Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

міркування невеликого обсягу з вільною композицією що виражає індивідуальні враження міркування з конкрет

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-06-20

Бесплатно
Узнать стоимость работы
Рассчитаем за 1 минуту, онлайн

Методичні рекомендації щодо написання есе

Есе – твір-міркування невеликого обсягу з вільною композицією, що виражає індивідуальні враження, міркування з конкретного питання, проблеми й свідомо не претендує на повноту й вичерпне трактування теми.

Есе припускає вираження автором своєї точки зору, особистої суб'єктивної оцінки предмета міркування, дає можливість нестандартного (творчого), оригінального висвітлення матеріалу; часто це розмова вголос, вираження емоцій та образність. Це також вільний стиль з можливими елементами імпровізації, певного пафосу, іронії. Однак все це призводить як до різних трактувань цього виду письмової роботи, так і до різних спроб його формалізації.

Головна місія та мета есе – розкрити самостійне бачення студентом проблеми, питання, теми на підставі опрацьованого матеріалу та аргументів, у відповідності до обраного підходу, стилю тощо.

Есе повинне містити: чіткий виклад суті поставленої проблеми, включати самостійно проведений аналіз цієї проблеми з використанням концепцій і аналітичного інструментарію, розглянутого в рамках дисципліни, висновки, що узагальнюють авторську позицію з поставленої проблеми.

Процес написання есе: рекомендований варіант

Процес написання есе можна уявити як послідовність певних елементів, етапів, процесів.

1. Підбір матеріалу. Спочатку потрібно прочитати дві або три ключові статті, книги, в яких подаються зрозумілі концептуальні рамки або теоретична аргументація чи наводяться всебічні емпіричні дані. Таке стратегічне читання сформує певні основні орієнтири щодо теми (враховуючи різні судження, інтерпретації), слугуватиме фундаментом для подальшої роботи.

Що читати? Залежно від тематики важливим є включення до списку літератури для читання одного або двох тематичних досліджень, що мають протилежні спрямування. Ефективне використання тематичних матеріалів та даних допоможуть студенту попередити типову помилку – надмірне використання узагальнень в есе.

2. Вибір теми есе. Аналіз протиріч, розгляд тематичних досліджень, формування проблеми дозволяють студенту визначити тему есе. Тема, питання та завдання, що постали перед студентом в процесі розмірковування над есе потребують аналітичних відповідей, тобто пошуку пояснення: чому щось відбувається / з якої причини / як це відбувається / процеси, механізми.

При виборі теми перш за все студент має переконатися, що він правильно сформував та зрозумів її. Оскільки тема може бути інтерпретована по-різному, для її висвітлення існує кілька підходів. Отже, студенту потрібно обрати один варіант інтерпретації або підходу, аби мати можливість обґрунтувати своє бачення проблеми.

При цьому зміст теми може охоплювати широке коло питань та  потребувати залучення великого обсягу літератури. В цьому випадку студент має можливість сформулювати гіпотезу, відповідно до якої в есе (головній її частині) будуть проілюстровані тільки певні аспекти цього проблемного питання. Студент позбавляється зайвих труднощів, якщо він не буде виходити за рамки окресленого кола. Вибір, бачення студента потрібно аргументувати  відповідними доказами. Виходячи з рішення студента про те, якою є гіпотеза роботи, потрібно скласти  план відповіді та структуру есе.

3. Структура есе

Побудова есе — це відповідь на питання або розкриття теми, що засновано на класичній системі доказів.  

1. Титульний аркуш;

2. Вступ: місія  студента щодо розгляду теми есе, його авторське бачення  — гіпотеза  або сутність та обґрунтування вибору цієї теми. Мета та завдання роботи — очікуваний результат роботи в цілому та конкретні результати, які будуть отримуватися в ході розкриття теми. На цьому етапі дуже важливо правильно сформулювати питання, на які ви збираєтеся знайти відповідь у ході свого дослідження. При роботі над вступом можуть допомогти відповіді на наступні питання: «Чому тема, яку я розкриваю, є важливою в даний момент?», «Які поняття будуть залучені в мої міркування?», «Чи можу я розділити тему на трохи більше дрібних підтем?» і т. д.  

3. Основна частина: теоретичні основи обраної проблеми й виклад основного питання. Ця частина припускає розвиток аргументації й аналізу, а також обґрунтування їх, виходячи з наявних даних, інших аргументів і позицій щодо питання.

4. Висновок: узагальнення й аргументовані висновки до теми й т. д. Підсумовує есе або ще раз вносить пояснення, підкріплює зміст і значення викладеного в основній частині. Методи, що рекомендують для складання висновку: повторення, ілюстрація, цитата. Висновок може містити такий дуже важливий, що доповнює есе, елемент як вказівка на застосування дослідження, на розвиток  взаємозв'язків з іншими проблемами.

Якість тексту складається із чотирьох основних компонентів: ясності думки, виразності, грамотності й коректності. Необхідно чітко і ясно формулювати ідеї, які хочете виразити, інакше вам не вдасться донести ці ідеї й відомості до читачів.

Виразність — це доступність тексту для розуміння. Легше всього її можна досягти, користуючись логічно й послідовно ретельно обраними словами, фразами й взаємозалежними абзацами, що розкривають тему.

Грамотність відбиває дотримання норм граматики й правопису. Якщо в чомусь сумніваєтеся, загляньте в підручник, словник або посібник зі стилістики чи дайте прочитати написане людині, чия манера писати вам подобається.

Коректність — це манера письма. Писати треба полемічно, але чемно.

Оцінювання есе

Критерії оцінки есе можуть трансформуватися залежно від їхньої конкретної форми, при цьому загальні вимоги до якості есе можуть оцінюватися за наступними критеріями:

Критерії (Вимоги до студента):

Знання й розуміння теоретичного матеріалу - визначає розглянуті поняття чітко й повно, наводячи відповідні приклади;

- використовувані поняття строго відповідають темі;

- самостійність виконання роботи

Аналіз і оцінка інформації - грамотне застосовання категоріїв аналізу;

- уміле використання прийомів порівняння й узагальнення для аналізу взаємозв'язку понять і явищ;

- здатність пояснити альтернативні погляди на розглянуту проблему й прийти до збалансованого висновку;

- діапазон використовуваного інформаційного простору (студент використовує достатню кількість різних джерел інформації), обґрунтовано інтерпретує текстову інформацію за допомогою графіків і діаграм;

- дає особисту оцінку проблемі

Побудова суджень - ясність і чіткість викладу;

- логіка структурування доказів;

- висунуті тези супроводжуються грамотною аргументацією;

- приводяться різні точки зору і їхня особиста оцінка;

- загальна форма викладу отриманих результатів і їхньої інтерпретації відповідає жанру проблемної наукової статті.

Оформлення роботи - робота відповідає основним вимогам до оформлення й використання цитат;

- дотримання лексичних,  граматичних і стилістичних норм літературної мови;

- оформлення тексту з повним дотриманням правил орфографії й пунктуації;

- відповідність формальним вимогам.

Тема есе обирається студентом в межах курсу за власним бажанням.

Об’єм есе має становити орієнтовно 3 сторінки.

Максимальний бал за виконану роботу – 30.

Штрафна санкція за плагіат – мінус 20 балів.


Диплом на заказ


1. 1d nsуровнях и составляют побочные IIIВ~VIIВ IВ IIВ подгруппы занимая промежуточное положение между типичными s.html
2. Банковские риски, надзор и аудит
3. Роль и место гражданского общества в Союзном строительстве
4. тематики Сорокина Светлана Александровна СанктПетербург 2011 год
5. I Some of them wnt to lose or gin weight
6. тема управления тем лучше она работает; 4согласованность взаимодействие между вертикальными иерархичес
7. ВВЕДЕНИЕ6
8. ведущий научный сотрудник отдела внешнеполитических исследований КИСИ при Президенте РК кандидат историч
9. тами холодный пот головокружение потеря сознания
10. РЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук ДОНЕЦЬ1
11. Гимназия 20 Республика Мордовия г.
12. Контрольная работа и указания по ее выполнению Контрольная работа носит комплексный характер и способству.html
13. Митний тариф як інструмент економічної політики держави
14. а о результатах работы группы учащихся в целом и каждого учащегося в отдельности; б о результатах своей рабо
15. тематика экология взаимоотношения с другими организмами
16. Реферат- Учет импортных операций.html
17. Теоретичні відомості
18. ТЕМА 7. ОРГАНІЗАЦІЙНОВИРОБНИЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ 1 Якість проду
19. РЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Житомир 2
20. Порядок передачи и отказа от наследства