Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

РЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук С

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2015-12-26


НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ

ПРИРОДООХОРОННОГО ТА КУРОРТНОГО БУДІВНИЦТВА

Кисельова Олена Євгенівна

УДК 332:620.9(477.75)

РОЗВИТОК  МЕХАНІЗМУ  ІНВЕСТУВАННЯ

РЕГІОНАЛЬНОГО  ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНОГО  КОМПЛЕКСУ

(НА  ПРИКЛАДІ  АР КРИМ)

Спеціальність 08.10.01 - Розміщення продуктивних сил і

регіональна економіка

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття

наукового ступеня кандидата економічних наук

Сімферополь –


Дисертацією
є рукопис.

Робота виконана у Таврійському національному університеті ім. В.І. Вернадського (м. Сімферополь).

Науковий керівник:  доктор економічних наук, професор

Єфремов Олексій Володимирович

Національна академія

природоохоронного та курортного будівництва, завідувач кафедри економіки та організації виробництва

Офіційні опоненти:    доктор економічних наук, професор

Захарченко Віталій Іванович 

Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова, професор кафедри економіки й управління (м. Одеса)

доктор економічних наук, професор 

Руденко Олександр Іванович

Кримський економічний інститут Київського національного економічного університету, директор інституту (м. Сімферополь)

Провідна установа:     Інститут економіки промисловості Національної академії наук України, відділ проблем управління виробництвом (м. Донецьк)

Захист відбудеться 21 жовтня 2005 р. о 14 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 52.079.02 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук у Національній академії природоохоронного та курортного будівництва за адресою: 95493, м. Сімферополь, вул. Київська, 181.

З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Національної академії природоохоронного та курортного будівництва за адресою: 95493, м. Сімферополь, вул. Київська, 181.

Автореферат розісланий 19 вересня 2005 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради        І. В. Бережна


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. В даний час ринкові перетворення й припинення спаду в електроенергетиці супроводжуються дефіцитом інвестиційних ресурсів. На сучасному етапі розвитку економіки України необхідною умовою стабілізації виробництва в електроенергетиці є структурна перебудова, що передбачає підвищення ефективності виробництва на основі впровадження нової техніки й технологій.

Особливо гостро постають проблеми розвитку електроенергетики в такому стратегічно важливому регіоні, як АР Крим. Геополітичне значення АР Крим визначається вигідним географічним положенням і значним промислово-рекреаційним потенціалом. АР Крим належить до регіонів, які безпосередньо впливають на економічну безпеку України, тобто, виникнення територіальної кризової ситуації може привести до “збою”всього господарського механізму країни.

У цих умовах особливого значення набувають реальні можливості окремого територіального утворення формувати енергетичну безпеку України, залишаючись при цьому стабільною територією, що розвивається, і яка здатна ефективно нейтралізувати появу енергетичної кризи.

Внаслідок цього виникає об'єктивна необхідність активізації інвестиційної діяльності на регіональному рівні. Чим інтенсивніше вона здійснюється, тим швидше проходить оновлюючий процес, тим ефективніші ринкові перетворення в електроенергетиці регіону. Тому проблеми якісного вдосконалення механізму інвестування регіонального розвитку електроенергетики є особливо важливими на сучасному етапі трансформаційних перетворень в економіці України.

У зв'язку зі зростаючим значенням регіонального фактору розвитку розширюються наукові дослідження цього характерного явища сучасного розвитку суспільства. У результаті досліджень Амоши О., Бойко Є., Гранберга О., Данілішіна Б., Долішнього М., Дорогунцова C., Захарченко В., Мамутова В., Чумаченко М. та ін., розкриті особливості розвитку регіонів у різних соціально-економічних умовах. Значний внесок у створення теоретико-методичних основ інвестиційної діяльності зробили відомі вчені Брейлі Р. і Майерс C., Кейнс Д., Бланк І., Ендовицький Д., Пересада О., Руденко О. та ін.

У сучасних вітчизняних умовах занепаду регіональної електроенергетики актуальним є вирішення наступних наукових і практичних питань: наскільки енергетична безпека регіону пов'язана з економіко-політичним положенням регіону; як і чому змінюється інвестиційна активність у регіоні й, зокрема, в електроенергетичному комплексі; які необхідно розробити рекомендації й що необхідно зробити для того, щоб забезпечити регіональний розвиток електроенергетики. Вирішенню цих проблем присвячена дисертаційна робота.

Зв'язок роботи з науковими темами. Дисертаційна робота виконана відповідно до плану науково-дослідних робіт кафедри менеджменту підприємницької діяльності Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського. Основні результати дисертації отримані в процесі виконання теми “Розробка стратегії розвитку підприємницької діяльності в Кримському регіоні”, № 0101U008374. Внесок автора полягає в розробці й обґрунтуванні перспектив розвитку електроенергетики в АР Крим.

Мета й завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є теоретичне обґрунтування й вибір науково-методичної бази підвищення ефективності розвитку й функціонування регіональної електроенергетики на основі формування механізму інвестування.

Для досягнення мети в роботі були поставлені й вирішені наукові й практичні завдання:

 •  удосконалено концептуальні положення управління регіональним розвитком;
 •  обґрунтовано елементи комплексного аналізу специфічних взаємозв'язків енергетики й економіки регіону в сучасних умовах;
 •  охарактеризовано сучасні особливості методичного й інформаційного забезпечення інвестування регіонального розвитку електроенергетики;
 •  встановлено причини, умови, фактори кризи й сформульовані тенденції розвитку електроенергетики АР Крим;
 •  визначено динаміку розвитку інвестиційного процесу в електроенергетиці України й АР Крим;
 •  розроблено методичні положення щодо наукового обґрунтування передпланового дослідження інвестування регіонального розвитку електроенергетики з метою оцінки інвестиційного потенціалу, привабливості й ризиків;
 •  запропоновано організаційно-економічні інструменти реалізації механізму інвестування регіонального електроенергетичного комплексу.

Об'єктом дослідження є інвестування структурного реформування електроенергетики регіону.

Предмет дослідження становлять методичні й науково-практичні положення розвитку механізму інвестування регіонального електроенергетичного комплексу.

Методи досліджень. У роботі використані методи: емпіричного аналізу (при вивченні факторів підвищення ефективності енергетики, у взаємозв'язку та взаємодоповненні  з економікою регіону); логічного й порівняльного аналізу (для оцінки стану електроенергетики АР Крим); елімінування (для дослідження причин збитковості електроенергетики АР Крим); кореляційно-регресійного аналізу (для побудови моделей прогнозування тарифів на електро- і теплоенергію в АР Крим); експертних оцінок, аналізу ієрархій (для оцінки ризикованості інвестування електроенергетики України й АР Крим); рейтингових оцінок (для оцінки  інвестиційної привабливості регіонального електроенергетичного комплексу); організаційного моделювання (для розробки системи інструментів реалізації механізму інвестування регіонального розвитку електроенергетики) .

Основу дослідження становлять теоретичні положення економічної науки, праці вітчизняних та закордонних вчених, законодавчі й нормативні акти України з питань інвестування, регіонального розвитку й реформування електроенергетики. Інформаційну базу дослідження складають дані Державного комітету України зі статистики, Кримського республіканського статистичного управління, Національної комісії регулювання енергетики, матеріали ДП “Кримські генеруючі системи”і результати наукових досліджень автора дисертації.

Наукова новизна отриманих результатів дослідження полягає в обґрунтуванні теоретичних і методичних підходів щодо розвитку механізму інвестування структурного реформування електроенергетики в регіональному аспекті. Результати дослідження, які становлять науково-практичну новизну, полягають у наступному:

уперше:

 •  обґрунтовано основні організаційно-економічні інструменти реалізації механізму інвестування електроенергетики регіону, які дозволяють оцінити структурну реформу електроенергетичного комплексу на основі використання територіальної організації інвестиційної діяльності;
 •  формалізовано методичне забезпечення інвестиційного планування в регіональному електроенергетичному комплексі, особливістю якого є можливість точного обґрунтування потреби в інвестиційних коштах з урахуванням впливу способу фінансування на тарифоутворення в електроенергетиці регіону (свідоцтво авторського права № 7311 від 20.03.2003р.);
 •  визначено ефективність інвестування в структурне реформування електроенергетики АР Крим за рахунок впровадження нової техніки й технологій (парогазових установок) з використанням різних джерел фінансування;

удосконалені:

 •  концептуальні положення управління регіональним розвитком у частині формування й інвестиційного аналізу галузевих регіональних комплексів;
 •  методичні положення передпланового дослідження ефективності інвестування регіонального розвитку електроенергетики з метою оцінки інвестиційного потенціалу, привабливості й ризиків;

одержали подальший розвиток:

 •  використання категорії “фактор регіонального розвитку”у фінансово-економічних аспектах для регіонального електроенергетичного комплексу;
 •  метод рейтингових оцінок, у сфері застосування інтегральних показників до оцінки інвестиційного потенціалу й інвестиційної привабливості суб'єктів господарювання регіональної електроенергетики.

Практичне значення отриманих результатів. Отримані результати досліджень є науково-практичною основою розвитку механізму інвестування регіонального електроенергетичного комплексу, що дозволяє більш ефективно використовувати інвестиційні ресурси при розробці програм реформування електроенергетики на всіх ієрархічних і регіональних рівнях, а також в інших сферах економіки.

Науково-дослідна робота проводилася на ДПКримські генеручі системи (ДП “КГС”) у рамках договору про співробітництво № 39 від 19.04.2002 р. Автором розроблений і впроваджений інвестиційний план виконання ремонтно-відбудовчих робіт на теплоелектроцентралях ДП “КГС”в 3-4 кварталах 2002 р. відповідно до постанови НКРЕ України від 27.06.2002 р. № 712. Результати дисертаційної роботи апробовані й впроваджені на ДП “КГС”при виборі джерела фінансування інвестування розвитку електроенергетики АР Крим (акт впровадження НДР № 328 від 01.04.2003 р.).

Методичні розробки й практичні рекомендації з прогнозування тарифів на кінцеву продукцію в електроенергетиці використовуються НАЕК “Південно-Українська АЕС”при виникненні дисбалансу кредиторської й дебіторської заборгованості (довідка про використання НДР № 425 від 15.10.2004 р.).

Науково-практичні розробки й рекомендації, отримані в результаті досліджень, використані Кримською академією наук при розробці “Стратегії економічного розвитку АР Крим до 2015 р.”у розділі “Електроенергетика”і “Концепції програми інтегрованого управління водними ресурсами АР Крим”у розділі “Розвиток механізму інвестування водогосподарчого комплексу АР Крим”(акт впровадження № 7-2005 від 10.04.2005 р.).

Отримані результати дослідження підготовлені до практичного використання у формі методичних рекомендацій, які апробовані Міністерством промислової політики, транспорту, зв'язку й паливно-енергетичного комплексу АР Крим (довідка про впровадження № 05/319 від 17.06.05) і Міністерством будівельної політики, архітектури й житлово-комунального господарства АР Крим (довідка про впровадження № 1218/01 від 08.07.2005 р.) при розробці законодавчого й методичного забезпечення інвестиційного розвитку інфраструктури регіону.

Основні положення дисертації використані в навчальному процесі при підготовці фахівців зі спеціальності “Менеджмент організацій”(дисципліни “Фінансовий менеджмент”, “Фінанси”) у Таврійському національному університеті ім. В.І. Вернадського.

Особистий внесок здобувача. Всі результати досліджень отримані автором самостійно. У спільно опублікованих статтях [7, 8] авторові належить ідея й постановка завдань дослідження, розробка анкет, проведення анкетування фахівців у сфері енергетики, аналіз ризиконасиченості факторів інвестування, а також економічне обґрунтування результатів математичного аналізу ризикованості інвестування електроенергетики України й АР Крим.

Апробація результатів дисертації. Основні результати дисертації доповідалися й опубліковані в матеріалах наукових конференцій, у тому числі: міжнародних: “Політичні, економічні й екологічні проблеми енергетичної безпеки й транспортування енергоресурсів в Україні”(м. Київ, НАН України Рада по вивченню продуктивних сил, 2001 р.), “Наука та освіта 2003”(м. Дніпропетровськ, 2003 р.), “Актуальні проблеми фінансового менеджменту на підприємствах”(м. Донецьк, Донецький національний технічний університет, 2003 р.); всеукраїнських: “Сучасні тенденції й пріоритети розвитку перехідної економіки”(м. Сімферополь, Кримська академія природоохоронного і курортного будівництва, 2000 р.), “Управління соціально-економічним розвитком регіонів України і АР Крим”(м. Сімферополь, Таврійський національний університет, 2002 р.), “Актуальні проблеми й перспективи розвитку економіки України”(м. Сімферополь, Таврійський національний університет, 2002 г.), “Управління регіональним розвитком”(м. Сімферополь, Кримська академія природоохоронного й курортного будівництва, 2002 р.).

Результати досліджень доповідалися й обговорювалися на робочій нараді “Концепція інтегрованого управління водними ресурсами в Криму”Кримської регіональної асоціації “Екологія і світ”у рамках проекту “Вода для стійкого розвитку та здоров'я в Криму”(м. Сімферополь, 2005 р.).

Публікації. За темою дисертації опубліковано 17 наукових праць (7,77 д.а.), з них 8 наукових праць (3,29 д.а.) у спеціалізованих виданнях, зареєстрованих ВАК України, і 1 авторське посвідчення (0,45 д.а.). Особисто авторові належить 4,62 д.а.

Структура та обсяг дисертаційної роботи. Дисертація складається з вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Робота викладена на 182 сторінках машинописного тексту, у тому числі містить 17 таблиць і 23 рисунка, з яких 15 –на окремих аркушах. Список використаних літературних джерел становить 212 назв і представлений на 20 сторінках. У дисертації 12 додатків на 64 сторінках.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

У вступі обґрунтована актуальність теми дисертації, визначені сутність і стан наукової проблеми, її значимість, сформульовані мета й завдання дослідження, предмет і об'єкт, відбиті наукова новизна й практичне значення отриманих результатів, зазначені форми апробації результатів дослідження, наведена кількість публікацій.

Розділ 1. Сучасні підходи до формування механізму інвестування регіонального розвитку електроенергетики. На сучасному етапі розвитку економіки України важливого значення набуває вирішення проблем по виходу електроенергетики з кризового стану. Для цього потрібно задіяти механізми, які б дали можливість істотно змінити баланс споживання енергоресурсів, зменшити їхній абсолютний оборот, а також частку споживання природного газу. Для практичної реалізації цього завдання необхідно визначитися з механізмами інвестування структурного реформування й модернізації електроенергетики регіону. Ці й інші заходи дадуть можливість не тільки реально забезпечити енергетичну незалежність країни, але й відкрити перспективи для розвитку окремих регіонів.

Складність цього питання зажадала розробки концептуальних положень з управління регіональним розвитком. Одним з найважливіших завдань управління регіональним розвитком є необхідність забезпечення безперервності відтворювального процесу, матеріально-фінансових потоків, що створюють нормальні умови для ефективного розвитку економіки й життєдіяльності людей. Основними елементами системи управління регіональним розвитком є: планово-прогнозна діяльність, організаційно-управлінська структура, важелі й інструменти механізму управління.

У сучасних умовах, коли зв'язки в Україні між окремими сферами й галузями виробництва часто розірвані або мають стихійний характер, можна говорити про існування саме галузевих регіональних комплексів. В основі їхнього формування лежать певні енерго-виробничі цикли, які функціонують у межах даного регіону: паливно-енергетичний, гірничо-хімічний, індустріально-аграрний, будівельний і ін. Тобто регіон –це частина території країни, на якій функціонує сформований комплекс виробничої й соціальної інфраструктури, де важливе місце займає регіональний електроенергетичний комплекс. Електроенергетичний комплекс –важливий елемент інфраструктури регіону, який є базою обміну різними видами енергії й виробничою ланкою більш складного ПЕК країни.

За своїм змістом поняття “регіональні фактори розвитку”–об'єктивно відображає сутність основних регіональних категорій –єдність територіальних і економічних процесів. Не менш важливе значення для регіонального розвитку суб'єкта господарювання грає його фінансово-економічний стан, що є вихідним при ухваленні інвестиційного рішення. Тому, дослідження з розробки факторів регіонального розвитку електроенергетики у фінансово-економічних аспектах є досить актуальними й мають наукову й практичну потребу в ідентифікації й систематизації.

В умовах ускладнення комплексної взаємодії між електроенергетикою й економікою регіону в трансформаційний період, традиційний модельно-методичний апарат повинен доповнюватися новими моделями й методами. Такий апарат повинен аналізувати наступні важливі проблеми: динаміку енергоємності ВВП у регіоні; вплив структурних зрушень і рівнів виробництва на обсяги й структуру енергоспоживання в регіоні; взаємодія цін енергоресурсів, цін на продукцію інших сфер економіки й загального рівня цін у регіоні; тарифоутворення в регіональному електроенергетичному комплексі. Це дозволить більш об'єктивно оцінювати взаємозв'язки й взаємозалежності між економікою й електроенергетикою регіону, встановлювати фактори, найбільш значимі для подальшого економічного розвитку території.

Інвестиційна активність в Україні, незважаючи на деяке пожвавлення в 1999-2001 рр., не може вважатися задовільною. Протягом останнього десятиліття в Україні не вдалося сформувати прийнятний організаційно-економічний механізм регіонального інвестиційного регулювання. Серед основних недоліків існуючої системи регулювання інвестицій варто виділити: 1) недостатню розробленість теоретичних і методичних основ інвестування в умовах ринкової трансформації; 2) обмеженість важелів сприяння активізації інвестиційної діяльності, насамперед, у напрямку більш широкого залучення фінансових ресурсів на регіональному рівні; 3) недостатнє використання в управлінні інвестиційною діяльністю організаційно-економічних інструментів, які повинні стати одним з найважливіших аспектів активізації інвестування в регіонах України.

Реалізацію механізму інвестування регіонального розвитку електроенергетичного комплексу автором пропонується розглядати через послідовне використання певних організаційно-економічних інструментів (рис.1).

Застосування запропонованого механізму дозволить кількісно і якісно оцінити можливості здійснення інвестиційної діяльності в регіональному електроенергетичному комплексі. При цьому інвестиційну привабливість і інвестиційну активність пропонується розглядати у взаємозв'язку: інвестиційна привабливість є узагальненою факторіальною ознакою, а інвестиційна активність –результативною ознакою. Інвестиційна активність у регіональному електроенергетичному комплексі являє собою інтенсивність залучення інвестицій в основний капітал. Інвестиційна привабливість –являє собою сукупність різних об'єктивних ознак, коштів, можливостей і обмежень, що обумовлюють інтенсивність залучення інвестицій в основний капітал. Інвестиційна привабливість, у свою чергу, формується двома комплексними факторами –інвестиційним потенціалом регіонального електроенергетичного комплексу й регіональних інвестиційних ризиків.

Інформаційний блок

1. Інвестиційний клімат у країні, регіоні

2. Дані про розміщення продуктивних сил у країні, регіоні

3. Соціально-економічні процеси в країні, регіоні

Аналітичний блок

1. Діагностика електроенергетичного комплексу країни

2. Діагностика регіонального електроенергетичного комплексу

3. Оцінка інвестиційного потенціалу й привабливості регіонального електроенергетичного комплексу

4. Оцінка й прогнозування ризиків інвестування в електроенергетичний комплекс країни, регіону

Інструменти реалізації

1. Моніторинг інвестиційної безпеки електроенергетичного комплексу країни, регіону

2. Моніторинг інвестиційного планування в регіональному електроенергетичному комплексі

3. Методика інвестиційного планування в регіональному електроенергетичному комплексі

4. Методика обґрунтування вибору джерела фінансування й оцінка ефективності інвестиційної діяльності в регіональному електроенергетичному комплексі

Рис. 1 Схема механізму інвестування регіонального електроенергетичного комплексу.

Розділ 2. Інвестиційний процес у системі регіонального електроенергетичного комплексу. Проведені дослідження показали, що електроенергетика, як провідна сфера економіки, являє собою складне, багатопланове явище, яка перебуває під впливом багатьох економічних, соціальних і технологічних факторів. На перший план виходить проблема цілеспрямованого використання інвестиційних ресурсів.

Незважаючи на скорочення обсягів виробництва електро- і теплоенергії в АР Крим, частка електроенергетики в загальному обсязі виробництва в останні роки продовжує зростати. Таку структурну тенденцію не можна вважати позитивною. Крім цього, зростаюча частка енергоємного виробництва несе в собі загрозу для економіки АР Крим, тому що регіон не має значних запасів сировини й багато в чому залежить від імпорту енергоносіїв. Аналіз причин кризи показав, що тенденції розвитку електроенергетики АР Крим у найближчій перспективі невтішні (рис. 2). Останнім часом з'явилися ознаки стабілізації та розвитку економіки та постає питання про напрямки розвитку енергетики –стратегічної галузі для АР Крим.

Аналіз фактичних даних функціонування КГС в 1998-2003 рр. з використанням запропонованої автором модифікованої формули прогнозування тарифу на тепло- і електроенергію, що розраховується непрямим методом, на відміну від прийнятого на практиці методу прямого рахунку, дозволили створити математичні моделі прогнозування тарифу на тепло- і електроенергію для КГС. За розрахунками, при низьких обсягах виробництва, високих витратах палива на одиницю продукції, тарифи на електроенергію виростуть більш як до 20 коп. / кВтгод (за рекомендацією НКРЕ –не більше 12 коп. / кВтгод), на теплоенергіюбільше 60 грн./Гкал. Це негативно може впливати на економіку АР Крим.

Розвиток структури генеручих потужностей доцільно забезпечувати за рахунок впровадження парогазових установок із внутріциклічною газифікацією вугілля (ПГУ) при реконструкції наявних і будівництві нових електростанцій. Впровадження парогазових установок дозволить збільшити ККД із 25 % до 50 %. Капіталовкладення дадуть можливість стимулювати впровадження регіональних науково-технічних, інвестиційних і інноваційних програм в сфері енергозбереження. Це дозволить збільшити обсяги виробництва електро- й теплоенергії, знизити її собівартість, може стати одним з основних факторів для розвитку інших сфер економіки півострова.

Для того щоб проаналізувати особливості практичного використання джерел фінансування в підрозділах електроенергетики України дисертантом були розроблені анкети й проведено анкетування. У завдання дослідження входило визначення складу джерел інвестування електроенергетики України. Отримані в результаті анкетування дані представлені на рис. 3.

Фактор

Причины

К

Р

И

З

И

С

Тенденции развития

И

Н

В

Е

С

Т

И

Р

О

В

А

Н

И

Е

В

Э

Н

Е

Р

Г

Е

Т

И

К

У

Снижение эффективности использования основных фондов

Физический и моральный износ действующего оборудования, нерационально организованная система ремонтно-восстановительных работ

 •  Объемы производства энергии в АР Крым будут незначительно расти.
 •  АР Крым не сможет самостоятельно удовлетворить потребности в энергии. 90 % энергии будут импортироваться с материка.
 •  Потребности сферы услуг в энергии будут увеличиваться.
 •  Доля вклада энергетики в ВВП АР Крым увеличиваться не будет.
 •  Энергоемкость ВВП АР Крым увеличиваться не будет.
 •  Доля энергетики в структуре объема производства в АР Крым будет уменьшаться.
 •  Импорт энергоносителей на территорию Украины будет оказывать существенное влияние на цены в Крыму.
 •  Использование газа в энергетике будет оставаться на высоком уровне.
 •  Рост удельного расхода условного топлива на производство энергии в АР Крым в лучшем случае остановится.
 •  Тарифы на энергию в АР Крым будут оставаться высокими по сравнению с другими региональными производителями  в Украине.
 •  Использование ТЭР на производственно-эксплуатационные потребности в АР Крым незначительно будет расти.
 •  На функционирование электроэнергетического комплекса АР Крым в основном будут оказывать влияние следующие параметры: тарифы, цены на топливо, объемы производства.
 •  Доля инвестиций в ВВП АР Крым  будет расти, но темпы роста будут замедляться.
 •  ВВП на одного человека в АР Крым будет расти.
 •  Объем инвестиций в электроэнергетику АР Крым будет расти.

Снижение темпов оборачиваемости оборотных средств

Неплатежи потребителей, несовершенство финансово-кредитной системы страны, увеличение производственных запасов и сокращение сбыта продукции

Снижение производительности труда

Несоответствие квалификации работников уровню выполняемых работ, необоснованные потери рабочего времени и нерациональная организация труда

Снижение материалоотдачи материальных ресурсов

Увеличение удельного веса расхода материальных ресурсов в расчете на единицу продукции, нерациональная ценовая политика при закупке материальных ресурсов и организации материально-технического снабжения

Уменьшение чистой прибыли от реализации

Сокращение объемов производства, увеличение затрат на материальные ресурсы, тарифы на продукцию не покрывают затраты на производство

Несовершенство тарифообразования на энергию

Существующие системы тарифов на конечную продукцию не формируются в учетом базовых экономических принципов, а тарифы для населения субсидируются за счет других категорий потребителей

Несовершенство законодательства

Нормативно-законодательная база не обеспечивает стимулирования проведения энергетических реформ

Неполная оплата за потребленную энергию

Невозможность нормального функционирования энергетического комплекса вследствие вымывания оборотных средств. Это не позволяет эффективно проводить производственно-хозяйственную деятельность, затрудняет ее планирование, приводит к дальнейшему накоплению долгов на всех уровнях расчетов за энергию. Отсутствует эффективная система учета потребления энергии.

Рис. 2 Причини кризи й тенденції розвитку електроенергетичного комплексу АР Крим

.

Рис. 3 Діаграма результатів анкетного опитування щодо використання організаційних форм фінансування інвестицій в електроенергетиці України.

Практика використання різних джерел фінансування інвестиційної діяльності в електроенергетичному комплексі України свідчить про недостатнє знання менеджерами усієї розмаїтості видів фінансових ресурсів. Хоча за деякими джерелами фінансування були думки щодо марності їхнього використання, більшість реципієнтів висловилися за розширення розмаїтості видів фінансування, застосовуваних в електроенергетиці України й активізацію фінансово-інвестиційної діяльності, що є позитивною тенденцією.

Застосування інтегрально-рейтингового підходу щодо оцінки фінансово-економічного стану суб'єктів господарювання є одним з етапів наукового обґрунтування предпланового дослідження інвестування регіонального розвитку електроенергетики. Це дозволило по-перше, оцінити інвестиційний потенціал регіональних виробників електроенергії за рядом критеріїв, по-друге, одержати інтегральний рейтинг фінансово-економічного потенціалу регіональних виробників електроенергії України, і, по-третє, дало можливість більш обґрунтовано провести передпланові інвестиційні дослідження в електроенергетиці регіону.

У результаті досліджень електроенергетичний комплекс АР Крим, як і інших суб'єктів господарювання електроенергетики південно-сходної України, можна віднести до регіональних виробників електроенергії з низьким інвестиційним потенціалом. У той же час, як показують розрахунки, електроенергетика є інвестиційно привабливою сферою економіки України. Незважаючи на низький фінансово-економічний потенціал кримських генеруючих систем, електроенергетика є стратегічною ланкою інфраструктури регіону. Тому інвестиційна криза в електроенергетиці АР Крим поставить під загрозу енергетичну безпеку регіону. Отже, розвиток регіональної електроенергетики неможливий без вкладення інвестиційних коштів.

Експертна оцінка, проведена для виявлення особливостей інвестування суб'єктів господарювання електроенергетики в умовах трансформації вітчизняної економіки, дозволила визначити й проранживати фактори ризикованості інвестування підприємств електроенергетики України та АР Крим. Оцінюючи перспективи розвитку кримських генеруючих систем необхідно враховувати ризикованість інвестування внаслідок важкого фінансового стану регіонального електроенергетичного комплексу та низького технологічного рівня виробництва. Значний вплив на здійснення інвестиційної діяльності в електроенергетиці АР Крим будуть робити державні гарантії.

Розділ 3. Організаційно-економічні інструменти реалізації механізму інвестування регіонального електроенергетичного комплексу. Запропоновано інструменти, що дозволяють розвивати механізм інвестування регіонального електроенергетичного комплексу. При цьому під інструментами маються на увазі способи й засоби управління економікою та регулювання економічних процесів у регіональному електроенергетичному комплексі.

Інструмент 1. Схема формування й функціонування системи моніторингу інвестиційної безпеки регіонального електроенергетичного комплексу. Метою моніторингу є забезпечення стійкого розвитку енергетики країни і її регіонів в умовах реформування економіки й створення ринкових механізмів регулювання енергетики. Моніторинг полягає в інформаційно-аналітичному забезпеченні контрольних, координаційних і програмних функцій державних органів за рівнями територіальної ієрархії енергетики. Тому моніторинг інвестиційної безпеки енергетики регіону виступає як система спостережень за динамікою впливу інвестиційних факторів у розвитку енергетики на національну (економічну) безпеку і є підсистемою загальної системи моніторингу національної безпеки.

Інструмент 2. Модель моніторингу інвестиційної діяльності в регіональному електроенергетичному комплексі. Запропонована модель охоплює всі фази здійснення інвестиційної діяльності в регіональному електроенергетичному комплексі на різних стадіях, розрізняється специфікою планованих робіт і складністю їхнього виконання. Суть моделі ґрунтується на припущенні, що цілі інвестиційної діяльності, обсяги робіт, необхідні для їхнього досягнення, можуть бути структуровані й описані в досить точних параметрах, які піддаються оцінці.

Завдяки запропонованій моделі можна досить повно оцінити вплив реалізації інвестиційної діяльності на стан регіонального електроенергетичного комплексу, передбачити виникнення негативних явищ і запобігти їх шляхом оптимізації проектних характеристик.

Інструмент 3. Методика інвестиційного планування в регіональному електроенергетичному комплексі. Процес інвестиційного планування в підрозділах енергетики регіону автором дисертації пропонується розглядати у вигляді наступної послідовності етапів.

Етап 1 –обчислення умовно-постійних і умовно-змінних витрат на планований період. Етап 2 –обчислення обсягу продаж і валового прибутку (збитків) без обліку фінансових витрат. Етап 3 –обчислення сумарної потреби в активах на запланований період. Етап 4 –обчислення потреби у фінансуванні для бажаного рівня активів. Етап 5 –обчислення тарифів на електро- й теплоенергію в запланованому періоді. Етап 6 –визначення прибутку й ефективності інвестиційної діяльності за плановий період.

Застосування методики дозволяє: 1) обґрунтувати потреби в інвестиційних коштах для регіонального електроенергетичного комплексу; 2) удосконалювати засоби фінансування інвестиційних проектів зі здійснення капіталовкладень на теплоелектростанціях регіону; 3) прогнозувати величину тарифів на тепло- й електроенергію в результаті здійснення інвестиційної діяльності на теплоелектростанціях; 4) розраховувати потоки коштів на етапі інвестиційного планування.

Інструмент 4. Методика обґрунтування вибору джерела фінансування розвитку регіонального електроенергетичного комплексу. Застосування запропонованої методики показало, що для всіх підрозділів кримських генеруючих систем ефективним є державне фінансування, причому на деяких з них інші джерела взагалі використовувати неефективно.

Впровадження ПГУ-20 в електроенергетичному комплексі АР Крим (чотирьох установок на кожній із чотирьох ТЕЦ) дозволить збільшити обсяги виробництва електроенергії на 462 млн. кВтгод, теплоенергії на 488 тис.Гкал щорічно (рис. 4), що більш ніж в 2 рази більше, ніж обсяги виробництва в цей час. До кінця реалізації інвестиційних проектів, тарифи на готову продукцію КГС можна буде знизити до 7 коп. /кВтгод на електроенергію, що менше в 2,5 рази існуючого в цей час, до 49 грн./Гкал на теплоенергію, що на 20 % менше, ніж зараз.

За період реалізації інвестиційних проектів з впровадження ПГУ-20 електростанції АР Крим зможуть дістати прибуток до 67,9 млн.грн., податкові надходження в бюджети України та АР Крим складуть 91,9 млн.грн., ВВП у регіоні збільшиться до 929, 9 млн.грн.

Таким чином, впровадження ПГУ-20 в електроенергетичному комплексі АР Крим, дозволить підвищити ККД устаткування до 50-55 %, поліпшити маневрові характеристики КГС, впровадити сучасні технології, що дозволить знизити шкідливі викиди в атмосферу. У результаті буде знижена соціальна напруженість, поліпшені культурно-побутові умови життя населення регіону. Це буде служити імпульсом для розвитку інфраструктури АР Крим. Інвестиційна діяльність в електроенергетичному комплексі АР Крим дозволить підвищити рівень господарської самостійності, удосконалювати регіональну структуру виробництва енергії та ін.


Е

Ф

Е

К

Т

Економічний

збільшення в АР Крим обсягів виробництва електроенергії на 462 млн. кВтгод, теплоенергії на 488 тис.Гкал щорічно

зниження тарифів в АР Крим: на е/е –до 7 коп. /кВтгод, на т/е –

до 49 грн. /Гкал

одержання прибутку на електростанціях АР Крим до 67,9 млн. грн.

збільшення надходжень у бюджети України, АР Крим до 91,9 млн. грн.

збільшення ВВП у регіоні до 929,9 млн. грн.

підвищення рівня господарської самостійності енергетики АР Крим

подолання кризової ситуації в електроенергетичному комплексі АР Крим

формування стійкої фінансової бази електроенергетики АР Крим

удосконалення регіональної структури виробництва енергії

усунення диспропорцій у розвитку електроенергетики АР Крим і України

енергетична автономія АР Крим

Соціальний

зниження соціальної напруженості в результаті стабільного енергопостачання регіону

створення нових робочих місць в АР Крим

підвищення кваліфікації персоналу

розвиток інфраструктури АР Крим (туризм, транспорт та ін.)

підвищення житлових, культурно-побутових умов життя в АР Крим

підвищення рівня здоров'я населення

Екологіч-ний

підвищення ККД електроенергетичного комплексу АР Крим до 50-55 %

зниження викидів СО в атмосферу

зниження шумових характеристик

зниження викидів NOx в атмосферу

зниження споживання води

Техніко-технологічний

відновлення основних фондів за рахунок впровадження нового обладнання

впровадження нових парогазових технологій

сприятливі маневрові характеристики КГС дозволять максимально їх використовувати в структурі генеруючих потужностей України

простота конструкцій

зниження технологічних втрат електроенергії

мала тривалість пуску й зупинки устаткування

висока маневровість і гнучкість експлуатації дозволять не зупиняти устаткування в нічний час і у вихідні дні

Рис. 4 Схема очікуваного ефекту від впровадження ПГУ-20 в електроенергетичному комплексі АР Крим.

ВИСНОВКИ

Головним результатом проведеного дослідження є розробка організаційно-економічних інструментів реалізації механізму інвестування регіонального розвитку електроенергетики. Головний результат дослідження базується на наукових положеннях і практичних результатах.

У рамках наукових положень отримані наступні результати досліджень.

. Удосконалено концептуальні положення управління регіональним розвитком енергетики. Основними елементами системи управління регіональним розвитком необхідно розглядати: планово-прогнозну діяльність, організаційно-управлінську структуру, важелі й інструменти механізму управління. Розвивати господарські комплекси регіонів України неможливо без модернізації електроенергетичного комплексу –важливої ланки інфраструктури регіону, що визначає рівень його розвитку. Застосування категорії “фактор регіонального розвитку”значно розширює теоретико-методичну базу управління регіональним електроенергетичним комплексом у фінансово-економічних аспектах.

. Удосконалено елементи комплексного аналізу специфічних взаємозв'язків енергетики й економіки регіону на сучасному етапі розвитку. Дослідження сучасних підходів до системного моделювання економічних процесів в енергетику показало, що на сьогодні має місце тенденція до використання менш строгих і більше прагматичних методів і моделей аналізу й прогнозування в енергетиці. Це, особливо в сполученні з розвитком технічних засобів аналізу й розрахунків, дозволяє мінімізувати час і кошти на одержання результатів, які мають практичну й теоретичну значимість. Автором висунута гіпотеза: на відміну від думки про те, що збільшення загального рівня цін у регіоні може залежати від росту цін на енергоресурси, на Україні, як на регіональному енергетичному ринку, рівень цін може мінятися від зміни обсягів імпорту енергоносіїв.

. Одержали подальший розвиток методичне й інформаційне забезпечення інвестування регіонального розвитку електроенергетики. У роботі уточнені теоретичні положення застосування факторів активізації інвестиційної діяльності в регіональному електроенергетичному комплексі: інвестиційний потенціал, що характеризується фінансово-економічними, соціальними й еколого-географічними властивостями і регіональні інвестиційні ризики. Фінансово-економічний потенціал –необхідна, але не достатня умова виникнення інвестиційних мотивацій. Інвестиційну діяльність у регіональному електроенергетичному комплексі повинен супроводжувати прийнятний рівень фінансово-економічного, соціального, екологічного й техніко-технологічного ефектів як для регіону в цілому, так і для суб'єкта електроенергетичного комплексу. Використання факторів інвестиційної активності є базою реалізації механізму інвестування регіонального розвитку електроенергетики.

. Уперше проаналізовані особливості відбірного етапу в прийнятті інвестиційних рішень за допомогою результатів експертних оцінок через використання кількісних показників оцінки ефективності інвестиційних проектів у практичній діяльності електроенергетичного комплексу, визначений склад джерел фінансування підприємств електроенергетики України. Результати проведеного дослідження дозволять вченим і менеджерам, що працюють у сфері енергетики, цілеспрямовано усувати існуючі практичні недоліки на різних етапах інвестиційного планування.

. Одержало подальший розвиток застосування методу рейтингових оцінок. Використання запропонованого інтегрально-рейтингового підходу до оцінки інвестиційної привабливості електроенергетичного комплексу АР Крим розглядається в дисертаційній роботі як елемент науково обґрунтованих передпланових досліджень. Даний підхід припускає, у першу чергу, дати оцінку фінансово-економічного потенціалу виробників електроенергії. На другому етапі оцінюється фінансово-економічний потенціал електроенергетичного комплексу АР Крим як регіональної генеруючої компанії. Третім етапом є оцінка інвестиційної привабливості електроенергетики України.

В рамках прикладних положень це дозволило вперше оцінити інтегральний рейтинг фінансово-економічного потенціалу Кримських генеруючих систем (КГС) серед виробників електроенергії України. Останні місця КГС у рейтингах характеризують електроенергетичний комплекс АР Крим як виробника електроенергії з низьким фінансово-економічним потенціалом. Проте, досить високий рейтинг електроенергетики дозволяє приймати інвестиційні рішення на користь економічного розвитку електроенергетичного комплексу АР Крим.

У рамках прикладних положень отримані такі результати досліджень.

. Одержали подальший розвиток дослідження причин, умов і факторів інвестиційної кризи у вітчизняній енергетиці. Проведений аналіз показав, що інвестиційна діяльність в електроенергетиці України ще не досить впливає на розвиток регіональної економіки й розвивається пасивно, що не дозволяє забезпечити динамічний ріст потенціалу галузі в економіці АР Крим.

Аналізуючи взаємозв'язки обсягів виробництва готової продукції, цін палива, паливної складової й умовно-постійних витрат на величину тарифу на тепло- і електроенергію, дисертантом була виведена й уперше проведена апробація модифікованої формули прогнозування тарифу на тепло- і електроенергію, що розраховується непрямим методом. Дана теоретична розробка дозволила створити математичні моделі прогнозування тарифів на тепло- і електроенергію для Кримських генеруючих систем. Запропоновані моделі дозволяють спростити процес прогнозування тарифів в електроенергетиці АР Крим.

. Розвиток прикладних досліджень ризикованості інвестиційної діяльності енергетичного комплексу АР Крим на основі розроблених анкет і експертного опитування дозволяють зробити висновок про те, що наявність фінансових ресурсів, необхідних для фінансування інвестиційного процесу, є найбільш важливою обставиною прийняття інвестиційних рішень. Значний вплив на здійснення інвестиційної діяльності в електроенергетиці АР Крим будуть робити законодавство й державні гарантії в сфері інвестиційної діяльності.

. Уперше в роботі запропоновані методичні рекомендації з інвестиційного планування в регіональному електроенергетичному комплексі, на які отримане авторське посвідчення. Методика дозволяє обґрунтувати потреби в інвестиційних коштах для електростанцій, вибрати найбільш ефективне джерело фінансування, визначати величину тарифів на тепло- й електроенергію в результаті здійснення інвестиційної діяльності на теплоелектростанціях і ін.

. Уперше обґрунтовані організаційно-економічні інструменти реалізації механізму інвестування регіонального розвитку електроенергетики: схема моніторингу інвестиційної безпеки регіонального електроенергетичного комплексу АР Крим; модель моніторингу інвестиційної діяльності в регіональному електроенергетичному комплексі; методика інвестиційного планування в регіональному електроенергетичному комплексі й методика обґрунтування вибору джерела фінансування розвитку регіонального електроенергетичного комплексу АР Крим.

Практичне застосування запропонованих інструментів реалізації механізму інвестування регіонального розвитку електроенергетики дозволить підвищити рівень господарської самостійності, формувати стійку фінансову базу функціонування електроенергетики регіону, удосконалювати регіональну структуру виробництва енергії, усунути диспропорції в розвитку електроенергетики АР Крим і України й, як наслідок, підвищити енергетичну автономію півострова.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ РОБІТ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

Публікації в спеціалізованих виданнях:

Толокновская Е.Е. (Киселева Е.Е.) Оценка влияния реализации инвестиционных проектов на деятельность предприятий // Культура народов Причерноморья.–. –№ 7. –С.48-52.

Толокновская Е.Е. (Киселева Е.Е.) Контроллинг инвестиционных проектов // Культура народов Причерноморья. –. –№ 11. –С.34-37.

Киселева Е.Е. Экономические аспекты развития электроэнергетики Украины // Экономика Крыма. –. –№ 6. –С.29-34.

Киселева Е.Е. Применение интегрально-рейтингового подхода к оценке финансово-экономического состояния генерирующих компаний Украины // Ученые записки ТНУ. –. –№ 5. –С.44-53.

Киселева Е.Е. Проблемы и перспективы инвестирования регионального развития электроэнергетики // Ученые записки ТНУ. –. –№ 1. –С. 99-106.

Киселева Е.Е. Современная практика использования рейтинговых исследований в региональной экономике // Экономика и управление. –. –№ 1. –С.25-29.

Киселева Е.Е. Сигал А.В. Инвестиционные риски при развитии экономического потенциала предприятий электроэнергетики Украины на этапе прогнозирования // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 159. –Дніпропетровськ: ДНУ, 2002. –С.140-146. (Личный вклад соискателя: идея и постановка задач исследования, разработка анкет, проведение анкетирования специалистов энергетики Украины, анализ рисконасыщенности факторов, интерпретация результатов).

Кисельова О.Є., Сігал А.В. Аналіз ризикованості інвестування в електростанції АР Крим // Схід. –. –№ 7. –С.23-25. (Особистий внесок здобувача: ідея дослідження, постановка задач дослідження, розробка анкет, проведення анкетування фахівців енергетики АР Крим, аналіз ризиконасиченості факторів, інтерпретація отриманих результатів).

Авторські посвідчення:

Методика инвестиционного планирования на предприятиях электроэнергетики: А.с. № 7311. Украина. Державний департамент інтелектуальної власності / О.Є. Кисельова - № 7117; Заявлено 31.01.2003; Опубл. 20.03.2003.

Інші друковані праці:

Толокновская Е.Е. (Киселева Е.Е.) Моделирование денежных потоков инвестиционного проекта // Материалы Всеукраинской межвузовской научно-практической конференции “Современные тенденции и приоритеты развития переходной экономики”. –Сімферополь: Научно-издательский центр КАПКС, 2000. - С.152-155.

Толокновская Е.Е. (Киселева Е.Е.) Инвестиционная привлекательность электроэнергетики, как фактор энергетической и экономической безопасности Украины // Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції „Політичні, економічні та екологічні проблеми енергетичної безпеки і транспортування енергоресурсів в Україні”. –К.: Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України, 2001. - С.185-188.

Киселева Е.Е. Проблемы и перспективы развития теплоэлектростанций Автономной Республики Крым // Материалы Всеукраинской межвузовской научно-практической конференции “Управление социально-экономическим развитием регионов Украины и АР Крым”. –Сімферополь: Таврида, 2002. - С.206-209.

Киселева Е.Е. Анализ инвестиционной привлекательности электроэнергетики Украины // Материалы Всеукраинской научно-практической конференции “Актуальные проблемы и перспективы развития экономики Украины”. –Симферополь, 2002. - С.85-86.

Киселева Е.Е. Проблемы финансового обеспечения инвестиционного процесса на предприятиях электроэнергетики Украины // Материалы Международной научно-практической конференции молодых ученых „Актуальные проблемы финансового менеджмента на предприятиях”. –Донецк: Донецкий национальный технический университет, 2003. –С.168-173.

Киселева Е.Е. Оценка инвестиционной привлекательности отраслей промышленности Украины // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції „Наука і освіта 2003”. Том 22. Економіка. –Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2003. - С.17-20.

Киселева Е.Е. Мировой опыт реформирования электроэнергетики // Материалы Всеукраинской межвузовской научно-практической конференции “Управление региональным развитием”. –Симферополь: Крымская академия природоохранного и курортного строительства, 2003. –С.50-52.

Кисельова О.Є. Фінансовий менеджмент малого бізнесу // Підприємництво.: Навч. посібник / Під ред. В.А.Подсолонко, Т.Л. Міронової. –Київ: Центр навчальної літератури, 2003. - С. 191–. (Особистий внесок здобувача: сформульовані особливості фінансового менеджменту малого бізнесу).


АНОТАЦІЯ

Кисельова О.Є. Розвиток механізму інвестування регіонального електроенергетичного комплексу (на прикладі АР Крим). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.10.01 - Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка. –НАПКБ, Сімферополь, 2005.

Дисертація присвячена обґрунтуванню теоретичних і методичних підходів по розвитку механізму інвестування структурного реформування електроенергетики в регіональному аспекті.

Аналіз динаміки та особливостей розвитку інвестиційного процесу в електроенергетиці України та АР Крим показав, що інвестиційна діяльність в електроенергетиці ще не достатньо  впливає на розвиток регіональної економіки й розвівається пасивно, що не дозволяє забезпечити динамічний ріст потенціалу галузі в економіці АР Крим.

Автором формалізовано методичне забезпечення інвестиційного планування в регіональному електроенергетичному комплексі, особливістю якого є узгодженість  точного обґрунтування потрібності в інвестиційних коштах з урахуванням впливу засобу фінансування на тарифоутворення в електроенергетиці регіону. Удосконалені методичні положення передпланового дослідження ефективності інвестування регіонального розвитку електроенергетики з метою оцінки інвестиційного потенціалу, привабливості та ризиків.

Обґрунтовані основні інструменти реалізації механізму інвестування регіонального розвитку електроенергетики шляхом моніторингу інвестиційної безпеки, моніторингу інвестиційної діяльності, інвестиційного планування й економічного обґрунтування вибору джерела фінансування розвитку регіонального електроенергетичного комплексу.

Практична цінність дослідження полягає в тому, що вперше визначена ефективність інвестування структурного реформування електроенергетики АР Крим шляхом впровадження нової техніки і технологій (парогазових установок ПГУ-20) з використанням різних джерел фінансування.

Ключові слова: регіон, інвестування, електроенергетика, фактори регіонального розвитку, інвестиційний потенціал, фінансування регіонального розвитку.

АННОТАЦИЯ

Киселева Е.Е. Развитие механизма инвестирования регионального электроэнергетического комплекса  (на примере АР Крым). –Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата экономических наук по специальности 08.10.01 - Размещение производительных сил и региональная экономика. –НАПКС, Симферополь, 2005.

Диссертация посвящена обоснованию теоретических и методических подходов по развитию механизма инвестирования структурного реформирования электроэнергетики в региональном аспекте.

В работе усовершенствованы концептуальные положения управления региональным развитием энергетики. Применение категории “фактор регионального развития”позволяет расширить теоретико-методическую базу управления региональным электроэнергетическим комплексом в финансово-экономических аспектах. Проведено исследование современных специфических взаимосвязей энергетики и экономики региона на современном этапе развития. Уточнены теоретические положения применения факторов активизации инвестиционной деятельности в региональном электроэнергетическом комплексе.

Исследование современных подходов к системному моделированию экономических процессов в энергетике показало, что в настоящее время имеет место тенденция к использованию менее строгих и более прагматических методов и моделей анализа и прогнозирования в энергетике. Это, особенно в сочетании с развитием технических средств анализа и расчетов, позволяет минимизировать время и средства на получение результатов, имеющих практическую и теоретическую значимость.

Анализ динамики и особенностей развития инвестиционного процесса в электроэнергетике Украины и АР Крым показал, что инвестиционная деятельность в электроэнергетике еще не достаточно влияет на развитие региональной экономики и развивается пассивно, что не позволяет обеспечить динамический рост потенциала отрасли в экономике АР Крым.

В работе уточнены теоретические положения применения факторов активизации инвестиционной деятельности в региональном электроэнергетическом комплексе: инвестиционный потенциал, характеризующийся финансово-экономическими, социальными и эколого-географическими свойствами, и региональные инвестиционные риски. Финансово-экономический потенциал –необходимое, но не достаточное условие возникновения инвестиционных мотиваций. Инвестиционную деятельность в региональном электроэнергетическом комплексе должен сопровождать приемлемый уровень финансово-экономического, социального, экологического и технико-технологического эффектов как для региона в целом, так и для субъекта электроэнергетического комплекса. Использование факторов инвестиционной активности является базой реализации механизма инвестирования регионального развития электроэнергетики.

Применение интегрально-рейтингового подхода к оценке инвестиционной привлекательности регионального электроэнергетического комплекса позволило автору рассчитать интегральный рейтинг финансово-экономического потенциала крымских генерирующих систем. Последние места КГС в рейтингах характеризуют электроэнергетический комплекс АР Крым как производителя электроэнергии с низким финансово-экономическим потенциалом. Тем не менее, достаточно высокий рейтинг электроэнергетики позволяет принимать инвестиционные решения в пользу экономического развития электроэнергетического комплекса АР Крым.

В диссертации получили развитие использование прикладных исследований рискованности инвестиционной деятельности энергетического комплекса АР Крым. Оценивая перспективы развития крымских генерирующих систем, необходимо учитывать рискованность инвестирования вследствие тяжелого финансового положения регионального электроэнергетического комплекса и низкого технологического уровня производства. Значительное влияние на осуществление инвестиционной деятельности в электроэнергетике АР Крым будут оказывать государственные гарантии.

Киселевой Е.Е. обоснованы основные организационно-экономические инструменты реализации механизма инвестирования электроэнергетики региона, которые позволяют оценить структурную реформу электроэнергетического комплекса на основе использования территориальной организации инвестиционной деятельности;

Автором оценены возможности использования различных источников финансирования для инвестирования модернизации электроэнергетики АР Крым и определена эффективность инвестирования структурного реформирования электроэнергетики АР Крым путем внедрения парогазовых установок (ПГУ-20).

Комплексное решение рассмотренных выше проблем на основании использования механизма инвестирования регионального развития электроэнергетики с научно обоснованными предплановыми исследованиями, мониторингом инвестиционного планирования и инвестиционной безопасности энергетики региона позволяет сберечь этот мощный, сложный, технологический комплекс, который является основой функционирования всего регионального производства энергии.

Ключевые слова: регион, инвестирование, электроэнергетика, факторы регионального развития, инвестиционный потенциал, финансирование регионального развития.

ABSTRACT

Kiselyova E.E. Development of Investment Mechanism of Regional Electric Power Sector (Taking as an Example Autonomous Republic of Crimea). –Manuscript.

Dissertation is Candidate of Economic Science degree within the speciality 08.10.01 –Allocation of Production Forces and Regional Economics. –the National Academy of Environment Protection Resort Development, Simferopol, 2005.

The dissertation is devoted to rationalization of theoretical and methodical approaches on development of structural reform investment mechanism of electric power sector in regional aspect.

Analysis of dynamics and peculiarities of development of investment process in electric power sector of Ukraine and Crimea has shown that investment activity in electric power sector does not sufficiently influence development of regional economy yet and develops passively. It does not allow to secure dynamic growth of a sector potential in the economy of Autonomous Republic of Crimea.

Kiselyova E.E. has formalized methodical support of investment planning in regional electric power sector that featured by possibility of precise underpinning of demand for investments taking into account influence of a financing source on tariffs making in electric power sector of the region. Methodical statements of preplanning research of investments effectiveness of regional development of electric power sector have been developed with an aim of evaluation of investment potential, attractiveness and risks.

The author has grounded main organizational and economic tools of implementation of investment mechanism of electric power sector of the region that allows to evaluate structural reform of electric power sector on the basis of usage of territorial organisation of investment activity.

Practical value of the research consists of the fact that investment effectiveness of structural reform of electric power sector in Autonomous Republic of Crimea has been defined for the first time by introduction of new equipment and technologies (steam-and-gas device PGU-20) and with the usage of various finance sources.

Keywords: region, investment, energetics, factors of regional development, investment potential, financing of regional development.
1. Документи щодо особового складу
2. Сетевые коммуникации
3. ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 5 Трехфазные электрические цепи при соединении потребителей электроэнерг
4. тема координат Положение точки М определено если радиусвектор r из центра О выражен функцией времени t r
5. по теме Россия под скипетром Романовых по истории.html
6. Экономическая политика Витте
7. практикум КЛИЕНТЫ ~ ЗОЛОТОЕ ДНО или как увеличить доход компании за счет эффективной работы с клиентской
8. Реферат- Карпатский экономический район
9. половая структура населения Тверской обл и ее влияние на медикодемографические показатели
10. Общие правила 1
11. ВВЕДЕНИЕ Становление современного информационного общества приводит к изменениям во всех сферах деятельн
12. САВЕЛЬЕВА Анна Савельева юрисконсульт
13. Preventing serious deseases
14. Контрольная работа- Особливості використання САПР технологапрограміста
15. На тему- Порядок принятия и образования РФ нового субъекта
16. Лабораторная работа 3 Разработка программ с циклами 1
17. Н ЛеонтьевПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ПСИХИКИ2[
18. Информационная система учета заявок ЗАО ЦРТ сервис
19. -V cephlic 2-Vv ulnres 3
20. а третьей группы из малообеспеченных семей; студентыучастники боевых действий; студенческие семьи г