Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

ПДТУ повне найменування вищого навчального закладу Освітньокваліфікацій.html

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-01-17


 ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384

Форма Н-5.05

                    _МАРІУПОЛЬСЬКИЙ__КОЛЕДЖ___ДВНЗ____«ПДТУ»__

(повне найменування вищого навчального закладу)

                      

Освітньо-кваліфікаційний рівень   Молодший  спеціаліст

Напрям підготовки  6.050504  «Зварювання»

Спеціальність     5.05050401  «Зварювальне виробництво»                    Семестр    3

                                                                      

Навчальна дисципліна:           Фізика

                                           ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №  1

1.Простір і час в нерелятивістській фізиці. Кінематика матеріальної точки. Система відліку. Перетворення Галілея, їх кінематичні наслідки.

            2. Електричний струм у металі. Закон Відмана-Франца. Робота        

            виходу   електронів з металу.  

                                                                                                                                                                                                          

3.На скільки процентів зріс тиск у балоні з киснем, якщо балон було перенесено з підвалу, де була температура 7°С, в приміщення з температурою 17°С?

Затверджено на засіданні

циклової комісії  фізико-математичних  і  природничих  дисциплін

Протокол № 4  від  «13»  листопада  2012року

Голова  циклової комісії ____________________               Н.В. Карбан

                                                                                                                

Екзаменатор                      ____________________               Л.В.  Терентьєва

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384

Форма Н-5.05

                                                                                                                                                                                                              _                     ___         МАРІУПОЛЬСЬКИЙ__КОЛЕДЖ___ДВНЗ____«ПДТУ»_

(повне найменування вищого навчального закладу)

                      

Освітньо-кваліфікаційний рівень   Молодший  спеціаліст

Напрям підготовки  6.050504  «Зварювання»

Спеціальність     5.05050401  «Зварювальне виробництво»                    Семестр    3

                                                                      

Навчальна дисципліна:           Фізика

                                           ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 2

    1. Інерціальні системи відліку. Закони Ньютона, межі їх застосування.                   

     Дві основні задачі динаміки точки. Принцип причинності в класичній

     механіці. Принцип відносності Галілея.

     

     2.Електричний струм у вакуумі.

     3.Середня квадратична швидкість молекул метану (СН4) - 630 .

      Яка температура газу?   

                                                                                                                                                       

     Затверджено на засіданні

      циклової комісії  фізико-математичних  і  природничих  дисциплін

      Протокол № 4  від  «13»  листопада  2012року

     

      Голова  циклової комісії ____________________               Н.В. Карбан

                                                                                                                

      Екзаменатор                      ____________________               Л.В.  Терентьєва

             

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384

Форма Н-5.05

                    _МАРІУПОЛЬСЬКИЙ__КОЛЕДЖ___ДВНЗ____«ПДТУ»__

(повне найменування вищого навчального закладу)

                      

Освітньо-кваліфікаційний рівень   Молодший  спеціаліст

Напрям підготовки  6.050504  «Зварювання»

Спеціальність     5.05050401  «Зварювальне виробництво»                    Семестр    3

                                                                      

Навчальна дисципліна:           Фізика

                                           ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №  3

1. .Закон збереження імпульсу.

2.Електричний струм у газах. Несамостійний та самостійний газовий розряд.

3.У циліндрі під поршнем при постійній температурі знаходиться водень при температурі 23ºС. об’ємі 2 л і тиску 1,8 МПа. Знайти внутрішню енергію цього газу.

       

                                                                                                                                                                             

Затверджено на засіданні

циклової комісії  фізико-математичних  і  природничих  дисциплін

Протокол № 4  від  «13»  листопада  2012року

Голова  циклової комісії ____________________               Н.В. Карбан

                                                                                                                

Екзаменатор                      ____________________               Л.В.  Терентьєва

                                                                                                     ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384

Форма Н-5.05

                                                                                                                                                                                                              _                     ___         МАРІУПОЛЬСЬКИЙ__КОЛЕДЖ___ДВНЗ____«ПДТУ»_

(повне найменування вищого навчального закладу)

                      Освітньо-кваліфікаційний рівень   Молодший  спеціаліст

Напрям підготовки  6.050504  «Зварювання»

Спеціальність     5.05050401  «Зварювальне виробництво»                    Семестр    3

                                                                      

Навчальна дисципліна:           Фізика

                                     ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 4

           1. Рух матеріальної точки по колу. Рух точки змінної маси.       

           Основне   рівняння динаміки обертового руху.

2.Плазма  та її властивості.

      3.Куля має заряд 5х108Кл, її потенціал 20кВ. Знайти електроєм-

      ність  і радіус кулі.

     

    

     

    Затверджено на засіданні

      циклової комісії  фізико-математичних  і  природничих  дисциплін

      Протокол № 4  від  «13»  листопада  2012року

    

      Голова  циклової комісії ____________________               Н.В. Карбан

                                                                                                                

      Екзаменатор                      ____________________               Л.В.  Терентьєва

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384

Форма Н-5.05

                    _МАРІУПОЛЬСЬКИЙ__КОЛЕДЖ___ДВНЗ____«ПДТУ»__

(повне найменування вищого навчального закладу)

                      

Освітньо-кваліфікаційний рівень   Молодший  спеціаліст

Напрям підготовки  6.050504  «Зварювання»

Спеціальність     5.05050401  «Зварювальне виробництво»                    Семестр    3

                                                                      

Навчальна дисципліна:           Фізика

                                           ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №  5

1. Момент інерції, момент і кінетична енергія твердого тіла.

2. Постійне магнітне поле у вакуумі, його вихровий характер. Закон Біо-Савара-Лапласа.

3.   Обчислити молекулярну масу газу, середня квадратична швидкість молекул якого при температурі 320°К дорівнює 350м/с.

       

                                                                                                                                                                             

Затверджено на засіданні

циклової комісії  фізико-математичних  і  природничих  дисциплін

Протокол № 4  від  «13»  листопада  2012року

Голова  циклової комісії ____________________               Н.В. Карбан

                                                                                                                

Екзаменатор                      ____________________               Л.В.  Терентьєва

                                                                                                     ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384

Форма Н-5.05

                                                                                                                                                                                                              _                     ___         МАРІУПОЛЬСЬКИЙ__КОЛЕДЖ___ДВНЗ____«ПДТУ»_

(повне найменування вищого навчального закладу)

                      Освітньо-кваліфікаційний рівень   Молодший  спеціаліст

Напрям підготовки  6.050504  «Зварювання»

Спеціальність     5.05050401  «Зварювальне виробництво»                    Семестр    3

                                                                      

Навчальна дисципліна:           Фізика

                                     ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 6

    1. Робота і енергія. Закон збереження енергії.

    2.Дія магнітного поля на струм. Взаємодія струмів. Закон Ампера.

    3.Визначити напругу на клемах джерела струму з ЕРС  2В і  

     внутрішнім опором  0,8 Ом,  замкненого нікеліновим дротом

     довжиною 2,1 м  і перерізом 0,2 мм  (ρ=0,4 Ом· мм2/м). Яку по-

     тужність споживає зовнішня частина кола?

     

     Затверджено на засіданні

      циклової комісії  фізико-математичних  і  природничих  дисциплін

      Протокол № 4  від  «13»  листопада  2012року

      

      Голова  циклової комісії ____________________               Н.В. Карбан

                                                                                                                

      Екзаменатор                      ____________________               Л.В.  Терентьєва

                                                                                                     ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384

Форма Н-5.05

                    _МАРІУПОЛЬСЬКИЙ__КОЛЕДЖ___ДВНЗ____«ПДТУ»__

(повне найменування вищого навчального закладу)

                      

Освітньо-кваліфікаційний рівень   Молодший  спеціаліст

Напрям підготовки  6.050504  «Зварювання»

Спеціальність     5.05050401  «Зварювальне виробництво»                    Семестр    3

                                                                      

Навчальна дисципліна:           Фізика

                                           ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №  7

  1.  Основні положення молекулярно-кінетичної теорії (МКТ) та її експериментальні основи.

2.   Рух зарядженої частинки у магнітному та електричному полях.    Сила  Лоренцо.

3.   ЕРС акумуляторної батареї  2,4В, внутрішній опір  0,4 ()м. Визначити силу струму, якщо зовнішня частина кола споживатиме потужність 3,2Вт?

Затверджено на засіданні

циклової комісії  фізико-математичних  і  природничих  дисциплін

Протокол № 4  від  «13»  листопада  2012року

Голова  циклової комісії ____________________               Н.В. Карбан

                                                                                                                

Екзаменатор                      ____________________               Л.В.  Терентьєва

                                                                                                     ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384

Форма Н-5.05

                                                                                                                                                                                                              _                     ___         МАРІУПОЛЬСЬКИЙ__КОЛЕДЖ___ДВНЗ____«ПДТУ»_

(повне найменування вищого навчального закладу)

                      Освітньо-кваліфікаційний рівень   Молодший  спеціаліст

Напрям підготовки  6.050504  «Зварювання»

Спеціальність     5.05050401  «Зварювальне виробництво»                    Семестр    3

                                                                      

Навчальна дисципліна:           Фізика

                                     ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 8

           1.Ідеальний газ. Основне рівняння МКТ..

2. Магнітне поле в речовині. Діа-, пара- і феромагнетики та їх магнітні властивості на основі електронної теорії речовини.

3.Генератор з ЕРС 150В і внутрішнім опором  0,4 Ом живить 200 ламп з опором 320  Ом кожна. Нехтуючи опором сполучних проводів, визначити напругу на зовнішній частині кола.

     Затверджено на засіданні

      циклової комісії  фізико-математичних  і  природничих  дисциплін

      Протокол № 4  від  «13»  листопада  2012року

     

      Голова  циклової комісії ____________________               Н.В. Карбан

                                                                                                                

      Екзаменатор                      ____________________               Л.В.  Терентьєва

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384

Форма Н-5.05

                    _МАРІУПОЛЬСЬКИЙ__КОЛЕДЖ___ДВНЗ____«ПДТУ»__

(повне найменування вищого навчального закладу)

                      

Освітньо-кваліфікаційний рівень   Молодший  спеціаліст

Напрям підготовки  6.050504  «Зварювання»

Спеціальність     5.05050401  «Зварювальне виробництво»                    Семестр    3

                                                                      

Навчальна дисципліна:           Фізика

                                           ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №  9

            1. Газові закони. Рівняння стану ідеального газу.

2. Прискорювачі заряджених частинок. Ефект Холла.

3.Джерело струму з ЕРС 92 В  під єднали до кола з опором 45 Ом. Внутрішній опір джерела 1 Ом.  Знайти силу струму.

                                                                                                                                                                  

Затверджено на засіданні

циклової комісії  фізико-математичних  і  природничих  дисциплін

Протокол № 4  від  «13»  листопада  2012року

Голова  циклової комісії ____________________               Н.В. Карбан

                                                                                                                

Екзаменатор                      ____________________               Л.В.  Терентьєва

                                                                                                     ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384

Форма Н-5.05

                                                                                                                                                                                                              _                     ___         МАРІУПОЛЬСЬКИЙ__КОЛЕДЖ___ДВНЗ____«ПДТУ»_

(повне найменування вищого навчального закладу)

                      Освітньо-кваліфікаційний рівень   Молодший  спеціаліст

Напрям підготовки  6.050504  «Зварювання»

Спеціальність     5.05050401  «Зварювальне виробництво»                    Семестр    3

                                                                      

Навчальна дисципліна:           Фізика

                                     ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 10

 1. Основні поняття термодинаміки. Перший принцип  термодинаміки та його застосування.

2. Електромагнітна індукція. Закон електромагнітної індукції. Правило Ленца.

3.Конденсатор ємністю 20 мкФ заряджений до напруги 300 В. Визначити заряд конденсатора й енергію, зосереджену з ньому.

     Затверджено на засіданні

      циклової комісії  фізико-математичних  і  природничих  дисциплін

      Протокол № 4  від  «13»  листопада  2012року

     

      Голова  циклової комісії ____________________               Н.В. Карбан

                                                                                                                

      Екзаменатор                      ____________________               Л.В.  Терентьєва

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384

Форма Н-5.05

                    _МАРІУПОЛЬСЬКИЙ__КОЛЕДЖ___ДВНЗ____«ПДТУ»__

(повне найменування вищого навчального закладу)

                      

Освітньо-кваліфікаційний рівень   Молодший  спеціаліст

Напрям підготовки  6.050504  «Зварювання»

Спеціальність     5.05050401  «Зварювальне виробництво»                    Семестр    3

                                                                      

Навчальна дисципліна:           Фізика

                                           ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №  11

1. Другий і третій принципи  термодинаміки.

2. Струми Фуко та скін-ефект. Самоіндукція.

3.Визначити   швидкість   електрона,   що   пройшов прискорюючи напруг 300 В.

       

                                                                                                                                                                             

Затверджено на засіданні

циклової комісії  фізико-математичних  і  природничих  дисциплін

Протокол № 4  від  «13»  листопада  2012року

Голова  циклової комісії ____________________               Н.В. Карбан

                                                                                                                

Екзаменатор                      ____________________               Л.В.  Терентьєва

                                                                                                     ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384

Форма Н-5.05

                                                                                                                                                                                                              _                     ___         МАРІУПОЛЬСЬКИЙ__КОЛЕДЖ___ДВНЗ____«ПДТУ»_

(повне найменування вищого навчального закладу)

                      Освітньо-кваліфікаційний рівень   Молодший  спеціаліст

Напрям підготовки  6.050504  «Зварювання»

Спеціальність     5.05050401  «Зварювальне виробництво»                    Семестр    3

                                                                      

Навчальна дисципліна:           Фізика

                                     ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 12

1. Статистичне обґрунтування законів термодинаміки. Розподіли Максвелла і Больцмана. Швидкість руху молекул.

2. Електромагнітне поле. Загальні рівняння електромагнітного поля. Система рівнянь Максвелла.

3.Яка величина зовнішнього опору, якщо генератор з ЕРС  230В і внутрішнім опором 0,1 Ом передає в зовнішню частину кола напругу 220 В?

     Затверджено на засіданні

      циклової комісії  фізико-математичних  і  природничих  дисциплін

      Протокол № 4  від  «13»  листопада  2012року

      

      Голова  циклової комісії ____________________               Н.В. Карбан

                                                                                                                

      Екзаменатор                      ____________________               Л.В.  Терентьєва

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384

Форма Н-5.05

                    _МАРІУПОЛЬСЬКИЙ__КОЛЕДЖ___ДВНЗ____«ПДТУ»__

(повне найменування вищого навчального закладу)

                      

Освітньо-кваліфікаційний рівень   Молодший  спеціаліст

Напрям підготовки  6.050504  «Зварювання»

Спеціальність     5.05050401  «Зварювальне виробництво»                    Семестр    3

                                                                      

Навчальна дисципліна:           Фізика

                                           ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №  13

1. Внутрішня енергія і теплоємність ідеального газу. Класична та квантова теорія теплоємності.

2. Змінний струм. Активний, ємкісний і індуктивний опори в колах змінного струму.

3.Ліфт масою 2,4 т і потужністю двигуна 25кВт піднімається на
висоту 25м за 40с. Визначити  ККД  двигуна ліфта і струм, який він  споживає, якщо напруга мережі 220В.

Затверджено на засіданні

циклової комісії  фізико-математичних  і  природничих  дисциплін

Протокол № 4  від  «13»  листопада  2012року

Голова  циклової комісії ____________________               Н.В. Карбан

                                                                                                                

Екзаменатор                      ____________________               Л.В.  Терентьєва

                                                                                                     ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384

Форма Н-5.05

                                                                                                                                                                                                              _                     ___         МАРІУПОЛЬСЬКИЙ__КОЛЕДЖ___ДВНЗ____«ПДТУ»_

(повне найменування вищого навчального закладу)

                      Освітньо-кваліфікаційний рівень   Молодший  спеціаліст

Напрям підготовки  6.050504  «Зварювання»

Спеціальність     5.05050401  «Зварювальне виробництво»                    Семестр    3

                                                                      

Навчальна дисципліна:           Фізика

                                     ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 14

1. Реальний газ. Рівняння стану реального газу.

2. Резонанс. Робота і потужність змінного струму.

3.Обчисліти ємність батареї. Заряд і напругу на кожному конденсаторі, якщо вони  з’єднані паралельно. С1=20 мкФ; С2=35 мкФ; С3=48 мкФ; U1=10 В.

     

    

     Затверджено на засіданні

      циклової комісії  фізико-математичних  і  природничих  дисциплін

      Протокол № 4  від  «13»  листопада  2012року

    

     Голова  циклової комісії ____________________               Н.В. Карбан

                                                                                                                

      Екзаменатор                      ____________________               Л.В.  Терентьєва

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384

Форма Н-5.05

                    _МАРІУПОЛЬСЬКИЙ__КОЛЕДЖ___ДВНЗ____«ПДТУ»__

(повне найменування вищого навчального закладу)

                      

Освітньо-кваліфікаційний рівень   Молодший  спеціаліст

Напрям підготовки  6.050504  «Зварювання»

Спеціальність     5.05050401  «Зварювальне виробництво»                    Семестр    3

                                                                      

Навчальна дисципліна:           Фізика

                                           ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 1 5

1.Явище електромагнітної  індукції. Закон Фарадея.

2.Середня енергія поступального руху молекул. Молекулярно-кінетичний значення  абсолютної температури.

3.В однорідному магнітному полі з індукцією 0,6 Тл рівномірно рухається провідник довжиною 50см  з швидкістю 20см/с, напрямленою до поля під кутом 30°. Який магнітний потік перетне провідник за 20с?

Затверджено на засіданні

циклової комісії  фізико-математичних  і  природничих  дисциплін

Протокол № 4  від  «13»  листопада  2012року

Голова  циклової комісії ____________________               Н.В. Карбан

                                                                                                                

Екзаменатор                      ____________________               Л.В.  Терентьєва

                                                                                                     ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384

Форма Н-5.05

                                                                                                                                                                                                                                                      ___                          МАРІУПОЛЬСЬКИЙ__КОЛЕДЖ___ДВНЗ____«ПДТУ»_

(повне найменування вищого навчального закладу)

                      Освітньо-кваліфікаційний рівень   Молодший  спеціаліст

Напрям підготовки  6.050504  «Зварювання»

Спеціальність     5.05050401  «Зварювальне виробництво»                    Семестр    3

                                                                      

Навчальна дисципліна:           Фізика

                                     ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 16

1.Теплоємність. Число ступенів свободи молекул. Розподіл енергії по ступенях свободи. Знаходження Ср й Сv  і  відношення Ср/Сv, згідно МКТ.  Теплоємність газу при постійному тиску й обйомє .

2.Постійний електричний струм. Закон Ома.

3.Тіло масою 2кг рухається з прискоренням, яке змінюється згідно із законом a=3t+1(м/с2). Визначити силу, діючу на тіло через 5с після початку дії.

    

     Затверджено на засіданні

      циклової комісії  фізико-математичних  і  природничих  дисциплін

      Протокол № 4  від  «13»  листопада  2012року

     

      Голова  циклової комісії ____________________               Н.В. Карбан

                                                                                                                

      Екзаменатор                      ____________________               Л.В.  Терентьєва

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384

Форма Н-5.05

                    _МАРІУПОЛЬСЬКИЙ__КОЛЕДЖ___ДВНЗ____«ПДТУ»__

(повне найменування вищого навчального закладу)

                      

Освітньо-кваліфікаційний рівень   Молодший  спеціаліст

Напрям підготовки  6.050504  «Зварювання»

Спеціальність     5.05050401  «Зварювальне виробництво»                    Семестр    3

                                                                      

Навчальна дисципліна:           Фізика

                                           ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №  17

1.Послідовне і паралельне з’єднання. Закон Кірхгофа.

2.Теплові двигуни. Цикл Карно. Максимальний ККД тепловий машин. Другий початок термодинаміки.

3.Під дією постійної сили 10Н тіло рухається прямолінійно і залежність пройденого шляху від часу має вигляд s=6t2+3t - 8(м). Знайти масу тіла.

                                                                                                                                                                             

Затверджено на засіданні

циклової комісії  фізико-математичних  і  природничих  дисциплін

Протокол № 4  від  «13»  листопада  2012року

Голова  циклової комісії ____________________               Н.В. Карбан

                                                                                                                

Екзаменатор                      ____________________               Л.В.  Терентьєва

                                                                                                     ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384

Форма Н-5.05

                                                                                                                                                                                                              _                     ___         МАРІУПОЛЬСЬКИЙ__КОЛЕДЖ___ДВНЗ____«ПДТУ»_

(повне найменування вищого навчального закладу)

                      Освітньо-кваліфікаційний рівень   Молодший  спеціаліст

Напрям підготовки  6.050504  «Зварювання»

Спеціальність     5.05050401  «Зварювальне виробництво»                    Семестр    3

                                                                      

Навчальна дисципліна:           Фізика

                                     ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 18

  1.  Електричне поле у діелектриках. Поляризація діелектриків. Діелектрична проникність і сприйнятливість. Поле на межі двох діелектриків.

  1.  Енергія магнітного і електричного полів.

  1.  Тіло масою 7кг рухається прямолінійно згідно із законом  s=4t2+3 (м). Знайти кінетичну енергію тіла через 3с після початку руху.

     Затверджено на засіданні

      циклової комісії  фізико-математичних  і  природничих  дисциплін

      Протокол № 4  від  «13»  листопада  2012року

      

     Голова  циклової комісії ____________________               Н.В. Карбан

                                                                                                                

      Екзаменатор                      ____________________               Л.В.  Терентьєва

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384

Форма Н-5.05

                    _МАРІУПОЛЬСЬКИЙ__КОЛЕДЖ___ДВНЗ____«ПДТУ»__

(повне найменування вищого навчального закладу)

                      

Освітньо-кваліфікаційний рівень   Молодший  спеціаліст

Напрям підготовки  6.050504  «Зварювання»

Спеціальність     5.05050401  «Зварювальне виробництво»                    Семестр    3

                                                                      

Навчальна дисципліна:           Фізика

                                           ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №  19

1. Магнітне поле Землі.

2.Кількість теплоти й робота. Перший початок термодинаміка.

3.Порожнистий циліндр має масу 5кг і котиться із швидкістю 10м/с. Знайти кінетичну енергію циліндра.

       

                                                                                                                                                                             

Затверджено на засіданні

циклової комісії  фізико-математичних  і  природничих  дисциплін

Протокол № 4  від  «13»  листопада  2012року

Голова  циклової комісії ____________________               Н.В. Карбан

                                                                                                                

Екзаменатор                      ____________________               Л.В.  Терентьєва

                                                                                                     ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384

Форма Н-5.05

                                                                                                                                                                                                              _                     ___         МАРІУПОЛЬСЬКИЙ__КОЛЕДЖ___ДВНЗ____«ПДТУ»_

(повне найменування вищого навчального закладу)

                      Освітньо-кваліфікаційний рівень   Молодший  спеціаліст

Напрям підготовки  6.050504  «Зварювання»

Спеціальність     5.05050401  «Зварювальне виробництво»                    Семестр    3

                                                                      

Навчальна дисципліна:           Фізика

                                     ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 20

1.Застосування першого початку до ізопроцесів ідеального газу. Робота й кількість теплоти в ізопроцесах.

2. Зовнішні аналогії між магнітними і електричними явищами.

3.Однорідний стрижень масою 2кг і котиться із швидкістю 5м/с. Знайти кінетичну енергію стрижня.

     

    

     Затверджено на засіданні

      циклової комісії  фізико-математичних  і  природничих  дисциплін

      Протокол № 4  від  «13»  листопада  2012року

     

      Голова  циклової комісії ____________________               Н.В. Карбан

                                                                                                                

      Екзаменатор                      ____________________               Л.В.  Терентьєва

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384

Форма Н-5.05

                    _МАРІУПОЛЬСЬКИЙ__КОЛЕДЖ___ДВНЗ____«ПДТУ»__

(повне найменування вищого навчального закладу)

                      

Освітньо-кваліфікаційний рівень   Молодший  спеціаліст

Напрям підготовки  6.050504  «Зварювання»

Спеціальність     5.05050401  «Зварювальне виробництво»                    Семестр    3

                                                                      

Навчальна дисципліна:           Фізика

                                           ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №  21

1.Закон Био-Савара-Лапласа й його застосування до розрахунку магнітного поля.

2.Адіабатичний процес: робота при адіабатичному процесі, рівняння адіабати.

3.Тіло масою 2кг рухається згідно рівнянню  . Знайти момент сил M діючих на тіло та роботу A за даний час.  

                                                                                                                                                                             

Затверджено на засіданні

циклової комісії  фізико-математичних  і  природничих  дисциплін

Протокол № 4  від  «13»  листопада  2012року

Голова  циклової комісії ____________________               Н.В. Карбан

                                                                                                                

Екзаменатор                      ____________________               Л.В.  Терентьєва

                                                                                                     ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384

Форма Н-5.05

                                                                                                                                                                                                              _                     ___         МАРІУПОЛЬСЬКИЙ__КОЛЕДЖ___ДВНЗ____«ПДТУ»_

(повне найменування вищого навчального закладу)

                      Освітньо-кваліфікаційний рівень   Молодший  спеціаліст

Напрям підготовки  6.050504  «Зварювання»

Спеціальність     5.05050401  «Зварювальне виробництво»                    Семестр    3

                                                                      

Навчальна дисципліна:           Фізика

                                     ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 22

  1.  Ентропія.

  1.  Закон Ампера. Дія магнітного поля на заряд, що рухається. Потік вектора магнітної індукції.

  1.  Залежність пройденого тілом шляху від часу t  дається  рівнянням.  Через який час тіло буде мати прискорення a=5 м/с.

     

     Затверджено на засіданні

      циклової комісії  фізико-математичних  і  природничих  дисциплін

      Протокол № 4  від  «13»  листопада  2012року

    

      Голова  циклової комісії ____________________               Н.В. Карбан

                                                                                                                

      Екзаменатор                      ____________________               Л.В.  Терентьєва
1. Анализ финансово Хозяйственной деятельности предприятий и организаций на примере ОАО
2. Регидратационная терапия
3. тема сложилась в США
4. Лизинг в Беларуси
5. Травалон. Жизнь в доме вот уже несколько дней текла своим чередом
6. Курсовой проект по дисциплине Прикладная механика Специальность 149 01 02 Технология хранения и перер
7. Гуннско-тюркский сюжет о прародителе-олене (быке)
8. ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 3 При введенні на ринок нової продукції десятьма експертами здійснювалось бальне оцін
9. Об этологии.html
10. symmetric Digitl Subscriber Line асимметричная цифровая абонентская линия модемная технология в которой доступная п
11. Синтез системи оперативної обробки мінімальної конфігурації
12. Investigtion of the Escherichi coli Lc Operon
13. Понятие восприятия и характеристика
14.  Если право личности субъективное право полномочие есть закрепленная в законе возможность лица в определе
15. Дорога для тех кто идет
16. задание блиц ' опрос
17. Заткнись Сэм Песняотрицание Я спасаю людей охочусь за существами Я люблю свою детку хоть она иногд
18. РЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Київ '
19. Внеклассное мероприятие по духовно-нравственному воспитанию для учащихся 8 11 классов- «Чистые сердцем»
20. Коленчатый вал