арк.

Змн.


Диплом на заказ


1. Увеличение нефтеотдачи пластов с применением микробиологического воздействия на примере Западно-Лениногорской площади Ромашкинского месторождения НГДУ Лениногорскнефть
2. Разработка региональной справочной общегеографической карты Смоленской области для Атласа Центра РФ
3. Сентиментализм в России
4. военнослужащей Манелюк Н
5.  Вопросы для повторения 1
6. тематическая семейная разделенная; чаще всего обозначается символом Е shred или Ес common общая описываются ти
7. задание Определяем коэффициент полезного действия.html
8. а Развитие топливной промышленности казалось бы обусловлено в первую очередь имеющимися запасами разли
9. Подготовка и повышение квалификации учителей в Ярославской губернии в конце 19 - начале 20 века
10. заданием для проверки сформированности компетенции- способности студента к осуществлению теоретической дея
11. різному пояснювали природу виховання.html
12.  В конце 2 Роль економічного аналізу в обгрунтуванні управлінських рішень
13. Тема- Адаптация детей в детском саду Воспитатель- Назарова Мария Олеговна
14. день Мужества посвященному дню защитника отечества название команды указать фамилии и и
15. экономических проблем Политика доходов и заработной платы учебник под редакцией доктора экономическ
16.  Предыстория Такие народы Древнего Востока как египтяне вавилоняне иудеи финикияне обладали сравнит
17. Анализ денежных форм обращения в России
18. Роберт Оуэн - социалист-утопист
19. модуль 4 Налоги и налогообложение Вариант 4 Определить НДС подлежащий уплате в бюджет и заполнить нал
20. Вариант 1 К странам переселенческого типа относится-