Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

Тема ’1. Поняття господарського процесуального права Навчальна мета- опрацювати систему базових понять т.html

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-01-17


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ  СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ  ВИКЛАДАЧЕМ ТА ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТАМИ ДО НИХ

                                         З ДИСЦИПЛІНИ  «ГОСПОДАРСЬКИЙ ПРОЦЕС»

                Тема №1.  Поняття господарського процесуального права

Навчальна мета: опрацювати систему базових понять теми; сформувати та закріпити систему уявлень студентів про місце господарського процесу у системі права, поняття господарського процесу, принципи господарського процесу, джерела господарського процесу.

Виховна мета: сприяти формуванню наукового світогляду, моральних, естетичних та інших якостей особистості, вихованню колективу в дусі поваги до закону і необхідності суворого виконання його положень.

Розвивальна мета: розвивати інтелектуальні здібності, мовлення, пам’ять, увагу, уяву, мислення, спостережливість, активність, творчість, самостійність фахівців, прищеплювати їм навички раціональних способів пізнавальної діяльності.

Обсяг навчального часу: 2 години

Навчальне обладнання, ТЗН: мультимедійний проектор, комп’ютер.

Наочні засоби: електронні документи з наочними засобами навчання, схеми у рекомендованих підручниках та посібниках.

Міжпредметні та міждисциплінарні зв’язки: “Судові та правоохоронні органи України”, “Теорія держави та права”, “Конституційне право”, “Кримінальний процес”, “Цивільний процес”, “Виконавче провадження”.

Навчальні питання:

    1.    Господарське процесуальне право: предмет,метод, система, джерела    правовідносини.

    2.     Поняття та ознаки господарсько-процесуальної форми.

    3.     Принципи господарського судочинства.  

   4.    Стадії господарського процесу.

Література:

1      Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 р. в редакції Закону від 01 січня 2006 р. //         Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № ЗО. - Ст. 141.

2.    Господарський процесуальний кодекс України (з постатейними матеріалами судової        практики застосування процесуальних норм) В.Е. Беляневич - К. : Юстініан,   2012. -880с.

3. Науково-практичний коментар господарського процесуального кодексу України (із                            змінами і доповненнями станом на 1 липня 2011 року). В.Е. Беляневич - К.: Юстініан,2012.-880с.    

                   4.   Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 07.07.2010 р. // Урядовий кур'єр від        12.08.2010 - № 148.

5.    Господарське процесуальне право України. Для підготовки до іспитів. Навчальний           поcібник - Тетарчук І.В.  - : К.: ЦУЛ – 2013 – 208с.

6.    Грек Б. М. Господарський процес України (у схемах). — К.: Прецедент, 2013. — 182 с.

7.       Роїна О. М. Господарський процес : Практичний посібник. – К. : Алерта ; ЦУЛ, 2013. –   192 с.

8.       Балюк І. А. Господарське процесуальне право: Навч. посіб. - К.: КНЕУ, 2008. - 224 с.   

9.       Господарське процесуальне право України: навч. посіб. / В. Л. Костюк, К. М. Біда, В. В.

         Бонтлаб [та ін.]; за заг. ред. В. Л. Костюка. - К.: Ін Юре, 2009. - 223 с.

                                                                        ХІД ЗАНЯТТЯ:

1. Привітання                              (2 хв)

2. Перевірка наявності студентів на занятті                       (3 хв)

3. Визначення теми семінарського заняття та основних питань, які виносяться на його розгляд                      (5 хв)

4. Розгляд основних питань                             (40 хв)

    1.    Господарське процесуальне право: предмет,метод, система, джерела   

           правовідносини.

    2.   Поняття та ознаки господарсько-процесуальної форми.  

    3.   Принципи господарського судочинства.  

    4.   Стадії господарського процесу.

5. Теми рефератів:

   1.   Господарський процес – вид юридичної діяльності.

    2.   Дія господарсько-правових норм у часі та просторі.

    3.   Обов’язкові елементи господарського процесу.

    4.    Господарське процесуальне право як наука і навчальна дисципліна.

Література:

1.    Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 р. в редакції Закону від 01 січня 2006 р. //  

      Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № ЗО. - Ст. 141.

2.    Господарський процесуальний кодекс України (з постатейними матеріалами судової практики

      застосування процесуальних норм)  В.Е. Беляневич - К. : Юстініан, 2012. - 880 с

3.    Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 07.07.2010 р. // Урядовий кур'єр від 12.08.2010  

       – № 148.

4.    Господарське процесуальне право України: навч. посіб. / В. Л. Костюк, К. М. Біда, В. В. Бонтлаб

      [та ін.]; за заг. ред. В. Л. Костюка. - К.: Ін Юре, 2009. - 223 с.

5.    Роїна О. М. Господарський процес : Практичний посібник. – К. : Алерта ; ЦУЛ, 2013. – 192 с.

6. Короткий підсумок опрацьованого матеріалу                                   (5 хв)

7. Оголошення отриманих оцінок                                      (5 хв)

8. Оголошення про закінчення заняття

      Тема №2.  ОРГАНІЗАЦІЙНО – ПРАВОВІ ЗАСАДИ ГОСПОДАРСЬКОГО  

                                             СУДОЧИНСТВА

Навчальна мета: опрацювати систему базових понять теми; сформувати та закріпити систему уявлень студентів про правова природа господарських судів та їх місце у судовій системі, правовий статус судді господарського суду.

Виховна мета: сприяти формуванню наукового світогляду, моральних, естетичних та інших якостей особистості, вихованню колективу в дусі поваги до закону і необхідності суворого виконання його положень.

Розвивальна мета: розвивати інтелектуальні здібності, мовлення, пам’ять, увагу, уяву, мислення, спостережливість, активність, творчість, самостійність фахівців, прищеплювати їм навички раціональних способів пізнавальної діяльності.

Обсяг навчального часу:10 годин самостійної роботи.

Навчальне обладнання, ТЗН: мультимедійний проектор, комп’ютер.

Наочні засоби: електронні документи з наочними засобами навчання, схеми у рекомендованих підручниках та посібниках.

Міжпредметні та міждисциплінарні зв’язки: “Судові та правоохоронні органи України”, “Теорія держави та права”, “Конституційне право”, “Кримінальний процес”, “Цивільний процес”, “Виконавче провадження”.

САМОСТІЙНЕ ОПРАЦЮВАННЯ.

Навчальні питання:

1.      Правова природа господарських судів та їх місце у судовій системі.

2.      Правовий статус судді господарського суду

3.      Вимоги до кандидатів в судді, місцевого, апеляційного, Вищого спеціалізованого,

           та   Верховного Суду.

4.      Кваліфікаційні комісії суддів: склад та компетенція

5.      Дисциплінарна відповідальність суддів.

6.      Незалежність суддів та правові гарантії їх забезпечення.    Недоторканість суддів.

Теми рефератів:

1.    Господарський суд – спеціалізований суд в системі правосуддя України.

2.    Матеріальне, побутове забезпечення та соціальний захист суддів господарських судів.

Література:

1.      Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 р. в редакції Закону від 01   січня 2006. //  

        Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № ЗО. - Ст. 141.

2.      Господарський процесуальний кодекс України (з постатейними матеріалами судової практики

        застосування процесуальних норм) В.Е. Беляневич - К. Юстініан, 2012. - 880 с

3.     Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 07.07.2010 р. // Урядовий   кур'єр від 12.08.2010

       - № 148.

4.     Господарське судочинство. Судова практика у господарських справах: За ред.. В.І.Татькова - К.:

        Ін Юре, 2012. - №1,2

5.      Роїна О. М. Господарський процес : Практичний посібник. – К. : Алерта ; ЦУЛ, 2013. – 192 с.

6.      Балюк І. А. Господарське процесуальне право: Навч. посіб. - К.: КНЕУ, 2008. - 224 с.   

7.       Господарське процесуальне право України: навч. посіб. / В. Л. Костюк, К. М. Біда, В. В. Бонтлаб

        [та ін.]; за заг. ред. В. Л. Костюка. - К.: Ін Юре, 2009. - 223 с.

8.     Господарське процесуальне право України: Підручник / За ред. О. І. Харитонової. - К.: Істина,

       2008. - 360 с.

9.     Грек Б. М. Господарський процес України (у схемах). — К.: Прецедент, 2013. — 182 с.

10.    Господарське процесуальне право: Підручник / О.П.Подцерковний, О.О.Квасницька,

        Т.В.Степанова та ін., За ред. О.П.Подцерковного, М.Ю.Картузова. - Х.: Одіссей, 2012. – 400 с.

                              Тема №3.  Досудове врегулювання господарських спорів                                                                         

Навчальна мета: опрацювати систему базових понять теми; сформувати та закріпити систему уявлень студентів про загальні положення, щодо врегулювання господарських спорів, порядок пред’явлення, і розгляду претензій, врегулювання розбіжностей, що виникають при укладенні, розірванні господарських відносин.

Виховна мета: сприяти формуванню наукового світогляду, моральних, естетичних та інших якостей особистості, вихованню колективу в дусі поваги до закону і необхідності суворого виконання його положень.

Розвивальна мета: розвивати інтелектуальні здібності, мовлення, пам’ять, увагу, уяву, мислення, спостережливість, активність, творчість, самостійність фахівців, прищеплювати їм навички раціональних способів пізнавальної діяльності.

Обсяг навчального часу: 2 години

Навчальне обладнання, ТЗН: мультимедійний проектор, комп’ютер.

Наочні засоби: електронні документи з наочними засобами навчання, схеми у рекомендованих підручниках та посібниках.

Міжпредметні та міждисциплінарні зв’язки: “Судові та правоохоронні органи України”, “Теорія держави та права”, “Конституційне право”, “Кримінальний процес”, “Цивільний процес”, “Виконавче провадження”.

Навчальні питання:

Загальні положення, щодо врегулювання господарських спорів.

Порядок пред’явлення і розгляд претензій.

Врегулювання розбіжностей, що виникають при укладанні, розірвані господарських  

                        відносин

Література:

1.      Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 р. в редакції Закону від 01   січня 2006. //  

        Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № ЗО. - Ст. 141.

2.      Господарський процесуальний кодекс України (з постатейними матеріалами судової практики

        застосування процесуальних норм) В.Е. Беляневич - К. Юстініан, 2012. - 880 с

3.     Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 07.07.2010 р. // Урядовий   кур'єр від 12.08.2010

       - № 148.

4.     Господарське судочинство. Судова практика у господарських справах: За ред.. В.І.Татькова - К.:

        Ін Юре, 2012. - №1,2

5.      Роїна О. М. Господарський процес : Практичний посібник. – К. : Алерта ; ЦУЛ, 2013. – 192 с.

6.      Балюк І. А. Господарське процесуальне право: Навч. посіб. - К.: КНЕУ, 2008. - 224 с.   

7.       Господарське процесуальне право України: навч. посіб. / В. Л. Костюк, К. М. Біда, В. В. Бонтлаб

        [та ін.]; за заг. ред. В. Л. Костюка. - К.: Ін Юре, 2009. - 223 с.

8.     Господарське процесуальне право України: Підручник / За ред. О. І. Харитонової. - К.: Істина,

       2008. - 360 с.

9.     Грек Б. М. Господарський процес України (у схемах). — К.: Прецедент, 2013. — 182 с.

10.    Господарське процесуальне право: Підручник / О.П.Подцерковний, О.О.Квасницька,

        Т.В.Степанова та ін., За ред. О.П.Подцерковного, М.Ю.Картузова. - Х.: Одіссей, 2012. – 400 с.

                                                                        ХІД ЗАНЯТТЯ:

1. Привітання                              (2 хв)

2. Перевірка наявності студентів на занятті                       (3 хв)

3. Визначення теми семінарського заняття та основних питань, які виносяться на його розгляд                      (5 хв)

4. Розгляд основних питань                             (40 хв)

    1.     Загальні положення, щодо врегулювання господарських спорів.

    2.    Порядок пред’явлення і розгляд претензій.

    3.    Врегулювання розбіжностей, що виникають при укладанні, розірванні господарських відносин.

  

5. Практичні завдання:                                                              (20 хв)

   

Задача  1.   ТОВ звернулось до господарського суду з позовом до Державного комерційного підприємства про примушення підприємства дати відповідь на направлену йому ТОВ претензію, а також сплату передбаченої законодавством  неустойки  в розмірі 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

          Яке рішення повинен ухвалити суд? Яка відповідальність передбачена законодавством за порушення правил досудового врегулювання господарських спорів?

Література:

1.     Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 р. в редакції Закону від 01 січня 2006 р. //  

       Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № ЗО. - Ст. 141.

2.     Господарський процесуальний кодекс України (з постатейними матеріалами судової практики

       застосування процесуальних норм)  В.Е. Беляневич - К. : Юстініан, 2012. - 880 с

3.     Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 07.07.2010 р. // Урядовий кур'єр від 12.08.2010

4.     Господарське процесуальне право України: навч. посіб. / В. Л. Костюк, К. М. Біда, В. В. Бонтлаб

       [та ін.]; за заг. ред. В. Л. Костюка. - К.: Ін Юре, 2009. - 223 с.

5.      Роїна О. М. Господарський процес : Практичний посібник. – К. : Алерта ; ЦУЛ, 2013. – 192 с.

6. Короткий підсумок опрацьованого матеріалу                                     (5 хв)

7. Оголошення отриманих оцінок                                       (5 хв)

8. Оголошення про закінчення заняття

   Тема №4.  ПІДВІДОМЧІСТЬ ТА ПІДСУДНІСТЬ СПРАВ ГОСПОДАРСЬКИМ  

                                        СУДОМ В УКРАЇНІ                                                                         

Навчальна мета: опрацювати систему базових понять теми; сформувати та закріпити систему уявлень студентів про поняття підвідомчої підсудності та структура.

Виховна мета: сприяти формуванню наукового світогляду, моральних, естетичних та інших якостей особистості, вихованню колективу в дусі поваги до закону і необхідності суворого виконання його положень.

Розвивальна мета: розвивати інтелектуальні здібності, мовлення, пам’ять, увагу, уяву, мислення, спостережливість, активність, творчість, самостійність фахівців, прищеплювати їм навички раціональних способів пізнавальної діяльності.

Обсяг навчального часу: 2 години

Навчальне обладнання, ТЗН: мультимедійний проектор, комп’ютер.

Наочні засоби: електронні документи з наочними засобами навчання, схеми у рекомендованих підручниках та посібниках.

Міжпредметні та міждисциплінарні зв’язки: “Судові та правоохоронні органи України”, “Теорія держави та права”, “Конституційне право”, “Кримінальний процес”, “Цивільний процес”, “Виконавче провадження”,

Навчальні питання:

Поняття підвідомчої підсудності та структура.

Поняття та класифікація підсудності.

Література:

1.      Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 р. в редакції Закону від 01   січня 2006. //  

        Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № ЗО. - Ст. 141.

2.      Господарський процесуальний кодекс України (з постатейними матеріалами судової практики

        застосування процесуальних норм) В.Е. Беляневич - К. Юстініан, 2012. - 880 с

Про виконавче провадження: Закон України від 22.04.1999 р. // Відомості Верховної Ради

        України. - 1999. - № 24.- Ст. 207.

4.     Про третейські суди: Закон України від 11 травня 2004 р. // Відомості Верховної Ради України. –

       2004. - 35. - ст. 412.

5.     Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 07.07.2010 р. // Урядовий   кур'єр від 12.08.2010

       - № 148.

6.     Закон України «Про прокуратуру» від 18 липня 1996 року // ВВР. - 1996. - № 28.-ст. 121.

7.      Роїна О. М. Господарський процес : Практичний посібник. – К. : Алерта ; ЦУЛ, 2013. – 192 с.

8.      Балюк І. А. Господарське процесуальне право: Навч. посіб. - К.: КНЕУ, 2008. - 224 с.   

9.       Господарське процесуальне право України: навч. посіб. / В. Л. Костюк, К. М. Біда, В. В. Бонтлаб

         [та ін.]; за заг. ред. В. Л. Костюка. - К.: Ін Юре, 2009. - 223 с.

10.     Господарське процесуальне право України: Підручник / За ред. О. І. Харитонової. - К.: Істина,

        2008. - 360 с.

11.     Грек Б. М. Господарський процес України (у схемах). — К.: Прецедент, 2013. — 182 с.

12.    Господарське процесуальне право: Підручник / О.П.Подцерковний, О.О.Квасницька,

        Т.В.Степанова та ін., За ред. О.П.Подцерковного, М.Ю.Картузова. - Х.: Одіссей, 2012. – 400 с.

                                                                        ХІД ЗАНЯТТЯ:

1. Привітання                              (2 хв)

2. Перевірка наявності студентів на занятті                       (3 хв)

3. Визначення теми семінарського заняття та основних питань, які виносяться на його розгляд                      (5 хв)

4. Розгляд основних питань                             (40 хв)

    1.     Поняття підвідомчої підсудності та структура.          

2.     Поняття та класифікація підсудності.

5. Завдання для самостійного вивчення                       (20 хв)

   1.    Поняття та види підвідомчості господарських справ.

   2.    Підвідомчість спорів господарського суду.

   3.    Підсудність спору – обов’язкова умова порушення господарського судочинства.

6. Теми рефератів:

   1.    Поняття та види підвідомчості господарських справ.

   2.    Підвідомчість спорів господарського суду.

   3.    Підсудність спору – обов’язкова умова порушення господарського судочинства.

7. Практичне завдання:

Задача 1.

До господарського суду Львіської області подано позовну заяву до Львіської обласної державної адміністрації про неналежне виконання умов договору підряду (щодо оплати послуг ремонту будівлі Львівської ОДА). Зміст позовної заяви та додатки до неї відповідають чинному законодавству. Яким чином і в який строк повинен відреагувати господарський суд Львівської області?

Задача 2.

До господарського суду Харківської області звернувся колишній директор ТДВ «Чумак» з позовною заявою про відновлення його прав та законних інтересів, порушених при звільненні з посади директора. Чи підлягає даний спір вирішенню у господарських судах?

Задача 3.

                Громадянин Романов М.П., який зареєстрований як суб’єкт підприємницької діяльності, подав до господарського суду позов до колективного підприємства «Опар» про стягнення 849 тис. гривень по відшкодуванню шкоди, яку було завдано в результаті дорожньо-транспортної події. (Автомобіль колективного підприємства «Опар» зіткнувся з власним автомобілем Романова М.П.)
Чи підвідомчий даний спір господарському суду? Проаналізуйте можливі варіанти.

Література:

1.     Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 р. в редакції Закону від 01 січня 2006 р. //  

       Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № ЗО. - Ст. 141.

2.     Господарський процесуальний кодекс України (з постатейними матеріалами судової практики

       застосування процесуальних норм)  В.Е. Беляневич - К. : Юстініан, 2012. - 880 с

3.     Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 07.07.2010 р. // Урядовий кур'єр від 12.08.2010

4.     Господарське процесуальне право України: навч. посіб. / В. Л. Костюк, К. М. Біда, В. В. Бонтлаб

       [та ін.]; за заг. ред. В. Л. Костюка. - К.: Ін Юре, 2009. - 223 с.

5.      Роїна О. М. Господарський процес : Практичний посібник. – К. : Алерта ; ЦУЛ, 2013. – 192 с.

7. Короткий підсумок опрацьованого матеріалу                                     (5 хв)          8. Оголошення отриманих оцінок                                       (5 хв)

9. Оголошення про закінчення заняття                                           

                 Тема №5.  Учасники господарського процесу

Навчальна мета: опрацювати систему базових понять теми; сформувати та закріпити систему уявлень студентів про поняття та склад учасників господарського процесу, нормативно правовий зміст та практична реалізація участі на різних стадіях господарського процесу , третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги на предмет спору.

Виховна мета: сприяти формуванню наукового світогляду, моральних, естетичних та інших якостей особистості, вихованню колективу в дусі поваги до закону і необхідності суворого виконання його положень.

Розвивальна мета: розвивати інтелектуальні здібності, мовлення, пам’ять, увагу, уяву, мислення, спостережливість, активність, творчість, самостійність фахівців, прищеплювати їм навички раціональних способів пізнавальної діяльності.

Обсяг навчального часу: 2 години

Навчальне обладнання, ТЗН: мультимедійний проектор, комп’ютер.

Наочні засоби: електронні документи з наочними засобами навчання, схеми у рекомендованих підручниках та посібниках.

Міжпредметні та міждисциплінарні зв’язки: “Судові та правоохоронні органи України”, “Теорія держави та права”, “Конституційне право”, “Кримінальний процес”, “Цивільний процес”, “Виконавче провадження”.

Навчальні питання:

              1.      Поняття, склад та класифікація  учасників господарського процесу.

              2.     .Права та обов’язки учасників  господарського процесу.

              3.      Нормативно правовий зміст та практична реалізація участі на різних стадіях  

                       господарського процесу, третіх осіб.

Література:

1.      Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 р. в редакції Закону від 01   січня 2006. //  

        Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № ЗО. - Ст. 141.

2.      Господарський процесуальний кодекс України (з постатейними матеріалами судової практики

        застосування процесуальних норм) В.Е. Беляневич - К. Юстініан, 2012. - 880 с

3.     Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 07.07.2010 р. // Урядовий   кур'єр від 12.08.2010

       - № 148.

4.     Господарське судочинство. Судова практика у господарських справах: За ред.. В.І.Татькова - К.:

        Ін Юре, 2012. - №1,2

5.      Роїна О. М. Господарський процес : Практичний посібник. – К. : Алерта ; ЦУЛ, 2013. – 192 с.

6.      Балюк І. А. Господарське процесуальне право: Навч. посіб. - К.: КНЕУ, 2008. - 224 с.   

7.       Господарське процесуальне право України: навч. посіб. / В. Л. Костюк, К. М. Біда, В. В. Бонтлаб

        [та ін.]; за заг. ред. В. Л. Костюка. - К.: Ін Юре, 2009. - 223 с.

8.     Господарське процесуальне право України: Підручник / За ред. О. І. Харитонової. - К.: Істина, 2008. - 360 с.

9.     Грек Б. М. Господарський процес України (у схемах). — К.: Прецедент, 2013. — 182 с.

10.    Господарське процесуальне право: Підручник / О.П.Подцерковний, О.О.Квасницька, Т.В.Степанова та ін., За ред. О.П.Подцерковного, М.Ю.Картузова. - Х.: Одіссей, 2012. – 400 с.

ХІД ЗАНЯТТЯ:

1. Привітання                              (2 хв)

2. Перевірка наявності студентів на занятті                       (3 хв)

3. Визначення теми семінарського заняття та основних питань, які виносяться на його розгляд                     (5 хв)

4. Розгляд основних питань                                              (40 хв)

         1.      Поняття, склад та класифікація  учасників господарського процесу.

         2.      Права та обов’язки учасників  господарського процесу.

         3.    Нормативно правовий зміст та практична реалізація участі на різних стадіях  господарського процесу, третіх осіб.

5. Завдання для самостійного вивчення                     (20 хв)

     1.     Права та обов’язки сторін.

    2.     Процесуальна співучасть.

    3.     Залучення до участі у справі господарського судочинства іншого відповідача та заміна

            неналежного відповідача.

    4.     Процесуальне правонаступництво.

    5.     Роль прокурора в господарському процесі.

6.Теми рефератів:

     1.   Процесуальний статус позивача в господарському процесі .

    2.    Процесуальний статус відповідача в господарському процесі.

    3.    Процесуальна рівність позивача та відповідача в господарському процесі

    4.   Представництво в господарському  процесі як гарантія захисту прав суб’єктів господарювання

    5.    Правова регламентація участі в господарському процесі прокурора.

 

7. Практичні завдання:

     Задача 1. Суддя Іванов прийняв позовну заяву від Приватного підприємства до ТОВ про стягнення 50000 грн. і своєю ухвалою призначив розгляд справи на 28 січня 2005р. До призначення суддею господарського суду Іванов працював юрисконсультом даного ТОВ. Представнику позивача став відомий цей факт і до початку вирішення спору він сказав судді Іванову, що не довіряє йому.

      Чи підлягає суддя у такому разі відводу ( самовідводу)? Складіть заяву про відвід судді Іванова.

      Задача 2. До Харківського апеляційного господарського суду з позовом звернувся прокурор в інтересах  ВРУ як суб’єкта загальнодержавної власності до Фонду державного майна України  та ВАТ про визнання недійсним укладеного між фондом державного майна України і ВАТ договору оренди державного майна з його подальшим викупом.

       Чи може бути задоволений судом цей позов? У яких випадках прокурор може бути учасником господарського процесу?

     Задача 3.

         Упродовж судового розгляду суддя господарського суду в одному з представників відповідача впізнав заступника декана з наукової роботи юридичного факультету, який він закінчив понад одинадцять років тому. Вважаючи, що є обставини, які виключають можливість його участі у справі, суддя заявив самовідвід.Чи правильні дії судді?Як вирішуються питання про відвід і самовідвід судді господарського суду?

Задача 4.

Прокурор Волинської області в інтересах Державного підприємства «ВолиньВугілля» (державна частка у статутному капіталі – 100%) подав до господарського суду Волинської  області позовну заяву про стягнення боргу та штрафних санкцій ПАТ «Хром» у звʼязку з неналежним виконанням ним зобовʼязань за договором перевезення. Проте господарський суд  Волинської  області повернув позовну заяву у звʼязку з несплатою прокурором судового збору. Оцінить правомірність дій суду.

Задача 5.

Представник Іноземного підприємства «Чолі» заявив відвід судді у судовому засіданні на тій підставі, що практично по всіх раніше розглянутих справах за участю Іноземного підприємства «Чолі» та даного судді судові рішення було винесено не на користь Іноземного підприємства «Чолі». Чи підлягає заява про відвід задоволенню та на яких підставах?

Література:

1.      Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 р. в редакції Закону від 01   січня 2006. //  Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № ЗО. - Ст. 141.

2.      Господарський процесуальний кодекс України (з постатейними матеріалами судової практики  застосування процесуальних норм) В.Е. Беляневич - К. Юстініан, 2012. - 880 с

3.     Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 07.07.2010 р. // Урядовий   кур'єр від 12.08.2010 - № 148.

4.     Господарське судочинство. Судова практика у господарських справах: За ред.. В.І.Татькова - К.: Ін Юре, 2012. - №1,2

5.      Роїна О. М. Господарський процес : Практичний посібник. – К. : Алерта ; ЦУЛ, 2013. – 192 с.

6.      Балюк І. А. Господарське процесуальне право: Навч. посіб. - К.: КНЕУ, 2008. - 224 с.   

7.       Господарське процесуальне право України: навч. посіб. / В. Л. Костюк, К. М. Біда, В. В. Бонтлаб [та ін.]; за заг. ред. В. Л. Костюка. - К.: Ін Юре, 2009. - 223 с.

8.     Господарське процесуальне право України: Підручник / За ред. О. І.  Харитонової. - К.: Істина, 2008. - 360 с.

9.     Грек Б. М. Господарський процес України (у схемах). — К.: Прецедент, 2013. — 182 с.

10.    Господарське процесуальне право: Підручник / О.П.Подцерковний, О.О.Квасницька, Т.В.Степанова та ін., За ред. О.П.Подцерковного, М.Ю.Картузова. - Х.: Одіссей, 2012. – 400 с.

8. Короткий підсумок опрацьованого матеріалу                                             (5 хв)

9. Оголошення отриманих оцінок                                                             (5 хв)

10. Оголошення про закінчення заняття

Тема №6.  ДОКАЗИ ТА ДОКАЗУВАННЯ В ГОСПОДАРСЬКОМ ПРОЦЕСІ

Навчальна мета: опрацювати систему базових понять теми; сформувати та закріпити систему уявлень студентів про поняття та предмет доказування в господарському процесі , обов’язок доказування . Надання та витребування доказів , поняття та види судових доказів у господарському процесі , використання знань природознавчих та інших наук у господарському процесі . Призначення та проведення судової експертизи, правовий статус судового експерта , оцінка доказів та її значення для вирішення справи.   

Виховна мета: сприяти формуванню наукового світогляду, моральних, естетичних та інших якостей особистості, вихованню колективу в дусі поваги до закону і необхідності суворого виконання його положень.

Розвивальна мета: розвивати інтелектуальні здібності, мовлення, пам’ять, увагу, уяву, мислення, спостережливість, активність, творчість, самостійність фахівців, прищеплювати їм навички раціональних способів пізнавальної діяльності.

Обсяг навчального часу: 2 години

Навчальне обладнання, ТЗН: мультимедійний проектор, комп’ютер.

Наочні засоби: електронні документи з наочними засобами навчання, схеми у рекомендованих підручниках та посібниках.

Міжпредметні та міждисциплінарні зв’язки: “Судові та правоохоронні органи України”, “Теорія держави та права”, “Конституційне право”, “Кримінальний процес”, “Цивільний процес”, “Виконавче провадження”,

Навчальні питання:

Поняття та предмет доказування в господарському процесі.

2.   Обов’язок доказування. Надання та витребування доказів .                     

    3.   Поняття та види судових доказів у господарському процесі.

    4.   Призначення та проведення судової експертизи, правовий статус судового експерта.

    5.   Оцінка доказів та її значення для вирішення справи.   

Література:

1.      Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 р. в редакції Закону від 01   січня 2006. //  

        Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № ЗО. - Ст. 141.

2.      Господарський процесуальний кодекс України (з постатейними матеріалами судової практики

        застосування процесуальних норм) В.Е. Беляневич - К. Юстініан, 2012. - 880 с

3.     Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 07.07.2010 р. // Урядовий   кур'єр від 12.08.2010

       - № 148.

4.     Господарське судочинство. Судова практика у господарських справах: За ред.. В.І.Татькова - К.:

        Ін Юре, 2012. - №1,2

5.      Роїна О. М. Господарський процес : Практичний посібник. – К. : Алерта ; ЦУЛ, 2013. – 192 с.

6.      Балюк І. А. Господарське процесуальне право: Навч. посіб. - К.: КНЕУ, 2008. - 224 с.   

7.       Господарське процесуальне право України: навч. посіб. / В. Л. Костюк, К. М. Біда, В. В. Бонтлаб

        [та ін.]; за заг. ред. В. Л. Костюка. - К.: Ін Юре, 2009. - 223 с.

8.     Господарське процесуальне право України: Підручник / За ред. О. І. Харитонової. - К.: Істина,

       2008. - 360 с.

9.     Грек Б. М. Господарський процес України (у схемах). — К.: Прецедент, 2013. — 182 с.

10.    Господарське процесуальне право: Підручник / О.П.Подцерковний, О.О.Квасницька,

        Т.В.Степанова та ін., За ред. О.П.Подцерковного, М.Ю.Картузова. - Х.: Одіссей, 2012. – 400 с.

                                                                        ХІД ЗАНЯТТЯ:

1. Привітання                             (2 хв)

2. Перевірка наявності студентів на занятті                       (3 хв)

3. Визначення теми семінарського заняття та основних питань, які виносяться на його розгляд                      (5 хв)

4. Розгляд основних питань                                              (40 хв)

   Навчальні питання:

1 .  Поняття та предмет доказування в господарському процесі.

2.   Обов’язок доказування. Надання та витребування доказів .                     

    3.   Поняття та види судових доказів у господарському процесі.

    4.   Призначення та проведення судової експертизи, правовий статус судового експерта.

    5.   Оцінка доказів та її значення для вирішення справи.   

   

5. Завдання для самостійного вивчення                      (20 хв)

   1.    Види доказів у господарському процесі .Класифікація доказів.

   2.    Огляд і дослідження письмових і речових доказів у місці їх знаходження.

   3.    Відмінні особливосьті письмових  і речових доказів.

   4.    Призначення і проведення судової експертизи.

   5.    Висновок судового експерта.

    

6. Теми рефератів:

   1.    Поняття доказування в господарському процесі та його правова регламентація  .

   2.    Належність і допустимість доказів та їх вплив на прийняття судового рішення .

   3.    Письмові докази  як засіб доказування в господарському процесі.

   4.    Речові докази як засіб доказування в господарському процесі.

   5.    Правова регламентація витребування і повернення доказів в господарському процесі.

   6.    Оцінка доказів господарським судом – обов’язкова умова прийняття судового рішення.

   7.    Висновок судового експерта як засіб доказування в господарському процесі.

7. Практичні завдання:

         Задача 1.

Південно- Західна залізниця видала вантаж Приватному підприємству без перевірки. Після розкриття контейнера підприємство виявило недостачу вантажу і звернулось до залізниці з вимогою видати вантаж з перевіркою та оформленням її результатів комерційним актом.

       Чи обґрунтована ця вимога? До якого виду доказів належить комерційний акт ?  Чи може в цьому випадку недостача товару підтверджуватися іншими доказами ?                                 

Задача 2.

У судовому засіданні була призначена судова експертиза та визначено коло питань до експерта. З шести питань, визначених в ухвалі суду про призначення експертизи, експерт відповів лише на чотири. Як повинен відреагувати господарський суд на наданий висновок експерта?

Задача 3.

До господарського суду Луганської області було подано позов про визнання недійсним договору купівлі-продажу обладнання № 22 від 15.08.2012 р. у звʼязку з підробленням підпису керівника позивача. На обгрунтування своєї позиції позивач надав господарському суду належним чином засвідчену копію договору купівлі-продажу обладнання. Чи має право господарський суд вимагати від позивача оригінал договору?

Література:

1.     Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 р. в редакції Закону від 01 січня 2006 р. //  

       Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № ЗО. - Ст. 141.

2.     Господарський процесуальний кодекс України (з постатейними матеріалами судової практики

       застосування процесуальних норм)  В.Е. Беляневич - К. : Юстініан, 2012. - 880 с

3.     Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 07.07.2010 р. // Урядовий кур'єр від 12.08.2010

4.     Господарське процесуальне право України: навч. посіб. / В. Л. Костюк, К. М. Біда, В. В. Бонтлаб

       [та ін.]; за заг. ред. В. Л. Костюка. - К.: Ін Юре, 2009. - 223 с.

5.      Роїна О. М. Господарський процес : Практичний посібник. – К. : Алерта ; ЦУЛ, 2013. – 192 с.

8. Короткий підсумок опрацьованого матеріалу                                   (5 хв)

9. Оголошення отриманих оцінок                                     (5 хв)

10. Оголошення про закінчення заняття

 Тема №7.  Запобіжні заходи в господарському процесі. Судові витрати

Навчальна мета: опрацювати систему базових понять теми; сформувати та закріпити систему уявлень студентів про запобіжні заходи. Звернення до суду із заявою про вжиття запобіжних заходів, розгляд заяви про вжиття запобіжних заходів, ухвала вжиття запобіжних заходів, відшкодування запобіжних збитків. Скасування запобіжних заходів.Судові витрати.Судовий збір.

Виховна мета: сприяти формуванню наукового світогляду, моральних, естетичних та інших якостей особистості, вихованню колективу в дусі поваги до закону і необхідності суворого виконання його положень.

Розвивальна мета: розвивати інтелектуальні здібності, мовлення, пам’ять, увагу, уяву, мислення, спостережливість, активність, творчість, самостійність фахівців, прищеплювати їм навички раціональних способів пізнавальної діяльності.

Обсяг навчального часу: 4  години

Навчальне обладнання, ТЗН: мультимедійний проектор, комп’ютер.

Наочні засоби: електронні документи з наочними засобами навчання, схеми у рекомендованих підручниках та посібниках.

Міжпредметні та міждисциплінарні зв’язки: “Судові та правоохоронні органи України”, “Теорія держави та права”, “Конституційне право”, “Кримінальний процес, “Цивільний процес”, “Виконавче провадження”.

Навчальні питання:

             1.      Поняття та правові підстави застосування запобіжних заходів.

 2.       Види запобіжних заходів.

 3.       Прядок застосування запобіжних заходів.

 4.       Поняття та правові підстави застосування заходів до забезпечення позову.

 5.       Поняття та види судових витрат.

 6.       Судовий збір види розміри.

 7.       Розподіл витрат між сторонами.

Література:

1.      Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 р. в редакції Закону від 01   січня 2006. //  Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № ЗО. - Ст. 141.

2.      Господарський процесуальний кодекс України (з постатейними матеріалами судової практики застосування процесуальних норм) В.Е. Беляневич - К. Юстініан, 2012. - 880 с

3.     Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 07.07.2010 р. // Урядовий   кур'єр від 12.08.2010 - № 148.

4.     Господарське судочинство. Судова практика у господарських справах: За ред.. В.І.Татькова - К.:          Ін Юре, 2012. - №1,2

5.      Роїна О. М. Господарський процес : Практичний посібник. – К. : Алерта ; ЦУЛ, 2013. – 192 с.

6.      Балюк І. А. Господарське процесуальне право: Навч. посіб. - К.: КНЕУ, 2008. - 224 с.   

7.       Господарське процесуальне право України: навч. посіб. / В. Л. Костюк, К. М. Біда, В. В. Бонтлаб [та ін.]; за заг. ред. В. Л. Костюка. - К.: Ін Юре, 2009. - 223 с.

8.     Господарське процесуальне право України: Підручник / За ред. О. І. Харитонової. - К.: Істина,         2008. - 360 с.

9.     Грек Б. М. Господарський процес України (у схемах). — К.: Прецедент, 2013. — 182 с.

10.    Господарське процесуальне право: Підручник / О.П.Подцерковний, О.О.Квасницька, Т.В.Степанова та ін., За ред. О.П.Подцерковного, М.Ю.Картузова. - Х.: Одіссей, 2012. – 400 с.

                                                                        ХІД  ЗАНЯТТЯ:

1. Привітання                              (2 хв)

2. Перевірка наявності студентів на занятті                       (3 хв)

3. Визначення теми семінарського заняття та основних питань, які виносяться на його розгляд                      (5 хв)

    4. Розгляд основних питань                                              (40 хв)

             1.       Поняття та правові підстави застосування запобіжних заходів.

 2.       Види запобіжних заходів.

 3.       Прядок застосування запобіжних заходів.

 4.       Поняття та правові підстави застосування заходів до забезпечення позову.

 5.       Поняття та види судових витрат.

 6.       Судовий збір види розміри.

 7.       Розподіл витрат між сторонами.

5. Завдання для самостійного вивчення                           (20 хв)

               1.     Суми, що підлягають сплаті за проведення судової експертизи та послуги перекладача.

    6.Теми рефератів:

               1.  Види заходів до забезпечення позову.

            2. Судові штрафи в господарському процесі та інші заходи відповідальності.

             3.  Розподіл судових витрат в господарському процесі – обов’язкова дія судді господарського  

                  суду.

7. Практичні завдання:

Задача 1.

У господарському суді Одеської області було розглянуто позов про стягнення боргу у розмірі 97568 грн.

Позов було задоволено частково – у розмірі 45000 грн, в іншій частині – відмовлено. Позивач подав апеляційну скаргу на рішення господарського суду Одеської області. Яку суму судового збору він повинен сплатити при поданні апеляційної скарги?

Задача 2.

В процесі розгляду господарської справи було залучено до участі у справі 3 експерта (для здійснення комплексної експертизи), перекладач, 2 адвоката, проведено дослідження доказів у місті їх знаходження. Всі ці витрати ініціював позивач. Позов було задоволено в повному обсязі.

Як розподілятимуться судові витрати між сторонами?

Література:

1.      Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 р. в редакції Закону від 01   січня 2006. //  

        Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № ЗО. - Ст. 141.

2.      Господарський процесуальний кодекс України (з постатейними матеріалами судової практики

        застосування процесуальних норм) В.Е. Беляневич - К. Юстініан, 2012. - 880 с

3.     Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 07.07.2010 р. // Урядовий   кур'єр від 12.08.2010

       - № 148.

4.     Господарське судочинство. Судова практика у господарських справах: За ред.. В.І.Татькова - К.: Ін Юре, 2012. - №1,2

5.      Роїна О. М. Господарський процес : Практичний посібник. – К. : Алерта ; ЦУЛ, 2013. – 192 с.

6.      Балюк І. А. Господарське процесуальне право: Навч. посіб. - К.: КНЕУ, 2008. - 224 с.   

7.       Господарське процесуальне право України: навч. посіб. / В. Л. Костюк, К. М. Біда, В. В. Бонтлаб [та ін.]; за заг. ред. В. Л. Костюка. - К.: Ін Юре, 2009. - 223 с.

8.     Господарське процесуальне право України: Підручник / За ред. О. І. Харитонової. - К.: Істина, 2008. - 360 с.

9.     Грек Б. М. Господарський процес України (у схемах). — К.: Прецедент, 2013. — 182 с.

10.    Господарське процесуальне право: Підручник / О.П.Подцерковний, О.О.Квасницька, Т.В.Степанова та ін., За ред. О.П.Подцерковного, М.Ю.Картузова. - Х.: Одіссей, 2012. – 400 с.

            

   8. Короткий підсумок опрацьованого матеріалу                                  (5 хв)

   9. Оголошення отриманих оцінок                                    (5 хв)

   10. Оголошення про закінчення заняття.

                        Тема №8.  ПРОЦЕСУАЛЬНІ СТРОКИ В ГОСПОДАРСЬКОМУ ПРОЦЕСІ

Навчальна мета: опрацювати систему базових понять теми; сформувати та закріпити систему уявлень студентів про поняття та види процесуальних строків, встановлення та обчислення процесуальних строків, закінчення процесуальних строків, зупинення, відновлення та продовження процесуальних строків.

Виховна мета: сприяти формуванню наукового світогляду, моральних, естетичних та інших якостей особистості, вихованню колективу в дусі поваги до закону і необхідності суворого виконання його положень.

Розвивальна мета: розвивати інтелектуальні здібності, мовлення, пам’ять, увагу, уяву, мислення, спостережливість, активність, творчість, самостійність фахівців, прищеплювати їм навички раціональних способів пізнавальної діяльності.

Обсяг навчального часу: 2 години

Навчальне обладнання, ТЗН: мультимедійний проектор, комп’ютер.

Наочні засоби: електронні документи з наочними засобами навчання, схеми у рекомендованих підручниках та посібниках.

Міжпредметні та міждисциплінарні зв’язки: “Судові та правоохоронні органи України”, “Теорія держави та права”, “Конституційне право”, “Кримінальний процес”, “Цивільний процес”, “Виконавче провадження”.

Навчальні питання:

Поняття та види процесуальних строків.

Встановлення та обчислення процесуальних строків.

Закінчення процесуальних строків.

Зупинення, відновлення та продовження процесуальних строків.

Література:

1.      Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 р. в редакції Закону від 01   січня 2006. //  

        Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № ЗО. - Ст. 141.

2.      Господарський процесуальний кодекс України (з постатейними матеріалами судової практики

        застосування процесуальних норм) В.Е. Беляневич - К. Юстініан, 2012. - 880 с

3.     Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 07.07.2010 р. // Урядовий   кур'єр від 12.08.2010

       - № 148.

4.     Господарське судочинство. Судова практика у господарських справах: За ред.. В.І.Татькова - К.: Ін Юре, 2012. - №1,2

5.      Роїна О. М. Господарський процес : Практичний посібник. – К. : Алерта ; ЦУЛ, 2013. – 192 с.

6.      Балюк І. А. Господарське процесуальне право: Навч. посіб. - К.: КНЕУ, 2008. - 224 с.   

7.       Господарське процесуальне право України: навч. посіб. / В. Л. Костюк, К. М. Біда, В. В. Бонтлаб [та ін.]; за заг. ред. В. Л. Костюка. - К.: Ін Юре, 2009. - 223 с.

8.     Господарське процесуальне право України: Підручник / За ред. О. І. Харитонової. - К.: Істина, 2008. - 360 с.

9.     Грек Б. М. Господарський процес України (у схемах). — К.: Прецедент, 2013. — 182 с.

10.    Господарське процесуальне право: Підручник / О.П.Подцерковний, О.О.Квасницька, Т.В.Степанова та ін., За ред. О.П.Подцерковного, М.Ю.Картузова. - Х.: Одіссей, 2012. – 400 с.

                                                                        ХІД ЗАНЯТТЯ:

1. Привітання                              (2 хв)

2. Перевірка наявності студентів на занятті                       (3 хв)

3. Визначення теми семінарського заняття та основних питань, які виносяться на його розгляд                      (5 хв)

4. Розгляд основних питань                             (40 хв)

 1.    Поняття та види процесуальних строків.

            2.    Встановлення та обчислення процесуальних строків.

            3.     Закінчення процесуальних строків.

 4.     Зупинення, відновлення та продовження процесуальних строків.

5. Завдання для самостійного вивчення:                                                                                          (20 хв)

       1.     Закінчення процесуальних строків.                                                          

          2.     Зупинення процесуальних строків.

          3.     Відновлення та продовження процесуальних строків в господарському процесі.

6. Теми рефератів:

      1.    Поняття та правові засади господарських процесуальних строків.

      2.     Зупинення процесуальних строків.

      3.    Поновлення та продовження процесуальних строків.

4.    Встановлення, обчислення та закінчення процесуальних строків в господарському процесі   

       як гарантія дійсного захисту порушеного права.

7. Практичні завдання:

Задача 1.

Мале підприємство «Алан» уклало з кабельним заводом у грудні 1997 р. договір на поставку в ІІ кварталі 1998 р. 16,5 км кабеля. Завод свої зобов’язання не виконав, кабель не поставив. МП «Алан» звернулося в липні 1998 р. до господарського суду з позовною заявою про стягнення з кабельного заводу неустойки за поставку. Суддя господарського суду повернув позовну заяву без розгляду.
Чи правомірні дії судді? На підставі чого суддя має право повернути позовну заяву?

Література:

1.     Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 р. в редакції Закону від 01 січня 2006 р. //  

       Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № ЗО. - Ст. 141.

2.     Господарський процесуальний кодекс України (з постатейними матеріалами судової практики

       застосування процесуальних норм)  В.Е. Беляневич - К. : Юстініан, 2012. - 880 с

3.     Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 07.07.2010 р. // Урядовий кур'єр від 12.08.2010

8. Короткий підсумок опрацьованого матеріалу                                     (5 хв)

    9. Оголошення отриманих оцінок                                       (5 хв)

    10. Оголошення про закінчення заняття

Тема №9.  ПОДАННЯ ПОЗОВУ. ПОРУШЕННЯ ПРОВАДЖЕННЯ.

Навчальна мета: опрацювати систему базових понять теми; сформувати та закріпити систему уявлень студентів про поняття та елементи позову в господарському судочинстві, форма і зміст позовної заяви, порядок подання позовної заяви, відзив на позовну заяву. Подання зустрічного позову, відмова у прийнятті позовної заяви, повернення позовної заяви .

Виховна мета: сприяти формуванню наукового світогляду, моральних, естетичних та інших якостей особистості, вихованню колективу в дусі поваги до закону і необхідності суворого виконання його положень.

Розвивальна мета: розвивати інтелектуальні здібності, мовлення, пам’ять, увагу, уяву, мислення, спостережливість, активність, творчість, самостійність фахівців, прищеплювати їм навички раціональних способів пізнавальної діяльності.

Обсяг навчального часу: 2 години

Навчальне обладнання, ТЗН: мультимедійний проектор, комп’ютер.

Наочні засоби: електронні документи з наочними засобами навчання, схеми у рекомендованих підручниках та посібниках.

Міжпредметні та міждисциплінарні зв’язки: “Судові та правоохоронні органи України”, “Теорія держави та права”, “Конституційне право”, “Кримінальний процес”, “Цивільний процес”, “Виконавче провадження”.

Навчальні питання:

Поняття та елементи позову в господарському судочинстві.

Форма і зміст позовної заяви.Частина позову. Визначення ціни позову.

Порядок подання позовної заяви.Додатки до позову.

Відзив на позовну заяву. Подання зустрічного позову.

Відмова у прийняті позовної заяви. Повернення позовної заяви.

Література:

1.      Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 р. в редакції Закону від 01   січня 2006. //  

        Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № ЗО. - Ст. 141.

2.      Господарський процесуальний кодекс України (з постатейними матеріалами судової практики

        застосування процесуальних норм) В.Е. Беляневич - К. Юстініан, 2012. - 880 с

Про виконавче провадження: Закон України від 22.04.1999 р. // Відомості Верховної Ради

        України. - 1999. - № 24.- Ст. 207.

4.     Про третейські суди: Закон України від 11 травня 2004 р. // Відомості Верховної Ради України. –

       2004. - 35. - ст. 412.

5.     Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 07.07.2010 р. // Урядовий   кур'єр від 12.08.2010

       - № 148.

6.     Закон України «Про прокуратуру» від 18 липня 1996 року // ВВР. - 1996. - № 28.-ст. 121.

7.      Роїна О. М. Господарський процес : Практичний посібник. – К. : Алерта ; ЦУЛ, 2013. – 192 с.

8.      Балюк І. А. Господарське процесуальне право: Навч. посіб. - К.: КНЕУ, 2008. - 224 с.   

9.       Господарське процесуальне право України: навч. посіб. / В. Л. Костюк, К. М. Біда, В. В. Бонтлаб

         [та ін.]; за заг. ред. В. Л. Костюка. - К.: Ін Юре, 2009. - 223 с.

10.     Господарське процесуальне право України: Підручник / За ред. О. І. Харитонової. - К.: Істина,

        2008. - 360 с.

11.     Грек Б. М. Господарський процес України (у схемах). — К.: Прецедент, 2013. — 182 с.

12.    Господарське процесуальне право: Підручник / О.П.Подцерковний, О.О.Квасницька,

        Т.В.Степанова та ін., За ред. О.П.Подцерковного, М.Ю.Картузова. - Х.: Одіссей, 2012. – 400 с.

                                                                        ХІД ЗАНЯТТЯ:

1. Привітання                              (2 хв)

2. Перевірка наявності студентів на занятті                       (3 хв)

3. Визначення теми семінарського заняття та основних питань, які виносяться на його розгляд                      (5 хв)

4. Розгляд основних питань                             (40 хв)

Поняття та елементи позову в господарському судочинстві.

Форма і зміст позовної заяви.Частина позову. Визначення ціни позову.

Порядок подання позовної заяви.Додатки до позову.

Відзив на позовну заяву. Подання зустрічного позову.

Відмова у прийняті позовної заяви. Повернення позовної заяви.

5. Завдання для самостійного вивчення                       (20 хв)

   1.    Відзив на позовну заяву.

   2.    Подання зустрічного позову.

   

6. Теми рефератів:

   1.    Елементи позову і процесуальна можливість їх зміни.

   2.    Порядок подання позову та наслідки його порушення для отримання захисту права в  

          господарському судочинстві.

   3.    Зустрічний позов як процесуальний засіб захисту прав відповідача.

   4.    Відзив на позовну заяву як процесуальний засіб захисту прав відповідача.

7. Практичні завдання:

Задача 1.

До господарського суду Житомирської області подано позовну заяву до ТОВ «Хамер» про неналежне виконання умов договору купівлі-продажу офісу. Зміст позовної заяви відповідає чинному законодавству, проте будь-які додатки до позову відсутні. Яким чином і в який строк повинен відреагувати господарський суд?

Задача 2.

До господарського суду Рівненської області подано позовну заяву до Рівненської міської ради про визнання недійсним договору про приватизацію квартири за адресою: м.Рівне, вул.Перемоги, 17, кв. 5. Зміст позовної заяви та додатки до неї відповідають чинному законодавству. Яким чином і в який строк повинен відреагувати господарський суд Рівненської області?

Література:

1.     Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 р. в редакції Закону від 01 січня 2006 р. //  

       Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № ЗО. - Ст. 141.

2.     Господарський процесуальний кодекс України (з постатейними матеріалами судової практики

       застосування процесуальних норм)  В.Е. Беляневич - К. : Юстініан, 2012. - 880 с

3.     Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 07.07.2010 р. // Урядовий кур'єр від 12.08.2010

4.     Господарське процесуальне право України: навч. посіб. / В. Л. Костюк, К. М. Біда, В. В. Бонтлаб

       [та ін.]; за заг. ред. В. Л. Костюка. - К.: Ін Юре, 2009. - 223 с.

5.      Роїна О. М. Господарський процес : Практичний посібник. – К. : Алерта ; ЦУЛ, 2013. – 192 с.

8. Короткий підсумок опрацьованого матеріалу                                     (5 хв)          9. Оголошення отриманих оцінок                                       (5 хв)

10. Оголошення про закінчення заняття

           Тема №10.  ВИРІШЕННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ СПОРІВ У ПЕРШІЙ  ІНСТАНЦІЇ.                                         

Навчальна мета: опрацювати систему базових понять теми; сформувати та закріпити систему уявлень студентів про  порядок ведення засідання в суді першої інстанції Відкладення розгляду справи, залишення позову без розгляду та припинення провадження по справі. Спільне та особливості.Рішення суду по справі. Зміст, порядок винесення та оголошення.Додаткове рішення. Роз'яснення рішення.Ухвали суду першої інстанції. Види, загальна характеристика.Види процесуальних актів, який приймає господарський суд під час вирішення господарських спорів.

Виховна мета: сприяти формуванню наукового світогляду, моральних, естетичних та інших якостей особистості, вихованню колективу в дусі поваги до закону і необхідності суворого виконання його положень.

Розвивальна мета: розвивати інтелектуальні здібності, мовлення, пам’ять, увагу, уяву, мислення, спостережливість, активність, творчість, самостійність фахівців, прищеплювати їм навички раціональних способів пізнавальної діяльності.

Обсяг навчального часу: 4 години

Навчальне обладнання, ТЗН: мультимедійний проектор, комп’ютер.

Наочні засоби: електронні документи з наочними засобами навчання, схеми у рекомендованих підручниках та посібниках.

Міжпредметні та міждисциплінарні зв’язки: “Судові та правоохоронні органи України”, “Теорія держави та права”, “Конституційне право”, “Кримінальний процес”, “Цивільний процес”, “Виконавче провадження.

Навчальні питання:

Порядок ведення засідання в суді першої інстанції (строк, склад суду, процедура).

Відкладення розгляду справи, залишення позову без розгляду та припинення провадження по справі. Спільне та особливості.

Рішення суду по справі. Зміст, порядок винесення та оголошення.

Додаткове рішення.

Роз'яснення рішення.

Ухвали суду першої інстанції. Види, загальна характеристика.

Література:

1.      Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 р. в редакції Закону від 01   січня 2006. //  

        Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № ЗО. - Ст. 141.

2.      Господарський процесуальний кодекс України (з постатейними матеріалами судової практики

        застосування процесуальних норм) В.Е. Беляневич - К. Юстініан, 2012. - 880 с

Про виконавче провадження: Закон України від 22.04.1999 р. // Відомості Верховної Ради

        України. - 1999. - № 24.- Ст. 207.

4.     Про третейські суди: Закон України від 11 травня 2004 р. // Відомості Верховної Ради України. –

       2004. - 35. - ст. 412.

5.     Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 07.07.2010 р. // Урядовий   кур'єр від 12.08.2010

       - № 148.

6.     Закон України «Про прокуратуру» від 18 липня 1996 року // ВВР. - 1996. - № 28.-ст. 121.

7.      Роїна О. М. Господарський процес : Практичний посібник. – К. : Алерта ; ЦУЛ, 2013. – 192 с.

8.      Балюк І. А. Господарське процесуальне право: Навч. посіб. - К.: КНЕУ, 2008. - 224 с.   

9.       Господарське процесуальне право України: навч. посіб. / В. Л. Костюк, К. М. Біда, В. В. Бонтлаб

         [та ін.]; за заг. ред. В. Л. Костюка. - К.: Ін Юре, 2009. - 223 с.

10.     Господарське процесуальне право України: Підручник / За ред. О. І. Харитонової. - К.: Істина,

        2008. - 360 с.

11.     Грек Б. М. Господарський процес України (у схемах). — К.: Прецедент, 2013. — 182 с.

12.    Господарське процесуальне право: Підручник / О.П.Подцерковний, О.О.Квасницька,

        Т.В.Степанова та ін., За ред. О.П.Подцерковного, М.Ю.Картузова. - Х.: Одіссей, 2012. – 400 с.

                                                                        ХІД ЗАНЯТТЯ:

1. Привітання                              (2 хв)

2. Перевірка наявності студентів на занятті                       (3 хв)

3. Визначення теми семінарського заняття та основних питань, які виносяться на його розгляд                      (5 хв)

4. Розгляд основних питань                             (40 хв)

Порядок ведення засідання в суді першої інстанції (строк, склад суду, процедура).

Відкладення розгляду справи, залишення позову без розгляду та припинення провадження по справі. Спільне та особливості.

Рішення суду по справі. Зміст, порядок винесення та оголошення.

Додаткове рішення.

Роз'яснення рішення.

Ухвали суду першої інстанції. Види, загальна характеристика.

5. Завдання для самостійного вивчення                       (20 хв)

   1.    Запобіжні заходи як інститут господарського процесуального права.

   2.    Порядок ведення засідання .

   3.    Рішення господарського суду: порядок прийняття та оголошення.

   4.    Зміст рішення господарського суду. Набрання рішення законної сили.

   5.    Ухвала господарського суду: винесення та зміст.

   6.    Додаткове рішення, ухвала. Окрема ухвала.

   7.    Повідомлення господарського суду. Протоколи.

   8.    Постанова господарського суду: винесення та зміст.     

6. Теми рефератів:

   1.    Мирова угода сторін в господарському процесі як форма закінчення провадження у справі.

   2.    Рішення господарського суду – процесуальний і правозастосовних акт господарського суду.

   3.    Окрема ухвала господарського суду як певний вид ухвали.

   4.    Постанова господарського суду – правозастосовний акт господарського суду.

   5.    Закінчення господарським судом провадження по справі без винесення рішення

7. Практичні завдання:

Задача 1.

В ході розгляду господарської справи суду стало відомо, що вже існує рішення третейського суду, який в межах своєї компетенції вирішив господарський спір між тими ж сторонами, про той же предмет і з тих же підстав. Які дії повинен здійснити господарський суд?

Задача 2.

Після винесення рішення по господарській справі позивачем було виявлено описку в назві відповідача. Які дії необхідно здійснити для отримання правильного судового рішення?

Література:

1.     Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 р. в редакції Закону від 01 січня 2006 р. //  

       Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № ЗО. - Ст. 141.

2.     Господарський процесуальний кодекс України (з постатейними матеріалами судової практики

       застосування процесуальних норм)  В.Е. Беляневич - К. : Юстініан, 2012. - 880 с

3.     Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 07.07.2010 р. // Урядовий кур'єр від 12.08.2010

4.     Господарське процесуальне право України: навч. посіб. / В. Л. Костюк, К. М. Біда, В. В. Бонтлаб

       [та ін.]; за заг. ред. В. Л. Костюка. - К.: Ін Юре, 2009. - 223 с.

5.      Роїна О. М. Господарський процес : Практичний посібник. – К. : Алерта ; ЦУЛ, 2013. – 192 с.

8. Короткий підсумок опрацьованого матеріалу                                     (5 хв)          9. Оголошення отриманих оцінок                                       (5 хв)

10. Оголошення про закінчення заняття

    Тема №11.  ПЕРЕГЛЯД СУДОВИХ РІШЕНЬ В АПЕЛЯЦІЙНОМУ ПОРЯДКУ.

Навчальна мета: опрацювати систему базових понять теми; сформувати та закріпити систему уявлень студентів про право апеляційного оскарження. Поняття апеляція, передумови апеляційного оскарження, подання апеляційної скарги, порядок розгляду справ у суді апеляційної інстанції, повноваження суду апеляційної інстанції. Постанова апеляційної інстанції.

Виховна мета: сприяти формуванню наукового світогляду, моральних, естетичних та інших якостей особистості, вихованню колективу в дусі поваги до закону і необхідності суворого виконання його положень.

Розвивальна мета: розвивати інтелектуальні здібності, мовлення, пам’ять, увагу, уяву, мислення, спостережливість, активність, творчість, самостійність фахівців, прищеплювати їм навички раціональних способів пізнавальної діяльності.

Обсяг навчального часу: 4години

Навчальне обладнання, ТЗН: мультимедійний проектор, комп’ютер.

Наочні засоби: електронні документи з наочними засобами навчання, схеми у рекомендованих підручниках та посібниках.

Міжпредметні та міждисциплінарні зв’язки: “Судові та правоохоронні органи України”, “Теорія держави та права”, “Конституційне право”, “Кримінальний процес”, “Цивільний процес”, “Виконавче провадження.

Навчальні питання:

1.    Право апеляційного оскарження. Поняття апеляції.

2.   Передумови апеляційного оскарження.

3.   Подання апеляційної скарги.

4.   Порядок розгляду справ у суді апеляційної інстанції.

5.   Повноваження суду апеляційної інстанції. Постанова апеляційної інстанції.

Література:

1.      Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 р. в редакції Закону від 01   січня 2006. //  

        Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № ЗО. - Ст. 141.

2.      Господарський процесуальний кодекс України (з постатейними матеріалами судової практики

        застосування процесуальних норм) В.Е. Беляневич - К. Юстініан, 2012. - 880 с

Про виконавче провадження: Закон України від 22.04.1999 р. // Відомості Верховної Ради

        України. - 1999. - № 24.- Ст. 207.

4.     Про третейські суди: Закон України від 11 травня 2004 р. // Відомості Верховної Ради України. –

       2004. - 35. - ст. 412.

5.     Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 07.07.2010 р. // Урядовий   кур'єр від 12.08.2010

       - № 148.

6.     Закон України «Про прокуратуру» від 18 липня 1996 року // ВВР. - 1996. - № 28.-ст. 121.

7.      Роїна О. М. Господарський процес : Практичний посібник. – К. : Алерта ; ЦУЛ, 2013. – 192 с.

8.      Балюк І. А. Господарське процесуальне право: Навч. посіб. - К.: КНЕУ, 2008. - 224 с.   

9.       Господарське процесуальне право України: навч. посіб. / В. Л. Костюк, К. М. Біда, В. В. Бонтлаб

         [та ін.]; за заг. ред. В. Л. Костюка. - К.: Ін Юре, 2009. - 223 с.

10.     Господарське процесуальне право України: Підручник / За ред. О. І. Харитонової. - К.: Істина,

        2008. - 360 с.

11.     Грек Б. М. Господарський процес України (у схемах). — К.: Прецедент, 2013. — 182 с.

12.    Господарське процесуальне право: Підручник / О.П.Подцерковний, О.О.Квасницька,

        Т.В.Степанова та ін., За ред. О.П.Подцерковного, М.Ю.Картузова. - Х.: Одіссей, 2012. – 400 с.

                                                                        ХІД ЗАНЯТТЯ:

1. Привітання                              (2 хв)

2. Перевірка наявності студентів на занятті                       (3 хв)

3. Визначення теми семінарського заняття та основних питань, які виносяться на його розгляд                      (5 хв)

4. Розгляд основних питань                             (40 хв)

1.   Право апеляційного оскарження. Поняття апеляції.

2.   Передумови апеляційного оскарження.

3.   Подання апеляційної скарги.

4.   Порядок розгляду справ у суді апеляційної інстанції.

5.   Повноваження суду апеляційної інстанції. Постанова апеляційної інстанції.

5. Теми рефератів:

   1.    Порядок подання апеляційної скарги як підстава порушення апеляційного провадження в  

           господарському процесі.

   2.    Розгляд апеляційної скарги у господарському процесі – процес перевірки законості і  

          обґрунтованості судового рішення.

6. Практичні завдання:

        Задача 1. 15 липня 2013р. банк звернувся до місцевого господарського суду із позовом про стягнення з ВАТ 65000 грн заборгованості за кредитним договором. Господарський суд позовні вимоги задовольнив, мотивуючи своє рішення тим, що між позивачем і відповідачем був укладений кредитний договорів від 10 липня 2013 р. і відповідач не виконав своїх зобов’язань за договором : не повернув кредит до 10 липня 2013 р.

         Рішення місцевого суду за апеляційною скаргою відповідача було переглянуто апеляційним господарським судом, який його скасував і прийняв нове рішення, яким у задоволенні позовних вимог відмовив. При цьому апеляційний суд виходив з того, що сторонами 10 липня 2013 р. було підписана додаткова угода до кредитного договору від 10 липня 2013 р. за якою дату погашення кредиту було перенесено на 30 вересня 2013 р. Ця угода судом першої інстанції не розглядалась і як доказ буд - якої оцінки не отримала    

       Чи має право апеляційний господарський суд дослідити нові докази і ґрунтуючись на них прийняти нове рішення ? Який порядок подання апеляційної скарги та доказів до апеляційного суду?

        Задача 2. Апеляційний господарський суд повернув позивачу апеляційну скаргу про перегляд рішення у справі про розірвання договору оренди на тій підставі, що апеляційна скарга була надіслана апеляційному суду позивачем поштою і до апеляційної скарги не були додані документи, що підтверджують сплату державного мита.

       Чи законі дії суду ? Чи може позивач оскаржити ухвалу про повернення апеляційної скарги і до якого суду?

Задача 3.

У першій інстанції позов було задоволено господарським судом в повному обсязі. Проте через помилку пошти рішення було отримано відповідачем через 2 місяці після його винесення.

Які додаткові дії у звʼязку з вищевказаним повинен здійснити відповідач при поданні апеляційної скарги?

Задача 4.

Господарський суд Івано-Франківської області рішенням від 8 серпня 2013 р. відмовив у задоволенні позову про визнання недійсним договору поставки від 21 червня 2013 р. Позивач 17 серпня 2013 р. подав апеляційну скаргу до Івано-Франківського апеляційного господарського суду. Однак 20 серпня 2013 р. позивач отримав листа про неприйняття апеляційної скарги.

Які дії повинен здійснити позивач для поновлення своїх прав?

Література:

1.     Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 р. в редакції Закону від 01 січня 2006 р. //  

       Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № ЗО. - Ст. 141.

2.     Господарський процесуальний кодекс України (з постатейними матеріалами судової практики

       застосування процесуальних норм)  В.Е. Беляневич - К. : Юстініан, 2012. - 880 с

3.     Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 07.07.2010 р. // Урядовий кур'єр від 12.08.2010

4.     Господарське процесуальне право України: навч. посіб. / В. Л. Костюк, К. М. Біда, В. В. Бонтлаб

       [та ін.]; за заг. ред. В. Л. Костюка. - К.: Ін Юре, 2009. - 223 с.

5.      Роїна О. М. Господарський процес : Практичний посібник. – К. : Алерта ; ЦУЛ, 2013. – 192 с.

7. Короткий підсумок опрацьованого матеріалу                                     (5 хв)          8. Оголошення отриманих оцінок                                       (5 хв)

9. Оголошення про закінчення заняття

           

    Тема №12.  ПЕРЕГЛЯД СУДОВИХ РІШЕНЬ У КАСАЦІЙНОМУ ПОРЯДКУ.

ПЕРЕГЛЯД СУДОВИХ РІШЕНЬ ВЕРХОВНИМ СУДОМ УКРАЇНИ.                                                                 

Навчальна мета: опрацювати систему базових понять теми; сформувати та закріпити систему уявлень студентів про право касаційного оскарження. Спільні риси та відмінності апеляційного та касаційного оскарження.. Підстави та умови повернення касаційної скарги. Порядок розгляду касаційної скарги. Стадії розгляду касаційної скарги. Результати розгляду касаційної скарги. Підстави для звернення з заявою до Верховного Суду України.  Порядок прийняття Верховним Судом України заяви.Особливості перегляду судових актів Верховним Судом України.Повноваження Верховного Суду України при перегляді судових актів.

Виховна мета: сприяти формуванню наукового світогляду, моральних, естетичних та інших якостей особистості, вихованню колективу в дусі поваги до закону і необхідності суворого виконання його положень.

Розвивальна мета: розвивати інтелектуальні здібності, мовлення, пам’ять, увагу, уяву, мислення, спостережливість, активність, творчість, самостійність фахівців, прищеплювати їм навички раціональних способів пізнавальної діяльності.

Обсяг навчального часу: 2 години

Навчальне обладнання, ТЗН: мультимедійний проектор, комп’ютер.

Наочні засоби: електронні документи з наочними засобами навчання, схеми у рекомендованих підручниках та посібниках.

Міжпредметні та міждисциплінарні зв’язки: “Судові та правоохоронні органи України”, “Теорія держави та права”, “Конституційне право”, “Кримінальний процес”, “Цивільний процес”, “Виконавче провадження.

Навчальні питання:

Підстави, порядок і строки подання касаційної скарги.Зміст касаційної скарги.

Порядок та межі перегляду справи у касаційній інстанції.Повноваження касаційної інстанції.

Підстави для звернення з заявою до Верховного Суду України.Порядок прийняття Верховним Судом України заяви.

4   Особливості перегляду судових актів Верховним Судом України.

Література:

1.      Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 р. в редакції Закону від 01   січня 2006. //  

        Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № ЗО. - Ст. 141.

2.      Господарський процесуальний кодекс України (з постатейними матеріалами судової практики

        застосування процесуальних норм) В.Е. Беляневич - К. Юстініан, 2012. - 880 с

Про виконавче провадження: Закон України від 22.04.1999 р. // Відомості Верховної Ради

        України. - 1999. - № 24.- Ст. 207.

4.     Про третейські суди: Закон України від 11 травня 2004 р. // Відомості Верховної Ради України. –

       2004. - 35. - ст. 412.

5.     Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 07.07.2010 р. // Урядовий   кур'єр від 12.08.2010

       - № 148.

6.     Закон України «Про прокуратуру» від 18 липня 1996 року // ВВР. - 1996. - № 28.-ст. 121.

7.      Роїна О. М. Господарський процес : Практичний посібник. – К. : Алерта ; ЦУЛ, 2013. – 192 с.

8.      Балюк І. А. Господарське процесуальне право: Навч. посіб. - К.: КНЕУ, 2008. - 224 с.   

9.       Господарське процесуальне право України: навч. посіб. / В. Л. Костюк, К. М. Біда, В. В. Бонтлаб

         [та ін.]; за заг. ред. В. Л. Костюка. - К.: Ін Юре, 2009. - 223 с.

10.     Господарське процесуальне право України: Підручник / За ред. О. І. Харитонової. - К.: Істина,

        2008. - 360 с.

11.     Грек Б. М. Господарський процес України (у схемах). — К.: Прецедент, 2013. — 182 с.

12.    Господарське процесуальне право: Підручник / О.П.Подцерковний, О.О.Квасницька,

        Т.В.Степанова та ін., За ред. О.П.Подцерковного, М.Ю.Картузова. - Х.: Одіссей, 2012. – 400 с.

                                                                        ХІД ЗАНЯТТЯ:

1. Привітання                              (2 хв)

2. Перевірка наявності студентів на занятті                       (3 хв)

3. Визначення теми семінарського заняття та основних питань, які виносяться на його розгляд                      (5 хв)

4. Розгляд основних питань                             (40 хв)

1. Підстави, порядок і строки подання касаційної скарги.Зміст касаційної скарги.

2. Порядок та межі перегляду справи у касаційній інстанції.Повноваження касаційної інстанції.

3 Підстави для звернення з заявою до Верховного Суду України.Порядок прийняття Верховним Судом України заяви.

4   Особливості перегляду судових актів Верховним Судом України.

5. Теми рефератів:

   1.    Порядок подання касаційної скарги як підстава порушення касаційного провадження в  

           господарському процесі.

   2.    Повноваження Верховного Суду України при перегляді судових актів.

   3.    Відстрочка або розстрочка виконання постанови касаційної інстанції.

6. Практичні завдання:

Задача 1.

При поданні касаційної скарги скаржник одночасно клопотався про проведення додаткової експертизи, обгрунтовуючи це тим, що місцевий та апеляційний господарські суди при розгляді справи відмовляли йому в даному клопотанні, проте проведення такої експертизи має важливе доказове значення.

Чи може господарський суд касаційної інстанції задовольнити це клопотання скаржника?

Задача 2.

25 травня 2012 р. прокурор Житомирської області подав касаційну скаргу на постанову Рівненського апеляційного господарського суду від 3 травня 2011 р. щодо стягнення боргу та штрафних санкцій у розмірі 22457,15 грн. з Житомирскої міської ради за договором поставки від 1 грудня 2010 р. Разом з касаційною скаргою було подано клопотання щодо поновлення строку через поважні причини. Проте ВГСУ не поновив строк для звернення. Які необхідно було вказати поважні причини для поновлення строку у даному випадку?

Задача 3.

До ВСУ через ВГСУ подано заяву про перегляд постанови ВГСУ у звʼязку з неправильним застосуванням матеріального та процесуального права. Які наслідки потягне подання даної заяви?

Література:

1.     Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 р. в редакції Закону від 01 січня 2006 р. //  

       Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № ЗО. - Ст. 141.

2.     Господарський процесуальний кодекс України (з постатейними матеріалами судової практики

       застосування процесуальних норм)  В.Е. Беляневич - К. : Юстініан, 2012. - 880 с

3.     Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 07.07.2010 р. // Урядовий кур'єр від 12.08.2010

4.     Господарське процесуальне право України: навч. посіб. / В. Л. Костюк, К. М. Біда, В. В. Бонтлаб

       [та ін.]; за заг. ред. В. Л. Костюка. - К.: Ін Юре, 2009. - 223 с.

5.      Роїна О. М. Господарський процес : Практичний посібник. – К. : Алерта ; ЦУЛ, 2013. – 192 с.

7. Короткий підсумок опрацьованого матеріалу                                     (5 хв)          8. Оголошення отриманих оцінок                                       (5 хв)

9. Оголошення про закінчення заняття

                Тема №13.  ВИРІШЕННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ СПОРІВ ТРЕТЕЙСЬКИМИ СУДАМИ.

Навчальна мета: опрацювати систему базових понять теми; сформувати та закріпити систему уявлень студентів про право розгляду справ третейськими судами. правові засади діяльності третейських судів. Повноваження третейського суду щодо вирішення господарських спорів. Порядок та правові наслідки вирішення господарського спору третейським судом. Договірне застереження щодо арбітражного розгляду справи. Рішення третейського суду та його правові наслідки. Оскарження рішення третейського.

Виховна мета: сприяти формуванню наукового світогляду, моральних, естетичних та інших якостей особистості, вихованню колективу в дусі поваги до закону і необхідності суворого виконання його положень.

Розвивальна мета: розвивати інтелектуальні здібності, мовлення, пам’ять, увагу, уяву, мислення, спостережливість, активність, творчість, самостійність фахівців, прищеплювати їм навички раціональних способів пізнавальної діяльності.

Обсяг навчального часу: 2 години

Навчальне обладнання, ТЗН: мультимедійний проектор, комп’ютер.

Наочні засоби: електронні документи з наочними засобами навчання, схеми у рекомендованих підручниках та посібниках.

Міжпредметні та міждисциплінарні зв’язки: “Судові та правоохоронні органи України”, “Теорія держави та права”, “Конституційне право”, “Кримінальний процес”, “Цивільний процес”, “Виконавче провадження.

Навчальні питання:

1. Законодавче врегулювання третейського розгляду справ в Україні Поняття, мета та правові засади діяльності третейських судів.

2. Повноваження третейського суду щодо вирішення господарських спорів. Порядок та правові наслідки вирішення господарського спору третейським судом.

3. Договірне застереження щодо арбітражного розгляду справи.

4. Рішення третейського суду та його правові наслідки. Оскарження рішення третейського суду.

Література:

1.      Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 р. в редакції Закону від 01   січня 2006. //  

        Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № ЗО. - Ст. 141.

2.      Господарський процесуальний кодекс України (з постатейними матеріалами судової практики

        застосування процесуальних норм) В.Е. Беляневич - К. Юстініан, 2012. - 880 с

Про виконавче провадження: Закон України від 22.04.1999 р. // Відомості Верховної Ради

        України. - 1999. - № 24.- Ст. 207.

4.     Про третейські суди: Закон України від 11 травня 2004 р. // Відомості Верховної Ради України. –

       2004. - 35. - ст. 412.

5.     Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 07.07.2010 р. // Урядовий   кур'єр від 12.08.2010

       - № 148.

6.     Закон України «Про прокуратуру» від 18 липня 1996 року // ВВР. - 1996. - № 28.-ст. 121.

7.      Роїна О. М. Господарський процес : Практичний посібник. – К. : Алерта ; ЦУЛ, 2013. – 192 с.

8.      Балюк І. А. Господарське процесуальне право: Навч. посіб. - К.: КНЕУ, 2008. - 224 с.   

9.       Господарське процесуальне право України: навч. посіб. / В. Л. Костюк, К. М. Біда, В. В. Бонтлаб

         [та ін.]; за заг. ред. В. Л. Костюка. - К.: Ін Юре, 2009. - 223 с.

10.     Господарське процесуальне право України: Підручник / За ред. О. І. Харитонової. - К.: Істина,

        2008. - 360 с.

11.     Грек Б. М. Господарський процес України (у схемах). — К.: Прецедент, 2013. — 182 с.

12.    Господарське процесуальне право: Підручник / О.П.Подцерковний, О.О.Квасницька,

        Т.В.Степанова та ін., За ред. О.П.Подцерковного, М.Ю.Картузова. - Х.: Одіссей, 2012. – 400 с.

13. Степанова Т.В. Хозяйственный процесс в схемах: Учеб.пособие.- Одесса: «Атлант», 2012.- 146 с.

14. Арбитражный процесс: Учебное пособие. / Д.Притыка, Н.Титов и др. – Х.: «Консум», 2000.

15  Арбитражный процесс / Под ред. Яркова В.В. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Инфотропик Медиа, 2010. - 880 с.

ХІД ЗАНЯТТЯ:

1. Привітання           (2 хв)

2. Перевірка наявності студентів на занятті                       (3 хв)

3. Визначення теми семінарського заняття та основних питань, які виносяться на його розгляд                      (5 хв)

4. Розгляд основних питань                             (40 хв)

1. Законодавче врегулювання третейського розгляду справ в Україні Поняття, мета та правові засади діяльності третейських судів.

2. Повноваження третейського суду щодо вирішення господарських спорів. Порядок та правові наслідки вирішення господарського спору третейським судом.

3. Договірне застереження щодо арбітражного розгляду справи.

4. Рішення третейського суду та його правові наслідки. Оскарження рішення третейського суду.

5. Теми рефератів:

Правовий статус Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України.

Правовий статус Морської арбітражної комісії при Торгово-промисловій палаті України.

Правовий статус разових третейських судів.

Відмінні риси розгляду справ та виконання рішень разовими третейськими судами та МКАС при ТПП України.

6. Практичні завдання:

Задача 1

ПП «Аура» та ПП «Іверс» уклали третейську угоду про передачу всіх справ, що виникають між ними, до відома Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України.

12 липня 2012 р. ПП «Аура» звернулось до МКАС з позовом про визнання ПП «Іверс» банкрутом.

Які наслідки породжує подання даної позовної заяви?

Задача 2.

ПП «Аура» та ПП «Іверс» уклали третейську угоду про передачу всіх справ, що виникають між ними, до відома третейського судді ad hoc В.В.Вайсмана, що мешкає за адресою: м.Одеса, вул.Велика Арнаутська, 184а.

12 липня 2012 р. ПП «Аура» звернулось до третейського судді ad hoc В.В.Вайсмана з позовом про стягнення основного боргу та штрафних санкцій з ПП «Іверс» у звʼязку з систематичним невиконання останнім умов договору № 3 від 03.03.2012 р. Проте після звернення виявилося, що громадянин В.В.Вайсман помер 5 липня 2012 р.

Які наслідки породжує подання даної позовної заяви?

Література:

1. Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 р. в редакції Закону від 01 січня 2006 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № ЗО. - Ст. 141.

2. Господарський процесуальний кодекс України (з постатейними матеріалами судової практики застосування процесуальних норм)  В.Е. Беляневич - К. : Юстініан, 2012. - 880 с

3. Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 07.07.2010 р. // Урядовий кур'єр від 12.08.2010

4. Господарське процесуальне право України: навч. посіб. / В. Л. Костюк, К. М. Біда, В. В. Бонтлаб [та ін.]; за заг. ред. В. Л. Костюка. - К.: Ін Юре, 2009. - 223 с.

5. Роїна О. М. Господарський процес : Практичний посібник. – К. : Алерта ; ЦУЛ, 2013. – 192 с.

7. Короткий підсумок опрацьованого матеріалу    (5 хв)

8. Оголошення отриманих оцінок      (5 хв)

9. Оголошення про закінчення заняття

Тема №14. ПЕРЕГЛЯД  РІШЕННЬ, УХВАЛ, ПОСТАНОВ ГОСПОДАРСЬКОГО СУДУ ЗА НОВОВИЯВЛЕНИМИ ОБСТАВИНАМИ. ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ЗА УЧАСТЮ ІНОЗЕМНИХ ПІДПРИЄМСТВ І ОРГАНІЗАЦІЙ.

Навчальна мета: опрацювати систему базових понять теми; сформувати та закріпити систему уявлень студентів про право сутність нововиявлених обставин та підстави перегляду судового рішення. Порядок, мета, умови та строк подання заяви (внесення подання) про перегляд судового рішення. Особливості перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами. Перегляд рішення, ухвали, постанови господарського суду за винятковими обставинами: поняття, підстави та умови застосування. Іноземці у господарському судочинстві: підстави звернення, права та обов‘язки.

Виховна мета: сприяти формуванню наукового світогляду, моральних, естетичних та інших якостей особистості, вихованню колективу в дусі поваги до закону і необхідності суворого виконання його положень.

Розвивальна мета: розвивати інтелектуальні здібності, мовлення, пам’ять, увагу, уяву, мислення, спостережливість, активність, творчість, самостійність фахівців, прищеплювати їм навички раціональних способів пізнавальної діяльності.

Обсяг навчального часу: 10 години самостійної роботи

Навчальне обладнання, ТЗН: мультимедійний проектор, комп’ютер.

Наочні засоби: електронні документи з наочними засобами навчання, схеми у рекомендованих підручниках та посібниках.

Міжпредметні та міждисциплінарні зв’язки: “Судові та правоохоронні органи України”, “Теорія держави та права”, “Конституційне право”, “Кримінальний процес”, “Цивільний процес”, “Виконавче провадження.

Навчальні питання:

1.  Поняття та юридична сутність нововиявлених обставин та підстави перегляду судового рішення.

2. Порядок, мета, умови та строк подання заяви (внесення подання) про перегляд судового рішення. Особливості перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами.

3.Перегляд рішення, ухвали, постанови господарського суду за винятковими обставинами: поняття, підстави та умови застосування.

4. Іноземці у господарському судочинстві: підстави звернення, права та обов‘язки.

Теми рефератів:

Порядок перегляду господарським судом заяв про перегляд судових актів за нововиявленими обставинами.

Особливості перегляду судових актів за нововиявленими обставинами.

Практичні завдання:

Задача

27 квітня 2013 р. позивач по справі №*** подав заяву про перегляд рішення господарського суду Житомирської області за нововиявленими обставинами. Зазначена справа щодо стягнення основного боргу та штрафних санкцій розглядалася раніше, і 18 вересня 2012 р. позовні вимоги були задоволені в повному обсязі.

В обгрунтування своєї позиції позивач додав до заяви про перегляд за нововиявленими обставинами уточнений розрахунок боргу відповідача станом на день подання заяви про перегляд.

Які наслідки потягне подання даної заяви?

Література:

1. Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 р. в редакції Закону від 01   січня 2006. // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № ЗО. - Ст. 141.

2. Господарський процесуальний кодекс України (з постатейними матеріалами судової практики застосування процесуальних норм) В.Е. Беляневич - К. Юстініан, 2012. - 880 с

3. Про виконавче провадження: Закон України від 22.04.1999 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1999. - № 24.- Ст. 207.

4. Про третейські суди: Закон України від 11 травня 2004 р. // Відомості Верховної Ради України. –  2004. - 35. - ст. 412.

5. Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 07.07.2010 р. // Урядовий   кур'єр від 12.08.2010 - № 148.

6. Закон України «Про прокуратуру» від 18 липня 1996 року // ВВР. - 1996. - № 28.-ст. 121.

7. Роїна О. М. Господарський процес : Практичний посібник. – К. : Алерта ; ЦУЛ, 2013. – 192 с.

8. Балюк І. А. Господарське процесуальне право: Навч. посіб. - К.: КНЕУ, 2008. - 224 с.

9. Господарське процесуальне право України: навч. посіб. / В. Л. Костюк, К. М. Біда, В. В. Бонтлаб

10. Господарський процесуальний кодекс України: Закон України від 06.11.1991 р. // http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1798-12

11. Про деякі питання практики застосування розділу XII-2 Господарського процесуального кодексу України: Постанова Вищого господарського суду України  від 11.10.2010 р. № 2 // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0002600-10

12. Про деякі питання практики перегляду рішень, ухвал, постанов за нововиявленими обставинами: Постанова Пленуму ВГСУ від 26.12.2011 р. № 17 // http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0017600-11

13. Про постанови Верховного Суду України, прийняті за результатами перегляду судових рішень господарських судів: Інформаційний лист ВГСУ від 15.03.2011 р. № 01-06/249 // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v_249600-11

14. Абрамов Н.А. Обновленный хозяйственный процесс: Курс лекций. - Х., 2012. – 192 с.

15. Господарське процесуальне право: Підручник / О.П. Подцерковний, О. О. Квасніцька, Т. В. Степанова та ін.; за ред. О. П. Подцерковного, М. Ю. Картузова. – Х.:Одіссей, 2011. – 400 с.

16. Науково-практичний коментар до Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» / За ред. О.І. Харитонової. – Х.: Одіссей, 2008. – 336 с.

17. Степанова Т.В. Хозяйственный процесс в схемах: Учеб.пособие.- Одесса: «Атлант», 2012.- 146 с.

18. 18. Тітов М.І. Банкрутство: матеріально-правові та процесуальні аспекти. – Х.: Консум, 1997. – 192 с.

19. Удовиченко А. Арбитражный управляющий назначается исключительно судом! // Юридическая практика.- № 19 (385), от 10 мая 2005 г.- С. 19. [та ін.]; за заг. ред. В. Л. Костюка. - К.: Ін Юре, 2009. - 223 с.

20. Господарське процесуальне право України: Підручник / За ред. О. І. Харитонової. - К.: Істина, 2008. - 360 с.

21. Грек Б. М. Господарський процес України (у схемах). — К.: Прецедент, 2013. — 182 с.

22. Господарське процесуальне право: Підручник / О.П.Подцерковний, О.О.Квасницька,

23. Т.В.Степанова та ін., За ред. О.П.Подцерковного, М.Ю.Картузова. - Х.: Одіссей, 2012. – 400 с.

Тема №15. Провадження у справах про банкрутство.

Навчальна мета: опрацювати систему базових понять теми; сформувати та закріпити систему уявлень студентів про

Виховна мета: сприяти формуванню наукового світогляду, моральних, естетичних та інших якостей особистості, вихованню колективу в дусі поваги до закону і необхідності суворого виконання його положень.

Розвивальна мета: розвивати інтелектуальні здібності, мовлення, пам’ять, увагу, уяву, мислення, спостережливість, активність, творчість, самостійність фахівців, прищеплювати їм навички раціональних способів пізнавальної діяльності.

Обсяг навчального часу:10 годин самостійної роботи.

Навчальне обладнання, ТЗН: мультимедійний проектор, комп’ютер.

Наочні засоби: електронні документи з наочними засобами навчання, схеми у рекомендованих підручниках та посібниках.

Міжпредметні та міждисциплінарні зв’язки: “Судові та правоохоронні органи України”, “Теорія держави та права”, “Конституційне право”, “Кримінальний процес”, “Цивільний процес”, “Виконавче провадження”.

САМОСТІЙНЕ ОПРАЦЮВАННЯ.

Навчальні питання:

Поняття банкрутства. Відмінні риси від наплатоспроможності.

Учасники провадження у справах про банкрутство.

Відмінні риси заявника і кредитора.

Стадії провадження про банкрутство.

Характеристика мораторію на задоволення вимог кредиторів.

Мирова угода як одна з форм закінчення справ про банкрутство.

Санація як одна з форм закінчення справ про банкрутство.

Ліквідація як одна з форм закінчення справ про банкрутство.

Особливості розгляду господарськими судами справ про банкрутство.

Практичні завдання:

Задача 1.

Господарським судом Автономної Республіки Крим ухвалою від 26.03.2012 р. порушено провадження у справі № 5002-16/923-2012 про банкрутство «Публічного акціонерного товариства «Лаванда» (98100, м. Феодосія, вул. Бойова, 14, ідентифікаційний номер `00307371`, п/р 2600301800149 у Сімферопольської філії ТОВ "Український промисловий банк", МФО 384867).

Зазначену інформацію було опубліковано 22 червня 2012 р. в офіційному друкованому органі – газеті «Голос України» № 114 (5364). http://www.infoboro.com.ua/Bankrut/2012/2012062219423g.html

02 серпня 2012 р. до господарського суду подано заяву кредитора – Приватного підприємства «Омекс».

Які наслідки породжує подання даної заяви?

Задача 2.

17 січня 2012 р. по справі №*** господарським судом Кіровоградської області було затверджено план санації Публічного акціонерного товариства «Тікерз». Проте станом на серпень 2012 р. виконання плану санації було систематично та неодноразово порушено.

Проконсультуйте директора кредитора ПАТ «Тікерс» – Комунального підприємства «Веста» – щодо його прав та можливостей у даній ситуації.

Джерела, рекомендовані до заняття:

Нормативні акти

1. Господарський процесуальний кодекс України: Закон України від 06.11.1991 р. // http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1798-12

2. Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його бункрутом: Закон України від 14.05.1992 р. в редакції Закону України від 30.06.1999 р. // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2343-12

3. Про деякі питання практики розгляду справ про банкрутство: Лист Вищого господарського суду України від 25.03.2002 р. № 01-8/339 // http://zakon2.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=v_339600-02 

4. Про порядок порушення справ про банкрутство за заявами органів державної податкової служби: Роз'яснення Вищого господарського суду від 21.08.2001 р. № 02-5/926 // http://zakon2.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=v_926600-01 

5. Про практику Верховного Суду України у справах про банкрутство: Інформаційний Лист вищого господарського суду України від 16.05.2003 р. № 01-8/525 // http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/v_525600-03

6. Про судову практику в справах про банкрутство: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 18.12.2009 р. № 15 // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0015700-09

Спеціальна література

1. Абрамов Н.А. Обновленный хозяйственный процесс: Курс лекций. - Х., 2012. – 192 с.

2. Господарське процесуальне право: Підручник / О.П. Подцерковний, О. О. Квасніцька, Т. В. Степанова та ін.; за ред. О. П. Подцерковного, М. Ю. Картузова. – Х.:Одіссей, 2011. – 400 с.

3. Науково-практичний коментар до Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» / За ред. О.І. Харитонової. – Х.: Одіссей, 2008. – 336 с.

4. Степанова Т.В. Хозяйственный процесс в схемах: Учеб.пособие.- Одесса: «Атлант», 2012.- 146 с.

5. Барбашова Н. Проблеми мирової угоди у процедурі банкрутства // Підприємництво, господарство і право. – 2006. - № 7. – С. 102 - 106.

6. Васильев С.В. Хозяйственный процесс: Учеб.пособие.- Х.: Эспада, 2006.- 200 с.

7. Вечірко І. Господарський суд як субєкт процесуальних правовідносин у провадженні у справах про банкрутство // Підприємництво, господарство і право.- 2008.- № 6.- С. 21-24.

8. Джунь В.В. Інститут неспроможності: світовий досвід розвитку і особливості становлення в Україні: Монографія. – Видання друге, виправлене і доповнене. – К.: Юридическая практика, 2006. – 384 с.

9. Ковтун Л. Реформа банкротства: pro & contra // Юридическая практика.- №631 (4) от 26.01.2010 г.

10. Малюська Д. Роль комитета кредиторов // Юридическая практика.- № 5 (371), от 1 февраля 2005 г.- С. 1, 16.

11 Поляков Б. Мораторий в процедуре банкротства на Украине // Юридическая практика.- № 15 (381), от 12 апреля 2005 г.- С. 1, 12-13.

12. Поляков Б.М. Коментар судової практики Верховного суду України у справах про банкрутство. – К: Логос, 2008. – 488 с.

13. Поляков Б.М. Право несостоятельности (банкротства) в Украине. – К.: Видавничій дім «Ін Юре», 2003. – 440 с.

14. Поляков Б.М. Право неспроможності (банкрутства) в Україні: Підручник. – К.: Ін Юре, 2011. – 569 с.

15. Радзивилюк В. Деякі судові процедури банкрутства (розпорядження майном боржника та санація) проблеми вдосконалення // Підприємництво. господарство і право. – 2000. - № 12. – С. 7-9.

16. Святогор О. Застосування мирової угоди в господарському процесі та виконавчому провадженні: окремі аспекти // Право України.- 2003.- № 1.- С. 78-83.

17. Степанов А.А. Предупреждение банкротства в рамках производства по делу о банкротстве: теория и практика : Монография. – К.: КНТ, 2008 – 312 с.

18. Тітов М.І. Банкрутство: матеріально-правові та процесуальні аспекти. – Х.: Консум, 1997. – 192 с.

19. Удовиченко А. Арбитражный управляющий назначается исключительно судом! // Юридическая практика.- № 19 (385), от 10 мая 2005 г.- С. 19.

Тема №16. Виконання рішення, ухвали, постанови господарського суду.

Навчальна мета: опрацювати систему базових понять теми; сформувати та закріпити систему уявлень студентів про види виконавчого провадження щодо рішень господарського суду. Способи виконання судових рішень. Розстрочка та відстрочка виконання рішень господарського суду. Наказ господарського суду (поняття і зміст) і порядок його виконання. Порядок відновлення наказу у разі його втрати.Поворот виконання судового акту.

Виховна мета: сприяти формуванню наукового світогляду, моральних, естетичних та інших якостей особистості, вихованню колективу в дусі поваги до закону і необхідності суворого виконання його положень.

Розвивальна мета: розвивати інтелектуальні здібності, мовлення, пам’ять, увагу, уяву, мислення, спостережливість, активність, творчість, самостійність фахівців, прищеплювати їм навички раціональних способів пізнавальної діяльності.

Обсяг навчального часу: 2 години

Навчальне обладнання, ТЗН: мультимедійний проектор, комп’ютер.

Наочні засоби: електронні документи з наочними засобами навчання, схеми у рекомендованих підручниках та посібниках.

Міжпредметні та міждисциплінарні зв’язки: “Судові та правоохоронні органи України”, “Теорія держави та права”, “Конституційне право”, “Кримінальний процес”, “Цивільний процес”, “Виконавче провадження”.

Навчальні питання:

1. Загальна характеристика та правова природа інституту виконання судових рішень. Поняття та мета.

2. Виконавче провадження: поняття, тлумачення, підстави та правова природа.

3. Поняття та правовий статус стягувача та боржника. Види виконавчого провадження щодо рішень господарського суду.

4. Способи виконання судових рішень. Розстрочка та відстрочка виконання рішень господарського суду.

5. Наказ господарського суду (поняття і зміст) і порядок його виконання. Порядок відновлення наказу у разі його втрати.

Література:

1. Конституція України // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр

2. Господарський процесуальний кодекс України: Закон України від 06.11.1991 р. // http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1798-12

3. Про виконавче провадження: Закон України від 22.04.1999 р. // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/606-14

4. Про внесення змін та доповнень до деяких роз'яснень президії Вищого арбітражного суду України і роз'яснень та рекомендацій президії Вищого господарського суду України і про визнання таким, що втратило чинність, роз'яснення президії Вищого арбітражного суду України: Рекомендації Президії Вищого господарського суду України від 31.05.2007 р. № 04-5/103 // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v5_10600-07

5. Про практику розгляду судами скарг на рішення, дії або бездіяльність органів і посадових осіб державної виконавчої служби та звернень учасників виконавчого провадження: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26.12.2003 р. № 14 // http://zakon2.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=v0014700-03

6. Про деякі питання практики виконання рішень, ухвал, постанов господарських судів України: Роз'яснення Вищого господарського суду України від 28.03.2002 р. № 04-5/365 // http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v_365600-02

7. Конвенція про визнання та виконання іноземних арбітражних рішень (Нью-Йорк, 1958 р.): Ратифікована 1960 р. // http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_070

8. Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 07.07.2010 р. № 2453-VI // http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2453-17

9.   Про судове рішення: Постанова Пленуму ВГСУ від 23.03.2012 р. № 6 // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0006600-12

Спеціальна література

1. Абрамов Н.А. Обновленный хозяйственный процесс: Курс лекций. - Х., 2012. – 192с.

2. Беляневич В.Е. Господарський процесуальний кодекс України: Наук.-практ. комент.- Видання третє.- К.: «Юстініан», 2011.- 1160 с.

3. Господарське процесуальне право: Підручник / О.П. Подцерковний, О. О. Квасніцька, Т. В. Степанова та ін.; за ред. О. П. Подцерковного, М. Ю. Картузова. – Х.:Одіссей, 2011. – 400 с.

4. Степанова Т.В. Хозяйственный процесс в схемах: Учеб.пособие.- Одесса: «Атлант», 2012.- 146 с.

5. Арбитражный процесс: Учебное пособие / Д.Притыка, Н.Титов и др. – Х.: «Консум», 2000.

6. Арбитражный процесс / Под ред. Яркова В.В. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Инфотропик Медиа, 2010. - 880 с.

7. Арбітражне судочинство в Україні: правові засади та практика ВАСУ // За ред. Д.М.Притики. К., ІнЮре, 1998, 1152 с.

8. Васильев С.В. Хозяйственный процесс: Учеб.пособие.- Х.: Эспада, 2006.- 200 с.

9. Матюхин В. Кто и когда должен выдать приказ? // Юридическая практика.- № 10 (376), от 8 марта 2005 г.- С. 16-17.

10. От неприятия к исполнению // Юридическая практика.- №664 (37) от 14.09.2010 г.

11. Притика Д.М., Тітов М.І., Гайворонський В.М. Господарський процесуальний кодекс України: Наук.-практ. коментар. – Х.: Консум, 2003. – 320 с.

12. Святогор О. Застосування мирової угоди в господарському процесі та виконавчому провадженні: окремі аспекти // Право України.- 2003.- № 1.- С. 78-83.

13. Сколота П. Исполнение в процедуре банкротства // Юридическая практика.- № 10 (376), от 8 марта 2005 г.- С. 19.

14. Справочник по арбитражному процессу / Под общ. ред. В.В. Антонова.- Новосибирск: ТОО «ЮКЭА», НПК «Модус», 1997.- С. 45-46.

15. Степанова Т.В. Правовий статус державного виконавця за законодавством України та РФ // Правова держава.- 2011.- № 13.- С. 230-234.

16. Степанова Т.В. Щодо історичного розвитку інституту державних виконавців в Україні та реалізації контролю господарським судом за здійсненням виконавчого провадження // 200 років господарського судочинства в Україні. Сучасність і майбутнє: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. 4-5 грудня 2008 р., м. Одеса. – Одеса, 2008. – С. 348-355.

17. Судебные решения являются обязательными к исполнению на всей территории Украины // Юридическая практика.- № 10 (376), от 8 марта 2005 г.- С. 20.

18. Фурса С.Я., Щербак С.В. Виконавче провадження в Україні: Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2002. – 480 с.

19. Фурса С.Я., Щербак С.В. Законодавство України про виконавче провадження: Наук.-практ. коментар. – К.: Видавничий Дім „Ін Юре”, 2004. – 976 с.

ХІД ЗАНЯТТЯ:

1. Привітання                  (2 хв)

2. Перевірка наявності студентів на занятті                       (3 хв)

3. Визначення теми семінарського заняття та основних питань, які виносяться на його розгляд                                                   (5 хв)

4. Розгляд основних питань             (40 хв)

1. Виконавче провадження: поняття, тлумачення, підстави та правова природа.

2. Поняття та правовий статус стягувача та боржника. Види виконавчого провадження щодо рішень господарського суду.

3. Способи виконання судових рішень. Розстрочка та відстрочка виконання рішень господарського суду.

5. Завдання для самостійного вивчення:                                           (20 хв)

1. Порядок та строки виконання рішення, ухвали, постанови

2.  Наказ господарського суду (поняття і зміст) і порядок його виконання. Порядок відновлення наказу у разі його втрати.

3. Поворот виконання рішення, постанови.

4. Відповідальність за ухилення від виконання рішення, ухвали, постанови господарського суду.

6. Теми рефератів:

1.  Наказ господарського суду, його зміст, порядок та строки пред'явлення до виконання.

2.  Виконавче провадження як заключна стадія судового процесу.

7. Практичні завдання:

Задача 1.

Стягувач звернувся з наказом до державної виконавчої служби. Однак протягом 3 тижнів державним виконавцем не було порушено виконавче провадження та не здійснено будь-яких дій для виконання судового акта. Свою бездіяльність державний виконавець пояснював великим навантаженням на ДВС.

Які є законодавчі підставі для невідкриття виконавчого провадження та відмови у відкритті виконавчого провадження? В чому різниця між цими поняттями?

Які дії необхідно здійснити для відновлення порушених прав стягувача?

Задача 2.

Які дії необхідно здійснити стягувачу, якщо його наказ повернуто на підставі невідповідності виконавчого документа вимогам, передбаченим статтею 18 Закону «Про виконавче провадження»?

Література:

1. Конституція України // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр

2. Господарський процесуальний кодекс України: Закон України від 06.11.1991 р. // http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1798-12

3. Про виконавче провадження: Закон України від 22.04.1999 р. // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/606-14

4. Про внесення змін та доповнень до деяких роз'яснень президії Вищого арбітражного суду України і роз'яснень та рекомендацій президії Вищого господарського суду України і про визнання таким, що втратило чинність, роз'яснення президії Вищого арбітражного суду України: Рекомендації Президії Вищого господарського суду України від 31.05.2007 р. № 04-5/103 // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v5_10600-07

5.   Про практику розгляду судами скарг на рішення, дії або бездіяльність органів і посадових осіб державної виконавчої служби та звернень учасників виконавчого провадження: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26.12.2003 р. № 14 // http://zakon2.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=v0014700-03

6. Про деякі питання практики виконання рішень, ухвал, постанов господарських судів України: Роз'яснення Вищого господарського суду України від 28.03.2002 р. № 04-5/365 // http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v_365600-02

7. Конвенція про визнання та виконання іноземних арбітражних рішень (Нью-Йорк, 1958 р.): Ратифікована 1960 р. // http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_070

8. Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 07.07.2010 р. № 2453-VI // http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2453-17

9. Про судове рішення: Постанова Пленуму ВГСУ від 23.03.2012 р. № 6 // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0006600-12

Спеціальна література

1. Абрамов Н.А. Обновленный хозяйственный процесс: Курс лекций. - Х., 2012. – 192с.

2. Беляневич В.Е. Господарський процесуальний кодекс України: Наук.-практ. комент.- Видання третє.- К.: «Юстініан», 2011.- 1160 с.

3. Господарське процесуальне право: Підручник / О.П. Подцерковний, О. О. Квасніцька, Т. В. Степанова та ін.; за ред. О. П. Подцерковного, М. Ю. Картузова. – Х.:Одіссей, 2011. – 400 с.

4. Степанова Т.В. Хозяйственный процесс в схемах: Учеб.пособие.- Одесса: «Атлант», 2012.- 146 с.

5. Арбитражный процесс: Учебное пособие / Д.Притыка, Н.Титов и др. – Х.: «Консум», 2000.

6. Арбитражный процесс / Под ред. Яркова В.В. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Инфотропик Медиа, 2010. - 880 с.

7. Арбітражне судочинство в Україні: правові засади та практика ВАСУ // За ред. Д.М.Притики. К., ІнЮре, 1998, 1152 с.

8. Васильев С.В. Хозяйственный процесс: Учеб.пособие.- Х.: Эспада, 2006.- 200 с.

9. Матюхин В. Кто и когда должен выдать приказ? // Юридическая практика.- № 10 (376), от 8 марта 2005 г.- С. 16-17.

10. От неприятия к исполнению // Юридическая практика.- №664 (37) от 14.09.2010 г.

11. Притика Д.М., Тітов М.І., Гайворонський В.М. Господарський процесуальний кодекс України: Наук.-практ. коментар. – Х.: Консум, 2003. – 320 с.

12. Святогор О. Застосування мирової угоди в господарському процесі та виконавчому провадженні: окремі аспекти // Право України.- 2003.- № 1.- С. 78-83.

13. Сколота П. Исполнение в процедуре банкротства // Юридическая практика.- № 10 (376), от 8 марта 2005 г.- С. 19.

14. Справочник по арбитражному процессу / Под общ. ред. В.В. Антонова.- Новосибирск: ТОО «ЮКЭА», НПК «Модус», 1997.- С. 45-46.

15. Степанова Т.В. Правовий статус державного виконавця за законодавством України та РФ // Правова держава.- 2011.- № 13.- С. 230-234.

16. Степанова Т.В. Щодо історичного розвитку інституту державних виконавців в Україні та реалізації контролю господарським судом за здійсненням виконавчого провадження // 200 років господарського судочинства в Україні. Сучасність і майбутнє: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. 4-5 грудня 2008 р., м. Одеса. – Одеса, 2008. – С. 348-355.

17. Судебные решения являются обязательными к исполнению на всей территории Украины // Юридическая практика.- № 10 (376), от 8 марта 2005 г.- С. 20.

18. Фурса С.Я., Щербак С.В. Виконавче провадження в Україні: Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2002. – 480 с.

19. Фурса С.Я., Щербак С.В. Законодавство України про виконавче провадження: Наук.-практ. коментар. – К.: Видавничий Дім „Ін Юре”, 2004. – 976 с.

8. Короткий підсумок опрацьованого матеріалу            (5 хв)

9. Оголошення отриманих оцінок                                          (5 хв)

10. Оголошення про закінчення заняття
1.  Понятие и криминологическая характеристика общеуголовной корыстной преступности Существенные признаки
2. тематического мировоззрения
3. Робочий зошит для лекційних занять з дисципліни Основи психології та міжособове спілкування 2013 рік
4. тема завершена и в третьей хотел дать объяснения уточнения дополнения о системе
5.  Роль и причины государственного вмешательства в экономику
6. Тема- История развития оптики как составная часть научного познания окружающего мира Исполни
7. 1373 VIPПОЗИЦИИ Gtefolder обложка с отворотом
8. Новый мирРодился в Смоленской губернии на хуторе Загорье в семье деревенского кузнеца Трифона Гордеевича
9. Бежин луг Имя героя Внешность Ха
10. Дизель (Diesel), Рудольф
11. Алгоритми сортування
12. Реферат- Гениальность и помешательство
13. Тема 3.2. Организация файловых систем
14. Ценность территории для удовлетворения туристических рекреационных потребностей традиционно определяла
15. электроснабжения Р Е Ф Е Р А Т Трансформатор напряжения Выполнил-Тим
16. Лабораторная работа ’17 Изучение законов соударения шаров Цель работы- Изучение законов соударения шар.html
17.  Предмет ведения Российской Федерации [1
18. Квалификационные требования Их сравнительная оценка к персоналу в разных гостиницах
19. анализа. SWOT анализ включает в себя- исследование инфраструктуры предприятия клиентура поставщики поср
20. Поэма в камне (творчество архитектора Малахова