Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

реферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Київ 2001 Дисе

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-06-09


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Лудченко Ярослав Олександрович

УДК 330.320.656.13.

ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ

ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙ

З УРАХУВАННЯМ РИЗИКІВ

08.06.02 –Підприємництво, менеджмент та маркетинг

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наук

Київ 2001

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Національному транспортному університеті

Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівник: кандидат економічних наук, доцент,

Козак Людмила Степанівна,

Національний транспортний університет,

професор кафедри економіки та інформатики

Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор

Ястремський Олександр Іванович,

Міжнародний християнський університет

(Відень –Київ),

завідувач кафедри економіки

 

 кандидат економічних наук, професор

Гойко Анатолій Францевич,

Київський національний університет

будівництва та архітектури,

професор кафедри економіки будівництва,

зав. наук. досл. лаб. економічних

досліджень та прогнозування

Провідна установа: Науково–дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України; відділ проблем економічної стратегії, прогнозування та регулювання економіки, м. Київ.

Захист відбудеться ““лютого 2002 р. о 16 годині на засіданні

спеціалізованої вченої ради Д26.006.04 при Київському національному економічному університеті за адресою: 03680, м. Київ, просп. Перемоги, 54/1, ауд.317.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Київського національного економічного університету

Автореферат розісланий ““грудня 2001 р.

В.о. вченого секретаря

спеціалізованої вченої ради  Колот А.М.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Сучасний кризовий стан економіки України істотно вплинув на функціонування транспортної галузі. Однією з найактуальніших передумов успішного її зростання є широке залучення зовнішніх інвестицій. Несприятливий інвестиційний клімат, що сформувався в державі, стримує вкладання іноземного капіталу через різного роду ризики. За таких умов оцінка ефективності інвестицій з урахуванням ризиків є одним з найвідповідальніших етапів процесу прийняття інвестиційних рішень.

Дослідження проблем ефективного інвестування в економіку завжди перебувало в центрі уваги науковців. Це зумовлено тим, що інвестиції впливають на глибокі відтворювальні основи господарської діяльності і визначають процес економічного зростання в цілому.

З проблем інвестиційної діяльності різних суб`єктів господарювання опубліковано низку фундаментальних праць вітчизняних і зарубіжних учених, які зробили значний внесок у розроблення різних напрямків дослідження інвестиційних процесів. Аналіз цих праць показав, що нині актуальними являються поглиблені теоретичні дослідження ринкових форм і механізмів інвестиційної діяльності в мікро- і макроекономічних аспектах. Методики, що грунтувались на виконаних дослідженнях, не повною мірою враховують інвестиційний ризик і особливості національної економіки. Що ж стосується підприємств пасажирського автотранспорту, то таких досліджень взагалі нема.

Наведені аргументи доводять актуальність вибраної теми і зумовлюють необхідність дослідження проблеми оцінки ефективності інвестицій з урахуванням ризиків, а отже, це потребує побудови економіко–математичних моделей та комп`ютерних програм для їх реалізації.

Зв`язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тему дисертації затверджено вченою радою факультету управління на транспорті Українського транспортного університету (протокол №3 від 10.03.1999 р.), уточнено вченою радою Національного транспортного університету (протокол №4 від 29.05.2001 р.), вона відповідає тематичному плану наукових досліджень Національного транспортного університету за програмою "Теоретичні основи обгрунтування системи фінансування підприємств" (державна реєстрація № 0101U004223) згідно з державною програмою “Концепція реформування транспортного сектору економіки", затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 09.11.2000 р. № 1684. Особисто автором розроблено методику оцінки економічної ефективності інвестицій з урахуванням ризиків на пасажирському автотранспорті України і комп`ютерні програми для її реалізації.

Мета і завдання дослідження.

Метою дослідження є розроблення науково-методичної бази і практичних рекомендацій щодо оцінки економічної ефективності інвестицій з урахуванням ризиків. Досягнення мети дослідження зумовили необхідність розв`язання таких основних завдань:

  1.  оцінити стан економіки та умов інвестиційної діяльності на сучасному етапі як загалом в Україні, так і в пасажирському автотранспорті зокрема;
  2.  проаналізувати положення і методики оцінки ефективності інвестиційних проектів, які було розроблено для умов централізованої планової, а також ринкової економік;
  3.  удосконалити концептуальні підходи і основні вимоги до методичної бази для оцінки інвестицій з урахуванням ризиків за умов економіки перехідного періоду, проаналізувати моделі інвестиційних процесів;
  4.  розробити методичні та прикладні основи оцінки ефективності інвестицій з урахуванням ризиків методами імітаційного моделювання.

Об`єктом дослідження обрано ефективність інвестицій.

Предметом дослідження є методи економічної оцінки ефективності інвестицій з урахуванням ризиків.

Методи дослідження. Методологічну основу дослідження становить сукупність принципів, прийомів і методів наукового дослідження. У процесі роботи застосовувались такі методи: економіко-статистичний (при аналізі стану інвестиційної діяльності в Україні і галузі); аналітичний та логічний (при розробці теоретичних засад і концептуальних підходів до оцінки ефективності інвестицій); моделювання (при розробці методичних основ оцінки ефективності інвестицій методами імітаційного моделювання з урахуванням ризиків).

Наукова новизна одержаних результатів. До найвагоміших науково–практичних результатів дослідження, які виносяться на захист, належать такі:

  1.  дістали дальшого розвитку концептуальні підходи й основоположні вимоги до обгрунтування методичної бази щодо врахування ризиків інвестицій;
  2.  розроблено концепцію оцінки економічної ефективності інвестицій на транспорті з урахуванням ризиків, яка враховує особливості галузі і грунтується на застосуванні імітаційного моделювання інвестиційних процесів з використанням множинних і парних взаємозв`язків між показниками;
  3.  уперше запроваджено методи постійного, абсолютного та відносного розрахунку коефіцієнтів для врахування тенденції зміни вхідних показників імітаційних моделей;
  4.  уведено поняття пріоритету показника, що характеризує його ймовірність стати головним відносно інших, за допомоги якого під час моделювання відбувається динамічна зміна розташувань між факторними та результативними показниками;
  5.  побудовано імітаційні моделі для оцінки ефективності інвестиційних проектів на транспорті з урахуванням ризиків та розроблено комп`ютерні програми для їх реалізації;
  6.  удосконалено методику оцінки економічної ефективності інвестицій з урахуванням ризиків на транспорті.

Практичне значення одержаних результатів. Розроблена методика оцінки ефективності інвестицій з урахуванням ризиків дозволяє з більшою об`єктивністю зіставити їх з альтернативними варіантами інвестицій та вибрати найефективніший завдяки впровадженню програм імітаційного моделювання з використанням множинних та парних взаємозв`язків між вхідними показниками, адаптованих для специфіки транспортної галузі. Уведення вхідної інформації універсальне, тому розроблена методика може бути використана і в інших галузях господарства незалежно від форм власності підприємств.

Результати наукових досліджень використовуються підприємствами Київського обласного автоуправління, Київського міського територіально–виробничого об`єднання автотранспорту, “Асоціації автомобільних перевізників України”та корпорації “УкрАВТО”. Розроблена методика за результатами впровадження показала високу ефективність і практичну цінність, про що свідчать листи керівників підприємств (лист №2/9-2/1264 від 28.11.2000 р., акт від 20.11.2000 р.; лист №285/1 від 04.12.2000 р.; лист № 189 від 15.02.2001 р.).

Науково–методичні результати дослідження використовуються у навчальному процесі під час підготовки бакалаврів, спеціалістів і магістрів за напрямком економічних спеціальностей транспортної галузі (довідка № 135 від 23.05.2001 р.).

Апробація результатів дисертації. Основні результати дослідження і положень дисертаційної роботи доповідались і були схвалені на наукових конференціях Українського транспортного університету (тепер Національний транспортний університет) (м. Київ, 1995, 1997, 1999-2001 рр.); на науковому семінарі щодо інвестицій Української агроекологічної академії (м. Житомир, 2000 р.); на 2-й міжнародній науково–практичній конференції "Автомобільний транспорт України –проблеми ринкових перетворень" (м. Київ, 2001 р.); на 2-й міжнародній науково–практичній конференції "Ринок послуг комплексних транспортних систем та прикладні проблеми логістики" (м. Київ, 2000 р.).

Публікації. За темою дисертаційного дослідження опубліковано 20 нау-кових праць загальним обсягом 25,63 друк. арк. (особисто автора - 24,83 друк. арк.)., у тому числі: 1 монографія, 6 брошур (1 у співавторстві), 7 статей у наукових фахових виданнях (1 у співавторстві), 5 статей у інших наукових виданнях (1 у співавторстві), 1 навчальний посібник з грифом Міносвіти і науки України (у співавторстві).

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається з вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел 228 найменувань на 17 с., додатків на 116 с., 78 табл. на 34 с., 48 рис. на 23 с. Загальний обсяг дисертації становить 248 с., у тому числі основного тексту – с.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ

У вступі обгрунтовано актуальність вибраної теми дослідження, сформульовано мету і завдання роботи, означено наукову новизну одержаних результатів та їх практичне значення.

У розділі 1 "Аналіз стану інвестиційної діяльності в Україні" на підставі аналізу фундаментальних праць вітчизняних та зарубіжних учених з теоретичних проблем інвестування та оцінки ризиків, стану економіки та умов інвестиційної діяльності на сучасному етапі в Україні, в тому числі і на пасажирському автотранспорті, підготовлено базу до основних вимог і концептуальних підходів для вдосконалення методики оцінки економічної ефективності інвестицій з урахуванням ризиків на транспорті.

Аналіз стану національної економіки та інвестиційної діяльності дає змогу заключити, що на інвестиційну активність в Україні негативно впливають: нестабільність законодавства; невиконання урядом узятих на себе зобов`язань; надто прискіпливий державний контроль, що перешкоджає інвестиційній діяльності; наслідки командно-адміністративної економіки; незадовільна організація роботи митниць; наявність значної кількості заборонених до приватизації об`єктів; слабке функціонування вторинного ринку цінних паперів; нерозвиненість механізмів профілактики та зниження рівня ризику за рахунок системи взаємного захисту, гарантій та страхування інвестицій (у тому числі із залученням державних інвестицій); практична відсутність стимулювання з боку держави фінансово-кредитних установ суто інвестиційної спрямованості, пільгових ставок за оподаткування інвестиційних активів, резервування та рефінансування; корупція; незадовільний стан транспортної інфраструктури і телекомунікацій; недосконала тарифна політика; великі проблеми із сертифікацією товарів, що імпортуються, а також з наданням ліцензій на експорт товарів та інші фактори.

Після ретельного аналізу стану пасажирського автотранспорту виявлено негативну тенденцію до зменшення обсягу перевезень. За кількісними та якісними показниками автобусний парк України не задовольняє потреби пасажирів у перевезенні. Зношування основних виробничих фондів становить понад 70 % з тенденцією до дальшого погіршання становища. Різко зменшились інвестиції у виробниче середовище. Державне інвестування в оновлення та поповнення парку автобусів припинилося з 1993 р., а фінансування з місцевих бюджетів на придбання нових автобусів явно недостатньо. Брак коштів на автотранспортних підприємствах призвів до прогресуючого старіння автобусного парку, погіршання його технічного стану та структурного складу. Зростаюче старіння автобусного парку посилило актуальність питань щодо безпеки перевезень пасажирів, охорони навколишнього середовища, якості та надійності транспортних послуг, приведення структури автобусного парку до науково–обгрунтованих показників. Для реалізації цієї програми в наступне десятиріччя в інфраструктуру пасавтотрансу необхідно залучити не менше ніж 1,6 млрд дол. США інвестицій.

Наведені факти зумовлюють необхідність залучення і ефективного використання інвестицій у перехідну економіку України, в тому числі й у пасажирський автотранспорт.

У розділі 2 "Теоретичні засади і аналітична оцінка концептуальних підходів до оцінки ефективності інвестицій" досліджено теоретичні передумови, концептуальні підходи оцінки ефективності інвестицій, а також основні вимоги щодо обгрунтування методичної бази з урахуванням інвестиційних ризиків.

У результаті порівняльного аналізу методик розрахунку економічної ефективності капітальних вкладень і нової техніки, які діяли за умов централізованої планової економіки, визначено їх головні недоліки: вартісні показники пропонувались незмінними протягом розрахункового періоду; не враховувалась зміна вартості грошей у часі; не було чіткого переліку поточних витрат; бракувало алгоритму формування доходів і чистого прибутку; не повною мірою враховувались технічні, комерційні, екологічні й інституціональні аспекти, а також ризики інвестування. Разом з тим слід зазначити, що названі методики було розроблено для економічних, політичних, демографічних, соціальних та інших умов країн колишнього СРСР. Вони орієнтувались на планову економіку, незмінність вихідних натуральних і вартісних показників, тому не прийнятні для сучасного періоду господарювання.

Порівняльний аналіз положень і методик оцінки ефективності інвестицій, розроблених для умов ринкової економіки, дозволяє заключити, що ці методики не повною мірою враховують інвестиційний ризик, особливості національної економіки і не можуть бути використані підприємствами пасажирського автотранспорту.

Основоположними вимогами до оцінки ефективності інвестицій за умов національної економіки є пріоритетність прямих інвестицій, підвищення ефективності використання ресурсів у процесі інвестування, врахування і зниження ризику під час прийняття управлінських рішень щодо інвестицій.

У розділі 3 "Методичні основи оцінки ефективності інвестицій з урахуванням ризиків методами імітаційного моделювання" подано логічну схему процесу обгрунтування й управління інвестиційними проектами з урахуванням ризиків, розкрито методику оцінки ефективності інвестицій з урахуванням ризиків методами імітаційного моделювання та результати її апробації на підприємствах пасажирського автотранспорту.

Згідно з логічною схемою управління інвестиційна політика розроблялась на підставі аналізу зовнішніх і внутрішніх умов інвестиційної діяльності підприємств. Зовнішні умови оцінювались за аспектами політичного, економічного, соціального і правового середовища та конкуренції. Під час аналізу внутрішніх умов головну увагу акцентовано на економічні результати діяльності транспортних підприємств та ефективне використання їхніх фінансових ресурсів. У процесі інвестування враховувались сумарні інвестиції та дисконтовані майбутні доходи.

Під час визначення допустимого рівня ризику аналізувались такі фактори: особливості галузі, до якої належить підприємство; напрямок інвестиційної діяльності; конкуренція; розмір інвестицій; загальне ставлення керівництва до ризику та ін. Розраховуючи коефіцієнт дисконтування, зважувалося на загальний рівень прибутковості інвестицій на підприємстві та в галузі.

Порівняльний аналіз критеріїв оцінки інвестицій показав, що залежно від критерію, узятого за основу в даній організації, висновки можуть бути діаметрально протилежними. Головний з них полягає в тому, що з усіх критеріїв найприйнятнішими для прийняття рішень інвестиційного характеру є критерії NPV, IRR і PI. У разі суперечностей перевагу слід віддати використанню критерію NPV. Ключовими моментами механізму інвестування є встановлення відсоткової ставки, обґрунтування розміру інвестицій з урахуванням ризиків і прийняття рішення про інвестування проектів.

Установлено, що процес інвестування є імітаційним завдяки впливу великої кількості факторів, які змінюються за своїми закономірностями. Тому вибір імітаційного методу моделювання для оцінки ризику інвестицій є найбільш вдалим рішенням, незважаючи на високу трудомісткість розрахунків порівняно із застосуванням детерминованих методів, які повсякденно використовуються в інвестиційній практиці. За комп'ютерної обробки інформації трудомісткість цих розрахунків різко зменшується, що ліквідує перешкоди для використання методу імітаційного моделювання для ймовірнісної оцінки ризику інвестицій.

Запропонована методика оцінки ефективності інвестицій з урахуванням ризиків відрізняється від усіх інших методик, методів і підходів тим, що інвестиції за умов ризику оцінюються на підставі побудованих імітаційних економіко-математичних моделей інвестиційних процесів з урахуванням кореляційних взаємозв`язків між показниками. Це дозволило розробити алгоритми розрахунків і використати комп'ютерну техніку для прискорення терміну обробки інформації та підвищити достовірність результатів. Блок–схему управління комп`ютерними програмами економічної оцінки ефективності інвестицій з урахуванням ризиків методами імітаційного моделювання наведено на рис. 1.

Програми створено в табличному процесорі Excel 97 з комплексу програм Microsoft Office 97. Програмну частину реалізовано на внутрішній мові табличного процесора - Visual Basic for Microsoft Excel 97.

Для використання цих програм необхідно мати встановлений пакет програм Microsoft Office 97 або одну програму з пакета - Microsoft Excel 97 з обов'язково встановленим Visual Basic for Microsoft Excel 97.

Програма розроблялася для застосування її на пасажирському автотранспорті, але незначні вдосконалення дозволяють використовувати її і в інших галузях народного господарства.

Основу імітаційного моделювання становить теорія ігор. Вона передбачає багатократну зміну вхідних даних (кількість дослідів не менше ніж

10000) з наступним розрахунком критеріїв оцінки ефективності інвестиційних проектів. Зміна вхідних показників відбувається на підставі таблиці випадкових чисел за введенними ймовірностями та характеристиками кореляційного зв`язку між показниками:

 (1)

де n -кількість показників;

t -термін дії проекту (роки);

Pвх(n,t) -масиви вхідних даних;

 Pвих(n,t) -масиви вихідних даних;

kКОР(n,t) -коригувальний коефіцієнт, отриманий на основі таблиці випадкових чисел за введенними ймовірностями.

На підставі заданих імовірностей P(n,t,s) за таблицею випадкових чисел вибирається будь-який проміжок s для показника n за рік t. Між початковим значенням відсотка відхилення A(i,j,s) та кінцевим його значенням B(i,j,s) обирається певна величина коефіцієнта kКОР(n,t). При цьому вважається, що в середині проміжку між початковим і кінцевим значенням відсотка відхилення ймовірність значень коефіцієнта kКОР(n,t) розподілена рівномірно. Приклад масиву ймовірностей для і-го показника за рік j наведено в табл. 1.

Таблиця 1

Приклад масиву ймовірностей відхилення

i-го показника за рік j

№ проміжку Імовірність Відхілення (початок промiжку), % Відхілення (кiнець промiжку), %

1 P(i,j,1) A(i,j,1) B(i,j,1) 

... … … …

S P(i,j,s) A(i,j,s) B(i,j,s) 

Тоді формулу (1) можна записати так:

 (2)

Відповідно до зміни часу для визначення коефіцієнта kКОР(n,t) автором уперше було запропоновано такі підходи:

1. Постійних коефіцієнтів. Застосовується для оцінки ризику ефективності інвестицій, для яких перший рік реалізації суттєво впливає на розвиток ситуації в майбутньому, тобто відсоток зміни вхідних даних до розрахунку в першому році можна прийняти з невеликою похибкою і для наступних років.

Окремим випадком розрахунку постійних коефіцієнтів є підхід постійних пріоритетів. Він застосовується, якщо в перший рік реалізації проекту формуються кореляційні залежності між факторними та результативними показниками. Проте варіювання основних показників на відміну від підходу постійних коефіцієнтів, допускається в наступних роках.

2. Абсолютного розрахунку коефіцієнтів. Застосовується для оцінки ризику ефективності інвестицій, в яких відсоток зміни прогнозованих значень вхідних показників у поточному році не залежить від аналогічних показників за попередні роки.

3. Відносного розрахунку коефіцієнтів. Застосовується для оцінки ризику ефективності інвестицій, в яких відсоток зміни прогнозованих значень вхідних показників у поточному році залежить від відсотка зміни значень вхідних показників за попередні роки.

Формула (2) для підходу постійних коефіцієнтів буде такою:

 (3)

Формули (2, 3) дійсні тільки для абсолютного розрахунку коефіцієнтів, а для відносного вони такі:

 (4)

 (5)

Щоб дати змогу в моделі динамічно змінювати розташування між результативними і факторними показниками, було введено поняття пріоритету Pr(n).

Пріоритет показника n показує його ймовірність стати факторним відносно інших. Приклад заповнення таблиці пріоритетів показників наведено в табл. 2.

Таблиця 2

Приклад масиву пріоритетів

№ показника Показник Пріоритет Пріоритет, %

1 Name (1) Pr(1) Pr(1)%

... … … …

n Name (n) Pr(n) Pr(n)%

Всього  еPr(n) еPr(n)%

На підставі введених пріоритетів за теорією ігор щороку та за кожного нового досліду, тобто перед вибором нової економічної ситуації, розраховується ймовірнісний ранг RP(n,t). Якщо застосовано підхід постійних пріоритетів, то за один дослід імовірнісний ранг RP(n,t) розраховується один раз. Тобто протягом дії проекту розташування між факторними та результативними показниками вважається незмінним.

Якщо пріоритет для якихось показників не введено, то їх ранг уважається останнім. Тому ймовірнісний ранг для них розраховується рівноймовірно і в останню чергу.

Для опису кореляційних взаємозв`язків між показниками розроблено такі їх величини:

1. Взаємозв`язок W(nФ,nР), %, де nФ - кількість факторних показників; (nР) - кількість результативних показників. Значення взаємозв`язку вказує на відсоток випадків, де буде існувати кореляційна взаємодія між факторним і результативним показниками. Якщо значення взаємозв`язку не введено, то це означає, що між цими показниками немає кореляційного взаємозв`язку.

2. Коефіцієнт k(nФ,nР) переведення темпу зростання факторного показника в темп зростання результативного вказує на відсоток зміни результативного показника за зміни факторного на 1%. Коефіцієнт k(nФ,nР) дорівнює аналітичному коефіцієнту kС(nФ,nР) перемноженому на розрахунковий коефіцієнт kR(nФ,nР).

3. Розрахунковий коефіцієнт kR(nФ,nР) показує, наскільки ймовірна швидкість зміни результативного показника більше ймовірної швидкості зміни факторного показника. Розрахунковий коефіцієнт kR(nФ,nР) дорівнює відношенню загальних модульних математичних очікувань результативного показника МО(nР) до факторного показника МО(nФ). Формула для розрахунку загального модульного математичного очікування має вигляд:

 (6)

4. Аналітичний коефіцієнт kС(nФ,nР) показує, у скільки разів реальна швидкість зміни результативного показника відносно факторного більше ніж ймовірна швидкість, розрахована за коефіцієнтом kR(nФ,nР). Коефіцієнт kС(nФ,nР) розраховується аналітичним способом на підставі аналізу статистичної інформації. Коефіцієнт kС(nФ,nР) може бути негативним чи позитивним. Його негативне значення вказує на зворотний кореляційний взаємозв`язок між показниками, позитивне значення –на прямий.

5. Допустиме відхилення ±D(nФ,nР), % вводиться для того, щоб динамічно змінювати коефіцієнт k(nФ,nР), оскільки в природі кореляційний взаємозв'язок не може бути постійно рівним деякому коефіцієнту. D(nФ,nР) указує на максимальний відсоток відхилення коефіцієнта k(nФ,nР) від розрахованого. Уважається, що в проміжку ±D(nФ,nР) значення відхилення коефіцієнта k(nФ,nР) розподілені рівноймовірно.

Приклад таблиці для введення показників, що характеризують кореляційну взаємодію між показниками, наведено в табл. 3.

Формула (7) - розрахунок вихідних даних PВИХ(n,t) абсолютним підходом:

(7)

Формула (8) - розрахунок вихідних даних PВИХ(n,t) відносним підходом:

(8)

Таблиця 3.

Масиви показників,

які характеризують кореляційний взаємозв`язок

 Факторні показники

ПокФ(1) … ПокФ(nФ)

 W D kR kС kW D kR kС k 

Результативні показники ПокP(1) W(1,1) D(1,1) kR(1,1) kС(1,1) k(1,1)W(nФ,1) D(nФ,1) kR(nФ,1) kС(nФ,1) k(nФ,1) 

… … … … … … … … … … … …

ПокP(nP) W(1,nР) D(1,nР) kR(1,nР) kС(1,nР) k(1,nР)W(nФ,nР) D(nФ,nР) kR(nФ,nР) kС(nФ,nР) k(nФ,nР) 

Примітка: Клітинки таблиці, що позначено сірим кольором, розраховуються автоматично.

Після математичних перетворень економіко-математичні моделі оцінки ризику інвестицій методами імітаційного моделювання з урахуванням кореляційних взаємозв`язків будуть для абсолютного та відносного підходів до моделювання, відповідно, такими (формули 7, 8).

Результати розрахунків наводяться у вигляді таблиць зі згрупованими за проміжками значеннь критеріїв оцінки ефективності інвестицій та відповідних графіків. Інформація подається за кожен рік реалізації інвестиційного проекту, та поєднана –за всі роки.

На рис. 2 і 3 наведено графіки розподілу значень NPV від імовірності, побудовані за результатами апробації методики одного з інвестиційних рішень за останній рік та поєднаним за всі роки.

Запропонована методика пройшла апробацію на автотранспортних підприємствах Київського обласного і міського управлінь автомобільного транспорту, підприємств корпорації "УкрАВТО" та підприємств Асоціації автомобільних перевізників України.

Додатки включають розроблене автором програмне забезпечення оцінки ефективності інвестицій з урахуванням ризиків методами імітаційного моделювання, прикладні розрахунки, рекомендаційні листи та акти впровадження результатів дослідження.

ВИСНОВКИ

У дисертації наведено теоретичне узагальнення і нове вирішення наукового завдання щодо оцінки ефективності інвестицій з урахуванням ризиків, яке втілене в створенні концепції, що враховує діючі методичні підходи до оцінки ефективності інвестицій і розвиває їх завдяки введенню нових показників (постійні коефіцієнти, абсолютний розрахунок коефіцієнтів, відносний розрахунок коефіцієнтів) до імітаційного моделювання на підставі теорії ігор, розроблені економіко–математичних моделей і комп'ютерних програм для оцінки ефективності інвестиційних проектів з урахуванням ризиків (на прикладі пасажирського автотранспорту України).

Підбиваючи підсумки проведеної теоретичної та практичної роботи, автор дійшов до таких висновків:

1. Для сучасного економічного розвитку України є характерною обмеженість інвестиційних ресурсів для відтворювальних процесів. На інвестиційну активність негативно впливають багато факторів: нестабільність законодавства, слабке функціонування вторинного ринку цінних паперів, корупція, незадовільний стан транспортної інфраструктури, невиконання урядом узятих на себе зобов`язань, проблеми із сертифікацією товарів, незадовільна робота митниць та ін.. За умов дефіциту інвестиційного капіталу виникає потреба в більш обгрунтованій оцінці ефективності його використання з урахуванням ризиків.

. Вирішенню проблеми оцінки економічної ефективності капітальних вкладень і нової техніки в колишньому СРСР приділяли велику увагу. Розроблені методики вирішували дану проблему з позицій централізованої планової економіки за умови незмінності всіх натуральних і вартісних показників, коли не було необхідності враховувати інвестиційні ризики, що робить їх неприйнятними в умовах ринкового господарювання.

. Для оцінки економічної ефективності інвестицій в умовах ринку існують різні методичні підходи до системного аналізу витрат і доходів, які втілилися в сучасних методиках та їхніх положеннях. Проте ці підходи не повною мірою враховують інвестиційний ризик та особливості стану національної економіки, тому жоден з них не може бути в цілому прийнятний до практичного використання.

. У результаті теоретичного дослідження, а також фінансово-економічного аналізу інвестиційних проектів, прийнятих до впровадження на пасажирському автотранспорті України, сформульовано основні вимоги до формування методичної бази оцінки ефективності інвестицій з урахуванням ризиків і національних особливостей економічного розвитку.

. Основними принципами ефективної інвестиційної діяльності є: пріоритетність прямих інвестицій, підвищення ефективності використання ресурсів у процесі інвестування, урахування і зниження ризику в процесі прийняття управлінських інвестиційних рішень. Ключовими моментами механізму інвестування є визначення розміру інвестицій, установлення ставки відсотка і прийняття управлінських рішень щодо фінансування інвестицій з урахуванням їх ризиків.

. Для забезпечення ефективності інвестиційних рішень необхідно використовувати методи ситуаційного аналізу окремо за умов визначеності, невизначеності, конфлікту і ризику. За невизначеності головного критерію ефективності - максимізації прибутку - тут замало, тому слід застосовувати критерії максиміну, мінімаксу, максимаксу. В окремих випадках доцільно використовувати спеціальні критерії, які можуть бути побудовані на підставі базових алгоритмів з фінансової математики.

. Будь-який інвестиційний проект може бути охарактеризований з фінансового, технологічного, організаційного, часового та інших боків. Кожен з них по-своєму важливий, але фінансові аспекти інвестиційної діяльності в умовах національної економіки мають вирішальне значення. Основним аспектом аналізу процесу інвестування в матеріальні активи є грошовий потік постнумерандо та часова вартість грошей і її врахування в оцінці інвестицій.

. Запропонована методика оцінки ефективності інвестицій з урахуванням ризиків методами імітаційного моделювання дає змогу використовувати сучасну комп`ютерну техніку для прискорення оброблення інформації і забезпечення її достовірності. Апробація методичних положень на підприємствах пасажирського автотранспорту України засвідчила їх універсальність, а також можливість практичного використання в інших галузях народного господарства. Впровадження здобутих результатів підприємствами транспортної галузі уможливило одержання прибутку в 584.09 тис. грн.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

Монографія

1. Лудченко Я.О. Проблеми оцінки ризику інвестиційних проектів. –К.: УТУ, 1999. –с. - 4,8 друк. арк.

Статті у наукових фахових виданнях

2. Лудченко Я.О. Термінові інвестиції –основа підвищення ефективності роботи пасажирського транспорту в м. Києві // Експрес–новини: наука, техніка, виробництво. –К.: УкрIНTEІ, 1999. - №11-12. –С. 36. - 0,15 друк. арк.

3. Лудченко Я.О. Моделювання інвестиційних процесів та оцінка їх ризику // Експрес–новини: наука, техніка, виробництво. –К.: УкрIНTEІ, 1999. - №13-14. –С. 20–. - 0,33 друк. арк.

4. Лудченко Я.О. Удосконалення структури управління автотранспортними підприємствами через впровадження служб маркетингу // Експрес–новини: наука, техніка, виробництво. –К.: УкрIНTEІ, 1999. - №15. –С. 42-43. - 0,25 друк. арк.

5. Лудченко Я.О. Основні перешкоди інвестуванню в автомобільний транспорт // Проблеми науки. –К.: Київ ЦНТЕІ Міносвіти і науки України, 2001. - №7. –С. 23-25. - 0,5 друк. арк.

6. Лудченко Я.О. Управління економічною ефективністю інвестицій // Проблеми науки. –К.: Київ ЦНТЕІ Міносвіти і науки України, 2001. - №8. –С. 46-51. - 0,65 друк. арк.

7. Лудченко Я.О. Математичне моделювання фінансових ризиків інвестицій Наукові праці НДФІ. –К.: НДФІ Міністерства фінансів України, 2001. - №2(14). –С. 84-92. - 1,0 друк. арк.

8. Козак Л.С., Лудченко Я.О. Порівняльна характеристика критеріїв оцінки інвестиційних проектів // Моделювання та інформаційні системи в економіці: Міжвід. наук. зб. Вип. 66. –К.: КНЕУ, 2001. - С. 145 –. - 0,5 друк. арк. Особисто автору належить 0,3 друк. арк. (Проаналізовано взаємозв`язки між критеріями оцінки інвестиційних проектів і запропоновано способи їх практичного використання.)

В інших виданнях

Навчальний посібник

9. Лудченко Я.А., Примак Т.А. Методология научных исследований: Учеб. пособие. –К.: ВІПОЛ, 1999. –с. - 5,0 друк. арк. Особисто автору належить 0,7 друк. арк. (Розділ "Методологія експериментальних досліджень".)

Брошури

10. Лудченко Я.О. Аналіз стану економіки та умов інвестиційної діяльності в Україні. –К.: НТУ, 2000. –с. - 2,7 друк. арк.

11. Лудченко Я.О. Стохастичне моделювання ризиків при оцінці ефективності інвестицій. –К.: НТУ, 2001. –с. - 2,3 друк. арк.

12. Лудченко Я.А. Обоснование необходимого объема инвестиций в автосервисе: методика расчета производственных мощностей. - К.: НТУ, 2001. – 20 с. - 1,1 друк. арк.

13. Козак Л.С., Лудченко Я.А. Анализ использования производственных мощностей для целесообразного привлечения инвестиций. - К.: НТУ, 2000. – с. - 2,0 друк. арк. Особисто автору належить 1,8 друк. арк. (Раздел 1 "Обзор литературы по определению производственной мощности предприятий и единиц ее измерения"; Раздел 3 "Методологические основы расчета производственной мощности предприятий"; Раздел 4 "Апробация методики расчета производственной мощности на примере автопредприятий Львовского автоуправления".)

Статті в інших наукових виданнях

14. Лудченко Я.О. Оцінка ризику інвестиційних проектів методом стохастичного моделювання // Автошляховик України. –. –№ 1. –С.19 –. - 0,5 друк. арк.

15. Лудченко Я.О. Оцінка ризику інвестиційних проектів // Вісник транспортної Академії України та Українського транспортного університету. –К.: ТАУ: УТУ, 1998. - №2. –С.155-161. - 0,7 друк. арк.

16. Лудченко Я.О. Основні перешкоди на шляху здійснення інвестицій в автомобільний транспорт // Системні методи керування, технологія та організація виробництва, ремонту і експлуатації автомобілів. –К.: УТУ: ТАУ, 2000. –Вип.10. –С.160-166. - 0,75 друк. арк.

17. Лудченко Я.О. Оцінка ефективності інвестицій методами ситуаційного аналізу // Системні методи керування, технологія та організація виробництва, ремонту і експлуатації автомобілів. –К.: НТУ: ТАУ, 2001. –Вип.12. –С. 315 –. - 0,4 друк. арк.

18. Козак Л.С.; Лудченко Я.О. Критерії оцінки інвестицій // Вісник транспортної Академії України та Національного транспортного університету. –К.: ТАУ: НТУ, 2000. - № 4. –С.250-253. - 0,4 друк. арк. Особисто автору належить  0,3 друк. арк. (Проаналізовано критерії оцінки ефективності інвестиційних проектів.)

Комп`ютерні програми.

19. Лудченко Я.А. Компьютерная программа расчета экономико-математиче-ской модели инвестиционного проекта методом стохастического моделирования (разработана в Turbo Basic v. 1.01. Borland International, Inc.). - К.: НТУ, 2001. –с. - 1,8 друк. арк.

20. Лудченко Я.А. Компьютерная программа расчета экономико-математиче-ской модели инвестиционного проекта методом стохастического моделирования с учетом корреляционных взаимосвязей (разработана в Visual Basic for Microsoft Excel 97.). - К.: НТУ, 2001. - 44 с. - 3,8 друк. арк.

АНОТАЦІЯ

Лудченко Я.О. Оцінка економічної ефективності інвестицій з урахуванням ризиків. –Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.06.02 –Підприємництво, менеджмент та маркетинг. –Київський національний економічний університет, Київ, 2001.

У дисертації наведено теоретичне узагальнення і нове розв`язання наукового завдання оцінки ефективності інвестицій з урахуванням ризиків методами імітаційного моделювання. На підставі аналізу фундаментальних праць вітчизняних і зарубіжних учених з теоретичних проблем інвестування та оцінки ризиків, аналізу стану економіки, умов інвестиційної діяльності в Україні обгрунтовано основні принципи і концептуальні підходи щодо розроблення методичних засад визначення оцінки ефективності інвестицій в галузі "Транспорт". Виявлено чинники, що негативно впливають на інвестиційну активність. Проаналізовано стан пасажирського автотранспорту і зроблено прогноз його розвитку на період до 2005 р.

Запропоноване методичне підгрунтя для оцінки ефективності інвестицій з урахуванням ризиків на базі імітаційного моделювання і відповідна методика пройшли апробацію на підприємствах пасажирського автотранспорту України і продемонстрували високу ефективність і практичну цінність.

Ключові слова: інвестиції, ризик, метод, модель, алгоритм.

АННОТАЦИЯ

Лудченко Я.А. Оценка экономической эффективности инвестиций с учетом рисков. Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.06.02 –Предпринимательство, менеджмент и маркетинг. –Киевский национальный экономический университет, Киев, 2001

В диссертации сделано теоретическое обобщение и обосновано новое решение научной задачи оценки эффективности инвестиций с учетом рисков методами имитационного моделирования. На основе анализа фундаментальных трудов отечественных и зарубежных ученых о теоретических и прикладных проблемах инвестирования и оценки рисков, состояния экономики и условий инвестиционной деятельности в Украине обоснованы методические требования и концептуальные подходы к разработке методики по определению оценки эффективности инвестиций в отрасли "Транспорт" с учетом рисков. Выявлены факторы, негативно влияющие на инвестиционную активность. Проанализировано состояние пассажирского автотранспорта и сделан прогноз его развития на период до 2005 г.

Определены основные требования к оценке эффективности инвестиций в условиях национальной экономики Украины. Проанализированы модели инвестирования в основную производственно-техническую базу. Проведен сравнительный анализ положений и методик оценки эффективности инвестиций, разработанных для плановой и рыночной экономик. Рассмотрены признаки классификации инвестиционных проектов. Изложены принципы, основные элементы и алгоритмы процесса инвестирования в материальные активы, обоснованы источники средств предприятия. Рассмотрены инвестиционные проекты с финансовой, технологической, организационной, временной и других сторон.

Для принятия управленческих решений по инвестициям использованы методы ситуационного анализа отдельно в условиях определенности, неопределенности, конфликта и риска. Разработаны и при анализе использованы экономико-математические модели и компьютерные программы для машинной имитации инвестиционных процессов, формализованные методы многовариантных компьютерных расчетов.

Проанализированы внешние и внутренние условия инвестиционной деятельности предприятия. Определена цель и стратегия предприятия. Сформирована инвестиционная политика, определена сфера вложения капитала и допустимый уровень рисков. Определены источники финансирования инвестиций. Приведена схема обоснования выбора проекта инвестиций.

Рекомендованные методические положения оценки эффективности инвестиций с учетом рисков методами имитационного моделирования и соответствующая методика прошли апробацию на предприятиях пассажирского автотранспорта Украины и показали высокую эффективность и практическую ценность.

Ключевые слова: инвестиции, риск, метод, модель, алгоритм.

ANNOTATION

Ludchenco J. Estimation of an economic efficiency of the investments in view of risks. - Manuscript.

Thesis on competition of a scientific degree of the candidate of economic sciences on a speciality 08.06.02. - Business, management and marketing. - Kyiv National economic university, Kyiv, 2001

In a thesis the theoretical generalization and new solution of the scientific task of an estimation of efficiency of the investments is given in view of risks by methods of a simulation modeling. On the basis of the analysis of fundamental works domestic and foreign scientific from theoretical problems of an investment and the estimations of risks, analysis of a state of economy, conditions of investment activity in Ukraine, are reasonable the main requirements and conceptual approaches concerning development of methodical bases of definition of an estimation of efficiency of the investments in branch "Transport". The factors are detected which negatively influence investment activity. The state of a passenger vehicle is analysed and the forecast of its development for period till 2005 is made.

Offered the methodical bases of an estimation of efficiency of the investments in view of risks on the basis of a simulation modeling and appropriate technique, have passed approbation on firms of a passenger vehicle of Ukraine and have shown high efficiency and practical value.

Key word: the investments, risk, method, model, algorithm.
1. Проблема водных ресурсов в Тунисе
2. Результаты на уровнях миссии и духовности
3. ТЕМА- Обслуживание вводавывода
4. Равновесная кривая для товара повседневного спроса
5. Тема 5 Сучасні проблеми функціонування органів м-с Н
6. Генезис этнопедагогических идей в трудах известных педагогов и общественных деятелей
7. Банківська система України та особливості її формування
8. Качественное исследование в целом двумерной квадратичной стационарной системы с двумя частными интегралами в виде кривых второго порядка
9. ru Все книги автора Эта же книга в других форматах Приятного чтения Де Сад Маркиз Жюльетта Ма
10. тематического естествознания Дуалистический подход к субстанции Р
11. Стороны а индивидуально ~
12. Тести з історії україни
13. 70 з-о 09 января ~ 29 января Время Предмет Преподав
14. д Момент инерции J твердого тела относительно некоторой оси определяется выражением где r рассто
15. Вариант 8 Задача 11
16. Большой Кавказ миллионы лет назад
17. дипломная практика является одним из важнейших видов учебной работы
18. на тему- Автоматизация звука [Р] в словах со стечением согласных звуков Выполнила- учитель ~ логопе.
19. КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ ПО ИСТОРИИ
20. Тема- Визначення чисельності окремих категорій працівників