Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

сукупність засобів і методів що забезпечують реалізацію цілей і завдань виховання і навчання і що визначаю

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-06-20

Бесплатно
Узнать стоимость работы
Рассчитаем за 1 минуту, онлайн

ПЕДАГОГІЧНЕ СПІЛКУВАННЯ ТА ЙОГО ВИДИ.

Педагогічне спілкування - сукупність засобів і методів, що забезпечують реалізацію цілей і завдань виховання і навчання і що визначають характер взаємодії педагога та учнів.

Дослідження в області педагогічної психології показують, що значна частина педагогічних труднощів обумовлена не стільки недоліками наукової і методичної підготовки викладачів, скільки деформацією сфери професійно-педагогічного спілкування.

Буде педагогічне спілкування оптимальним, залежить від педагога, від рівня його педагогічної майстерності та комунікативної культури.

Стилі педагогічного спілкування

Можна виділити шість основних стилів керівництва майстром учнів:

- автократичний (самовладний стиль керівництва), коли викладач здійснює одноосібне управління колективом учнів, не дозволяючи їм висловлювати свої погляди і критичні зауваження, педагог послідовно пред'являє до учнів вимоги і здійснює жорсткий контроль за їх виконанням;

- авторитарний (владний) стиль керівництва допускає можливість для учнів брати участь в обговоренні питань навчальної або колективного життя, але рішення, в кінцевому рахунку, приймає викладач у відповідності зі своїми установками;

- демократичний стиль передбачає увагу і врахування викладачем мненийучащихся , він прагне зрозуміти їх, переконати, а не наказувати, веде діалогічне спілкування на рівних;

- ігноруючий стиль характеризується тим, що викладач прагне менше втручатися в життєдіяльність учнів, практично усувається від керівництва ними, обмежуючись формальним виконанням обов'язків передачі навчальної та адміністративної інформації;

- конформний стиль проявляється в тому випадку, коли викладач усувається від керівництва групою учнів або йде на поводу їх бажань;

- непослідовний, алогічний стиль - викладач в залежності від зовнішніх обставин і власного емоційного стану здійснює будь-який з названих стилів керівництва, що веде до дезорганізації і ситуативності системи взаємин викладача з учнями, до появи конфліктних ситуацій.

Відомий психолог В.А. Кан-Калик виділяв наступні стилі педагогічного спілкування:

1. Спілкування на основі високих професійних установок педагога, його ставлення до педагогічної діяльності в цілому. Про таких кажуть: "За ним діти буквально по п'ятах ходять!"

2. Спілкування на основі дружньої прихильності. Воно передбачає захопленість спільною справою. Педагог виконує роль наставника, старшого товариша, учасника спільної навчальної діяльності.

3. Спілкування-дистанція відноситься до найбільш поширених типів педагогічного спілкування. У цьому випадку у взаємовідносинах постійно простежується дистанція у всіх сферах, у навчанні, з посиланням на авторитет і професіоналізм, у вихованні з посиланням на життєвий досвід і вік. Такий стиль формує відношення "вчитель - учні".

4. Спілкування-залякування - негативна форма спілкування, антигуманна, розкриває педагогічну неспроможність прибегающего до нього викладача.

5. Спілкування-загравання - характерно для молодих викладачів, які прагнуть популярності. Таке спілкування забезпечує лише помилковий, дешевий авторитет.

Найчастіше в педагогічній практиці спостерігається поєднання стилів в тій чи іншій пропорції, коли домінує один з них.

Професійно-важливі якості педагогічного спілкування

1) інтерес до людей і роботі з ними, наявність ПОТРЕБИ і умінь спілкування, товариськість, комунікативні якості;

2) здатність емоційної ЕМПАТІЇ і розуміння людей;

3) ГНУЧКІСТЬ, оперативно-творче мислення, яке забезпечує уміння швидко і правильно орієнтуватися у мінливих умовах спілкування, швидко змінювати мовний вплив е залежно від ситуації спілкування, індивідуальних особливостей учнів;

4) уміння відчувати і підтримувати ЗВОРОТНИЙ ЗВ'ЯЗОК у спілкуванні;

5) уміння КЕРУВАТИ СОБОЮ, керувати своїми психічними станами, своїм тілом, голосом, мімікою, уміння керувати настроєм, думками, почуттями, вміння знімати м'язові затиски;

6) здатність до СПОНТАННОСТІ (непідготовленою) комунікації;

7) вміння ПРОГНОЗУВАТИ можливі педагогічні ситуації, наслідки своїх дій;

8) гарні ВЕРБАЛЬНІ ЗДІБНОСТІ: культура, розвиненість мовлення, багатий лексичний запас, правильний відбір мовних засобів;

9) володіння мистецтвом ПЕДАГОГІЧНИХ ПЕРЕЖИВАНЬ, які представляють сплав життєвих, природних переживань педагога і педагогічно доцільних переживань, здатних вплинути на уч-ся в необхідному напрямку;

10) здатність до ПЕДАГОГІЧНОЇ ІМПРОВІЗАЦІЇ, вміння застосовувати все розмаїття засобів впливу (переконання, навіювання, зараження, застосуванням різних прийомів впливу, "пристосувань" і "прибудов").

Таким чином, особливу роль в наші дні в педагогічному спілкуванні, в тому, що воно приречене на невдачі або, навпаки, на успіх, відіграє особистість педагога.


Диплом на заказ


1. Состояние здоровья отдельного человека и норма
2. Курсовая работа- Имитационное моделирование фирмы по оказанию полиграфических услуг
3. краевыми Это связано с тем что при рассмотрении физических задач одна из независимых переменных исходного
4. а организации и доли собственных акций выкупленных у акционеров
5. Расчеты бюджетного учреждения с прикрепленными потребителями коммунальных услуг
6. ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ Москва 2003 УДК 373
7. Спеціальний режим оподаткування діяльності сільського та лісового господарства рибальства
8. реферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук Л ь в і в ~ 1 9 9 9
9. Черкесии единственным действующим ныне является Южный храм
10. Административное правопорушення 1
11. і ~ытай Халы~ Республикасы т~те жазу- ~~ Ж~~xуа Халы~ Республикасы; же~іл
12. Инвестиционная стратегия предприятия
13. Курсова робота Наркоманія - чума XX століття План Вступ Виникн
14. Тема- Причинение смерти по неосторожности
15. отдача проблем Творцу- Великий Творец Отдаю на растворение по ОГНЕННОМУ НАМЕРЕНИЮ ВХОЖДЕНИЮ в Огонь Т
16. Клинико-рентгенологическая классификация острой спаечной обтурационной тонкокишечной непроходимости
17. Продуктивні сили суспільства
18. .1Сущность денежного оборота и его структура Денежный оборот ~ процесс непрерывного движения денежных з.
19. реферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Київ ~2
20. РЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук