Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

Закон Авогадро та його наслідки

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-06-20

Загрузка...

Диплом на заказ

1. Закон Авогадро та його наслідки.

2. Нітратна кислота її окисні і відновні властивості. Солі нітратної кислоти.

3. Який об’єм займає гідроген масою 1г?

4. Будова атома. Будова ядра.

5. Фосфор. Алотропічні видозміни Фосфору. Хімічні властивості Фосфору.

6. Вивести формулу сполуки, що містить 47,96% цинку і 52,04% хлору.

        6. Сполуки Феруму (ІІ), сполуки Феруму (ІІІ,) використання сполук феруму.

7. Класифікація розчинів. Розчини в природі. Вимоги конституції України до охорони природи.

8. Написати рівняння реакцій з допомогою яких можна здійснити такі перетворення: MgCO3Mg(HCO3)2MgCOCO2H2CO

9. Загальні відомості про метали. Розміщення їх в періодичній системі.

10. Ступінь дисоціації. Сильні і слабкі електроліти, навести приклади.

11. Розрахувати масу хлориду натрію та об’єм води, які треба взяти, щоб приготувати розчин хлориду натрію масою 300г з масовою часткою 5%.

12. Основні закони хімії. Закон збереження маси, закон сталості складу, закон кратних відношень.

13. Фізичні і хімічні властивості Феруму.

14. Розчин сульфатної кислоти з молярною (масою) концентрацією 3,58 моль/л містить 29% сульфатної кислоти. Яка густина цього розчину?

15. Концентрація розчинів: масова частка у відсотках, молярна концентрація, молярна концентрація еквівалента.

16. Оксиди карбону (ІІ). Оксид карбону (ІV), властивості, добування, застосування.

17. Як одержати Al(OH)3 і довести його амфотерність.

18. Окисно-відновні реакції, їх класифікація. Складання рівнянь окислювально-відновних реакцій методом іонно-електронного балансу. Завершити реакцію Р+О2

19. Метали І групи побічної підгрупи, їх загальна характеристика на основі положення в періодичній системі і будова атома.

   20. Визначити масову частку Силіцію в глині, що містить каолан Al2O3*2SiO2*2H2O

  21. Механізм розчинення у воді речовин з різним характером зв’язку, розглянути на прикладі розчинення солі NaCl.

22. Силіцій. Добування і всмоктування силіцію, оксид силіцію(ІV), силікатні кислоти.

23. Розрахуйте молярну концентрацію розчину, якщо при розчинення гідроксиду натрію масою 120г утворюється розчин об’ємом 2л.

24.Типи хімічного зв’язку.

25.Гідратна теорія розчинів Д.І. Менделєєва.

 26.Дія іонів срібла (аргентума) на іони галогенів(записати якісні реакції на іони: СL-, Br-, I-).

 27.Фізичні і хімічні властивості металів.

 28. Зміна забарвлення індикаторів в середовищах.

29. В якій ваговій кількості Al2O3 міститься в 108г Алюмінію. Відповідь: 204г, 408г, 206г, 216г.

30. Твердість води і методи її усунення.

31.Які речовини називаються електролітами і не електролітами? Які з названих речовин є електролітами: NaCl, SiO2, CaCl2, NaBr, C2H4.

32. Вплив середовища на окисні властивості KMnO4.

33.Незворотні і зворотні реакції. Хімічна рівновага, константа рівноваги. Зміщення хімічної рівноваги при зміні концентрації реагуючих речовин, температури, тиску Принцип Ле-Шаталье.

34. Фізичні і хімічні властивості лужних металів.

35.Написати рівняння реакцій з допомогою яких можна здійснити такі перетворення:

СОCO2СаСО3Са(НCO3)2.

36. Основи, їх номенклатура, класифікація, добування, застосування.

37. Фізичні і хімічні властивості Хрому.

38.Гідроліз солей. Типи гідролізу. Роль гідролізу в харчовій промисловості. Написати гідроліз солі FeCl3.

39.Дати характеристику елементу Кальцію за періодичною системою у світлі вчення про будову атома.

40.Коротка характеристика оксидів нітрогену.

41. 500мл розчину сульфатної кислоти містять 196 г сульфатної кислоти. Визначити молярну концентрацію сульфатної кислоти.

42.Метали восьмої групи, їх характеристика.

43.Що таке амфотерність. Довести амфотерність оксиду алюмінію реакціями.

44. Визначити об’єм водню, що виділяється при розчиненні 10г алюмінію в хлороводневій кислоті при нормальних умовах (для розрахунків скласти рівняння реакцій).

45.Будова електронних оболонок металів. Побудувати електронно-графічну формулу Скандію, порядковий номер 21.

46. Залежність швидкості хімічної реакції від концентрації і температури. Закон Вант-Гоффа.

47.Розрахувати відносну молекулярну масу за хімічною формулою речовини

Mr (Al2(SO4)3) з повним запасом.

48.Положення теорії електролітичної дисоціації, джерела виникнення теорії.

49.Випробування розчинів солей індикатором.

50.написати рівняння реакцій, з допомогою яких можна здійснити такі перетворення: AlAlCl3Al(OH)2Al2(SO4)3.

51. Загальна характеристика властивостей неметалів шостої групи на основі їх положення в періодичній системі.

52. Реакції між розчинами електролітів, що відбуваються з утворенням осаду, газу і слабодисоційованих речовин.

53. З яких з перерахованих нижче речовин Ca(OH)2 дає розчинну сіль. Відповідь: KOH, HCl, CO, CO2.

54. Ковалентні числа. Форма і просторова орієнтація електронних хмар.

55.Витіснення металів з розчинів солей.

56. Які речовини називаються електролітами і неелектролітами.

57. Електронні формули. Принцип Паулі.

58. Перехід хроматів в дихромати.

59. Написати гідроліз сульфіду натрію в два ступеня.

60. Періодичний закон і періодична система елементів Д.І. Менделєєва.

61. Назвати алотропні модифікації Карбону, Сульфуру, Фосфору, дати їм характеристику.

62. Розрахувати масу хлориду калію, яку потрібно взяти для приготування 200 мл 16%-ного розчину густиною 1,1г/мл?

63. Кислоти їх номенклатура, класифікація. Способи добування, властивості.

64. Алюміній фізичні і хімічні властивості, застосування.

65. Якісні реакції на іони Феруму (ІІ) і іони Феруму (ІІІ).

66. Аміак його добування, фізичні і хімічні властивості. Гідроксид амонію, та його властивості.

67. Розчинення алюмінію в кислотах, лугах.

68. Дописати окисно-відновну реакцію, скласти іонно-електронний баланс, розставити коефіцієнти KMnO4+Na2SO3+H2SO4=.

69. Солі їх класифікація, номенклатура, добування, властивості.

70. Манган. Фізичні і хімічні властивості. Сполуки мангану.

71. Довести амфотерність гідроксиду алюмінію записати рівняння хімічних реакцій.

72. Оксиди, їх номенклатура, класифікація, способи добування, властивості.

73.Сірководень, добування, властивості, застосування..

74. Солі як електроліти. Електролітична дисоціація солей Na2CO3=;      Al2CO3=

75. Положення галогенів у періодичній системі елементів, будова їх атомів молекул хімічні властивості галогенів.

76. Амфотерний характер гідроксиду хрому (ІІІ).

77. Кислоти як електроліти Дисоціація кислот. Написати електролітичну дисоціацію H3PO4 ступінчато.

78. Метали побічних підгруп VІІ групи їх загальна характеристика на основі положення в періодичній системі і будови атомів.

    79. Хромова і дихромова кислоти.

80. Добування оксиду кальцію розкладанням карбонату кальцію та його гідратація.

         81. Загальна характеристика властивостей металів ІІІ групи головної підгрупи на основі будови електронної оболонки атомів і положення в періодичній системі.

82. Активне вугілля, його застосування поняття про адсорбцію.

83. Хлорна вода її властивості . Активність галогенів.

84.Загальна характеристика неметалів п’ятої групи на основі положення їх в періодичній системі і будови електронних оболонок атома..

85. Сполуки купру му (І) і сполуки Купру му (ІІ).

86. Закінчити рівняння окисно відновної реакції. Скласти електронний баланс: Zn+HCl=

87. Метали головної підгрупи ІІ групи їх характеристика на основі положення в періодичній системі і будові електронних оболонок атомів..

89. Карбон знаходження у природі. Властивості.

90.Добування амоніаку з амонійних солей та вивчення його властивостей.
1. Тема 1- Нейроциркуляторна дистонія Протокол сеансу велоeргометрії 1 Стать- чол
2. вариант ~ полная форма- if условие then оператор1 else оператор2 В качестве условия указывается некоторое лог
3. Реферат- Прогноз развития телевизионного рекламного рынка России
4.  2013г. Список билетов предлагаемых на дифференцируемый зачет по дисциплине МДК 01
5. Экономич.содержание и роль финансов п-п По экономической природе финансы организаций предприятий едины
6. заготовкою документа певного змісту містить певний набір стилів панелей інструментів встановлених пара
7. Индексные числ
8. Форс-мажорные обстоятельства- никто от них не застрахован
9. Topic 1. lgebric nd Numeric Expressions 1
10. ЛЕКЦИЯ I ВВЕДЕНИЕ [2] 1
11. Андрей Петрович Ершов (1931-1988)
12. то вечное страдание как оно описано в мифах может быть боясь и самого бесчувствия в смерти как будто оно и с
13. Гражданский кодекс 1896 г
14. идти насчитывает от 25 до 40 значений а английский глагол to do ~ 16 значений
15. народное собрание
16. вступительные экзамены Отличалось ли преподавание истории в школе от обучения в университете И.html
17. Кита
18. Дизайн в области культуры и искусства базовый уровень среднего профессионального образования Наст
19. Роль СМИ в современном мире (The mass media in the life of Society)
20. 1 Горизонтальная разметка