Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

кваліфікаційною комісією МВС України як судові експерти за певною експертною спеціальністю

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-06-20

Бесплатно
Узнать стоимость работы
Рассчитаем за 1 минуту, онлайн

Експертизи проводяться працівниками, які атестовані Експертно-кваліфікаційною комісією МВС України як судові експерти за певною експертною спеціальністю.

Експертизи і дослідження виконуються за черговістю надходження матеріалів, крім невідкладних випадків.
Строк виконання експертизи визначається з дня отримання експертом (експертами) матеріалів до дня відправлення висновку експерта (експертів) органу чи особі, які призначили експертизу.
Термін виконання експертизи визначається відповідно до її складності: проста експертиза виконується у термін не більше 15 робочих днів, а складна, багатооб'єктна та комплексна - не більше 1 місяця. Термін виконання експертизи може бути про-довжений керівником експертно-криміналістичного підрозділу за погодженням з органом чи особою, які призначили експертизу, після попереднього вивчення матеріалів експертизи.
До терміну проведення експертизи не входить час виконання клопотання про надання додаткових матеріалів, необхідних для вирішення поставлених перед експертом питань або усунення інших недоліків, допущених органом чи особою, які призначили експертизу.
Якщо через об'єктивні чинники (реальне навантаження експертів, тимчасова відсутність експерта на службі через хворобу, перебування у відпустці, відрядженні, навчанні тощо) експертиза не може бути виконана у місячний термін з дня надходження матеріалів; орган чи особа, які призначили експертизу, у 5-ден-ний термін інформуються про зазначене, а також про орієнтовні терміни виконання експертизи.
У разі невідповідності надісланих на експертизу матеріалів їх переліку в супроводжувальних документах комісійно, в присутності інших працівників експертно-криміналістичного підрозділу, складається акт у двох примірниках, один з яких із супро-воджувальним листом направляється до органу чи особі, які призначили експертизу.
Речові докази, які надійшли на дослідження, зберігаються в умовах, що виключають їх втрату і псування, зокрема:
• коштовні метали і камені, вироби з них, цінні папери, грошові знаки зберігаються в сейфі, що опечатується;
• наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги і прекурсори; легкозаймисті речовини зберігаються окремо від інших речових доказів у спеціально відведених приміщеннях або в металевих шафах, що опечатуються;
• вогнепальна зброя, боєприпаси, вибухові речовини та пристрої, засоби підриву зберігаються в спеціально обладнаних при¬міщеннях згідно з вимогами наказів МВС, що регламентують їх зберігання.
При проведенні дослідження експерт повинен вживати заходів щодо збереження поданих на дослідження об'єктів з метою недопущення їх знищення або пошкодження.
Якщо за характером дослідження зберегти об'єкт неможливо, на його пошкодження або знищення повинна бути отримана письмова згода органу чи особи, які призначили експертизу, ок¬рім випадків, коли таке знищення або пошкодження передбачене загальноприйнятими методиками досліджень (відстріл і знешкодження боєприпасів та вибухових пристроїв, розрізання пломб і замків, вилучення проб фарб, пально-мастильних мате-
ріалів, спиртовмісних речовин тощо). Якщо має місце пошкодження або знищення об'єкта в процесі дослідження, до висновку експерта вноситься відповідний запис. У разі наявності залишків після знищення або пошкодження об'єкта під час дослідження, вони підлягають поверненню,
Документальні матеріали, які були об'єктами дослідження, помічаються відповідними штампами експертного підрозділу. Речові докази та інші матеріали опечатуються, про що робиться відповідна примітка у висновку експерта, та направляються фельдзв'язком, передаються посильним або безпосередньо ор¬гану чи особі, які призначили експертизу, під підпис з обов'язковою відміткою в журналі реєстрації матеріалів, які надійшли на експертизу і дослідження.
Громіздкі та крихкі речові докази відправці поштою не підлягають, а повертаються органу чи особі, які призначили експертизу, під підпис в журналі реєстрації матеріалів, які надійшли на експертизу чи дослідження.
Харчові продукти, які можуть швидко зіпсуватися, у разі неможливості їх негайної здачі органу чи особі, яка призначила експертизу, підлягають знищенню. Вибухові пристрої та речовини, у яких за технічними умовами вийшли строки зберігання, підлягають знищенню. Про ці факти вказується у висновку експерта.
Орган чи особа, які призначили експертизу, забезпечують транспортування речових доказів, якщо вони не підлягають пересиланню поштою.
Залишення речових доказів в колекції ДНДЕКЦ МВС України чи інших підрозділів експертної служби проводиться за рішенням суду, який розглянув кримінальну справу. До винесення рішення суду, за узгодженням зі слідчим чи особою, яка проводить дізнання, речові докази можуть залишатися в ДНДЕКЦ, НДЕКЦ та їх структурних підрозділах.
Підставою для проведення експертизи є постанова особи, яка проводить дізнання, слідчого, прокурора або ухвала суду, вине¬сена відповідно до чинного законодавства.
При проведенні повторної чи додаткової експертиз експерт, крім постанови (ухвали) і матеріалів для дослідження, повинен мати висновок експерта, який проводив первинну експертизу.
Після одержання постанови (ухвали) про призначення експертизи керівник ДНДЕКЦ, НДЕКЦ або їх структурних підроз ділів доручає її проведення одному або декільком експертам з урахуванням їх спеціальності і кваліфікації.
Проведення експертизи двом або більше експертам дору¬чається у разі:
- призначення комісійної експертизи;
- необхідності залучення для вирішення поставлених питань
експертів різної спеціалізації;
- проведення експертизи вибухових пристроїв і речовин;
- необхідності дослідження значної кількості об'єктів.
Додаткова експертиза доручається тому ж експерту, який про¬водив первинну експертизу, або іншому експерту, повторна — тільки іншому експерту (експертам).
Речові докази, які надіслані на експертизу (експертне дослідження), приймаються тільки в упакованому і опечатаному вигляді з описом вмісту на упаковці, зазначенням номера кримі¬нальної справи (або іншими реквізитами якщо це матеріали дослідної перевірки) та підписами понятих, які брали участь у попередньому огляді та подальшому пакуванні речових до¬казів.
У процесі вивчення матеріалів експерт звертає увагу на ха¬рактер і цілісність упаковки, наявні написи, відтиски печаток, штампів, забезпеченість збереження слідів на речових доказах. Факти неналежного пакування речових доказів, пошкодження упаковки, що дозволяють стороннім особам вилучити вміщені в неї об'єкти, наявність слідів повторного пакування або інші обставини, які можуть вплинути на результати експертизи, обов'язково відображаються в дослідницькій частині висновку екс¬перта.
Після розкриття упаковки експерт звіряє відповідність об'єктів їх переліку в постанові (ухвалі) про призначення експертизи та з'ясовує, чи достатнім для дачі висновку є обсяг наявних ма¬теріалів.
У разі недостатності матеріалів для вирішення поставлених у постанові (ухвалі) питань, експерт повинен у п'ятиденний термін порушити клопотання перед органом чи особою, які призначили експертизу, про надання додаткових об'єктів. Якщо кло¬потання не було задоволено впродовж місяця, експерт доповідає матеріали керівникові для вирішення питання щодо їх повернення без виконання.


Диплом на заказ


1. Ивановский государственный университет Юридический факультет Кафедра конституционного администрати
2. то конспекты или учебники прижав их к груди в джинсовой куртке
3. Структура психологического консультировани
4. ТЕМА ЛЕКЦИИ- Учение об инфекции
5. Тема 14 Привлечение в качестве обвиняемого
6. Пояснительная записка Практика выступает важным интегрирующим и стержневым личностнопрофессионально
7. Лазер
8. 10 2810 01
9. тема господарського обліку складається з таких його видів- статистичного оперативнотехнічного бухгалтерс
10. Двойственность Познания по Учению Св Григория Паламы (Double Knowledge ccording to Gregory Plms)
11. Учет операций по расчетным счетам
12. 3 Лабораторная работа 2
13. В конструкции аппарата используются стандартные изделия эллиптические днища фланцы цилиндрические обе
14. Математический расчет дальности Wi-fi сигнала
15. Кентерберийские рассказы (Cnterbury Tles)
16. а Административная реформа в современной России Вопросы
17. Эффективность внедрения CRM-систем
18. славянскими книгами
19. ТЕМАТИКИ Євстаф'єв Руслан Юрійович УДК 519
20. РОЛЕВОЙ УСТАНОВКИ