Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

~осымшаларды ~~ру~а арнал~ан платформа Visul C

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2015-12-26


Үлестірілген бизнес-қосымшаларды құруға арналған платформа

Visual C++ .Net

Visual Studio

Visual C#.Net

Framework .Net

Microsoft®.NET

Microsoft®.NET платформасының екі негізгі компоненті қалай аталады?

статикалық – FCL және примитивті 

статикалық– FCL және динамикалық – CLR

динамикалық – CLR және құрылымдық

Примитивті және құрылымдық

Жай және күрделі

C# тілінің негізін салушы

Денис Ритчи

Билл Гейтс

Андреас Хейлсберг

Бьярни Страуструп

Джеймс Гослинг

Қай жағдайда типтерді түрлендіру қажеттілігі туындайды?

өрнектерде, меншіктеуде, әдістің формальді аргументтерін нақтымен ауыстырғанда  

меншіктеуде, әдістің формальді аргументтерін нақтымен ауыстырғанда  

өрнектерде, әдістің формальді аргументтерін нақтымен ауыстырғанда  

Операнд типтері бір болып, бірақ олар операция типімен сәйкес келмесе

Меншіктеу және әдісті шақыру кезінде

Типке келтіру амалының дұрыс жазылу синтаксисін көрсетіңіз

(type) <арифметикалық өрнек>

(type) <унарлы өрнек>

(type) <шарт>

(type) <операторлар>

(type) <логикалық өрнек>

Бір амалдың бірнеше рет жүзеге асырылуының болуы қалай аталады?

Класты қайта жүктеу

Әдістерді қайта жүктеу

Полиморфизм

Виртуальді әдіс

Амалдарды қайта жүктеу

Жылжымалы нүктелі мәліметтердің арифметикалық  типі

Decimal

Float, double

Int

Char

Uint

Сілтемелік типтерге қай типтер жатады?

логикалық,қолданушылық 

Көрсеткіштер (pointer), саналымдар

логикалық, арифметикалық

массивтер, жолдар және класстар

массив, жолдар және кластар,құрылымдар, саналымдар

C#-тағы типтер жүйесін қанша категорияға бөлуге болады?

5

3

2

4

6

Мәндік типтерге қай типтер жатады?

типтер-мәндер (value)

массив, жолдар және кластар

көрсеткіштер (pointer)

логикалық, арифметикалық, құрылымдық,саналымды

логикалық, арифметикалық

Көшу операторының синтаксисі:

goto <белгі>|case <константалық_өрнек>|return;

goto <белгі>|;

goto <белгі>|default];

goto <белгі>||case <константалық_өрнек>|;

case <константалық_өрнек>|default;

Шартты оператордың синтаксисі:

if(өрнек_1) оператор_1

else if(өрнек_2) оператор_2

else if(өрнек_K) оператор_K

else оператор_N

if() оператор_1

else if(өрнек_2) оператор_2

else if(өрнек_K) оператор_K

else оператор_N

if(өрнек_1) оператор_1

else if оператор_2

else if(өрнек_K) оператор_K

else оператор_N

switch(өрнек)

{

 case константалық_өрнек_1: [операторлар_1 көшу_операторы_1]

 case константалық_өрнек _K: [операторлар_K көшу_операторы_K]

[default: операторлар_N көшу_операторы_N]}

if(өрнек_1) оператор_1

else if(өрнек_2) оператор_2

else if(өрнек_K) оператор_K

else

Төмендегі арифметикалық операторлардың қайсысы унарлы және бинарлы операция бола алады?

«==»«!=»

«*», « /»

«%»,«>=»

«<»,«>»

«+», «-»

Өрнек қандай операндтардан құрылады?

Кластар, объектілер, әдістер 

айнымалылар, функциялар

Таңбалар, мәліметтер типтері, айнымалылар

константалар, айнымалылар, функциялар

Кластар, константалар, айнымалылар

Арифметикалық кластардың екі пайдалы қасиеті

MinValue және MaxValue

Min және Max

Parse, Convert

Int, double

Console.ReadLine, Console.WriteLine

Стандартты математикалық функцияларды қамтитын класс-

Math

String

File

Abs

Parse

Массивтермен, коллекциямен және сол секілді мәліметтер контейнерімен жұмыс жасауға арналған цикл 

Repeat

While

Foreach

For

Do…while

Келесі фрагменттің орындалу нәтижесінде x-тің мәні неге тең:
int x=5; for(int i =1; i<5; i++); x+=5;

25

20

10

15

5

С# программалау тілі қай жылы құрылды?

1990-жылдардың соңында

2000

1991

1995

2001

Қолданушыдан детальдарының ішкі ұйымдастырылуын жасыратын объектілер қабілеттілігі ... деп аталады.

Алдын-ала анықтау 

Полиморфизм

Тұқым қуалау

Инкапсуляция

Қайта жүктеу

С#-тағы инкапсуляцияның негізгі бірлігі -

айнымалы-экземпляр

Объект

Әдіс

Класс

мәліметтер

Класта анықталған мәліметтер қалай аталады?

Класс 

Экземпляр айнымалылары

Мәліметтер

Айнымалылар

Әдістер

 Бір интерфейске  кластың барлық әрекеттеріне енуге тұқсат беретін қасиет.

Алдын-ала анықтау 

Тұқым қуалау

Полиморфизм

Қайта жүктеу

Инкапсуляция

Бір объект басқа объектілердің қасиеттерін жүзеге асыра алатын процесс

Полиморфизм 

Алдын-ала анықтау

Қайта жүктеу

Инкапсуляция

Тұқым қуалау

Ақша бірліктерімен байланысты есептеулерді орындауға арналған сандық типті көрсетіңіз

money

float

double

decimal

Int

Түсінікті формада келтірілген бекітілген мәндер қалай аталады?

кластар 

мәліметтер

сандар

литерал

символдар

if-then-else конструкциясын ауыстыратын оператор.

Тернарлық

Құрама

Жай

Шартты

Циклдық

Постфиксті цикл

do-while

For

While

Foreach

Switch

Префиксті цикл

do-while 

While

For

Foreach

Switch

Циклдан шығу кезінде шарт тексерілетін цикл түрін көрсетіңіз

do-while

for

while

foreach

switch

Класта анықталған  мәліметтерді басқаратын және көп жағдайда осы мәліметтерге енуді қамтамасыз ететін процедуралар (ішкі программалар)

Әдістер

Кластар

Функциялар

мәліметтер

Айнымалылар

Объектіге бөлінген ресурстардан босатады-

Абстрактылық класс

Конструктор

Деструктор

Виртуализация

Алдын-ала анықтау

Ағымдағы объектіге сілтеу үшін қолданылатын резервтелген сөз

Switch

Continue

Break

t h i s

Case

Switch операторының кемшілігі -

Екіге еселі мәндерді қабылдайды

Қабылдайтын мәндері 10-нан аспайды

Сандық форматтағы мәндерді тікелей қабылдай алмайды

Тек қана оң мәндерді қабылдайы

Диапазондық мәндерді қабылдай алмайды

Барлығына ортақ атауды қолдану арқылы элементтеріне қатынау жүргізілетін бірдей типті айнымалылар коллекциясы қалай аталады?

саналым 

жол

құрылым

массив

класс

Бірөлшемді массивті сипаттау синтаксисі:

тип[] массив __атауы = new тип [өлшемі] ;

массив __атауы = new тип [өлшемі] ;

тип[]массив __атауы = array тип [өлшемі] ;

массив __атауы: array [өлшемі] ;

массив __атауы = new array [өлшемі] ;

Жолының ұзындықтары әртүрлі, арнайы типті екі өлшемді массив

Символдық

Бірөлшемді

Көпөлшемді

Сынық

Сынылымдық

str жолының көшірмесін қайтаратын жолды өңдеуге аранлған әдіс

static string Copy (string str)

i n t compareTo ( s t r i n g str)

i n t indexOf ( s t r i n g str)

i n t LastindexOf ( s t r i n g s t r

s t r i n g ToLower ()

Класс мүшелеріне сәйкес басқа кластардың ішінде анықталған әдістерге, программа кодтарына рұқсат беретін сипецификатор.

i n t e r n a l

p r i v a t e

Protected

Public

Static

 Кластың сәйкес мүшелерінің тек қана сол кластың ішінде анықталған әдістеріне ғана рұқсат беретін спецификатор.

p r i v a t e

Protected

i n t e r n a l

Public

Static

Объектінің құрылуы кезінде оны инициялизациялау

Қоқыс жинағыш

Деструктор

Конструктор

Модификатор

Қайта жүктеу

Базалық класта virtual кілттік сөзі көмегімен хабарланатын және бір немесе бірнеше туынды кластарда қайта анықталатын әдіс

Виртуальді

Қайта анықталатын

абстрактілі

туынды

Қайта жүктелген

Әдіске сілтемені қамтитын объект

көрсеткіш 

интерфейс

делегат

класс

конструктор

Қандай да бір болған әрекет туралы автоматты түрде хабарлау

Мәлімет

Ситуация

Интерфейс 

Делегат

Оқиға

Программаның орындалу барысында туындайтын қате

Ерекше жағдай

Мәлімет

Оқиға

Интерфейс

делегат

C# -тіліндегі  interface кілттік сөзінің сипаттамасы береді:

Абстрактылық класты

Кластың ашық бөлігін

Кластың кездейсоқ бөлігін

Кластың қолданушылық интерфейсін

Виртуалды класты

Шартсыз көшу инструкциясы

Goto

Return

Continue

Break

While

Циклдан мерзімінен бұрын шығу инструкциясы

Continue

Goto

Return

Break

While

Ағымдағы итерациядан мерзімнен бұрын шығу әдісі

Break

Continue

Goto

Return

While

Массивтің алғашқы n элементінің қосындысын есептейтін программа үшін: Для программы, вычисляющей сумму первых элементов массива:
S=A[0]; k=0; while(k !=(n-1)) { k++; S+=A[k];}
циклға сәйкес вариантты көрсетіңіз

S = ;

S = ;

S = ;

k > 0; S= A[k].

S = ;

Өзгермейтін жолды өңдеуге арналған әдістердің қатарын қамтитын класс -

String

Char

StringBuilder

Math

Random

Жолдың ішкі жолын шақыратын әдіс

ToLower ()

Write()

string Copy()

Substring ()

ToupperO

Ерекше жағдайлар қандай кластың ішкі класы болып табылады?

Exception

SystemException

ApplicationException

DivideByZeroException.

Finally   

С#-та ерекше жағдайларды өңдеу механизмін басқарудағы төрт кілттік сөз

try, catch, throw және finally

try, catch, ExcepType және finally

try, catch, throw және ExcepType

try, ExcepType, throw және finally

ExcepType, catch, throw және finally

Visual Studio .Net ортасында қандай программалау тілдерінде жұмыс жасауға болады?

Microsoft  фирмасы Visual Studio құрамына енгізетін барлық программалау тілдерінде

Төрт тілде – Visual C++, C# Visual Basic, J#;

Тілдер саны шексіз

Тек C# тілінде;

Тек Visual C++ тілінде

C# -та қанша әртүрлі проекттер типін Visual Studio .Net 2003 құра алады?

12

2

4

10

20

Проект – бұл:

Visual Studio .Net -ті тұрғызу кезінде қолданылатын кластар жиынтығы

Кластарды қамтитын және шешімнің бөлігі болып табылатын модуль

CLS талаптарына сай келетін спецификация

Есімдер кеңістігінің компоненті

C# -ты құру кезінде қолданылатын кластар жиынтығы

C# тілінің мәндік типтеріне жатады:

Double типінен басқа

массивтер;

жолдар;

барлық арифметикалық типтер

Char типі

C# тілінің қолданушымен анықталатын типтеріне жатады:

көрсеткіштер

сілтемелер

массивтер

жолдар

саналымдар

C# тілінің сілтемелік типтеріне жатады:

массивтер

Double типі

Барлық арифметикалық типтер

Double типінен басқа барлық арифметикалық типтер

құрылымдар

Айнымалы дұрыс хабарланған жолды көрсетіңіз:

int x =77;

int x = new int(77);

int x = new int();

Var int x;

Var x:int;

Byte типі үшін жадыдан қанша байт орын бөлінеді?

3

2

1

4

5

Short типі үшін жадыдан қанша байт орын бөлінеді?

4

3

2

5

1

Int типі үшін жадыдан қанша байт орын бөлінеді?

3

8

2

1

4

Float типі үшін жадыдан қанша байт орын бөлінеді?

4

8

12

2

6

Double типі үшін жадыдан қанша байт орын бөлінеді?

10

12

8

4

6

Char типі үшін жадыдан қанша байт орын бөлінеді?

6

4

2

8

10

Decimal типі үшін жадыдан қанша байт орын бөлінеді?

10

12

8

6

4

Мәнін өзгертуге болмайтын айнымалы қалай аталады?

Оператор  

Идентификатор

Тұрақты

Операнд

Символ

Меншіктеу операторының ерекшелігі -

Айнымалылар мен өрнектердің типтерінің міндетті түрде сәйкес келуін талап етеді

Программаның орындалуы барысында өзінің қолданылуын талап етеді

Типі анықталмаған айнымалыларды меншіктейді

Айнымалылар мен өрнектердің типтерінің сәйкестігін  талап етпейді

Бірнеше мәнді біруақытта меншіктеуге болады

Инкремент амалын көрсетіңіз

++

--

+-

**

//

Декремент амалын көрсетіңіз

-+

++

**

//

--

Жаңа объект құру үшін қолданылатын амалды көрсетіңіз

New

Var

Void

Object

Main

Қалдықпен бөлу амалын көрсетіңіз

#

/

%

//

&

Келесі программаның орындалу нәтижесі қандай:

static void Main()

{  int i = 15, j = 15;

 Console.WriteLine(i<j);  }  

False

True

Ошибка

15

i<j

Келесі программаның орындалу нәтижесі қандай:

static void Main()

{  int i = 15, j = 15;

 Console.WriteLine(i<=j);  }  

True

False

Ошибка

15

i<=j

Логикалық ЖӘНЕ амалын көрсетіңіз

%%

||

&&

--

++

Логикалық НЕМЕСЕ амалын көрсетіңіз

--||

&&

%%

++

Массив элементтерінің санын есептеуге арналған Array класының әдісі

Sort

Reverse

Length

Clear

Copy

Бір өлшемді массив элементтерін реттеуге арналған Array класының әдісі

Clear 

Reverse

Length

Sort

Copy

Массив элементтерінің ретін кері ретке өзгертетін Array класының әдісі

Reverse

Length

Sort

Clear

Copy

Көп өлшемді массивті дұрыс емес хабарлаған жолды көрсетіңіз

int [][] a= new int [3, 4]

int [,] a

int [,] a= new int [3, 4]

int [,] a={{0, 1, 2}, {3, 4, 5}}

int [,] a= new int [,]{{0, 1, 2}, {3, 4, 5}}

Массивті инициализациялау-

Массив элементтерінің санын көрсету

Массивті элементтермен толтыру

Массивті сипаттау

Массивті экранға шығару

Массивті сұрыптау

Егер массивтің нақты ұзындығы программаның жұмысы барысында анықталса, онда бұл  ...  массив деп аталады

Көпөлшемді

бірөлшемді

Сынық

Динамикалық

Логикалық

Типі бір мәліметтердің жиынын қамтитын реттелген құрылым-

Массив

Жолдар

Файл

Жиын

Класс

Операторлар қандай топтарға бөлінеді?

Шартты және шартсыз

Құрама және жай

Логикалық және арифметикалық

Динамикалық және статикалық

Сипатталатын және орындалатын

Фигуралық жақшаға алынған операторлардың саны немесе оператор блогы

Құрама оператор

Бос оператор

Шартты оператор

Меншіктеу операторы

Көшу операторы

Using бөлімі нені сипаттайды

Өрнектерді

Айнымалыларды

Тұрақтыларды

Атаулар кеңістігін

Операторларды

Енгізу-шығару операцияларына жауап беретін кластар

System.Data 

System.IntOut

System.RW

System.IO

System.Net

Резервтелген сөз-

Компиляторға қайсыбір әрекеттерді хабарлап отыратын ағылшын сөзі

Идентификатор

Оператор

комментарийлер

Компиляторға қайсыбір әрекеттерді хабарлап отыратын түсініктеме сөз

Идентификатор есебінде резервтелген сөздерді алуға болады ма?

Егер резервтелген сөздің алдына «@» белгісі қойылса

Резевтелген сөздерді идентификатор ретінде қолдануға болмайды

Егер резервтелген сөздің алдына пробел белгісі қойылса

Егер резервтелген сөз кіші әріптен басталса

Егер резервтелген сөздің алдына нүкте қойылса

Main() әдісінің қызметі

Программаға кіру нүктесін анықтайды

Компиляторға қайсыбір әрекеттерді хабарлап отырады

Программа атауы

Классты шақыруға болады

Жолды санға айналдыруға болады

Символды Unicode кодында сақтауға арналған символдық типті көрсетіңіз 

Short 

String

char

Long

Bool

Символды төменгі регистрге түрлендіретін char класының әдісі

 ToLower

IsDigit

IsLetter

IsLower

IsNumber

Символды жоғарғы регистрге түрлендіретін char класының әдісі

IsLetter 

IsDigit

ToUpper

IsLower

IsNumber

Жол көшірмесін құратын string класының әдісі

Join

Empty

Format

Insert

Copy

String класының Split әдісі не үшін арналған?

Әртүрлі ажыратқыштарды қолдана отырып жолды элементтерге бөледі

Жолды символдар массивіне түрлендіреді

Көрсетілген позициядан ішкі жолды өшіреді

Жолдың ұзындығын қайтарады

Көрсетілген позицияға ішкі жолды орналастырады

Бұрыс идентификаторды көрсетіңіз

@bool1

Identifier1

@bool

@static

Subroutine

Жолдық түрде ұсынылған санды машиналық формаға түрлендіру әдісі

Parse()

Main()

Match

Int.ToString

Int32

Нақты сандарды экспоненциал форматта шығару

N немесе n 

С немесе с

Х немесе х

L немесе l

Е немесе е

Ішкі программалардың сипатталуы:

[Модификаторлар] <Тип> <Атау> ([Формальді параметрлер])

{ <Денесі>}

[Модификаторлар] <Атау> ([Формальді параметрлер])

{ <Денесі>}

[Модификаторлар] <Тип>([Формальді параметрлер])

{ <Денесі>}

[Модификаторлар] <Тип> <Атау> ([Нақты параметрлер])

{ <Денесі>}

[Модификаторлар] <Тип> <Атау> ([Формальді параметрлер])

Ішкі программа орындалу барысында өзін құрайтын операторларды өзі шақыратын есептеу процесінің ұйымдастыру әдісі-

Процедура

Рекурсия

Функция

Интерфейс

Класс

Массивті инициaлизациялау үшін қандай операторды қолданамыз

Matrix

Array

This

New

System

Делегат  қалай сипатталады?

Delegate қайтаратын_мән_типі делегат_аты (параметрлер_тізімі);

delegate кайтарылатын мән типі  әдіс_аты ( параметр тізімі);

class класс аты :делегат аты;

delegate аты кайтарылатын мән типі ( параметр тізімі);

delegate аты ( параметр тізімі) :кайтарылатын мән типі;

Делегат деген не?

Обьектке сілтейтін әдіс

Әдіске сілтеуіші бар обьект

Класс көмегімен орындалатын әдістің жиынын анықтайтын элемент

Қасиеттің ерекше түрі

Әдістер жиыны

Егер жол  s ішкі жолынан аяқталса, онда ақиқат мәнді қайтарады:

copy to()

bool StartsWith()

bool EndsWiths()

int BinarySearch()

Bool WithsEnds()

Жолдарды біріктіру әдісі:

join()

split()

trim()

to Lower()

toUpper()

Жолдарды айырғыштармен бөлу әдісі:

join()

split()

trim()

to Lower()

toUpper()

Ағымдағы жолдың символдарын кіші регистрге ауыстыру

starts With()

toUpper()

string ToLower()

split()

string Trim End()

Ағымдағы жолға s символының немесе ішкі жолдың алғашқы кірістірілу индексін қайтарады немесе s символы жолдан табылмаса теріс санды қайтарады:

string Sub String()

string Insert()

string Replace()

int IndexOf()

string Trim End()

2 жолдың символдарының сандық мәндерін салыстыру әдісі:

int CompareOrdinal()

int length()

char this( int index)

string format()

int Replace()

Оқиға қандай қызметші сөзбен анықталады?

Delegate

Event

Interface

eventHandler

eventDeg

Қасиет қандай әдістерден құралады?

set(), length();

length(),get();

With(), set();

get(), set();

With(), get();

Индексаторлардың анықталу синтаксисі:

[cпефицикаторлар] қайтарылатын_мән_типі this [параметрлер тізімі];

[cпефицикаторлар] қайтарылатын_мән_типі get [параметрлер тізімі];

[cпефицикаторлар] қайтарылатын_мән_типі set [параметрлер тізімі];

[cпефицикаторлар] this [параметрлер тізімі]: қайтарылатын_мән_типі;

this [параметрлер тізімі] [cпефицикаторлар] қайтарылатын_мән_типі;

Абстрактылы класс не үшін арналған?

Туынды класты құру үшін

Жаңа әдісті анықтау үшін

Кластар иерархиясын құру үшін

Класс объектісін құру үшін

Әдістерді жүзеге асыру үшін

Кластың сәйкес мүшелерінің тек қана сол кластың ішінде анықталған әдістеріне ғана рұқсат беретін спецификатор.

p r i v a t e

protected

i n t e r n a l

public

static

Берілген кластың мұрагер болуына тыйым салатын спецификатор.

i n t e r n a l

p r i v a t e

sealed

public

static

C# -тіліндегі  interface кілттік сөзінің сипаттамасы береді:

Кластың қолданушылық интерфейсін

Кластың ашық бөлігін

Кластың кездейсоқ бөлігін

Абстрактылық класты

-Виртуалды класты

Жаңа файлды құру:

Truncate

Append

Create

Open

ReadWrite

Файлды тек жаз үшін ашу:

FileAccess.Read

FileAccess.Write

FileAccess.ReadWrite

FileAccess.Readered

FileAccess.Mode

Мәліметтерді файлдың соңына жазу үшін ашу режимі:

FileMode.Create

FileMоde.Open;

FileMode.Truncate     

FileMode.Append

FileMode.ОpenOrCreate;

Жаңа файлды құруға арналған  FileMode саналымымен анықталған режимі және де мұндай аты бар файл болмауы керек:

FileMode.Truncate     

FileMode.Append

FileMоde.Open;

FileMode.CreateNew

FileMode.Create

Егер файл бар болса, онда оны ашады, әйтпесе жаңасын құрады:

FileMode.Create

FileMode.Append

FileMоde.Open;

FileMode.Truncate     

FileMode.ОpenOrCreate;

Екілік ағымдық лекте көрсеткішті орналастыратын әдіс:

Flush

Close

BaseStream

Seek

PeekChar

Файлдық енгізу-шығаруға арналған  байттық лек:

FileMode 

BufferedStream

MemoryStream

FileOfStream

FileStream

Сәйкес мәтін фрагментті іздеу орындалатын шаблон бұл - ...

Жолдық өрнектер

Символдар

Регулярлы өрнектер

Класстар

Әдістер

Регулярлы өрнектермен жұмыс жасауға арналған класс:

Expression

Regular

Regex

Exception

Reader

Бір кластың ішінде бір класс анықталса, ішкі класс қалай аталады?

Ата-аналық

Базалық

Негізгі

Туынды

Мұрагерлік

Структура қандай кілттік сөзбен анықталады?

New

structura

Structur

struct

This

Файлды тек оқу үшін ашу:

FileAccess.Readered 

FileAccess.Write

FileAccess.ReadWrite

FileAccess.Read

FileAccess.Mode

Файлды оқу/жазу үшін ашу:

FileAccess.Mode

FileAccess.Read

FileAccess.Write  

FileAccess.Readered

FileAccess.ReadWrite

Жаңа файлды құру, егер берілген атпен сәйкес келетін файл бар болса, онда ол жойылады:

FileMode.Append

FileMоde.Open;

FileMode.Truncate

FileMode.Create

FileMode.ОpenOrCreate;

Бар файлды ашу:

FileMode.ОpenOrCreate;

FileMode.Create

FileMоde.Open;

FileMode.Append

FileMode.Truncate     

Бар файлды ашады, бірақ оның ұзындығын 0-ге дейін қиып тастайды           

FileMоde.Open;

FileMode.Append

FileMode.Truncate     

FileMode.Create

FileMode.ОpenOrCreate;

Лектік енгізу/шығарудың қандай түрлері бар?

Байттық, типтелген, текстік

Екілік, текстік, биттік

Екілік, байттық, символдық

Символдық, лектік, типтік

Байттық, симвлдық, типтелмеген

Қай жағдайда типтерді түрлендіру қажеттілігі туындайды?

өрнектерде, меншіктеуде, әдістің формальді аргументтерін нақтымен ауыстырғанда  

меншіктеуде, әдістің формальді аргументтерін нақтымен ауыстырғанда  

өрнектерде, әдістің формальді аргументтерін нақтымен ауыстырғанда  

Операнд типтері бір болып, бірақ олар операция типімен сәйкес келмесе

Меншіктеу және әдісті шақыру кезінде

Regex() конструкторының қызметі:

шаблон құрады

берілген өрнекті құрады;

символды іздейді

бос өрнек құрады

жолды іздейді

Класс экземплярын құру үшін қандай операция қолданылады?

Struct

Goto

Class

New

Example

Класты анықтаған кезде ата-анасы көрсетілмесе, үнсіз жағдай ата-анасы болып қай класс табылады?

System.Regular

System.Regex

System.Object

System.IO

System.Class

Ерекше жағдайларды өңдеуде бақыланатын блок қайда жазылады?

finally

catch

try

trі

catchе

try блогынан шыққаннан кейін міндетті түрде орындалуы керек кез-келген код ...  блогына орналастырылады.  

catchе 

catch

finally

trі

сonsole 

Ерекше жағдайлардың барлық кластары  System  атаулар кеңістігінде анықталған  ... класынан туындаған.

IO 

Regex

Regular

Exception

Class

Егер символ ондық цифр болса, онда true қайтарады.

IsLetterOrDigit

IsControl 

IsLetter

IsDigit

IsLower

Егер символ әріп болса, онда true қайтарады. 

IsLower

IsDigit

IsControl

IsLetterOrDigit

IsLetter

Келесі программалық кодтың орындалу нәтижесі қандай:

static void Main()

{Console.WriteLine("Ура!\nБүгін \"Информатика\"!!!");    }

Ура!

Бүгін  "Информатика"!!!

Бүгін  "Информатика"!!!

"Ура!\nБүгін \"Информатика\"!!!"

Шығаруда қате

Ура!

Console класында жүзеге асырылған, мәліметтерді шығаруға арналған әдісті көрсетіңіз

WriteLine 

Readkey

ReadLine

Printf

Scanf

Console класында жүзеге асырылған, мәліметтерді енгізуге арналған әдісті көрсетіңіз

Readkey

WriteLine

ReadLine

Printf

Scanf

Келесі программаның орындалу нәтижесі

static void Main()

{ int i = 3, j = 4;

Console.WriteLine("{0} {1}", ++i, --j);  }

4 3

3 4

5 2

0 1

1 0

Келесі программаның орындалу нәтижесі

static void Main()

{ int i = 3, j = 4;

Console.WriteLine("{0} {1}", i++, j--);  }

4 3

3 4

5 2

0 1

1 0

Келесі программаның орындалу нәтижесі

static void Main()

{ bool a = true, b=false;

Console.WriteLine("{0} {1}", !a, !b);  }

True False

False True

0 1

1 0

Шығаруда қате

Келесі программаның орындалу нәтижесі

static void Main()

{  int x=5; int y=10;

 int max = (x > y) ? x : y;

 Console.WriteLine(max);  }

100

5

10

50

0

Натурал логарифм математикалық функциясының дұрыс белгіленуін көрсетіңіз

Math.Exp (<>);

Math.Log10(<>);

Math.Log(<>);

Math.Pow(<>,<>);

Math.Floor(<>);

Ондық логарифм математикалық функциясының дұрыс белгіленуін көрсетіңіз

Math.Floor(<>);

Math.Log(<>);

Math.Exp (<>);

Math.Pow(<>,<>);

Math.Log10(<>);

Синус математикалық функциясының дұрыс белгіленуін көрсетіңіз

Math.Pow(<>,<>);

Math.Sing(<>);

Math.Cos (<>);

Math.Sin(<>);

Math.Floor(<>);

Косинус математикалық функциясының дұрыс белгіленуін көрсетіңіз

Math.Cos (<>);

Math.Log(<>);

Math.Exp (<>);

Math.Sin(<>);

Math.Sing(<>);

Тангенс математикалық функциясының дұрыс белгіленуін көрсетіңіз

Math.Tan(<>);

Math.Sin(<>);

Math.Sing(<>);

Math.Cos (<>);

Math.Floor(<>);

Дәрежеге шығару математикалық функциясының дұрыс белгіленуін көрсетіңіз

Math.Pow(<>,<>);

Math.Sin(<>);

Math.Sing(<>);

Math.Cos (<>);

Math.Floor(<>);

У-тің дұрыс мәнін таңдаңыз.

Y=Math.Pow(2,4);

8

32

16

4

12

У-тің дұрыс мәнін таңдаңыз.

Y=Math. Max (7,3);

70

3

0

30

7

У-тің дұрыс мәнін таңдаңыз.

Y=Math. Min (7,3);

0

7

3

1

4

У-тің дұрыс мәнін таңдаңыз.

Y=Math. Sqrt (36);

4

8

7

6

9

Унарлы амалдар неше операндқа әсер етеді?

3

2

1

4

5

Бинарлы амалдар неше операндқа әсер етеді?

4

1

3

2

5

Тернарлы амалдар неше операндқа әсер етеді?

4

2

1

3 

5
1. а. Стиль викладу- есе властиві науковість емоційність експресивність художність
2. ЯлинкаГРУДЕНЬ 115 Ходьба за вихователем у колоні по одному зі зміною темпу 30 сек біг у середньому темпі1
3. Загальні положення про торговопромислові палат в Україні5 Мета і завдання даної організації- 1
4. тематичних наук Київ ~ Дисертацією є рукопис Роботу виконано в Інституті металофізики
5. на тему Единый сельскохозяйственный налог и его эффективность на примере конкретной организации
6. юриспруденция Спецкурс семейное право КУРСОВАЯ РАБОТ
7. Вариант 19 1. В сборниках открытого типа рис
8. Аварийно-спасательные плавсредства.html
9. на тему- Соціальнополітичні та історичні причини виникнення уніатства в Україні
10. Экологические проблемы развитых и развивающихся стран (на примере Германии и Индии)
11. Вольфганг Амадей Моцарт
12. Внутренние стандарты аудиторских фирм
13. Типы растворов
14. Народ и общество Австралии
15. 7 Реалізація джерел струму з допомогою транзисторних каскадів Оскільки вихідна характе
16. рефератдисертації на здобуття наукового ступенякандидата технічних наук Київ 2005 Дисертацією
17. ХАДЖИБЕЙ ЮВ БУНЕЦКАЯ И В
18. Особливості постмодернізму
19. Тема- Поисковое чтение с целью определения наличия в тексте запрашиваемой информацииПрочитайте текст и выпо
20. Russin composers