Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

і Парсонс та інші дослідники намагалися не тільки виробити правила функціонування будьякої системи а й виз

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-03-30

Т. Парсонс вважав одним із центральних завдань соціології аналіз суспільства як системи функціонально взаємопов'язаних змінних. На практиці це означало, що аналіз будь-якого соціального процесу — це частина дослідження певної системи з усталеними межами. Систему він розумів як будь-який сталий комплекс повторюваних і взаємопов'язаних дій (теорія соціальної дії). Потреби особистості виступають як змінні у соціальній системі. Парсонс та інші дослідники намагалися не тільки виробити правила функціонування будь-якої системи, а й визначити сукупність необхідних умов або «функціональних передумов» для всіх соціальних систем.

Ці умови, необхідні для існування будь-якої системи, стосувалися не тільки соціальної системи, а й її складових. Кожна соціальна система має задовольняти певні фізичні потреби своїх елементів, забезпечуючи їх виживання. Вона повинна мати і певні засоби розподілу матеріальних ресурсів. Крім того, система має виробити певний процес соціалізації людей, даючи їм змогу сформувати або суб'єктивні мотивації підпорядкування конкретним нормам, або певну загальну потребу такого підпорядкування нормам. У кожному суспільстві крім соціальних норм існують властиві тільки йому цінності. За відсутності таких цінностей малоймовірно, що окремі особи зможуть успішно застосувати потреби підпорядкування нормам. Фундаментальні цінності мають стати частиною особистості. Водночас кожна система повинна мати певну організацію видів діяльності та інституційні засоби, щоб успішно протидіяти порушенням цієї організації, вдаючись до примусу або переконання. І, нарешті, суспільні інститути мають бути відносно сумісні один з одним.

Теоретичну схему Парсонса об'єднує та організовує проблема соціального порядку. Поняття «соціальний порядок» охоплює існування певних обмежень, заборон, контролю в суспільному житті, а також певних взаємин у ньому; наявність у суспільному житті елемента передбачуваності й повторюваності (люди можуть діяти соціально тільки в тому разі, коли знають, чого чекати один від одного); більш-менш тривалу сталість у збереженні форм соціального життя. Різні аспекти соціального порядку відображені у багатьох поняттях, основні з яких — «система», «структура». Вони вживаються як щодо емпіричних об'єктів і відношень, так і щодо абстрактних об'єктів.

Поняття «структура» охоплює сталі елементи будови соціальної системи, відносно незалежні від незначних і короткочасних коливань у відносинах системи із зовнішнім оточенням. У зв'язку із змінюваністю цих відносин вводиться система динамічних процесів і механізмів між вимогами, що випливають із умов сталості структури, і вимогами даної зовнішньої ситуації. Цей динамічний аспект бере на себе функціональну частину аналізу. На найзагальнішому абстрактному рівні соціальний порядок у Парсонса є продуктом двох процесів: тенденції соціальної системи до самозбереження та тенденції до збереження певних меж і постійності щодо середовища (гомеостатична рівновага). Дії в середовищі системи, яка складається з багатьох систем, аналізуються на основі функціональних передумов, вимог щодо її виживання і рівноваги системи. Види діяльності всередині системи постають унаслідок її структурних реакцій на вимоги, які виявляють її зв'язок із середовищем. Тому при аналізі соціальної системи важливо досліджувати її взаємообмін з іншими системами. Таким чином, різні елементи системи, за Парсонсом, є похідними від умов соціальної дії та взаємодії.

Парсонс вважав, що будь-яка соціальна система повинна забезпечувати:

1) раціональну організацію і розподіл своїх матеріальних (природних), людських (персонал) і культурних ресурсів для досягнення своїх цілей;

2) визначення основних цілей і підтримання процесу їх досягнення;

3) збереження солідарності (проблема інтеграції);

4) підтримання мотивації індивідів при виконанні ними соціальних ролей і усунення прихованих напружень у системі особистісної мотивації.

Другу і третю вимоги висуває культурна система, головним завданням якої є легітимізація нормативного порядку соціальної системи. Проблема визначення основних цілей і їх досягнення задовольняється політичними видами діяльності. Проблему інтеграції допомагає вирішити релігійна діяльність або її функціональні альтернативи — різні секулярні (світські) ідеології тощо.

Четверту проблему вирішує сім'я, яка здійснює первинну соціалізацію, «вбудовуючи» в особистісну структуру людини вимоги соціальної системи і підтримуючи емоційну задоволеність своїх членів. Всі чотири функціональні вимоги мають сенс тільки в сукупності, структурній взаємопов'язаності.


1. пособие по русскому языку для 4 класса Грамматическое лото подготовила- учитель начальных классов Спи.html
2. ПОСОБИЕ ПО КУЛЬТУРЕ РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ обучающихся по специальности 031202 ~ Перевод и Перевод
3. Синтез какого специфического белка при этом нарушается ЗАДАЧА 2 На препарате мышечной ткани видно ч
4. Социальноэкономическая сущность и функции финансов
5. Работа с таблицами Применение таблиц Таблицы служат средством визуального представления да
6. Задачи статистики рынка товаров и услуг
7. экономическими и научнотехническими потребностями общества но и достижениями в различных областях психол
8. глобальные проблемы вошел в международный лексикон во второй половине 60х г
9. Реферат- Прохождение случайного сигнала через дискретную и нелинейную системы
10. Право Англии
11. кримінальна відповідальність за порушення законодавства про бюджетну систему України
12. Статья- Экономико-социологическое исследование примитивного хозяйства
13. Информатика и вычислительная техника профиль ~ Вычислительные машины комплексы системы и сети
14. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ История производства и переработки с.-х. продукции в РФ
15.  Рассмотрим вынужденные механические колебаний пружинного маятника на который действует внешняя вынуждаю
16. ТЕМА НАВЧАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СТУДЕНТІВ ПРИРОДНИЧИХ ФАКУ
17. Тема- Спорт 6 класс Практическая цель- формирование навыков пользования лексикой по теме Спорт gol.html
18. Реферат- Анализ предпринимательской деятельности отраслевых корпораций
19. Реферат на тему- Фонетичні закони мови і правила правопису Можна порізному підходити до визначення пра
20. Поетична спадщина Адама Міцкевича