Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

Саясаттану зерттеу объектісіне субъектісіне ж~не зерттеу п~ніне аны~тама бері~із ж~не т~сіндірі~із

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-06-09

1Саясаттану пәнінің қазіргі таңдағы қоғамдағы рөлі мен маңызын суреттеп түсіндіріңіз

2.Саясаттану зерттеу объектісіне, субъектісіне және зерттеу пәніне анықтама беріңіз және түсіндіріңіз. Легкий №1

3.Антикалық дәуір ойшылдарының саясат және саяси ғылымдар туралы тұжырымдамаларын түсіндіріңіз Легкий №1

4.Қазақ ғалымдарының, ойшылдарының еңбектеріндегі саяси ойдың басым бағыттарын, ерекшеліктерін түсіндіріңіз (ӘлФараби, Жүсіп Баласағұни еңбектері т.б негіздерде болады)

5.Реннесанс дәуірі ойшылдарының саясат және саяси ғылымдар туралы ойларының ерекшеліктерін түсіндіріңіз Легкий №1

6.Саяси ғылымдардың қоғамдық ғылымдар саласында алар орнын және қалыптасу тарихын қысқаша түсіндіріңіз Легкий №1

7.Саяси ғылымдардағы билік ұғымдарының анықтамасын беріңіз. мән мағынасын ашып түсіндіріңіз Легкий №1

8.Саясаттың басты субъектілері ретіндегі әлеуметтік топтардың, тұлғаның және мемлекеттің арақатынастарын сипаттап беріңіз. Легкий №1

9.Саясаттанудағы саяси жүйелер ұғымына анықтама беріңіз. Саясаттанудағы саяси жүйелерді түсіндіретін теориялардың негізгі ерекшеліктерін қысқаша жазып түсіндіріңіз. Легкий №1

10.Саяси ғылымдардағы "саяси режимдерді" түсіндірудегі негізгі теориялық классификацияларды түсіндіріңіз, анықтамасын беріңіз. Легкий №1

11.Демократия ұғымына анықтама беріңіз, басқа саяси тәртіп түрлерінен ерекшеліктерін түсіндіріңіз Легкий №1

12Саясаттану ғылымы шеңберінде "мемлекет" ұғымына анықтама беріңіз. Мемлекет түрлері мен типтерін қысқаша суреттеп өтіңіз. Легкий №1

13."Унитарлы мемлекет" ұғымына анықтама беріңіз, ерекшеліктерін түсіндіріңіз, мысал келтіріңіз.

14."Федеративті мемлекет" ұғымына анықтама беріңіз, ерекшеліктерін түсіндіріңіз, мысал келтіріңіз. Легкий №1

15.Конфедерация дегеніміз не? анықтама беріңіз және ерекшеліктерін түсіндіріңіз. Легкий

16.Т. Парсонстың "жүйе және жүйешіктер" ұғымын түсіндіріңіз, әрбір жүйешіктің ерекшеліктерін сипаттаңыз. Легкий №1

17.Г. Алмонд бойынша "саяси жүйелер" типологиясын суреттеңіз, мазмұнын ашыңыз. Легкий

18.М. Вебер бойынша "саяси партиялардың даму кезеңдері және олардың ерекшеліктерін" түсіндіріңіз. Легкий №1

19.М. Вебер, К. Мангейм, Э. Дюркгейм ұсынған: "саяси идеологиялардың" мәдени трактовкаларының ерекшеліктерінің мазмұнын ашып түсіндіріңіз. Легкий №1

20.Саяси даму және саяси модернизация ұғымдарына анықтама беріңіз. Дихотомиялық ерекшеліктерін түсіндіріңіз. Легкий №1

2блок

21.Мемлекеттік құрылыс пен басқарудың түрлеріне анықтама беріңіз, ерекшеліктерін ашып түсіндіріңіз. Средний №2

22.Г.Гегель еңбектеріндегі "мемлекет пен азаматтық қоғам" концепциясының ерекшеліктерін талдап түсіндіріңіз. Средний №2

23.Саясаттанудағы саяси иделогиялардың танымал типтеріне, классификацияларына анықтама беріңіз, ерекшеліктерін түсіндіріңіз. Средний №2

24.Құқықтық және әлеуметтік мемлекет: құндылықтары мен принциптерін сипаттап түсіндіріңіз

25,Саяси қақтығыстардың типологиясын түсіндіріңіз, анықтамаларын беріңіз

26,Саяси элита ұғымына анықтама беріңіз. Саяси ғылымдардағы элиталар туралы танымал теорияларға сүйене отырып ерекшеліктерін түсіндіріңіз

27,Саясаттанудағы "азаматтық қоғам" тұжырымдамаларын сипаттап түсіндіріңіз.

28,В. Парето мен Г. Москаның саяси элиталар концепцияларының ерекшеліктерін түсіндіріңіз.

29,Саяси мәдениеттің саясаттанудың ғылыми категориясы ретіндегі ерекшеліктерінің мән мазмұнын ашып түсіндіріп беріңіз. Средний №2

30,Саяси әлеуметтену үрдістеріне анықтама беріңіз. Саяси әлеуметтену үрдістерінің адам өміріндегі маңыздылығын, қажеттілігін дәйектеңіз. Средний №2

31,Саясаттанудың ғылыми категориялдық аппаратына сипаттама беріңіз, ерекшеліктерін талқылаңыз. Средний №2

32,Саяси мәдениет және оның демократиялық мемлекет құрудағы маңыздылығын анықтаңыз, өз ойыңызша демократияландыруды тиімді жетілдіруде саяси мәдениеттің рөлі қандай екенін негіздеңіз. Средний №2

33,Ш. Луи Монтескьенің "биліктің үш сатысы" концепциясын түсіндіріңіз. Демократиялы мемлекетке тән биліктің үш сатысы: Заң шығарушы, атқарушы және сот билігінің ерекшеліктеріне қатысты өз пікіріңізді дәйектеңіз. Средний №2

34,Саясаттанудағы "консерватизм" және "либерализм" идеологияларының концепцияларының ерекшеліктерін түсіндіріңіз. Средний №2

35,Саясаттану және геосаясат арақатынастары: "теллурократиялық мемлекет" ұғымына анықтама беріңіз, осы концепцияның мән мазмұнын ашып түсіндіріңіз. Средний №2

36,Саясаттану және геосаясат арақатынастары: "таллосократиялық мемлекет" ұғымына анықтама беріңіз, осы концепцияның мән мазмұнын ашып түсіндіріңіз. Средний №2

37,Саясаттанудағы танымал сайлау технологиялары классификацияларына суреттеме беріңіз. Негізгі ерекшеліктерін талқылаңыз. Средний №2

38,Мажоритарлы сайлау технологияларына анықтама беріңіз, ерекшеліктерін суреттеңіз.

39Пропорционалды сайлау технологияларына анықтама беріңіз, ерекшеліктерін түсіндіріңіз.

40,Саясаттанудағы "әлеуметтік мемлекет" концепциясына анықтама беріңіз, басты негіздерін талқылаңыз.  

3блок

41,Қазақстан Республикасы Президенті Н.Ә.Назарбаевтың «Дағдарыстан Жаңару мен Дамуға» атты Ел Халқына Жолдауының саясиәлеуметтік маңызын түсіндіріңіз Сложный №3

42,Қазақстан Республикасын әлемнің бәсекеге қабілетті елу елдің қатарына қосу стратегиясын жүзеге асырудағы әрбір азаматтың рөлін сипаттап беріңіз. Сложный №3

43,Қазақстандықтар үшін Президент Н.Ә.Назарбаевтың «Қазақстан – 2030» ұлттық даму стратегиясының мәнін қалай түсінесіз? Сложный №3

44,Қазақстан Республикасында болып отыратын сайлау үрдістерін демократияландыру тенденцияларының ерекшеліктерін суреттеңіз. Сложный №3

45,ТМД кеңістігі көлеміндегі ҚРдың саяси көшбасшылық рөлін айқындап отырған басым факторларға нені көрсетуге болады? Сложный №3

46,Қазақстанның саяси партиялық жүйесіндегі соңғы онжылдықтағы негізгі саяси сипаттамаларға қысқаша талдама беріңіз. Сложный №3

47,Елді жаһандық қаржыэкономикалық дағдарыстан алып шығудағы өндіріс пен индустрия саласындағы потенциалды арттырудың рөлін түсіндіріңіз Сложный №3

48,Елді жаһандық қаржыэкономикалық дағдарыстан алып шығудағы мемлекеттік саясаттың басты бағыттарын түсіндіріңіз. Сложный №3

49,Әлемнің қарқынды дамыған елдері қатарына қосылудағы интеллектуалдық капиталды күшеюту рөлін қалай түсінесіз? Сложный №3

50,Егемендік алғаннан бергі Қазақстан Республикасының Заң шығарушы органының жетілу кезеңдерінің қысқаша ретроспективасын түсіндіріп беріңіз. Сложный №3

51,ҚРда экономикалық потенциалды арттырудағы ауылшаруашылық секторындағы саяси реформалардың модернизацияларын қандай факторлармен сипаттауға болады? Сложный

52,Қазақстандағы тұрақтылық пен этносаралық татулықтың жетілуіндегі қазақ ұлтының саяси рөлін түсіндіріңіз Сложный №3

53,ҚРның Ата Заңына 2007 жылы енгізілген толықтырулар мен өзгерістердің саясиқұқықтық рөлі мен маңызын айқындаңыз. Сложный №3

54,Әлемнің бәсекеге барынша қабілетті елу елінің қатарына қосылудағы қазақ ұлтының алдындағы тұрған талаптарды қалай түсінесіз? Өз пікіріңізді дәйектеп жазыңыз. Сложный

55,Шығыс пен Батыс әлемін байланыстырудағы қазақ елінің геосаяси әлеуетінің мүмкіндіктерін қандай басым факторлар арқылы сипаттауға болады? Сложный №3

56,Қазақстан Республикасының Парламентінің төменгі палатасы Мәжіліс депутаттарын сайлаудағы соңғы сайлау (2007 жылғы) ерекшеліктері және оның келешегі. Сложный

57,Қазақстан Республикасының сыртқы саясатының көпвекторлығының қалыптасуындағы саяси астарларды атап көрсетіңіз Сложный №3

58,ҚРдағы әлеуметтік саясаттың басым бағыттарын атаңыз және әлеуметтік мемлекеттілік сипаттамаларын көрсетіңіз Сложный №3

59,Саясаттану ғылымы мен сіздің мамандығыңыздың арасындағы ұқсастықтар, байланыстар және ерекшеліктерді қалай түсінесіз? Сложный №3

60,Қазақстандағы демократиялық үрдістер, халықтың саяси сауаттылығын арттыру мәселелерінің маңызын талдап түсіндіріп жазыңыз.  


1. ... I LOVE YOU 2013 Букешев А
2. по теме Электрондыќ їкімет
3. Определение затрат на ОКР цена разработки анализ конкурентоспособности
4. З О животном мире Принят Палатой представителей 7 июня 2007 годаОдобрен Советом Республики 22 июня 2007 года
5. 082013- [imge] ЗАКОН УКРАИНЫ Об общественных объединениях Ведомости Верховной Рады ВВР 2013 1 ст
6. Розрахунки за податками
7. ы~ ~леуметтануы ~ ~ылыми п~н
8. СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ-
9. тема земельного права как отрасли права
10. варианта по номеру студента в групповом журнале 1113 цифра ~ для всех одинаковые все 0 Внизу заполняетс
11. Правовой статус ценной бумаги
12. Сделать анкету 2
13. Перу
14. 4 балла Организатор ~ 3 балла Факультет ~ 3 балла Название- Концер
15. Основные этапы создания государства на Украине
16. Транспортный комплекс РФ Транспорт важная составная часть экономики России так как является материальн
17. реферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук
18. О подписании акта о военной капитуляции вооруженных сил Германии
19. Казаков Ю
20. Управление материальными запасами