Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА Аналіз стате

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-06-09


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ  УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

Аналіз статей

Виконав студент:

3 курсу, спец. 6601/1, 1 групи

Беркута О.О.

Перевірив:

Верентнов В.І.

КИЇВ-2013

 Статті:

  1.  «Тенденції розвитку автострахування в Україні», - Нужнов Є.В.

http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ppei/2012_35/Nujnov.pdf 

  1.  «Досвід застосування в Україні обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів», Лесик Л.М.

http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum./APE/2010_6/APE-2010-06/231-234.pdf

  1.  «Етапи становлення та функціонування  обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів в Україні», - Мужилівський В.В.

http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum./Vnyua_etp/2012_1/MuzhilivskiyVV.pdf

 1. ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ АВТОСТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ

Метою цієї статті розгляд тенденцій  автострахування, його  законодавчої бази та  динаміка його основних показників. А також відображено аналіз наслідків функціонування ринку в цілому. Запропоновано напрями  розвитку автострахування в Україні.

Проблемою статі постає процес ринкової трансформації національної  економіки, характеризується  наявністю  фінансово  економічної  кризи,  яка  значною мірою вплинула на стан фінансових ринків, в тому числі ринок страхування. Показується чому набуває дедалі  більшого значення  автострахування, яке в багатьох країнах світу розглядається як могутній  стабілізаційний фактор та джерело забезпечення інвестицій в економіку країни. Такий вид страхування лише розвивається в країні, а отже має певні проблеми на стадіях розвитку, які відображено в цій статті. В статті висвітлено аналіз світового досвіду, де автострахування є одним з найперспективніших видів страхування у світі. В умовах становлення  та розвитку страхового ринку України автострахування поступово  набуває  все  більшої  актуальності  і необхідності. Законодавча  база  автострахування  в Україні  визначається  такими     основними    законодавчими     актами    як : Закон    України   «Про страхування»,  Закон  України  «Про  обов’язкове  страхування  цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» тощо. У даній статті гарно показана динаміка основних показників авто страхування за період з 2009 по 2010 р.р. Що дає змогу гарно порівняти і виявити основні тенденції розвитку авто страхування в Україні. І на 2011 рік прогнози невтішні, на мою думку, тому що відбулось стрімке падіння показників. Висновки. В статті показується тенденції ринку автострахування України, вказується на те, що у даному  виді  страхування  за  останні  роки  спостерігається зниження основних показників, стрімке падіння упродовж  першого півріччя у сфері  добровільного автострахування, причому   за   основними параметрами  діяльності: обсягом зібраних  премій, рівнем та обсягами страхових виплат. Це свідчить, що вітчизняне автострахування поки не використовується як дієвий інструмент реалізації концепції сталого розвитку. Але це ненадовго, тому ми ще й досі маємо перехідний тип економіки.

2. ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ В УКРАЇНІ ОБОВ'ЯЗКОВОГО

СТРАХУВАННЯ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

ВЛАСНИКІВ НАЗЕМНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

Метою статті є дослідження та  визначення  основних  проблем  при  застосуванні обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності   власників наземних транспортних засобів і методів подолання цих проблем. Необхідність  існування  такого  виду  страхування  в  обов'язковій  формі обумовлюється такими обставинами:

1. Автомобіль є об'єктом підвищеної небезпеки і найбільш аварійним видом транспорту. 2. Цивільно-правова відповідальність власника транспортного засобу має масовий характер. 3. Наявність чинника ризику і необхідність компенсації можливого збитку. 4.  Навіть  встановлення  цивільної  відповідальності  власника  наземного транспортного  засобу  не  забезпечує  своєчасність  та  повноту  відшкодування збитку  постраждалій  особі. Гарно висвітлено механізм обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів, що дозволяє створити певний соціальний захист як потерпілих осіб, так і власників автомобілів. Для більшості автовласників страхування автоцивільної відповідальності стає найважливішим інструментом захисту від будь-яких ризиків, пов'язаних з використанням автотранспортного засобу як джерела підвищеної небезпеки. Це фактично зменшило число людей, які вважають страхування марною тратою грошей, та збільшило кількість тих, хто заніс страхування до своїх сукупних витрат. Висновки.  В даній статті гарно показано основні проблемами,  які  виникають  при  запровадженні  і застосуванні  обов'язкового  страхування  цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів. У статті показується зменшення впливу цих проблеми на розвиток досліджуваного виду страхування  через усвідомлення  відповідальності  за  невиконання  вимог  і  зобов'язань  кожної  сторони  цього  виду  страхування  (страховика,  страхувальника, застрахованої особи).

3. ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ  ТА ФУНКЦІОНУВАНН ОБОВ ’ЯЗКОВОГО СТРАХУВАННЯ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВЛАСНИКІВ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ В УКРАЇНІ

Метою статті є дослідження та становлення сучасного стану і розвитку  

ринку обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності  власників автотранспортних засобів та його особливостей. Важливість  дослідження цієї статті зумовлено потребами  у своєчасному та повному  відшкодуванні шкоди потерпілим особам унаслідок ДТП та потребою у захисті майнових інтересів  власників транспортних  засобів. Для  проведення   аналізу  було   використано  основні  показники,  що  характеризують стан  та  тенденції  розвитку страхового ринку та страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів. гарно висвітлені проблеми у таблицях і у динаміці. Це дає нам змогу оцінити і порівняти тенденції розвитку страхового ринку в Україні. Але нам все рівно ще далеко до країн ЄС, де вже немає різниці між обов’язковим та добровільним страхуванням.  У даній статті порівнюється зростання страхових платежів,  рівень виплат, рівень   страхових  платежів за основними договорами.

У статті розраховані основні показники, що дає змогу оцінити сучасні тенденції розвитку страхового ринку, зокрема  страхування цивільної відповідальності автотранспортних власників в Україні.

Висновки.   

У  сучасних умовах функціонування  ОСЦПВ  в   Україні  слід відмітити існування не тільки   економічного   аспекту  його здійснення  ( від шкодування шкоди,  завданої  життю, здоров’ю або майну третіх осіб унаслідок ДТП),  а й важливого соціального значення.

По-перше, посилення ролі страхових компаній у сфері попередження збитків. Страховики, впливаючи на всіх учасників дорожнього руху, можуть активно сприяти безпеці, а обов’язкове страхування – профілактиці ДТП і зниженню тяжкості їх наслідків.

По-друге, створення гарантій для послуг обов’язкового автоцивільного

страхування. Загальна фінансова відповідальність учасників за результати

діяльності, контроль за фінансовою надійністю страховиків та якістю врегулювання збитків сприяють ефективності здійснення ОСЦПВ.
1. Лекція з навчальної дисципліни Основи теорії і методики спортивного тренуванняrdquo; ldq.
2. 1 Краткая геолога ~ промысловая характеристикаЕрсубайкинского месторождения Ерсубайкинское местор
3. Контрольная работа должна быть выполнена в следующей последовательности- 1.
4. Виховання як суспільне явище зародилося з появою людини
5. а и доверенность на несовершеннолетних детей если следуют с сопровождающим или с одним из родителей
6. Мельницы периодического действия9 2 Мельницы непрерывного действия11 2
7. Продажи Ответ- 90-1 Выручка; 90-2 Себестоимость продаж; 90-3 НДС; 90-4 Акцизы; 90-5 Экспортны
8. Система права2
9. Лекція 1 Вступ Предмет і завдання курсу
10. Реферат- Водоподготовка и водный режим станции
11. Лабораторная работа 1 Основные классы неорганических соединений В.html
12. ТЕМА 13 Денежный рынок
13. История первых государств в Корее
14. Каас Патрисия (Patricia Kaas)
15. Действует ли принцип объективной истины в гражданском процессе
16.  Усний та письмовий; 2
17. Связь учений Макиавелли и Макиавелизма со современностью Макиавеллизм как явление современного общества
18. КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ Кафедра международного туризма и менеджмента Курсовая
19. тематичних наук Київ 1999 Дисертацією є рукопис Робота виконана в Одеському держуніверсите
20. Неорганической химии АГТУ г