Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

РЕФЕРАТ на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Дніпропетро

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-06-20

8

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

СИЧЕНКО ОКСАНА ОЛЕКСАНДРІВНА

 

УДК 557.4:669.003.1

ОРГАНІЗАЦІЯ І ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА

ТА ЗБУТУ ЗЕРНА В РЕГІОНІ

08.07.02 - економіка сільського господарства і АПК

АВТОРЕФЕРАТ

на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наук

Дніпропетровськ –

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Дніпропетровському державному аграрному університеті

Науковий керівник: доктор економічних наук, професор

                                                 МАКАРЕНКО Петро Миколайович,

Дніпропетровський державний аграрний університет,

проректор з наукової роботи

Офіційні опоненти:   доктор економічних  наук,  професор, академік УААН,

Заслужений діяч науки і техніки

ШПИЧАК Олександр Михайлович,

Науково-дослідний інститут економіки і менеджменту АПВ Національного аграрного університету Кабінету Міністрів України, директор, м. Київ;

кандидат економічних  наук,  доцент

ВОРОНЯНСЬКА Олена Владиленівна,

Таврійська державна агротехнічна академія Міністерства аграрної політики України, декан факультету обліку та аудиту, м. Мелітополь.

Провідна установа:   Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва Міністерства аграрної політики України, кафедра організації виробництва та агробізнесу

Захист відбудеться “вересня  2006 р. о  годині на засіданні спеціалізованої вченої ради  К 08.804.01 у Дніпропетровському державному аграрному університеті за адресою: 49600, м. Дніпропетровськ, вул. Ворошилова, 25, ауд. 342.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Дніпропетровського державного аграрного університету за адресою: 49600, м. Дніпропетровськ, вул. Ворошилова, 25

Автореферат розісланий “червня  2006 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради                                                                   Миронова Р.М. 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Зерновиробництво є однією з стратегічних галузей агропромислового комплексу України, оскільки зерно і продукти його переробки –життєво необхідні види продукції, від яких в значній мірі залежить добробут громадян, економічний, соціальний та політичний клімат суспільства, внутрішнє й зовнішнє становище держави, ступень її участі в міжнародному співробітництві.  

Значимість раціональної організації та підвищення ефективності функціонування зерновиробництва обґрунтовується стратегічним положенням зернової галузі на національному та регіональних рівнях. В структурі виробництва продукції рослинництва Дніпропетровської області  частка зерновиробництва складає близько 60%, що забезпечує більше половини прибутків підприємств регіонального АПК. Це обумовлюється історичною спеціалізацією рослинництва області на вирощуванні культур зернової групи, сприятливими природнокліматичними умовами і родючими ґрунтами, наявністю значних резервів підвищення ефективності виробництва зерна.

В той же час, в останні роки у функціонуванні галузі відмічається нестабільність розвитку та зниження ефективності. Умови господарювання на зерновому ринку України характеризуються високою зношеністю виробничих фондів, монополістичним становищем інженерно-технічних, заготівельних та переробних підприємств, диспаритетом цін між галузями народного господарства, обмеженістю матеріально-технічних ресурсів і кредитних засобів на їх поповнення тощо. Державна політика в агропромисловому комплексі недостатньо ефективна внаслідок її спрямованості на підтримку продовольчої безпеки з використанням традиційних методів державного втручання в аграрну сферу.

Вивченню проблем організації та ефективного функціонування зерновиробництва присвячені праці відомих вчених-економістів: С.С. Бакая, О.Г. Білозерцева, Ю.Д. Білика, В.І. Бойка, П.І. Гайдуцького, В.А. Кадієвского, М.Ю. Коденської, М.Г. Лобаса, П.М. Макаренка, П.Т. Саблука, В.Ф. Сайка, В.П. Ситника, Л.М. Худолій, О.М. Шпичака та  ін.
Разом з цим, ряд аспектів цієї багатопланової проблеми залишається недостатньо вивченими і потребує поглибленого дослідження. Зокрема, це низка методичних і організаційно-економічних питань, пов’язаних з виробництвом, налагодженням економічних відносин між товаровиробниками та споживачами зерна, формуванням попиту та пропозиції в регіоні, виявленням закономірностей і тенденцій зміни цінової кон’юнктури, підвищенням конкурентоспроможності виробників зерна, розвитком регіональної ринкової інфраструктури.  
Теоретична і практична актуальність проблематики зумовила вибір теми та напрямку дисертації, дозволила визначити структурну побудову і характер роботи, її практичне значення.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію виконано у відповідності до плану наукових досліджень Дніпропетровського державного аграрного університету за темою “Організація, розвиток та державне регулювання аграрного підприємництва в умовах ринкових перетворень” (номер державної реєстрації 0102U005022).

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є розробка науково-методичних засад і практичних рекомендацій щодо підвищення економічної ефективності організації регіонального виробництва та збуту продукції зернових культур. Зазначена мета досягалась за допомогою вирішення завдань:

–узагальнення теоретичних і методологічних аспектів інтенсифікації та ефективності  виробництва зерна в ринкових умовах господарювання;

–розкриття змісту, умов і особливостей функціонування регіонального зернового ринку та виявлення впливу чинників на його кон’юнктуру;  

–проведення системного аналізу розвитку та економічної ефективності функціонування зерновиробництва;

–визначення напрямків і заходів організаційно-економічного характеру з підвищення ефективності виробництва зерна на інтенсивній основі та забезпечення конкурентоспроможності суб’єктів зернового бізнесу;

–обґрунтування економічних підходів до раціонального розподілу посівів культур зернової групи і формування моделі оптимізації структури посівних площ зернових на регіональному рівні;

–розробка науково-методичних та практичних рекомендацій щодо вдосконалення  взаємозв’язків між партнерами у ланці “виробництво збут” зерна.

Предмет і об’єкт дослідження. Предметом дослідження є теоретичні, методологічні та методичні засади становлення, розвитку та організації ефективного виробництва та збуту зерна.

Об’єктом дослідження є процеси організації, ведення та підвищення економічної ефективності виробництва і збуту зерна в суб’єктах підприємницької діяльності Дніпропетровської області.

Методи дослідження. Теоретична та методологічна основа дослідження побудована на використанні діалектичного методу і системного підходу до вивчення економічних процесів, теоретичних положень українських і зарубіжних вчених з проблем становлення та організації ефективного виробництва сільськогосподарської продукції, законодавчих та нормативних актів.

В ході виконання застосовувались наступні методи та прийоми дослідження: діа-лектичний та абстрактно-логічний (теоретичні узагальнення ефективності виробництва та ринку зерна), монографічний і системного аналізу (при встановленні інтенсивності та ефективності інтенсифікації зерновиробництва), економіко-статистичний і розрахунково-конструктивний (при визначенні динаміки й ефективності виробництва зерна), економіко-математичний (оптимізація структури посівних площ).

Інформаційною базою послужили нормативні та законодавчі акти України, тематичні наукові праці вітчизняних та зарубіжних дослідників, розробки науково-дослідних установ, матеріали Держкомстату України, головного управління агропромислового розвитку Дніпропетровської облдержадміністрації та головного управління статистики в Дніпропетровській області, річні звіти підприємств області, результати власних спостережень.

Наукова новизна одержаних результатів. Наукова новизна полягає в обґрунтуванні методичних засад організації ефективного функціонування та підвищення ефективності регіонального зерновиробництва. Елементами наукової новизни визначено наступні здобутки автора:

вперше:

–обґрунтовано методичний підхід до раціонального розподілу посівів групи зернових культур, який враховує ознаку споживчого використання зерна;

запропоновано оцінку доцільності переходу на прямий маркетинг, що включає поетапне визначення переваг маркетингового каналу, оцінку ефекту від переходу на інший канал реалізації, обґрунтування та прогнозування ефективності вкладень в прямий маркетинг;

доповнено (вдосконалено): 

–класифікацію умов становлення та розвитку ринку зерна і продукції його переробки цивілізаційними факторами –етична коректність та первинними –економічна свобода, автономність дій на засадах соціального партнерства;

набули подальшого розвитку:

–організаційний механізм підвищення економічної ефективності виробництва зерна озимої пшениці на інтенсивній основі для підзони північного Степу через розміщення пшениці по кращих попередниках, оптимізацію строків посіву та застосування витратних прийомів –протруювання насіння, обробка рослин гербіцидами на зріджених посівах;

–методика оцінки інтенсифікації виробництва зерна, яка містить, окрім традиційних розрахунків показників рівня інтенсивності і економічної ефективності інтенсифікації, авторське визначення фактору економічного розвитку по моделі виробничих функцій.

Практичне значення одержаних результатів. Результати дослідження можуть бути застосовані при розробці системи організаційних-економічних заходів для обласних, районних органів управління сільського господарства, регіональних структур аграрного фонду в напрямку підвищення ефективності зернового виробництва.

Методичні положення щодо оцінки інтенсифікації виробництва зерна підвищення його ефективності, системи оцінки доцільності переходу на прямий маркетинг можуть бути застосовані економічними службами сільськогосподарських підприємств.

Розроблений організаційний механізм підвищення економічної ефективності виробництва зерна озимої пшениці на інтенсивній основі використано головним управлінням агропромислового розвитку Дніпропетровської обласної державної адміністрації при складанні рекомендацій з вирощування озимої пшениці в умовах підзони південного Степу (акт №15-877 від 22.05.06).

Методичний підхід до раціонального розподілу посівів групи зернових культур застосовано спеціалістами Інституту зернового господарства УААН для моделювання структури посівних площ науково-дослідних станцій (акт №114 від 20.03.06).

Практичну реалізацію у  відділі економіки Томаківської районної державної адміністрації отримала методика оцінки доцільності переходу на прямий маркетинг при обґрунтуванні ефективності скорочення виробничо-збутового ланцюга регіонального ринку зерна (акт №08-4 від 15.03.06). Теоретичні розробки з класифікації умов становлення та розвитку ринку зерна і продукції його переробки та методичні положення з оцінки інтенсифікації виробництва зерна застосовуються в навчальному процесі Дніпропетровського державного аграрного університету при викладанні дисциплін “Організація сільськогосподарського виробництва”, “Планування в аграрних формуваннях”, “Економіка і організація аграрного сервісу” (довідка №11 від 10.03.06).

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є результатом самостійного наукового дослідження. За переліком публікацій в авторефераті здобувачеві наукового ступеня належать всі наукові праці, які містять положення, висновки і пропозиції, сформовані особисто автором і відображають конкретний  внесок здобувача у вирішення проблем організації та підвищення ефективності виробництва та збуту зерна в регіоні.  

Апробація результатів досліджень. За основними положеннями дисертації зроблено десять доповідей на науково-практичних конференціях, в т.ч. шістьох міжнародних - “Динаміка наукових досліджень 2004” (Дніпропетровськ, 2004), “Наука і освіта 2004” (Дніпропетровськ, 2004), “Дні науки 2005” (Дніпропетровськ, 2005),  “Perspektivni novinki vedy a technici –” (Praha-Dnepropetrovsk, 2005), “Теоретичні й практичні досягнення молодих вчених аграріїв” (Дніпропетровськ, 2006), ”Наука та освіта 2006” (Дніпропетровськ, 2006) і чотирьох регіональних –“Фінансово-економічне регулювання розвитку України та регіонів”  (Запоріжжя, 2004), “Науковий потенціал світу - 2004” (Дніпропетровськ, 2004), “Ринкові механізми управління економікою” (Дніпропетровськ, 2006), “Науково-практичній конференції викладачів, аспірантів та студентів інституту економіки за підсумками науково-дослідної роботи в 2003 р.” (Дніпропетровськ, 2003).

Публікації. За результатами дисертації опубліковано 16 праць (6 статей, з яких 5 - у фахових виданнях, та 10 тез на науково-практичних конференціях) загальним обсягом 3,5 друкованих аркуші.

Структура і обсяг роботи. Робота складається із вступу, трьох розділів, висновків і пропозицій, списку літератури, додатків. Дисертація містить 188 сторінок друкованого тексту, у тому числі: 57 таблиць, 21 рисунок, 221 літературне джерело, 17 додатків.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У першому розділі “Теоретичні засади розвитку ефективного виробництва зерна та ринку його продукції” розглянуто сутність інтенсифікації та ефективності функціонування виробництва в сільському господарстві, державна політика та протекціонізм в зерновиробництві, основні умови становлення і функціонування ринку зерна та продукції його переробки.

На сучасному етапі розвитку аграрного сектору економіки визначальним показником інтенсифікації сільськогосподарського виробництва є випереджаючі темпи зростання кінцевих результатів в порівнянні з витратами. Додаткові вкладення є важливим, але не обов’язковим, засобом досягнення основної мети інтенсифікації рослинництва –збільшення виходу високоякісної продукції в розрахунку на одиницю земельної площі разом з підвищенням економічної ефективності сільськогосподарського виробництва.

Економічна ефективність інтенсифікації є основою обґрунтування заходів та провідним елементом системи оцінки інтенсифікації виробництва, існуючі класифікації якої або не враховують всіх аспектів виробничо-господарської діяльності, або не пристосовані до ринкових умов господарювання і потребують вдосконалення та адаптації до ринку. Розроблена нами найбільш повна видова класифікація  категорії дозволяє конкретизувати економічну ефективність інтенсифікації і методи її аналізу за відповідними критеріями та пропонується для використання в комплексній методиці оцінки інтенсивного процесу розвитку зерновиробництва.

Види економічної ефективності інтенсифікації за вдосконаленою класифікацією пропонується поділяти за наступними ознаками:  рівень отримання ефекту,  вид підприємства, стадія відтворення, структура організації виробництва, етап виробничого процесу, напрям інноваційно-інвестиційної діяльності, метод розрахунку, ступінь збільшення ефекту, пропорційності ефекту та затрат, характер витрат, вид ресурсів, об’єкт оцінки, масштаб міжнародного співробітництва.

Державна підтримка та протекціонізм у зерновому секторі в Україні, як необхідну  умову ефективного впровадження аграрної реформи, доцільно здійснювати в межах комплексної програми розвитку АПК з застосуванням механізмів гарантованого скуповування надлишків продукції, інтервенційний, заставних закупівель, порогових (мінімальних імпортних) цін, програми стимулювання експорту, інформатизації та реклами, прямих виплат виробникам, кредитне гарантування, митні збори і компенсаційні виплати, нетарифні обмеження та імпортне квотування, споживче субсидування, пільгове оподаткування, соціальні програми підвищення зайнятості, розвитку села і соціальної інфраструктури.

Ринок зерна є однією з основних ланок системи продовольчих та ресурсних ринків, створення і ефективний розвиток якого потребує наявності певного кола визначених умов, які деталізуються й уточнюються в конкретному економічному середовищі. Основні умови становлення і розвитку ринку зерна в Україні доцільно поділити на три групи (рис.1).

Перша група об’єднує первинні умови, які є ознаками ринку, а тому і природно необхідними чинниками побудови і розвитку ринкових відносин.

Друга група містить обов’язкові умови, які є запорукою ефективного становлення та подальшої роботи ринкової системи. Наприклад, наявність державної підтримки дозволяє згладити недоліки ринкового механізму, а розвинута інфраструктура підвищує оперативність, результативність, ефективність праці та значно полегшує процес функціонування суб’єктів ринкових відносин.

Третя група умов включає перелік характеристик, які не належать до іманентних властивостей ринку, проте їх відсутність спричиняє нецивілізованість створених економічних відносин, що, зокрема, виражається у недостатньому  врахування інтересів людини та суспільства.

ce’ff

d6

cf

cf

c0

c5


1. Арифметика и алгебра
2. Центральна виборча комісія- правовий статус і організація роботи
3. Орошение ~ это искусственное увлажнение почвы
4. Погода. Элементы погоды. Комплексные типы погод. Предсказание погоды. Местные признаки погод
5. тематизация закрепление и расширение теоретических и практических знаний и навыков выпускника вуза получе
6. реферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук КИЇВ ~ Дисе
7. Тема 27 Конституционные основы местного самоуправления в Российской Федерации
8. Анализ прибыли в системе директ-костинг
9.  Bd 1 2 Hberms J Theorie und Prxis
10. тема была найдена в таком виде-
11. Глагол спорить имеет очень широкое значение означая всяческие выступление против чьихлибо взглядов пол
12. Реферат на тему- СТАТУТИ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ Життя і діяльність Збройних Сил України визначаються в
13. осінню кампанію 1941 р
14. Пифагор
15. Семаков, Гель - Кримінально-виконавче право України, 2000
16. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ Определение периодичности ТО и ремонта Нормы пробега до капита
17. один із типів розвиваючого навчання суть якого полягає у формулюванні проблемних завдань проблемному викл
18. на тему- Итерационные методы решения систем нелинейных уравнений Сумы 2006 Содержание 1
19. Е Жаров сказал что данное решение осуществляется в строгом соответствии с Конституцией Российской Федерац
20. Федерация Кудо России