Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

Структура наукових революцій

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-06-20


ТОМАС КУН, "Структура наукових революцій"

 1.  Історія створення: Нарис "Структура наукових революцій" було написано в 1962 році. Т. Кун спеціалізувався на теоретичній фізиці, проте ще в універсистеті він зацікавився історією наукових ідей: природою науки, причинами її досягнень, канонами наукового мислення. Пробувши 1 рік у товаристві переважно фахівців у галузі суспільних наук, Томас Кун зіткнувся з проблемою відміни їхнього співтовариства від співтовариства вчених-природознавців, серед яких навчався він сам. Його вразили кількість і ступінь відкритих розбіжностей між соціологами з приводу доцільності постановки тих чи інших наукових проблем і методів їхнього розв'язання. Практика наукових досліджень у галузі астрономії, фізики, хімії, біології звичайно не дає жодного приводу для того, щоб заперечувати самі основи цих наук, тоді як серед психологів чи соціологів це зустрічається часто-густо. Спроби знайти джерело цієї відмінності привели Томаса Куна до усвідомлення ролі в науковому дослідженні того, що він згодом почав називати "парадигмами".
 2.  Мета нарису: накреслити історично орієнтовану концепцію науки через історичний підхід до самої наукової діяльності. Деякі критики вказують, що аргументація Т. Куна страждає на плутанину між описовими і нормативними моделями.
 3.  Концепція розвитку науки через накопичення або кумулятивна модель розвитку, проти якої виступає Т. Кун:

 1.  наука - сукупність фактів, теорій і методів, зібраних у підручниках для щоденного вжитку; розвиток науки - -поступовий процес, в якому факти, теорії-і-методи .складаються у за пас досягнень, який все зростає і являє собою наукову методологію і знання.
 2.  історія науки - це дисципліна, що фіксує цей послідовний приріст і труднощі накопичення знання. Завдання історика науки: визначити, хто і коли відкрив або винайшов кожний науковий факт, закон і теорію; описати і пояснити силу-силенну помилок, міфів і забобонів, що перешкоджали швидшому накопиченню складників сучасного наукового знання. Цим історикам усе важче стає відрізняти "науковий" зміст колишніх спостережень і переконань від того, що їхні попередники з готовністю називали "помилкою" і "забобоном".
 3.  погляд на науку як кумулятивний процес грунтується на панівній епістемології, що вважає знання конструкцією, яку розум зводить безпосередньо на безпосередніх почуттях. Чи є чуттєвий досвід постійним і нейтральним, а теорії - просто результатом інтерпретації людиною отриманих даних?.. Не маючи якоїсь бодай розвиненої альтернативи, Т. Кун вважає неможливим повністю зректися цієї думки. Але вона більше не функціонує ефективно...

 

 1.  Історичний підхід, який застосовує Томас Кун: наука не прагне до ідеалу, як підказуть уявлення про її кумулятивний розвиток, історики науки намагаються розкрити історичну цілісність науки в той період, коли вона існувала. Наприклад: їх цікавить не питання про відповідність переконань Галілея до сучасних наукових положень, а стосунки між його ідеями та ідеями його наукового співтовариства, тобто його вчителями, сучасниками та безпосередніми наступниками в історії науки.
 2.  Парадигми:

 1.  визнані всіма наукові досягнення, що протягом певного часу дають модель постановки проблем і їхніх розв'язок науковому співтовариству.
 2.  "парадигма" - термін, тісно пов'язаний із поняттям "нормальної науки". "Парадигма" - узвичаєні приклади практики наукових досліджень, приклади, що включають закон, теорію, їхнє практичне застосування і необхідне обладнання, - дають моделі, з яких виникають традиції нормального наукового дослідження, історики науки описують приклади таких традицій як "астрономію Коперніка", "динаміка Ньютона", "хвильова оптика", "квантова механіка".
 3.  вивчення парадигм є тим, що готує студента до членства в тому чи іншому науковому співтоваристві. Учені, в основі наукової діяльності яких - однакові парадигми, спираються на одні й ті ж самі правила і стандарти наукової практики. Ця спільність настанов і принаймі видима узгодженість, являють собою передумови для нормальної науки.

6. Характеристики парадигми:'

 1.  загальноприйнята. Наприклад: Ньютон склав першу більш-менш загальноприйняту
  парадигму фізичної оптики. Отже, до Ньютона цю галузь назвати науковою не можна.
 2.  приймається без доказу як загальна основа для своїх наукових переконань. Наприклад:
  до Ньютона кожний автор відчував необхідність творити фізичну оптику ще раз,
  починаючи із самих основ.
 3.  як наслідок - відбувається подальша спеціалізація вчених: творчо мислячий вчений
  починає своє дослідження там, де воно зупинилося в підручниках та в його колег.
  Результати його дослідження викладатимуться не в книжках, адресованих будь-кому, хто
  зацікавиться цим предметом, а у вигляді коротких статей, призначених тільки для колег-
  професіоналів, які знають парадигму. Отже, ознака спеціалізації: незрозумілість широким

колам. Наприклад: у математиці та астрономії дослідницькі повідомлення перестали бути зрозумілими для широкої аудиторії вже за часів античності.

7. Два значення терміну "парадигма":

• "дисциплінарна матриця": вся сукуг^сть^ереконань, цінностей, приписів, технічних
засобів, характерних для певного співтовариства. Компоненти "дисциплінарної матриці":

а. символічні узагальнення - вирази, визначення, поняття, терміни, формули, які усі члени наукової групи використовують без сумнівів і розбіжностей. Символічні узагальнення мають логічний, формальний характер. Міць наукової дисципліни зростає в міру збільшення кількості символічних узагальнень.

Ь. загальновизнані приписи,'' концептуальні моделі починаючи від евристичних і закінчуючи онтологічними. Загальновизнані, проте не загальнообов'язкові.

с. цінності - з ними згоджуються значно швидше за символічні узагальнення і концептуальні моделі. Завдяки спільності цінностей в науковому співтоваристві виникає почуття єдності. Проте конкретне застосування цінностей часто дуже відрізняється - кожен під логічністю, ймовірністю, корисністю науки розуміє щось своє.

сі. загальновизнані зразки конкретного розв'язання проблем - основні елементи дисциплінарної матриці.

• парадигма як загальновизнаний зразок - "Іазі Ьиі по* Іеазї" компонент дисциплінарної
матриці. Це те, що Т.Кун назвав парадигмою відпочатку, але, щоб не плутатись, згодом
назвав "зразком". Це конкретні розв'язання головоломок, які використовуються як моделі
або приклади, можуть замінювати експліцитні правила та бути основою розв'язання
головоломок нормальної науки. Цей вид знання досягається не вербальними засобами, а
практичною участю в дослідженні.

•Цей пункт - із доповнення 1969 року. Оскільки сам автор не виправив в усій книжці вживання цих двох термінів, то й мені, мабуть, не варто...*

 1.  Виникнення парадигми впливає на структуру групи, яка розробляє певну галузь науки: група стає
  професійною, а предмет її зацікавлення перетворюється на наукову дисципліну. Створюються
  спеціальні журнали, висуваються вимоги про запровадження спеціального курсу в академічній
  освіті. Тобто наукова спеціалізація набуває інституціональної форми.
 2.  "Нормальна наука":

 1.  це дослідження, яке міцно спирається на одне або кілька колишніх наукових досягнень -
  досягнень, які протягом якогось часу певне наукове співтовариство визнає основою для
  розвитку подальшої практичної діяльності;
 2.  дослідження в рамках нормальної науки - це завзята і наполеглива спроба нав'язати
  природі ті концептуальні рамки, що їх дала професійна освіта;
 3.  досягнення нормальної науки викладають підручники - елементарні або підвищеного
  типу. Ці підручники роз'яснюють суть прийнятої теорії, ілюструють її численні вдалі
  застосування,   порівнюють   ці   застосування   з   типовими   спостереженнями   та
  експериментами;
 4.  нормальна наука, на розвиток якої витрачає майже весь свій час більшість учених,
  грунтується на припущенні, що наукове співтовариство знає, який навколо нас світ.
  Нормальна наука часто придушує фундаментальні нововведення, позаяк вони неминуче
  руйнують її основні установки.

 1.  Мета нормальної науки: в жодному разі не вимагає передбачення нових типів явищ, навпаки:
  дослідження спрямоване на розробку тих явищ і теорій, існування яких парадигма заздалегідь
  припускає.
 2.  Нормальне, тобто засноване на парадигмі, дослідження (теоретичне та емпіричне): вивчає три класи проблем:

 1.  встановлення значущих фактів - таких, що за даною парадигмою показові для розкриття суті речей. Наприклад: деякі вчені завоювали собі репутацію великих не за новизну відкриттів, а за точність, надійність і широту методів, розроблених ними для уточнення раніше відомих категорій фактів.
 2.  зіставлення ^фактів і теорії: факти здебільшого цікаві не самі собою, а тому, що
  передбачені парадигмальною теорією. Наприклад: створення спеціальних приладів для
  експериментального виявлення раніше вгаданих за допомогою якісної парадигми
  кількісних законів.
 3.  розробка теорії: з метою поліпшення розв'язання проблем, раніше порушених лише
  поверхово, переформулювання понять. Наприклад: визначення числа Авогадро, заряду
  електрона; відкриття кількісного закону - як закон Бойля, що пов'язував тиск газу з його
  об'ємом.

12. Нормальна наука як розв'язання головоломок:

• існує сфера очікуваних результатів', якщо результат дослідження не потрапив до цієї
досить вузкої сфери, це розглядається звичайно як помилка досліду, а не відхилення
природи від закону.

з

 1.  причиною ентузіазму і захопленності вчених, що роками працюють над проблемами
  нормального дослідження, хоча результати нормальної науки можна досить точно
  передбачити, є
  спосіб отримання цього передбачуваного результату.
 2.  отже, завершення проблеми нормального дослідження - розробка нового способу
  передбачення,    
  що   вимагає   розв'язання   всіляких   складних   інструментальних,
  концептуальних, математичних задач-головоломок.

13 Задачі-головоломки:

 1.  особлива категорія проблем, розв'язання яких може бути пробним камнем для перевірки
  таланту і майстерності дослідника.
 2.  здебільшого  головоломками   виступають ті  проблеми,  які  співтовариство  визнає
  науковими або вартими уваги.
 3.  задачі-головоломки  -  це  одна  з  причин,  через яку  нормальна  наука здається
  прогресуючою такими швидкими темпами, адже учені концентрують увагу на проблемах,
  розв'язати які їм може завадити тільки нестача власної винахідливості.

14. Критерії доброякісної головоломки:

 1.  не її власна цінність, а гарантоване існування розв'язання. Наприклад, справді нагальні
  проблеми: засоби проти раку, тривалий мир на Землі - часто взагалі не
  є головоломками,
  так як їхнього розв'язання може не бути зовсім.
 2.  гарантоване існування розв'язання можливе, так як, набуваючи парадигму, наукове
  товариство одержує критерій для вибору проблем, що в принципі можуть бути розв'язані,
  доки цю парадигму приймати без доказу.
 3.  щоб проблема класифікувалась як головоломка, повинні існувати також правила, що
  обмежують природу прийнятних рішень і
  заходи, якими досягаються ці рішення: мережа
  концептуальних, інструментальних та методологічних приписів.
 4.  наскільки ця мережа приписів дає правила, які вказують досліднику у галузі зрілої науки,
  що саме являють собою світ і наука, настільки дослідник може спокійно зосередити свої
  зусилля на езотеричних проблемах, що визначаються цими правилами і наявним
  знанням. Після цього від окремого ученого вимагається лише розв'язати головоломки, що
  ще лишилися.

15. Правила як система приписів:

 1.  це явні чи неявні елементи, які члени даного співтовариства абстрагували з їхніх
  глобальніших парадигм, щоб керуватись ними як правилами у своїх дослідженнях.
 2.  правила випливають із парадигм, проте, якщо визначити парадигму, з якою згодні усі
  члени співтовариства, досить легко, це ще не означає визначення загальних для неї
  правил.
 3.  правила є результатом повної інтерпретації та раціоналізації парадигми, щодо чого в
  учених ніколи немає загальної узгодженої думки, але, оскільки усі вони згодні в своїй
  ідентифікації парадигми, то спрямовувати дослідження нормальної науки може одна
  лише парадигма завдяки безпосередньому моделюванню поведінки і дій дослідника.
 4.  нормальна наука може розвиватися без правил лише доти, доки наукове співтовариство
  приймає без сумніву вже досягнуті розв'язання якихось поодиноких проблем. Байдужість
  до правил зникне, коли втратиться певність в парадигмах або зразках.

'"правила" - аналогічно пункту 7Ь, "парадигми або зразки" - аналогічно пункту 7гі*

відкриття: відкриття чогось - це не простий одиничний акт. Відкриття - це тривалий часто важко приписати окремій особистості і певному моменту часу. Щоб відкрити новий вид явищ, необхідно усвідомлення того, що відбулося, і того, як воно виникло. Тільки якщо всі відповідні концептуальні категорії підготовлені заздалегідь, відкриття чогось і визначення, що це таке здійснюється "в одну мить".

 1.  Аномалія і виникнення наукових відкриттів: без спеціальної техніки, що створюється переважно
  для очікуваних явищ, відкриття нових фактів не відбувається. Коли така техніка існує, першим
  винахідником виявляється той, хто,
  точно знаючи, на що він очікує, здатний розпізнати те, що
  відхиляється від очікуваного результату -
  аномалію. Аномалія з'являється тільки на тлі
  парадигми. Чим точніша і розвиненіша парадигма, тим вона - чутливіший індикатор у відкритті
  аномалії, що тим самим призводить до зміни в парадигмі.
 2.  Криза:

 1.  аварія нормальної наукової діяльності.
 2.  тривка і усвідомлена аномалія не завжди породжує кризу. Аномалія або розбіжність має
  бути фундаментальною, такою, щоб її неможливо було визнати за головоломку і
  залишити поки що осторонь для наступної розробки.
 3.  коли наявна така фундаментальна аномалія, що її не можна ні ігнорувати, ні розв'язати
  протягом тривалого  часу  -  починається  перехід  до  кризового стану -  періоду
  екстраординарної науки
 4.  криза, усвідомлена співтовариством вчених, зумовлює пошуки і створення нової теорії.
  Кризи є необхідною предумовою виникнення нових теорій.

19. Симптоми кризи:

 1.  перевірка парадигми, що до цього часу сприймалася без доказу. Обговорення її
  фундаментальних засад.
 2.  банкрутство чинних правил науки, що означає прелюдію до пошуку нових. Виникненню
  нових теорій, зазвичай, передує період різко вираженої професійної невпевненості.
 3.  швидке множення варіантів теорії, що переживає кризу.
 4.  неспроможність нормальної науки впоратися з технічними завданнями, що виникають в
  процесі розв'язання головоломок. У науці, як і на виробництві, зміна обладнання - крайній
  захід, до якого вдаються в разі крайньої необхідності.
 5.  створення множини спекулятивних теорій, що в разі успіху могли б відкрити шлях до нової
  парадигми.

 1.  Коли проблема нормальної науки, що її треба розв'язувати за допомогою відомих правил і
  процедур не піддається чисельним натискам навіть найталановитіших вчених, коли інструмент,
  призначений для цілей нормального дослідження, виявляється неспроможним функціонувати так,
  як це передбачалося - усе це свідчить про
  аномалію, яку не вдається узгодити з нормами
  професійної освіти. Коли фахівець не може більше уникати таких аномалій, які руйнують наявну
  традицію наукової практики, - починаються нетрадиційні дослідження, які приводять усю галузь
  науки до нової системи приписів (соттіїглепіз), до нового базису для практики наукових
  досліджень. Такі виняткові ситуації, в яких виникає зміна професійних приписів -
  наукові
  революції.
 2.  Передумова наукової революції: усвідомлення певною частиною наукового співтовариства, що
  наявна парадигма перестала адекватно функціонувати у дослідженні того аспекту природи, до
  якого сама ця парадигма раніше проклала шлях.
 3.  Наукова революція:

 1.  некумулятивний перехід до нової парадигми, несумісної зі старою.
 2.  винесення вироку, який призводить ученого до відмови від раніше прийнятої теорії,
  завжди грунтується на чомусь більшому, чим зіставлення теорії з довкіллям. Рішення
  зректися парадигми завжди водночас є рішенням прийняти іншу парадигму, а висновок,
  що призводить до такого рішення, включає як зіставлення обох парадигм з природою, так
  і порівняння парадигм одна з одною.
 3.  це процес реконструкції галузі на нових підставах, що змінюють деякі найелементарніші
  теоретичні узагальнення в даній галузі,

 1.  Природа наукових революцій: якісне перетворення наукового уявлення ученого про світ.
 2.  Наслідок наукової революції:

 1.  відмінності між наступницькими парадигмами є фундаментальними. Оскільки парадигми є
  джерелом засобів, проблемних ситуацій і стандартів розв'язання, прийнятих певним
  розвиненим науковим співтовариством у певний час, то прийняття нової парадигми
  змушує перевизначати основи відповідної науки.
 2.  як наслідок наукової революції - зміна понятійної сітки, через яку вчені пізнають світ. Вони
  змінюють свої погляди на сферу дослідження, його методи і цілі.

 1.  Різниця між зміною інтерпретації та зміною парадигми: зміна інтерпретації відбувається в рамках
  нормальної науки і має на меті розробку і вдосконалення вже наявної парадигми. Зректися
  парадигми - означає припинити ті наукові дослідження, які вона визначає.
 2.  Вибір і легитимація парадигм:

 1.  питання вибору 1 парадигми з декількох потрапляє в замкнене коло: кожна група
  використовує свою власну парадигму, щоб аргументувати захист цієї ж таки парадигми.
 2.  як у політичних революціях, так і під час наукової революції у виборі парадигми немає
  інстанції вищої, ніж згода відповідного співтовариства.
 3.  питання   вибору   парадигми   ніколи   не   можна   розв'язати   винятково  логікою та
  експериментом, необхідне
  переконання. Має бути основа (раціональна чи ірраціональна)
  для віри в теорію-кандидата на статус парадигми. Потужним засобом переконання є
  "переклад" теорії іншого на свою власну мову.
 4.  парадигми набувають свого статусу тому, що їх використання приводить до успіху
  швидше, ніж застосування конкуруючих з ними способів розв'язання тих проблем, що їх
  дослідницька група визнає найгострішими. Часто критерієм виступає навіть перспектива
  успіху. Теорія, прийнята у вигляді парадигми, має видаватися кращою, ніж конкуруючі з
  нею теорії, але вона ніяк не зобов'язана пояснювати усі факти, що зустрічаються на її
  шляху.
 5.  коли вперше пропонується новий кандидат у парадигму, то з його допомогою зрідка
  розв'язують більш ніж декілька проблем, з якими він зіткнувся, і більшість цих розв'язань
  далека від досконалості. Значно пізніше, вже після того, як нову парадигму сприйняли,
  вона розповсюдилася, зазвичай виникає вирішальна аргументація на її користь.

27. Революції як зміна світогляду:

• в періол^еволюцій вчені бачать нове і отримують інші результати навіть тоді, коли
послуговуються звичайними інструментами в галузях, які вони досліджували до цього.

 1.  зміна в парадигмі змушує вчених бачити світ дослідницьких проблем в іншому світлі.
 2.  передумовою сприймання є певний стереотип, що нагадує парадигму. Те. що людина
  бачить, залежить і від того, на що вона дивиться, і від того, що навчив її бачити
  попередній візуально-концептуальний досвід. Ми можемо реєструвати зміну бачення
  стосовно певного існуючого стандарту бачення, що виходить з наявної парадигми.
  Наприклад: легкість і швидкість, з якою астрономи кінця
  XVII ст. почали відкривати нові
  планети і явища, коли спостерігали за традиційними об'єктами з допомогою старих
  інструментів, викликає бажання сказати, що після Коперніка вони почали жити в іншому
  світі.
 3.  наука не має справи з усіма можливими лабораторними операціями. Замість цього вона
  добирає операції, доречні з погляду зіставлення парадигми з безпосереднім досвідом,
  який ця парадигма частково визначає. Одна й та сама операція, якщо її застосувати до
  природи через іншу парадигму, може свідчити про цілком інший бік закономірності
  природи.

28. Невидимість наукових революцій:

• таке враження виникає через те, що джерелом інформації про досягнення науки
виступають наукові підручники. Мета підручників - навчання словнику і синтаксису
сучасної наукової мови, тому вони описують встановлені досягнення минулих революцій
як основу сучасної традиції нормальної науки. Підручники посилаються тільки на ту
частину праць учених минулого, яку можна сприйняти як внесок у постановку і розв'язання
проблем, що відповідають прийнятій у підручнику парадигмі. Учені минулого зображені як
такі, що працювали в тому ж самому колі постійних проблем і з тим самим набором
канонів, за якими остання революція в науковій теорії і методі закріпила прерогативи
науковості. Попередній розвиток даної дисципліни розглядається як лінійно спрямований
до її нинішніх висот.

 1.  Традиційне уявлення про науку і прогрес: наукою є галузь знань, що прогресує. Наука
  розглядається як підприємство,  що постійно наближається до якоїсь мети, заздалегідь
  встановленої природою.
 2.  Еволюційний погляд на науку, запропонований автором:

 1.  прогрес уявляється очевидною і гарантованою тенденцією тільки протягом періодів
  нормальної науки.
 2.  чи справді існує якесь повне, об'єктивне, істинне уявлення про природу, а належне
  наукове досягнення здатне наблизити нас до цієї мети? Чи не слід нам переорієнтуватися
  з "прогресу до тієї істинної остаточної мети" на "еволюцію від наявного стану розвитку"?
 3.  науковий розвиток - процес еволюції від примітивних початків, процес, послідовним
  стадіям якого характерні деталізація, досконаліше розуміння природи, спеціалізація
  вчених.
  Але ніщо зі сказаного не робить цей процес еволюції спрямованим на щось.

31. Природа наукової освіти:

 1.  у музиці, образотворчому мистецтві, лп^еоа^урі людина отримує освіту, знайомлячись з
  працями інших митців, передовсім допередн шв. ТІ і друч н й ки часто грають другорядну
  роль.
 2.  в історії, філософії і суспільних науках навчальная література поєднується з читанням
  класичних першоджерел та сучасних дослідницьких повідомлень, що їх пишуть учені один
  для одного. Студент постійно знаходиться в колі численних і несумісних одне з одним
  розв'язань цих конкуруючих проблем.
 3.  в галузі природничих наук студент покладається переважно на підручники та дослідницькі
  статті, а згодом - на власні дослідження. Ніхго не вимагає від студента-фізика читати
  праці Ньютона, Фарадея, Ейнштейна, коли все, що йому треба знати про ці праці,
  викладено значно стисліше, точніше і систематичніше в сучасних підручниках.

 1.  Позитивізм: обмежує прийняту теорію так, щоб вона не мала можливості суперечити жодній з
  попередніх теорій; теорія не може суперечити жодному зі своїх одиничних випадків; теорія
  обмежує вченого необхідністю керуватись лише її наявними застосуваннями. Тоді не може бути
  жодних несподіваностей, аномалій, криз - не функціонуватиме механізм, що підказує науковому
  співтовариству, які проблеми можуть привести до фундаментальних змін.
 2.  Звичайна модель розвитку зрілої науки:

 1.  послідовний перехід від однієї парадигми до іншої через наукову революцію. Наприклад:
  від корпускулярної до хвильової теорії світла у фізиці.
 2.  критерій зрілості наукової дисципліни - коли певна група приходить до парадигми,
  спроможної  спрямовувати  дослідження   всієї  групи  в  цілому.  Дослідження  стає
  спеціалізованішим.

Диплом на заказ


1. Арабо-израильские войны 1960-х годов.html
2. 12а Воронин ДИ Перевірив к
3. наДону 2007г СОДЕРЖАНИЕ- [1] Прием регистрация и р
4. на тему- Разработка бизнесплана проекта ФГУП РФЯЦВНИИЭФ Создание предприятия по оказанию услуг в области
5. і Олар миді ж~лынмен сондайа~ ми б~ліктерін ~зара байланыстырып т~рады
6. Вещественный состав земной коры
7. по теме Коммерческая работа по розничной продаже товаров
8. Пифагор 1
9. Правовая среда библиотечной деятельности (разноуровневое регулирование)
10. ГІПРОцивільпромбуд Г
11.  Визначити зміст споживчого ринку окремі споживачі що купують товар для подальшого виробничого використ
12. Порядок и условия исполнения и отбывания наказания в виде обязательных работ
13. оочень сексуальны Красиво одевайтесь
14. Все изделия керамики в этом отношении разделяются на 2 группы- плотные и пористые
15. а с патрубком резиновой камеры эбонитового краника резиновых колец спермоприемника держателя спермоприе
16. Теремок г Железногорска Развитие детей с нарушениями подчиняется тем же закономерностям которые обн
17. Рений - Секрет старых отвалов
18. Реферат Концепция психоанализа Студент группы МА94 Кучеряев Василий Владимирович
19. Образование и эволюция Земли
20. тема. Понятие естественного и искусственного языка