Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

і ~леуметтік ба~ытта~ы ~ызметтерді ~андай ~ызметтерге б~леді ~йым тапсырысы т~р~ындар тапсырысы бойын

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-06-20

Бесплатно
Узнать стоимость работы
Рассчитаем за 1 минуту, онлайн

ӘӘӘӘӘӘӘӘӘӘӘ

Әртүрлі обьектілердің сандық сапа бағасы туралы  ғылым – бұл

Квалиметрия  

Әртекті өнімнің сапа деңгейін бағалау үшін не қолданылады?

сапа индекстері.

Әлеуметтік бағыттағы қызметтерді қандай қызметтерге бөледі?

Ұйым тапсырысы, тұрғындар тапсырысы бойынша

Әр түрлі өнімнің сапа көрсеткішінің төмендетілген ерекше қатысты мәнн анықтауды нені қолдану қажет?

Орташа өлшенген геометриялық сапа индексін 

АААААААААААААА

Аналогтар мен бағаланатын өнімнің қандай көрсеткіштері болуы тиіс?

олардың бір топқа тиістілігін анықтайтын бірдей немесе салыстырылатын жіктеуші көрсеткіштер мәні болуы тиіс.

Анықтау  әдісі  бойынша  келесі  сапа  көрсеткіштері  болады

эксперттік, әлеуметтік, органолептикалық

Анықталу  сатысы  бойынша  сапа  көрсеткіштерін  атаңыз?

жобалық, өндірістік және эксплуатациялық

Аралас әдіс кезінде  техникалық  өнім  сапасының деңгейін бағалау мына формула бойынша есептеледі:

.

Абсолюттік  көрсеткіштің  сәйкесінше  бағаланатын  үлгінің  және  аналог  өніміне  қатнасын  сипаттайтын  сапа  көрсеткіші:

 Қатысты

Аралықтар шкаласы – бұл:

салыстырылған өлшемдердің ерекшеліктері (айырмашылығы) белгіленетін өлшеу шкаласы.

Анықталынған  ұлттық  ерекшеліктермен  байланысқан  аспектіні атаңыз.

Ұлттық

Анкета  сұрақтар  әдісінде төмендегі қолданылады?

Социологиялық

Административті шекаралық объектілердің классификаторын ата?

АШОК

Арифметикалық өнім сапасының индексі қай формуламен анықталады?

 Iap=∑(biIi)

АҚШ-та қандай шкала кең таралған?

Фаренгейт

Ақпаратты қолдануға негізделген,яғни тіркеу кезінде есептеуде белгілі бір жағдайда құжаттарды немесе шығындарды тіркеу қай әдіске жатады?

Тіркеу

Ақпататты қолдануға негізделген,эксперимент нәтижесінде алынған – тәжіриблік пайдалану қай әдіске жатады?

Тәжірибелік 

Анықтаушы  көрсеткіш бұл:

Тауардың  негізгі  қасиетін  сипаттайтын  көрсеткіш

БББББББББББББББ

Бұйымның  қызмет  ету  уақытын  тозудың  бірінші  күрделі  жөндеуге  дейінгі  моральды  және  физикалық  есебімен  сипатталатын  қасиет – бұл

Ұзақ  уақыттылық

Бәсекеге қабілеттілік көрсеткіші қай формула бойынша анықталады:

Бұйым  өндіру  үшін  еңбектің  бастапқы  құралы болып келесі табылады:

Материал

Бәсекеге қабілеттілік ...

өнімнің ұқсас тауарлармен бәсекелестік кезінде қарастырылатын кезеңде нақты рынокта өз позициясын сақтап тұра алуы.

Бір  жұмыс  орнында  қолданылатын  технологиялық  үрдістің  аяқталған  бөлігі – бұл

технологиялық операция

Балдық  әдіс – бұл

тікелей бағалау

Берілген  кезеңде  басқа  объективті  әдіспен  анықтала  алмайтын  сапа  көрсеткіштері  қандай  әдіспен  анықталады?

Сарапшылық

Біліктілігі мен сапасы бойынша сарапшылар градациялары қанша класқа бөлінеді?

6

Бағаланатын өнімнің осы көрсеткіштің базалық мәніне қатынасын атаңыз?

салыстырмалы көрсеткіш

Бірліктік көрсеткіштер қандай тәсілмен анықталады?

Дифференциалдық

Берілуі бойынша сапа көрсеткіштері қандай болып жіктеледі?

Табиғи бірліктер, бағалануы

Барлық кызмет көрсетудегі сапа көрсеткіштерін қалай жіктеуге болады?

Сандық және сапалы

Барлық тауарлар тағайындалуына байланысты бөлінеді:

Тұтынушы тауарлары, өндірістік тауарлар, оргтехникалық тауарлар

Берілуі бойынша сапа көрсеткіштерінің жіктелелуі:

Табиғи бірліктер, бағалануы

Берілген  өнімнің  өңделген  құрама  бөлшегін атаңыз?

түп нұсқалы бөлшек

Бағалау жүргізгенде қандай көрсеткіштерді ажыратады?

жіктеу, шектеу, бағалау.

 Бірлік көрсеткіші:

Өнімнің бір ғана қасиетін сиппаттайтын көрсеткіш

ДДДДДДДДДДДДДДД

Диапазон шкала бағасы неге тең?

0-ден 1-ге дейін

Деминг шеңбері неден тұрады?

Жоспарлау, жұмыстың орындалуы, нәтижелерді бақылау, түзетілетін іс-қимыл

Демингтің өнім мен қызметтерді әрдайым сатылы жақсартып отыру саласындағы сапа философиясының әйгілі қанша тармағы келтірілген?

14

Диапазонды(ауқымды) шекті мағына

Жоғары және төмен регламенттік шектердің сапаны нашарлату кезінде орын алады

ЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ

Егер ... болса, дифференциалдық әдіс кезінде бағаланатын өнім сапасының деңгейі  базалық үлгінің  деңгейіне  тең.

qi=1.

Еңбек күнін  анықтау  және  өзгеруі  бойынша  бағытталған  жұмысы  бар  өндірістік  процестің  бөлігін қалай атайды?

технологиялық  процесс

Ең маңызды объектіге қанша балл беріледі?

1

Ең алғашқы термометрді Галилей қай жылы жасады?

1598 жылы

Ең  бірінші  өнім  сапасы қай жылы   нормалана  бастады?

1923ж

ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ

Жылдық өнімді шығару жоспарының орындалуын және учаске жұмысының сапасын сипаттайтын тиімділік көрсеткіші:

 

Желдің  күшін  анықтау  шкаласын көрсетіңіз?

Буффордтық  12 балдық  шкала

Жалпы немесе жекелеген аспектілерінде сапа деңгейін бағалау қандай түрде беріледі?

сандық немесе сапалық түрінде. 

Жіберілетін ауытқулар алынатын өнім сапа көрсеткішінің регламенттелген мәнін атаңыз?

номиналды көрсеткіш

Жүйелік статустын мағынысы кандай?

Сапаны  қамтамасыз етуде және қалыптастыруда жүйелік көзқарасты қолдануды көздейді

Жұптық салыстыру әдісіндегі негізгі объектісі болып не табылады?

Бағалау матрицасы

Жүйелік статус

Сапаны  қамтамасыз етуде және қалыптастыруда жүйелік көзқарасты қолдануды көздейді

Жинау, талдау және тұтынушының барлық пікірін білу жолы арқылы орындалу қай әдіске жатады?

 Әлеуметтік

Жапония еліндегі «5 ноль» бағдарламасы қысқа кандай ережелерден тұрады?

Туғызбау, қайталамау, қабылдамау, өзгертпеу  

ЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗ

Зерттелінген объектілердің бағаланған нәтижесі нені анықтайды?

 Ранг және салмақтылық

Зерттелініп отырған объектілердің құрамы жөнінде сараптаушы толық ақпаратты білетін болса, онда қандай бағалауды қолданады?

Тікелей бағалау

Заттардың арасындағы айырмашылықты «жақсы - жаман» нышаны бойынша саралау деп сапаға кім анықтама берді?

Аристотель 

ИИИИИИИИИИИИИИ

Идеалды   газ  үшін  әділ  температура  шкаласын көрсетіңіз?

Авогадро

ИСО 8402-84 сәйкес өнім сапасы – бұл:

объектінің белгіленген немесе шамаланатын қажеттіліктерін қанағаттандыруға қабілеттілігіне қатысты сипаттамаларының жиынтығы

Интегралды  сапа  көрсеткіші  дегеніміз  не?

өнімді тұтыну және пайдалану барысында қалыптасатын  жалпы  пайдалы әсердің кеткен шығындарға  қатнасы

Интерьер  жиһазды  жұмыс  орындарын  өндіру  кезде  сапа көрсеткішін  пайдаланады?

Эргономикалық

Идеал  газ  үшін  әділ  температура  шкаласын атаңыз?

Авогадро

Интегралдық көрсеткіш формуласы:

И = Э/(ШТ Э)

Интелектуалды өнімді өндірісте дұрыс пайдалану үшін қолданылатын материалдық емес еңбек нәтежиесі  бұл - .....

Интеллектуалы өнім

Интеллектуалды өнімді өндірісте дұрыс пайдалану үшін қолданылатын материалдық емес еңбек нәтежиесі.

Интеллектуалы өнім

ККККККККККККККК

Квалиметрияның  негізгі  мақсатын атаңыз?

сапа  көрсеткішінің  номенклатурасы, объектілердің  сапа  көрсеткішін  анықтау  әдістерін  өңдеу, параметрлік  өнім  қатары  мен  түр  өлшемді  оптимизациялау, сапа  жалпылама  көрсеткіштерінің  принциптерін  өндіру

Квалиметрия қашан жеке ғылым ретінде  бөлініп шықты

ХХ ғ.60- жж. Соңында

Квалиметриялық шкалалар түрлері:

реттік шкала, аралықтар шкаласы, қатынастар шкаласы.

Квалиметрияны қандай түрлерге бөліп қарастыруға болады?

Теориялық  және практикалық

Квалиметрияның қай статусы сапаның экономикалық құрылымын және  оның тұтынушы құнымен қатынасын анықтайды?

Экономикалық статус

Көрсеткіштердің  мағынасын  өз  уақытында  сақтай  отырып, берілген  функцияларды  орындайтын  өнім  қасиеті – бұл

 Сенімділік

Квалиметрия  объектілеріне  жататындар:

Материал, өнім, өндірістік үрдіс ,  бұйым

Кешенді  тәсіл  үшін  қандай  көрсеткіш  қолданылады?

салмақталған орташа арифметикалық көрсеткіш

Кәсіпорын  классификаторы  дегеніміз?

құжат  бекітілген  тәртібі  бойынша  кәсіпорындағы  автоматикалық  жүйені    басқару  үшін  қолдануға  енгізілген

Кодтау  дегеніміз-

жіктеу топтарын және жіктеу нысандарын белгілеу үшін қабылданған    белгі немесе белгілер жиынтығы

Классификациялық  өнімнің  тобын  көрсетіңіз

табиғи отын және шикізат, материал және өнім, шығындалған бұйым, жөнделмейтін бұйым

Көрсеткіштердің базалық мәндерін анықтайды:

аналогтардың сапа көрсеткіштерінің мәндерінің жиынтығы бойынша.

Квалиметрия  әдісін  көрсетіңіз

өлшемдік,  есептік,анатомиялық, эксперттік

Конструктивті  сипаттамалар (габаритті  мөлшері , құрылу  және  өзара  орын  ауыстыру  коэффиценті)  неге  жатады?

қолданылуы  ск

Квалиметрия  объектісі....

бұйым, өнім, қызмет

Квалиметрияда сапаны бағалауда қолданылатын әдістер?

Эксперттік

Кейбір жағдайда баға ауызша формада беріледі. Ол қандай форма?

Өте маңызды, маңызды, аздап маңызды

Квалиметрия нені зерттейтін ғылым?

Объектілердің сапасын бағалаудағы теориялық және қолданбалы мәселелерді зерттейтін ғылым

Квалиметрия алдына негізгі тәжірибелік қанша мәселелерді қояды?

3

Квалиметрияның қандай статустары бар?

Экономикалық, техникалық, жалпы ғылыми, жүйелік

Квалиметрияның қанша қағидалары бар?

10

Кімнің пайымдауынша, сапа неғұрлым жоғары болса, шығын соғұрлым аз болады?

 Тагути

Квалиметрияның неше статусы бар?

5

Квалиметрияның қай статусы сапаның экономикалық және тұтынушылық құнын қамтиды?

Экономикалық статус

Квалиметрия термині қай тілден аударылған?

Латын 

Кәсіпорынның әкімшілік басқару қызметін жақсартуға бағытталған тауардың шығу тегі:

Оргтехника тауарлары

Квалиметрияның (қолданбалы) міндеті:  

Өнімнің нақты бір түрінің спецификасын есепке алатын сапа бағалаудың әдістерін жасап шығару

Класс дегеніміз не?

Классификациялық бөлу мен құрудың бірінші сатысы

Конструктивті  сипаттамалар  неге  жатады?

Қолданылуы

Кәсіпорынның әкімшілік басқару қызметін жақсартуға бағытталған тауардың шығу тегі қалай аталады?

Оргтехника тауарлары

Кешенді  көрсеткіш бұл:

Өнімнің  бірнеше  қасиетін  сипаттайтын  көрсеткіш

ҚҚҚҚҚҚҚҚҚҚҚҚҚҚ Қай жауапта   сапа  аспектісі  болмайды

Эстетикалық

Қатынастар шкаласы – бұл: 

белгілі бір өлшемнің басқа өлшемге математикалық қатынасы ретінде өлшенетін шаманың сандық мәні есептелетін өлшеу шкаласы. 

Қайталанушылық коэффициенті мына формуламен анықталады:

Қазақстан  Республикасының  штрих  коды-

487

Қанттың  түсін  зерттейтін  шкала  қайсысы?

Штаммер

Қай  стандартта  сапа аныктамасы  көрсетіледі?

ИСО 9000-2000

Қай  формула  арқылы  Цельсий  шкаласын  Кельвин  шкаласымен  ауыстырады?

 T=t+To

Қай  температура  шкалаларында  тірек  нүктелері  арасы  80  бөлікке  бөлінген?

Реомюр

Қай  сапа  аспектісі  болмайды?

 Эстетикалық

Қанттың  түсін  зетрттейтін  шкала...

Штаммер 

Қай әдіспен сапа деңгейін бағалау арқылы өлшеу құралдары көмегімен  ақпарат алады?  

Өлшеу әдісі  

Қарапайым немесе жай  түрге бөлінетін тәсіл?

 Дифференциалды

Қасиеттерін мінездеу бойынша сапа көрсеткіштері қандай болып жіктеледі?

Кешенді,бірлікті

 ҚР-ның мемлекеттік классификаторлары?

ЭҚТЖҚ, АШОК, НКК, ЭҚТЖҚ  

Қызмет түсінігі қанша бөліктен тұрады?

2

Қызмет түсінігі қандай  бөліктен тұрады?

Нәтиже және процесс

Қызмет бағалаудың қанша ерекшелігін бөліп көрсетуге болады?

6

Қолданбалы квалиметрияның негізгі міндеті:

Өнімнің нақты бір түрінің спецификасын есепке алатын сапа бағалаудың әдістерін жасап шығару

Қызмет қанша бөліктен тұрады?

2

Қант түсін зерттейтін шкала қанша градусқа дейін штаммер өлшемді пайдаланады?

 0,8-10

Қызмет түсінігі неше бөліктен тұрады?

2

Қандай көрсеткіштеріне байланысты әр түрлі өнімдердің сапасын бағалауға болады?

Сапа индексі

Құрылымдық жағынан қолданылатын  бұйымдар?

Жиынтық бірлік, детальдар, кешен, комплект

Қанттың  түсін  анықтайтын  шкала қалай аталады?

Штаммер

Қай  температура  шкалаларында  тірек  нүктелері  арасы  80  бөлікке  бөлінген?

Реомюр

Қай  жылы  Ұлтаралық  практикалық - температуралық  шкала  қабылданды?

1927ж.

Қос салыстыруға қандай фактор әсер етеді?

Психологиялық фактор

Қатысты  көрсеткіш немен сипатталады?

формуламен, балдық  шкаламен, коэффициенттермен, пайыздармен

Қай  температура  шкаласында  адам  денесінің  қалыпты  температурасы  100  градусты   қабылдайды?

Фарангейт

Қай  жылы  ең  алғашқы рет  өнім  сапасы  нормаланды  ?

1923

МММММММММММ

Мұздың  еру  температурасы  бастапқы  қай  есептеуден  алынады?

Цельсий шкаласында

Мағынасына  байланысты  сапа  көрсеткіштерін  көрсетіңіз?

балдық, натуралды бірлік мағнасында, өлшемсіз

Мамандардың бағалауынша ақаудан болатын шығынның алдын алу шығынның қанша пайызын құрайды?

10%. 

Мамандардың бағалауынша өнімді дайындау сапасын бағалау шығынның қанша пайызын құрайды?

25%.

Матрицада объектінің әр жұбына қандай мән бірліктері беріледі?

1 және 0

Материалды емес ғылыми зерттеулердің қорытындысы.

Ғылыми өнім

Минералдардың  қаттылығын  анықтау  шкаласы дегеніміз:

Моос шкаласы

Маркілері  және  аттары бірдей  материалдардан, жиынтық  операцияларының  қоспасыз  жасалынған  бұйым  түрін атаңыз?

Деталь

НННННННННННННН

Натуралды  және  құндылық  бірлікте қай көрсеткіш анықталынады?

Абсолют

Нақты  тауардың  сапа  көрсеткішінің  сәйкес  базалық  сапа  көрсеткіш  қатнасын  сипаттайтын  көрсеткіш – бұл

Қатысты

НТК дәрежесімен  анықталынатын  сапа  аспектісін атаңыз?

 Техникалық

Натуралды  және  құнды  бірлігінде  өнім  сапасының    анықталатын  шын  мағынаны көрсетіңіз?

абсалютті  сапа  көрсеткіші

ООООООООООООО

Орындаушы  мен  тұтынушының  тікелей  әрекеттестігінің  нәтижесі, сонымен  бірге  дәлірек  айтқанда, орындаушының  тұтынушы  қажеттілігін  қанағаттандыру  әрекеті – бұл

 Қызмет

Органолептикалық  әдіс – бұл:

сезім мүшелері арқылы сапа көрсеткіштерін анықтау

Органолептикалық  әдіспен  негізделген  көрсеткішті көрсетіңіз?

сезім мүшелерін қолдануда

Органолептикалық әдіс неге негізделген?

Сезім мүшелеріне

Орташа өлшенген арифметикалық көрсеткіш қандай өрнекпен есептелінеді?

Орта өлшенген геометриялық көрсеткіш қандай өрнекпен есептелінеді?

Iap=∑(biIi)

Объектілерді қандай да бір белгілері бойынша ажыратып қана қоймай, оларды реттеуге де мүмкіндік беретін шкала қалай аталады?

Реттілік шкаласы

Объектілерді реттеуге мүмкіндік беретін шкала қалай аталады?

Реттілік шкаласы

ӨӨӨӨӨӨӨӨӨӨӨӨӨӨ

Өнімнің бір ғана қасиетін сипаттайтын көрсеткіш – бұл

бірлік көрсеткіш

Өнімнің  бірнеше  қасиетін  сипаттайтын  көрсеткіш – бұл

кешенді  көрсеткіш

Өнімнің  өзара  қасиеттерінің   жиынтығы – бұл

сапа көрсеткіші

Өнім  сапасының  натуралды  және  құнды  бірлігінде  анықталатын  шын  мағынаны көрсетіңіз?

абсолютті  сапа  көрсеткіші

Өнімнің сапа индексі:

қарастырылған уақыт аралығында шығарылған, осы өнімнің сапа көрсеткіштерінің орташа салмақталған салыстырмалы мәндеріне тең әртекті өнімнің кешенді сапа көрсеткіші. 

Өнім  қанша  топқа  бөлінеді?

5

Өнім  сапа  көрсеткіші  деп-

сапаны құрайтын өнімнің бір немесе бірнеше қасиеттерінің сандық  сипаттамасын жасау және пайдалану

Өнім бірлігіне келтірілген шығындар мына формула бойынша анықталады: 

Өнім  өлшемі  дегеніміз-

өнімнің кез-келген қасиеттері мен жағдайларын сапалық сипатталатын    белгілер

Өлшем – бұл

белгілі бір шекарада өзгере алатын объектінің сандық және сапалық      жақтарының бірлігі

Өнім  сапа  көрсеткіші  қандай  стандарт  түсініктерімен  тікелей  байланысты?

ГОСТ 15467-79

Өнімнің қызмет мерзімі бір жылдан астам уақыт болса,  интегралды көрсеткішті қай формуламен есептейді:

Өнімнің   өзара  байланысқан  жиынтық касиеті дегеніміз  не?

сапа  көрсеткіші

Өнімнің  қолдану  саласын  көрсететін  және  өнімді  пайдаланудан  пайдалы  эффектіні  сипаттайтын  сапа  көрсеткіші

Экономикалық

Өнеркәсіптік өнім бөлінеді:

 2 класқа 5 топқа.

Өнім сапа көрсеткішінің ең көп немесе ең аз регламенттелген мәні?

шекті мәні

Өнім бірлігіне келетін ақаулардың орташа өлшенген саны- бұл:

Ақаулық коэффициенті

Өнім сапа көрсеткіштер мәнінің өзгерісіне шек қойылатын көрсеткіштер?

шектеулі сапа көрсеткіші

Өнімнің бірнеше белгісін көрсететін көрсеткіш

Кешенді

Өнім сапа көрсеткішінің жіктелуі қай ГОСТ бойынша өңделіп көрсетілген?

ГОСТ 22851-77 және РД 50149-79

Өнім қасиеттері кандай түрде сипатталады?

Сандық және сапалық

Өнімнің белгілері қандай болады?

Сапалы және көлемді

Өнімнің қасиеттерін қаншаға бөлуге болады?

2

Өнім сапасының қалыптасуына жататын факторлар: 

Шикізаттың сапасы, материалдар және комплектелген өнім, өнімнің конструкциясы, технологиялық процестің сапасы  

Өнімнің кешендік бағалау әдісін қолданғанда қандай өлшеу көрсеткіштері пайдаланылады?

Әртүрлі, бір өлшемді немесе өлшеусіз

Өнім сапасының ішкі факторларына не жатпайды?

Психофизикалық  еңбек талабы

Өнімді пайдалану және эксплуатация кезіндегі қоршаған ортаға тигізетін жағымсыз әсер  бұл-.....

Экологиялық

Өнімнің бірыңғайлылық қатынасы бұл - ......

Өнім саны

Өнім сапасының көрсеткішін қолдану бойынша ...  жатады.

Тағайындалуы,беріктігі,экологиялық,технологиялық,эстетикалық,стандартизация және унификация,патентті-құқықтық,қауіпсіздік 

Өндіріс өнімдерінің технологиялық негізгі көрсеткіштеріне не жатады?

Өнімнің жинақтық коэффициенті, рационалды материалдар қолдану коэффициенті, жұмыс шығыны, материал шығыны 

Өзімен қарастыратын кезеңдегі әр түрлі өнім түрлерінің орташа өлшенген салыстырмалы ақау коэффициенті кешенді сапа көрсеткішіне тең екенін не көрсетеді?

Ақаулық индексі

Өнім сапасының көрсеткішін қолдану бойынша келесілер жатады?

Тағайындалуы,беріктігі,экологиялық,технологиялық,эстетикалық,стандартизация және унификация,патентті-құқықтық,қауіпсіздік 

Өндіріс тауарлары қасиеттерінің орындалуына байланысты қанша классқа  бөлінеді?

2

Өлшеу объектісінің нақты техникалық ерекшеліктерін және техникалық сапа аспектісімен сандық аспектісінің қатынасын анықтайтын квалиметрия статусы.

Техниккалық

 Өндіріс мәдениеті қандай элементтерден тұрады?

Ыңғайлы өндірістік жиһаздар, бөлмелердің жеткілікті жабдықталуы, тазалық, жұмыс орнында тұрақтанған тәртіпті сақтау

Өнім, өндіріс процесі, технологиялық процесс, материал, тауар, қызмт көрсету,бұйым, интеллектуалды тауар,ғылыми тауар – бұл…

Квалиметрия объектісі

Өндірісте жетілген сапа дәрежесін жоспарлау және сараптауда қандай көрсеткіштерді анықтауға болады?

Өнімнің ақаулық дәрежесі, Өнімнің ақау индксі, Орташа жарамсыздық көрсеткіш, Сенімділік коэффициент

ППППППППППППП

Программалық және математикалық, алгебралық есептеуіш техниканы қамтамасыз ету құралы.

Программалық өнім

РРРРРРРРРРРРРРРРРР Ранкин  шкаласы  бойынша  тек  мұздың  еруіне  сәйкес  келетін мәнді көрсетіңіз?

486,67°Ra

ССССССССССССССС

Сапа  дегеніміз-

өнім немесе қызметтің мінездемесі мен қасиеттерінің жиынтығы

Сапа  көрсеткіші - бұл 

өнімнің бір немесе бірнеше қасиеттердің сандық сипаттамасы  

Сапа  аспектісін  атаңыз

саяси,  техникалық, ұлттық, әлеуметтік

Сапа көрсеткішінің қызметі бөлінеді

Сандық, сапалық

Сапа функциясының құрылымдау әдісі қанша сатыдан тұрады?

8

Сапа  жүйесін  құру  мен  басқару  тәжірибесінде  қай  әдіс  жиі  қолданылады?

 анкета әдісі

Сапа көрсеткішінің объектісі ретіндегі эталон?

Жақын көрсеткіш

Сапа функциясының құрылымдау әдісін Mitsubishi  компаниясы қай жылы пайдаланған?

1972

Сапа менеджмент жүйесінің халықаралық деңгейдегі негізі болып қай стандарт табылады?

ИСО 9000

Сапа деңгейінің картасы деген не?

Тәжірибелік үлгілерді бағалау кезіндегі негізгі құжат

Сапа – бұл экономикалық категория, ол қандай түсініктермен тығыз байланысты?

Құн, тиімділік, тұтынушы құны, баға,пайда, материалдық қазығушылық

Сапа  бағалауда  маңыздылығы  бойынша  көрсеткіштердің  бөлінуі?

негізгі және қосымша

Сапа деңгейінің қанша тәсілі бар?

3

Сапа көрсеткіштерін анықтау сатысы

Жобалық, өндірістік және эксплуатациялық

Сапа деңгейін бағалау бойынша сапа көрсеткіштері қандай болып жіктеледі?

Базалык, салыстырмалы

Сапа ұғымының үш элементін ата?

Объект, қажеттілік, көрсеткіштер

Сапа аумағында алғашқы мамандықты сапа инспекторы және алғашқы циклды РДСА кімдер енгізді?

Тейлер мен Деминг

Сапа деңгейін анықтау тәсілдері:

Дифференциалды,кешенді,аралас

Сапа  аспектісіне не жатпайды?

Эстетикалық

Сапа менеджментіне өтетін және өтпейтін калибрлер рұқсатына негізделген сапаны басқару жүйесін кім ұсынған?

Сапа жүйесінің элементтерін қандай деңгейге бөлуге болады?

Субстрактылы,құрылымдық

Салыстырмалы  сапа  көрсеткіші  бойынша  эталонмен  алынған  көрсеткіш – бұл

базалық  көрсеткіш

Сипатталу  қасиетіне  байланысты  өнімнің  сапа  көрсеткіші  келесі  түрге  бөлінеді

Экологиялық, Эргономикалық, Қауіпсіздік , Сенімділік

Сандық  мөлшері  бірлік  ретінде  сынала  алатын  өндірістік  өнімнің  бірі-бұл:

Бұйым

Сенімділіктің  негізгі  көрсеткіштері  болып  келесілер табылады?

Тоқтаусыздық, ұзақтылық, ремонтқа  жарамдылық, сақталуы

Салмақтылық коэффициенті мына формуламен анықталады:

Салыстырмалы  бойынша  эталонмен  немесе  үлгі  ретінде  алынған  өнім  сапасын  сипаттайтын  көрсеткіш қандай?

Базалық

Сапалы  бағалауда  әдістің  қандай  түрін  қолданады?  

дифференциалдық, кешенді     

Сараптамалық  әдістер  басқаша  қалай  аталады?

Дельфи

Сараптамалық  әдістің  түрлерін көрсетіңіз?

Физико – химиялық , тест

Сақтау  мерзімі  мен  тасымалдау  кезде  және  одан  кейін  белгіленген  эксплуатациялық  көрсетіштерді  сақтаудың  өнімнің  қасиеті - бұл 

Сақталуы

СИ  қандай  әдісте  пайдаланылады?

 Өлшегіш

Сапаның субъективті факторын көрсетіңіз

Қызметкерлердің біліктілігі мен шеберлігі, Еңбек және өндіріс мәдениеті

Салмақтық коэффициентін анықтауда пайдаланылатын салыстыру тәсілдер?

Қатар және тізбектеп

Сандық сапа бағалаудың қызметінің жалпы алгоритмі қанша?

5

Сапаны салыстыру бағалауда негізге алынатын өнім сапа көрсеткішінің мәнін көрсет?

базалық мән

Сапаның қандай аспектісі болмайды?

Ұлттық

Тейлер

Сандық белгілеудің ең қарапайым жүйесі қандай шкала деп аталады?

Жіктеу шкаласы

Сапа деңгейін қандай тәсілдермен анықтайды?

Дифференциалды,кешенді,аралас

Сыртқы факторлар өндірістің қызметіне байланысты. Оларды қандай топтарға жіктеуге болады?

Техникалық, кәсіпкерлік, экономикалық, әлеуметтік- психологиялық

Стандарттарды гармонизациялаудың жаңа концепциясы қай жылы қабылданып,өнімнің тұрақтылығы мен қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша талаптар енгізілді? 

1985 жылы

Сенімділік коэффициент қандай формуламен анықталады?

Сарапшылармен алынған ақпарат қандай екі негізгі факторға негізделеді?

Жеке және әлеуметтік

Сарапшыларды  олардың  қасиеті  мен  компетенциясы  тәуелді  қанша  класстарға  бөледі?

7

Сарапшының  қандай  қасиеті  болмауы  да  мүмкін?

жағымды сыртқы түрмен

Сәйкестік дегеніміз не?

Нормативті құжаттарда көрсетілмеген, өнімді дайындауға кеткен уақыт 

Сарапшы кейбір кезде қандай тұжырымға келеді?

Эквивалентті

Сарапшының сапасын бағалайтын қандай тәсілдер бар?

Эвристикалық, тесттік, құжаттық

ТТТТТТТТТТТТТТТТ

Тауардың  негізгі  қасиетін  сипаттайтын  көрсеткіш – бұл

анықтаушы  көрсеткіш

Тауардың  сапасын  бағалайтын  көрсеткіш – бұл

анықтауыш  көрсеткіш

Тауардың  тұтынушылық  қасиетімен  тығыз  байланысты  сапа  көрсеткіш

Тура

Тоқтаусыздық  негізгі  көрсеткіш  ретінде  қай  көрсеткішке  жатады?

Сенімділікке

Тек  берілген  өнімнің  өңделген  құрама  бөлшегін атаңыз?

түп нұсқалы бөлшек

Тауардың  қай  сипаттамасында  көрсеткіш  номенклатурасына  тәуелді

Белгілеу

Тауар қасиеті неше түрге бөлінеді?

2

Техникалық  деңгеймен  анықталынатын  сапа  аспектіні атаңыз?

Техникалық

Технологиялылық көрсеткіштеріне жатады:

материалды пайдалану коэффициенті, құрастыру коэффициенті, үлестік еңбек сыйымдылығы.

Тауарладың үш тобын көрсет?

Тұтынушы, өндірістік, оргтехникалық тауарлар

Тауар пайдалылығы неше көрсеткішке бөлінеді?

3

Теориялық квалиметрия қандай объектілерді қарастырады?

Нақты

Тұрмыстық тәжірибеде кімнің шкаласы колданылады?

Цельсий

Техникалық құрылғы, ісәрекеттерді жүзеге асыратын еңбек құралы бұл- ….

Еңбек қаруы

Теориялық немесе эмпирикалық көмегімен тұтынушыға техникалық сипатта болу қай әдіске жатады?

Есеп айырысу

Тұлғаның  дамуы және білу  сапасы , еңбектің  пайдаға  асу  деңгейі  болып  анықталатын  сапа  аспектісін атаңыз?

Моральдық

Температураны  немен  өлшейді?

Градус

Тұтынушы   мен  орындаушының тікелей  әрекеттестігінің  нәтижесі, сонымен  бірге  дәлірек  айтқанда, орындаушының  тұтынушы  қажеттілігін  қанағаттандыру  әрекеті – бұл

Қызмет

ЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭ

Эксплуатацияда  немесе  өнімді  қолдануда  туатын  зиянды  әрекеттердің  деңгейін көрсетіңіз?

Экологиялық

Эксперттік әдістің артықшылығы

Жылдам нәтежие алу

Экперттік әдісте жұмысшы топтың құрамына қанша маман кіреді?

4

Эксперимент нәтижесінде алынған – тәжіриблік пайдалану қай әдіске жатады?

Тәжірибелік

Эксперттік коммисияның құрамына қанша адам кіруі тиіс?

25-30

Эксплуатация және техникалық қызмет көрсету кезіндегі жұмысқа қабілеттілігін сақтау өнімнің сапа көрсеткіші

Сенімділік көрсеткіші

Эксперт өзінің зерттеген объектілерді маңыздылығына байланысты жұптарға бөліпқарастыратын эксперттік әдіс қалай аталады?

Жұптық салыстыру әдісі

Эксперттердің ортақ шешім қабылдауында қолданылады ….

Конкордация коэффициенті

Эстетикалық,функционалдық,  және  экономикалық  жиынтықтағы  анықтайтын  сапа, яғни  тұтынушы  құны  мен  соммалық  шығынның  осы  еңбек  өнімінің  өндірісіне  және  тұтынылуына  қатынасы  жиынтығымен  анықталатын көрсеткіш?

интегралды көрсеткіш

Эксперт  зерттеген объектілерді маңыздылығына байланысты жұптарға бөліп қарастыратын эксперттік әдіс қалай аталады?

Жұптық салыстыру

ФФФФФФФФФФФ

Физиктер қандай шкаланы дұрыс көреді?

 Кельвин

ШШШШШШШШШ

Шектеу көрсеткіштері – бұл: 

мәні халықаралық және отандық стандарттар, басқа да нормативтік актілер талаптарын қанағаттандыруы тиіс қауіпсіздік пен экологиялылық көрсеткіштері. 

Шектелген сапа көрсеткіштері анықталатын өнім қасиетінің мүмкін болатын мәні өскенде оның сапа деңгейін нольге айналдырады. Оларды қандай көрсеткіш деп атауға болады?

Вето сапа көрсеткіші

Шартты шкаланы кім жасады?

Моос

Шығынды  заттарды  немесе  шаралар  сандарын  есептеу  жолымен  алынатын  ақпаратты пайдалануда  негізделген  қандай  әдіс?

тіркеулік

Шектелген сапа көрсеткіштері анықталатын өнім қасиетінің мүмкін болатын мәні өскенде оның сапа деңгейін нольге айналдырады. Оларды қандай көрсеткіш деп атауға болады?

Вето сапа көрсеткіші

ҮҮҮҮҮҮҮҮҮҮҮҮ

Үрдістердің FMEA – анализ объектілері кандай бола алады?

Барлық жауап дұрыс 

Үлестік материал сыйымдылығы қай формуламен анықталады:

ЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦ

Цельсий шкаласындағы термометрдің қандай саны судың қатуына сәйкес келеді?

0

Цех жұмысы тиімділігінің орташа өлшенген геометриялық көрсеткіші:

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

«Абсолютті  ноль»  қай  температура  шкаласының  тірек  нүктесі  болады?

 Кельвиннің

«Өлшеу» және «баға» терминдері…… қолданылады

Квалиметрияда

«Адам – бұйым – қоршаған  орта»  әрекеттестігі нені қамтиды

Эргономикалық

«Айқындылық сапа болып табылады,ал нәрсе өзінің не екендігінен айырылады,егер сапа жоқ болса» деген анықтаманы кім берді?

Гегель 

«Тұтынушыларды шынайы қанағаттандыратын сапа» деген анықтаманы сапаға кім берді?

Исикава

«Сапа,өнімділік және бәсекеге қаблеттілік», және «Дағдарыстан шығу» кітаптарының авторы кім?

Э. Деминг

«5S» жүйесіндегі «сейри» сөзінің мағынасы қандай?

Ұйымдастыру

«Ғылым өлшей бастағанда басталады,нақты ғылым өлшемсіз түсінбестік болады» деп кім жазған?

Д.И.Менделеев

«Квалиметрия» терминін  латын  тілінен  аударғанда  қандай  мағына  береді?

түрлі объектілердің сапасын сандық

 «5S»  жүйесіндегі «сейтон» сөзінің мағынысы қандай?

Тәртіп

 «5S»  жүйесіндегі «сейсо» сөзінің мағынысы қандай?

Тазалық

«5S»  жүйесіндегі «сейкетсу» сөзінің мағынысы қандай?

Көрнектілік 

«5S»  жүйесіндегі «сицуке» сөзінің мағынысы қандай?

Жауаптылық

Сандар

2 объекттің ранг суммасы ең кіші болғаннан кейін ол 0 тең болады, ал нәтижесі неге тең?

1

3 объекттің ранг суммасы ең жоғарғы болғаннан кейін ол 21тең, ал нәтиженің рангі неге тең?

3

1714 жылы қай ғалым сынап термометрін жасап шығарды?

Фаренгейт

1730 жылы спиртті термометрмен тәжірибе жасай отырып, шкаланы спирттің ұлғаюына сәйкес тұрғызуға болады деген тұжырымды кім ұсыны?

Реомюр

1742 жылы Цельсий шеткі нүктелерінің арасы 100 градусқа бөлінген сынап термометріне арналған шкаланы кім ұсынды?

Андерс

1951 жылы қай ғалым «Тотальді сапа басқару концепциясын» ұсынды?

А. Фейгенбаум

1964 жылы қай ғалым 2 шеткі нүкте ретінде мұздың еру және судың қату температурасын қабылдауды ұсынды?

Ренальдина

Формулалар

Kr=T/T+Tв  формуласымен  не  анықталады?

дайындық коэффиценті

FMEA сөзінің анықтамасы қандай?

Салдар мен істен шығу себептерін анализдеу 

К2= формуласындағы Т – нені көрсетеді?

Жұмыстың істелмей қалуы 

формусасындағы Вz  нені білдіреді?

 Z түріндегі бағаланатын өнімнің салмақтылық параметрі

формуласындағы qi – нені көрсетеді?

Тауар сапасының қатысты көрсеткіші 

формуласындағы zi – нені білдіреді?

Анықталған ақаулардың саны

формуласындағы q – нені білдіреді?

Берілген өнімдер түрінің тексеріске берілген саны

формуласындағы n – нені білдіреді?

Барлық ақау түрлерінің жалпы саны 

формуласындағы qi – нені көрсетеді?

Тауар сапасының қатысты көрсеткіші 


Диплом на заказ


1. Впервые я увидел Михаила Трубицына в редакции елецкой газеты ldquo;Красное знамяrdquo; куда его только что зач.html
2. Российский государственный профессиональнопедагогический университет Институт электроэнергетики и ин
3. на тему- Логіка Давньої Індії Уже в давніх упанішадах Чхандогья Мундака йдеться про існування к
4. председатель студсовета ФФКЭ Нечепуренко Евгений; секретарь студсовета ФФКЭ Дзарахохова Анна; поселя
5. Лабораторная работа 4 Обработка строковых данных с помощью VB Вариант 12
6. Основные константы молочного жира- показатель преломления число рефракции
7. тема предназначенная для регулирования движения поездов на перегонах по сигналам проходных светофоров
8. ТЕМА КЛАССИФИКАЦИИ ДЛЯ РЕКВИЗИТОВ НОРМАТИВНОПРАВОВЫХ АКТОВ Вид документа
9. ~леуметтік топтар арасында~ы ~зара байланыс ~зараы~палдасты~ ~зара~рекетті~ жалпы за~дылы~та
10. Организация и зоны её деятельности
11. Детский сад общеразвивающего вида с приоритетом осуществления художественноэстетического развития воспи
12. Лекция ’13. Основные генетические механизмы Параграф 1
13. Общая структура учебной ЭВМ Моделируемая ЭВМ включает процессор оперативную ОЗУ и сверхоперативную п
14. О Г Н И Р О Ж Д Е С Т В А Пятый Всероссийский Открытый Конкурс Огни Рождества призван спо
15. Досить таке можна сказати оспарюване слово жертва але за весь час що я читаю Біблію я зрозуміла щ найбіль
16. реферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Харків 1998
17. Курсовая работа- Использование корреляционных связей в комплексе с ядерно-геофизическими методами
18. Почему дети не проявляют свои врожденные способности
19. Союз борьбы за освобождение рабочего класса.html
20. Контрольная работа- Исследование Дальневосточного федерального округа