Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

~оз~алыс кезіндегі атты адамны~ орташа жылдамды~ын табы~ыз

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-06-20

Бесплатно
Узнать стоимость работы
Рассчитаем за 1 минуту, онлайн

ААААААААААА

$$$ 4

Аталған физикалық шамалардың екеуі де векторлық шама бола алады:

С) жылдамдық және үдеу

$$$ 7

Атты жолаушы  бірінші 0,5 сағатта 5 км/сағ жылдамдықпен жүрсе, ол келесі 0,5 сағатта 7 км/сағ жылдамдықпен жүрген. Қозғалыс кезіндегі атты адамның орташа жылдамдығын табыңыз.

В) 6 км/сағ

 $$$ 21

Айналмалы қозғалыстың динамикасының негізгі заңы бойынша күш моменті қандай өрнекпен өрнектеледі?

C) M=І    

$$$ 46

Абсолют серпімсіз соқтығысқан екі шар үшін импульстің сақталу заңының өрнегін табыңыз. Шарлардың массалары m1 және m2, ал жылдамдықтары 1 және 2, яғни m11+ m22=?

С) ( m1+m2 )u

 $$$ 56

Атмосфера қысымын қандай құралмен өлшейді?

С) барометр

 

 $$$ 73    

Амплитудалары А1=10 см, А2=6 см және тербеліс периодтарыда бірдей  бағыттары да бірдей екі гармониялық тербелістерді қосу нәтижесінде, қорытқы амплитудасы А=14 см болатын тербеліс алынған. Берілген екі тербелісті қосу кезіндегі cos(1-2) мәнін анықтаңыз.

В) 1/2

 $$$ 87

Адиабаталық процестің теңдеуін көрсетіңіз.

В) PV=const   

                  

$$$ 105

Адиабаталық ұлғаю кезінде идеал газдың ішкі энергиясының өзгерісі қандай болады?

B) U <0            

 $$$ 143

Автомобиль радиусы 10 м шеңбер бойымен 5 м/с тұрақты жылдамдықпен қозғалады. Центрге тартқыш үдеуі қандай?

В) 2,5 м/с2 

 $$$ 147

Автомобильдің бірқалыпты кемімелі қозғалысы кезінде 5 с ішінде оның жылдамдығы 15-тен 10 м/с-ке азайған. Автомобиль үдеуінің модулі қаншаға тең?

А) 1 м/с2

$$$ 182

Автомобиль а үдеумен қозғалғанда, массасы адам орындық арқасына қандай күшпен әсер етеді?

А)  

 $$$ 226

Азот молекуласы ыдыс қабырғасына перпендикуляр бағытта  жылдамдықпен қозғалады. Егер молекула қабырғамен серпімді түрде әсерлессе, молекула импульсінің өзгерісі қандай шамаға тең?

C)    

 $$$ 229

Ацетиленнің С2Н2 1 молінде қанша  молекула бар?

А)  6,02Һ1023 моль-1 

 $$$ 230

Абсолют температурасын 4 есе арттыранған кезде газдың орташа квадраттық жылдамдығы қалай өзгереді?

D) 2 есеге артады

$$$ 312

Абсолют серпімсіз соқтығысу кезінде импульс пен механикалық энергияның сақталу заңдары орындала ма?

А)  импульсі сақталады, энергиясы сақталмайды

 $$$ 358

Абсолют температурасын 4 есе арттырған кезде идеал газ молекуласының жылулық энергиясының орташа кинетикалық энергиясы қалай өзгереді?

В) 4 есе артады 

$$$ 435

Атмосферада оттегінің бе, әлде сутегінің бе молекулалары тезірек қозғалады?

D)сутегінікі 

$$$ 314

Айналмалы қозғалыстағы дененің кинетикалық энергиясын анықтайтын формуланы көрсетіңіз.

С)   

 $$$ 416

Автомобиль а үдеумен қозғалады. Массасы m адам орындық арқасын қандай күшпен қысады?

A) F=ma

$$$ 432

Айдың массасы Жердің массасынан 81 есе кіші екенін ескере отырып, Ай тарапынан Жерге әсер ететін F1 тартылыс күшінің Жер тарапынан Айға әсер ететін F2 тартылыс күшіне қатынасын табыңыз.

D) 1

$$$ 436

Айдың массасы Жердің массасынан 81 есе кіші, ал диаметрі Жер диаметрінен 3,7 есе кіші. Айдағы еркін түсу үдеуін анықтаңыз.

A) 0,17g

$$$ 446

Арқан тарту ойынына екі топ қатысады. Әрқайсысы арқанды өзіне қарай 5000 Н күшпен тартады. Арқанның керілуі неге тең?

E) 5000 Н

$$$ 519

Астарларының ара қашықтығын 3 есе азайтып және арасына =3-ке тең диэлектрик енгiзгенде, жазық конденсатордың сыйымдылығы қалай өзгередi?

 С) 9 есе өседi

$$$ 520

Астарлары арасындағы потенциалдар айырымын 2 есе арттырғанда, зарядталған конденсатордың энергиясының тығыздығы қалай өзгередi?

 А) 4 есе өседi

$$$ 568

Акцепторлы қоспалы жартылай өткiзгiште негiзгi заряд тасымалдаушы не болып саналады?

В) кемтiктер

$$$ 538

Ауданы 250 см2 сфералық бет арқылы өтетін ығысу ағыны 2 мкКл тең. Осы сфера қамтыған зарядтардың алгебралық қосындысы қанша болады?

  E) 2 мкКл

$$$ 644

Ауданы 20 см2 контурмен шектелген бет арқылы магнит ағыны Ф=2cos10t Вб заңымен уақыт бойынша өзгередi. Контурда қозған максималь ЭҚК-i қанша болады?

 D) 20 В

$$$ 687

Айнымалы ток тiзбегiнде индуктивтiк кедергi қандай формуламен өрнектеледi?

   E) L

$$$$ 688

Айнымалы ток тiзбегiнде сиымдылық кедергiсi қандай формуламен өрнектеледi?

 А)

$$$ 692

Айнымалы токтың тербелiс жиiлiгi 50 Гц болғанда, ток күшінің тербелiстерiнiң циклдiк жиiлiгi қанша

болады?

 D) 314 рад/с

$$$ 706

Айнымалы ток генераторының роторы бiркелкі магнит өрiсiнде айналады. Айналу жиiлiгiн 2 есе өсiргенде, индукция ЭҚК-iнiң амплитудасы қалай өзгередi?

 А) 2 есе өседi

$$$ 709

Айнымалы токтың циклдiк жиiлiгi 1000 рад/с. Айнымалы ток тiзбегiндегi кедергi 200 Ом болса, конденсатордың сыйымдылығы қанша болады?

  С) 50 мкФ

$$$ 715

Айнымалы ток тiзбегiнде ток күшiнiң амплитудалық мәнi 2 А, кернеудiң амплитудалық мәнi 280 В және ток пен кернеу арасындағы фазалар ығысуы /3 рад болса, токтың қуаты қандай болады?

 В) 280 Вт

$$$ 714

Айнымалы ток тiзбегiнде ток күшiнiң амплитудалық мәнi  А. Бұл тiзбектегi ток күшiнiң эффективтiк мәнi қандай болады?

 А) 2 А

$$$ 721

Айнымалы ток тiзбегi үшiн Ом заңын көрсетіңіз.

 В)

$$$ 616

Ампер заңының математикалық өрнегiн көрсетiңiз.

  В) F=IBl sin

$$$ 736

Айнымалы ток тiзбегiне сыйымдылығы 100 мкФ конденсатор жалғанған және токтың тербелiстерiнiң циклдiк жиiлiгi 100 с-1 болса, конденсатордың сыйымдылық кедергiсi қандай болады?

 В) 100 Ом

$$$ 677

Атомдағы электронның орбиталь гиромагниттiк қатынасы қандай болады?

  В) e/2m

$$$ 760

Адиабаталық процесс үшін жұмыстың формуласын көрсет.

Е)

$$$ 766

Адиабаталық процесс кезінде мына шарт міндетті түрде орындалады:

С) Қоршаған ортамен жылу алмасу болмайды.

$$$ 823

А және С нүктелердегі +q  зарядтың кернеуліктерін салыстыру керек (ОА=AC)?

D) Ea=4Ec

$$$ 830

Айнымалы ток тізбегіндегі индуктивті кедергі:

Е)  

$$$ 857

Айнымалы ток тізбегінде қуат коэффициенті ең үлкен болады, егер

1.Тізбекте тек индуктивтік кедергі

2. Тізбекте тек сыйымдылық кедергі

3. Сыйымдылық  және индуктивтік кедергілер тең

4. Тізбекте тек актив кедергі

Е)  3,4

$$$ 909

Ауданы S = 200 см2 және қалыңдығы d = 1 см шыны пластинада  () кернеулігі Е = 1000 В/м біртекті электр өрісі жасалған. Пластинадағы өріс энергиясының көлемдік тығыздығын табыңыз:

А)    31 мк Дж/м3                 

$$$ 1023

Айнымалы ток көзіне резистор, катушка және конденсатор тізбектей жалғанған. Тізбектің толық кедергісі:

В)

$$$ 1028

Айнымалы ток тізбегіндегі актив кедергіде кернеудің өзгеруі  теңдеуімен берілген. Осы кедергідегі ток күшінің өзгеруі қандай?

E)

$$$ 1033

Айнымалы ток тізбегіндегі индуктивтік кедергі:

В)

$$$ 1046

Айналу осіне қатысты инерция моменті I=4∙10-4 кг м2 маховиктің бұрыштық жылдамдығы =5 с-1 болса, оның кинетикалық энергиясы неге тең?

А) 510-3 Дж

$$$ 1055

Айналмалы қозғалыстың кинетикалық энергиясы 16 есе арту үшін дененің бұрыштық жылдамдығын қалай өзгерту керек?

D) 4 есе арттыру керек

$$$ 1065

Астронавтар бастапқы жылдамдықсыз болат шарик, қауырсын, тығын, пластмасса қиығын бірдей уақытта вертикаль төмен  тастады. Ай бетіне қай зат басқасынан бірінші түседі. (Айда атмосфера жоқ).

Е) Барлық зат бір уақытта түседі

 

$$$ 1116

Абсолютті  серпімсіз  соққы үшін қозғалыс  мөлшерінің  сақталу  заңы:

В)

$$$ 1135

Ағын түтігі горизонталь  орналасқандағы Бернулли теңдеуі:

А)

$$$ 1175

Абсолют температурасын 4 есе арттырған кезде газдың орташа квадраттық жылдамдығы қалай өзгереді?

Е) 2 есе артады

$$$ 1190

Атмосфералық қысымда поршень астындағы газды қыздырғанда оның көлемі ұлғаяды. Бұл қандай процесс:

D) Изобаралық

$$$ 1237

Адиабаталық ұлғаю кезінде идеал газдың ішкі энергиясы қалай өзгереді?

D)  

$$$ 1253

Айналып тұрған дененің бұрылу бұрышы  теңдеуімен сипатталады. Дененің қозғалысы төменде берілген жағдайлардың қайсысына сәйкес келеді.

А)

$$$ 1255

Айналып тұрған дененің бұрылу бұрышы  теңдеуімен сипатталады. Дененің бұрыштық жылдамдығы неге тең?

С) 4t-6

$$$ 1268

Адам бір минутта 100 қадам жасайды. Қадамның ұзындығы 80 см. Адамның қозғалыс жылдамдығын м/c және км/сағ-пен анықтаңыз.

А) 1,33 м/с; 4,8 км/сағ

ӘӘӘӘӘӘӘӘӘӘӘӘӘӘ

$$$ 602

Әрқайсысының кедергiсi 100 Ом, параллель жалғанған 50 электр шамы , кернеуi 220 В болатын аккумуляторға қосылған. Егер аккумулятордың iшкi кедергiсi 0,5 Ом болса, оның ЭҚК-i қанша болғаны?

  E) 275 В

$$$ 145

Әткеншектегі адамның центрге тартқыш үдеуі 10 м/с2 болу үшін, радиусы 4,9 м әткеншек қандай жылдамдықпен қозғалуы керек?

В) 7 м/с

$$$ 19

Әсер етуші күштердің векторлық қосындысы нольге тең болса, дене қалай қозғалады?

С) бірқалыпты түзу сызықты қозғалады немесе тыныштық күйде болады

$$$ 583

Әрқайсысының кедергiсi 15 Ом үш бiрдей резистор суреттегiдей жалғастыр. Бұл тiзбектiң жалпы кедергiсi қанша болады?

D) 10 Ом 

$$$ 592

Әрқайсысының ЭҚК-i 4,5 В және iшкi кедергiлерi 0,25 Ом екi аккумулятор тiзбектей жалғанып, 4 Ом кедергiмен тұйықталған  жалғанған. Бұл тiзбектегi ток күшi қанша болады?

 В) 2 А

$$$ 598

Әрқайсысының ЭҚК-i   және iшкi кедергiсi r болатын n бiрдей ток көзiн тiзбектей жалғағанда, сыртқы кедергiсi R болатын тiзбектегi толық ток қай формула бойынша анықталады?

  D)

$$$ 599

Әрқайсысының кедергiсi 3R болатын тiзбектiң бөлiгiнiң жалпы кедергiсi қанша болады? R=42 Ом.

 С) 42 Ом

$$$ 577

Әрқайсысының ЭҚК-i 1,5 В және iшкi кедергiлерi 0,5 Ом алты бiрдей аккумулятор тiзбектей жалғанып, оған 6 Ом кедергi қосылып тұйықталған. Бұл тiзбектегi ток күшi қанша болады?

 D) 1 А

$$$ 575

Әрқайсысының кедергiсi 2 Ом төрт бiрдей кедергi суреттегiдей етiп жалғанған. Мұндай тiзбектiң жалпы кедергiсiн анықтаңыз.

E) 2 Ом

$$$ 574

Әрқайсысының ЭҚК-i 16 В және iшкi кедергiсi 0,4 Ом екi аккумулятор өзара параллель қосылған. Егер осы ток көзін 7,8 Ом кедергiмен тұйықтаса, тiзбектегi ток күшi қаншай болады?

  В) 2 А

$$$ 566

Әрқайсысының кедергiсi 6 Ом, екi өткiзгiш параллель жалғанған. Мұндай тiзбектiң жалпы кедергiсiн анықтаңыздар.

 В) 3 Ом

$$$ 541

Әрқайсысының заряды 7 мкКл бiрдей екi нүктелiк заряд бiр-бiрiнен 1 см қашықтықта орналасып, диполь құрайды. Мұндай дипольдiң электр моментi қанша болады?

 А) 710-8 Клм

$$$ 490

Әрқайсысының сыйымдылығы 8 мкФ бiрдей екi конденсатор тiзбектей жалғанған. Мұндай батареяның сыйымдылығы қанша  мкФ тең болады?

Д) 4 мкФ

$$$ 826

Әрқайсысының сыйымдылығы 8 мкФ бірдей екі конденсатор тізбектей жалғанған. Мұндай батареяның сыйымдылығы қанша мкФ болады?

С) 4 мкФ

$$$ 938

Әрқайсысының ЭҚК – і 1,5 В және ішкі кедергілері 0,5 Ом алты бірдей аккумулятор тізбектей жалғанып, оған 6 Ом кедергі қосылған. Бұл тізбектегі тоқ күші қанша болады?

А) 1 А

$$$ 942

Әр қайсысының кедергілері 6 Ом болған екі өткізгіш параллель жалғанған. Осы тізбектің жалпы кедергісі қанша болады?

В) 3 Ом

$$$ 1117

Әр қайсысының массасы 2кг болатын екі арбаша горизонталь бетпен бір-біріне қарама-қарсы бағытта бірдей 3м/с жылдамдықпен қозғалып келеді. Жүйенің соқтығысқанға дейінгі импульсі қандай?

А) 0 кг.м/с

      БББББББББББ

$$$ 526

Бiрқалыпты зарядталған ұзын қыл өткізгіш туғызған электр өрiсiнiң кернеулiгi қандай өрнекпен анықталады?

 В)

$$$ 498

Бiр-бiрiмен тiзбектей жалғанған, сыйымдылықтары С1=17 мкФ және С2=34 мкФ екi конденсаторларды ЭҚК-i 50 В ток көзiне қосқанда олардағы зарядтарының қатынасы қандай болады?

 1.  q1/q2 = 1

$$$ 309

Бөлшектің тыныштық массасы 0,9Һ10-16 кг. Бөлшек 2Һ108 м/с жылдамдықпен қозғалады. Бөлшектің тыныштық энергиясы неге тең? Жарықтың вакуумдағы жылдамдығы 3Һ108 м/с.

Е) 8,1 Дж

$$$ 79

Белгілі бір уақыт мезетіндегі толқын кескіні суретте берілген. Осы толқынның ұзындығы неге тең?

               

                      

                                           

 В) 0,4 м

$$$ 138

Бөлшектің уақыт бойынша кеңістіктегі орны мына заң бойынша берілген: . Осы бөлшектің  уақытындағы жылдамдығының модулін табыңыз.

B) 5 м/с

$$$ 378

Бір атомды идеал газды изобаралы қыздырған. Газға берілген жылу мөлшерінің қандай бөлігі газдың ішкі энергиясына берілді?

D) 0,6

$$$ 517

Біркелкі электрстатикалық өрістің кернеулігі  140 Н/Кл болса, онда арақашықтықтары 0,5 см болатын екі нүктенің потенциалдар айырымы қанша болады?  

 D) 0,7 В

$$$ 642

Бiркелкі магнит өрiсiнiң күш сызықтары, ауданы 25 см2 раманың жазықтығымен 30-қа тең бұрыш жасайды. Магнит өрiсiнiң индукциясы 4 мТл болса, раманы қиып өтетiн магнит ағынының мөлшерi қанша болады?

 D) 5 мкВб

$$$ 315

Бөлшек жарық жылдамдығына жақын жылдамдықпен қозғалады. Бөлшектің импульсін анықтайтын формуланы көрсетіңіз.

С)    

$$$ 673

Био-Савар-Лаплас заңының өрнегiн көрсетiңiз.

  D)

$$$  663

Бiрдей потенциалдар  айырымымен үдетілген протон мен   -бөлшек бiркелкі магнит өрiсiне ұшып кiредi. Протон мен -бөлшек қозғалатын шеңберлер радиустарының қатынастары Rp/R  қандай болады?

 С) ½

$$$ 652

Бiркелкі магнит өрiсiнің магнит индукциясының векторына перпендикуляр өткізгіш орналастырылған. Өткiзгiш арқылы суретте көрсетiлген бағытпен электр тогы жүредi. Суретте көрсетiлген қандай бағыт өткiзгiшке әсер етушi күш векторының бағытымен сәйкес болады?

D) 4

$$$ 139

Бірқалыпты үдемелі айналмалы қозғалыстың теңдеуін көрсетіңіз.

C)   

$$$ 135

Бір моль реал газ күйі  теңдеуімен анықталады. Теңдеудің аты қалай аталады?

В) Ван-дер-Ваальс теңдеуі

$$$ 114

Баллондағы газдың массасы m1=120 кг, қысым Р1=10 МПа. Температурасын және көлемін тұрақты деп есептеп, газдың қысымын Р=2,5 МПа-ға кеміту үшін газдың қандай мөлшердегі массасын баллоннан шығарып жіберу керек?

Е) 30 кг

$$$ 110

Бір атомды идеал газ қыздырғыштан 2 кДж жылу энергиясын алған. Процесс изохоралы болса, оның ішкі энергиясы қалай өзгереді?

В) 2 кДж      

 $$$ 252

Бір циклда А=3 кДж жұмыс істелсе және суытқышқа 17 кДж энергия берілсе, онда жылу машинасының п.ә.к-і қандай мәнге ие болады?

 1.  15%

 $$$ 236

Бір атомды идеал газдың ішкі энергиясы қай өрнекпен анықталады?

B)     

$$$ 86

Бастапқы параметрлері P,V,T болатын бір моль идеал газдың Р=const кезінде көлемі 3V-ге дейін ұлғаяды. Осы ұлғаю кезінде газ қанша жұмыс атқарады?

В) 2PV 

$$$ 231

Бөлмедегі қай газдың (оттегі, сутегі немесе азот) молекулаларының жылдамдығы көп болады?

B) сутегінің  

$$$ 546

Бiр-бiрiмен параллель жалғанған С1=4 мкФ және С2=6 мкФ екi конденсатор ЭҚК-i 12 В ток көзiне қосылған. Екiншi конденса-тордың астарларында пайда болған заряд мөлшерi қанша болады?

 А) 72 мкКл

 $$$ 92

Бір молекуланың массасын анықтау үшін қандай өрнек пайдаланылады?

   В) m =     

$$$ 284

Бір-біріне қарама-қарсы бағытында әрқайсысы 5 м/с жылдамдықпен екі дене қозғалып, абсолют серпімсіз соққыдан кейін біртұтас дене болып 2,5 м/с жылдамдықпен қозғала бастады. Бұл денелердің массаларының қатынасы неге тең?

С) 3

$$$ 344

Бірдей фазада тербелетін көрші екі толқын нүктелердің арақашықтығын … деп атайды.

В) толқын ұзындығы

$$$ 345

Бірдей фазада тербелетін нүктелердің геометриялық орны қалай аталады?

С) толқын беті

$$$ 302

Біртекті дискінің айналу осі дискімен параллель құрайтын масса центрі арқылы өтеді, шардың айналу осі – оның центрі арқылы өтеді. Егер шар мен дискінің радиустері және массалары бірдей болса, және олар бірдей жылдамдықтармен айналса, онда шардың және дискінің айналуының кинетикалық энергияларының қатынастары неге тең?

В)  0,8

$$$ 323

Бернулли теңдеуі қозғалыстағы сұйықтар мен газдар үшін … сипаттайды.

D) энергияның сақталу заңын

$$$ 333

Бір түзу бойымен қозғалатын (м) және (м) екі гармоникалық тербелістер қосылады. Қорытқы тербелістің амплитудасы неге тең?

С) 5 м

$$$ 336

Берілген уақыт мезетінде тербелістегі нүктенің қозғалыс бағыты мен ығысу шамасын сипаттайтын физикалық шама тербелістің … деп аталады.

В) фазасы

$$$ 346

Баллонда идеал газ бар. Газдың біраз бөлігі шыққан кезде, газдың температурасы 3 есе кеміген, ал қысым 4 есе кеміген. Процентпен есептелінсе, газдың қанша бөлігі шығарылған?

В) 25%

$$$ 371

Бір атомды идеал газдың еркіндік дәрежелерінің саны қанша болады?

С) 3

$$$ 364

Бірдей температура кезіндегі сутегі және оттегі молекулаларының орташа квадраттық жылдамдықтарының қатынасы неге тең? Сутегінің мольдік массасы 2Һ10 -3 кг/моль, оттегінікі - 32Һ10 -3 кг/моль.

С) 4

$$$ 535

Бiркелкі зарядталған ұзын қыл өткізгіш электр өрiсiн туғызады. Оның зарядын 2 есе көбейткенде, өрiстiң берiлген нүктесiнiң кернеулiгi қалай өзгередi?

С) 2 есе өседi

$$$ 135

Бір моль реал газ күйі  теңдеуімен анықталады. Теңдеудің аты қалай аталады?

В) Ван-дер-Ваальс теңдеуі

$$$  663

Бiрдей потенциалдар айырымында үдетілген протон мен -бөлшек бiртекті магнит өрiсiне ұшып кiредi. Протон мен -бөлшек қозғалатын шеңберлер радиустарының қатынастары Rp/R  қандай болады?

А)

$$$ 752

Бір моль газдың энтропиясы:

1.

2.

3.

4.

Е) 1,4.

$$$ 754

Бір атомды идеал газдың ішкі энергиясының өзгерісі:

C)

$$$ 775

Бір моль идеал газ бастыпқы P,V,T пераметрлерімен р=const кезде 3V

көлеміне дейін ұлғаяды. Мұндай жағдайда газ қандай жұмыс істейді? Бастапқы жұмысы РV.

C) 2PV

$$$ 787

Бір моль газдың қысымы тұрақты 10 К температурада екі есе артты. Газдың атқарған жұмысы неге тең?

D) 10R ln0,5

$$$ 799

Берілген шамалардың қайсысы заттың күй функциясы болып табылады:

С) Ішкі энергия және энтропия

$$$ 812

Бір моль нақты газдың ішкі энергиясының өрнегі:

D)

$$$ 813

Бір моль идеал газдың ішкі энергиясының өрнегі:

С)

$$$ 832

Бірқалыпты  зарядталған  шексіз  жазықтықтың   қасынан  А және В нүктелері  алынған. А нүктесі  В нүктесінен  жазықтыққа  төрт  есе  жақын  орналасқан.  Осы  нүктелердегі  потенциалдарды    және   салыстырыңыз:
D

$$$ 834

Бұл қ андай өрнек   :

А) Киргхгофтың екінші ережесі

$$$ 851

Бірлік оң заряд өрістің бірінші нүктесінен екінші нүктесіне орын ауыстырғанда электростатикалық өріс күштерінің орындайтын жұмысы ...деп аталады

Е) потенциал айырымы

$$$ 853

Бір күш сызығында бір-бірінен 20см қашықтықта орналасқан нүктелердің потенциалдар айырымы 160 В. Біртекті электр өрісінің кернеулігі неге тең:

D)  800 Н/Кл

$$$ 856

Бірдей екі металл шарик 4∙10-6 Н күшпен өзара әсерлеседі. Егер біреуіне дәл сондай зарядталмаған шарикті тигізіп ажыратса әсер етсе, шариктердің өзара әсерлесу күші неге тең:

А) 2∙10-6 Н

$$$ 871

Берілген нүктедегі электр өрісі кернеулігінің сан мәні немен  анықталады:

С) Өрістің берілген нүктесіндегі бірлік оң зарядқа әсер ететін күшпен.

$$$ 890

Біртекті  диэлектрик ішіндегі өрістің кернеулігінің модулі вакуумдағы өріс кернеулігінің модулінен қанша есе аз екенін көрсететін физикалық шама атауы:

D)  Диэлектрлік өтімділік

]$$$ 904

Біртекті диэлектриктегі  () электр өрісінің кернеулігі  E=600 В/м. Электр өрісінің көлемдік тығыздығы неге тең:

А)

$$$ 915

Біртекті емес тізбек үшін Ом заңының формуласы:

С)

$$$ 918

Біртекті тізбек бөлігіне арналған Ом заңын көрсетіңіз

D)  

$$$ 923

Батарея  тұйықталғанда ЭҚК 15В,  сыртқы  кедергі 6 Ом,  ток  күші 2 А болды.  Қысқаша  тұйықталу  кезіндегі  батареядағы  ток:


$$$ 930

Біртекті емес тізбек бөлігінің кернеуі дегеніміз:

А) Бірлік оң зарядты орын ауыстырғандағы электростатикалық және бөгде күштердің істеген жұмысы.

$$$ 935

Бір нүктеде нүктелік зарядтың  туғызған электр өрісінің кернеулігі осы заряд пен нүкте ара қашықтығын 5 есе өсірсе қалай өзгереді?

А) 25 есе кемиді

$$$ 984

Бірлік ұзындыққа келетін орам саны n, I тогы бар ұзын соленоид суретте кескінделген. Соленоидтың көлемі магнит өтімділігі ортамен толтырылған. L тұйық контур бойындағы  циркуляция векторын табу керек. (контурдың 1-2 бөлігі соленоид іші арқылы өтеді):

D) 6I

$$$ 999

Баллистикалық гальвонометрге жалғанған сақина тәріздес өткізгішке түзу магнит салынды. Тізбектен q=2 мкКл электр заряды өтеді. Егер гальвонометр кедергісі 20 Ом болса сақина арқылы өтетін магнит ағыны неге тең:

С)   0,04 мВб

$$$ 1002

Біртекті магнит өрісінің күш сызықтары, ауданы 25 см2 раманың жазықтығымен 300 – қа тең бұрыш жасайды. Магнит өрісінің индукциясы 4 мТл болса, раманы қиып өтетін магнит ағынының мөлшері қандай болады?


Е)  5 мкВб

$$$ 1067

Берілгендердің ішінен Ньютонның ІІІ заңының анықтамасын көрсетіңіз:

E) Екі материалдық нүктелердің өзара әсерлесу күштері модуль бойынша тең бағыттары қарама-қарсы болады, ол бағыт нүктелерді қосатын сызық бойымен дәл келеді.

 

$$$ 1073

Берілген осьті ω бұрыштық жылдамдықпен айнала қозғалған дененің кинетикалық энергиясының өрнегін көрсет:

C)

$$$ 1119

Бөлшек v=0,8·с жылдамдықпен қозғалады (мұндағы с=3·108 м/с). Бөлшектің релятивистік массасы, оның тыныштық массасынан неше есе артық?

В) 1,67

$$$ 1137

Биіктігі 0,5м керосин бағаны ыдыс түбіне қандай қысым түсіреді?

(керосин  800 кг/м3)

D) 4кПа

$$$ 1176

Баллонда қысымы  p1=10 Мпа, массасы   m1=120 кг газ бар. Баллондағы газдың бір бөлігін шығарғанда, газ қысымы  Р2=2,5 МПа болса, баллондағы қалған газдың массасы қандай? Температура мен көлемді тұрақты деп есептеңіз.

В) 30 кг

$$$ 1176

Баллонда қысымы  p1=10 Мпа, массасы   m1=120 кг газ бар. Баллондағы газдың бір бөлігін шығарғанда, газ қысымы  Р2=2,5 МПа болса, баллондағы қалған газдың массасы қандай? Температура мен көлемді тұрақты деп есептеңіз.

В) 30 кг

$$$ 1214

Берілген көлемде газдың әр  молекуласының жылдамдығын екі есе арттырып, ал молекулалар концентрациясын өзгертпесе, онда идеал газ қысымы қалай өзгереді?

А) 4 есе артады

$$$ 1217

Барометрлік  формула:

С)

$$$ 1218

Барометрлік формула температураның биіктікке байланысты қандай таралуына сәйкес келеді?

Е) Температура тұрақты.

$$$ 1222

Бөлшектердің сыртқы потенциалды өрістегі таралуы мынаны сипаттайды:

1 Максвелл таралуын,  2 Молекула-кинетикалық теориясының  негізгі  теңдеуін,   3  Больцман таралуын,    4  Барометрлік формуланы.

С) 3

$$$ 1223

Барометрлік формула нені сипаттайды?

А) қысымның биіктікке тәуелділігін

$$$ 1224

Больцман таралуы бойынша газ молекулаларының ең аз потенциалдық энергиясында:

1 олардың концентрациясы минималды

2 олардың концентрациясы максималды

3 газ тығыздығы  минималды

4 газ тығыздығы максималды

В) 2 және 4

$$$ 1225

Барометрлік формула бойынша  Жердің тартылыс өрісіндегі газ қысымы:

А)  Биіктікке байланысты экспоненциалды заңмен  кемиді

$$$ 1231

Берілген формулалардың қайсысы мына анықтамаға сәйкес келеді: жүйеге берілген жылу мөлшері жүйенің ішкі энергиясының өзгерісі мен жүйенің сыртқы  ортаға қарсы істелетін жұмысқа жұмсалады.

D)

$$$ 1243

Бір қалыпты үдемелі қозғалысқа сәйкес математикалық өрнекті көрсетіңіз:

 1.  

$$$ 1244

Бастапқы жылдамдығы v0=36 км/сағ автомобиль, бірқалыпты баяу қозғала отырып, t=20 с өткен соң тоқтады. Автомобильдің а үдеуін және тежелу уақыты ішінде жүрген S жолын анықтаңыз.

D) =-0,5 м/с2, S=100 м.

$$$ 1251

Бөлшектің радиус-векторы уақыт бойынша  (м) заңымен өзгереді. Қозғалыстың бастапқы 10 с ішіндегі  орын ауыстыру модулін тап:

А) 500 м.

$$$ 1258

Бірқалыпты айналмалы қозғалыс үшін бұрыштық жылдамдық пен бұрыштық үдеудің шамалары қандай болу керек?

B)  және

$$$ 1259

Бастапқы 0=30м/с жылдамдықпен вертикаль жоғары лақтырылған дене қанша уақытта ең жоғары биіктікке көтеріледі (g=10 м/с2)?

С) 3с

$$$ 1277

Бұрыштық жылдамдығы = 0,5с-1 , айналып тұрған маховикті тоқтату

үшін қандай жұмыс жасау керек? Маховиктің айналу осіне қатысты инерция моменті J = 410-4 кгм2.

С) 510-5 Дж

$$$ 1281

Берілген шамалардың қайсысы джоульмен өлшенбейді:

В) Дене импульсі.

$$$ 1282

Беттік керілу коэффициентінің өлшем бірлігі:

1. Дж/м2     2. Н/м2  3. Н/м   4. Нм

С) 1,3

$$$ 1294

Бастапқы жылдамдығы v0=36 км/сағ автомобиль, бірқалыпты баяу қозғала отырып, t=10 c өткен соң тоқтатады. Автомобильдің  үдеуін табыңыз:

D) a=-1,0 м/с2

   ВВВВВВВ

$$$ 727

«Восток» корабль-спутнигiнде орнатылған радиотаратқыш 20 МГц жиiлiгiнде жұмыс iстеген. Ол қандай толқын ұзындығында жұмыс iстеген?

 D) 15 м

$$$ 613

Вакуум диодының вольт-амперлiк сипаттамасының сызықты емес учаскесi қандай формуламен анықталады?

  С) I=dU3/2

$$$ 307

Вакуумдағы жарық жылдамдығына тең жылдамдықпен қозғалған бөлшек жарық толқынын шығарады. Қозғалмай тұрған бақылаушыға қатысты бұл толқынның жылдамдығы неге тең? Жарықтың вакуумдағы жылдамдығы С-ға тең.b. c

 

$$$ 12

Велосипедшінің жылдамдығы 36 км/сағ, ал оған қарсы соққан жел жылдамдығы 4 м/с. Велосипедшіге қатысты санақ жүйесіндегі жел жылдамдығын табыңыз.

А) 14 м/с

 $$$ 84

“Восток” Жер серігі кемесінен тараған толқынның жиілігі 20 МГц болса, онда оның толқын ұзындығы неге тең? Жарық жылдамдығы с=3108 м/с деп алыңыз.

Е) 15 м

$$$ 401

Ван-дер Ваальс теңдеуі … сипаттайды.

В) реал газ күйін 

$$$ 266

Ван-дер-Ваальс теңдеуінің өрнегін көрсетіңіз.

B)   

 $$$ 533

Вертикаль бағыттағы біркелкі электрстатикалық өрiсте салмағы 10-10 Н майдың тамшысы тепе-теңдік күйде тұр. Егер тамшыда 210-12 Кл заряд болса, электр өрiсiнiң кернеулiгi қанша болғаны?

  С) 50 В/м

$$$ 613

Вакуум диодының вольт-амперлiк сипаттамасының сызықты емес учаскесi қандай формуламен анықталады?

С) I=dU3/2

$$$ 836

Вакуумдағы электр өрісі кернеулігі үшін Гаусс теоремасы:

B)  

$$$ 859

Вольтпен  өлшенбейтін  физикалық шаманы тап:
D)
Электр  өрісінің  кернеулігі

$$$ 862

Вакуумдегі электр өрісі кернеулігі векторының циркуляциясы туралы  теореманың өрнегін көрсет:

C)     

$$$ 911

Вакумда бір-бірінен 4 м қашықтықта шамалары оң q1 = 10мкКл және q2 = 40мкКл-ға тең зарядтар орналасқан. Зарядтардың ара қашықтығын 2 м-ге жақындатқан кезде қанша жұмыс атқарылады:

E) 0,9 Дж

$$$ 1249

Велосипедші уақыттың бірінші жартысын v=16км/сағ жылдамдықпен,

ал уақыттың екінші жартысын v=12км/сағ жылдамдықпен қозғалды. Велосипедшінің орташа қозғалыс жылдамдығын анықтаңыз.

В) 14км/сағ

ГГГГГГГГ

$$$ 169

Горизонтқа  бұрышымен орналасқан жазықтық бетінде массасы  кітап жатыр. Егер үйкеліс коэффициенті болса, онда үйкеліс күші неге тең?

С)  $$$ 718

Герц вибраторының ұзындығы 5 мм. Вибратор шығаратын электромагниттiк толқын ұзындығы қанша болады?

 В) 2,5 мм

$$$ 665

Горизонталь орналасқан екі параллель, әр аттас зарядтармен зарядталған пластиналар арасындағы тепе-теңдiкте тұратын массасы m тозаң бөлшегінің заряды қандай болады? Егер пластиналар арақашықтығы d, олардың арасындағы потенциалдар айырымы U болса.

 

 С)

$$$ 573

Газдар арқылы электр тогының өтуi не деп аталады.

  В) газ разряды

$$$ 367

Газ үш атомдық молекуладан құралады. Тұрақты қысым кезіндегі осындай газдың мольдік жылу сиымдылығы неге тең? - әмбебап  газ тұрақтысы.

D)  7

$$$ 368

Газ температурасын 4 есе арттырған кезде газ молекуласы қозғалысының ең ықтимал жылдамдығы қалай өзгереді?

D) 2 есе артады

$$$ 370

Газ молекулаларының таралуы немесе Максвелл таралуы қандай шама бойынша болады?

Е) жылдамдық бойынша және салыстырмалы жылдамдықтар бойынша

$$$ 324

Гармониялық тербелістің теңдеуі Х= (м) түрінде берілген болса, тербелістің периоды неге тең болады?

С) 1 с

$$$ 264

Газ 1-күйден 2-күйге өтті. Оның ішкі энергиясы қалай өзгереді?

 

 1.  артты                        

$$$ 259

Газ 1 күйден 2 күйге көшкен кезде орындалатын жұмыс неге тең?

                                

                                                            

                                     

                                             

D) 600 Дж

$$$ 260

Газға 100 Дж жылу мөлшері берілді және сыртқы күштер газ үстінен 300 Дж жұмыс істеді. Газдың ішкі энергиясының өзгерісі неге тең?

E)   400 Дж

$$$ 245

Газ мөлшері 300 Дж жылу алды және бұл кезде оның ішкі энергиясы 100 Дж-ге артты. Демек, газ қанша мөлшерде жұмыс орындады?

 1.  200 Дж 

$$$ 256

Газ Карно циклін жасайды. Суытқыш температурасы 300 К, қыздырғыштікі 500 К. Егер қыздырғыш температурасын Т = 200К-ге арттырсақ, онда циклдың п.ә.к-і неше есе өседі?

B)  1,43

$$$ 255

Газ Карно циклін жасайды. Қыздырғыштың абсолют температурасы суытқыштың абсолют температурасынан 4 есе жоғары. Суытқышқа берілген жылудың толық жылуға қатынасы қанша болады?

B)  0,25

$$$ 239

Газдардың тұрақты қысымдағы және тұрақты көлемдегі жылу сыйымдылықтарының айырмасы неге тең болады?  .

D)  8,31Һ10-3

$$$ 234

Герметикалық жабық ыдыс ішінде су мен су буы бар. Ыдысты қыздырған кезде су буының молекулалар тығыздығы қалай өзгереді?

А) артады

$$$ 122

Газға 100 Дж жылу мөлшері берілді. Сыртқы күштерге қарсы атқарылған жұмыс 300 Дж. Газдың ішкі энергиясының өзгерісі қаншаға тең?

 Е) 400 Дж

$$$ 113

“Газ қоспаларының қысымы, оның парциал қысымдарының қосындысына тең болады” деген Дальтон заңының формуласын көрсетіңіз.

А) р = р1 + р2+ .. .  

$$$ 104

Газдың ішкі энергиясы,  оның молекулаларының Ек – кинетикалық энергиясы мен Еп - потенциялық энергияларының қосындысынан тұрады. Бұл газ күйі Менделеев-Клапейрон теңдеуімен өрнектелуі үшін, оның Ек мен Еп энергиялары қанша болуы керек?

В) Ек=max, Еп=0    

$$$ 101

Газды изотермалық түрде сыққанда көлемі 2 есе кемиді. Газ қысымы қанша шамаға өзгереді?

А) 2 есе артады      

$$$ 64

Гармониялық тербелістің теңдеуі х=asіnt және циклдік жиілігі =/6-ға тең. Маятник амплитуданың жартысына ауытқуы үшін қанша уақыт керек болады?

     В) 1 с      

$$$ 33

Горизонталь жазықтықта қозғалатын шананың тежелу уақыты қандай физикалық шамаларға тәуелді болады?

D) бастапқы жылдамдығы мен үйкеліс коэффициентіне

$$$ 72

Гармониялық тербеліс теңдеуі мына түрде берілген: х=0,2cos(5t+/2), м . Осы тербелістің амплитудасы неге тең?

В) 0,2м     

 $$$ 74

Гармониялық тербеліс жасаушы дененің тербелісінің теңдеуі мынадай: х=2 sіn, м болса, оның максимал жылдамдығы қанша болады?

С) 4/5   

 $$$ 718

Герц вибраторының ұзындығы 5 мм. Вибратор шығаратын электромагниттiк толқын ұзындығы қанша болады?

В) 2,5 мм

  $$$ 775

Бір моль идеал газ бастыпқы P,V,T пераметрлерімен р=const кезде 3V

көлеміне дейін ұлғаяды. Мұндай жағдайда газ қандай жұмыс істейді? Бастапқы жұмысы РV.

C) 2PV

$$$ 849

Горизонталь орналасқан жазық конденсатордың астарларының арасында заряды 9,810-18 Кл зарядталған бөлшек тепе-теңдік қалпын сақтаған. Конденсатор өрісінің кернеулігі 2 104 В/м. Бөлшектің массасын табыңыз:

В) 2,0 10-14 кг    

$$$ 880

Горизонталь орналасқан жазық конденсатордың астарларының арасында

заряды 9,8∙10-18 Кл зарядталған бөлшек тепе-теңдік қалпын сақтаған.
Конденсатор өрісінің кернеулігі 104 В/м. Бөлшектің массасын
табыңыз:

В) 1,0 ∙10-14 кг   

$$$ 922

Газдардағы электр  тогының өтуін  ... деп атайды.

А) газдық разряд

$$$ 1127

Гидродинамикалық қысымның өрнегін көрсету керек:

С)

$$$ 1162

Гармоникалық тербелмелі қозғалыс x=cos(ωt+φ0) заңдылығымен өтеді. Осы қозғалыстың жылдамдығын анықтаңыз:

D) ω sin(ωt+φ0)

$$$ 1168

Газ  молекулаларының  орташа  квадраттық  жылдамдығының  ең  ықтимал  жылдамдыққа  қатынасы неге  тең?

А)

$$$ 1181

Газдың температурасы 270С болғанда көлемі 6 л болса, температурасы 770С болғанда көлемі қандай болады? Қысымы тұрақты деп есептеңіз.

B) 7 л

$$$ 1187

Газ идеал деп саналады егер:

D) Бір мезгілде А және С шарттары орындалса

 

$$$ 1199

Газдың концентрациясы өзгермеген жағдайда абсолют температурасы 3 есе артса, идеал газдың қысымы қалай өзгереді?

С) 3 есе артады

$$$ 1212

Гелий молекулаларының орташа кинетикалық энергиясының қандай бөлігі оның айналмалы қозғалысының орташа кинетикалық энергиясын құрайды?

D) ешқандай

$$$ 1284

Горизонталь жазықтықта жатқан массасы 500г дененің салмағы қандай :

Е) 4,9 Н

 

ДДДДДД

$$$ 672

Дөңгелек контур, уақыт бойынша өсетiн бiртектi магнит өрiсiне орналастырылған. Магнит индукциясының векторы, суретте көрсетiлгендей, бiзден сурет жазықтығына перпендикуляр бағыт бойынша қозғалады. Контурдағы индукциялық токтың бағыты қандай болады?

А) сағат тiлi бағытымен

$$$ 674

Диаметрi 0,5 мм өткізгіштен жасалған соленоид орамы арқылы 1,5 А ток өтедi. Соленоид өсiнде магнит өрiсiнiң кернеулiгi қандай болады?

 D) 3 кА/м

$$$ 306

Дене 7 м/с жылдамдықпен тік жоғары лақтырылған. Дене 2 м биіктікке көтерілгенде, оның толық энергиясы қалай өзгереді?

Е) өзгермейді 

$$$ 301

Дискінің бұрыштық жылдамдығы 5 рад/с-қа тең. Егер оның инерция моменті 0,4 кгҺм2 болса, онда дискінің импульс моменті неге тең?

D)  2 кг Һ м2

$$$ 286

Дененің 100 Дж кинетикалық энергиясы және 40 кгҺм/с импульсі бар. Дененің массасы неге тең?

D) 8 кг

$$$ 280

Дене қозғалмайтын оське қатысты 200 с ішінде 10 айналым жасайды. Дененің айналу периоды неге тең?

А) 20 с

$$$ 363

Дальтон заңын өрнектейтін математикалық формуланы көрсетіңіз.

Е)   

$$$ 281

Дененің радиус-векторы уақыт бойынша  (м) заңымен өзгереді. Егер дене массасы 2 кг-ға тең болса, онда бұл қозғалыс  қандай күштің әсерінен болады?

В)  4Н

$$$ 224

Денелер жылулық тепе-теңдікте болмау үшін, екі дененің міндетті түрде қандай физикалық параметрлері әртүрлі болуы керек?

С)  температурасы

 $$$ 584

Донорлы қоспалы жартылай өткiзгiштерде негiзгi ток тасымалдаушылар  болып қандай зарядталған бөлшектер саналады?

 В) электрондар 

$$$ 203

Дененің түзу бойымен болатын гармониялық тербелісінің амплитудасы 0,5 м тең. Тербелістің бір периоды аралығындағы жүрген жолын анықтаңыз.

D) 2м

$$$ 163

Дененің бір нүктесіне F1=3 H және F2=4 H екі күш түсірілген. F1 және F2 күштер арасындағы бұрыш 90о. Бұл күштердің қорытқы шамасының модулін анықтаңыз.

В)  5 Н

$$$ 164

Дене биіктіктен еркін құлаған. Егер дененің массасы 1 кг және үдеуі 9 м/с2 болса, денеге әсер етуші ауаның кедергі күші қаншаға тең болады? (g=9,8 м/с2).

С)  0,8 Н   

$$$ 450

Дененің кинетикалық энергиясы Ек=100 Дж және импульсі р=40 кгм/с. Дененің массасы неге тең?

D) 8 кг

$$$ 451

Дене 0=40 м/с бастапқы жылдамдықпен көкжиекке =60 бұрыш жасай лақтырылды. Траекторияның жоғарғы нүктесіндегі траекторияның қисықтық радиусы неге тең?

C) 40м

$$$ 445

Дене 0=30 м/с жылдамдықпен вертикаль жоғары лақтырылды. Қозғалыс басталғаннан кейінгі 4 с ішіндегі оның орын ауыстыруы қандай? (g=10 м/с2).

E) 40м

$$$ 428

Дене еркін түсе бастағаннан кейінгі оның 2 с және 3 с ішіндегі жүрген жолдарының қатынасы қандай? (Бастапқы жылдамдық 0=0, ауаның кедергісі ескерілмейді).

E) 4:9

$$$ 423

Дененің 3 м орын ауыстыруы кезіндегі F=5 H күштің жұмысын табыңыз, олардың арасындағы бұрыш  60о.

A) А=7,5Дж

$$$ 158

Дененің еркін түсу үдеуінің ең кіші мәні:

 1.  экваторда

$$$ 418

Дене координаталары (7,2) нүктеден координаталары (-5,7) нүктеге орын ауыстырды. Дененің орын ауыстыруының модулі қандай?

C) 13

$$$ 414

Дене 20 Н күштің әсерінен 0,5 м/с2-қа тең үдей қозғалды. Дененің массасы неге тең?

B) 40 кг

$$$ 404

Дене 15 м/с жылдамдықпен вертикаль жоғары лақтырылды. Жерге ол қайтадан қандай жылдамдықпен құлап түседі? (Ауаның кедергісі ескерілмесін).

C) 15 м/с

 $$$ 155

Дене =5 Н центрге тартқыш күш әсерінен радиусы =2 м шеңбер бойымен қозғалады. Дене айналымының жартысында  күші қанша жұмыс орындайды?

A) 0 Дж

$$$ 148

Дене сағат тілінің бағытымен шеңбер бойымен қозғалады. М нүктесіндегі сызықтық жылдамдық векторының бағытын көрсетіңіз.

D) 4                                                   

$$$ 129

Диффузия коэффициентінің формуласынан К= 1/3 v cv молекуланың еркін жүру жолының белгіленуін көрсетіңіз.

Е)

$$$ 140

Дене радиусы  шеңбер бойымен қозғалады. Қозғалыс басталғаннан кейін периодтың ширегі өткендегі орын ауыстыру векторының модулі қаншаға тең болады?

D)  

$$$ 188

Дененің кинетикалық энергиясының өрнегін көрсетіңіз.

С)  

$$$ 130

Диффузия құбылысы арқылы түсіндірілетін құбылысты атаңыз.

Е) иістің таралуы

$$$ 2

Дене қозғалысын материялық нүкте қозғалысы ретінде қарастыру үшін қандай шарт орындалуы тиіс?

А) 1 с уақытта 8 км жылдамдықпен қозғалған ғарыш кемесін жер бетінен қарағанда

$$$ 455

Дененің ұшу қашықтығы максимал болуы үшін оны көкжиекке қандай бұрыш жасай лақтыру керек? (Ауаның кедергісі ескерілмейді).

B) 450

$$$ 571

Джоуль-Ленц заңының формуласын көрсетіңіз.

 А)

$$$ 11

Дене радиусы R шеңбер бойымен қозғалған. Қозғалыс басталғаннан кейін периодтың ширек (1/4) мәніндегі орын ауыстыру векторының модулін табыңыз.

C)R               

$$$ 479

Дене еркін түсе бастағаннан кейінгі 2 с және 3 с ішіндегі оның жүрген жолдарының қатынасы неге тең?

D) 4:9

$$$ 504

Диэлектриктiң бiрлiк көлемінің поляризациялануы қалай аталады?

C) поляризация векторы

$$$ 495

 Диэлектриктi бiртектi электр өрісіне орналастырсақ, онда оның күш сызықтары кіріп келген жағы теріс, ал оның қарама-қарсы жағы оң зарядталу құбылысы қалай аталады?

 1.  поляризациялану

$$$ 16

Дененің бастапқы жылдамдығы 0 = 20 м/с,  соңғы жылдамдығы  = 30 м/с және үдеуі = 2м/с2 болса, дене қанша уақыт қозғалыста болған?

 1.  5 с             

$$$ 133

Диффузия коэффициенті К= 1/3v cV теңдеуінен меншікті жылу сыйымдылықтың белгіленуін көрсетіңіз.

В) СV         

 $$$ 40

Динамометр серіппесін 5 см-ге созған. Серіппенің серпімділік коэффициенті 40 Н/м. Созылған серіппенің потенциялық энергиясы неге тең?

А) 50 мДж          

 $$$ 17

Дөңгелек 2 рад/с  бұрыштық жылдамдықпен айналады. Дөңгелек шығырындағы нүктенің сызықтық жылдамдығы =40 м/c болса, дөңгелектің радиусы қанша болады?

 1.  20 м           

$$$ 2

Дене қозғалысын материялық нүкте қозғалысы ретінде қарастыру үшін қандай шарт орындалуы тиіс?

А) 1 с уақытта 8 км жылдамдықпен қозғалған ғарыш кемесін жер бетінен қарағанда

  

 $$$ 188

Дененің кинетикалық энергиясының өрнегін көрсетіңіз.

С)  

$$$ 445

Дене 0=30 м/с жылдамдықпен вертикаль жоғары лақтырылды. Қозғалыс басталғаннан кейінгі 4 с ішіндегі оның орын ауыстыруы қандай? (g=10 м/с2).

E) 40м

$$$ 790

Дененің жылу сыйымдылығы деп ... жылу мөлшеріне тең физикалық шаманы айтады.

А) дененің температурасын 1 К-ге өзгертуге жұмсалған

$$$ 805

Дөңгелек процесс кезінде газ 1 Дж жұмыс жасады және салқындатқышқа 4 Дж жылу берілді. Циклдің ПӘК-ін анықтаңыз.

С) 0,20

$$$ 808

Дененің температурасы жылу алмасусыз булану және сумблимация кезінде ...

Е) Төмендейді.

$$$ 815

Динамикалық тұтқырлықтың  диффузия коэффициентіне қатынасы неге тең?

В)

$$$ 817

Диффузия құбылысын сипаттайтын өрнек:

A)

$$$ 821

Диэлектриктегі электрстатикалық өріс үшін Гаусс теоремасының  формуласы:

C)

$$$ 881

Диаметрі 6 см өткізгіш  шардың заряды Кл.  М нүктесіндегі кернеулік неге тең:

  

D)   Нөлге

$$$ 895

Диэлектрикте ығысу тогының тығыздығы қандай өрнекпен анықталады:

С)   

$$$ 1063

Дене 1000 Н күш әсерінен 0,05 м/с2 үдеумен қозғалған. Дененің массасын анықтаңыз.

Е) 20 т

$$$ 1085

Дененің радиус-векторы уақыт бойынша  (м)  заңымен өзгереді. Егер дене массасы 2 кг-ға тең болса, онда бұл қозғалыс қандай күштің әсерінен болады?

D) 4 Н

$$$ 1094

Динамометр серіппесін 5 см-ге созған. Серіппенің серпімділік коэффициенті 40 Н/м. Созылған серіппенің потенциалық энергиясы неге тең?
Е) 50 мДж

$$$ 1106

Дене 8 м биіктіктен жерге құлады. Дененің жермен соқтыққан кездегі кинетикалық энергиясы 800 Дж. Осы дененің массасын анықта :

С) 10 кг

$$$ 1126

Диаметрі 2 см болатын құбырдан жарты сағаттың ішінде массасы 1,53 кг газ ағып өткен? Газдың тығыздығы 7,5 кг/м3 болса, оның ағыс жылдамдығы қандай болады?

B) 0,36 м/с

$$$ 1133

Диффузия процесін өрнектейтін негізгі теңдеу:

С)  

$$$ 1143

Дифференциалдық теңдеуі +0,25πх=0 болған гармоникалық тербелістің периоды неге тең?

D) 4 с

$$$ 1247

Дене белгілі бір биіктіктен құлады. Жерге құлар кезде оның жылдамдығы 30 м/с болды. Дене қандай биіктіктен құлаған (g=10 м/с2):

А) 45 м

$$$ 1252

Дененің қозғалыс теңдеуі берілген: S = . Дененің бастапқы жылдамдығының шамасы:

Е) 7 м/с

$$$ 1254

Дененің тангенциал үдеуі нөлге тең болып нормаль үдеуі тұрақты болса, қозғалыс қалай аталады?

А) Бірқалыпты шеңбер бойымен.

$$$ 1256

Дене 15м/с жылдамдықпен жоғары вертикаль лақтырылған. Ол қандай жылдамдықпен жерге түседі. Ауаның кедергісін ескермеңіз:

B) 15 м/с

$$$ 1257

Дене 10 м жолды 10 с өтті. Алғашқы 6 м жолды 2 с ішінде өтті, содан кейін 3 с бойы тоқтап тұрды. Оның осы жолдағы орташа жылдамдығы қандай?

B) 1 м/с

$$$ 1261

Дене жылдамдығының Х және У осьтеріне проекциялары х=4м/с, у=3 м/с. Жылдамдық модулін анықтаңыз.

В) 5 м/с

$$$ 1262

Дененің қозғалыс жылдамдығы =7+4t м/с теңдеуімен берілген. Дененің үдеуінің шамасы:

Е) 4м/с2

$$$ 1270

Дене көкжиекпен =60 бұрыш жасайтын көлбеу жазықтықпен сырғанайды. Үйкеліс коэффициенті 0,2. Дененің үдеуі неге тең? (g=10м/с2 )

B) 7,66 м/с2

$$$ 1279

Дененің айналмалы қозғалысы кезінде қандай физикалық шама оның инерттілігін сипаттайды?

В) инерция моменті

$$$ 1063

Дене 1000 Н күш әсерінен 0,05 м/с2 үдеумен қозғалған. Дененің массасын анықтаңыз.

Е) 20 т

 

 ЖЖЖЖЖЖЖЖ

$$$ 471

Жеңіл автомобильдің жылдамдығы жүк автомобилінің жылдамдығынан 4 есе көп, ал жүк автомобилінің массасы жеңіл автомобильдікінен 2 есе көп. Е1 жеңіл және Е2 жүгі бар автомобильдердің кинетикалық энергияларының мәндерін салыстырыңыз.

D) Е1=8Е2

$$$ 466

Жер бетінде денеге 36 Н бүкіләлемдік тартылыс күші әсер етеді. Жер бетінен 2RЖер ара қашықтықтағы тартылыс күші неге тең?

B) 9 Н

$$$ 537

Жазық конденсатор ток көзiнен зарядталып, кейiн ток көзінен ажыратылған. Онан соң конденсатор астарларының арасы =2-ге тең диэлектрикпен толтырылып және астарларының қашықтығы екi есе арттырылған. Конденсатордағы потенциалдар айырымы қалай өзгерген?

 1.  өзгермеген

$$$ 461

Жабық ыдыстағы 27оС температурадағы газ қысымы 75 кПа болған. t=-13oC температурада оның қысымы қандай болады?

B) 65 кПа

$$$ 452

Жүзгіш өзен ағысына қарсы жүзіп келеді.  Жүзгіштің жағаға қатысты жылдамдығы 1,5 м/с, өзен ағысының жылдамдығы 0,5 м/с. Жүзгіштің суға қатысты жылдамдығы неге тең?

D) 2 м/с

$$$ 379

Жылу сыйымдылығы 20 Дж/К дене 100оС-дан 20оС-ға дейін суыған. Дененің алған жылу мөлшерін анықтаңыз.

 1.  –1,6 кДж

 $$$ 393

Жылуөткізгіштік құбылысында газ молекулаларымен не тасымалданады?

С)  энергия 

$$$ 189

Жер бетіне қатысты массасы 3 кг дене 2 м биіктікте орналасқан. Ол дененің потенциялық энергиясын есептеңіз. (g=10 м/с2)

D)  60 Дж

$$$ 442

Жерден қандай биіктікте ауырлық күші оның Жер бетіндегі мәнінің 36%-ін құрайды? (Жер радиусы 6300 км).

A) 4200км

$$$ 734

Жазық конденсатордың пластиналар арақашықтығын 4 есе азайтқанда, тербелмелi контурдың тербелiс периоды қалай өзгередi?

  С) 2 есе артады

$$$ 80

Жазық толқын үшін берілген Z=Zocos(tkx) теңдеуінен толқындық санды көрсетіңіз.

D) k               

 $$$ 24

Жоғары қозғалған лифт еденінде массасы 5 кг дене жатыр. Лифт үдеуі 2 м/с2. Лифт еденіне әсер етуші ауырлық күшін табыңыз. g=10 м/с2.

В) 60 Н          

$$$ 115

Жүйеге берілген жылу мөлшері жүйенің ішкі энергиясының өзгерісінен және жүйенің сыртқы денелерге қарсы атқаратын жұмысынан тұрады десек, оның формуласын көрсетіңіз.

А) Q= U+A          

$$$ 119

Жерді қоршаған атмосфера молекулалары бірте-бірте ғарыш кеңістігіне ұшып кетіп жатады. Осы кезде атмосфера энтропиясы қалай өзгереді?

В) артады              

$$$ 120

Жылу машинасы бір цикл ішінде қыздырғыштан 100 Дж жылу алып, оның 60 Дж мөлшерін суытқышқа береді. Машинаның ПӘК-і қаншаға тең?   

С) 40%             

 $$$ 184

Жолаушы аз уақытта салмақсыздық күйде болу үшін, автомобиль радиусы 40 м дөңес көпірдің ортасынан қанша жылдамдықпен қозғалуы керек?= 10 м/с2.

В) 20 м/с

$$$ 128

Жылу алмасу құбылысының қай түрінде: жылу өткізгіштік, конвекция немесе сәулелену кездерінде зат тасымалданбайды?

С) тек сәулелену

$$$ 251

Жылу машинасы бір цикл ішінде қыздырғыштан 100 Дж жылу мөлшерін алады және суытқышқа 40 Дж береді. Машинаның п.ә.к-і неге тең?

B)  60%

$$$ 340

Жарық толқынының тербеліс периоды 2 есе кеміген кезде толқын ұзындығы қалай өзгереді?

Е) 2 есе кемиді 

$$$ 212

Жазық толқын теңдеуін жазыңыз.

B)    

$$$ 261

Жылу двигателінің қыздырғышы мен суытқышының температурасын бірдей  градусқа арттырды. Бұл кезде двигательдің п.ә.к-і қалай өзгереді?

D)    кемиді

$$$ 262

Жылу машинасы қыздырғыштан  жылу мөлшерін алады, ал суытқышқа  береді, осы кезде А жұмысы істеледі. Двигательдің п.ә.к-ін анықтаңыз.

C)     

$$$ 468

Жердің тартылыс өрісіндегі (g=const) дененің жұмысы қай формула бойынша анықталады?

A) A=mgh

$$$ 5

Жүрген жол мен уақыт арасындағы тәуелділік Х=А+Вt+Ct3 теңдеуімен өрнектеледі, мұндағы А=4м, В=2м/с, С=0,2 м/с3. Бақылау басталғаннан соң, 2с уақыт өткеннен кейінгі үдеудің сан мәнін табыңыз.

А) 2,4 м/с2

$$$ 753

Жылу машинасы бір цикл ішінде қыздырғыштан 100 Дж жылу мөлшерін алады және суытқышқа 40 Дж береді. Машинаның ПӘК-і неге тең?

D) 60%

$$$ 765

Жүйеге берілген жылу мөлшері оның ішкі энергиясын өзгертуге және жүйенің сыртқы күштерге қарсы жұмыс атқаруына жұмсалады:

E) Термодинамиканың І бастамасы

$$$ 767

Жылу изоляцияланған жүйедегі процесс:

С) адиабаталық

$$$ 771

Жылу машинасы қыздырғыштан алынған жылудың 60%-н салқындатқышқа береді. Егер қыздырғыштың температурасы 450 К болса, салқындатқыштың температурасы қандай?

E) 270 K

$$$ 781

Жүйенің жылу мөлшерін қай формуламен есептеуге болады?

D)

$$$ 814

Жылу өткізгіштік процесін тудырушы себеп:

В) Температура градиенті

$$$ 816

Жылу өткізгіштік процесін өрнектейтін негізгі теңдеуді көрсетіңіз.

B)  

$$$ 828

Жазық  конденсатор сыйымдылығының формуласының түрі:


D)

$$$ 892

Жазық конденсатор тұрақты ток көзіне қосылған және сұйық диэлектрикке батырылған (диэлектрлік тұрақтысы ). Конденсатордағы электр өрісінің диэлектрикке батыруға дейінгі (Е0) және кейінгі (Е)  кернеуліктерін салыстырыңыз:

В) Е0 = Е  

$$$ 986

Жазықтықтары бір - біріне параллель, екі катушка суретте көрсетілгендей, ұзын жіпке ілінген. Екінші катушка қысқаша тұйықталған. Бірінші катушка ток көзіне  қосылғанда катушкаларда не байқалады:

А) Катушкалар бір - біріне  қарама-қарсы жаққа ауытқиды

$$$ 1044

Жер бетінен һ биіктіктегі еркін түсу удеуінің теңдеуі:

(М – Жердің массасы, R – Жердің радиусы)

D)

$$$ 1076

Жүрілген жолы S, айнымалы күштің жасайтын жұмысы неге тең (Fs-күштің қозғалыс бағытындағы проекциясы):

А)

$$$ 1077

Жерден h биіктіктегі дененің потенциалдық энергиясының дұрыс өрнегін көрсетіңіз (R0 – Жер радиусы).

Е)

$$$ 1141

Жиіліктері тең бірдей бағытталған екі гармониялық тербелістерді қосқанда ..... тербеліс пайда болады:


D) Сол бағыттағы, сондай жиіліктегі гармониялық тербелістер.

$$$ 1152

Жиілігі ν=1Гц материалдық нүктенің тербеліс периодын табыңдар:

Е) 1 с

$$$ 1215

Жердің күш өрісіндегі молекулалардың таралуын сипаттайтын    формуласындағы W шамасының мағынасы қандай?

В) Бір молекуланың потенциалдық энергиясы.

$$$ 1221

Жердің күш өрісіндегі молекулалардың таралуын сипаттайтын  формуласындағы n0 шамасының мағынасы қандай:

В) Жер бетінен h=0 биіктіктегі газ концентрациясы

$$$ 1235

Жылу машинасы бір циклде қыздырғыштан 100 Дж жылу мөлшерін алады да суытқышқа 60 Дж береді. Машинаның ПӘК-і неге тең?

А) 40%

ЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗ

$$$ 499

  Зарядтарының шамалары бірдей , екі оң зарядтың арасын қосқан түзудің ортасына түсірілген перпендикуляр сызықтың бойына орналасқан О нүктедегі электр өрiсiнiң кернеулiк векторы қалай бағытталады?

+q                                  +  q

                                                        

 a a

О

a.төмен қарай

$$$ 496

Зарядталған өткiзгiштiң  электр өрiсiнiң беттiк кернеулiгi қандай формуламен анықталады?

В)  

$$$  487

Зарядтары 3 мкКл және 17 мкКл өлшемділіктері  бiрдей кiшкентай екі шариктердi аз уақытқа бiр-бiрiмен түйiстiрiп, сонан соң олар бiр-бiрiнен ажыратылған. Бiрiншi шариктің заряды қанша болады?

 А) 10 мкКл

$$$ 484

Зарядтардың бiр-бiрiнен ара қашықтығын 5 есе өсiргенде, нүктелiк зарядтың электр өрiсiнiң кернеулiгi қалай өзгередi?

D) 25 есе кемидi

$$$ 508

Зарядтары бiрдей, әр аттас екi зарядтың О нүктесiндегі электр өрiсiнiң кернеулiк векторы қалай бағытталады?

a.оңға қарай

$$$ 516

Зарядтары 71 мкКл және 19 мкКл сынаптың екi кiшi тамшысы бiр үлкен тамшыға бiрiккен. Пайда болған тамшыдағы заряд шамасы қанша болады?

 С) 52 мкКл

$$$ 547

Зарядтары 2 мкКл және 10 мкКл екi нүктелiк заряд аз уақытқа бiр-бiрiмен түйiстiрiлiп, одан кейiн бастапқы қашықтыққа қойылса, олардың әсерлесу күшi қалай өзгерер едi?

 С) 1,8 есе артады

$$$ 544

Зарядтары 11 мкКл, 27 мкКл және –32 мкКл өлшемдері бiрдей үш шариктi аз уақыт бiр-бiрiмен түйiстiрiп, одан соң қайтадан ажыратады. Бiрiншi шарикте пайда болатын заряд мөлшерi қанша болады?

 В) 2 мкКл

$$$ 513

Зарядталған конденсаторға қосымша екі есе көп заряд берілсе, оның энергиясы қалай өзгередi?

  С) 4 есе өседi

$$$ 242

Заттың меншікті жылу сыйымдылығы дегеніміз не?

А) температурасы 1 К-ге өзгерген кездегі 1 кг заттың берген немесе алған жылу мөлшері

$$$ 541

Зарядтары 7 мкКл әртекті екi нүктелiк заряд бiр-бiрiнен 1 см қашықтықта орналасып, диполь құрайды. Мұндай дипольдiң электр моментi қанша болады?

А) 710-8 Клм

$$$ 847

Зарядтары 11 мкКл, -13 мкКл и 35 мкКл, үш кішкене  бірдей шарды өзара тиістіріп алып, артынша  ажыратады. Бірінші  шарда қанша заряд қалады:

С)   11 мкКл

$$$ 850

Зарядталған шексіз жазықтықтан 2 м арақашықтықта өрістің кернеулігі 100 В/м. Арақашықтықты 3 метрге арттырғанда  өрістің кернеулігі қандай болады?

А) 100 В/м

$$$ 864

Зарядталған  бөлшек (заряды q, массасы m), потенциалдар айырмасы U үдетуші электр өрісінен өткенде қандай жылдамдық алады:            

D)   

$$$ 883

Зарядталған металл шардың электр өрісінің кернеулігінің қашықтыққа байланыстылығын сипаттайтын дұрыс графикті көрсетіңіз:

С)


$$$ 897

Зарядталған конденсатор энергиясының формуласы:

C)

$$$ 908

Зарядталған конденсатор ток көзінен ажыратылған. Егер астарлардың ара қашықтығын екі есе үлкейтсе, конденсатор энергиясы қалай өзгереді?

С)   2 есе өседі

$$$ 912

Зоналық теория бойынша қатты дене мына жағдайда шалаөткізгіш бола алады:

А) Рұқсат етілмеген зонаның ені шамамен 0,1 эВ;

ЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ

$$$ 608

Егер көлденең қимасының ауданы 3 мм2 болатын өткiзгiш арқылы 10 с iшiнде 60 мкКл заряд өтсе, токтың тығыздығы қанша болады?

 D) 2 А/м2

$$$ 601

Егер R=2 Ом болса, суретте көрсетiлген тiзбектiң бөлiгiнiң жалпы кедергiсi қанша болады?

 А) 2 Ом

$$$ 588

Егер R1=7 Ом, R2=11 Ом, R3=18 Ом болса, суретте көрсетiлген тiзбектiң жалпы кедергiсi қанша болады?

 1.  9 Ом  

$$$ 581

Егер өткізгішті 4 бiрдей бөлiкке бөлiп, оларды бiр-бiрiмен параллель жалғасақ, өткізгіштің кедергiсi қанша болады?

 D) 16 есе азаяды

$$$ 572

Екi мыс өткізгіштің ұзындығы бiрдей. Бiрiншi өткізгіш диаметрi екiншi өткізгіштің диаметрiнен 2 есе үлкен болса, бұл  өткізгіштердің R1/R2 кедергiлерінің қатынасын анықтаңыз.

 E) ¼

$$$ 556

Егер батареяның қысқаша тұйықталу тогы 13 А, ал батареяның iшкi кедергiсi 0,5 Ом болса, батареяның ЭҚК-i қанша болады?

 С) 6,5 В

$$$ 558

Егер өткiзгiштiң ұштарындағы кернеу 20 В және кедергiсi 40 Ом болса, өткiзгiштiң бөлiп шығаратын қуаты қанша болады?

 D) 10 Вт

$$$ 536

Егер, зарядталған радиусы R шардың центрiнен r қашықтықтағы нүктенің электр өрiсiнiң кернеулiгi Е болса (мұнда R<r), онда шардағы зарядтардың беттiк тығыздығы қандай өрнекпен анықталады?       

 А)

$$$ 528

Екi нүктелiк зарядтардың әрқайсысының зарядын 3 есе өсiргенде, олардың өзара әсерлесу күшi өзгермеуi үшiн, олардың бiр-бiрiнен қашықтығын қанша шамаға өзгерту керек?

  E) 3 есе өсiру керек

$$$ 509

Екi нүктелiк зарядтың арақашықтығын 4 есе кеміткенде, олардың әсерлесу күшi қалай өзгередi?

Д) 16 есе өседi

$$$ 475

Егер гидравликалық көтергіштің кіші поршенінің ауданы 10 см2, үлкен поршенінің ауданы 0,1 м2 болса, массасы 1000 кг автомобильді көтеру үшін оның кіші поршеніне шамамен қандай күш түсіру керек?

B) 10 кг

$$$ 464

Егер суытқышының температурасы 27о болса, ПӘК-і 80% идеал жылу машинасы қыздырғышының температурасы қандай болуы тиіс?

C)

$$$ 392

Егер молекула қозғалысының орташа жылдамдығын 2 есе арттырып, ал еркін жол ұзындығын 5 есе кемітсе, онда берілген уақыт аралығында, көмір қышқыл газы молекуласының соқтығысу саны қалай өзгереді?

D) 10 есе артады

$$$ 318

Егер күшті өзгертпей, серіппенің ұзындығын 2 есе кемітсек, онда салыстырмалы ұзындығы қалай өзгереді?

С) өзгермейді

$$$ 319

Егер сұйық ағатын түтіктің (трубаның) диаметрін 2,4 есе кішірейтсе, онда сұйықтың ағыс жылдамдығы қалай өзгереді?

 1.  5,76 есе артады

$$$ 308

Егер, бөлшектің тыныштық массасымен салыстырғандағы массасы 1,25 есе артуы үшін онда бөлшек қандай жылдамдықпен қозғалуы керек? Жарықтың вакуумдағы жылдамдығы С-ға тең.

D) 0,6С

$$$ 310

Егер электронның жылдамдығы жарық жылдамдығының 0,6-на тең болса, онда тыныштық массасымен салыстырғанда электрон массасы қалай өзгереді?

 1.  1,25 есе артады

$$$ 305

Егер сыртқы күштің әсерінсіз дененің инерция моменті 2 есе азайса, онда айналушы дененің импульс моменті қалай өзгереді?

С) өзгермейді 

$$$ 295

Егер материалдық нүктеден айналу осіне дейінгі қашықтықты 2 есе ұзартсақ, материалдық нүктенің инерция моменті қалай өзгереді?

С)  4 есе артады

$$$ 339

Егер толқын ұзындығы 7 м, ал тербеліс жиілігі 220 Гц болса, онда дыбыс толқыны суда 7,7 км қашықтықты қанша уақытта жүре алады?

Е) 5 с

$$$ 290

Егер дөңгелектің инерция моменті 3 кгҺм2 болса, онда ол 12 НҺм күш моменті әсерінен қандай бұрыштық үдеумен айнала алады?

С) 4 рад/с2

$$$ 506

Екi нүктелiк зарядты диэлектрлiк өтiмдiлiгi 3 тең, май iшiне орналастырып, арақашықтығын 3 есе азайтқанда, олардың әсерлесу күшi қалай өзгередi?

 1.  3 есе артады

$$$ 497

Егер өткізгішке қосымша бұрынғыдан екi есе көп заряд берiлсе, онда зарядталған беттiң потенциалдар айырымы қалай өзгередi?

 1.  2 есе өседi

$$$ 272

Екі автомобиль бір нүктеден бір мезгілде шығып және бір-бірімен 60о бұрыш жасай, шамасы бірдей 72 км/сағ жылдамдықпен қозғалады. Олардың салыстырмалы жылдамдығы неге тең?

А) 72 км/сағ

$$$ 254

Егер қыздырғыштың температурасы 2270С және суытқыштың температурасы 270С болса, жылу машинасының п.ә.к.-нің максимал мәні қанша болады?

 D) 40%

$$$ 246

Егер газ мөлшері 100 Дж жылу алса, ал оның ішкі энергиясы 300 Дж-ге кемісе, онда газ қанша жұмыс істеді?

C)   200 Дж 

$$$ 247

Егер газдың ішкі энергиясын 100 Дж-ге кеміткен кезде оның істеген жұмысы 300 Дж болса, онда газ қанша жылу мөлшерін алған болар еді?

C)  200Дж 

$$$ 241

Егер бір атомды идеал газдың қысымы 3 есе артып, ал көлемі 2 есе кемісе, онда оның ішкі энергиясы қалай өзгереді?

В) 1,5 есе артады

$$$ 232

Егер 0,01 м3 көлемде 8Һ1010 молекула болса, онда молекулалардың концентрациясы қандай болатынын анықтаңыз.

А) 8Һ1012 м-3

$$$ 205

Еркін тербелетін маятниктің потенциалды энергиясының максимал мәні 10 Дж, ал оның кинетикалық энергиясының максимал мәні 10 Дж. Маятниктің толық механикалық энергиясы қандай шектерде өзгереді?

B) өзгермейді және 10Дж

$$$ 167

Егер дене бірқалыпты түзу сызықты қозғалса, онда денеге әсер етуші күштердің қорытқы күші неге тең болады?

D)   

$$$ 154

Егер қозғалыс теңдеуі  (м) болса, онда массасы 500 кг дене жолдың түзу сызық бөлігінде қандай күштің әсерінен қозғалатындығын анықтаңыз?

A) 400 Н

$$$ 102

Екі түрлі идеал газ молекулаларының массалар қатынасы 4 есе өссе, ал температуралы бірдей болса, олардың орташа квадраттық жылдамдықтарының қатынасы қалай өзгереді?

А) 2 есе      

$$$ 65

Еріксіз гармониялық тербеліс теңдеуінен ma + + kx = Fсырт серпімділік күшін көрсетіңіз.

С) kx

$$$ 427

Егер дене жолдың бірінші жартысын 3 м/с жылдамдықпен 10 с ішінде жүріп өтсе, ал екінші жартысында одан 2 есе жылдамырақ қозғалса, дененің орташа жылдамдығы неге тең?

B) 4м/с

$$$ 680

Егер индуктивтiлiгi 4 Гн катушкадағы ток күшi 4 А болса, катушканың магнит өрiсiнiң энергиясы 4 есе азаюы үшiн, катушкадағы ток күшi қандай болуы керек?

 В) 2 А

$$$ 681

Екi параллель түзу ұзындықтары 10 м, бiр-бiрiнен 1 см қашықтықта вакуумда орналасқан өткiзгiштер арқылы 20 А ток өткенде, магниттiк әсерлесу күшi қандай болады? 0= 410-7 Гн/м деп алыңыз.

 С) 80 мН

$$$ 564

Егер I1 = 3 A,  I2 = 5A болса, суретте көрсетiлген амперметр қанша ток күшiн көрсетедi?

 1.  8 A 

$$$ 405

Егер нүкте қозғалысының кинематикалық теңдеуінің түрі x=5t+20 болса, онда ол қалай қозғалады?

A) бірқалыпты және түзу сызықты

$$$ 35

Екі дене өзара F-ке тең гравитациялық күшпен әсерлеседі. Егер әр дененің массасын n есе өсірсе, олардың әсерлесу күші қалай өзгереді?

D) n2 есе өседі    

$$$ 321

Егер 75 кН күшпен әсер еткенде серіппенің ұзындығы 16 мм-ге ұзарса, онда серпімді деформацияланған серіппенің потенциялық энергиясы неге тең болады?

D) 600 Дж

$$$ 26

Екі дененің арақашықтығын 2 есе өсірсе, олардың гравитациялық әсерлесу күші неше есе өзгереді?

D) 4 есе кемиді  

$$$ 601

Егер R=2 Ом болса, суретте көрсетiлген тiзбектiң бөлiгiнiң жалпы кедергiсi қанша болады?

     А) 2 Ом

$$$ 822

Егер екі зарядтың да шамасын 3 есе азайтсақ, зарядтардың өзара әсерлесу күштері қалай өзгереді:

С) 9 есе кемиді

$$$ 841

Егер екі нүктелік зарядты ара қашықтығын өзгертпей вакуумнен суға  көшірсе, олардың өзара әсерлесу  күші қалай өзгереді?

С) 81 есе кемиді

$$$ 858

Егер R1=R2=20 Ом болса, тізбектің жалпы кедергісі неге тең?

Е) 10 Ом

$$$ 861

Егер сфера арқылы өтетін  векторының ағыны 2 кВм болса, онда сфера центрінде қандай заряд орналасқан:

А)   17,7 нКл

$$$ 863

Еркін электр диполін  біртекті электр  өрісіне  суреттегідей  орналастырғанда,   дипольде  не өзгеріс болады:

                            

А)  Диполь  сағат тіліне қарсы  бұрылады

$$$ 902

Егер зарядталған конденсатор зарядын 2 есе өсірсе оның энергиясы қалай өзгереді?

E)  4 есе өседі

$$$ 905

(ED)/2 өрнегінің физикалық мағынасы:

В) Ортадағы электр өрісінің энергиясының көлемдік тығыздығы

$$$ 921

Егер тізбек бөлігіндегі кернеуді 2 есе көбейтіп, ал кедергісін 2 есе азайтатын болсақ, онда ток күші қалай өзгереді?

Е) 4 есе көбейеді

$$$ 933

Егер R1, R2 = 20 Oм болса, тізбектің жалпы кедергісі неге тең?

А) 10 Ом

$$$ 939

Егер ,  , және  ,   тізбектелген,  тізбектегі  токты  есептеңдер:

В) 1 А

$$$ 941

Егер ток тығыздығы j=5 А/м2, өріс кернеулігі Е=2 В/м болса, өткізгіштің меншікті кедергісі:

В) 0,4 Ом∙м

$$$ 959

Егер  тізбекті 0,2 с ішінде айырғанда, катушкада 10 В – қа тең болатын өздік индукциясының  орташа ЭҚК – і пайда  болса, катушканы қиып өтетін магнит ағыны қандай болады?

D) 2 Вб
$$$ 100
7

Егер тізбекті айырғанда 0,2с ішінде катушкада 10В-қа тең болатын өздік индукциясының орташа ЭҚК-і пайда болса, катушканы қиып өтетін магнит ағыны қандай болады?

A) 2 Вб

$$$ 1048

Егер дененің жылдамдығы 3 есе артса, оның кинетикалық энергиясы қалай өзгереді?

В) 9 есе өседі

$$$ 1075

Егер дененің кинетикалық энергиясын 4 есе арттырса оның импульсі қалай өзгереді?

А) 2 есе артады  

$$$ 1100

Егер 2 дененің ара қашықтығын 2есе үлкейтсе, олардың гравитациялық әсерлесу күші қалай өзгереді?

В) 4 есе кемиді

$$$ 1114

Екі дененің серпімсіз соқтығысы кезінде төменде келтірілген шамалардың қайсысы сақталмайды:

С) Кинетикалық энергиясы

$$$ 1132

Егер ағын түтігінің радиусы 2 есе артса, онда осы түтік арқылы ағатын идеал сұйықтың жылдамдығы неше есе өзгереді?

E) 4 есе кемиді

$$$ 1163

Екі гармоникалық тербелістердің  х1=cos(2t+/6) және х2=2cos(t) теңдеулері берілген. Уақыттың t=1 с мезетіндегі тербелістердің фазалар  айырымын анықтаңыз.

 1.  

$$$ 1204

Екі ыдыста идеал газ орналасқан. Бірінші ыдыстағы молекулалардың массасы екінші ыдыстағы молекулалардың массасынан 2 есе артық. Газдың температурасы мен концентрациясы өзгермесе, бірінші ыдыстағы газ қысымының екінші ыдыстағы газ қысымына қатынасы қандай болады?

С) 1

$$$ 1207

Егер газ температурасы 2 есе артса, молекуланың орташа кинетикалық энергиясы қалай өзгереді?

D) 2 есе артады
$$$ 1213

Екі атомды газдың бір молінің барлық молекулаларының айналмалы қозғалысының кинетикалық энергиясы неге тең?

D) RT

$$$ 1264

Егер дененің бұрыштық жылдамдығы мен бұрыштық үдеуінің арасындағы бұрыш нольге тең болса, айналмалы қозғалған қатты дененің қозғалысының сипаттамасы қандай?

E) үдемелі

ИИИИИИИ

$$$ 349

Изохоралық процесс кезінде газдың температурасын 8 есе арттырғанда, идеал газдың қысымы қалай өзгереді?

В) 8 есе артады

$$$ 441

Идеал газдың V0 бастапқы көлемі р0 тұрақты қысымда 3 есе артты. Газ атқарған жұмысты анықтаңыз.

C)

$$$ 356

Идеал газ молекуласының орташа энергиясы 6,0Һ10-21 Дж. Газ қысымы 4 мПа. Газдың көлем бірлігінде қанша молекула болады?

d.1018 м-3

$$$ 448

Идеал газдың Т0 температурадағы қысымы р0 болды. Массасын өзгертпей, оның температурасын  тұрақты көлемде 1,5 есе арттырды. Газ қысымы қалай өзгерді?

D)

$$$ 411

Идеал газды қыздыру кезінде молекулалардың жылулық қозғалысының орташа квадраттық жылдамдығы 4 есе артты. Газдың абсолют температурасы қалай өзгерді?

D) 16 есе артты

$$$ 397

Идеал газбен салыстырғанда реал газдың ыдыс қабырғасына түсіретін қосымша қысымы неге байланысты пайда болады?        

D) молекулалар арасындағы қашықтықта өзара әсерлермен

$$$ 220

Изобаралық процестің өрнегін көрсетіңіз.

D)     

$$$ 221

Изотермалық процестің өрнегін көрсетіңіз.

C)  

$$$ 222

Изохоралық процестің өрнегін көрсетіңіз.

B)  

$$$ 263

Изохоралық процесс үшін термодинамиканың бірінші заңын көрсетіңіз.

В)   

$$$ 126

Идеал жылу машинасы қыздырғыштан алған жылуының 60%-ін суытқышқа береді. Машинаның ПӘК-і қанша болады?

     С) 40%            

$$$ 646

Индукциясы 0,02 Тл, бiркелкі магнит өрiсiне, электрон индукция сызықтарына параллель бағытта ұшып енеді. Магнит өрiсiнде электрон қанша үдеумен қозғалады?

  E) 0 м/с2

 $$$ 638

Индукциясы магнит өрiсiне  перпендикуляр орналасқан ауданы S раманы 180-қа бұрғанда, ол арқылы өткен магнит ағынының өзгеруiнің шамасы қанша болады?

 В) –2BS

$$$ 648

Индукциясы 0,2 Тл магнит өрiсiн 10 А электр тогы өткiзгiш орналастырылған, өткiзгiшке 0,3 Н күш әсер етуi үшiн өткiзгiштiң ұзындығы қанша  болу керек? өткiзгiш магнит индукциясының векторына перпендикуляр.

  С) 15 см

$$$ 666

Индуктивтiлiгi 4 Гн катушкадағы ток күшi 4 А. Катушканың магнит өрiсiнiң энергиясы 4 есе кемуі үшiн, катушкадағы ток күшi қанша болуы керек?

 В) 2 А

$$$ 679

Индукциясы 0,02 Тл вертикаль, бiркелкі магнит өрiсiнде горизонталь жазықтықта ұзындығы 0,5 м стержень 4 рад/с тұрақты бұрыштық жылдамдығымен айналады. Айналу осi стерженнің бір ұшы арқылы өтетiн болса, стерженьде пайда болатын индукция ЭҚК-i қандай болады?

 А) 10 мВ

$$$ 739

Идеал тербелмелi контурдағы кiретiн конденсатор орнына, параллель үш осындай конденсатор жалғаған. Контурдағы электромагниттiк толқындардың жиiлiгi қалай өзгередi?

 В) 3 есе азаяды 

$$$ 726

Идеал тербелмелi контурдағы максималь ток 1 мА, ал осы контурдағы конденсатордың астарларындағы максималь заряд 10/ мкКл. Бұл контурда пайда болатын электрмагниттiк тербелiстердiң жиiлiгi қандай болады?

  С) 50 Гц

$$$ 724

Индуктивтiлiгi 2 мГн катушка жалғанған тербелмелi контурдың актив кедергiсi 0,8 Ом. Контурдың тербелiстерiнiң өшу коэффициентi қандай болады?

  E) 200 с-1

$$$ 667

Индукциялары 0,4 Тл және 0,3 Тл бір-бірімен перпендикуляр бiртектес екi магнит өрiстерi кеңiстiктiң бiр облысында беттеседi. Қорытқы магнит өрiсiнiң магнит индукциясының мөлшерi қанша болады?

 С) 0,5 Тл

$$$ 649

Индукциясы 0,03 Тл бiркелкі магнит өрiсiне электрон ұшып кiредi. Электронның кинетикалық энергиясы қалай өзгередi?

 E) өзгермейдi

$$$ 639

Индукциясы 4 мТл бiркелкі магнит өрiсiне протон 5105 м/с жылдамдықпен магнит индукциясының векторына препендикуляр ұшып енеді. Шеңбер бойымен толық бiр айналғандағы өрiс қанша жұмыс атқарады?

  E) 0 Дж

 $$$ 257

Идеал газ Карно циклін жасайды. Қыздырғыш температурасы суытқыш температурасынан 3 есе жоғары. Қыздырғыш газға 42 кДж-ға тең жылу мөлшерін берді. Газ қанша жұмыс жасайды?

 1.  28кДж

$$$ 621

Индукциясы 0,5 Тл магнит өрiсiне бойынша ұшып келген электронның жылдамдығы қанша шамаға өзгередi?

  E) өзгермейдi

 $$$ 630

Индукция ЭҚК-i қандай формуламен анықталады?

  С)

$$$ 125

Идеал жылу машинасының қыздырғышы мен суытқышының абсолют температураларын 2 есе өсірсе, оның ПӘК-і қалай өзгереді?

С) өзгермейді

$$$ 249

Изотермиялық ұлғаю кезінде идеал газ А=20 Дж жұмыс істейді. Газға қандай жылу мөлшерін беру керек?

D)  20 Дж

$$$ 347

Идеал газдың көлемін 2 есе өсіріп, ал абсолют температурасын 2 есе кемітсек,  идеал газдың қысымы қалай өзгереді?

Е) 4 есе кемиді

$$$ 372

Идеал газдың ішкі энергиясы қандай өрнекпен анықталады?

А)

$$$ 94

Идеал газды изобаралы қыздырғанда 1-ші күйден 2-ші күйге өткен. Газ массасы тұрақты болғанда, оның қысымы қалай өзгереді?

     

                                 

                

А) өзгермейді     

$$$ 377

Идеал жылу машинасының қыздырғышы мен суытқышының  температуралары 400 К және 300 К тең. Қыздырғыштың температурасын 200 К-ға ұлғайтқан. Бұл кезде машинаның п.ә.к-і қалай өзгерді?

А) 2 есе артады

$$$ 373

Идеал жылу машинасындағы газ қыздырғыштан алған жылудың 60% суытқышқа береді. Қыздырғыш температурасы 500 К. Суытқыштың температурасы неге тең?

А) 300 К

$$$ 351

Идеал газ изотермалық ұлғайғанда көлемі 1,5 есе артса, оның қысымы қалай өзгереді?

В) 1,5 есе кемиді

$$$ 348

Идеал газ жабық ыдыста. Егер температурасын 3 есе арттырса, онда газ тығыздығы қалай өзгереді?

С. өзгермейді 

$$$ 250

Изотермиялық ұлғаю кезінде идеал газ А=200 Дж жұмыс істейді. Газдың ішкі энергиясы қаншаға өзгереді?

E)  0 Дж

$$$ 243

Идеал газдың абсолют температурасын 3 есе арттырған кезде,  оның жылулық қозғалысының орташа кинетикалық энергиясы қалай өзгереді?

А)  3 есе артады

$$$ 111

Идеал газды изотермалық түрде сыққанда, оның қысымы 20 %-ке артқан. Газ көлемі қалай өзгереді? V1/ V2 қатынасын табыңыз.

А) 1,2           

  $$$ 99

Идеал газдың абсолют температурасын 3 есе арттырсақ, онда газ молекулаларының жылулық қозғалысының орташа кинетикалық энергиясы қалай өзгереді?

А) 3 есе артады   

 $$$ 126

Идеал жылу машинасы қыздырғыштан алған жылуының 60%-ін суытқышқа береді. Машинаның ПӘК-і қанша болады?

С) 40%

$$$ 739

Идеал тербелмелi контурдағы конденсатор орнына, параллель тоғыз осындай конденсатор жалғаған. Контурдағы электромагниттiк толқындардың жиiлiгi қалай өзгередi?

В) 3 есе азаяды

$$$ 761

Изотермдік процесс кезіндегі идеал газ энтропиясының өзгеруін жаз.

С)

$$$ 762

Изотермдік процесс үшін жасалған  жұмыс А пен алынған жылу Q және ішкі  энергия өзгерісі  арасындағы  байланыстардың  қайсысы дұрыс?

С)

$$$ 772

Изобаралық процеске арналған термодинамиканың бірінші бастамасын көрсетіңіз.

C) dQ=dU+dA

$$$ 773

Изохоралық процесте идеал газға 5000 Дж жылу берілген. Газдың атқарған термодинамикалық жұмысы қандай?

C) 0

$$$ 782

Изохоралық процесс үшін термодинамиканың бірінші заңын көрсетіңіз.

В)

$$$ 784

Идеал газдың адиабаталық процесс кезіндегі жылу сыйымдылығы неге тең?

А) 0

$$$ 792

Изохоралық процесс кезінде азотқа 70 Дж жылу берілді. Азоттың ішкі энергиясын арттыруға қанша жылу кетті?

В) 70 Дж

$$$ 807

Идеал газ 1 күйден 3 күйге суреттегідей бір рет 1-2-3 процестер арқылы, екінші рет 1-4-3 процестер арқылы өтеді. Берілген шамалар арқылы газдың осы екі процесс кезіндегі алынған жылу мөлшерлерінің айырымын табыңыз.

         

Е) 2 кДж

$$$ 952

Индукциясы 0,5 Тл магнит өрісіне ұшып кірген электронның жылдамдығының шамасы қалай өзгереді?

Е) өзгермейді

$$$ 960

Индуктивтік қандай өлшем бірлікпен өлшенеді?

 1.  Гн (Генри)

$$$ 980

Индукциясы 0,4 Тл біртекті магнит өрісінде орналасқан, ұзындығы 0,5 м өткізгішке магнит өрісі тарапынан 0,2 Н күш әсер етеді. Өткізгіш пен  индукция сызықтары арасындағы бұрыш 300. ¤ткізгіштегі ток күші неге тең:

 1.  А)   2 А

 $$$ 988

Индукциясы 4 мТл біртекті  магнит өрісіне протон 5∙10 м/с жылдамдықпен магнит индукциясының векторына  перпендикуляр ұшып кірген. Шеңбер бойымен бір толық айналымда  протон үстінен өріс қандай жұмыс  атқарады?

С)0 Дж

$$$ 997

Индуктивтілігі 2 Гн катушкадағы ток күші 0,1 с уақытта 5А ден 3А –ге дейін бірқалыпты кемитін болса, ондағы өздік индукция ЭҚК-і неге тең:

А)   40 В 

$$$ 998

Индуктивтілігі 0,5 Гн катушкамен  4 А ток өтеді. Осы катушкадағы магнит өрісінің энергиясын табу керек:

D)   4 Дж

$$$ 1000

Индуктивтілігі 1 мГн өткізгіш контурдағы ток күші  I = 8t - t2 заңдылығымен өзгереді. Уақыттың қандай  t  мәнінде өздік индукция ЭҚК – і нөлге тең болады:

C)   t=4 c      

$$$ 1001

Индукциясы 0,03 Тл біртекті магнит өрісіне электрон ұшып кіреді. Электронның кинетикалық энергиясы қалай өзгереді?

Е)  өзгермейді

$$$ 1016

Индукциясы 0,2 Тл магнит өрісінде өткізгіш арқылы 10 А электр тогы өткенде, өткізгішке 0,3 Н күш әсер етуі үшін өткізгіштің ұзындығын қандай етіп алу керек? Өткізгіш магнит индукциясының векторына перпендикуляр.

D) 15 см

$$$ 1017

Индукциясы 0,02 Тл,  магнит өрісіне электрон индукция  сызықтарына параллель ұшып кірген. Магнит өрісінде электрон қанша үдеумен қозғалады?

В) 0 м/с2

$$$ 1057

Импульсы 8 кгм/с дененің кинетикалық энергиясы 16 Дж. Дененің массасы мен жылдамдығын анықтаңыз.

D) 2кг және 4 м/с

$$$ 1069

Инерция моменті 10 кг·м2 тұтас диск 2 рад/с2 бұрыштық үдеумен бірқалыпты үдемелі айналады. Дискінің айналдырушы күш моментін анықтаңыз:

B) 20 Н·м

$$$ 1103

Импульс моменті үшін дұрыс формуланы көрсетіңіз:

D)

$$$ 1170

Идеал газ үшін изохоралық процесті сипаттайтын өрнекті көрсетіңіз.

А)

$$$ 1182

Изотермдік процесс үшін Бойль-Мариотт заңының теңдеуі:

B)  

$$$ 1183

Идеал газ үшін изобаралық процесті сипаттайтын өрнек:

А)

$$$ 1186

Изобарлық процесс үшін Гей-Люссак заңының теңдеуі:

В) V/T=const

$$$ 1200

Идеал газ үшін молекула-кинетикалық теориясының (МКТ-ның) негізгі теңдеуі:

В)

$$$ 1202

Идеал газ үшін адиабаттық процесті сипаттайтын өрнек:

С)

$$$ 1203

Идеал газдың температурасын 4 есе арттырғанда оның орташа квадраттық

жылдамдығы қалай өзгереді?

E) 2 есе артады

$$$ 1206

Идеал газдың орташа квадраттық жылдамдығы 2 есе артса, газдың абсолют температурасы қалай өзгереді?

С) 4 есе артады

$$$ 1220

Идеал газ молекулаларының жылдамдық бойынша Максвелл таралу функциясының нақты түрі мына шамаларға тәуелді: 1.Газ табиғатына (молекула массасына); 2.Газ температурасына; 3.Газ көлеміне; 4.Газға әсер ететін күш өрістеріне:

Е) 1 және 2

$$$ 1230

Идеал жылу машинасы әрбір килоджоуль жылуды қыздырғыштан алып
300 Дж жұмыс істейді. Егер суытқыштың температурасы 280К болса, онда жылу машинасының ПӘК-і мен қыздырғыштың температурасы қандай?  

A) 30%, 400К.

$$$ 1233

Изотермдік процесс үшін термодинамиканың I -бастамасының теңдеуі:

А)

$$$ 1236

Изохоралық процесс кезінде азотқа 70 Дж жылу берілді. Азоттың ішкі энергиясын арттыруға қанша жылу жұмсалады?

E)  70 Дж

$$$ 1238

Изотермдік процесте идеал газға 5000 Дж жылу берілген. Газдың атқарған жұмысы қандай?

В) 5000 Дж

$$$ 1240

Изотермдік процесс үшін жұмыстың формуласын көрсет.

Е)

$$$ 1280

Инерция моменті I=63,6 кгм2 цилиндр  рад/с тұрақты бұрыштық жылдамдықпен айналады. Цилиндр t=20 c–та тоқтауы үшін оған әсер ететін M тежеуші күш моментін табыңыз.

Е) 100 Нм

$$$ 1289

Импульс дегеніміз:

E) дене массасының оның жылдамдығына көбейтіндісі

              КККККККК

$$$ 131

Көрсетілген күштер өрнектерінің қайсысы беттік керілу күшінің өрнегі болады?

В) F=l        

$$$ 132

Күннен Жерге дейін энергия қандай процесс бойынша тасымалданады?

С) сәулеленумен

 

$$$ 177

Күш, массасы 20 кг денеге әсер етіп, 0,05 Дж жұмыс орындаған. Дененің бастапқы кинетикалық энергиясы нольге тең болса, оның соңғы кинетикалық энергиясы қанша болады?

 1.  0,05 Дж 

$$$ 134

Капилляр түтіктен  сұйықтың көтерілу биіктігінің формуласынан h= беттік керілу коэффициентінің белгіленуін көрсетіңіз.

D)             

$$$ 179

Келтірілген өрнектердің қайсысы айналатын дененің кинетикалық энергиясын көрсетеді?

 

D)  

$$$ 124

Конденсацияланған дененің температурасы 0оК шамасында болса, оның энтропиясы неге тең болады?

Е) S=0

$$$ 117

Карно циклінің қай бөлігі адиабаталық процеске сәйкес келеді?

         

D) 2 және 4               

$$$ 97

Концентрациясы өзгеріссіз қалатын идеал газдың орташа квадраттық жылдамдығын 3 есе өсірген кезде, оның қысымы қалай өзгереді?

А) 9 есе артады                

 

$$$ 91

Көрсетілген теңдеулер арасынан изотермалық процестің теңдеуін көрсетіңіз.

C) PV=const             

$$$ 93

Көлемі V, қысымы Р және температурасы Т газ молекуласының N санын есептеуге қай өрнекті қолданасыз?

B) N= PV / kT    

мұнда k – Больцман тұрақтысы, NA – Авогадро саны,  R – газ тұрақтысы

$$$ 89

Көрсетілген суреттен массасы тұрақты идеал газдың көлемі 1-ші күйден 2-ші күйге көшкенде қалай өзгерді?

А) көлемі ұлғаяды және қысымы артады

$$$ 75

Косинустық гармониялық тербелістің амплитудасы 50 мм, периоды 4с және бастапқы фазасы /4. Жауаптардан бұл тербелістің теңдеуін табыңыз.

B) x=0,05cos( + /4)      

$$$ 36

Келтірілген анықтамалардың қайсысы дұрыс емес:

В) Дене бір күйден екінші күйге өткенде істелген жұмысы жолға тәуелді болатын күшті консервативтік күш деп атаймыз

$$$ 50

Кран жүкті бірқалыпты қозғалыспен көтерген. Кран двигателінің қуаты 7 кВт.  Егер кранның п.ә.к.-і 60% болса, жүк көтеру кезіндегі пайдалы қуат неге тең?

С) 4,2 кВт      

 $$$ 45

Келтірілген формулалардың қайсысы мынадай анықтамаға сәйкес келеді: импульс моменті – дененің инерция моменті мен бұрыштық жылдамдығының көбейтіндісіне тең.

 1.  L     

 $$$ 54

Көлемі 0,5 м3 судағы тасқа әсер етуші Архимед күшін табыңыз. Судың тығыздығы 1000кг/м3, g=10 м/с2.

 1.  5 кН       

$$$ 60

Көлемі V=10-4 м3 шардың ішіндегі газдың массасы 0,3 кг. Газдың тығыздығын табыңыз.

А) 3103 кг/м3    

$$$ 57

Келесі өрнектердің қайсысы мынадай анықтамаға сәйкес келеді: кез-келген құбырдың көлденең қимасы арқылы бірдей уақыт аралығында ағып өткен сұйық массалары тең - бұл теңдеуді ағыстың “үзіліссіздік теңдеуі” деп атайды.

А) Sυ=const          

$$$ 58

Көрсетілген Re=υR/  теңдеуінен Рейнольдс тұрақтысын таңдаңыз.  

D) Re              

$$$ 157

Көрсетілген теңдеулер арасынан айналмалы қозғалыс  динамикасының негізгі теңдеуін анықтаңыз.

C)    

$$$ 193

Келтірілген өрнектердің қайсысы Бернулли теңдеуі деп аталады?

B)    

$$$ 194

Келтірілген өрнектердің қайсысы серіппе энергиясының ұзындығына тәуелділігін көрсетеді? Деформацияланбаған серіппенің энергиясы нольге тең деп алыңыз.

B)  

$$$ 195

Көлденең қимасы айнымалы горизонтал түтікпен су ағады. Түтіктің қима бетінің ең үлкен жеріндегі судың жылдамдығы 20 м/с болды. Түтіктің диаметрі 1,5 есе кіші болатын қима беттегі су ағынының жылдамдығын анықтаңыз.  

C)  45 м/с

$$$ 217

Көлемін 2 есе арттырып, ал абсолют температурасын 2 есе кеміткен кезде, идеал газдың қысымы қалай өзгереді?

 1.  4 есе кемиді  

$$$ 293

Келтірілген формулалардың қайсысы Штейнер теоремасын өрнектейді?

В)  

$$$ 586

Кедергiсi 60 Ом өткiзгiштiң көлденең қимасы арқылы минутына 10 Кл заряд өтетін болса, ол өткізгіштен 1 минутта бөлiнiп шығатын жылу мөлшерi қанша болады?

 В) 100 Дж

$$$ 165

Күш моменті дегеніміз не?

В) күштің күш иінінің көбейтіндісіне тең шама

$$$ 580

Кедергiлерi 20 Ом және 40 Ом екi өткiзгiш параллель жалғанып, ток көзiне қосылған. Осы өткiзгiштерде бөлiнiп шығатын токтың  қуаттарының қатынастары N1/N2 қанша болады?

 А) 2

$$$ 291

Көрсетілген формулалардың қайсысы Гук заңының математикалық өрнегін көрсетеді?

D)   

$$$ 209

Көрсетілген теңдеулер арасынан гармониялық тербелістің дифференциалдық түрдегі теңдеуін көрсетіңіз.

С)   

$$$ 322

Келтірілген теңдіктердің қайсысы ағыстың үздіксіздік теңдеуін сипаттайды?

В)   

$$$ 384

Келтірілген жылудың қатынасының өрнегін көрсетіңіз.

В)   

$$$ 380

Карно циклы кезінде жұмыс денесі қыздырғыштан 300 кДж жылу мөлшерін алады. Қыздырғыштың температурасы 450 К, ал суытқыштың температурасы 270 К. Бір циклда істелетін пайдалы жұмысты табыңыз.

В) 120 кДж 

$$$ 396

Кризистік температурадан үлкен температура кезінде зат қандай күйде болады?

С) тек газ күйінде 

$$$ 645

Контурмен шектелген беттi қиып өтетiн магнит ағыны Ф/t=0,3 Вб/с жылдамдығымен бiрқалыпты өзгередi. Контурда пайда болған индукция ЭҚК-i қанша болады?

 С) 0,3 В

$$$ 633

Контурдың индуктивтiгi қандай физикалық шамаға тәуелді болады?

 В) контурдың пiшiмi мен мөлшерiне

$$$ 382

Көлемі 6 м3-ке изотермалық түрде кеміген және қысымы 300 кПа-ға артқан кездегі идеал газдың ішкі энергиясының өзгерісі неге тең? E.0кдж

$$$ 664

Кедергiсi 5 Ом және индуктивлiгi 11 Гн катушканы тізбектен ажыратқан кезде, ол тізбекте 0,2 Дж энергия бөлініп шығатын болса, катушканың ұштарындағы потенциал қанша болады? 

 А) 10 В

$$$ 522

Кез келген тұйық бет арқылы өтетін электрлік ығысу векторының ағыны неге тең?

 В) беттi қамтитын зарядтардың алгебралық қосындысына

$$$ 654

Катушкадағы ток күшi 1 секундта 5 А жылдамдықпен бiрқалыпты өзгередi. Егер катушка индуктивтiлiгi 0,4 Гн болса, ондағы өздiк индукция ЭҚК-i қанша болады?

 С) 2 В

$$$ 570

Кедергiсi 15 Ом өткiзгiш арқылы ток күшi 0,4 А ток өткенде өткiзгiштен 5 с уақыт аралығында бөлiнiп шығатын жылу мөлшерi қанша болады?

 E) 12 Дж

$$$ 485

Конденсатор астарларының арасын =7-ге тең болатын диэлектрикпен толтырғанда, жазық конденсатордың сыйымдылығы қалай өзгередi?

 D) 7 есе өседi

$$$ 486

Конденсатор астарларының арасындағы потенциалдардың айырымын 2 есеге өсiргенде, конденсатордың электр сыйымдылығы қалай өзгередi?

 E) 2 есе кемидi

 1.  

$$$ 492

Кез келген бет арқылы өтетін электр ығысу векторының ағыны қай формуламен анықталады?

B)

$$$ 731

Контурдағы ток күшi мына заң I=0,01cos20t А бойынша өзгеретін болса, контурдағы конденсатордың астарларындағы зарядтың тербелiс жиiлiгi қандай болады?

  D) 10/ Гц

$$$ 278

Келтірілген қозғалыс теңдеулерінің қайсысы бірқалыпты үдемелі қозғалысты көрсетеді?

С)  (м)

$$$ 444

Көлемі 22,4 л ыдыста қалыпты қысымда газ бар. Ыдыста шамамен газдың неше молекуласы бар? (Есептеу үшін Авогадро санын NA=61023 -ге тең деп алыңыз).

B)

$$$ 160

Келтірілген өрнектердің қайсысы Гук заңын көрсетеді?

D)  

 $$$ 747

Контурдағы катушканың индуктивтiлiгiн 4 есе өсiрiп, конденсатордың сыйымдылығын 16 есе азайтқанда, тербелмелi контурдың тербелiс жиiлiгi қалай өзгередi?

 А) 2 есе артады

$$$ 708

Контурдағы конденсатор сыйымдылығын 8 есе, ал индуктивтiлiгiн 2 есе өсiргенде, тербелмелi контурдың  тербелiс жиiлiгi қалай өзгередi?

 D) 4 есе азаяды

$$$ 732

Контурдағы катушканың индуктивтiлiгiн және конденсатордың сыйымдылығын 3 есеге арттырғанда, тербелмелi контурдың тербелiстер периоды қалай өзгередi?

 А) 3 есе өседi

$$$ 733

Корабльдерге SOS апат сигналын беруге Халықаралық келiсiм бойынша радиотолқын ұзындығы 600 м белгіленсе, сигнал қанша жиiлiкте таратылады?

  E) 0,5 МГц

$$$ 723

Контурды қиып өтетiн магнит ағыны мына заң Ф=12cos10t Вб  бойынша өзгередi. Контурда қозатын ЭҚК-iң максималь мәнi қандай болады?

 D) 120 В

$$$ 704

Контурдағы катушканың индуктивтiлiгiн 2 есе өсiрiп, конденсатордың сиымдылығын 2 есе азайтқанда, тербелмелi контурдың тербелiс периоды қалай өзгередi?

 1.  өзгермейдi 

$$$ 701

Контурдағы индуктивтiлiгi 0,25 Гн және сыйымдылығы 2,510-5 Ф болғанда, тербелмелi контурдың циклдiк тербелiс жиiлiгi қандай болады?

  В) 400 рад/с

$$$ 695

Контурдың индуктивтiлiгiн 2 есе өсiргенде, индуктивтiк кедергi қалай өзгередi?

 D) 2 есе өседi

$$$ 684

Контурдағы өшпейтiн тербелiстердiң циклдiк жиiлiгi қандай өрнекпен анықталады?

 С)

$$$ 671

Квадрат формалы қабырғасы 6 см және кедергiсi 20 Ом тұйық өткiзгiш горизонталь жазықтықта орналасқан. өткiзгiш индукциясы 0,2 Тл вертикаль магнит өрiсiне орналасқан делік. Квадратты қарама-қарсы бұрыштары арқылы тартып, өткiзгiштi екi қабаттап жинағанда, ол арқылы өтетiн заряд қандай болады?

 1.  36 мкКл

$$$ 543

Кернеулiгi 4 кВ/м бiркелкі электростатикалық өрiсте мөлшері 7 мкКл зарядты күш сызықтарына перпендикуляр 0,005 м қашықтыққа орын ауыстырғанда атқарылатын жұмыс қанша болады?

 А) 140 мкДж

$$$ 545

Конденсатор астарларындағы заряд қалай өзгередi? Егер ол, зарядталмаған конденсатормен тiзбектей жалғанған болса?

В) 2 есе азаяды

$$$ 15

Кісі 10 м қашықтықты 10 с уақытта жүріп өткен. Оның бірінші 6 м жолды 2 с уақытта жүріп, одан соң 3 с дем алған. Кісінің орташа жылдамдығын табыңыз.

С) 1м/с   

$$$ 562

Кедергiсi 12 Ом өткiзгiш арқылы ток күші 1 А ток 1 минут өткенде, өткiзгiште бөлiнiп шығатын жылу мөлшерi қанша болады?

 А) 720 Дж

$$$ 559

Кедергiлері 13 Омнан екi өткiзгiштi тiзбектей жалғағанда, тiзбектiң жалпы кедергiсi қанша болады?

 С) 26 Ом

$$$ 552

Кедергiлерi 27 Ом және 54 Ом өткiзгiштер параллель жалғанған. Осы өткiзгiштердiң ұштарындағы кернеулер қандай болады?

  E) екi өткiзгiште де кернеу бiрдей

$$$ 412

Карно циклінің ПӘК-і дегеніміз не?

B) бір циклде атқарылған жұмыстың алынған жылу мөлшеріне қатынасы
  

$$$ 36

Келтірілген анықтамалардың қайсысы дұрыс емес:

В) Дене бір күйден екінші күйге өткенде істелген жұмысы жолға тәуелді болатын күшті консервативтік күш деп атаймыз

$$$ 291

Көрсетілген формулалардың қайсысы Гук заңының математикалық өрнегін көрсетеді?

D)

$$$ 343

Қума толқынның төрт төбесінің арасындағы қашықтық 12 м. Толқын ұзындығы неге тең?

С) 4 м

$$$ 351

Идеал газ изотермалық ұлғайғанда көлемі 1,5 есе артса, оның қысымы қалай өзгереді? В) 1,5 есе кемиді

 

$$$ 383

Карно циклі қандай процестерден тұрады?

С) екі изотерма мен екі адиабата

$$$ 444

Көлемі 22,4 л ыдыста қалыпты қысымда газ бар. Ыдыста шамамен газдың қанша молекуласы бар? (Авогадро саны NA=61023 моль-1).

A)

$$$ 291

Көрсетілген формулалардың қайсысы Гук заңының математикалық өрнегін көрсетеді?

D)

$$$ 684

Контурдағы еркін тербелiстердiң циклдiк жиiлiгi қандай өрнекпен анықталады?

С)

$$$ 695

Контурдың индуктивтiлiгiн 2 есе өсiргенде, индуктивтiк кедергi қалай өзгередi?

D) 2 есе өседi

$$$ 748

Көрсетілген формулалардың қайсысы бойынша жүйеге берілген жылу мөлшерін есептеп табуға болады?

E)

$$$ 751

Көрсетілген сипаттамалардың қайсысы заттың күй функциясы болып табылады?

1  Ішкі энергия

2  Жылу мөлшері

3  Істелген жұмыс

4  Энтропия

Е) 1 және 4

$$$ 756

Клаузиус теңсіздігі:

В) dS0

$$$ 758

Көлемдері бірдей төрт ыдыста сутегі (М=2 г/моль), азот (М=28 г/моль), оттегі (М=32 г/моль) және көмірқышқыл (М=44 г/моль) газдары бар.Егер газдардың массалары мен температуралары бірдей болса, қай ыдыстағы газдың қысымы ең аз болады?

D) 4

$$$ 785

Көмірқышқыл газы үшін Срv қатынасы неге тең?

Е) 4/3

$$$ 797

Көрсетілген шарттардың қайсысы термодинамикалық қайтымды процесті сипаттамайды?

С) Процесс жүйе бастапқы күйге келетіндей болып кері бағытта жүреді және процесс барысында энтропия өзгерісі нольден үлкен болады..

$$$ 800

Көрсетілген сипаттамалардың қайсысы процесс функциясы болып табылады?

1. Ішкі энергия  2.  Жылу мөлшері  3.  Жұмыс  4. Энтропия

D)  2 және 3

$$$ 824

Конденсатор астарларының арасын  = 7-ге тең болатын диэлектрикпен
толтырғанда, жазық конденсатордың сыйымдылығы қалай өзгереді?

E) 7 есе өседі

$$$ 827

Конденсатордың сыйымдылығы С – ға тең. Конденсатордың астарларының арасындағы заттың салыстырмалы диэлектрик өтімділігінің формуласы неге тең, (С0 – диэлектрик жоқ кездегі конденсатордың сиымдылығы):

С)

$$$ 839

Кедергілері бірдей  он резисторды  тізбектей  жалғағанда толық кедергі қандай болады?

B)  200 кОм

$$$ 843

Кернеулігі 100 В/м біртекті электр өрісінде массасы 1г-ға тең 10мкКл нүктелік заряд қозғалып келеді. Зарядтың үдеуі қандай?

А) 1 м/с2

$$$ 848

Көрсетілген қасиеттердің қайсысына электр зарядтарының қатысы жоқ:

E) Қозғалмайтын электр зарядтары магнит өрісін тудырады

$$$ 873

Келтірілген теңдеулердің қайсысы электрстатикалық өрістің біртектілігін көрсетеді:

E) E = const

$$$ 887

Конденсатор пластиналарындағы зарядты 2 есе арттырса, энергиясы қалай өзгереді?

B) 4 есе өседі.

$$$ 888

Кернеулігі Е0=700 В/м біртекті электр өрісіне, өріске перпендикуляр қалыңдығы  d=1 см және ауданы S=200см2 шыны пластинка ( ε=7) қойылған. Пластинкада шоғырланған электр өрісінің энергиясын анықтаңыз

В) 3 нДж

$$$ 893

Кернеулігі Е0 біртекті электр өрісі бар кеңістік өтімділігі біртекті изотропты диэлектрикпен толтырылған. Диэлектриктегі  өріс кернеулігін  және оның  поляризациялануын  анықтаңыз:

E) ,  

 

$$$ 894

Кернеулігі Е = 12 кВ/м біртекті электр өрісінде күш сызықтарына перпендикуляр диэлектриктен жасалған жазық параллель пластинка қойылған. Осы жағдайдағы Р поляризацияланудың сандық мәнін анықтаңыз:

С) 2,12 10-7 Kл/м2              

$$$ 896

Конденсаторға 24 нКл заряд бергенде кернеуі 1,2 В болады. Конденсатордың сыйымдылығы қандай?

 1.  20 нФ

$$$ 924

Кедергісі 12 Ом өткізгіш  арқылы 1 А ток 1 минут өткенде,  өткізгіште  бөлініп  шығатын  жылу  мөлшері қанша  болады?

Е)  720 Дж

$$$ 928

Кернеуі 24 В, ток күші 0,3 А кедергіден 20 секунд ішінде қанша жылу

бөлініп шығады:

E) 144Дж

$$$ 929

Көрсетілген формулалардың қайсысы тұйық тізбек үшін Ом заңына сәйкес болады?
Е)  

$$$ 931

Кедергілері 3 және 12 Ом шам кезекпе – кезек қандай да бір ток көзіне қосылды. Екі шамда бірдей энергия алады. Ток көзінің ішкі кедергісін анықта:

С) 6

$$$ 940

Кернеудің өлшем бірлігі:
Е)  В

$$$ 961

Контурдың индуктивтілігі неге байланысты  (контур вакуумде орналасқан)?

D)  Контурдың пішіні мен өлшеміне.

$$$ 1009

Катушкадағы ток күші 1 секундта 5 А жылдамдықпен бірқалыпты өзгереді. Катушка индуктивтілігі 0,4 Гн болса, ондағы өздік индукция ЭҚК-і қандай болады?

A) 2 В

$$$ 1010

Контурмен шектелген бетті қиып өтетін магнит ағыны  ылдамдығымен бірқалыпты өзгереді. Контурда пайда болған индукция ЭҚК-і  қандай болады?

А) 0,3 В

$$$ 1021

Катушканың индуктивтігі L=10-3Гн. Ол арқылы I=1А ток өткен. Катушкадағы магнит ағыны неге тең?

Е) 10-3 Вб

$$$ 1022

Катушканың пішінін өзгертпей орам санын 3 есе кеміткенде, катушканың индуктивтігі қалай өзгереді?

 1.  9 есе кемиді

$$$ 1045

Келтірілген формулалардың қайсысы бүкіл  әлемдік тартылыс заңын

білдіреді?

B)

$$$ 1047

Келтірілген формулалардың қайсысы анықтамаға сәйкес келеді:

импульс моменті – дененнің инерция моменті мен бұрыштық жылдамдығының көбейтіндісіне тең:

C) L = I

$$$ 1082

Консервативті күшті көрсетіңіз:

Е) Ауырлық күші

$$$ 1102

Күш моменті қандай бірлікпен өлшенеді:

D) Н·м

$$$ 1104

Келтірілген теңдеулердің қайсысы екі дененің абсалют серпімді соққысы үшін дұрыс:

В)  

$$$ 1128

Келтірілген теңдеулердің қайсысы ішкі үйкеліс (тұтқырлық ) құбылысын сипаттайды?

1.

2.

3.  

4.  

С) Тек 4.

$$$ 1129

Келесі өрнектердің қайсысы мынандай анықтамаға сәйкес келеді: кез келген құбырдың көлденең қимасы арқылы бірдей уақыт аралығында ағып өтетін сұйық массалары тең. Бұл теңдеуді ағыстың «үздіксіздік теңдеуі» деп атайды

А) S=const

 

$$$ 1184

Көлемі 83 дм3 ыдыста температурасы 27°С, массасы 20 г сутегі бар. Сутегінің ыдыс қабырғасына түсіретін қысымын анықтаңыз.

B) 3·105 Па

$$$ 1185

Көлемін 2 есе арттырып, ал абсолют температурасын 2 есе кеміткен кезде, идеал газдың қысымы қалай өзгереді?

В) 4 есе кемиді

$$$ 1192

Көлемдері V және 2V болатын екі ыдыс бар. Бірінші ыдыста 1 кмоль, екінші ыдыста 6 кмоль сондай газ орналасқан. Ыдыстардағы қысым бірдей болса, температуралардың қатынасы қандай болады?

 1.  

$$$ 1239

Кез-келген уақыт мезетінде идеал газға берілген жылу мөлшері жұмысқа тең болса, бұл процесс қалай аталады?

А) Изотермдік

$$$ 1266

Кинематика нені зерттейді:

Е) қозғалысты тудыратын және өзгертетін себептерді қарастырмай, денелер қозғалысын

$$$ 1290

Капиллярлық трубкада сұйықтық көтерілу өрнегінде . Беттік керілу коэффициентін көрсетіңіз.

E)

ҚҚҚҚҚҚҚҚ

$$$ 561

Қандай зарядталған бөлшектер электролиттерде негiзгi ток тасымалдаушылар болып табылады?

  D) оң және терiс иондар

$$$ 555

Қысқаша тұйықталу тогы қай формуламен анықталады?

 В)

$$$352. Қандай термодинамикалық процесс үшін  өрнегі дұрыс болып саналады?d.изотермия процессі үшін

$$$ 550

Қандай зарядталған бөлшектер металдарда негiзгi ток тасымалдаушылар болып саналады?

 А) электрондар

$$$ 403

Қайнау температурасынан жоғары температураға дейін қыздырылған сұйық күйі қалай аталады?

С) метастабильді

$$$ 398

Қатты, сұйық және газ тәрізді фазалардың тепе-теңдікте болатын фазалық диаграммасындағы нүкте ….. деп аталады.

А) үштік нүкте

 $$$ 387

Қайтымсыз процестердегі энтропия қалай өзгереді?

В) тек қана өседі

$$$ 388

Қайтымды адиабаталық процесс үшін энтропия қалай өзгереді?

С) тұрақты болып қалады 

$$$ 375

Қандай процесс кезінде идеал газға берілген жылу мөлшері газдың жасайтын жұмысына тең болады?

В) изотермиялы

$$$ 376

Қандай процесс кезінде, кез-келген уақыт аралығы үшін сыртқы күштің идеал газға жасайтын жұмысы газдың ішкі энергиясының өзгерісіне теңеледі?

А) адиабатты

$$$ 357

Қандай температура кезінде гелий молекуласының ілгерілемелі қозғалысының орташа кинетикалық энергиясы 300 К кезіндегі сутегі молекуласының ілгерілемелі қозғалысының орташа кинетикалық энергиясына тең болады?

С) 300 К    

$$$ 350

Қысымы 500 кПа газ жабық ыдысқа толтырылған. Егер тұрақты температурада газ массасының 4/5 бөлігін шығарсақ, онда бұл ыдыста қандай қысым болады?

А) 100 кПа

$$$ 443

Қима бетінің ауданы айнымалы құбырдан сұйық ағуда. Оның қайсыбір екі қима бетінің аудандарының қатынасы . Осы қималардағы сұйық жылдамдықтарының қатынасын анықтаңыз.

 1.  6/5

$$$ 473

Қалыпты жағдайдағы ауаның 22,4 дм3-де қанша молекула бар?

A) 61023

$$$ 343

Қума толқынның төрт төбесінің арасындағы қашықтық 12 м. Толқын ұзындығы неге тең?

С) 4 м

$$$ 447

Қатаңдығы 1000 Н/м сығылған серіппе оған бекітілген денеге 400 Н күшпен әсер етеді. Серіппенің потенциалдық энергиясы неге тең?

A) Дж

 

$$$ 457

Қазіргі заманғы сүңгуір қайықтар 400 м тереңдікке дейін суға бата алады. Теңіз суының осы тереңдігіндегі гидростатикалық қысымды есептеңіз. Теңіз суының тығыздығы 1030 кг/м3, g=10 м/с2.

D)  =4120 кПа

$$$ 316

Қай өрнек жарық жылдамдығына жақын жылдамдықпен қозғалатын бөлшектің энергиясын анықтайды?

D)

$$$ 628

Қаныққанға дейiн, спонтанды түрде магниттелiнген ферромагнетиктiң микроскопиялық облыстары не деп аталады.

  В) домендер

$$$ 190

Қандай шарт кезінде қозғалушы денеге түсірілген күштің жұмысы нольге тең?

В) күш және орын ауыстыру өзара перпендикуляр болған кезде

$$$ 185

Қаттылығы 10 Н/м серіппе 20 Н күшпен сығылған. Серіппенің потенциалды энергиясы неге тең?

А)  Дж

$$$ 265

Қай өрнек бойынша 1 секундтағы молекулалардың орташа соқтығысу саны анықталады?

А)  

$$$ 248

Қысымы 105 Па газ көлемі изобарлы түрде 3 м3-тен 5 м3-ға дейін өзгерді. Ұлғаю кезіндегі газдың орындайтын жұмысын анықтаңыз.

 1.  2 Һ 105Дж 

$$$ 228

Қай өрнек бойынша газдың берілген массасындағы мольдер санын табуға болады?

C)     

$$$ 181

Қандай физикалық шама НҺс өлшемінде өлшенеді?

А)күш импульсі

$$$ 162

Қаттылығы 100 Н/м серіппе қандай күштің әсерінен 0,02 м-ге ұзарады?

В)  2 Н

 $$$ 146

Қозғалыстағы әткеншекте тұрған баланың бұрыштық жылдамдығы 0,05 рад/с болса, оның сызықтық жылдамдығының модулі қаншаға тең? Баланың айналу осінен ара қашықтығы 10 м.

С) 0,5 м/с

$$$ 437

Қай өрнек дене импульсінің анықтамасына сәйкес келеді?

B)

$$$ 142

Қозғалыссыз тұрған вертолеттен жүк тасталған. Жүк 4 секунд ішінде Жерге қатысты қандай жылдамдықпен қозғалуы мүмкін?=10 м/с2.

В) 40 м/с

$$$ 61

Қысымның өлшем бірлігін көрсетіңіз.

С) Па              

 $$$ 51

Қозғалыстағы дене 15 Дж жұмыс орындаған соң, дененің  кинетикалық энергиясы нольге айналса, оның бастапқы кинетикалық энергиясы неге тең болғаны?

Е) 15 Дж

$$$ 49

Қозғалмай тұрған массасы m дене тұрақты күш әсерінен үдемелі қозғалысқа келіп, S жолын жүргенде, жылдамдығы  болған. Бұл күштің қуатын табыңыз.

 1.  N=    

$$$ 408

Қалыпты атмосфералық қысымдағы және 300 К температурадағы көлемі 1 м3 ауаның массасын бағалаңыз.

C) 1кг

$$$ 121

Қыздырығышының температурасы 227оС, ал суытқышының температурасы 27оС болатын жылу машинасының ПӘК-інің максимал мәні қанша болады?

D) 40%                

$$$ 702

Қалалық жарық жүйесiндегi электр тогының тербелiс жиiлiгi 50 Гц-ке тең. Ток күшінің тербелiс периоды қандай болады?

 E) 0,02 с

$$$ 1

Қалың тұманда немесе бұлт ішінде бірқалыпты ұшқан ұшақта отырған жолаушыға, ұшақ неге қозғалмай тұрған сияқты сезіледі?

В) ұшақ қозғалысын салыстыратын санақ денесі жоқ

$$$ 388

Қайтымды адиабаталық процесс үшін энтропия қалай өзгереді?

С) тұрақты болып қалады

$$$ 550

Қандай зарядталған бөлшектер металдарда негiзгi ток тасымалдаушылар болып саналады?

А) электрондар

$$$ 749

Қандай процесте энтропия тұрақты болады?

D) адиабаталық

$$$ 768

Қай сөйлем термодинамиканың екінші заңы болмайды?

С) Жүйеге берілген жылу мөлшері оның ішкі энергиясын өзгертуге және жүйенің сыртқы күштерге қарсы жұмыс атқаруына жұмсалады.

$$$ 774

Қандай процесте идеал газдың ішкі энергиясы өзгермейді?

В) изотермдік

$$$ 794

Қыздырғыштан алынған 5кДж жылудың әсерінен газ ұлғаю кезінде 2кДж жұмыс жасады. Газдың ішкі энергиясының өзгерісін анықта.

А) 3 кДж артады

$$$ 803

Қандай жағдайда жылу машинасының ПӘК-і жоғары болады?

Е) Тқ  неғұрлым жоғары және Тс неғұрлым төмен болса.

$$$ 804

Қыздырғыштың температурасы 1270 С, ал салқындатқыштың температурасы 70С болғандағы Карно циклінің ПӘК-ін есептеңіз.

В) 0,3

$$$ 842

Қандай өрнек вакуумдегі зарядталған шексіз қылдың электр өрісінің кернеулігін анықтайды?

D)

$$$ 868

Қандай өрнек вакуумдегі зарядталған шексіз қылдың электр өрісінің кернеулігін анықтайды:

D) τ/(20r)      

$$$ 877

Қандай зарядталған бөлшектер металдарда негізгі ток тасымалдаушылар болып саналады?

D) электрондар

$$$ 878

Қимасы 1,6 мм2 өткізгіштен 2с ішінде 3,2 Кл заряд өтсе, онда өткізгіштегі ток тығыздығы неге тең?

 1.  

$$$ 947

Қуаты 60 Вт шам 12 В-тық ток көзіне қосылған, ток күшін анықта:

C) 5 А

$$$ 1014

Қозғалыстағы зарядтың магнит өрісінің индукциясының  өрнегі:

 1.  

$$$ 1072

Қозғалыстағы дененің массасы 2 есе артып, жылдамдығы 2 есе кемісе, кинетикалық энергиясы қалай өзгереді?

E) 2 есе кемиді


$$$ 1098

Қуаттың анықтамасы.

В) 1 секундта атқаратын жұмысықа тең шама.

$$$ 1120

Қозғалған дененің бойлық өлшемі екі есе кішірею үшін, оның жылдамдығы  қандай болу керек?

С) 0,866 с

$$$ 1122

Қозғалыстағы электронның массасы оның тыныштықтағы массасынан екі есе үлкен. Осы электронның кинетикалық энергиясын табу керек. (Электрон массасы 0,91110-30 кг)

С) 0,51 Мэв

$$$ 1166

Қай өрнек бойынша газдың берілген массасындағы моль санын табуға болады?

В)

$$$ 1173

Қысымы 200 кПа, көлемі 2,1 л, массасы  8 г оттегінің температурасы

қандай?

D) -710C

$$$ 1179

Қалыпты жағдайдағы көлемі 300 м3 ғимараттағы ауаның массасы:

А) 383 кг

$$$ 1197

Қай өрнек молекуланың массасын анықтамайды?

1. M/NA; 2. m/N; 3. m/M ; 4. m/NA

A) 3,4

$$$ 1226

Қандай биіктікте 290 К температурадағы ауа молекулаларының  концентрациясы теңіз деңгейіндегі концентрациясынан  е есе азаяды? Ауаның мольдық массасы 2910-3 кг/моль, универсал газ тұрақтысы 8,31 Дж/моль∙К:

А)  8,31 км

$$$ 1229

Қай сөйлем термодинамиканың екінші заңы болмайды?

C) Тұйықталған нақты жүйенің энтропиясы кемиді

$$$ 1265

Қозғалыстың теңдеуі ,

C)

$$$ 1272

Қай күштің әсерінен диск ең үлкен бұрыштық үдеумен айналады:

 

E) Барлық жағдайда бірдей бұрыштық үдеумен айналады

$$$ 1291

Қандай күштің әсерінен қатаңдығы 100 Н/м серіппе 0,02 м-ге созылады?

А) 2 Н

$$$ 1292

Қатаңдығы 200 Н/м серіппе күштің әсерінен 5 см-ге ұзарады. Серіппенің потенциалдық энергиясы қандай?

С) 2510-2 Дж

$$$ 1296

Қандай қозғалыста ατ=0, αn=const болады:

Е) Шеңбер бойымен бірқалыпты

ЛЛЛЛЛЛЛЛ

$$$ 482

Лифт жоғары қарай 1 м/с2 үдеумен көтеріледі. Лифтідегі массасы 1 кг дененің салмағын анықтаңыз. g=10 м/с2.

 1.  11 Н 

$$$ 292

Лифт ауырлық күшінің әсерінен еркін түсетін болса, онда жүктің лифт еденіне әсер етуші қысым күші неге тең болады?

В)   0

$$$ 620

Лоренц күшiнің формуласын көрсет.

 А)

$$$ 152

Лифт жоғары қарай 0,2 м/с2 үдеумен қозғалады. Массасы 70 кг адам еденді қандай күшпен қысады? =9,8 м/с2.

C) 700 Н

$$$ 651

Лармор теоремасына сәйкес атомдағы электронның орбитасына сыртқы магнит өрiсiнiң әсер етуiнiң бiрден-бiр нәтижесi не болып табылады.

  С) орбитаның прецессиясы

$$$ 53

Ламинар ағыс кезінде әсер етуші тұтқырлық үйкеліс күшінің өрнегінде қозғалыс жылдамдығының дәрежесі қандай болатындығын көрсет?

А)        

$$$ 937

Лампылы реостат кедергісі r=350 Ом бес электр лампасынан тұрады. Лампылардың бәрі жанған кездегі кедергісін табыңыздар (параллель қосылған):

 1.  70 Ом

 $$$ 964

Лоренц күшінің формуласын көрсет

 1.  

  $$$ 1155

Лиссажу фигуралары мына процестердің нәтижесі:

В) Жиіліктері әртүрлі, өзара перпендикуляр тербелістерді қосу

  $$$ 1250

Лездік үдеу векторы қай формуламен анықталады?
D)

          ММММММ

$$$ 10

Мотоциклші радиусы 100 м шеңбер бойымен жазық бетте қозғалған. Дөңгелектің жермен үйкеліс коэффициенті k=0,4 болса, ол шеңбер бойымен қандай максималь жылдамдықпен қозғала алады? g=10 м/с2.

С) 20 м/с

$$$ 25

Массасы 2 г, жылдамдығы  6 м/с бөлшек, қозғалмай тұрған массасы   1 г  бөлшекке келіп соғылған. Серпімсіз соқтығыстан соң, олар 4 м/с жылдамдықпен бірге қозғалған. Соқтығысу кезіндегі  деформациялануға кеткен энергияны табыңыз.

В) 12 мДж

$$$ 28

Массаның негізгі анықтамасын көрсетіңіз.

А) дененің инерциясын және оның гравитациялық сипатын анықтайтын шама

$$$ 29

Массасы 8 кг дене 4 Н тұрақты күш әсерінен қандай қозғалыс жасайды?

В) бірқалыпты үдемелі, 0,5 м/с2 үдеумен

$$$ 34

Массасы m1 дене F күшінің әсерінен a1 үдеу алады. Осы күш әсерінен массасы m2 дене қанша үдеу (а2) алады?

C) m1а1/ m2

$$$ 37

Механикалық жұмыс дегеніміз не?

В) Күшпен, күш әсерінен қозғалып өтетін, жолға тәуелді физикалық шама

$$$ 38

Массасы 2 г дене, массасы 1 г қозғалмай тұрған денемен соқтығысады. Серпімді соқтығысудан кейін олар сол бағытта 2 м/с және 3 м/с жылдамдықтармен қозғалған. Соқтығысуға дейін бірінші дененің жылдамдығын табыңыз.

С) 3,5 м/с

$$$ 39

Массасы 1 кг дене h биіктіктен еркін түскен. Жер бетіндегі кинетикалық энергиясы 100Дж болса, ол қандай биіктіктен құлаған? g=10 м/с2.

А) 10 м

$$$ 43

Массалары m1=m2=1кг екі шардың арақашықтығы R болғанда, олардың гравитациялық әсерлесу күші F болсын. Массалары 2 кг және 3 кг екі шардың арақашықтығы R болса, олардың гравитациялық әсерлесу күші неге тең?

Е) 6F

$$$ 44

Массасы 75 кг штанганы спортшы 2 м/с жылдамдықпен бірқалыпты көтерген. Спортшының қуатын табыңыз. g=10 м/с2.

D) 1,5 кВт

$$$ 47

Массасы 20 т вагон 0,3 м/с жылдамдықпен қозғалып, массасы 30 т, жылдамдығы 0,2 м/с екінші вагонды қуып жетіп, одан соң бірге қозғалған. Олардың қозғалу жылдамдығын анықтаңыз.

В) 0,24 м/с

$$$ 52

Массасы m дене горизонталь жазықтыққа  жылдамдықпен еркін түскен. Соқтығысу абсолют серпімді деп, орташа соқтығысу күшін табыңыз. (Соқтығысу уақытының ұзақтығы  деп есептелсін).

B) 2

$$$ 62

Математикалық маятник минутына 60 тербеліс жасайды. Маятниктің ұзындығын табыңыз. 2= 9,86, g= 9,86 м/с2.

С) 0,25 м

$$$ 68

Математикалық маятникті Жерден Айға апарып тәжірибе жасаса, оның периоды шамамен қаншаға өзгереді? Еркін түсу үдеуі Айда 1,6 м/с2, ал Жерде 9,8 м/с2.

А) есе артады

$$$ 137

Материалдық нүктелер қозғалыстарының теңдеулері: (м), (м) түрінде берілген. Осы нүктелердің кездесу уақытын анықтаңыз.

C) 10 с

$$$ 153

және () массалары суретте көрсетілгендей байланыстырылған.  массаның жазықтық бетімен үйкелісін ескермей, байланысқан массалардың үдеуін анықтаңыз.

A)

$$$ 172

Материалдық нүктенің қозғалыс теңдеуі: . Массаны 2 кг деп алып, 2 с кейінгі импульсті табыңыз.

B) 16Н∙с

$$$ 174

Массасы  және , ал бастапқы жылдамдықтары  және  болатын шарлардың абсолют серпімсіз соққылары үшін импульстің сақталу заңын жазыңыз.

D)  

$$$ 187

Массасы 105 кг  дене 15 м/с тұрақты жылдамдықпен қозғалады. Қозғаушы дененің 1 секундта жасаған жұмысын анықтаңыз. Үйкеліс коэффициенті 0,01. (=10 м/с2).

D) 1,5105 Дж

$$$ 201

Массасын 4 есе арттырған кездегі физикалық маятниктің тербеліс периоды неге тең?

C) өзгермейді

$$$ 202

Массасы 50 г материялық нүкте тербеліс жасайды, теңдеуі , мұндағы А=10см,  = 5с-1. Нүктеге әсер ететін күштің максимал шамасын табыңыз.

C) 125мН

$$$ 208

Математикалық маятниктің ұзындығын және тербеліс периодын біле отырып, еркін түсу үдеуін табыңыз.

D)  

$$$ 210

Математикалық маятниктің тербеліс теңдеуі мына түрде берілген: . Математикалық маятниктің ұзындығы неге тең? g=9,8 м/с2

D) м

$$$ 269

Материалдық нүкте деп - … айтады.

Е) берілген есептер шарттарында мөлшерін ескермеуге болатын     денені

$$$ 271

Материалдық нүкте жолдың бірінші жартысын 8 м/с-пен, ал екінші жартысын 2 м/с-пен қозғалады. Дененің орташа жылдамдығы қаншаға тең?

D) 3,2 м/с

$$$ 273

Материалдық нүкте шеңбер бойымен t уақыт мезетінде тангенстік үдеуі 0,8 м/с2 болатындай, ал толық үдеуі жылдамдық векторымен 60о бұрыш жасай қозғалған. Нүктенің толық үдеуінің шамасы қанша?

D) 1,6 м/с2

$$$ 275

Материалдық нүкте радиусы 32 см шеңбер бойымен қозғалады. Айналу периодының жартысына тең уақыт мезетінде нүктенің орын ауыстыруы неге тең?

А) 64 см

$$$ 282

Материалдық нүктенің қозғалысы x=5+8t+4t2 (м) теңдеуімен сипатталады.  Егер дене массасы 1 кг болса, онда қозғалыс басталғаннан 1 с өткеннен кейінгі нүктенің импульсі неге тең? E) 16 Н∙с

$$$ 283

Массасы  дене көлбеу жазықтықта тыныш тұр. Жазықтық горизонтпен бұрышын жасайды. Үйкеліс коэффициенті . Жазықтық жағынан денеге әсер ететін үйкеліс күшінің шамасы неге тең?

Е)

$$$ 287

Массасы 50 кг және радиусы 0,2 м шардың масса центрінен өтетін осьпен салыстырмалы инерция моменті неге тең? В) 0,8 кг∙м2

$$$ 289

Массасы 2 кг және радиусы 0,1 м біртекті диск, өзінің жазықтығына перпендикуляр масса центрі арқылы өтетін оське қатысты айналады. Егер дисктің бұрыштық жылдамдығы 10 рад/с болса, онда оның импульс моменті неге тең болады?

А) 0,1 кг∙м2

$$$ 294

Массалық центрі арқылы өтетін оське қатысты шардың, инерция моментін анықтайтын формуланы көрсетіңіз.

В)

$$$ 296

Массасы 2 кг жүкті тұрақты 1,2 м/с2 үдеумен тыныштық күйден 3 м биіктікке көтереді. Бұл кезде қанша жұмыс істеледі? =9,8 м/с2.

С) 66 Дж

$$$ 300

Массасы 2 кг және радиусы 0,2 м шар, шар центрі арқылы өтетін осьтен 5 рад/с бұрыштық жылдамдықпен айналады. Шардың кинетикалық энергиясы неге тең?

А) 0,4 Дж

$$$ 303

Массасы 1 кг, 2 м/с жылдамдықпен қозғалған шар, массасы 1 кг қозғалмаған шарға серпімсіз соғылады. Бұл кезде қандай жылу мөлшері бөлініп шығады? D) 1 Дж

$$$ 304

Массасы 0,3 кг дене тік вертикаль бағытта 6 м/с жылдамдықпен лақтырылған. Дененің лақтырылған мезеттен Жерге түскенге дейінгі уақытта ауырлық күшінің істейтін жұмысы неге тең?

Е)  0 Дж

$$$ 328

Массасы 0,1 кг дененің гармониялық қозғалысының теңдеуі  (м). Дененің максимал кинетикалық энергиясын анықтаңыз. А) 0,2 Дж

$$$ 332

Массасы 50 г материялық нүкте  (м) теңдеуі бойынша тербеліс жасайды. Ең үлкен ығысу күйінде нүктеге әсер етуші күштің шамасы неге тең?

В) 125 мН

$$$ 359

Молекула ыдыс қабырғасына перпендикуляр қозғалып, онымен абсолют серпімді соқтығысқан кезде, молекула ыдысқа қандай импульс береді

 В)  2

$$$ 361

Молекула-кинетикалық теориясы тұрғысынан газдың ыдыс қабырғасына түсіретін қысымы қалай түсіндіріледі?

D) молекулалардың ыдыс қабырғаларымен соқтығысуымен және импульс беруімен

$$$ 369

Молекулалар қозғалысының ең ықтимал жылдамдығы қандай формуламен анықталады?

D)

$$$ 370

Максвелл таралуы қандай шама бойынша таралуды қарастырады?

Е) жылдамдық бойынша

$$$ 406

Механикалық тұйық жүйе үшін төмендегі тұжырымдардың қайсысы дұрыс?

D) жүйенің қорытқы импульсі тұрақты болып қалады

$$$ 409

Массалары m1=m2=1 кг екі шардың R ара қашықтықтағы гравитациялық өзара әсерлесу күші F-ке тең. Массалары 3 және 4 кг шарлардың бір-бірінен дәл сондай R арақашықтықтағы өзара әсерлесу күші неге тең?

C) 12F

$$$ 413

Материалдық нүктенің қозғалысы S=4t2+6 теңдеуімен берілген. Нүкте қандай үдеумен қозғалады?

C) 8 м/с2

$$$ 415

m1=2m2=4 кг, 21=2=8 м/с болғандағы жүйе импульсін табыңдар.

A) Рх=0

$$$ 424

Массасы 5 кг денеге 2 с бойы қозғалыс бағытындағы F=10 H күш әсер етеді. Дененің қорытқы импульсін табыңыз. Дененің бастапқы жылдамдығы 3 м/с.

D) 35 Нс

$$$ 429

Массасы 105 кг теміржол составы 15 м/с тұрақты жылдамдықпен қозғалады. Локомотивтің 2 с ішінде атқаратын жұмысын анықтаңыз. Үйкеліс коэффициенті 0,01. (g=10 м/с2).

D) 3∙105Дж

$$$ 431

Массасы 1 кг денеге 2 секунд бойы F=3 H күш әсер етеді. Күш әсер еткеннен кейінгі дененің кинетикалық энергиясын анықтаңыз. 0=0 м/с.

C) 18Дж

$$$ 440

Массасы m жүкті тыныштық қалпынан а тұрақты үдеумен һ биіктікке көтереді. Орын ауыстырушы күштің жұмысы неге тең?

D) m(a+g)h

$$$ 453

Массасы 10 кг денені Жер бетінен 8 м/с2 үдеумен көтереді. Денені көтеру кезіндегі күштің мәнін анықтаңыз.

D) 180Н

$$$ 463

Массасы 1 кг дене 30 Н күштің әсерінен тік жоғары қозғалады. Осы күштің 5 м жолда атқарған жұмысы неге тең? (Еркін түсу үдеуін 10 м/с2-ке тең деп есептеңіз).

D) 150Дж

$$$ 465

Материалдық нүктеге әсер ететін бір-біріне 60о бұрыш жасай бағытталған 2 Н екі күштің теңәсерлі күші:

E)

$$$ 467

Массалары m бірдей екі автомобиль бір бағытта Жерге қатысты  және 2 жылдамдықтармен қозғалып келеді. Бірінші автомобильмен байланысқан санақ жүйесіндегі екінші автомобильдің кинетикалық энергиясы неге тең?

 1.  0,5 m2     

$$$ 478

Массалары бірдей аргон және неон газдары тұрақты қысымда бірдей температуралар айырымына дейін қыздырылды. Қай газ көбірек жұмыс істейді? (МAr=40г/моль, MNe=20г/моль)

C) неон

$$$ 553

Мына формулалардың iшiнен тiзбектiң бiртектi бөлігі үшiн Ом заңының өрнегiн анықтаңыздар.

В)

$$$ 607

Массасын өзгертпей, ал диаметрiн 2 есе азаятындай етiп прокаттап өңдегенде, мыс өткізгіштің кедергiсi қанша шамаға өзгередi?

А) 16 есе өседi

$$$ 623

Магнит өрiсiн не туғызады?

А) кез келген қозғалыстағы зарядтар

$$$ 626

Магнит индукциясы векторының бағытына паралллель орналасқан, ауданы 20 см2 рамка ауданын