Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

науковий інститут права та психології Факультет правового забезпечення підприємницького права і психоло

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-06-09


PAGE  19

Національна академія  внутрішніх справ

Навчально-науковий інститут права та психології

Факультет правового забезпечення підприємницького права і психології

кафедра господарського права і процесу

Затверджено протоколом №1 засідання кафедри від 27 серпня 2012 року

ПРОГРАМА ПРАКТИКИ

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

КИЇВ 2012


Укладач:

Нескороджена Лариса Леонідівна

кандидат юридичних наук, доцент,

ВСТУП

Навчальна практика студентів є невід’ємною і важливою складовою частиною процесу підготовки спеціалістів-юристів у вищих навчальних закладах.

Навчальну практику студенти третього курсу. Тривалість практики – один місяць.

Календарні строки і бази практики визначаються факультетом правового забезпечення підприємницького права і психології навчально-наукового інституту права і психології НАВС. Відповідно до п. 2.3. Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України, студенти можуть самостійно з дозволу відповідної кафедр підбирати для себе місце проходження практики і пропонувати його для використання.

Базами практик можуть бути:

 1.  органи державної влади та органи місцевого самоврядування, які  контролюють здійснення підприємницької діяльності;
 2.  органи судової влади;
 3.  підрозділи органів внутрішніх справ, які перевіряють здійснення підприємницької діяльності;
 4.  банківські установи, страхові компанії, юридичні компанії, кредитні спілки;
 5.  інші установи, організації та підприємства незалежно від форми власності.

Основними нормативними актами, що регламентують організацію і проходження навчальної практики студентами є Положення про організацію  навчального процесу у вищих навчальних закладах України, затверджене наказом Міносвіти України № 161 від 2 червня 1993 р.,  Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України, затверджене наказом Міносвіти України № 351 від 20 грудня 1994 р., Положення про організацію проведення практики студентів КНУВС, затвердженого наказом КНУВС від 18.01.2007р. №24 та Наказ ННІПП НАВС про організацію проведення практики студентів, який видається щороку при направленні студентів на практику.

 1.  Мета і зміст навчальної практики

Метою практики є оволодіння студентами сучасними методами ведення претензійно - позовної роботи на підприємствах установах та організаціях, формами управлінської діяльності органів державної влади, місцевого самоврядування, певними підрозділами органів внутрішніх справ їх посадових осіб; формування у студентів на базі одержаних у вищому навчальному закладі теоретичних знань з курсів господарського права та господарського процесу, конституційного та адміністративного права, цивільного права та цивільного процесу  професійних умінь і навичок для вирішення конкретних життєвих ситуацій і прийняття самостійних рішень в реальних умовах; виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності.

Зміст і послідовність навчальної практики визначаються цією програмою згідно з навчальним планом. Практика проходить у формі самостійного виконання студентом визначених цією програмою загальних та заснованих на них індивідуальних завдань.

В результаті проходження практики студент повинен глибоко ознайомитися з:

• основними положеннями Конституції та законів України, інших нормативно- правових актів, що визначають правовий статус і регламентують діяльність суб’єктів господарювання та відповідних державних органів (установ), органів місцевого самоврядування, які контролюють порядок здійснення підприємницької діяльності;

принципами господарської діяльності

повноваженнями органів  державної влади та місцевого самоврядування, які контролюють здійснення господарської діяльності;

організацією роботи підприємств та установ , їх структурних підрозділів та окремих посадових осіб.

Навчитися:

• готувати проекти різних документів, пов'язаних з господарською діяльністю): статути, засновницький договір, рішення, розпорядження, накази, протоколи, постанови, позови, претензії, різні господарсько-правові договори тощо;

• здійснювати правове і організаційне забезпечення проведення окремих організаційних заходів (загальних зборів акціонерів, учасників,  засідань наглядової ради тощо);

• працювати із зверненнями громадян;

• надавати довідки та консультації з питань здійснення господарської діяльності.

Таким чином проходження практики сьогодні покликано:

поглибити, систематизувати і закріпити знання, отримані на протязі вивчення економічних, правових та інших дисциплін;

сформувати особисті навички практичної роботи при розгляді різноманітних правових  питань;

розвинути вміння самостійно працювати з  законодавчою, інструктивною   та нормативною літературою, практично розглядати вирішення окремих питань господарської діяльності;

практично ознайомитися з діяльністю  установи, структурою управління установи  та вивчити практичне надання послуг;

закріпити здібності студента підбирати, систематизовувати та аналізувати необхідну інформацію, яка потрібна для проведення господарської діяльності  послуг та інше.

 1.  Загальні завдання для студентів

Під час проходження навчальної практики студенти повинні в повному обсязі і в такій послідовності виконати наступні завдання:

1. Глибоко вивчити і законспектувати у робочі зошити основні положення Конституції та законів України, інших нормативно-правових актів, що визначають основні положення, принципи та види  господарської діяльності правовий статус і регламентують діяльність відповідного державного органу (установи), органу місцевого самоврядування, конкретного структурного підрозділу. підприємства, установи та організації, де проходить практика.

2. Ознайомитися з структурою, функціями та повноваженнями відповідних органів, їх структурних підрозділів (регламенти, типові положення, положення тощо), підприємств ( установчі документи).

3. Ознайомитися з функціональними обов’язками працівників структурних підрозділів, де безпосередньо проходить практика.

4. Ознайомитися з організацією роботи відповідного органу (установи) чи підприємства :

планування роботи, облік проведених заходів, контроль за виконанням планів, вказівок і розпоряджень вищестоящих органів, діяльності в цілому.

5. Вивчити основні напрями, форми і методи діяльності органу (установи) чи підприємства, де проходить практика, його структурних підрозділів.

6. Вивчити організацію діловодства у відповідному органі (установі) чи підприємстві. Порядок ведення діловодства за зверненнями громадян (споживачів).

7. Ознайомитися з формою, структурою та змістом основних видів документів, пов’язаних з діяльністю органу (установи), його структурного підрозділу чи підприємства (розпорядження, рішення, постанова, наказ, припис, вказівка, протокол тощо, статут,  позов, претензія тощо  ).

8. Бути присутнім (по можливості) на всіх заходах організаційного характеру, що проводяться на базі практики (сесії, засідання, наради, семінари тощо).

9. Ознайомитися з основними формами взаємодії державних органів, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян, суб’єктів господарювання  та громадян у вирішенні окремих питань.

10. Ознайомитися з основними формами і порядком звітності про діяльність суб’єкта господарювання, відповідного державного органу чи органу місцевого самоврядування.

11. Виконати індивідуальне завдання. Індивідуальні завдання практиканту даються керівником практики. Вони можуть бути пов'язані з науковою студентською роботою або випливати з інтересів бази практики.

12. Систематично вести записи у щоденнику практики та в робочому зошиті, подавати їх керівникові практики на перевірку. Оформлені належним чином документи по навчальній практиці своєчасно представити на кафедру навчального закладу.

3. Керівництво навчальною практикою

3.1. Навчально-методичне керівництво навчальною практикою здійснюють викладачі кафедри. Керівництво навчальною практикою на базах практики здійснюють керівники підприємств чи відповідних органів або призначені ними відповідальні працівники цих установ. За кожним студентом-практикантом закріплюють робоче місце.

3.2. Керівник практики від кафедри:

- забезпечує проведення всіх організаційних заходів перед від’їздом студентів на практику: інструктаж про порядок проходження практики, надання студентам-практикантам необхідних документів (програма, щоденник, календарний план, індивідуальне завдання, методичні рекомендації чи інші);

- повідомляє студентів про систему звітності з практики, прийняту на кафедрі, а саме: строки подання і форма письмового звіту, оформлення інших документів, порядок виконання індивідуального завдання, строки і порядок захисту звітів про навчальну практику;

- у тісному контакті з керівником практики від бази практики забезпечує високу якість її проходження згідно з програмою;

- контролює виконання студентами-практикантами правил внутрішнього трудового розпорядку;

3.3. Після прибуття студентів на базу практики керівник від бази практики проводить нараду на якій студентів знайомлять із структурою підприємства чи органу і завданням окремих підрозділів, характеристикою клієнтів і основним завданням практики.

Керівник практики від бази практики:

- створює необхідні умови для виконання студентами програми практики, не допускає використання їх на посадах та роботах, що не відповідають програмі практики та майбутній спеціальності;

- затверджує робочий план і графік проходження практики з урахуванням пропозицій студента-практиканта на основі програми практики, умов і особливостей підприємства чи органу;

- подає необхідну методичну допомогу, дає вказівки та завдання практикантам відповідно до їх робочих програм, планів та графіку, перевіряє їх виконання, контролює зроблені практикантами записи у щоденнику практики;

- допомагає студентам при складанні проектів актів, документів, виконанні конкретних видів робіт, аналізі чи узагальненні;

- після закінчення практики дає письмову характеристику на кожного студента - практиканта, в якій, зокрема, відзначає його ділові якості, ставлення до виконання доручень, уміння використовувати набуті знання і самостійно вирішувати питання, а також об’єктивність і рівень підготовленого ним звіту про навчальну практику.

4. Права і обов’язки студентів при проходженні практики

4.1. Студенти при проходженні практики мають право:

- на методичне та організаційне забезпечення навчальної практики;

- на консультативну допомогу з боку керівників навчальної практики.

4.2 Студенти вищих навчальних закладів при проходженні практики зобов’язані:

- до початку практики одержати від керівника практики консультації щодо оформлення всіх необхідних документів;

- своєчасно прибути на базу практики;

- ознайомитися з правилами внутрішнього трудового розпорядку відповідного підприємства чи органу, де вони проходять практику, їх виконувати;

- у встановлений строк і в повному обсязі виконувати всі завдання, передбачені програмою практики і вказівками її керівників;

- акуратно і систематично робити в щоденнику навчальної практики записи про виконану роботу, фіксувати спостереження, узагальнення та висновки;

- належним чином оформити звіт та інші матеріали по практиці;

- своєчасно представити звіт та інші матеріали по практиці керівникові практики;

- захистити звіт по практиці.

В період проходження практики студент повинен виконувати вказівки керівників практики щодо дотримання дисципліни, правил внутрішнього розпорядку, а також планово працювати над індивідуальним завданням, що дозволяє набути уміння та навички самостійно розв'язувати конкретні виробничі та організаційні завдання роботи.

Індивідуальні завдання передбачають розгляд відомчих нормативних актів, узагальнення практики діяльності установи по окремим напрямкам роботи, відділам та управлінням.

Тематику індивідуального завдання студент обирає довільно, користуючись нижче приведеною тематикою. При цьому він повинен керуватися потребами своєї практичної доцільності в поглибленому вивченні вибраної тематики. В період практики студент має можливість досить глибоко познайомитись з законодавчою базою, відповідною нормативно-інструктивною та законодавчою літературою по всім питанням які його цікавлять, а також з практичним виконанням відповідними підрозділами своїх функціональних обов'язків, що відображається у звіті про виконання індивідуального завдання.

5. Звіт про навчальну практику

5.1. Після закінчення практики студент-практикант зобов’язаний протягом трьох днів з дня закінчення проходження практики, подати на кафедру в папці наступні документи:

 •  Характеристику, засвідчену керівником практики та завірену печаткою установи,
 •  Заповнений і засвідчений  цим  же  керівником  щоденник про проходження практики (додаток № 1).
 •  Звіт про проходження практики (додаток № 2).
 •  Звіт про виконання індивідуального завдання (додаток № 3).
 •  додатки до звіту (у разі необхідності).

5.2. Звіт про практику повинен містити:

- загальну характеристику підприємства чи  органу (установи), в якому проходила практика (назва, структура і склад, основні функції та повноваження органу в цілому та структурного підрозділу, де конкретно проходила практика, інше);

- дані про тривалість і послідовність проходження практики, детальний опис і зміст особисто виконаної роботи;

- аналіз форм і методів роботи підприємства чи органу (установи), його структурних підрозділів, посадових осіб;

- аналіз юридичних актів, що приймаються відповідними органами чи на підприємстві;

- особисті зауваження щодо діяльності підприємства чи органу і конкретні пропозиції, спрямовані на поліпшення їх роботи:

- перелік і характеристика матеріалів, зібраних за індивідуальним завданням;

- зауваження та пропозиції щодо вдосконалення організації навчальної практики..

При необхідності до звіту додаються додатки, на які повинні бути посилання в текстовій частині звіту. В якості додатків можуть бути:

установчі документи;

позови та претензії;

накази, розпорядження, які готувалися студентами

кредитний або депозитний договір;

інші матеріали, необхідні  для виконання   індивідуального завдання.

У звітах, крім питань програми, студент може висвітлювати спірні практичні, правові, теоретичні та інші питання, які виникали в процесі проходження практики, особисті зауваження і пропозиції щодо покращання роботи конкретного підрозділу чи в цілому.

Обсяг звіту про проходження практики повинен бути на 8-10 сторінках.

В щоденнику практики студента (додаток 1) практикант вказує прізвище, ім'я та по батькові, факультет, курс, групу та спеціальність (спеціалізацію) по якій навчається. Крім того, у щоденнику вказується дата проходження практики, підрозділ та основний зміст проведених занять, консультацій та висновки. Щоденник практики студент веде стисло, вказує основний зміст проведених занять, а в примітках висвітлює спірні питання. Об'єм щоденника практики повинен бути мінімальним. По закінченню практики підписаний студентом щоденник розглядається під час заліку практики.

На основі щоденника практики студента складається загальний звіт про проходження практики (додаток 2).

Звіт про виконання індивідуального завдання (додаток 3) виконується кожним студентом в обсязі 6-8 сторінок. Тематику індивідуального завдання студент вибирає сам і погоджує з керівниками практики від кафедри та установи.

Вимоги до оформлення щоденника про проходження практики та  звітів про проходження практики і виконання індивідуального завдання такі:

робота виконується українською мовою;

робота може бути написана від руки чітким, розбірливим почерком без помарок, правок або надрукована на машинці (комп’ютері);

текст роботи розміщується на сторінці з полями (ліве – не менше 25мм, праве - не менше 10мм, верхнє - не менше 20мм, нижнє - не менше  20мм);

кожен з документів повинен починатися з титульного листа (приведені в додатках 1,2,3);

нумерація сторінок повинна бути  наскрізною. Номер сторінок проставляється арабськими цифрами в правому верхньому куті сторінки;

при  необхідності, в кінці звітів приводяться списки використаної літератури. (В такій послідовності: закони та законодавчі акти України, інструкції та нормативні акти виступи керівників держави, спеціальна література, статті в періодичних виданнях. Вся література приводиться в алфавітному порядку).

6. Підведення підсумків практики

6.1. Після закінчення терміну практики студенти звітують про виконання програми та індивідуального завдання.

6.2. Загальна і характерна форма звітності студента за практику – це подання письмового звіту, підписаного і оціненого безпосередньо керівником від бази практики.

6.3. Письмовий звіт разом з іншими документами (щоденник практики, характеристика та інше), подається на рецензування керівнику практики від навчального закладу.

6.4. Звіт з практики захищається студентом (з диференційованою оцінкою).

6.5. Студенту, який не виконав програму практики без поважних причин, може бути надано право проходження практики повторно. Студент, який отримав негативну оцінку по практиці, відраховується з вищого навчального закладу.

ТЕМАТИКА ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ ПРИ ПРОХОДЖЕННІ ПРАКТИКИ:

В банківських установах

 1.  Комерційні банки, їх види, операції. Місце  комерційних банків в банківській системі України.
 2.  Організація діяльності комерційних банків. Прибуток банку.
 3.  Організація системи банківського нагляду.
 4.  Регулювання діяльності комерційних банків НБУ.
 5.  Комерційний банк як суб'єкт господарчої діяльності.
 6.  Керівництво діяльністю комерційних банків.
 7.  Правовий порядок створення комерційного банку.
 8.  Основні нормативні документи по діяльності комерційного банку.
 9.  Законодавче регулювання діяльності комерційного банку з боку НБУ.
 10.  Порядок та нормативне закріплення здачі готівки до банку.
 11.  Порядок та  нормативне  регулювання   відкриття  рахунків підприємств у банку.
 12.  Договірна робота в банку (види договорів і порядок їх укладання). Забезпечення законодавчими матеріалами, нормативними документами, інструкціями та іншими матеріалами підрозділів банку.
 13.  Законодавче забезпечення кредитної діяльності.
 14.  Нормативне забезпечення валютної діяльності комерційного банку.
 15.  Досудове  врегулювання господарських спорів.
 16.  Робота з господарським судом та нотаріальними конторами.
 17.  Порядок розгляду трудових спорів.
 18.  Порядок забезпечення законодавчою базою та відповідною літературою юридичного підрозділу банку.
 19.  Банківська таємниця, порядок її забезпечення.
 20.  Нормативне забезпечення кадрової роботи в банку.

В страхових компаніях:

 1.  Страхова компанія: поняття, види,  порядок створення .
 2.  Законодавче регулювання діяльності страхової компанії.
 3.  Договірна робота страхової компанії  (види договорів і порядок їх укладання). Забезпечення законодавчими матеріалами, нормативними документами, інструкціями та іншими матеріалами підрозділів страхової компанії  .
 4.  Законодавче забезпечення діяльності страхової компанії  .
 5.  Нормативне забезпечення валютної діяльності страхової компанії  .
 6.  Досудове  врегулювання господарських спорів.
 7.  Робота з господарським судом та нотаріальними конторами.
 8.  Порядок розгляду трудових спорів.
 9.  Порядок забезпечення законодавчою базою та відповідною літературою юридичного підрозділу страхової компанії  .
 10.  Нормативне забезпечення кадрової роботи страхової компанії  .

в судах та господарських судах:

 1.  структура суду чи  господарського суду, функціональні обов’язки його працівників;
 2.  порядок порушення справ, ведення їх обліку.;
 3.  порядок проведення підготовки справ до розгляду у засіданні;
 4.  порядок розгляду справ у засіданні  суду.
 5.  порядок перегляду рішень в порядку нагляду.;
 6.  організація роботи: по узагальненню практики застосування законодавства, аналізу статистики; розгляду господарських спорів у Вищому господарському суді , розгляду спорів у Верховному Суді України
 7.  підготовка роз’яснень господарського суду з питань застосування законодавства України, пропозиції, що направленні на вдосконалення правового регулювання господарської діяльності і практики розгляду господарських справ.

в юридичній компанії

1. організація та забезпечення правильного виконання актів законодавства, інших нормативних актів і документів.

2. координація роботи і безпосередня участь у підготовці наказів та інших актів підприємства, що регулюють відносини структурних підрозділів, їх майнову відповідальність;

3. перевірка відповідності законодавству проектів наказів, інших актів, що подаються на підпис керівника підприємства.

4. контроль за відповідністю законодавству актів, прийнятих керівниками структурних підрозділів.

5. претензійно-позовна робота компанії.

6. участь у підготовці, укладенні та контролі за виконанням господарських договорів (контрактів) з іншими підприємствами, установами та організаціями, правова оцінка їх проектам;

7. правова допомога в процесі створення, освоєння та впровадження науково-технічних розробок, новітніх технологій,

8. представлення у встановленому законодавством порядку інтересів підприємства в судах, інших органах під час розгляду правових питань і спорів;

9. аналіз наслідків розгляду претензій, позовів і судових справ, практики укладання та виконання договорів (контрактів);

10. організація роботи, пов’язаної із підвищенням рівня правових знань працівників підприємства, інформування про законодавство, роз’яснення існуючої практики його застосування; надання консультації з правових питань.

в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, які  контролюють здійснення підприємницької діяльності

 1.  порядок формування, структуру відповідної місцевої державної адміністрації, зокрема, їх відділів, управлінь і служб;
 2.  взаємовідносини відповідної місцевої державної адміністрації з органами місцевого самоврядування та вищими органами виконавчої влади, повноваження відповідної місцевої державної адміністрації, нормативні акти, якими закріплюються ці взаємовідносини;
 3.  бюджетні повноваження місцевих держаний адміністрацій;
 4.  повноваження по контролю за справлянням податків і зборів на відповідній території;
 5.  структуру, повноваження, форми діяльності, підпорядкованість юридичної служби, фінансової служби і служби реєстрації суб'єктів підприємництва;
 6.  акти, які видає голова та керівники структурних підрозділів відповідної місцевої державної адміністрації.
 7.  підрозділи, які безпосередньо пов’язанні з контролем за здійсненням підприємницькою діяльністю ( органи державної реєстрації суб’єктів господарювання, органи видачі спеціальних дозволів на здійснення підприємницької діяльності тощо)

в підрозділах органів внутрішніх справ, які перевіряють здійснення підприємницької діяльності;

 1.  забезпечення безпеки громадян, суб’єктів господарювання  і громадський порядок;
 2.  виявлення, запобігання, припинення та розкриття злочинів в сфері господарювання,;
 3.  припинення адміністративних правопорушень в сфері господарювання і здійснення провадження у справах про них;
 4.  виявлення причини й умови, що сприяють вчиненню правопорушень;
 5.  виконання  прийнятих в установленому законом порядку і в межах своєї компетенції рішень прокурора, слідчого, суду;
 6.  надання відповідно до законодавства різноманітних дозволів;
 7.  охорона на договірних засадах майно громадян, колективне і державне майно, а також майно іноземних держав, міжнародних організацій, іноземних юридичних осіб та громадян, осіб без громадянства;

на підприємствах :

 1.  поняття підприємства та його різновиди;
 2.  установчі документи підприємства, методика їх складання;
 3.  організація та забезпечення правильного виконання підприємствами актів законодавства, інших нормативних актів і документів.
 4.  порядок організації господарської діяльності підприємства;
 5.   координація роботи і безпосередня участь у підготовці наказів та інших актів підприємства, що регулюють відносини структурних підрозділів, їх майнову відповідальність;
 6.  перевірка відповідності законодавству проектів наказів, інших актів, що подаються на підпис керівника підприємства.
 7.   контроль за відповідністю законодавству актів, прийнятих керівниками структурних підрозділів.
 8.  претензійно-позовна робота компанії.
 9.  участь у підготовці, укладенні та контролі за виконанням господарських договорів (контрактів) з іншими підприємствами, установами та організаціями, правова оцінка їх проектам;
 10.  представлення у встановленому законодавством порядку інтересів підприємства в судах, інших органах під час розгляду правових питань і спорів;
 11.  аналіз наслідків розгляду претензій, позовів і судових справ, практики укладання та виконання договорів (контрактів);
 12.  організація роботи, пов’язаної із підвищенням рівня правових знань працівників підприємства, інформування про законодавство, роз’яснення існуючої практики його застосування; надання консультації з правових питань.


Додаток 1.

Навчально-науковий інститут права і психології

кафедра господарського права і процесу

ЩОДЕННИК ПРАКТИКИ СТУДЕНТА

(прізвище, ім’я, по батькові)

(факультет, курс, група, спеціальність)

Київ 2010


Студент _______________________________________________________

                                  (прізвище, ім’я, по батькові)

направляється на __________________ практику в

                                   (вид практики)

місто _____________ на __________________________________________

                                                 (назва установи, підприємства)

Термін практики: з ________________по ________________ 20_____ р.

Керівник практики від навчального закладу __________________________________________________________________

                                   (посада, прізвище, ім’я, по батькові)

Печатка інституту

Директор інституту ___________________Коваленко В.О.

                                         (підпис)

Керівник бази практики ______________________________________________

                                                       (посада, прізвище, ім’я, по батькові)

Прибув на базу практики _________________ 20___ р.

Печатка підприємства

_______________________________________________________________

                                      (посада, підпис, прізвище, ініціали відповідальної особи)

Вибув з бази практики ______________ 20___ р.

Печатка підприємства

_________________________________________________________________

(посада, підпис, прізвище, ініціали відповідальної особи)


Календарний графік проходження практики

Пор. №

Назва робіт

Термін виконання

Відмітка про виконання ( з посвідченням підписом керівника практики)  


                                   Відгук і оцінка роботи студента на базі практики

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(найменування бази практики)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Підпис керівника бази практики  ________________________________________

Печатка підприємства

__________________________20___р.


Висновок керівника практики від кафедри про роботу студента

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Залікова оцінка з практики _____________________________________________

Підпис керівника практики від кафедри _______________________________

__________________________20___р.


Додаток 2

Навчально-науковий інститут права і психології

кафедра господарського права і процесу

ЗВІТ

ПРО ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ

(назва установи)

студента ____ курсу, групи ____

спеціальності "________________"

(прізвище, ім’я, по батькові)

Керівник практики від ННІПП:

___________________________

                                                  Керівник практики від

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

Додаток 3

Навчально-науковий інститут права і психології

кафедра господарського права і процесу

ЗВІТ

ПРО ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАВДАННЯ

(назва установи)

студента ____ курсу, групи ____

спеціальності "________________"

(прізвище, ім’я, по батькові)

Керівник практики від ННІПП:

___________________________

                                                  Керівник практики від

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________
1. Дипломная работа- Краткосрочная финансовая политика российских банков
2. Московский институт государственного управления и права Пермский филиал Административ
3. 1 Основные свойства и функциональное назначение элементов СА
4. Тема урока- Гласные после шипящих закрепление
5. Позаурочна виховна робота в освітній системі сучасної школи
6. Класс Ложноножковые или Саркодовые (Srcodin)
7. Подобное наложение системного кризиса и кризиса государственности создало уникальную комбинацию проблем и
8. Когда мы прежде дружной семьей собираемся вместе на большие праздники а чаще на похороны то час
9. один из методов агрегатного наддува основанный на использовании энергии отработавших газов
10. или сверхсознание интуиция духовность или ниже сознания подсознание с которым имеют дело иногда художн
11. Дидактические игры в развитии речи детейсирот 2 года жизни
12. ВИЗУАЛДЫ ДИАГНОСТИКА КАФЕДРАСЫ ЕМТИХАН ТЕСТТЕРІ 1
13. Актуальные проблемы мирового энергетического комплекса На первый взгляд высокая актуальность э.
14. галузь психології що вивчає психологічні аспекти здоров`я та хвороби- психологію індивідуальних
15.  Абсолютно еластичний попит описується лінією- а спрямованою вгору і праворуч; б розміщеною паралельно
16. АТАРСТАНЋ 1. 1
17. Оценка качества систем управления
18. Общая характеристика хозяйства и объекта хранения
19. Роль женщины в 17 веке
20. ТЕМА- Зовнішня економіка визначення