Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

Газові закони Плоскі і сферичні дзеркала побудова зображення в них

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-06-20

Бесплатно
Узнать стоимость работы
Рассчитаем за 1 минуту, онлайн

******

Золочівський коледж ЛНАУ

Дисципліна “Фізика”

Білет №  

 1.  Ізопроцеси в газах. Газові закони.

 1.  Плоскі і сферичні дзеркала, побудова зображення в них.

 1.  Задача. Визначити число молів повітря в кімнаті обємом 90 м3 при температурі 27 С і тиску 10 5  Па.

   

        Викладач:                                                           ***

Голова циклової комісії                                   ***

******

Золочівський коледж ЛНАУ

Дисципліна “Фізика ”

Білет №   

 1.  Електричний струм у напівпровідниках. Залежність опору напівпровідника від температури та освітленості. Застосування напівпровідників у техніці.

 1.  Когерентність. Інтерференція та дифракція світла. Дифракційна решітка.  Дисперсія світла.

 1.  Задача: Тіло масою 0,2 кг підвішено на пружині жорсткість якої k=2*103Н/м. Визначити частоту власних коливань всього тіла на пружині.

 

        Викладач:                                                           ***

Голова циклової комісії                                   Курдибан О.П

Міністерство аграрної політики та продовольства  України

Золочівський коледж ЛНАУ

Дисципліна “Фізика ”

Білет №  

 1.  Електричний струм в електролітах. Закони електролізу. Застосування електролізу.

 1.  Шкала електромагнітних хвиль. Застосування інфрачервоного, ультрафіолетового та рентгенівського випромінювань.

 1.  Задача: Скласти рівняння гармонічного коливання математичного маятника, довжина якого 2,45 м, а  амплітуда коливань 0,1м.

       Викладач:                                                           ***

Голова циклової комісії                                   ***

******

Золочівський коледж ЛНАУ

Дисципліна “Фізика ”

Білет №  

 1.  Електричний струм у вакуумі. Електронна емісія. Електронно-променева трубка.
 2.  Ідеальний газ. Рівняння стану ідеального газу.
 3.  Задача. Тіло, що летить з швидкістю 10 м/с, розірвалося на два осколки масою 0,6 і 0,4 кг. Швидкість більшого осколка зросла до 25 м/с. Знайти швидкість меншого осколка.

 

      Викладач:                                                           ***

Голова циклової комісії                                   ***

******

Золочівський коледж ЛНАУ

Дисципліна “Фізика ”

Білет №   

 1.  Електромагнітне поле, його матеріальність. Електромагнітні хвилі, їх властивості.
 2.  Поверхневий натяг. Капілярні явища. Явища змочування і капілярності у природі і техніці.
 3.  Задача. Визначити дефект маси і енергію зв’язку ізотопу тритію 1 3Н.

        Викладач:                                                         ***

Голова циклової комісії                                   ***

******

Золочівський коледж ЛНАУ

Дисципліна “Фізика ”

Білет №

 1.  Явище електромагнітної індукції. Закон електромагнітної індукції. Правило Ленца.
 2.  Принцип дії теплових двигунів. ККД теплового двигуна. Роль теплових двигунів у господарстві. Проблеми захисту навколишнього середовища від забруднення.
 3.  Задача. Дана схема змішаного з’єднання чотирьох опорів по 10 Ом кожний. Знайти загальний (еквівалентний) опір цієї ділянки кола.

       Викладач:                                                         ***

Голова циклової комісії                                   ***

******

Золочівський коледж ЛНАУ

Дисципліна “Фізика ”

Білет №  

 1.  Взаємодія струмів. Магнітне поле струму. Магнітна індукція. Сила Ампера, сила Лоренца.

 1.  Корпускулярно-хвильовий дуалізм. Тиск світла. Досліди Лебедєва.

 1.  Задача. Через блок перекинуто нитку, до  якої причеплено тягарці масою 200 г. Яку силу треба прикласти до одного з тягарців, щоб вони почали рухатися з прискоренням 0,5 м/сек2.

       Викладач:                                                           ***

Голова циклової комісії                                   ***

******

Золочівський коледж ЛНАУ

Дисципліна “Фізика ”

Білет №  

 1.  Електрорушійна сила. Закон Ома для повного кола. Робота і потужність струму.

 1.  Поширення коливань у пружних середовищах. Поперечні і подовжні хвилі. Довжина хвилі. Зв’язок між довжиною хвилі, швидкістю її поширення та періодом (частотою).

 1.  Лабораторна робота. Визначення фокусної відстані та оптичної сили тонкої лінзи.

        Викладач:                                                        ***

Голова циклової комісії                                   ***

******

Золочівський коледж ЛНАУ

Дисципліна “Фізика ”

Білет №   

 1.  Електричний струм. Закон Ома для ділянки кола без е.р.с. Опір.

 1.  Кристалічні та аморфні тіла.

 1.  Задача. Визначити імпульс кванта рентгенівського випромінювання, довжина хвилі якого 5 нм, при його поглинанні.

       Викладач:                                                           ***

Голова циклової комісії                                   ***

******

Золочівський коледж ЛНАУ

Дисципліна “Фізика”

Білет №   

 1.  Електроємність. Конденсатор. Енергія електричного поля конденсатора (без виведення). Застосування конденсаторів у техніці.

 1.  Деформація. Види деформації. Сила пружності. Закон Гука.

 1.  Задача. При проходженні через електроліт струму 1,5 А за 5 хв., на катоді виділилось 137 мг речовини. Яка це речовина?

       Викладач:                                                           ***

Голова циклової комісії                                   ***

******

Золочівський коледж ЛНАУ

Дисципліна “Фізика”

Білет №  

 1.  Робота при переміщенні заряджених тіл в електричному полі. Потенціал. Різниця потенціалів. Напруга.

 1.  Вільні електромагнітні коливання в контурі. Перетворення енергії в коливальному контурі. Власна частота коливань у контурі.

 1.  Задача. Металевий стержень довжиною 7 м, який має площу поперечного перерізу 50 мм2 при розтягу силою 1 кН видовжився на 0,2 см. Визначити модуль Юнга речовини і рід металу.

     Викладач:                                                           ***

Голова циклової комісії                                   ***

******

Золочівський коледж ЛНАУ

Дисципліна “Фізика ”

Білет №  

 1.  Електричне поле. Напруженість електричного поля. Лінії напруженості.

 1.  Фотоелектричний ефект. Закони фотоефекту, їх пояснення на основі квантових уявлень. Рівняння Ейнштейна.

 1.  Задача. Визначити температуру ідеального газу, якщо середня кінетична енергія поступального руху молекул рівна 7,87 10-21   Дж.

     Викладач:                                                           ***

                Голова циклової комісії                                   ***

******

Золочівський коледж ЛНАУ

Дисципліна “Фізика ”

Білет №   

 1.  Електризація тіл. Електричний заряд, його дискретність. Закон збереження електричного заряду. Закон Кулона.

 1.  Звукові хвилі. Швидкість звуку. Гучність звуку та висота тону. Луна. Акустичний резонанс.

 1.  Задача. Визначити кількість речовини і кількість молекул в 6 кг водню.

       Викладач:                                                           ***

Голова циклової комісії                                   ***

******

Золочівський коледж ЛНАУ

Дисципліна “Фізика”

Білет №  

 1.  Фізичні величини. Прямі і непрямі вимірювання. Міжнародна система одиниць СІ.

 1.  Термодинамічні параметри. Рівняння Менделєєва-Клапейрона..

 1.  Лабораторна робота. Визначення питомого опору провідника.

        Викладач:                                                           ***

Голова циклової комісії                                   ***

******

Золочівський коледж ЛНАУ

Дисципліна “Фізика ”

Білет №  

 1.  Пароутворення  і конденсація. Види пароутворення. Кількість теплоти пароутворень..

 1.  Поділ ядер урану. Ланцюгова реакція. Ядерний реактор. Термоядерні реакції.

 1.  Задача. Визначити силу тяжіння між Землею і Сонцем, якщо маси їх дорівнюють відповідно 6,0 1021 кг і 2 1030 кг, а відстань між ними 1,5 1011 м.

        Викладач:                                                           ***

Голова циклової комісії                                   ***

******

Золочівський коледж ЛНАУ

Дисципліна “Фізика”

Білет №  

 1.  Внутрішня енергія, способи її змін. Перший закон термодинаміки.

 1.  Поверхневий шар рідини. Змочуюча і незмочуюча рідина. Капілярні явища. Висота рідини в капілярі.

 1.  Задача. Який внутрішній опір акумулятора, якщо він при опорі зовнішнього кола в 1 Ом дає струм в 1 А, а при опорі 2,5 Ом – 0,5 А?

       Викладач:                                                           ***

Голова циклової комісії                                   ***

******

Золочівський коледж ЛНАУ

Дисципліна “Фізика»

Білет №  

 1.  Основні положення молекулярно-кінетичної теорії, їх дослідне підтвердження. Пояснення агрегатних станів речовини на основі МКТ. Маса і розмір молекул. Стала Авогадро.

 1.  Коливальний рух. Гармонічні коливання. Зміщення, амплітуда. Період, частота, фаза коливань.

 1.  Задача. Обчислити енергію зв’язку  ядра гелію 24 Не.

     Викладач:                                                           ***

Голова циклової комісії                                   ***

******

Золочівський коледж ЛНАУ

Дисципліна “Фізика ”

Білет №  

 1.  Кінетична і потенціальна енергія. Закон збереження енергії в механічних процесах.
 2.  Робота в потужність струму. Закон Джоуля-Ленца. Коротке замикання.
 3.  Задача. Знайти густину кисню, якщо він перебуває при 290 К і тиску

             30 10 4 Па.

      Викладач:                                                           ***

Голова циклової комісії                                   ***

******

Золочівський коледж ЛНАУ

Дисципліна “Фізика

Білет №    

 1.  Закон всесвітнього тяжіння. Рух штучних супутників. Розрахунок першої космічної швидкості.
 2.  Неперервний та лінійчастий спектри. Спектри поглинання та випромінювання. Спектральний аналіз.
 3.  Задача.

        Викладач:                                                            ***

Голова циклової комісії                                   ***

******

Золочівський коледж ЛНАУ

Дисципліна “Фізика

Білет №   

 1.  Електричне поле. Характеристика електричного  поля.
 2.  Самоіндукція. Індуктивність. Енергія магнітного поля.
 3.  Задача. Потужна електролампа ввімкнута в мережу з напругою 220 В, має опір 48 Ом. Яка її потужність і скільки теплоти виділить лампа за 3 години?

       Викладач:                                                           ***

Голова циклової комісії                                   ***

******

Золочівський коледж ЛНАУ

Дисципліна “Фізика

Білет №

 1.  Абсолютна і відносна вологість. Точка роси. Прилади для вимірювання вологості повітря..
 2.  Радіоактивність. Закон радіоактивного розпаду. Альфв, бета – та гамма – випромінювання.
 3.  Задача. Знайти остаточну температуру суміші якщо в латунний калориметр масою 0,15 кг, що містить 0,2 кг води при температурі  12 С опустили залізну гирю масою 0,12 кг нагріту до 100 С.

        Викладач:                                                           ***

Голова циклової комісії                                   ***

******

Золочівський коледж ЛНАУ

Дисципліна “Фізика

Білет №    

 1.  Перший закон динаміки Ньютона. Інерціальні системи відліку. Принцип відносності в класичній механіці.

 1.  Закон відбивання та заломлення світла. Повне відбивання світла.

 1.  Задача. Активність радіоактивного елемента зменшилась в  4 рази за 8 діб. Визначити період піврозпаду.

       Викладач:                                                           ***

Голова циклової комісії                                   ***

******

Золочівський коледж ЛНАУ

Дисципліна “Фізика

Білет №  

 1.  Рівномірний та рівнозмінний рухи. Прискорення, швидкість і переміщення для рівномірного прямолінійного руху.

 1.  Електромагнітні хвилі, їх випромінювання. Принципи радіотелефонного зв’язку.

 1.  Експериментальне завдання. Перевірка одного з газових законів. ( Закон Бойля-Маріотта).

      Викладач:                                                           ***

Голова циклової комісії                                   ***

******

Золочівський коледж ЛНАУ

Дисципліна “Фізика

Білет №  

 1.  Механічний рух. Відносність руху. Система відліку. Шлях і переміщення. Додавання швидкостей.

 1.  Випаровування рідин. Насичуюча , ненасичуюча пара. Тиск насичуючої пари. Вологість повітря, її вимірювання.

 1.  Лабораторна робота. Визначення довжини світлової хвилі з допомогою дифракційної решітки.

       Викладач:                                                           ***

Голова циклової комісії                                   ***

******

Золочівський коледж ЛНАУ

Дисципліна “Фізика

Білет №  

 1.  Рентгенівські промені, їх природа і властивості. Види рентгенівського випромінювання.
 2.  Види кристалів . Аморфні тіла. Анізотропія та ізотропія кристалів. Типи кристалів. Дефекти і домішки в кристалах.
 3.  Задача. При рівноприскореному русі тіло проходить за перші рівні послідовні проміжки часу по  t = 4 с кожен шлях    s1 =  24 м і   s2 = 64 м. Визначити прискорення і початкову швидкість тіла.

          Викладач:                                                           ***

Голова циклової комісії                                   

******

Золочівський коледж ЛНАУ

Дисципліна “Фізика

Білет №   

 1.   Другий закон термодинаміки. Цикл Карно. ККД теплових машин..
 2.  Лінзи. Головна оптична вісь. Оптичний центр. Побічні оптичні осі. Побудова зображення точки, що лежить на головній і побічній оптичній вісі зібраної лінзи.
 3.  Задача. Насос двигун якого має потужність 10 кВт піднімає 15 м3 води на висоту 10 м за 5 хв. Визначити ККД насоса.

       Викладач:                                                           ***

Голова циклової комісії                                   ***


Диплом на заказ


1. по теме- Ребёнок и родитель на пороге школы
2. ДС МОЛОДЁЖНЫЙ БАССЕЙН ДЕЛЬФИН понедельник вторник
3. Бухгалтерский учет на коммерческом предприятии и роль главного бухгалтера
4. Интернет -Латвия-
5. Ремонт отдельных агрегатов автомобилей УАЗ
6. это часть действительного спроса которая проявляется в приобретении ЛП он равен числу фактически прода
7. Общение ~ Файлы ~ Общие.
8. І курс Орыс тобы ~~растырушы- Ж
9. Реферат- Екологічно-гігієнічние обґрунтування регламентів безпечного застосування сучасних хімічних засобів захисту яблуневих садів
10. Автобиографическая основа Истории моего современника ВГ Короленко
11. зіткнення залучення
12. Классические неклассические и постнеклассические стратегии философствования
13. Российско-грузинские отношения в 1992-2006 гг
14. Европейский опыт и российская специфика федерализма
15. Методи маркетингових досліджень
16. профессиональном общении как разновидности общения следует сказать что это особый случай общения как так
17. Реферат- Проблеми функціонування Бреттонвудської валютної системи
18. Организация, управление и администрирование в социальной работе
19. вандал подразумевая под ним жестокого и грубого разрушителя
20. СанктПетербургский государственный инженерноэкономический университет Кафедра бухгалтерско