Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

АМЕРИКА УНИВЕРСИТЕТІ О~у жылы 20132014 Факультет ЖББжГ~ Тест тапсырмаларыны~ Т~Л~~ЖАТЫ Ба~

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-06-06


ҚР БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ БІЛІМ БЕРУ КОРПОРАЦИЯСЫ

ҚАЗАҚ - АМЕРИКА УНИВЕРСИТЕТІ

Оқу жылы _2013-2014_

Факультет ЖББжГҒ

Тест тапсырмаларының

ТӨЛҚҰЖАТЫ

Бақылау түрі ___оқыту түрі бойынша қысқы/жазғы емтихан сессиясы_____________

(оқыту түрі бойынша қысқы/жазғы емтихан сессиясы/мамандық бойынша кешенді мемлекеттік емтихан

/бейіндік пәндер бойынша мемлекеттік емтихан/бітіруші курстың емтихан сессиясы/практика бойынша емтихан сессиясы/бастапқы білім деңгейін анықтау/мамандық бойынша мемлекеттік емтихан)

Пән: Еңбек қорғау және тіршілік қауіпсіздігі

Мамандық: РЭжТ, ЕТжБҚЕ

Топ: 4, 5 (с/б) курс

Тест параметрлері:

Оқыту түрі және тілі күндізгі/сырттай, орыс тілді

Кредит/сұрақ саны: 2 кредит, 240 сұрақ

 

Мәжілісте бекітілді ________________________

 ____ _________ 2013 ж. № ___ хаттамасы

ӘК төрағасы _____________                                ____________________________

(аты-жөні)                                                                                            (қолы, күні)

Декан ___________________                                ____________________________

 (аты-жөні)                                                                                            (қолы, күні)

                                                                                 

Пәннің мамандық бағыты бойынша академиялық/ассоциацияланған профессор:

                     ______________                               ____________________________

 (аты-жөні)                                                                                            (қолы, күні)

                                

                       ______________                               ____________________________

 (аты-жөні)                                                                                            (қолы, күні)

Тіркеүші         ______________                               _____________________________

 (аты-жөні)                                                                                            (қолы, күні)

Дайындаған    ______________                               _____________________________

(аты-жөні)                                                                                            (қолы, күні)


МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РК

МЕЖДУНАРОДНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ

КАЗАХСКО-АМЕРИКАНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Учебный год 2013-2014

Факультет  ОГН

ПАСПОРТ

тестовых заданий

Форма контроля зимняя/летняя экзаменационная сессия по формам обучения

                                                 (зимняя/летняя экзаменационная сессия по формам обучения/комплексный государственный экзамен по  

                                                  специальности/государственный экзамен по профильным дисциплинам/ экзаменационная сессии    

                                                  выпускного курса/ экзам. сессия по практике/входной срез/государственный экзамен по специальности)

Дисциплина:  Охрана труда и основы безопасности жизнедеятельности

Специальность:  РЭиТ, ВТиПО

Группы:  4, 5 курсы

Параметры теста:

Форма и язык  обучения очная/заочная, русский

Количество кредитов/вопросов 2 кредита, 240 вопросов

 

Утверждено на заседании ______________________

 Протокол № ___ от ____ ________________ 2013 г.

Председатель МС _____________                               ____________________________

(ФИО)                                                                                            (подпись, дата)

Декан    __________________                                     ____________________________

 (ФИО)                                                                                            (подпись, дата)

                                                                                 

Академический/ассоциированный профессор по направлению специальности дисциплины:

                     ______________                               ____________________________

 (ФИО)                                                                                            (подпись, дата)

                                

                       ______________                               ____________________________

 (ФИО)                                                                                            (подпись, дата)

Регистратор   ______________                               ____________________________

 (ФИО)                                                                                            (подпись, дата)

Разработчик  ______________                              ____________________________

(ФИО)                                                                                            (подпись, дата)


MINISTRY of  EDUCATION
SCIENCE REPUBLIC of KAZAKHSTAN

INTERNATIONAL EDUCATIONAL CORPORATION

KAZAKH-AMERICAN UNIVERSITY

Academic year ______________

Department  ________________

PASPORT

Test assignments

Control form ____________________________________________________________

(fall/spring examination session session according to the form of education/complex examination on speciality/state examination on profile disciplines/ examination session session of graduate course/ examination session session on practice (internship)/entrance test)

Discipline:   _____________________

Major:   ________________________

Group:  ________________________

Parameters of test:

Form language of instruction _________________

Number of credits/assignments  _________________

 

Confirmed on the meeting _____________________

 Agenda № ____ from ____ ____________ 2013 year

Chair ___________________                          _______________________________

(name)                                                                                                             (signature, date)

Dean    __________________                          _______________________________

 (name)                                                                                            (signature, date)

Reviewers:

                    _______________                            ________________________________

 (name)                                                                                            (signature, date)

                   _______________                          _______________________________

 (name)                                                                                           (signature, date)

Registrar   ________________                           _______________________________

 (name)                                                                                            (signature, date)

Author      ________________                           _______________________________

(name)                                                                                           (signature, date)


$$$1.К опасным производственным факторам относятся?

$неблагоприятные метеорологические условия

$запыленность и загазованность воздушной среды

$ наличие электромагнитных полей

$$ возможность падения с высоты самого работающего либо различных деталей и предметов

$$$2. К вредным производственным   факторам относится?

$ оборудование, работающее под давлением выше атмосферного

$$ запыленность и загазованность воздушной среды

$ электрический ток определенной силы

$ раскаленные тела

$$$3. В соответствии с ГОСТ опасные и вредные производственные факторы  подразделяются?

$ на физические и химические

$$ на физические, химические, биологические и психофизиологические

$ на биологические и психофизиологические

$ на химические и биологические

$$$4. Вредные производственные химические факторы:

$ это воздействие различных микроорганизмов

$ это физические и эмоциональные перегрузки

$$ это вредные для организма человека вещества в различных состояниях

$ умственное перенапряжение

$$$5. Вредные производственные биологические  факторы?

$ физическая перегрузка

$ шум и монотонная вибрация

$$ это воздействие различных микроорганизмов, а также растений и животных

$ монотонность труда

$$$6. Вредные производственные психофизиологические  факторы?

$ кинетическая энергия движущихся машин и оборудования

$ повышенное давление паров или газов в сосудах

$ электромагнитные поля

$$ физическая и эмоциональная перегрузка

$$$7. Как понимаете безопасность труда?

$ условия труда, связанные с незначительными психофизиологическими перегрузками

   опасных и вредных производственных факторов

$$ состояние условий труда, при котором исключено воздействие на работающих

$ условия труда, связанные с незначительными вредными физическими факторами

$ условия труда, связанные с незначительным химическим воздействием на организм  

 

$$$8. Производственная санитария?

$ чистые полы

$ проветриваемое помещение

$$ это система организационных мероприятий и технических средств, предотвращающие   

    воздействия вредных производственных факторов

$ хорошее освещение

$$$9. Техника безопасности?

$ проверка знаний работающих

$$ это система организационных мероприятий и технических средств, предотвращающие  

    воздействия вредных производственных факторов, как действие оборудования,

    работающие под давлением и др.

$ ПДК – характеризует  безопасное содержание вредных веществ  химической и биологической    природы  в воздухе рабочей зоны

$ проведение инструктажа

$$$10. Какие средства защиты могут быть использованы при загрязнении пылью воздушной среды в процессе производства в качестве коллективного средства защиты?

$ респиратор

$$ обще обменная  приточно-вытяжная вентиляция

$ марлевые повязки

$ противогаз

$$$11. Какие средства защиты могут быть использованы при загрязнении пылью воздушной среды в процессе производства в качестве индивидуального средства защиты?

$ обще обменная  приточно-вытяжная вентиляция

$ марлевые повязки

$$ респиратор

$ противогаз

$$$12. На какие группы делятся нормативы безопасности труда?

$ ПДК

$$ ПДК (предельно допустимые концентрации) и ПДУ (предельно допустимые уровни)

    воздействия опасных и вредных производственных факторов

$ ПДУ

$ ультра- и инфразвук

$$$13. Основные причины ЧС?

$ непредвиденные

$$ внешние

$ не планируемые

$ космические

 

$$$14. Что означает микроклимат?

$ климатические погодные условия

$$ климат внутренней среды рабочей зоны

$ интенсивность теплового излучения

$ влажность воздуха

$$$15. Основные нормируемые показатели микроклимата?

$ интенсивность теплоотдачи

$ скорость движения воздуха

$ t0C.

$$ t0C, относительная влажность, скорость движения воздуха

$$$16. Конвекцией называется?

$ перенос тепла вследствие беспорядочных движений микрочастиц

$ циркуляция воздуха

$$ перенос тепла вследствие движения и перемещения макроскопических объемов газа

    или жидкости

$ процесс распространения электромагнитных колебаний

$$$17. Тепловое излучение?

$ перенос тепла вследствие беспорядочных движений микрочастиц

$ циркуляция воздуха

$$ процесс распространения электромагнитных колебаний с различной длиной волны,

    обусловленные тепловым движением атомов, или молекул излучающего тела

$ перенос тепла вследствие движения и перемещения макроскопических объемов газа

    или жидкости

$$$18. Что означает  «терморегуляция»?

$ повышение температуры организма

$$ способность организма к поддержанию постоянной температуры

$ когда температура организма не повышается, если организм болен

$ ощущение постоянного озноба

$$$19. К опасным производственным факторам относится?

$ воздействие шума

$ запыленность и загазованность воздушной среды

$$ раскаленные тела

$ наличие электромагнитных полей

$$$20. На какие группы делятся опасные и вредные производственные факторы по природе возникновения?

$ химические, психофизиологические

$ психофизиологические,  биологические

$ физические, химические

$$ физические, химические, психофизиологические,  биологические

      

$$$21. Средства индивидуальной защиты?

$$ дерматологические средства

$ куртка с капюшоном

$ прорезинивая обувь

$ плащ-накидка

$$$22. Типы оградительных устройств в производственной среде?

$ знаковые, висячие

$ плакатные, предупреждающие

$$ стационарные, блокирующие

$ металлические, запрещающиеся

               

$$$23. Физические факторы жилой среды?

$ канализационные системы

$$ свет, шум

$ водопроводные системы

$ газовые трубопроводы

                     

$$$24. Синдром «больных» зданий?

$$ головные боли, умственное переутомление 

$ раздражительность

$ бессонница

$ вялость

$$$25. Количество уровней жилой среды?

$ 2

$ 4

$$ 3

$ 5

$$$26. Сколько законов материалистической диалектики?          

$ 7

$$ 4

$ 5

$ 3

              

$$$27. Какой из следующих физических факторов весьма вреден для организма?            

$$ повышенный уровень электромагнитных полей

$ не превышающий допустимые нормы шум

$ температура помещения 220С

$ температура помещения 240С

                    

$$$28. В каком городе и когда было проведена конференция ООН по сохранению и повышению качества среды обитания?

$ Мадрид - 1994  

$ Женева - 1993

$$ Рио-де-Жанейро - 1992

$ Нью-Йорк - 1991

                                        

$$$29. Что относится к физическим факторам, негативно действующим на организм в

           помещении лаборатории на программиста?

$ ясная погода

$ температура помещения 230С

$$ опасность поражения электрическим током, блеклость экрана дисплея

$ умеренная температура

             

$$$30. Что не входит в законы материалистической диалектики?

$ Закон единства и взаимосвязи

$ Закон перехода количественных изменений в качественный

$ Закон единства борьбы противоположностей

$$ Закон приоритета охраны жизни и здоровья

              

$$$31. К химически опасным факторам  относятся?

$ блеклость экрана дисплея

$ повышенный уровень электромагнитных полей

$ повышенный уровень статического электричества  и электромагнитных полей

$$ возникновение активных частиц, в результате ионизации воздуха при работе

     компьютера

               

$$$32. К психологически вредным факторам, воздействующим на оператора в течение его

           рабочей смены можно отнести следующие?

$ шум в ушах

$ повышенная температура помещения

$$ нервно-эмоциональные перегрузки

$ недостаточная освещенность

$$$33. Какое из следующих воздействий относятся к психологическим?

$ не превышающий допустимые нормы шум

$ минусовая температура помещения

$$ перенапряжение зрительного анализатора

$ температура помещения +220С

              

$$$34. Определите психологический фактор воздействия?

$ опасность поражения электрическим током

$ блеклость экрана дисплея

$ повышенный уровень электромагнитных полей

$$ умственное напряжение

$$$35. ПЭВМ являются источниками таких излучений как:

$ ультрафиолетового

$ электромагнитных волн

$$ мягкого рентгеновского

$ ионизирующих излучений

             

$$$36. Чем определяется микроклимат рабочей зоны программиста?

$ освещенность

$$ температура, влажность и скорость движения воздуха

$ температура воздуха +220С

$ температура воздуха +240С

             

$$$37. Сколько основных экологических концепций было выдвинуто?

$ 3

$ 6

$$ 4

$ 5

              

$$$38. Каким клубом и в какие годы были выдвинуты экологические концепции?

$$ Римский клуб – 70 годы  

$ Итальянский клуб – 60 годы

$ Австрийский клуб – 80 годы

$ Женевский клуб – 90 годы

               

$$$39. Сколько направлений выхода из экологического кризиса?

$ 2

$ 7

$$ 5

$ 4

  

$$$40. В скольких социологических аспектах проявляется экологический кризис?

$ 1

$ 4

$ 2

$$ 3

    

$$$41. На каком расстоянии от перекрытия должны располагаться искусственные     

           светильники?

$ 0.35 м

$$ 0.25 м

$ 0.45 м      

$ 0.55 м

$$$42. При высоте потолка 3 м. на каком расстоянии необходимо расположить искусственные светильники?

$ 2.45м       

$ 2.55м   

$$ 2.75м       

$ 2.65м       

     

$$$43. Какие из следующих физических факторов негативно действуют на организм?   

$ солнечная погода

$ температура помещения 220С

$ хорошее настроение

$$ повышенный уровень ионизирующего излучения

$$$44. Что служит источником шума  в компьютерной лаборатории?

$ холодильник

$$ вентиляционные установки, кондиционеры

$ радио       

$ магнитофон

     

$$$45. В какие годы установочный этап по проблемам природы и охраны окружающей среды?

$ 40-50

$$ 50-60

$ 60-70

$ 70-80

$$$46. В какие  годы развивался программный этап по проблемам природы и охраны

           окружающей среды?

$ 40-50

$ 50-60

$$ 60-70

$ 70-80

$$$47. Через какое время надо делать перерыв при 8-часовой работе за компьютером?

$ через 40 мин.

$ через 30 мин.

$$ через 50 мин.

$ через 20 мин.

   

$$$48. От электромагнитных полей защищает:

$ защитные очки

$ защитная маска         

$ защитное стекло

$$ защитный экран “ERGON”

$$$49. Какую площадь должен занимать  программист на одном рабочем месте?

$ 5 м2

$$ не менее 6 м²

$ не менее 4 м²

$ не менее 5 м²

$$$50. На каком расстоянии от края стола должна располагаться клавиатура?

$ не более 400мм

$ не более 500мм       

$$ не более 300мм

$ не более 600мм

      

$$$51. Какое расстояние является оптимальным между глазами оператора и экраном

           видеодисплея?

$$ 40-80 см.

$ 100 cм.

$ 30 см.

$ 20 см.      

     

$$$52. Что является причиной возникновения пожара?

$$ использование поврежденных (неисправных) электроприборов

$ сигарета

$ электроплитка

$ высокая температура в помещении

$$$53. К какой категории относятся  по пожарной опасности лаборатории, в которой находятся книги, документы, оргтехника, сейфы и др., которые с огнем могут гореть без взрыва?

$ категории К2

$ категории К3     

$$ категории К1 (мало пожароопасное)

$ категории К4

$$$54. Какие выявляются причины загрязнения?       

$ природные, техногенные

$ экологические, природные    

$$ объективные, субъективные

$ экономические, биологические

 

$$$55. Что является очень опасным для человека в помещении лаборатории  программиста?

$ температура помещения 230С

$$ опасность  поражения электрическим током

$ температура помещения 240С

$ дождливая погода

                    

$$$56. Компетенция уполномоченного государственного органа по труду в области

           регулирования трудовых отношений;

$ налагает дисциплинарные взыскания

$ решает трудовые споры  

$$ осуществляет реализацию государственной политики в сфере трудовых отношений в

   соответствии, с законодательством Республики Казахстан

$ осуществляет страхование ответственности работодателя

$$$57. Виды радиоактивного облучения.

$ естественные

$ искусственные  

$$ внешние и внутренние

$ природные

$$$58. Как понимаете внешнее радиоактивное излучение?

$ радиоактивное вещество не попадает в организм

$ радиоактивное вещество попадает внутрь организма      

$ когда человек находится вне зоны радиации

$$ источник радиации располагается вне организма человека

$$$59. Как понимаете – внутренние, радиоактивные излучения?

$ радиоактивное вещество не попадает в организм

$$ радиоактивное вещество попадает внутрь организма

$ источник радиации располагается вне организма человека

$ источник радиации располагается вне организма человека

     

$$$60. Что означает предельно допустимая доза облучения (ПДД)?

$ облучение населения всех возрастов

$$ это наибольшая доза облучения, которую человек может ежедневно получать в течение

    многих лет без вреда для организма

$ облучение лиц, работающих на рентгеновских аппаратах      

$ облучение лиц, работающих на рентгеновских ускорителях

$$$61. Что используется для защиты органов дыхания?

$ марлевые повязки

$ кислородные подушки   

$$ противогазы и респираторы

$ биоактивные добавки

$$$62. В каких единицах выражается радиационная опасность?

$ t0C

$$ бэр (биологический эквивалент рентгена)                 

$ баррель    

$ Дж

$$$63. Как понимаете «ионизирующие излучения»?

$ это излучения, которые  не  оказывают  никакого воздействия на организм  

$ это излучения, которые при взаимодействии с веществом создают в нем ионы

$ это излучения, которые возникают при высокой температуре

$$ это излучения, которые при взаимодействии с веществом создают в нем ионы       

    

$$$64. В результате чего  возникает лучевая болезнь?

$ в результате принятия антибиотиков

$$ при воздействии на организм ионизирующих излучений

$ при высокой температуре в помещении

$ при резком перепаде температуры      

     

$$$65. Что используется для быстрого обнаружения источников излучения?

$ дозиметры для количественных измерений

$$ дозиметрические индикаторные приборы

$ фотографический метод     

$ ионизационный метод

$$$66. Что нежелательно,  для нормальной работы программиста?

$ достаточное освещение

$ непогода

$$ блеклость экрана дисплея

$ хороший воздух

$$$67. Что относится к основополагающим документам по охране, безопасности и гигиене Труда?

$ Закон РК «О туристской деятельности в РК»

$ Закон РК «О защите прав потребителей»

$$ Международные Соглашения

$ Правила проведения спортивно-массовых мероприятий

$$$68. Что представляет собой «Инструкция по охране труда»?

$$ нормативный акт

$ правила проведения работ

$ норматив на проведение работ

$ предписания для работы

        

$$$69. На сколько групп подразделяется Инструкция по охране труда

$ 1

$ 3

$ 4

$$ 2

         

$$$70. Основные требования в разработке Инструкции по охране труда

$ режим рабочего времени

$$ обязательства работодателя по обеспечению безопасных условий труда

$ режим обеденного перерыва

$ определение времени на отпуск

$$$71. Какой расход энергии при тяжелых физических работах?

$ менее 500 ккал/час

$ более 200 ккал/час

$$ более 300 ккал/час

$ менее 300 ккал/час

$$$72. Что означает «Условия труда»?

$ условия отъезда и приезда

$ условия перерыва

$ условия отдыха

$$ условия режима труда

$$$73. Что указывается в трудовом договоре?

$$ характеристика рабочего места

$ условия отдыха

$ условия оплаты

$ условия отгула

$$$74. Обязанности работодателя по временной нетрудоспособности

$ известить медицинское учреждение

$$ выплатить социальное пособие

$ направить в медицинское учреждение

$ отстранить на неопределенное время

     

$$$75. Из  каких средств выплачивается за временную нетрудоспособность

$ из кассы предприятия

$ из заработка рабочего

$$ из производственных средств

$ из кредита

                

$$$76. Сколько процентов выплачивается при временной нетрудоспособности, связанное

с трудовым увечьем?

$ 75%

$ 50%

$$ 100%

$ 80%

$$$77. Через сколько лет, проверяются правила по охране труда, на соответствие требований?

$$ каждые 5 лет

$ через 3 года

$ через 4 года

$ через 1 год

$$$78. Через какое время, проверяется инструкция для работников по профессиям?

$ через 2 года

$ через 5 лет

$ через 4 года

$$ через 3 года

$$$79. Кто проводит контроль, и надзор за соблюдением межотраслевых правил по охране

          труда?

$ Правительство Казахстана

$$ уполномоченный государственный орган

$ Министерство труда

$ Министерство здравоохранения

$$$80. Кто проводит контроль, за выполнением инструкции для работников предприятий?

$ ведущие технологи

$ гл. инженер предприятия

$$ руководители предприятия, бригадиры

$ зам. директора

$$$81. По скольким причинам классифицируется производственные травмы?

$ 5

$ 10

$ 7

$$ 8

$$$82. По каким причинам оформляются производственные травмы?

$$ на личном транспорте, при наличии письменного согласия работодателя на право

   использования его для служебных целей

$ при выполнении работ, не связанных с работой

$ в состоянии алкогольного опьянения

$ из-за внезапного ухудшения здоровья

$$$83. По каким причинам не оформляются производственные травмы?

$ на транспорте работодателя

$ перед началом или окончанием рабочего времени

$ следование работника к месту работы по заданию работодателя

$$ в результате умышленного причинения вреда

$$$84. Каким документов установлены штрафы, за нарушение нормативных актов по охране труда?

$ Законом РК «Об охране труда»

$$ Кодексом РК «Об административных правонарушениях»

$ Законом РК «О труде»

$ Уголовным Кодексом РК

$$$85. Основные принципы национальной политики и гос. управления охраной труда?

$ разработка инструкции

$ разработка оборудования

$$ участие в финансировании охраны труда

$ составление актов о несчастном случае

$$$86. Какой документ составляется при несчастном случае?

$ договор

$ справка

$ инструкция

$$ акт

$$$87. Основные функции государственного управления охраной труда?

$ составление инструкций по охране труда

$$ разработка целевых программ по охране труда

$ составление договоров

$ составление актов

$$$88. В каком году вышел Закон РК «Об охране труда»?

$$ 22. 01. 93

$ 30. 04. 95

$ 17. 08. 96

$ 05. 12. 05

$$$89. В каком году вышел Закон РК «О труде»?

$ 05. 09. 01

$$ 10. 12. 99

$ 03. 02. 93

$ 10. 07. 95

$$$90. Где и когда была принята Конвенция МОТ № 155, «О безопасности и гигиене труда и производственной среде»?

$ Лондон - 15.11.82

$ Нью-Йорк - 21. 04. 83

$$ Женева - 03. 06. 81

$ Париж - 07. 09. 89

   

$$$91. На скольких языках была принята Конвенция МОТ «О безопасности . . .»?

$ 3

$ 1

$ 4

$$ 2

$$$92. На каких языках была принята Конвенция МОТ «О безопасности . .»?

$$ английском, французском

$ русском, английском

$ испанским, русским

$ русским, французским

$$$93. Где и когда было подписано Соглашение о сотрудничестве в области охраны труда

           стран СНГ?

$ Астана – 15.07. 95

$ Минск – 12. 03. 93

$$ Москва – 09. 12. 94

$ Киев – 21. 09. 92

                    

$$$94. Где и когда, вышла в свет книга «Охрана труда и обеспечение безопасности»?

$ Москва, 2007

$ Минск, 2004

$ Астана, 2001

$$ Алматы, 2002

$$$95. В каком году были утверждены Правила расследования и учета несчастных случаев?

$ 05. 07. 99

$$ 03. 03. 01

$ 15. 09. 03

$ 27. 02. 00

               

$$$96. Какие требования предъявляются к средствам индивидуальной защиты?

$ отвечать требованиям по размерам

$ отвечать требованиям стандарта

$ отвечать требованиям хранения

$$ отвечать требованиям безопасности

             

$$$97. Предельно допустимая нагрузка (в кг) для женщин при подъеме и перемещении груза, с чередованием с другой работой (не более 2 раза в час)?

$$ 10 кг

$ 15 кг

$ 5 кг

$ 7 кг

$$$98. Предельно допустимая нагрузка (в кг) для женщин при подъеме и перемещении груза в течение рабочей смены?

$ 10 кг

$ 15 кг

$ 5 кг

$$ 7 кг

$$$99. За сколько дней, работник должен быть предупрежден о сдаче экзамена по охране

           труда?

$ 5

$ 7

$$ 15

$ 10

$$$100. Сколько видов проверки знаний по охране труда?

$ 1

$$ 3

$ 2

$ 4

     

$$$101. В какой период проводится периодическая проверка знаний по охране труда?

$ 2 недели

$ 1 неделя

$$ 1 месяц

$ 3 недели

$$$102. Через какой период проводится внеочередная проверка знаний по охране труда?

$ через 5 месяцев

$ через 2 года

$ через 1 год

$$ через 3 года

    

$$$103. В каких случаях проводится внеочередная проверка знаний по охране труда?

$ при поступлении на работу

$ во время исполнения работы

$$ при допущении несчастного случая

$ при выходе на работу с отпуска

$$$104. На какие виды подразделяется проверка знаний по охране труда?

$$ первичная

$ контрольная

$ проверочная

$ надзорная

$$$105. Каким документом оформляется поверка знаний по охране труда?

$ актом

$ справкой

$$ протоколом

$ постановлением

$$$106. Какой документ выдается сдавшему экзамен по охране труда?

$ справка

$$ удостоверение

$ акт

$ протокол

$$$107. Через какой период не сдавший экзамен по охране труда может пересдать?

$ через 1 неделю

$ через 3 недели

$ через 2 недели

$$ через месяц

$$$108. При строительстве зданий, сооружений, каким нормативным документом

             руководствуются?

$ наряд-допуск

$ ГОСТ

$$ СНиП

$ ОСТ

    

$$$109. Через какой период проходят обучение по безопасности труда, вновь принятые

              на работу?

$ 3 недели

$$ 1 месяц

$ 2 недели

$ 1 неделя

$$$110. Сколько часов в день могут работать учащиеся до 18 лет?

$$ не более 4 часов

$ не более 5 часов

$ не менее 3 часов

$ не более 6 часов

$$$111. Границы опасных зон вблизи движущихся частей?

$ 3 м

$$ 5 м

$ 10 м

$ 7 м

$$$112. Скорость движения автотранспорта вблизи мест производства работ

             (на прямых участках)?

$ 40 км/час

$ 20 км/час

$ 15 км/час

$$ 10 км/час

$$$113. Скорость движения автотранспорта вблизи мест производства работ (на поворотах?)

$$ 5 км/час

$ 10 км/час

$ 7 км/час

$ 12 км/час

                   

$$$114. Ширина проходов к рабочим местам?

$ не менее 1 м

$ не менее 1,5 м

$$ не менее 0,6 м

$ не менее 2 м

$$$115. Высота проходов?

$ не более 1,5 м

$$ не менее 1,8 м

$ не менее 2 м

$ не более 1 м

$$$116. Статистическая нагрузка переносных лестниц?

$ 200 кг/с

$ 150 кг/с

$$ 120 кг/с

$ 100 кг/с

$$$117. Через какой период проходят испытания деревянных лестниц?

$$ каждые полгода

$ каждый квартал

$ 5 месяцев

$ 1 год

$$$118. Через какой период проходят испытания железных лестниц?

$ через 6 месяцев

$ через 9 месяцев

$$ через 1 год

$ через 10 месяцев

$$$119. Что означает производственная сфера?

$ среда находящихся на рабочих местах

$ среда находящихся в учебном процессе

$$ природно-климатическая, производственная деятельность

$ среда находящихся в домашних условиях

$$$120. Что подразумевается под «опасным фактором»?

$ фактор нарушения психики

$$ фактор нарушения здоровья

$ фактор присутствия страха

$ фактор присутствия неграмотности

$$$121. Как влияют вредные вещества на состав атмосферы?

$ улучшают атмосферу

$ не изменяют состав атмосферы

$$ изменяют его состав

$ никак не влияют

$$$122. Как влияет на атмосферу твердые и жидкие частицы вредных веществ?

$ пары

$$ образуют аэродисперсные системы - аэрозоли

$ воздушные смеси

$ никак не влияют

$$$123. Как влияют на атмосферу пары и газы вредных веществ?

  $ аэрозоли

  $ аэродисперсные системы

  $$ образуют воздушные смеси

  $ уменьшают влажность воздуха

$$$124. Что такое аэрозоли?

$ жидкие вещества

$$ воздух или газ, содержащие в себе взвешенные твердые или жидкие частицы

$ воздух или газ, не содержащие в себе взвешенные твердые или жидкие частицы

$ твердые вещества

$$$125. Kак - делятся аэрозоли?

     $ дым

     $ туман

$$ пыль, дым, туман

     $ пыль

$$$126. Что такое пыли и дымы?

$$ это системы, состоящие из воздуха или газа и распределенных в них частиц твердого  

    вещества

$ это системы образованные воздухом или газом и частицами жидкости

$ это газы

$ это твердые вещества

$$$127. Как понимаете туман?

$$ это системы образованные воздухом или газом и частицами жидкости

$ это системы, состоящие из воздуха или газа и распределенных в них частиц

  твердого вещества

$ это газы

$ это твердые вещества

$$$128. На сколько групп подразделяются запахи воды искусственного происхождения?

$ 10

$$ 7

$ 5

$ 8

$$$129. Какие размеры имеют крупнодисперсные частицы?

          $$ более 50 мкм

          $ от 10 до 50 мкм

$ менее 10 мкм

$ от 0,3 до 5 мкм

$$$130. Размеры твердых частиц дыма?

$$ менее 1 мкм

$ от 10 до 50 мкм

$ от 0,3 до 5 мкм

$ более 50 мкм

$$$131. Основной путь проникновения вредных веществ в организм человека?

$$ дыхательные пути, через кожу и с пищей

$ капельным путем

$ контактным путем

$ через слюну

$$$132. Как понимаете отравление?

$$ болезненное состояние, тяжесть которого зависит от продолжительности воздействия,

   концентрации и видов вредных веществ

$ здоровое состояние организма

$ хорошее настроение

$ удовлетворительное состояние

$$$133. На сколько групп,  делятся вредные вещества?

$$ 6

$ 5

$ 4

$ 3

$$$134. Общие токсические вещества?

$$ вызывают отравление всего организма

$ вызывают частичное отравление

$ никак не влияет на организм

$ удовлетворительное состояние организма

$$$135. Какие из следующих соединений относится к общетоксическим веществам?

$ мышьяк и его соединения

$ хлор

$ аммиак

$ пары ацетона

 

$$$136. Раздражающие вещества?

$$ вызывают раздражение дыхательного тракта и слизистых оболочек человеческого   

 организма

$ вызывают отравление всего организма

$ действуют как аллергены

$ забивают дыхательные пути

$$$137. Какие из следующих веществ относятся к раздражающим?

$$ хлор

$ свинец

$ ртуть

$ бензол

$$$138. Сенсибилизирующие вещества:

$$ действуют как аллергены

$ вызывают раздражение дыхательного тракта и слизистых оболочек

 человеческого организма

$ вызывает раздражение всего организма

$ никак не действует

$$$139. На сколько групп подразделяются ЧС в мирное время?

$$ 5

$ 6

$ 4

$ 7

$$$140. Канцерогенные вещества:

$$ приводит к возникновению и развитию злокачественных опухолей

$ действует как аллергены

$ вызывают раздражение дыхательных путей

$ отравляет весь организм

$$$141. Классификация ЧС?

$ по характеру

$$ по природе возникновения

$ по территориальному признаку

$ по содержанию

$$$142. Мутагенные вещества?

$$ вызывают изменение наследственной информации

$ раздражают дыхательные пути

$ отравляют весь организм

           $ приводят к возникновению злокачественных опухолей

$$$143. Какие из следующих веществ относятся к мутагенным?

$$ ртуть, свинец

$ асбест

$ пары ацетона

$ аммиак

$$$144. Какие заболевания возникают при вдыхании пыли?

$$ пневмокониозы

$ грипп

$ аллергия

$ ангина

$$$145. Сколько видов ЧС?

$ 10

$ 7

$ 8

$$ 12

$$$146. Какое заболевание возникает при длительной работе с Асбестом?

$$ асбестоз

$ цементоз

$ талькоз

$ анемия

$$$147. Что означает ЭС?

$ экологическая среда

$ экономическая система

$$ экстремальные ситуации

$ энерго система

$$$148. На какие группы по степени воздействия на организм человека подразделяются

             вредные вещества?

$$ 4

$ 3

$ 2

$ 1

$$$149. На какое количество вредных веществ действует ГОСТ 12.1.005-88?

$$ 1300

$ 1200

$ 1100

$ 1000

$$$150. Как расшифровать ОБУВ?

$$ ориентировочно безопасные уровни воздействия

$ предельно допустимая концентрация

$ предельно установленная концентрация

$ никак

$$$151. Что не входит в биосферу?

$ тропосфера

$ литосфера

$$ ионосфера

$ атмосфера

$$$152. На что расходуется энергия Солнца?

$ освещение планеты

$ согревание земли

$ обогрев воздуха

$$ выделение и поглощение газов

$$$153. Что изучает экология?

$ сохранение флоры

$$ взаимоотношения живых организмов с окружающей средой

$ сохранение фауны

$ движение атмосферного кислорода

$$$154. На сколько групп подразделяются взаимоотношения живых организмов?

$$ 2

$ 1

$ 3

$ 4

$$$155. На какие группы подразделяются живые организмы?

$ техногенные и химические

$ биологические и зоологические

$$ естественные и искусственные

$ составные и раздельные

$$$156. На сколько групп подразделяется биохимический круговорот?

$ 3

$$ 2

$ 4

$ 5

$$$157. Сколько групп организмов участвуют в круговороте веществ?

$ 1

$ 2

$ 5

$$ 3

$$$158.  На сколько групп разделяются загрязнители атмосферы?

$$ 3

$ 2

$ 4

$ 5

$$$159. На сколько групп подразделяются вкусы воды?

$ 2

$ 3

$$ 4

$ 5

$$$160. На сколько групп подразделяются запахи воды естественного происхождения?

$ 10

$ 7

$ 5

$$ 8

$$$161. Влияние биосферы на организм человека?

$ биологическая деятельность

$ социально-экономическая деятельность

$ техническая деятельность

$$ геохимическая деятельность

$$$162. Что называется «вредными» факторами?

$ фактор, отрицательно влияющий на одежду

$ фактор, отрицательно влияющий на слух

$$ фактор, отрицательно влияющий на работоспособность

$ фактор, отрицательно влияющий на питание

$$$163. На сколько подгрупп подразделяются опасные и вредные факторы?

$ 5

$ 2

$ 4

$$ 3

$$$164. Какие группы относятся к опасным и вредным факторам?

$ любознательные и воздушные

$$ химические и физические

$ земляные и водные

$ космические и подземные

  

$$$165. Энергетические затраты при отсутствии механизированной среды?

$ 12,5-17 МДж (3000-4000 ккал) в сутки

$ 10-15 МДж (2000-3000 ккал) в сутки

$$ 17-25 МДж (4000-6000 ккал) в сутки

$ 20-30 МДж (3500-7000 ккал) в сутки

$$$166. Энергетические затраты при механизированных формах работы?

$$ 12,5-17 МДж (3000-4000 ккал) в сутки

$ 10-15 МДж (2000-3000 ккал) в сутки

$ 17-25 МДж (4000-6000 ккал) в сутки

$ 20-30 МДж (3500-7000 ккал) в сутки

$$$167. Что означает «Монотония»?

$ уменьшает скорость реакции

$$ преждевременная усталость и нервное истощение

$ ускорение сонливости

$ быстрота реакции

$$$168. Энергетические затраты при интеллектуальном руде:

$ 8-10 МДж (1500-200 ккал) в сутки

$ 5-7 МДж (1000-1200 ккал) в сутки

$$ 10-11,7 МДж (2000-2400 ккал) в сутки

$ 12,5-17 МДж (3000-4000 ккал) в сутки

$$$169. Что означает «Гипокинезия»:

$ профессиональные стрессы

$ профессиональные заболевания

$$ сердечно - сосудистая патология

$ нервно-психический срыв

$$$170. На сколько групп подразделяются формы труда?

$ 3

$ 7

$ 2

$$ 5

$$$171. Что относится к симптомам переутомления?

$ зевота

$ сонливость

$$ ослабление памяти и внимания

$ снижение производительности труда

$$$172. Что относится к утомлению?

$ зевота

$ сонливость

$ ослабление памяти и внимания

$$ снижение производительности труда

$$$173. Каков объем производственных помещений на 1-го работника?

$$ не менее 15 м3, площадь 4,5 м2, высота – не менее 3,2 м

$ не менее 10 м3, площадь 3 м2, высота – не менее 2,80 м

$ не менее 9 м3, площадь 4 м2, высота – не менее 3 м

$ не менее 20 м3, площадь 5 м2, высота – не менее 2,80 м

$$$174. Какова температура воздуха в производственных помещениях в холодный и

             переходный период?

$ 15-20оC

$$ 14-21оС

$ 18-23оС

$ 17-25оС

$$$175. Какова температура воздуха в производственных помещениях в теплый период?

$ 15-20оC

$ 14-21оС

$ 18-23оС

$$ 17-25оС

$$$176.  На сколько групп разделяется вентиляции?

$ 1

$ 3

$ 4

$$ 2

  $$$177. Что означает «эргономика»?

$$ система: человек – орудие труда – производственная среда

$ система экономических затрат

$ система энергетической экономии

$ система производственной среды

$$$178. На сколько групп подразделяется естественная вентиляция?

$ 1

$$ 2

$ 3

$ 4

$$$179. На сколько групп разделяются эргономические показатели?

$ 3

$$ 4

$ 5

$ 6

$$$180. Кто из ученых обосновал связь человека с биосферой?

$ Ж. Ламарк

$ Э. Зюсс

$ В. Вернадский

$$ В. Вильямс

$$$181.Сколько раз можно очищать  сточные воды в промышленных предприятиях?

$$7;

$10;

$5;

$2.

$$$182.Виды обезвреживания отдящих промышленных выбросов.

$$Сорбционные и окислительные.

$Физические.

$Только сорбционные.

$Только окислительные.

$$$183. Как извлекаются токсичные вещества при сорбционном методе.

$$ Токсичные вещества извлекаются твердыми жидкими поглотителями.

$ Вредные вещества окисляются до безвредных.

$ Физически.

$ Фильтрацией.

$$$184. На чем основан окислительный метод обезвреживания токсичныех газов.

$$На окислении вредных  веществ до безвредных соединений (СО и Н2О).

$На физическом методе.

$На выветривании.

$На восстановлении вредных веществ.

$$$185.На какие виды подразделяются сорбционные методы.  

$$Адсорбционные и абсорбционные.

$Адсорбционные.

$Абсорбционные.

$Хемосорбция.

$$$186.Какие вещества являются адсорбентами(поглотятелями)  в адсобцинных методах.

$$Активированный уголь, силикагель, окись алюминия.

$Активированный уголь и серная кислота.

$Силикагель и мышьяк.

$Окись аммония и азотная кислота.

$$$187.Что является абсорбентом при абсорбционной очистки вредных газов. 

$$Вода, едкий натр, известковое молоко.

$Активированный уголь.

$Силикагель.

$Мышьяк.

$$$188.Каким путем проникают в организм промышленные химические вещества.

$$Через органы дыхания, желудочно-кишечный тракт, кожу.

$Только через органы дыхания.

$Только через желудочно-кишечный тракт.

$Только через поврежденную кожу.

$$$189.Почему наиболее опасным является - отравления через органы дыхания.

$$ Дыхательный тракт обладает большой всасывающей способностью (площадь альвеол

    легких 90-130м2 )

$Обладает наибольшей всасывающей способностью.

$ Отравление идет при заглатывании отравляющих веществ.  

$При соприкосновении с отравляющими веществами.

$$$190. Как проникают отравляющие вещества в желудочно-кишечный тракт.  

$$Путем заглатывания с пищей, водой и при курении.

$При вдыхании.

$При соприкосновении.

$Через кожный покров.

$$$191.Что такое отравление.

$$Нарушения здоровья в результате воздействия на человека, проникающих в  его

   организм ядовитых веществ.

$Улучшение здоровья.

$Простудное явление.

$Контакт с больным.

$$$192.На какие виды делятся отравления. 

$$Хроническое и острое.

$Хроническое.

$Острое.

$Беспокоящее.

$$$193.Когда происходит хроническое отравление организма.  

$$В результате длительного воздействия небольших количеств вредных веществ.

$Быстрое попадание в организм отравляющих веществ.

$ В организм попадает большое количество токсичных веществ.

$Работа в течение одного рабочего дня во вредных промышленных предприятиях.

$$$194.Когда происходит острое отравление организма.

$$В организм сразу или в течение короткого времени попадает значительное количество

    яда и наступает быстрая реакция.

$В результате длительного воздействия вредных веществ.

$В результате короткого воздействия вредных веществ.

$В результате питья воды из крана.

$$$195.Наиболее вредные промышленные яды. 

$$Соединения свинца, ртути, меди, мышьяка.

$Разбавленный раствор соляной кислоты.

$Физиологический раствор.

$Озон.

$$$196.На сколько классов подразделяются вредные вещества по степени воздействия на

     организм  согласно ГОСТ12.1.00-76?

$$ 4

$ 3

$ 2

$ 1

$$$197.Как понимаете чрезвычайно опасные вещества?

$$ПДК менее 0,1мг/м (бериллий, ртуть, сулема, кварцевая пыль);

$ПДК 0,1-1,0 мг/м;

$ПДК1,1-10,0 мг/м;

$ПДК более 10 мг/м.

$$$198. В каких значениях ПДК нижеследующие вещества относятся к высоко опасным веществам: окислы азота, анилин, бензол, пыль, гранита?

$$ ПДК 0,1-1,0 мг/м;

$ ПДК 1,1-10,0 мг/м;

$ ПДК более 10 мг/м;

$ ПДК менее 0,1 мг/м.

$$$199.Как вы понимаете умеренно опасные вещества для организма человека (вольфрам,   

            борная кислота, угольная пыль)?

$$ПДК 1,1-10,0 мг/м;

$ПДК более 10,0 мг/м;

$ПДК 0,1-1,0 мг/м;

$ПДК менее 0,1 мг/м.

$$$200.Как понимаете малоопасные опасные вещества для организма человека?

$$ПДК более 10,0 мг/м;

$ПДК менее 0,1-1,0 мг/м;

$ПДК 0,1-1,0 мг/м;

$ПДК 1,1-10,0 мг/м.

$$$201.Кому принадлежит выражение по определению труда: «Труд – есть вечное

            естественное  условие человеческой жизни»?  

$$К.Маркс;

$Ф.Энгельс;

$Ч.Дарвин;

$В.Вернадский.

$$$202.Среднее число сокращений сердечной мышцы человека в норме.

$$72 ударов/мин;

$120-140 ударов/мин;

$60-75 ударов/мин;

$50 ударов/мин.

$$$203.Продуктом обмена углеводов является:

$$Молочная кислота.

$Серная кислота.

$Соляная кислота.

$Азотная кислота.

$$$204.При длительной мышечной работе в мышцах накапливается:

$$ Молочная кислота.

$Серная кислота

$Соляная кислота

$Азотная кислота

$$$205.Основной путь поступления кислорода в организм.

$$Система дыхания.

$Желудочно-кишечный тракт.

$Система выделения.

$Система потоотделения.

$$$206.Утомление – это..

$$Состояние организма, вызванное физической или умственной работой, при которой

    понижается его работоспособность.

$Повышение работоспособности.

$Частичное понижение работоспособности.

$Хорошее настроение.

$$$207.Признаки утомления при физической работе.

$$Нарушение автоматичности движения.

$Выполнение побочной работы.

$Разговор во время работы.

$Быстрое выполнение работы.

 

$$$208.Нарушение двигательной координации наблюдается:

$$При утомлении.

$При хорошем настроении.

$При повышенной работоспособности.

$При отдыхе.

$$$209.Что является причиной утомления?

$$Утомление центрального (коркового) звена нервной системы.

$Недостаток кислорода.

$Плохая освещенность.

$Низкая температура на рабочем месте.

$$$210.Как подразделяется среда обитания человека?

$$Производственная и бытовая.

$Только производственная.

$Непроизводственная.

$Бытовая.

$$$211.Основной элемент производственной среды

$$Пруд.

$Отдых.

$Релаксация.

$Дом.

$$$212.Элементы непроизводственной среды:

$$Природа.

$Машины.

$Производственные отношения.

$Орудия труда.

$$$213.Что такое риск?

$$Это отношение числа тех или иных неблагоприятных проявлений опасности к их

    возможному числу за определенный период времени (год, месяц, час).

$Благоприятные условия.

$Отдельные случаи.

$Отравление вредными веществами.

$$$214.Индивидуальный риск.

$$Риск характерный для отдельного человека.

$Риск группы людей.

$Риск двух людей.

$Риск животных.

$$$215.Как понимаете инженерный риск?

$$Опирается на статистику, расчет госта, анализ безопасности, построение “деревьев

   опасности.”

$Опрос людей.

$Модель воздействия вредных веществ.

$Страхование.

$$$216.Как понимаете труд человека в современном обществе?

$$Это взаимодействие человека производственной среды и машины.

$Человек индивидуум и коллектив.

$Это физический труд.

$Это умственный труд.

$$$217.Согласно ГОСТ 21033-75 «машина» это:

$$Совокупность технических средств используемых человеком в процессе

    производственной деятельности;

$Собственная машина;

$Средство передвижения;

$Личный транспорт.

$$$218.Что значит БЖД?

$$Это научная дисциплина, изучающая опасность и защиту от неё;

$Искусство;

$Личная защищенность;

$Коллективная защита.

$$$219.Цель БЖД?

$$Достижение безопасности человека в среде обитания;

$Безопасность в производственной среде;

$Безопасность в непроизводственной среде;

$В поездке.

$$$220.Задачи, решаемые БЖД.

$$Идентификация опасности, защита от опасностей, ликвидация опасностей;

$Предотвращение опасностей;

$Предсказание опасностей;

$Прогнозирование природных явлений.

$$$221.Лазерное изучение.

$$Это ультрафиолетовые лучи с длиной волны от 200 до 400 нм;

$Это лучи в видимой области длиной волны от 400 до 700 нм;

$Видимая область света с длиной волны 400 нм;

$Это синий цвет с длиной волны 430 нм.

$$$222.Что представляет собой шум?

$$Это колебания материальных частиц газа, жидкости или твердого тела;

$Это музыка;

$Шум детей;

$Шум машин.

$$$223.Наибольшая чувствительность слухового аппарата человека

$$800-4000 Гц средних и высоких частот;

$20-100 Гц;

$500-1000 Гц;

$10-20 Гц.

$$$224.Наименьшая чувствительность слухового аппарата человека?

$$На низких частотах 20-100 Гц;

$На средних и высоких частотах 800-4000 Гц;

$200-500 Гц;

$20-30 Гц.

$$$225.Что означает постоянный шум?

$$За 8 часовой день изменяется не более 5дб;

$За 8 часовой день изменяется не менее 5 дБ;

$Шум, постоянно изменяющийся во времени;

$Резко прерывается и снова возобновляется.

$$$226.Что означает непостоянный шум?

$$Уровень шума меняется за 8 часовой рабочий день не менее 5 дБ;

$То увеличивается, то уменьшается;

$Постоянно изменяется во времени;

$Резко прерывающийся и резко возобновляющийся.

$$$227.Непостоянные шумы делятся на:

$$Колеблющиеся во времени прерывистые и импульсивные;

$Колеблющиеся;

$Прерывистые;

$Импульсивные.

$$$228.Шум, колеблющийся во времени означает:

$$Постоянно изменяющийся во времени;

$Резко прерываются;

$Возобновляются каждые 5 сек;

$Не меняется во времени.

$$$229.Что означает прерывистый шум?

$$Резко прерываются с интервалом 1 сек и более;

$Сигналы с длительностью менее 1 сек;

$Возобновляются каждые 10 сек;

$Не меняется во времени.

$$$230.Что означает импульсивный шум?

$$Это сигналы с длительностью менее 1 сек;

$Возобновляются каждые 5 сек;

$Резко прерываются с интервалом 1 сек и более;

$Не меняется во времени.

$$$231.Вред наносимый шумами

$$Понижение трудоспособности, уменьшение остроты зрения, изменение ритма дыхания

   и сердечной деятельности;

$Поднятие настроения;

$Увеличение трудоспособности;

$Избавление от усталости.

$$$232.Для измерения уровня шума используется:

$$Шумомер;

$Вискозиметр;

$Амперметр;

$Вольтметр.

$$$233.Длительность воздействия шума приводит

$$Глухота;

$Потеря зрения;

$Потеря аппетита;

$Потеря здоровья.

$$$234.Как работает шумомер?

$$Звук преобразовывается в электрические колебания, которые усиливаются,

   пропускаются 2-3 фильтры, выпрямляются и регистрируются стрелочным прибором;

$Звук сразу регистрируется;

$Никаких преобразований не происходит;

$Электрические колебания не усиливаются.

$$$235.Меры борьбы с шумом

$$Подавление шума в источниках ,звукоизоляция и звукопоглощение;

$Повышение шума;

$Увеличение шума в источниках;

$Организация перерывов через каждые 30 минут.

$$$236.К звукопоглощающим материалам относятся

$$Ультратонкое стекловолокно, капроновое волокно;

$Красный кирпич;

$Пластик;

$Цемент.

$$$237.Какие из следующих материалов поглощают шум?

$$Древесноволокнистые и минеральные плиты;

$Пластилин;

$Cтекло;

$Бумага.

$$$238.Первые необходимые меры при остром отравлении кислотой.

$$Напоить известковым молоком и вызвать скорую помощь.   

$Лечь и ждать улучшения.

$Измерить температуру.

$Выпить воду.

$$$239.Оказание первой помощи при открытом переломе.

$$Наложить шину, перетянуть артерии жгутом. Вызвать врача.

$Сделать искусственное дыхание.

$Измерить давление.

$Измерить температуру.

$$$240.Оказание первой помощи при сотрясении головного мозга.

$$Положить пострадавшего горизонтально, зафиксировать голову в правильном положении. Вызвать врача.

$Дать подышать свежим воздухом.

$Напоить водой.

$Сделать искусственное дыхание.
1. на тему Надорганизменные уровни жизни
2. Рефракция ~ преломляющая сила оптической системы глаза выраженная в условных единицах ~ диоптриях
3. ИГ Песталоцци - реформатор начального обучения
4. Реферат- Токио самый большой город мира
5. ТЕМА- ФУНКЦИЯ ДВУХ ПЕРЕМЕННЫХ
6. Эпоха Танзимата
7. Доклад- Сущность и предмет индийской философии.html
8. заданием преподавателя
9. чувственном ознакомлении учащихся с явлениями процессами объектами в их натуральном виде
10. Предмет и вербальные средства создания комического в играх КВН
11. Тема 3 Защита прав Способы защиты прав самозащита преторские интердикты судебная защита Гражданский п
12. Физика твёрдого тела для гр
13. London
14. ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕ
15. Проектноконструкторская документация на семейство моделей женской зимней одежды для серийного производства в условиях промышленных предприятий
16. Аваль і Європейським банком реконструкції та розвитку підписана угода про відкриття кредитної лінії в 50 мі
17. Английский язык для строительных специальностей средних профессиональных учебных заведений
18. зачем и почему вы решили стать городским партизаном.html
19. Реферат Особенности взаимоотношения Китая и России Работу выполнил- Рафаилова К
20. Формы измерений и анализ власти Системное описание форм проявления власти