Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

V C ~ндіріс ~~ралжабды~тарына ж~мсал~ан капитал С D ~нерк~сіп капиталы E айналмалы капиталды~ бі

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-06-09

Поможем написать учебную работу

Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.

Предоплата всего

от 25%

Подписываем

договор

Выберите тип работы:

Скидка 25% при заказе до 29.1.2022

Экономикалық теория барлық  мамандықтар үшін

РК2

Каз

Шет тілі

Райханова

Капитал дегеніміз:

A) бағаның өзгерісі

B) тұрақты табыс әкелмейтін құндылық

C)& тұрақты табыс әкелетін құндылық

D) өзгермелі табыс бір бөлігі

E) айналмалы капиталдың бір бөлігі.

*****

Тұрақты капитал дегеніміз:

A) өндіріс құрал-жабдықтары мен жұмыс күшін сатып алуға кеткен капитал

B) жұмыс күші, тауарды сатып алуға жұмсалған капитал («V»)

C)& өндіріс құрал-жабдықтарына жұмсалған капитал («С»)

D) өнеркәсіп капиталы

E) айналмалы капиталдың бір бөлігі.

*****

Негізгі капиталдың физикалық тозуы:

A)& негізгі капиталдың тұтыну құндарын жоғалтуы

B) негізгі капиталдың айырбас құндарын жоғалтуы

C) негізгі капиталдың ҒТП-ң әсерінен тозуы

D) еңбек өнімділігінің өсуінен туындайтын тозу

E) негізгі капиталдың бірден тозуы.

*****

Капиталды құру мен кеңейту үшін салынатын қажетті ақша мөлшері:

A) пайда

B) рента

C) пайыз

D)& инвестиция

E) жалақы.

*****

Капиталға кіріс қалай аталады:

A) дисконт

B) дивиденд

C)& пайыз

D) акциз

E) жалақы.

*****

Жер, капитал, еңбек өндіріс факторларының базасы , енді  оларды капиталға жатқыза аламыз ба?

A) ақша, акция, облигация, вексель   

B) акция мен облигация   

C) ақша және вексель, облигация емес   

D) ақша, акция, бірақ облигация мен вексель емес   

E)& ақша, акция, вексель, обллигация ешқайсысы капиталға жатпайды.

*****

Пайыз ставкасының төмендеуі ... әкеледі:

A) ақша капиталы ұсынысының қысқаруына

B)& ақша капиталына сұраныс көлемінің өсуіне

C) ақша капиталы ұсынысы көлемінің өсуіне

D) ақша капиталына сұраныс көлемінің қысқаруына

E) ақша капиталы ұсынысының өсуіне.

*****

Амортизация деп нені айтамыз:

A) капиталдың иесіне қайтарылмауы

B) өндірілген өнімнің сапасыздығы

C)& негізгі капиталдың көшірілген құны

D) нақты капитал құнының өндірілген өнім құнына көшірілуі

E) тауарға сұраныстың жоқтығы.

*****

Кәсіпкерліктің ұйымдық - құқықтық формалары:

A) концерндер, синдикаттар

B) қаржылық, коммерциялық, өндірістік

C) орта және шағын

D)& жеке кәсіпкерлік, серіктестік, корпорация

E) кооперативтік құрылым.

*****

Кәсіпкерліктің түрлері:

A) концорциумдар, картельдер

B)& қаржылық, коммерциялық, өндірістік

C) орта және шағын

D) жеке кәсіпкерлік, серіктестіктер, корпорация

E) синдикат, концерн.

*****

Фирманың тұрақты шығындары - бұл:

A) баға бойынша ресурстарға жұмсалатын шығындар.

B) өндірістің ең көп шығындары.

C)& өнім өндірілмеген жағдайда да болатын шығындар.

D) айқын емес шығындар.

E) өндірістің ең  аз шығындары.

*****

Өндіріс шығындары дегеніміз (К.Маркс бойынша):

A) негізгі капиталға кеткен шығыстар

B) өндіріс факторларын сатып алуға кеткен шығыстар

C)& өндіріс құрал-жабдықтарын, жұмыс күшін сатып алуға кеткен шығыстар сомасы

D) өндіріс құрал-жабдықтарын сатуға кеткен шығыстар сомасы

E) жұмыс күшін сатып алуға кеткен шығыстар сомасы.

*****

Өндіріс шығындары дегеніміз (неоклассикалық концепция бойынша):

A)& өндіріс факторларына жұмсалған шығыстар сомасы

B) жұмыс күшін сатып алуға кеткен шығыстар сомасы

C) айнымалы капиталға кеткен шығыстар

D) жалпы өнімдерді өндіру шығындары

E) өспелі айқын шығындар.

*****

Тұрақты шығындар:

A) өндірістің өзгеруіне байланысты

B) өнім көлеміне тәуелді

C)& өндіріс көлеміне тәуелсіз

D) жоспарлауға байланысты

E) кемімейтін шығындар.

*****

Өзгермелі шығындар:

A) жоспарлауға байланысты

B)& өндіріс көлеміне тікелей тәуелді

C) сату көлеміне байланысты

D) айналыстағы шығындар

E) ұлғаймалы шығындар.

*****

Экономикалық шығындарға:

A)& айқын және айқын емес шығындар жатады

B) айқын шығындар жатады, бірақ айқын емес шығындар жатпайды

C) айқын емес шығындар жатады, айқын шығындар жатпайды

D) айқын және айқын емес шығындар да жатпайды

E) айқын және айқын емес шығындар шамасы қалыпты пайдадан асады.

*****

Пайдаға қосымша құнның өзгерген формасы деп анықтама берген экономист-ғалым:

A) А.Маршалл

B) М. Тодаро

C)& К. Маркс  

D) Дж. Кейнс

E) А. Смит.

*****

Еңбек факторынан түсетін табыстың көзі қалай аталады:

A) пайыз

B) рента  

C)& жалақы  

D) пайда

E) инвестиция.

*****

Жер факторынан түсетін табыстың көзі қалай аталады:

A) пайыз

B)& рента  

C) жалақы  

D) пайда

E) инвестиция.

*****

Құнарлы жерлерден түсетін рентаның түрі қандай:

A) дифференциялды рента2

B)& дифференциялды рента1

C) дифференциялды рента3

D) дифференциялды рента4

E) дифференциялды рента5

*****

Капитал факторынан түсетін табыстың көзі қалай аталады:

A)& пайыз

B) рента  

C) жалақы  

D) пайда

E) инвестиция.

*****

Кәсіпкерлік қабілет факторынан түсетін табыстың көзі қалай аталады:

A) пайыз

B) рента  

C) жалақы  

D)& пайда

E) инвестиция.

*****

Номиналды жалақының анықтамасын көрсетіңіз:

A) қосымша жұмыс істеуіне байланысты төленетін жалақы.

B) сыйақы алуына байланысты төленетін жалақы.

C)   келісім шарт бойынша жұмыс істеуіне  төленетін жалақы.

D)& істелінген сағат санына байланысты төленетін жалақы

E) уақытша жұмыс істеуіне байланысты төленетін жалақы.

*****

Нақты капитал дегеніміз не:

A) өндірістің әртүрлі фазаларында қолданылатын және адам еңбегінің өнімділігін азайтатын материалды қажеттіліктер жиынтығы

B) өндірістің әртүрлі фазаларында қолданылатын және адам еңбегінің өнімділігін ұлғайтатын материалды   қажеттіліктер жиынтығы

C) өндірістің әртүрлі фазаларында қолданылмайтын материалды емес  қажеттіліктер жиынтығы

D)& өндірістің әртүрлі фазаларында қолданылатын және адам еңбегінің өнімділігін ұлғайтатын материалды қажеттіліктер жиынтығы

E) өндірістің  материалды қажеттіліктер жиынтығы

*****

Табыстардағы теңсіздік дәрежесін өлшейтін көрсеткіш:

A) Доу–Джонс индексі

B) Герфиндаль индексі

C)& Джини коэффициенті

D) Оукен коэффициенті

E) Лернер индексі.

*****

Жалпы шығынды (ТС) анықтау формуласын көрсетіңіз:

A) AVC+AFC

B) AC+MC

C)& FC+VC

D) MC+MR+AC

E) AFC+AC.

*****

Орташа тұрақты шығынды (AFC) анықтау формуласын көрсетіңіз:

A) AVC/AFC

B) AC/MC

C) FC/VC

D) VC/Q

E)& FC/Q.

*****

Орташа өзгермелі шығынды (AVC) анықтау формуласын көрсетіңіз:

A) AVC/AFC

B) AC/MC

C) FC/VC

D)& VC/Q

E) FC/Q.

*****

Орташа жалпы шығынды (ATC) анықтау формуласын көрсетіңіз:

A) AVC/AFC

B) AC/MC

C)& TC/Q

D) VC/Q

E) FC/Q.

*****

Шекті шығынды (MC) анықтау формуласын көрсетіңіз:

A) AVC/AFC

B) AC/MC

C)& ΔTC/ΔQ

D) VC/Q

E) FC/Q.

*****

Жиынтық табыс формуласын көрсетіңіз:

A) AR=TR/Q

B)& TR= PQ

C) MR=ΔTR/ΔQ

D) MR=TR

E) AR=MR

*****

Орташа табыс формуласын көрсетіңіз:

A)& AR=TR/Q

B) TR= PQ

C) MR=ΔTR/ΔQ

D) MR=TR

E) AR=MR

*****

Шекті табыс формуласын көрсетіңіз:

A) AR=TR/Q

B) TR= PQ

C)& MR=ΔTR/ΔQ

D) MR=TR

E) AR=MR

*****

Пайданы барынша көбейту ережесін көрсетіңіз:

A) AR=TR

B) TR= P

C) MR=ΔQ

D) MR=TR

E)& MR=MC

*****

Пайда дегеніміз не:

A) жиынтық табыс пен жиынтық шығындар  арасындағы қосындысы

B)& жиынтық табыс пен жиынтық шығындар  арасындағы айырмасы

C) жиынтық табыс пен жиынтық шығындарды бөлу

D) жиынтық табыс пен жиынтық шығындарды көбейту  

E) жиынтық табыс пен жиынтық шығындар  теңдігі

*****

Изокванта қисығы нені көрсетеді:

A)& тең өнімнің ауытқымасын

B) қызмет көрсетудің тепе теңдігін

C) сұраныстың теңдігін

D) ұсыныстың теңдігін

E) жалпы шығындардың теңдігін

*****

Изокоста қисығы нені көрсетеді:

A) тең өнімнің ауытқымасын

B) қызмет көрсетудің  теңдігін

C)& жалпы тең шығындарымен

D) ұсыныстың теңдігін

E) сұраныстың теңдігін

*****

Табысты бөлудегі теңсіздік деңгейін көрсететін қисықтың атауы қалай аталады:

A)& Лоренц қисығы

B) Филипс

C) Лаффер қисығы

D) Ұсыныс қисығы

E) Сұраныс қисығы

*****

Интенсивті экономикалық даму - бұл:

A) өндіріс факторларының сандық тұрғыдан артуы, технологиялық базасы тұрақты қалпында қалуы

B)& өндіріс факторларының тұрақты қалпында қалып, технологиялық базасын сапалық деңгейін көтеру

C) қосымша жұмысшы күшімен, жерді ұлғайту арқылы

D) қосымша еңбек, капитал ресурстары арқылы ұлғаюын айтады

E) технико-технологиялық базаның сандық деңгейін көтеру.

*****

Экстенсивтік экономикалық өсу  бұл жиынтық ұлттық өнімнің мынандай есебі бойынша өсуі

A) өндіріс жағдайының өзгеруі   

B)& өндіріс факторларының сандық өзгеруі   

C) өндіріс факторларының сапа жағынан өзгеруі   

D) жиынтық сұраныстың өзгеруі   

E) тауарлар импорты.

*****

Экстенсивті экономикалық өсу – бұл ЖҰӨ келесілер есебінде  өсуі:

A) Өндіріс жағдайының өзгеруі.

B)& Еңбек ресурстарының санының өсуі.

C) Өндіріс факторларының сапалы жаңаруы.

D) Жиынтық сұранымның өсуі.

E) Тауарлар импорты.

*****

Қайсысы макро деңгейдегі зерттеу обьектісіне кірмейді:

A) жұмысбастылық

B) инфляция

C) ұлттық өнім

D)& еңбек мотивациясы

E) бағаның жалпы деңгейі.

*****

Макроэкономика төмендегілердің қайсысын қарастырмайды:

A)& кәсіпорын шығындарын

B) инфляция механизмін;

C) ҚР жиынтық өнімін;

D) жұмыссыздық деңгейі;

E) салық саясатын.

*****

Модель дегеніміз:

A) экономикалық болжамдар құралы мен қағидалар кешені

B)& экономикалық құбылыстарды айнымалылар, графиктер көмегімен

бейнелеу

C) экономика мен оның нақты салалары қалай жұмыс істейтінін көрсету

D) экономикалық дамудың сандық және сапалық деңгейін бейнелеу

E) қандайда бір қағидаға негізделген жүйе.

*****

Макроэкономика нені зерттейді?

A) жекелеген фирмаларды

B) дүниежүзілік экономиканы

C)& мемлекет деңгейіндегі экономиканы

D) аралық жүйе экономикасын

E) әскери экономиканы

*****

Жеке табыс дегеніміз:

A) бір жылда өндірілген тауарлар мен қызметтер құны   

B)& берілген жыл ішінде үй шаруашылығымен алынған табыс   

C) ЖҰӨ минус амортизация.

D) берілген елдегі жеке көздерден жиналған жинақтар соммасы   

E) салық алынғаннан кейінгі жеке шығындарға арналған барлық табыс.

*****

Макроталдаудың объектісін көрсетініз:

A) жеке экономикалық субъектілердің іс-әрекеті   

B) фирма табысы   

C) фирма шығындары   

D) тауарды сатып алу кезіндегі тұтынушының таңдауы   

E)& ЖҰӨ.

*****

Макроэкономиканың негізін салушы экономистті көрсетіңіз:

A) К.Маркс

B)& Дж.Кейнс

C) М.Фридмен

D) Макконел

E) А.Смит.

*****

Төмендегі жағдайлардың қайсысын макроэкономика қарастырады:

A) тұтынушы іс-қимылын

B) елдің сыртқы экономикалық қатынасын

C)& инфляция мен жұмысбастылықтың жалпы дәрежесін

D) жеке тауарларға баға белгілеу

E) кәсіпорынның экономикалық пайдасын.

*****

Таза ұлттық өнім -  бұл:

A) ЖҰӨ- жанама салықтар

B)& ЖҰӨ - амортизация

C) ЖҰӨ - трансферттік төлемдер

D) ЖҰӨ -  ұлттық табыс

E) ЖҰӨ - жеке табыс.

*****

Оукен заңы бойынша, табиғи деңгейдегі жұмыссыздық деңгейін сақтау үшін, жылдық нақты ЖҰӨ-нің өсуі қандай болуы керек:

A) 5%

B)& 2,5%

C) 0,5%

D) 1%

E) 10%.

*****

АS қисығы  тік  болған жағдайда кесінді қалай аталады:

A) кейнсиандық  

B)& классикалық

C) классикалық емес

D) аралас

E) монетаристік.

*****

АS қисығы  оң еңкісті  болған жағдайда кесінді қалай аталады:

A)& кейнсиандық  

B) классикалық

C) классикалық емес

D) аралас

E) монетаристік.

*****

Жиынтық сұраныс (АD) қисығының оңға жылжуына төмендегілердің қайсысы әсер етеді:

A) пайыз ставкасының өзгеруі

B) табыс салығы ставкасының өзгеруі

C) ұсынылатын тауарлар көлемінің ұлғаюы

D)& мемлекеттік шығындардың өсуі

E) пайданың ұлғаюы.

*****

АS қисығының сол жаққа жылуымен  өндіріс көлемі төмендейді, баға өседі. Экономикада не байқалады:

A)& стагфляция  

B)  стампляция

C) инфляция

D) гиперинфляция

E) инфляция емес.

*****

АS қисығының классикалық кесіндісінде жиынтық сұраныстың ұлғаюы нені көрсетеді:

A)& өндірісті емес,баға деңгейін өсіреді  

B)  өндірісті, баға деңгейін төмендетеді

C) өндірісті өсіреді,баға тұрақты

D) өндірісті өсіреді,баға тұрақсыз

E) өндіріс пен баға төмендейді.

*****

AD және AS қисықтарының орын ауыстыруы кезінде қандай жағдай қалыптасады:

A) Кәсіпорынның пайдасы өзгереді.

B) Кәсіпорынның шығындары төмендейді.

C)& Ұлттық өндірістің тепе-тең көлемі өзгереді.

D) Бағалар тұрақты болады.

E) Өндіріс шығындары өзгереді.

*****

Тұтынуға орташа бейімділік формуласын көрсетіңіз:

A) MPC+MPS=1  

B)& APC=C/Y

C) APS=S/Y

D) MPC=ΔC/ΔY

E) MPS=ΔS/ΔY

*****

Жинақтауға орташа бейімділік формуласын көрсетіңіз:

A) MPC+MPS=1  

B) APC=C/Y

C)& APS=S/Y

D) MPC=ΔC/ΔY

E) MPS=ΔS/ΔY

*****

Тұтынуға шекті бейімділік формуласын көрсетіңіз:

A) MPC+MPS=1  

B) APC=C/Y

C) APS=S/Y

D)& MPC=ΔC/ΔY

E) MPS=ΔS/ΔY

*****

Жинақтауға шекті бейімділік формуласын көрсетіңіз:

A) MPC+MPS=1  

B) APC=C/Y

C) APS=S/Y

D) MPC=ΔC/ΔY

E)& MPS=ΔS/ΔY

*****

IS қисығының мәні нені көрсетеді:

A) қызмет нарығындағы тепе-теңдікті  

B)  өндіріс нарығындағы тепе-теңдікті  

C)& тауарлық нарықтағы тепе-теңдікті  

D) еңбек нарығындағы тепе-теңдікті  

E) жиынтық сұраныстың теңдігін  

*****

LM қисығының мәні нені көрсетеді:

A) қызмет нарығындағы тепе-теңдікті  

B)& ақша нарығындағы тепе-теңдікті  

C) тауарлық нарықтағы тепе-теңдікті  

D) еңбек нарығындағы тепе-теңдікті  

E) жиынтық сұраныстың теңдігін  

*****

Жұмыссыздықтың қысқаруына байланысты бағаның өсуі мен жалақының өсуі классикалық циклдың қай фазасында көрсетіледі:

A) дағдарыс

B) жандану

C)& көтерілу

D) депрессия

E) құлдырау.

*****

Жұмыссыздықтың  өсуі мен жалақының төмендеуі  циклдың қай фазасында көрсетіледі:

A) дағдарыс

B) жандану

C) көтерілу

D) депрессия

E)& құлдырау.

*****

Төмендегі циклдардың қайсысы ұзақ мерзімді:

A) Кузнец циклі

B) Жуглер циклі

C)& Кондратьев циклі

D) Китчин циклі

E) Вальрас циклі

*****

Төмендегі циклдардың қайсысы орта мерзімді:

A)& Кузнец циклі

B) Жуглер циклі

C) Кондратьев циклі

D) Китчин циклі

E) Вальрас циклі

*****

Төмендегі циклдардың қайсысы қысқа мерзімді:

A) Кузнец циклі

B)& Жуглер мен  Китчин циклі

C) Кондратьев циклі

D)  кейнс циклі

E) Вальрас циклі

*****

Өнеркәсіп циклының толық мәнін, фазалардың келесідей бөлінуі айқындайды:

A) экспансия, тығырық

B) рецессия, және өрлеу

C)& құлдырау, тоқырау,  өрлеу, шың

D) шыңына жету, жандану, төмендеу шегіне жету

E) тауар шығаруды ұлғайту.

*****

Экономикадағы циклдық ауытқуларды тудыратын сыртқы факторларына төмендегілердің қайсысы жатады:

A)& Саяси оқиғалар.

B) Салық саясаты.

C) Инвестициялардың өзгеруі.

D) Тұтынудың өзгеруі.

E) Монетарлық саясат.

*****

Мультипликатор сөзінің мағынасы неде:

A)& көбейту,көбейткіш

B) жеделдету

C) азайту, азайтқыш

D)  баяулау

E) бір қалыпты

*****

Акселератор  сөзінің мағынасы неде:

A) көбейту,көбейткіш

B)& жеделдету

C) азайту, азайтқыш

D)  баяулау

E) бір қалыпты

*****

Алты ай және одан да көп созылатын ұлттық өндіріс көлемінің тоқырауын қалай атаймыз:

A) өрлеу

B) шың

C)& рецессия

D) құлдырау

E) тоқырау

*****

ЖҰӨ-ді шығыстар сомасы бойынша есептегенде қолданылмайтын көрсеткіш:

A) мемлекеттік сатып алулар

B) жиынтық инвестициялар

C) жеке тұтыну

D) таза экспорт

E)& жалақы.

*****

Жалпы ұлттық өнімді табыс бойынша есептеуде қандай көрсеткіш кірмейді:

A) пайда

B) жалақы

C) процент

D)& инвестиция

E) рента.

*****

ЖҰӨ қандай әдіспен есептеледі:

A) ағымдық тұтыну бойынша

B)& шығын, табыс бойынша

C) жинақтау көзі бойынша

D) пайыздық ставка бойынша

E) тек шығыс бойынша.

*****

ЖҰӨ-ді шығындар бойынша есептеу формуласы  қандай көрсеткіштерден құралады?

A) C+I

B)& C+I+G+NX

C) C+S+G

D) S+G+I+NX

E) C+I+S+T.

*****

ЖҰӨ-ді табыстар бойынша есептеу формуласы  қандай көрсеткіштерден құралады?

A) C+I

B) C+I+G+NX

C) C+S+G

D) S+G+I+NX

E)& W+R+I+P

*****

Дефлятор бұл- жиынтық  көрсеткіштің өзгеруі:

A) сұранымның көлемі

B) ұсынымның көлемі

C) табыстың көлемі

D) өндіріс көлемінің биіктігі

E)& баға көлемі.

*****

Инфляция мен жұмыссыздық арасындағы байланысты қандай қисықтан көруге болады?

A) Лоренц қисығы

B) сұраным қисығы

C)& Филлипс қисығы

D) Лаффер қисығы

E) ұсыным қисығы.

*****

Инфляция  механизмері болып не табылады?

A) сұраныс пен сұраныс мөлшері

B) ұсыныс пен баға көлемі

C)& сұраныс пен шығын инфляциясы

D) бәсеке мен бақталас

E) баға мен өндіріс көлемі.

*****

Инфляция түріне не кіреді:

A) тек ашық

B) тек баланстандырылған

C) күтпеген

D)& ашық, күтпеген, баланстандырылған

E) жабық.

*****

Жылына 10 пайызға дейін болатын инфляция түріне не кіреді:

A)& сырғымалы

B) өршімелі

C) әсіре

D) ашық

E) қысымға түскен.

*****

Жылына 200 пайызға дейін болатын инфляция түріне не кіреді:

A) сырғымалы

B)& өршімелі

C) әсіре

D) ашық

E) қысымға түскен.

*****

Инфляция зардаптарының жағымсыз жақтары:

A)& халық тіршілік деңгейінің төмендеуі

B) кәсіпкерлік қызмет деңгейінің жоғарлауы

C) экономиканың өсуі

D) инвестициялардың өсуі

E) іскерлік белсінділіктің артуы.

*****

Стагфляция дегеніміз:

A) инфляцияға қарама-қарсы ұғым

B) ақша массасының өндірістік бағытталуы

C) ақшаның сауда саласына бағытталуы

D)& инфляцияның өндірістің кұлдырауымен жалғасуы

E) тауар массасының азаюы.

*****

Жұмысбастылық дегеніміз ...:

A) барлық адамның жұмыспен қамтылуы

B)& еңбекке жарамды адамдардың жұмыспен қамтылуы

C) жұмыссыздарды жұмысқа ішінара орналастыру

D) еңбекке қабілеттіліктің артуы

E) мерзімдік жұмысқа тарту.

*****

Циклдық жұмыссыздық дегеніміз не:

A)& экономикалық конъюнктураның өзгерісіне байланысты

B) жыл мерзімдеріне байланысты

C) жұмыс күші құрылымының жұмыс орны құрылымына сәйкес емес жұмыссыздық

D) жұмыс күшінің обьективті қажетті қозғалысымен байланысты жұмыссыздық

E) мамандықтың болмауына байланысты жұмыссыздық.

*****

Фрикциондық жұмыссыздық бұл:

A) нақты және табиғи жұмыссыздық деңгейлерінің арасындағы айырмаға тең

B)& белгілі деңгейдегі кәсіби дайындығы бар және білікті мамандар іздейді

C) дағдарыс фазасында көрінетін жұмыссыздық

D) жұмыс орны құрылымына сәйкес емес жұмыссыздық

E) өндіріс құрылымының өзгеруіне байланысты еңбекке қабілетті халықтың бір бөлігінің уақытша жұмыстан айырылуы.

*****

Құрылымдық жұмыссыздық бұл:

A) нақты және табиғи жұмыссыздық деңгейлерінің арасындағы айырмаға тең

B) белгілі деңгейдегі кәсіби дайындығы бар және білікті мамандар іздейді

C) дағдарыс фазасында көрінетін жұмыссыздық

D) жұмыс орны құрылымына сәйкес емес жұмыссыздық

E)& өндіріс құрылымының өзгеруіне байланысты еңбекке қабілетті халықтың бір бөлігінің уақытша жұмыстан айырылуы.

*****

Циклдық  жұмыссыздық бұл:

A)& нақты және табиғи жұмыссыздық деңгейлерінің арасындағы айырмаға тең

B) белгілі деңгейдегі кәсіби дайындығы бар және білікті мамандар іздейді

C) дағдарыс фазасында көрінетін жұмыссыздық

D) жұмыс орны құрылымына сәйкес емес жұмыссыздық

E) өндіріс құрылымының өзгеруіне байланысты еңбекке қабілетті халықтың бір бөлігінің уақытша жұмыстан айырылуы.

*****

Жұмыссыздықтың түрлері:

A) циклдік, құрылымдық

B) ашық, жабық

C) тұрақты, табиғи, циклдік, құрылымдық

D) маусымдық, фрикциондық

E)& циклдік, құрылымдық,  фрикциондық.

*****

Филипс қисық сызығы инфляция деңгейі мен төмендегі қай категориямен байланысқан:

A) ақша ұсынымы

B)& жұмыссыздық деңгейі

C) пайыз мөлшері

D) саяси цикл

E) нақты пайыз ставкасы.

*****




1. И было пробуждение моё столь горьким что по сравнению с ним смертное питие разбавленное желчию кажется
2. Об ответственном обращении с животными
3. Классификация вагонов
4. колво тепловой энергии необходимой для изменения температуры газа на 10С
5. ТЕХНОЛОГИИ ВНУТРЕННЕГО ТУРИЗМА Путешествия в Древней Руси Просветительский период истории тур
6. СЕРЕДИНЕ ХХ ВЕКОВ Талгат ИСМАГАМБЕТОВ сотрудник Института развития Казахстана
7. Тема- Политическая жизнь и властные отношения ЗАДАНИЕ N 1 отправить сообщение раз
8. з курсу ldquo; Історія економіки та економічної думки rdquo; Предмет методи функції і завдання курсу ldquo; Іс
9. рекордсмен долгостроя Библейский миф о Вавилонской башне один из наиболее известных
10. ВСТУПЛЕНИЕ Русский язык в школе является одним из основных предметов учебной программы
11. K-M Персонажи- Бэкхен Чанель Чонин остальныеРейтинг- G Жанры- Ангст UРазмер- Макси 130 страниц Колво частей- 29
12. Страховые риски в странах Латинской Америки
13. Внешность имеет большое значение в жизни человека и трудно представить себе человека грязного неряшли
14. философской проблематике Проблема происхождения философии
15. водянок. Из всего списка наибольший интерес представляет топовая модель H110i сменившая устаревшую H100i.
16. Внешняя политика Британии на Ближнем Востоке в последней трети XIX в
17. а на наименование работ и затрат наименование объекта Основание- чертежи Смет
18. тема управления ресурсами Определение операционной системы Операционная система в наибольшей степ
19. Контрольная работа Методи розрахунку засобів захисту від небезпечних та шкідливих виробничих факторів
20. ИНФОРМАЦИОННАЯ СФЕРА КАК СФЕРА ОБРАЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ И СФЕРА ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ