Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

РЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Луган

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-06-09


СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ

БОНДАРЕНКО ІГОР ВІТАЛІЙОВИЧ

УДК 339.88: 338.45 (043.3)

УДОСКОНАЛеННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ

РЕСТРУКТУРИЗАЦІЄЮ ПРОМИСЛОВО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ КОРПОРАЦІЇ

Спеціальність 08.06.01 –Економіка, організація і управління

підприємствами

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наук

Луганськ —

Дисертацією є рукопис

Роботу виконано в Донецькому державному університеті управління Міністерства освіти і науки України (м. Донецьк).

Науковий керівник:  член-кореспондент НАН України, доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Пілюшенко Віталій Лаврентійович,

Донецький державний університет управління

Міністерства освіти і науки України,

проректор з наукової роботи, завідувач кафедри

маркетингу.

Офіційні опоненти:  

доктор економічних наук, професор Амітан Веніамін Наумович, Інститут економіко-правових досліджень НАН України, завідувач відділу економіко-правових проблем розвитку територіальних систем (м. Донецьк);

кандидат економічних наук, доцент Кримська Любов Олександрівна, Запорізький національний технічний університет Міністерства освіти і науки України, завідуюча кафедрою менеджменту і маркетингу (м. Запоріжжя).

Провідна установа –Інститут економіки промисловості НАН України,          відділ проблем ефективності підприємств (м. Донецьк).

Захист дисертації відбудеться 17 червня 2004 року о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 29.051.01 у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля Міністерства освіти і науки України за адресою: 91034, м. Луганськ-34, кв. Молодіжний, 20а.

З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Східноукраїнського національного університету імені В. Даля за адресою: 91034, м. Луганськ-34, кв. Молодіжний, 20а.

Автореферат розісланий 14 травня 2004 року.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради                                         Г.В. Козаченко

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Пріоритетним завданням для суб’єктів виробничої діяльності в Україні є їх найскоріша адаптація до ринкових механізмів хазяйнування, у тому числі до змін зовнішнього середовища.

Підприємство під впливом зміни попиту на продукцію, методів її виробництва й обслуговування зіштовхується з необхідністю радикальної зміни своєї структури і функцій у формі злиття і придбання, поділу і виділення, перетворення або, що частіше зустрічається в господарській практиці підприємств в  Україні, у формі комплексної зміни методів функціонування для рішення проблем виживання або підвищення ефективності роботи —реструктуризації. Більш того, потреба в змінах стала виникати настільки часто, що їхній вплив на життєвий цикл підприємства вже не розглядається як виняткове явище.

Важливо зауважити, що необхідність реструктуризації виникає не тільки в підприємств, що знаходяться в нестабільному становищі (спад виробництва й обороту, наближення до стану банкрутства й ін.). Як ні парадоксально, значний інтерес до цих питань виявляють керівники стабільних у фінансово-економічному стані підприємств і корпорацій України, які розуміють, що швидкий ріст обороту, помітне підвищення рівня життя працівників можуть означати “синдром великого бізнесу”, неадекватність системи управління новому масштабу діяльності. У вітчизняній економічній літературі в основному викладені результати досліджень управління реорганізацією і реструктуризацією на основі інструментарію фінансового менеджменту без урахування в достатній мірі інструментарію маркетинг-менеджменту і методів антикризового управління, особливо на перших етапах даного процесу. Проблеми запобігання банкрутства промислових підприємств, їхнього виживання в обстановці перманентної кризи є актуальними для більшості українських підприємств, але наукових праць, що присвячені методології антикризового маркетингу, явно недостатньо.

Тому удосконалення організації управління реструктуризацією промислово-інвестиційної корпорації є актуальним науково-практичним завданням. Актуальність теми роботи підтверджується також нагальною потребою в науково-методичних рекомендаціях для керівників і фахівців промислових підприємств України, що здійснюють реструктуризацію або реорганізацію підприємств.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційну роботу виконано відповідно до плану науково-дослідної роботи Донецького державного університету управління “Теоретико-методичні основи розвитку маркетингу в управлінні економікою України”(номер держреєстрації 0100U003067). При виконанні зазначеної НДР автором було сформульовано принципи структурної трансформації та удосконалення організації управління реструктуризацією промислово-інвестиційної корпорації для низки промислових підприємств України.  

Метою роботи є підвищення ефективності виробничої діяльності підприємств, що входять у промислово-інвестиційну корпорацію, за рахунок формування і реалізації програм реструктуризації й антикризового управління, що використовують інструментарій промислового маркетингу.

Для досягнення мети дослідження в дисертації поставлені і вирішені такі задачі:

досліджено науково-методичні основи організації управління реструктуризацією промислових підприємств, що входять у промислово-інвестиційну корпорацію (ПІК);

визначено роль організації управління при перетворенні стратегічного планування в стратегічне корпоративне управління в умовах промислово-інвестиційної корпорації;

розроблено процес формування і реалізації програми реструктуризації промислових підприємств ПІК з урахуванням їх життєвого циклу;

обґрунтовано маркетингові аспекти антикризового управління промисловим підприємством у системі ризику-менеджменту;

розроблено методичні і практичні рекомендації щодо програми реструктуризації промислових підприємств;

упроваджено систему оцінок і планування технічного рівня промислових підприємств.

Об'єктом дослідження є діяльність промислово-інвестиційних корпорацій.

Предметом дослідження є логіка, принципи і способи організації управління промислово-інвестиційної корпорації й основні закономірності антикризового менеджменту діяльності промислових підприємств, що входять у промислово-інвестиційну корпорацію в умовах трансформації економіки.

Методи дослідження. Методологічною основою дослідження є діалектичний метод пізнання, фундаментальні положення економічної теорії, загальнонаукові принципи проведення досліджень. Теоретичною основою досліджень послугували наукові праці вітчизняних і зарубіжних учених у галузі менеджменту, конкурентоспроможності та конкуренції, антикризового маркетинг-менеджменту процесу реструктурування промислових підприємств у складі промислово-інвестиційних корпорацій.   

Інформаційною базою дослідження є діючі законодавчі та нормативні документи, що регулюють діяльність промислових підприємств і корпорації в Україні, статистичні дані і матеріали первинної звітності промислових підприємств; результати наукових досліджень, проведених провідними інститутами і вузами України, а також безпосередньо автором.

У роботі використано системно-структурний аналіз (при дослідженні особливостей організації управління реструктуризацією промислово-інвестиційної корпорації). При встановленні закономірностей процесів формування і реалізації програм реструктуризації промислових підприємств ПІК з урахуванням їх життєвого циклу використовувались методи порівняльного аналізу і синтезу, економіко-статистичного аналізу. Метод графічного зображення аналітичних даних –SWOT-аналіз, використаний в аналізі переваг і недоліків промислових підприємств, що входять у промислово-інвестиційні корпорації; економіко-математичні методи моделювання –у дослідженні системи оцінок і планування технічного рівня промислових підприємств.

Наукова новизна отриманих результатів.

Основний науковий результат дисертаційної роботи полягає в теоретичному обґрунтуванні напрямів удосконалення організації управління реструктуризацією промислово-інвестиційної корпорації та розробці пропозицій щодо підвищення її ефективності в сучасних умовах.   

Наукова новизна результатів дослідження полягає в такому:

вперше:

розроблено процес формування і реалізації програми реструктуризації промислово-інвестиційної корпорації та їх складової –підприємств з урахуванням життєвого циклу підприємств;

упроваджено систему оцінок і корпоративного планування технічного рівня промислових підприємств, що входять до промислово-інвестиційних корпорацій;

розроблена послідовність оцінки ефективності роботи промислово-інвестиційних корпорацій, що використовує технологію аналізу середовища функціонування.

удосконалено:

принципові основи формування стратегії реструктуризації зв’язано-диверсіфікованих систем, що враховує корпоративний, діловий, функціональний й оперативний організаційні рівні;   

основи маркетинг-менеджменту для використання виробничими підприємствами, що входять у промислово-інвестиційну корпорацію;

способи реалізації промислового маркетингу в процесі реструктуризації підприємств, що входять у промислово-інвестиційну корпорацію.

Одержали подальший розвиток:

принципи формування і реалізації антикризового управління підприємствами промислово-інвестиційної корпорації, що враховує вплив зовнішнього середовища, критеріальні коефіцієнти адаптації та синергії;

теоретичні положення корпоративного управління підприємствами промислово-інвестиційної корпорації, що пропонує замість оперативного керівництва підприємствами координацію і підтримку бізнес-одиниць при розумному рівні децентралізації;

маркетингові аспекти антикризового управління в системі ризик-менеджменту промисловим підприємством, як складової промислово-інвестиційної корпорації.

Практичне значення отриманих результатів. До числа результатів, що мають найбільше практичне значення, належать пропозиції щодо:

системи оцінок і корпоративного планування технічного рівня промислових підприємств, що входять у промислово-інвестиційну корпорацію;

загальної схеми реструктуризації промислово-інвестиційної корпорації з використанням модернізованого методичного підходу;

комплексної методики оцінки і розрахунку досягнутих і нормативних показників технічного рівня видів виробництва підприємств промислово-інвестиційних корпорацій;

методичної бази маркетинг-менеджменту для використання виробничими підприємствами і корпораціями України.

Результати дисертаційної роботи використовуються в практичній діяльності промислових підприємств і корпорацій, котрі діють в Донецькій, Луганській і Харківській областях, що підтверджується відповідними документами, які містяться в додатках до дисертації: Акціонерного товариства „Концерн Стирол”, м. Горлівка (довідка № 01-04/380 від 28.12.2003 р.), науково-виробничого підприємства „Машинобудівник”, м. Харків (довідка № 12/11 від 12.11.2003 р.), промислово-інвестиційної корпорації „Укрпідшипник”, м. Донецьк  (акт про практичне використання від 20.10.2003 р. При цьому був отриманий економічний ефект у розмірі 374 тис. грн.), а також Комітету з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки Верховної Ради України, м. Київ (довідка № 06-17/19-593 від 15.10.2003 р.). Окремі наукові положення дисертації використовуються в навчальному процесі Донецького державного університету управління при викладанні дисципліни „Промисловий маркетинг”, „Виробничий менеджмент”, „Організація підприємства” та „Управління проектами” (довідка № 05-12/64 від 30.10.2003 р.)       

Особистий внесок здобувача. Наукові положення, розробки та висновки дисертаційної роботи є результатом самостійно проведених досліджень автора щодо вирішення поставлених завдань удосконалення управління виробничими підприємствами, що входять у промислово-інвестиційну корпорацію, на основі впровадження процесу формування і реалізації програм реструктуризації і управління бізнес-процесами. Внесок автора у колективно опубліковані роботи конкретизований у списку публікацій.

Апробація результатів дисертації. Отримані результати наукових досліджень, висновки та пропозиції доповідалися, обговорювалися і схвалені на I-IV Міжнародних науково-практичних конференціях відповідно: “Україна і її регіони у світовій глобалізованій економіці”(Донецьк, 2000 р.), “Соціально-економічні процеси глобалізації”(Донецьк, 2001 р.), “Глобалізація: трактування і дійсність”(Донецьк, 2002 р.), “Проблеми становлення глобально-інформаційного технологічного укладу в країнах СНД і Китаю”(Донецьк, 2003 р.); на Всеукраїнській науково-практичній конференції          “Актуальні проблеми маркетингу в Україні”(Київ, 2000 р.); на регіональній науково-практичній конференції “Донбас-2020: охорона довкілля та екологічна безпека”(Донецьк, 2001 р.); на межрегіональній науково-практичній конференції “Теорія та практика управління у трансформаційний період”(Донецьк, 2001 р.); на всеукраїнській науково-практичній конференції           “Сучасні проблеми соціально-економічного розвитку регіонів України”(Донецьк, 2002 р.); на Всеукраїнській науково-практичній конференції             “Сучасні проблеми економіки підприємства”(Дніпропетровськ, 2003 р.).

Публікації. Основні результати дослідження опубліковані в 12 наукових працях, у тому числі –статті в наукових журналах, 4 статті –у збірниках наукових праць і 5 публікацій –в матеріалах науково-практичних конференцій. Загальний обсяг публікацій —,03 д.а., з яких авторові належать 3,85 д.а.

Структура й обсяг роботи. Дисертаційна робота складається із вступу, трьох розділів, висновків, що викладені на 168 сторінках машинописного тексту. Матеріали дисертації містять 23 рисунки, 18 таблиць, які подано на 41 сторінках. Список використаних джерел з 175 найменувань приведений на 14 сторінках, 9 додатків —на 45 сторінках.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

У дисертаційний роботі на основі проведених автором досліджень розглянуті, проаналізовані і розроблені такі основні положення.

 Розділ 1. Організаційне регулювання економічної діяльності виробничих підприємств, що входять у промислово-інвестиційну корпорацію.

Генеральною метою корпоративного менеджменту в умовах промислово-інвестиційної корпорації є розробка і здійснення корпоративної стратегії як ідеальної моделі намірів і цілей, що визначають ділову і фінансову програму підприємств корпорації. Ціль їх стратегії —досягнення стійких конкурентних переваг на ринках. Головна стратегія це не тільки власний шлях розвитку материнської компанії і підприємств, що входять у корпорацію, вона ще повинна сформувати маркетингову і фінансову стратегії.

Модель стратегічних рішень у контексті маркетинг-менеджменту визначає основну область ділової активності корпорації, дійсний і бажаний (прогнозований) спосіб її економічної і соціальної організації, а також характер економічної або неекономічної взаємодії інтересів акціонерів, працівників і суспільства в цілому. Варто погодитися з думкою відомих фахівців в області корпоративного менеджменту, що корпоративні здібності відносяться до визначення того, що компанія може робити і розуміння цього вимагає детального аналізу сильних і слабких сторін компанії (SWOT- аналізу) відповідно до її технологічних, фінансових, людських і інших ресурсів.

Другий рівень корпоративного управління охоплює процес виробництва, реалізації товарної продукції й одержання прибутку. Корпоративне управління реалізується на рівні корпорації як самостійної юридичної особи.

В умовах діяльності промислових і промислово-інвестиційних корпорацій зростає роль маркетинг-менеджменту, що забезпечує мотивацію взаємодії підприємств, що входять у корпорацію, у конкурентній боротьбі і максимізацію прибутку. Найважливіші етапи процесу маркетинг-менеджменту приведені на рис. 1.

Маркетинг-менеджмент формує комплекс довгострокових і короткострокових управлінських впливів на всі підприємства корпорації й особи, взаємодіючі в сфері маркетингу. При цьому він забезпечує інтенсифікацію зусиль по досягненню маркетингових цілей в запланованих результатах діяльності корпорації. Як інструментарій розробки стратегії і тактики маркетинг-менеджменту виступають комплекс маркетинг-мікса і методи мотивації. Інтеграція маркетингу і менеджменту створює управлінську складового ефекту в структурі сінергічного ефекту маркетингу. Управлінський ефект виражається в прискореному досягненні цілей маркетингу за рахунок підвищення рівня планування, організації, координації, мотивації і контролю всіх заходів, зв'язаних з інтенсифікацією маркетингової політики промислової корпорації і часток маркетингових політик підприємств, що входять у корпорацію. У залежності від характеристик базової корпоративної стратегії, кон'юнктури товарного ринку і стану зовнішнього середовища на мікро- і макрорівнях підприємствам необхідно вибрати модель маркетинг-мікса з урахуванням мотивації персоналу, у тому числі служби маркетингу.

ca

d2

d1

cf

b2

cc

ce

ca
1. Тема 7. Анализ рынКА Анализ конъюнктуры и структуры товарного рынка
2. История развития предприятия
3. ФОРМИРОВАНИЕ НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА СРЕДСТВОМ ИГР ДРАМАТИЗАЦИИ
4. тематических выездов с 5 по 7 классы на каникулярный выезд Кругосветка с Учимся играя по направлени
5. Курсовая работа- Синтез и анализ рычажного механизм
6.  При исследовании микроклиматических условий в 3 коечной палате площадью 21 м2 при глубине 55м выс
7. Религия и церковь в современной России православие
8. ЦНИИпромзданий Федеральным государственным унитарным предприятием Центром методологии нормирования и с
9. увеличение ~ одной из составляющих ~ fPmi на кратную величину или даже на порядок больше чем F
10. Организация системы рефинансирования кредитных организаций
11. .м.36руб. Цена за кв
12. Кемеровский государственный университет культуры и искусств Влияние средств массовой и
13. Гигиенические требования предъявляемые к школьной мебели
14. Экологическое право и экологическая ситуация в России
15. Их задача- фильтровать кровь очищать ее от всех вредоносных микробов и токсинов выводить в
16. Применение метода капитализации доходов в оценке гостиниц
17. Тема лекції- Методи навчання
18. Развитие пространственного мышления школьников на уроках черчения
19. Российский регионализм, выработка политического курса и государственное развитие
20. Мара и гВоркуты для открытия нефтяных и газовых месторождений