Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

і Вкладення в соціальні проекти ~ це частковий випадок соціально відповідальних проектів з тієї лише різ

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-03-30

Словник термінів

Авторитарна культура – це наявність норм прямого регулювання і

жорсткого контролю, при якій працівники організації завжди чекають вказівок

керівника з усіх основних питань їхньої діяльності і покарань за прийняття

ініціативних рішень.

Бюрократична культура – це націленість на досягнення стратегічних

цілей організації і послідовні дії у стабільному середовищі.

Вкладення в соціальні проекти – це частковий випадок соціально-

відповідальних проектів з тієї лише різницею, що вони перетворюють суспільні

й екологічні турботи в професійно-керовані інституціональними інвесторами

венчурні портфелі.

Демократична культура – це наявність довірчивих і м'яких відносин

між керівниками і підлеглими, цінності якої зорієнтовані насамперед на

досягнення і збереження волі висловлюваної думки при вирішенні різних

проблем в організації.

Екзистенціальна (крапкова) культура – це об'єднання, як правило,

яскравих індивідуальностей, без яких неможливі існування і розвиток

організації.

Захист інтересів акціонерів – це сукупність різних варіантів зусиль

інвесторів по впливу на поведінку компанії.

Індивідуалістська корпоративна культура являє собою субкультуру,

засновану на цінностях особистих досягнень і пов'язану насамперед з

індивідуальними цілями.

Кланова культура – це зацікавленість всіх членів організації в участі у

загальній справі, врахування потреб працівників, задоволення яких

розглядається як ключ до успіху компанії, створення почуття відповідальності і

причетності до справ організації, відданість працівників фірмі.

Клубна культура – наявність норм, орієнтованих на вказівки, що

виходять з центра, від одного керівника.

112

Колективістська корпоративна культура в цілому зорієнтована на

групову діяльність, тобто цінності і норми цієї культури пов'язані з

ідентифікацією індивідів з організацією.

Корпоративна культура – сукупність моделей поведінки, які придбані

організацією в процесі адаптації u1076 до зовнішнього середовища і внутрішньої

інтеграції, що показали свою ефективність і поділяються більшістю членів

організації.

Корпоративна культура – це сукупність правил, звичаїв та сталої

практики в галузі корпоративного управління, яка не отримала нормативного

закріплення в законодавстві та базується на загальному культурному рівні

суспільства, нормах моралі, діловій практиці тощо.

Корпоративна культура – це нематеріальний бік діяльності організації,

що стосується кожного, проте часто не береться до уваги.

Корпоративна соціальна відповідальність – системна діяльність

корпоративних підприємств, спрямована на приведення інтересів компанії у

відповідність із інтересами її зовнішніх і внутрішніх груп стейкхолдерів.

Корпоративна соціальна відповідальність – це відповідальність тих,

хто приймає бізнес-рішення, за тих, на кого безпосередньо чи опосередковано

ці рішення впливають.

Корпоративна соціальна відповідальність – це вільний вибір компанії

на користь підвищення рівня добробуту місцевого співтовариства за допомогою

відповідних підходів до ведення бізнесу і надання корпоративних ресурсів.

Маркетинг подій – це діяльність по створенню взаємовигідного зв'язку

між компанією та її іміджем, товаром або послугою й одним або декількома

подіями.

Соціальна відповідальність – це концепція, що заохочує компанії

враховувати інтереси суспільства, беручи на себе відповідальність за вплив

діяльності компанії на споживачів, стейкохолдерів, працівників, громади та

навколишнє середовище в усіх аспектах своєї діяльності.

113

Соціальна відповідальність – обов’язок особистості, менеджменту,

організації, державної структури приймати рішення і вживати дії, які

підвищують рівень добробуту, відповідають інтересам як суспільства, компанії,

так і кожної окремої людини.

Соціальна відповідальність – універсальна форма зв’язку і

взаємозалежності особистості та суспільства, їх спроможності оцінити наслідки

своєї діяльності для усталеного суспільного розвитку.

Соціальна відповідальність бізнесу – це відповідальне ставлення будь-

якої компанії до свого продукту або послуги, до споживачів, працівників,

партнерів; активна соціальна позиція компанії, що полягає в гармонійному

співіснуванні, взаємодії та постійному діалозі із суспільством, участі у

вирішенні найгостріших соціальних проблем.

Соціальне забезпечення – це система управління соціальними

ризиками з метою компенсації шкоди, зниження або запобігання їх дії на

процес розширеного відтворення населення.

Соціальне забезпечення – відносини щодо перерозподілу

національного доходу з метою забезпечення встановлених соціальних

стандартів життя для кожної людини в умовах дії соціальних ризиків.

Соціальний захист – система суспільно-економічних заходів,

спрямованих на матеріальне забезпечення населення від соціальних ризиків

(хвороба, інвалідність, старість, втрата годувальника, безробіття, нещасний

випадок на виробництві тощо).

Соціальний маркетинг – це соціальна спрямованість, яка використовує

інструменти маркетингу для покращення життя як окремих людей, так і всього

суспільства в цілому.

Соціальний маркетинг – це маркетинг спрямований на поліпшення

життя суспільства, соціальних змін в способі життя, ідеалах, цінностях, нормах.

Соціальний маркетинг – це маркетинг ідей, програм, особистостей,

соціально значущих об'єктів, місць, соціальних інститутів, який стосується

114

таких сфер, як культура, мистецтво, освіта, охорона здоров'я, релігія, політика

тощо.

Соціальний маркетинг – це виявлення потреб та інтересів цільових

ринків і забезпечення бажаного більш ефективними ніж у конкурентів засобами

з одночасним збереженням та укріпленням благополуччя споживача і

суспільства загалом.

Соціальний ефект – внесок компанії в рішення соціальної проблеми.

Соціально-відповідальне інвестування – це інвестиційний процес, що

враховує соціальні й екологічні наслідки вкладень (як позитивні, так і

негативні) у контексті фінансового аналізу.

Соціально-відповідальний відбір проектів – це практика включення

або виключення корпоративних паперів в інвестиційний портфель залежно від

соціального або екологічного критерію.

Соціально-відповідальний маркетинг – це процес виявлення та

задоволення потреб споживачів з урахуванням потреб усього суспільства в

цілому.

Соціально-відповідальний маркетинг – це практичне вираження

зовнішньої складової концепції соціальної відповідальності бізнесу.

Соціально-відповідальний маркетинг – це процес виявлення та

задовольняння потреб споживачів з урахуванням потреб усього суспільства в

цілому.

Суспільний маркетинг (маркетинг ідей) – це розробка, втілення в

життя та контроль за виконанням програм, мета яких полягає у тому, щоб

домогтися сприйняття цільовою групою суспільної думки, руху або практики.

Стейкхолдери (зовнішні партнери) – це фізичні і юридичні особи, які

зацікавлені у розвитку даного підприємства і здатні впливати на цей розвиток.

Храмова культура – це жорстко окреслена рольова культура, що будує

свою діяльність на чіткому розрізненні рольових вимог.

Цільова культура – діяльність працівників, спрямована на досягнення

конкретних результатів і пошуки ресурсів для вирішення проблем.


1. О нарцизме Зигмунд Фрейд О нарцизме None Smilodon http---online
2. Кожа и ее производные
3. Социальные и политическе взгляды Константина Калиновского
4. Тарелка стоила 140 рублей.html
5. тематичних наук Харкiв 2006 Дисертацiєю є рукопис
6. Ответственность в земельном праве
7. Образование страдательного залога
8. Библиотековедение как наука
9. Тема 11. Основополагающие категории человеческого бытия Схема 1
10. Международный центр по урегулированию инвестиционных споров
11. 4 Крестовый поход и завоевание константинополя по хронике робера де клари
12. В поисках легендарной Трои
13. ТЕМА 7. ОРГАНІЗАЦІЙНОВИРОБНИЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ 1 Якість проду
14. ОБРАБОТКА ДРЕВЕСИНЫ [1
15. Прикрытиеодин поручает военному медику подполковнику Джону Смиту выяснить правду о Лазаре
16. капсулой ВСТ; 2 междольковыми прослойками РВСТ; Паренхима передней и средней долей образована железистым э
17. УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ курс лекций в электронном виде г
18. Испытание Ст3 на растяжение 1
19. Бухгалтерский учет анализ и аудит Дисциплина Финансовый менеджмент.html
20. Тема- Алгоритм Програма виконавець Кенгуру