Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

тема складається з апаратного комплексу програмного комплексу і інформаційного блока

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-06-09


А

Аналогом проекції Гауса-Крюгера є проекція UTM (universal transvors merkator).

Атрибутивна інформація організовується у вигляді бази даних певного формату.

Апаратне забезпечення ГІС технічне устаткування геоінформаційної системи, що містить власне компютер та інші механічні пристрої.

Б

База даних – це сукупність даних, організованих за певними правилами, що встановлюють загальні принципи опису, зберігання і маніпулювання даних.

Базовими елементами векторної моделі даних є Лінія.

Будь-яка географічна інформаційна система складається з апаратного комплексу, програмного комплексу і інформаційного блока.

Безперервні дані це дані, що можуть приймати будь-яке значення

В

Векторне подання просторових даних характеризується використовується система елементарних графічних об’єктів.

Відмінною рисою географічних інформаційних систем є наявність у їхньому складі методів аналізу просторових даних.

Взаємозвязок між географічними обєктами, заснований на їх розташуванні, називається порядковим

Г

Геоінформатикаце наука, технологія та прикладна діяльність, пов’язані зі збором, збереженням, обробкою, аналізом і відображенням просторових даних, а також із проектуванням, створенням і використанням географічних інформаційних систем.

Геоінформаційна системаце інтегрована сукупність апаратних, програмних і інформаційних засобів, що забезпечують введення, збереження, обробку, маніпулювання, аналіз і відображення (представлення) просторово-координованих даних.

ГІС відрізняються від інформаційних систем тим, що це, по – перше, автоматизовані інформаційні системи, орієнтовані на використання можливостей ЕОМ; по – друге, вони призначені для роботи з просторово – координованою інформацією; по – третє, ГІС здатні продукувати нове знання на основі використання досить широкого спектра аналітичних методів і процедур.

Географічна широта – це плоский кут, який відраховується від екватора на пн. і пд.  від 0⁰ до 90⁰.

Географічна довгота – це плоский кут, який відраховується від 0 меридіану на сх і зах від 0⁰ до 180⁰.

Д

DIME структура  основним елементом DIME  структура є дуга або сегмент – послідовність ліній, що починається і закінчується вузловими точками. Топологічна структура даних

Довгота і широта – це географічні координати, за допомогою яких задається положення точки на поверхні Землі

Дискретні даніце дані, які можуть приймати лише деякі певні значення  

Датум - це  так звані вихідні дані які необхідні в географічній системі координат.

Другий етап розвитку ГІС характеризується в розвитку ГІС технологій були зроблені значні інвестиції і була створена незалежна кількість ГІС систем всі ці системи мали певний темп і розвиток.

З

За характером спотворень розрізняють проекції :  рівновеликі, рівнокутні, рівнопроміжні

Земна поверхня в проекції Гауса-Крюгера поділена на зони меридіану, шириною 6⁰.

Земна поверхня в проекції Гауса-Крюгера поділена на зони : їх 60

Земна поверхня в проекції Гауса-Крюгера поділена на зони, ширина яких

Земна поверхня в проекції Гауса-Крюгера поділена на зони координата центру якої (напрямок на схід) 500м.

За видом допоміжної поверхні проекції поділяють: 1) азимутальні,  2) циліндричні, 3) конічні.

За допомогою еліпсоїда обертання ми можемо найзручніше визначити положення точки на поверхні Землі, це найбільш спрощена і зручна модель квазігеоїда

Задана координата X та Y. Вказати номер зони

За орієнтацією допоміжної площини відносно осі землі проекції поділяють нормальні, поперечні, косі

Запис у таблиці атрибутики містить рядок.

І

Ієрархічна модель даних – це коли об’єкти перебувають у відношенні частина ціле. Усі типи зв’язків цієї моделі належать до типу 1 до декількох.

Історію розвитку ГІС – технологій умовно поділяють на 3 етапи:

  1.  Кінець 50-х – кінець 70-х ХХ ст.
  2.  Була створена велика кількість незалежних ГІС систем.
  3.  90р. ХХ ст. – початок ХХІ ст.

Інформаційно – довідкова функція ГІС полягає у створенні і введенні банків просторово-координованої інформації.

К

Карти на яких відсутнє спотворення  площ побудовані на основі проекцій рівновеликі.

Карти на яких відсутнє спотворення  кутів побудовані на основі проекцій рівнокутні.

Карти поділяють на загальногеографічні, топографічні і тематичні.

Картографічна проекція дозволяє відтворити цю поверхню на карті, але спочатку її відображають на математично правильній фігурі (кулі), а потім переносять це зображення на площину, ніби проектуючи його.

Координата Y  СК-42 на схід.

Координата X  СК-42 на північ.

Л

Локальні еліпсоїди використовуються для того, щоб описати поверхню Землі для деякої окремої території

М

Мережева модель даних – це у цій моделі будь-який об’єкт може бути і головним і підлеглим, тобто кожен об’єкт може брати участь у створенні будь-якої кількості взаємозв’язків.

Н

Номінальний атрибут – це такий тип атрибута, що ідентифікує об’єкт, виокремлює його серед інших однотипних об’єктів, дозволяє звернутися саме до цього об’єкта.

Найбільш поширений глобальний еліпсоїд WGS-84. 

Непросторова інформація у ГІС, яка характеризує обєкт називається атрибутивною

О

Окремий елемент растра називають коміркою або пікселем.

Основними компаніями на ранку ГІС є “Панорама”,  “Парк”, CSI-MAP, Sinteks ABRIS, “ІнГЕО”.

Основними галузями  застосування ГІС є : 

1) управління земельними ресурсами, земельним кадастром;

2) інвентеризація і облік об’єктів інфраструктур і управління ними;

3) тематичне картографування;

4) морська картографія і навігація;

5) аеронавігація;

6) дистанційне зондування;

7) моніторинг стану довкілля;

8) реагування на звичайні ситуації;

9) управління переважно сільське господарство,  і багато іншого.

П

Під методом регулярних мереж розуміють подання даних шляхом осереднення або генералізації значень елемента, що розглядаються для окремої комірки сіток.

Першою реально працюючою геоінформаційною системою у світі вважається ГІС Канади, розроблена всередині 60-х років ХХст.

Перший етап розвитку ГІС характеризується (кінець 50-х років – кінець 70-х років ХХ ст.) характеризується розробкою перших комп’ютерних систем просторового аналізу растрових зображень і автоматизованого картографування.

Приклад номінальної шкали вимірів різні об’єкти представлені з допомогою різних позначень.

Приклад порядкової шкали вимірів об’єкти зображені з допомогою градації відповідних позначень.

Приклад інтервальної шкали вимірів об’єкти зображені з використанням позначень інтервалів (відносних позначень горизонталей рельєфу і багато іншого).

Перетворення координат по трьох параметрах: Δх, Δу, Δz – це лінійні зміщення 2 систем координат по 3 осях в метрах.

Проекція – це математичний спосіб відображення поверхні землі, яка прийнята за еліпсоїд на площину.

Проекція Гауса Крюгера є поперечна циліндрична рівнокутна картографічна проекція. Застосування цієї проекції дає можливість без суттєвих спотворень зобразити досить значні ділянки земної поверхні, побудувати на цій території систему плоских прямокутних координат.

Перетворення координат методом Молоденського за п'ятьма параметрами (метод Молоденського) - ΔX, ΔY, ΔZ, Δа, Δf, де ΔX ΔY ΔZ - це лінійні зміщення центрів двох еліпсоїдів по трьох осях в метрах, Δа - різниці між великими півосями еліпсоїдів, Δf - різниці між величиною стиснення двох еліпсоїдів).

Поле у таблиці атрибутики ГІС стовбець.

Поняття картографічний шар у ГІС використовується у межах деякої території й у системі координат, загальній для набору шарів.

Порядковий атрибут – це атрибут, що показує місце розміщення об’єкта серед інших аналогічних об’єктів, їхню взаємну ієрархію і пріоритет.

Р

Реляційна модель даних – це об’єкти представлені з допомогою таблиць. Кожна таблиця відповідає за 1 тип об’єктів. Для забезпечення зв’язків між таблицями задається ключове поле.

Растрове подання просторових даних характеризується просторова інформація співвідноситься з комірками регулярної сітки як з елементами території.

С

Спагеті модель Вона переводить “ один в один ” графічне зображення карти.

Система керування базою даних - це сукупність програмних засобів, що забезпечують можливість створення бази даних, доступу до даних і керування базою  даних.

Система координат СК 42 (Пулково 1942) базується на проекції Гауса- Крюгера (поперечний, циліндричний).

Т

Топологічна стуктура даних  DIME структура.

Точкова полігональна структура  (Point Polygon Structure)

Нетопологічна структура векторних даних (типу спагеті), що базується на використанні трьох елементарних графічних об’єктів (точки, лінії,полігону).

Тип представлення обєктів реального світу на карті визначається у першу чергу координатною і висотною системами

Точка з довготою X  знаходиться у зоні номер х– відстань від екватора в метрах, у –  1 - номер зони, решта – положення щодо центрального меридіана зони

Третій етап розвитку ГІС характеризується (90-ті рр. ХХст. – поч. ХХІст.) розвитком засобів введення, виведення і обробки просторової інформації.

У

У ГІС використовують два основних типи формалізації просторових даних  растрове і векторне.

Усі реальні об’єкти зображаються на картах за допомогою  точок, ліній, полігонів або поверхонь, важливим чинником є  колірна градація об’єктів.

У якій чверті зони знаходиться точка з координатами

Ц

Центральним меридіаном зони номер X  є меридіан з довготою 0

Ш

Шкали вимірів. 1) номінальна

                            2) порядкова

                            3) шкала інтервалів або відношень 

Картографічні об’єкти містять об’єкти не тільки про те, як вони займають простір, але й про те, наскільки вони важливі для нашого розвитку.

Я

Яка властивість характерна для реляційної моделі даних:

  1.  Кожен елемент таблиці представляє 1  елемент даних;
  2.  Стовпці однорідні;
  3.  Повинні мати унікальні імена;
  4.  У таблиці немає 2 однорідних рядків.1. на тему- ldquo;ФОНДОВЫЕ БИРЖИ ИХ СТРУКТУРА И ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ РОЛЬ В РОССИИ И СТРАНАХ С РАЗВИТЫМ РЫНКОМrdquo;
2. поместье для обозначения особого вида условного землевладения выдаваемого за выполнение государственной
3. Примесные полупроводники Для большинства полупроводниковых приборов используются примесные полупроводн
4. деловой Точная передача деловой информации Деловые бумаги объявления заявления от
5. Кое что о характере доказательств бытия бога
6. реферату- Відділ Покритонасінні або Квіткові рослини
7. темам своих языков
8. Реферат на тему- ldquo;Творчість Олександра Дюмаrdquo;
9. а Тестопросник направлен на изучение трех основных характеристик типа нервной деятельности- уровня силы п.html
10. Окончание предварительного расследования с составлением обвинительного заключения
11. Коран, предание и фик
12. Тема- Знакомство со средой визуального редактора вебсайтов Цели урока- ознакомить учеников с интерфейсом п
13. темах откачки одним насосом одновременно откачивается несколько объектов подключенных к общему коллектору
14. Расчет стоимости часа работы ПЭВМ Для расчета 1 часа работы ЭВМ необходимо иметь данные всех стоимостей эк
15. Розрахунок та дослідження підсилювачів зі спільним емітером класу А
16. ЯГибианский Установление коммунистического тоталитаризма в Восточной Европе происшедшее в конце второй
17. то время но не можем произвольно навсегда прекратить дышать так как независимо от нашей воли дыхательные дв
18. 37 недель Генитальный герпес ремиссия
19. Основные положения о государственном ветеринарном надзоре в Российской Федерации
20. ФОРМИРОВАНИЕ ИМИДЖА ЛИЦЕЯ