Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

Із запропонованих відповідей оберіть правильну- Педагогіка ~ це наука Апро мистецтво впливу ви

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-06-20

ЗАВДАННЯ ІІ ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ УЧНІВСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ

З ПЕДАГОГІКИ ТА ПСИХОЛОГІЇ В ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ 2013-2014 н.р.

11 клас

БЛОК І. Завдання з педагогіки та психології

Всього - 24 бали (за кожну правильну відповідь - 1 бал)

Завдання 1. Із запропонованих відповідей оберіть правильну:

 1.  Педагогіка – це наука

А) про мистецтво впливу вихователя на поведінку вихованців

Б) вивчає закономірності розвитку дитини і визначає програму цього розвитку

В) про освіту і виховання людини відповідно до потреб суспільного розвитку

Г) про підготовку учителя до роботи в школі.

 1.  Освіта – це

А) результат процесу виховання

Б) результат процесів соціалізації й адаптації

В) механізм соціокультурного середовища для залучення людини до загальнолюдських цінностей

Г) процес і результат отримання системи знань, умінь, навичок і раціональних способів мислення.

 1.  Дидактика – це

А) наука, спрямована на вивчення та розкриття теоретичних засад щодо організації процесу навчання

Б) мистецтво з виховання дітей

В) упорядкована діяльність педагога щодо реалізації мети навчання

Г) система набутих у процесі навчання знань, умінь та навичок і способів мислення.

 1.  Принципи навчання вперше сформулював:

А) Песталоцці Й.ґ.

Б) Коменський Я.А.

В) Монтень М.

Г) Ушинський К.Д.

 1.  Навчання як співтворчість учителя й учня розглядали:

А) Коменський Я.А.

Б) Шаталов В.Ф.

В) Больнов О.

Г) Крупська Н.К.

 1.  Методи навчання в перекладі з грецької означають

А) механізми навчання

Б) засоби досягнення мети навчання

В) шляхи досягнення мети навчання

Г) прийоми навчання.

 1.  Емпатія – це

А) сильний, бурхливий й короткочасний емоційний стан

Б) здатність раціонально сприймати іншу людину

В) сильне емоційне тяжіння, що виникає під час спілкування

Г) здатність емоційно сприймати іншу людину, проникати в її внутрішній світ.

 1.  Особистістю людина стає тільки тоді, коли:

А) досягає вісімнадцятирічного віку

Б) самостійно та свідомо керує своєю поведінкою

В) оволодіває певною професією.

 1.  Усунення негативних рис та формування нових чи закріплення старих позитивних якостей, прагнення до гармонійного формування особистості та її мотивів – це

А) самовиховання

Б) перевиховання

В) освіта

Г) виховання.

 1.  Прагнення вчинити, як всі члени групи, називається

А) наслідуванням

Б) конформізмом

В) упертістю

Г) усі відповіді правильні

Д) усі відповіді неправильні.

 1.  Який з перелічених нижче показників не може бути критерієм вихованості учнів?

А) культура поведінки

Б) ставлення до інших людей

В) рівень інтелекту

Г) зовнішній вигляд.

Завдання 2. Установіть відповідність і отримані результати занесіть у таблицю:

а) між поняттям та його визначенням

Поняття

Визначення

1.

Методи виховання

А

Надбання матеріальної та духовної культури (художня і наукова література, музика, театр, радіо, телебачення, витвори мистецтва, навколишня природа тощо), форми і види виховної роботи (збори, бесіди, конференції тощо), які використовують у процесі дії того чи іншого методу

2.

Фактори виховання

Б

Предмети шкільного обладнання, які застосовують у процесі навчально-виховної роботи (книги, зошити, таблиці, лабораторне обладнання, письмове приладдя тощо)

3.

Прийоми навчання

В

Складова методу, певні разові дії, спрямовані на реалізацію його вимог

4.

Засоби виховання

Г

Об'єктивні та суб'єктивні чинники, які впливають на визначення змісту, напрямів, засобів, методів, форм виховання

5.

Засоби навчання

Д

Способи впливу вихователя на свідомість, волю і поведінку вихованця з метою формування в нього стійких переконань і певних норм поведінки

А

Б

В

Г

Д

1.

+

2.

+

3.

+

4.

+

5.

+

б) між галузями педагогіки і їхнім предметом

 1.  Загальна педагогіка    А) народне виховання
 2.  Етнопедагогіка    Б) основні закономірності освіти
 3.  Корекційна педагогіка   В) виховання дітей з дефектами розвитку
 4.  Вікова педагогіка    Г) вікові аспекти навчання

А

Б

В

Г

1.

+

2.

+

3.

+

4.

+

в) між мисленнєвими операціями та їх визначеннями

1 Синтез

А) Виокремлення суттєвих якостей предмету

2. Аналіз

Б) Виявлення тотожності і відмінностей між об'єктами

3. Порівняння

В) Мисленнєве розчленування об'єкту на елементи

4. Абстракція

Г) Мисленнєве поєднання елементів в одне ціле

А

Б

В

Г

1.

+

2.

+

3.

+

4.

+

БЛОК ІІ. Завдання і запитання репродуктивно-проблемного характеру – 16 б.

Завдання 1. Який зміст вкладається у поняття «патріотичне виховання»? Наведіть приклади прояву патріотизму у повсякденному житті.

Завдання 2. Яку виховну роль відіграє культурне оточення? Наведіть приклади.

Завдання 3. Що розуміється під нестандартними уроками? Наведіть приклади таких уроків у вашій школі.

Нестандартний урок — це імпровізоване навчальне заняття, що не має традиційної структури. Такі уроки не вкладаються у рамки виробленого і сформованого дидактикою. Учитель не дотримується чітких етапів навчального процесу, традиційних методів, видів роботи. Назви уроків дають деяке уявлення про цілі, завдання і методику проведення таких занять. Істотно важливе значення для нестандартного уроку має організаційна форма навчання. Найпоширеніші серед них — урок-прес-конференція, урок-аукціон, урок-ділова гра, урок-ролева гра, урок громадського огляду знань, урок – «суд», урок комунікативної спрямованості, урок-занурення, урок-діалог, урок-диспут, урок типу КВК, урок-змагання, урок-консультація, комп’ютерний урок, урок-консиліум, уроки з груповими формами роботи, урок-твір, урок-винахід, урок-формула, урок-залік, урок пошуку істини, урок, який ведуть учні, урок взаємного навчання учнів, урок-репортаж, урок-свято, урок-телепрограма, урок-портрет, урок творчості, урок-творчий звіт, театралізований урок, урок-сумнів, урок-конкурс, урок-подорож, урок-фантазія, урок-концерт, урок-екскурсія, інтегральний урок, ігри, урок-захист проектних робіт, урок-комп’ютерна презентація тощо. Назви уроків дають деяке уявлення про цілі, завдання, методику проведення таких занять.

Завдання 4. Яка з метафор ілюструє модель виховання-допомоги, де вихованець не є пасивним об'єктом в руках вихователя, а активним суб'єктом свого власного розвитку? Свій вибір обґрунтуйте.

А) скульптор і глина

Б) садівник і дерево

В) художник і картина

Г) будівник і дім.

БЛОК ІІІ. Творче завдання-есе – 18 б.

«Учитель продовжує себе в дітях». Прокоментуйте висловлювання. Обґрунтуйте свою відповідь.


ЗАДАНИЯ
ІІ ЭТАПА ВСЕУКРАИНСКОЙ УЧЕНИЧЕСКОЙ ОЛИПИАДЫ ПО ПЕДАГОГИКЕ И ПСИХОЛОГИИ В ЛУГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 2013-2014 уч. г.

11 класс

БЛОК І. Задания по педагогике и психологии

Всего - 24 балла (за каждый правильный ответ - 1 балл)

Задание 1. Из предложенных ответов выберите правильный:

 1.  Педагогика - это наука

А) об искусстве воздействия воспитателя на поведение воспитанников

Б) изучает закономерности развития ребенка и определяет программу этого развития

В) об образовании и воспитании человека в соответствии с потребностями общественного развития

Г) о подготовке учителя к работе в школе.

 1.  Образование – это

А) результат процесса воспитания

Б) результат процессов социализации и адаптации

В) механизм социокультурной среды для привлечения человека к общечеловеческим ценностям

Г) процесс и результат получения системы знаний, умений, навыков и рациональных способов мышления.

 1.  Дидактика – это

А) наука, направленная на изучение и раскрытие теоретических основ по организации процесса обучения

Б) искусство по воспитанию детей

В) упорядоченная деятельность педагога по реализации цели обучения

Г) система приобретенных в процессе обучения знаний, умений, навыков и способов мышления.

 1.  Принципы обучения впервые сформулировал:

А) Песталоцци И.Г.

Б) Коменский Я.А.

В) Монтень М.

Г) Ушинский К.Д.

 1.  Обучение как сотворчество учителя и ученика рассматривали:

А) Коменский Я.А.

Б) Шаталов В.Ф.

В) Больнов О.

Г) Крупская Н.К.

 1.  Методы обучения в переводе с греческого обозначают

А) механизмы обучения

Б) средства достижения цели обучения

В) пути достижения цели обучения

Г) приемы обучения.

 1.  Эмпатия – это

А) сильное, бурное и кратковременное эмоциональное состояние

Б) способность рационально воспринимать другого человека

В) сильное эмоциональное притяжение, возникающее во время общения

Г) способность эмоционально воспринимать другого человека, проникать в его внутренний мир.

 1.  Личностью человек становится только тогда когда:

А) достигает восемнадцатилетнего возраста

Б) самостоятельно и сознательно управляет своим поведением

В) овладевает определенной профессией.

 1.  Устранение отрицательных черт и формирование новых или закрепление старых положительных качеств, стремление к гармоничному формированию личности и ее мотивов – это

А) самовоспитание

Б) перевоспитание

В) образование

Г) воспитание.

 1.  Стремление сделать, как все члены группы, называется

А) подражанием

Б) конформизмом

В) упрямством

Г) все ответы правильные

Д) все ответы неверны.

 1.  Какой из перечисленных ниже показателей не может быть критерием воспитанности учащихся?

А) культура поведения

Б) отношение к другим людям

В) уровень интеллекта

Г) внешний вид.

Задание 2. Установите соответствие и полученные результаты внесите в таблицу:

а) между понятием и его определением

Понятия

Определение

1.

Методы воспитания

А

Достояние материальной и духовной культуры (художественная и научная литература, музыка, театр, радио, телевидение, произведения искусства, окружающая природа и т.д.), формы и виды воспитательной работы (собрания, беседы, конференции и т.д.), которые используются в процессе действия того или иного метода

2.

Факторы воспитания

Б

Предметы школьного оборудования, применяемые в процессе учебно-воспитательной работы (книги, тетради, таблицы, лабораторное оборудование, письменные принадлежности и т.д.)

3.

Приемы обучения

В

Составляющая метода, определенные разовые действия, направленные на реализацию его требований

4.

Средства воспитания

Г

Объективные и субъективные факторы, влияющие на определение содержания, направлений, средств, методов, форм воспитания

5.

Средства обучения

Д

Способы воздействия воспитателя на сознание, волю и поведение воспитанника с целью формирования у него устойчивых убеждений и определенных норм поведения

А

Б

В

Г

Д

1.

2.

3.

4.

5.


б) между отраслями педагогики и их предметом

1. Общая педагогика   А) народное воспитание
2. Этнопедагогика    Б) основные закономерности образования
3. Коррекционная педагогика  В) воспитание детей с дефектами развития
4. Возрастная педагогика   Г) возрастные аспекты обучения

А

Б

В

Г

1.

2.

3.

4.

в) между мыслительными операциями и их определениями

1 Синтез  А) Выделение сущностных качеств предмета
2. Анализ  Б) Выявление тождества и различий между объектами
3. Сравнение В) мыслительное расчленения объекта на элементы
4. Абстракция Г) мыслительное сочетание элементов в одно целое

А

Б

В

Г

1.

2.

3.

4.

БЛОК ІІ. Задания и вопросы репродуктивно-проблемного характера 16 б.

Задание 1. Какой смысл вкладывается в понятие «патриотическое воспитание»? Приведите примеры проявления патриотизма в повседневной жизни.

Задание 2. Какую воспитательную роль имеет культурное окружение? Приведите примеры.

Задание 3. Что понимается под нестандартными уроками? Приведите примеры таких уроков в вашей школе.

Задание 4. Какая из метафор иллюстрирует модель воспитания-помощи, где воспитанник не является пассивным объектом в руках воспитателя, а активным субъектом своего собственного развития? Свой выбор обоснуйте.

А) скульптор и глина
Б) садовник и дерево
В) художник и картина
Г) строитель и дом.

БЛОК ІІІ. Творческое задание-эссе 18 б.

«Учитель продолжает себя в детях». Прокомментируйте высказывание. Обоснуйте свой ответ.


1. Оплата труда на предприятии 1
2. ТЕМА- Найвища мудрість ~ бути щасливим МЕТА- а дидактична- розширити знання учнів про філософську категор
3. атомос неразложимый возникло еще в античные времена Демокрит Эпикур Лукреций
4. Фаза зарождения возникновение условий или предпосылок для ЧС усиление природой активности накопление деф
5. producer of orgnic cosmetics is looking for distributors.html
6. Реферат- Розширення Європейського Союзу- нові можливості та перспективи для України
7. РЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Полтава ~ Дисе
8. Вариант 1 Студентка Группа 1
9. тематика 2
10. важнейшая характеристика деятельности предприятия
11. ТЕМА 21 Збір інформації по справі Поняття інтерв~ювання
12. червоних променів світла 7 105 см рентгеновських променів 025 А і 3 гамапроменів 124 102 А
13. Задание 1 МОДЕЛИРОВАНИЕ КОМПОЗИЦИИ геометрических тел Цель задания- Научить студента узнавать и изобр
14. Утверждаю Рассмотрено Директор муниципального на педагогическом совете общеобразовательног
15. Концепція біосфери й екологія
16. Проверки проводят с использованием приказов распоряжений по организации авансовых отчетов с приложен
17. Система экологического менеджмента
18. Защита жилищных прав несовершеннолетних по российскому законодательству
19. Человек был неразрывно связан с растительным миром с момента своего появления на земле
20. Мадрид Madrid - столица Испании.html