Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

Економічні методи менеджменту їх зміст і види Економічні методи зумовлені різноманітними економічни

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-06-06

Бесплатно
Узнать стоимость работы
Рассчитаем за 1 минуту, онлайн

Питання 1. Економічні методи менеджменту,  їх зміст і види

Економічні методи зумовлені різноманітними економічними чинниками, з допомогою яких досягається колективне та індивідуальне задоволення потреб; ґрунтуються на економічних інтересах людей.

Орієнтовані на:

• індивідуальні інтереси;

• колективні інтереси.

Економічні плани - це комплексна модель (характеристика) основних економічних показників, параметрів майбутнього стану окремих сфер підприємства, а також шляхів, способів і ресурсів, необхідних для досягнення поставлених цілей.

Економічні стимули - способи впливу, що спонукають економічну поведінку людей та груп до вирішення виробничих завдань згідно з метою організації.

Методи побічного регулювання діяльності організації:

•     загальнодержавні комплексні цільові програми;

• система загальнодержавних, місцевих і внутрішніх економічних регуляторів (податки, кредити, регульовані ціни і тарифи).

Методи прямого економічного впливу на працівників:

організаційно-виробниче планування;

цільові комплексні програми;

бізнес-планування;

комерційний розрахунок;

система внутрішніх економічних регуляторів.

Питання 2. Організаційно-розпорядчі методи управління.

Організаційні методи управління є способами впливу на організаційні інтереси людей. Вони базуються на об'єктивних законах ефективної організації людської діяльності, природних потребах протікання життєдіяльності у впорядкованому певним чином середовищі. Формують працездатну систему управління.

Організаційно - стабілізуючі методи встановлюють організаційні відносини і зв'язки в системах управління між виконавцями.

Форми реалізації методів:

• розроблення структур і штатів підприємства, затвердження їх у встановленому порядку для надання їм юридичної сили;

• складання положень про виконавців;

• установлення регламентів діяльності.

Організаційно-розпорядчі методи спрямовані на усунення відхилень від запланованого чи встановленого режиму діяльності організації.

Форма реалізації методів:

• документальна форма (постанови, накази, розпорядження);

• усна форма (вказівки, установки).

Організаційно-дисциплінарні методи призначені для недопущення в майбутній діяльності відхилень від установленого режиму ро-> боти організації.

Форма реалізації методів - способи, які попереджають у майбутньому відхилення від установленого режиму роботи у вигляді наказів, розпоряджень в усній чи документальній формі

Питання 3. Сутність і види соціально-психологічних методів управління.

Соціальні методи управління - система засобів і важелів впливу на соціально - психологічний клімат у колективі, трудову та соціальну активність працівників.

Методи соціального управління спрямовані на гармонізацію соціальних відносин у колективі шляхом задоволення соціальних потреб працівників - розвитку особистості, соціального захисту тощо.

Види соціальних методів управління

Назва методу

Зміст методу

Соціальне прогнозування

Це конкретне уявлення про стан колективу в майбутньому, інформація про цілі соціально-економічного розвитку, необхідні для їх досягнення засоби.

Використовується для створення інформаційної бази розробки планів соціального розвитку та застосування методів соціального впливу в конкретному трудовому колективі. Параметри соціального прогнозу включають такі показники: вікові та статеві зміни в колективі; зміни загальноосвітнього та кваліфікаційного рівня працівників; зміни в матеріальному забезпеченні та побутових умовах працівників; динаміку співвідношення фізичної і розумової праці тощо

Соціальне нормування

Науково обґрунтоване регулювання соціальних процесів із допомогою соціальних норм і нормативів, які визначають порядок поведінки окремих осіб та їх груп у колективі.

Соціальні норми відображають певні інтереси - суспільні, класові, колективні та групові. Головне і безпосереднє завдання цих норм - погодити всі види інтересів.

Управлінські відносини регулюються трьома видами соціальних

норм:

1)  юридичними (правовими) нормами, які встановлюються або

санкціонуються державою;

2)  суспільними (неюридичними) нормами, які встановлюються громадськими організаціями і товариствами;

3) нормами моралі, які формуються в свідомості людей у процесі виховання та життєдіяльності

Соціальне регулювання

Це заходи соціального впливу керівника і колективу на окремих працівників та їх групи для активізації соціальної ролі, трудової активності та продуктивності, підтримання соціальної справедливості в організації.

Засобами соціального регулювання є колективні договори, угоди, контракти, взаємні зобов'язання, правила внутрішнього розпорядку, статути (в частині, що регулює поведінку службових осіб), правила етикету, ритуали. Сюди також належить черговість задоволення соціальних потреб залежно від трудового стажу, виробничої активності працівників тощо.

Соціальне регулювання спрямоване на стимулювання колективної, особистої ініціативи працівників та інтересу їх до праці

Соціальне планування

Це конкретизація цілей соціального розвитку колективу організації та розроблення стратегії й тактики їх досягнення.

Реалізується шляхом складання плану соціального розвитку колективу організації (підприємства).

План соціального розвитку містить чотири розділи:

1. Удосконалення соціальної структури колективу.

2.  Удосконалення умов праці, її охорона та зміцнення здоров'я працівників.

3.  Підвищення життєвого рівня, покращання житлових та культурно-побутових умов працівників.

4. Підвищення трудової та громадської активності працівників

Психологічні методи управління

Психологічні методи управління - це способи регулювання взаємовідносин між людьми з метою формування сприятливого психологічного клімату. Із допомогою психологічних методів регулюються міжособові стосунки як між керівниками та підлеглими, так і між членами колективу.

Види психологічних методів управління

Назва методу

Зміст методу

Методи формування і розвитку колективу

Дають можливість підтримувати оптимальне кількісне співвідношення між працівниками з урахуванням їх психологічної сумісності

Методи гуманізації стосунків у колективі

Включають стиль керівництва, культуру управління, етику управлінської діяльності

Методи психологічної мотивації

Полягають у формуванні у працівників мотивів до ефективної праці

Методи професійного відбору і навчання

Спрямовані на те, щоб психологічні характеристики людини відповідали роботі, яку вона виконує


Диплом на заказ


1. 05010301 ~ Розробка програмного забезпечення 5
2. Механизмы и последствия тромбообразования
3. ТЕМА- Анализ диаграммы фазового равновесия сплавов системы железо ~ цементит Цель работы- Изуче
4. Услуги торговли и общественного питания
5. Сравнительный анализ климата территории Кирова и Магадана
6. На тему- РАЗРАБОТКА КОММУНИКАЦИОННОГО ПРОЦЕССА Выполнил- студент факультета
7. Скополня карннолийская (скополия кавказская)
8. Одна тайна всегда останется для человека только одна- зачем я живу Ответ разумный один- затем что этого хоч.html
9. амплуа выступает вино шампанское коньяк кальвадос
10. а учащиеся прошедшие инструктаж по охране труда и имеющие спецодежду халат фартук головной убор легкую см
11. Труд приносящий самоуважение
12. Космология планов альтернатива большому взрыву; 02
13. Патоморфические изменения в легких крыс при развитии реперфузионного синдрома, отягощенного воздействием излучения
14. Управление платежеспособностью в организации (на примере ООО Триада)
15. ранний ледостав; снеж
16. РЕФЕРАТ Выпускная квалификационная работа Доходы и финансовые результаты торгового предприятия на пр
17. а GOTOn Оператор даёт возможность перевести процесс выполнения программы в любую строку программы
18. Реферат- Физический импринт
19. Фет Афанасий.html
20. Доклад- Поликультурное образование