Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

Формування корпоративної культури Організаційна культура сукупність норм цінностей традицій погляд

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-03-30

Бесплатно
Узнать стоимость работы
Рассчитаем за 1 минуту, онлайн

ПР у системі менеджменту

1. Формування корпоративної культури 

Організаційна культура — сукупність норм, цінностей, традицій, поглядів, які часто не підлягають формулюванню і бездоказово приймаються й поділяються всіма членами колективу.

Вона забезпечує гармонізацію колективних та індивідуальних інтересів працівників, мобілізовує їх ініціативу, виховує відданість організації, поліпшує комунікаційні процеси, морально-психологічний клімат.

Організаційна культура — це своєрідна закрита модель, покликана зміцнювати згуртованість соціальної групи, спрямовувати її діяльність у потрібному руслі, що забезпечує успішне функціонування і розвиток організації.

Корпоративна культура визначає унікальність фірми і організації, значним чином  впливає на її економічний стан. Формується вона впродовж багатьох років усією практикою відносин, прагненнями людей реалізувати свої професійні можливості чи небажанням чогось досягати.

Складові організаційної культури. До них відносять:

філософію існування організації та її ставлення до співробітників і клієнтів;

домінуючі цінності, на яких ґрунтується організація і які стосуються мети її існування і засобів досягнення цієї мети;

норми, що приймаються членами організації і визначають принципи стосунків у ній;

правила, за якими ведеться «гра» в організації;

психологічний клімат в організації, який виявляється у характері стосунків між працівниками та при контактах із зовнішнім середовищем;

поведінкові ритуали (церемонії, використання певних виразів тощо).

Переважно виділяють три рівні організаційної культури:

  1.  Охоплює видимі об’єкти, артефакти культури: манери, одяг, правила поведінки, фізичні символи, організаційні церемонії, дизайн і розміщення офісів. ( Фірма IBM ввела у практику девізи: „Експериментуй першим”, „Соромно, якщо гарне обслуговування є винятком”) .
  2.  До нього відносять загальні цінності, що знаходять відображення у словах і справах спіробітників організації, ними визнаються і свідомо культивуються. (Фірма “Toyotaнасаджує працівникам наступні цінності «Гарантуємо якість кожному автомобілю Toyota” ).
  3.  Це базові, основоположні переконання, які є сутністю організаційної культури. Саме вони керують поведінкою і рішеннями людей на підсвідомому рівні.

ПР-фахівці мають підтримувати і розвивати таку корпоративну культуру, яка відповідала  б меті фірми (організації), сприяла утвердженню в ній соціальної гармонії, відповідала б суспільним уявленням про її соціальну роль.

2. Здійснення внутріфірмових комунікацій. 

У процесі здійснення менеджменту керівник впливає на співробітників, використовуючи різні комунікативні засоби.

За функціональними ознаками комунікація може бути міжособистісною,   спеціалізованою,   масовою.

 У  процесі   ПР-діяльності  об'єктом  спілкування можуть бути особи, групи, аудиторії, які мають, за задумом ПР-фахівця, змінювати свої погляди, поведінку або змінюватися самі.                                                      

Роль ПР-фахівців у цьому процесі полягає в налагодженні на фірмі (в організації) інформування в системі «керівник  — підлеглий,  або їх група».  Для цього необхідно знати інтереси, потреби обох сторін і взаємно використовувати комунікативні засоби, які забезпечували б узгодження цих інтересів. Такими засобами можуть бути:    

—  фірмовий журнал (орієнтується на розв'язану стратегічних завдань, публікує аналітичні матеріали);

—   багатотиражна  газета  (поширює   оперативну інформацію);

—  листівки (доносять оперативну інформацію конкретній малій групі);                                                   

—  аудіо- і візуальні засоби: відеоролики, реклама на радіо і ТБ (крім розв'язання інформаційних завдань,  створюють сприятливий соціально-психологічний настрій);

—  «гарячий телефон» (активізує пряму взаємодію керівника і підлеглих, сприяє оперативному передаванню сигналів «зворотного зв'язку»);

— дошка оголошень (поєднує потоки офіційної і неофіційної інформації);                                                  

—  скринька для внутрішньої кореспонденції (в ній працівники можуть залишати свої скарги, пропозиціїї зауваження).                                                                

Сюжети новин ПР-фахівці знаходять у безпосередньому житті фірми (організації). Вони можуть стосуватися: процедур і перебігу розроблення змісту стратегії; результатів поточної кадрової діяльності (призначення на посади, відставки); розроблення бізнес-планів, впровадження нових технологій; змін в оплаті праці укладання договорів про ділову співпрацю; формуванні нової маркетингової стратегії; розроблення й упровадження нових видів продукції та сервісних послуг; зміни цін і цінових стратегій; створення нових брендів; проведення спонсорських заходів тощо.

3. ПР в роботі з персоналом.

Процес менеджменту реалізується в роботі менеджера з персоналом, суть якої полягає в укомплектуванні фірми (організації) працівниками, їх розвитку, оцінюванні і стимулюванні, формуванні високоефективних колективів, оперативному управлінні окремими працівниками і їх групами.

Важливим аспектом роботи з персоналом є добір і відбір необхідних фахівців, які можуть здійснюватися з метою виконання певного завдання або відповідно до уявлень про ідеального працівника. Цими проблемами переймаються передусім служби персоналу (відділи кадрів), співпрацюючи з ПР-службами і фахівцями, які діагностують претендентів на Рівень прагнення домагатися успіху, уміння спілкуватися, здатність до генерування ідей, готовність відстоювати свої переконання тощо.

У процесі функціонування фірм (організацій) нерідко виникають різноманітні конфлікти. Ідентифікація, управління ними та їх подолання є особливо важливими чинниками корпоративної культури. Розв'язання цих проблем є безпосереднім обов'язком менеджменту, але й ПР-фахівці своїми засобами можуть суттєво посприяти йому, аналізуючи соціально-психологічний клімат у колективі, виявляючи в ньому проблеми міжособистісних взаємин, розробляючи рекомендації щодо запобігання і подолання конфліктів.

Для оптимізації управління персоналом ПР-служби зосереджують свої зусилля передусім на з'ясуванні проблем фірми (організації),  у переліку яких може бути різне бачення цілей. До таких проблем належать:

  •  достатнє підтримання зусиль менеджменту,
  •   відсутність єдиних норм поведінки (підготовки документів, проведення нарад тощо) у різних ланках;
  •  порушення працівниками встановлених норм,
  •  застосування лише матеріального стимулювання,
  •  ігнорування думок співробітників тощо.

Після визначення проблем приступають до їх розв'язання, що передбачає:

- розроблення декларації щодо політики фірми (організації);

- створення легенди як основи комунікаційної політики;

- формування стандартів інформування персоналу (яка інформація, в якій формі, з якою періодичністю, якими каналами і хто повинен доводити її до колективу);

- активізацію групового розв'язання проблем;

- застосування різних форм матеріального і морального стимулювання;

- аналіз причин конфліктів і неефективності праці;

- запровадження кодексу поведінки, що регламентує взаємодію менеджменту й персоналу.

Очікуваним результатом таких дій, як правило, буває запровадження ефективних систем інформування персоналу і зворотного зв'язку; підвищення мотивації персоналу; поліпшення соціально-психологічного клімату в колективі; зростання довіри до менеджменту.


Диплом на заказ


1. Чтение детей как национальная ценность
2. Безработица у Украине
3. Тема 20- Производство по уголовным делам рассматриваемым судом с участием присяжных Вопросы лекции
4. зеленого устойчивого бренда на потребительскую реакцию и покупательское поведение с учетом индивидуал
5. учитывает влияние внешней среды оно в основном олицетворяет усилия которые осуществляют социальные инсти.html
6. Реферат- Стресс и беспокойство
7. космоэнергетике КЭ уходит своими корнями в глубокую древность
8. Реферат- Растительный и животный мир Липецкой области
9. Реферат Russia Today это российская международная многоязычная информац
10. Проектирование электрической сети скотоубойной площадки
11. Емпатія та особливості її формування в ранньому юнацькому віці
12. Статья 1 Уголовное законодательство Российской Федерации 1
13. Информационные технологии в образовании
14. Тема- Органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации
15. Реферат- Острые инфекционные деструкции легких- диагностика, диагноз и осложнения деструктивных пневмонитов
16. Анализ объёма производства начинают с изучения динамики валовой и товарной продукции расчётов темпов рос
17. О времена, о нравы!
18. человек индивид личность употребляются в научной и художественной литературе как близкие по значени
19. Лекция 3 НАРОДНОЕ ВОСПИТАНИЕ В НАСЛЕДИИ КЛАССИКОВ ПЕДАГОГИКИ Взаимодействие народной педагогики нар
20. Без памяти ~писал С