Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

тематику обсяг структуру та зміст курсової роботи вимоги до її оформлення порядок виконання та захисту

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-03-30

Методичні рекомендації

до виконання курсової роботи

з дисципліни «Міжнародний менеджмент»

(для студентів денної та заочної форми навчання)

Напрям підготовки:  6.030503 "Міжнародна економіка"

Спеціальність:  8.03050301 "Міжнародна економіка"

Методичні рекомендації розроблені у відповідності до робочої навчальної програми дисципліни „Міжнародний менеджмент”. Вони визначають мету, тематику, обсяг, структуру та зміст курсової роботи, вимоги до її оформлення, порядок виконання та захисту.

Основна мета курсової роботи – поглиблення вивчення курсу навчальної дисципліни „Міжнародний менеджмент”, практичне закріплення студентами теоретичних знань об’єктивних закономірностей, реальних процесів та специфічних особливостей міжнародного менеджменту.

Для успішного виконання курсової роботи студент повинен знати: сутність, принципи, концепції та моделі міжнародного менеджменту; класифікацію цілей міжнародного менеджменту; політико-правове, економічне, та соціально-культурне середовище міжнародного менеджменту; сутність та етапи  розвитку стратегічного  планування міжнародних корпорацій; методи та моделі стратегічного аналізу середовища міжнародного менеджменту; організаційно-правові форми міжнародного бізнесу; сутність системи управління персоналом у міжнародних корпораціях; економічну сутність контролю  та фінансової звітності міжнародних корпорацій; сутність та цілі технологічної політики корпорацій;  основні форми торговельних операцій; інвестиційні операції міжнародних корпорацій; особливості етичних конфліктів  тощо. Вміти: самостійно проводити аналітичну обробку економічної інформації; розробляти стратегічні та тактичні цілі діяльності міжнародної фірми на внутрішньому та зовнішніх ринках; застосовувати інформаційні технології в міжнародному менеджменті; застосовувати методи та інструментарій міжнародного менеджменту на українських підприємствах.

Виконання, оформлення та захист курсової роботи здійснюється студентом в індивідуальному порядку відповідно до даних методичних рекомендацій. Час, потрібний для виконання курсової роботи, – 36 годин самостійної роботи.

Метою курсової роботи є аналіз і удосконалення діяльності фірми (українського підприємства, ТНК та ін.) в області міжнародного менеджменту, що в подальшому дозволить здійснювати ефективну діяльність щодо створення та організації роботи на сучасному етапі розвитку, забезпечить досягнення успішних результатів в обраній сфері бізнесу.

У процесі виконання курсової роботи на основі вивчення теоретичних і методичних засад проблеми, яка розглядається, аналізу і оцінки цієї проблеми на конкретному прикладі дослідження (українському підприємстві, ТНК тощо) розробляються та економічно обґрунтовуються рекомендації та заходи по удосконаленню його роботи (по вирішенню виявлених проблем).

Орієнтовна тематика курсових робіт наведена у додатку А.

У процесі оцінювання курсової роботи особлива увага звертається на наступні аспекти:

- обґрунтування актуальності досліджуваної теми і сітку постановку її цілей, задач;

- ступінь відповідності обсягу і змісту курсової роботи назві теми;

- розуміння сучасного стану досліджуваних в роботі проблем;

- самостійність мислення та творчий підхід до проблеми;

- логіку та чіткість викладу матеріалу;

- знання літератури стосовно досліджуваних проблем;

- якість оформлення роботи.

Структура, обсяг та зміст курсової роботи

Курсова робота повинна мати чітку й логічну побудову. Структура і зміст роботи, співвідношення її розділів визначаються обраною темою, її характером і масштабністю. Робота в цілому повинна бути підпорядкована розкриттю вибраної теми, основним завданням та проблемам.

Основними структурними складовими є:

 1.  Титульний аркуш.
 2.  Зміст.
 3.  Вступ.
 4.  Основна частина (3 розділи).
 5.  Висновки.
 6.  Список використаних джерел.
 7.  Додатки (за необхідності).

Розглянемо вимоги до складових елементів курсової роботи.

Титульний аркуш являється першим листом курсової роботи. Приклад оформлення титульного аркушу наведено у додатку Б.

У змісті роботи вказуються назви та номери початкових сторінок усіх розділів та підрозділів. Зміст має включати усі заголовки, які є в роботі, починаючи зі вступу і закінчуючи списком використаної літератури та додатками. Приклад оформлення змісту наведено у додатку В.

У вступі обґрунтовується вибір теми, її актуальність і значення. Формується мета та завдання курсової роботи, а також зазначається об’єкт та предмет дослідження, методологічна база. Подається коротка характеристика основних розділів роботи, отриманих результатів.

Основна частина. Текст основної частини розділяють на розділи, підрозділи, пункти. Розділи повинні мати  порядкові номери у межах всього тексту. Підрозділи повинні мати нумерацію в межах кожного розділу; номери підрозділів складаються з номеру розділу та підрозділу. Підрозділ допускається розбивати на пункти, нумерація яких виконується аналогічно.

Кожний розділ рекомендується починати з нового листа.

Текст роботи повинен супроводжуватись схемами, графіками, діаграмами, таблицями, рисунками, розрахунковими документами, які надають тексту ясність і конкретність. Кількість ілюстрацій визначається змістом роботи.

При розкритті теми курсової роботи студенти повинні:

- використовувати теоретико-методичну базу, яка дозволить змоделювати конкретну ситуацію, тобто бажані умови функціонування об’єкта дослідження (як повинно бути в ідеалі);

- використовувати емпіричну базу (фактичні умови функціонування об’єкта дослідження);

- використовувати певні заходи, здійснення яких дозволить у певній мірі:

а) мінімізувати або не допустити можливість несприятливої ситуації;

б) удосконалити недоробку, яка має місце;

в) визначити заходи, які дозволять слабкі сторони діяльності перетворити на сильні;

г) запропонувати заходи, які дозволять усунути загрози і максимальним чином використати наявні можливості.

Рекомендується дотримуватись наступної структури основної частини курсової роботи:

- розділ 1. Теоретичні і методичні основи досліджуваної проблеми;

- розділ 2. Аналіз і оцінка досліджуваної проблеми на конкретному об’єкті (українське підприємство, ТНК тощо);

- розділ 3. Розробка та економічне обґрунтування рекомендацій і заходів щодо вирішення проблеми на об’єкті дослідження.

У курсовій роботі рекомендується наступним чином розкривати зміст основних її розділів.

Розділ 1. Теоретичні і методичні основи досліджуваної проблеми.

Доцільно починати виклад досліджуваної проблеми з наведення невеликого історичного екскурсу, з оцінки ступеня вивчення проблеми, розглянути питання, які на даний момент теоретично та практично вирішені, а також дискусійні, з різних зорових точок викладені в науковій літературі. При цьому необхідно вказати власну точку зору і обґрунтувати її. Також слід висвітити зміни досліджуваної проблеми з метою виявлення основних тенденцій і особливостей розвитку

У розділі подається огляд зарубіжної та сучасної вітчизняної літератури стосовно досліджуваної проблеми, формується концепція, пропонується і обґрунтовується методика аналізу проблеми на об’єкті дослідження (українському підприємстві, ТНК тощо).

Обсяг даного розділу повинен становити 20-25% від загального обсягу курсової роботи.

Розділ 2. Аналіз і оцінка досліджуваної проблеми на конкретному об’єкті (українське підприємство, ТНК тощо).

Виклад текстової частини розділу доцільно почати з організаційно-економічної характеристики об’єкта і предмета дослідження: організаційно-правова форма, напрями діяльності, характеристика діяльності (виробництво, торгівля та ін.), характеристика споживачів, постачальників, конкурентів, організаційна структура управління, основні техніко-економічні показники з урахуванням динаміки.

Далі на основі обраної методики аналізу вивчається стан проблеми по досліджуваному об’єкту (в рамках обраної теми курсової роботи).

В якості вихідної інформації і аналізу можуть бути використані різноманітні звіти і довідки, типові положення, посадові інструкції, організаційна структура управління, штатні розписи, схеми документообігу, дані фінансової, бухгалтерської, статистичної звітності, анкетне  опитування спеціалістів і інша документація.

Вихідна інформація, яка використовується для обґрунтування та аналізу, повинна бути достатньо повною, достовірною і релевантною, щоб, спираючись на неї, можна було проаналізувати і оцінити стан справ, виявити резерви, намітити шляхи їх використання, а також ліквідувати недоліки в роботі.

Обсяг і характер вихідної інформації залежить від прийнятої методики дослідження. Аналіз і оцінка стану справ об’єкта дослідження (українського підприємства, ТНК тощо) припускає обробку статистичної інформації не менше, ніж за три останні роки, допускається досліджувати й інші роки, якщо така необхідність визначена темою курсової роботи.

Обсяг даного розділу повинен становити приблизно 30% від загального обсягу курсової роботи.

Розділ 3. Розробка та економічне обґрунтування рекомендацій і заходів щодо вирішення проблеми на об’єкті дослідження.

Результати аналізу, наведені у другому розділі курсової роботи, і висновки по них служать основою для розробки та обґрунтування рекомендацій і заходів по вирішенню поставленої проблеми.

В роботі необхідно визначити шляхи використання виявлених резервів, усунення недоліків в діяльності об’єкта дослідження, що забезпечить реалізацію цілей і задач курсової роботи.

Для здійснення економічного обґрунтування запропонованих заходів і рекомендацій слід зіставити можливі результати, які ми пропонуємо отримати внаслідок провадження цих заходів, і визначити витрати на їх реалізацію. Для розрахунку економічної ефективності повинна бути обрана відповідна методика розрахунків і дано її теоретичне обґрунтування. Дозволяється також обґрунтувати запропоновані рекомендації з позиції соціального та економічного значення.

Обсяг даного розділу повинен становити не менше 35% від загального обсягу курсової роботи.

Висновки містять стисле викладення підсумків роботи. Наводяться найважливіші теоретичні положення, які містять оцінку результатів дослідження  з погляду відповідності меті курсової роботи та поставлених у вступі завдань, пропозицій щодо удосконалення напряму діяльності об’єкта дослідження. Крім того, у висновках і пропозиціях подаються міркування автора роботи щодо можливої практичної реалізації зроблених пропозицій.

У списку використаних джерел наводяться усі використані офіційно-розпорядчі документи, наукові видання вітчизняних і зарубіжних вчених, в тому числі адреси Інтернет-сайтів та назви статей у засобах масової інформації, які були використані при написанні курсової роботи.

Додатки формуються за потребою, коли у роботі є така необхідність. До них включається допоміжний матеріал, який потрібний для повнішого сприйняття виконаної роботи.

Вимоги до оформлення курсової роботи

Курсова робота має бути надрукована на аркушах паперу формату А4 (210х297 мм). Обсяг курсової роботи – від 30 сторінок (без урахування додатків).

Текст випускної  роботи друкують, залишаючи поля таких розмірів: ліве – 30 мм, праве – 10 мм, верхнє та нижнє – 2 0мм, а також абзац 1,27см.

Тип шрифту:  Times New Roman. Шрифт основного тексту: звичайний, розмір 14 пт. Шрифт заголовків розділів: напівжирний, розмір 16 пт; шрифт заголовків підрозділів: напівжирний, розмір 14 пт. Міжрядковий інтервал: одинарний.

Сторінки слід пронумерувати арабськими цифрами. Титульний аркуш, зміст і першу сторінку вступу не нумерують, на наступних сторінках номер проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці, враховуючи у загальну нумерацію всі попередні аркуші.

Ілюстрації (схеми, графіки) позначають словом “Рис.” і нумерують послідовно в межах розділу. Номер ілюстрації повинен складатись з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка. Наприклад: Рис.1.2. (другий рисунок першого розділу). Номер ілюстрації, назва та пояснювальні записи розміщують під ілюстрацією (починається з абзацу, вирівнювання по ширині).

Таблиці нумерують послідовно в межах розділу. В правому  верхньому куті над відповідним заголовком таблиці розміщують напис “Таблиця” із зазначенням її номера. Номер таблиці повинен складатись із номера розділу і порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка. Кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують над нею і друкують  симетрично до тексту (посередині).

Посилання в тексті курсової роботи на джерела роблять згідно з  їх переліком у квадратних дужках, наприклад:  “....у працях [1-7], “....[7, С.98].

Додатки оформлюють як продовження курсової роботи на наступних її сторінках, кожний додаток  повинен  починатися з нової сторінки.


Додаток А

Орієнтовна тематика курсових робіт

(дослідження проводиться на конкретному прикладі)

 1.  Управління зовнішньоекономічною діяльністю.
 2.  Організація міжнародного бізнесу.
 3.  Стратегічне планування в міжнародній фірмі.
 4.  Формування стратегій виходу українських фірм на зовнішній ринок.
 5.  Управління фінансами і інвестиціями.
 6.  Технологічна політика.
 7.  Організаційний розвиток міжнародних компаній.
 8.  Планування і контроль діяльності міжнародного підприємства.
 9.  Корпоративна культура та імідж міжнародної компанії.
 10.  Управління персоналом у міжнародних корпораціях.
 11.  Кадрова політика у структурних підрозділах міжнародної корпорації.
 12.  Злиття та поглинання компаній.
 13.  Особливості зовнішнього ринку.
 14.  Фактори, які визначають вибір країни при зовнішньоекономічних зв’язках.
 15.  Проблеми вибору зовнішньоторговельного партнера.
 16.  Конкурентоспроможність фірми і конкурентоспроможність товару.
 17.  Спільні підприємства як форма залучення іноземного капіталу.
 18.  Роль і значення реклами у діяльності підприємства.
 19.  Особливості стилю міжнародного менеджменту.
 20.  Особливості керівництва у міжнародних корпораціях.
 21.  Етика міжнародного ділового співробітництва.
 22.  Конфлікти в системі міжнародного менеджменту.
 23.  Мотивація праці в міжнародних корпораціях.
 24.  Універсальний кодекс поведінки міжнародних корпорацій.


Додаток Б

Приклад оформлення титульного аркушу

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ і НАУКИ УКРАЇНИ

Національний авіаційний університет

Інститут заочного та дистанційного навчання

Факультет економіки і підприємництва

Кафедра міжнародної економіки

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни  „МІЖНАРОДНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ”

на тему: Формування іміджу ТОВ «Факел»

Виконав: студент ___ групи

________________

Перевірив: д.е.н., професор

Бідняк М.Н.

Київ 2013


Додаток В

Приклад оформлення змісту

ЗМІСТ

Вступ ...................................................................................................................

1.Значення іміджу у досягненні підприємством успіху в умовах ринку….

1.1. Сутність, значення та основні елементи іміджу.......................................

1.2. Технології та основні етапи формування іміджу......................................

1.3. Управління іміджем підприємства.............................................................

2. Формування і розвиток іміджу ТОВ «Факел»............................................

2.1. Загальна характеристика діяльності ТОВ «Факел»…………………….

2.2. Формування і розвиток іміджу ТОВ «Факел». Значення іміджевої складової в забезпеченні успіху ТОВ «Факел»………………….…………..

2.3. Роль реклами в формуванні іміджу підприємства………………………

3. Шляхи покращення іміджу ТОВ «Факел»…………….…………………..

3.1. Реклама як засіб підвищення іміджу ТОВ «Факел»…………………….

3.2. Створення фірмового стилю підприємства……………………………..

3.3. Стратегічні фактори успіху як запорука покращення іміджу………….

3.4. Соціальна ефективність запропонованих заходів ……………………...

Висновки………………………………………………………………………..

Список використаних джерел………………………………………………..

Додатки…………………..…………………………………………………….

5

7

7

10

15

23

23

25

29

31

31

34

37

42

43

45

48


1. Доклад- Лайнус Полинг
2. ТЕМА- Правобережна та Лівобережна Гетьманщина в 6070х рр
3. жайлары ~аза~станны~ ~ай б~лігінен табылды E ~аратау жоталары айма~ынан.
4. Законодательные основы административной ответственности
5. Основные направления развития отечественной философии после 1917 года
6. 11
7. Финансовый механизм.html
8. Методические рекомендации по написанию контрольных работ Контрольные работы по истории отечественног
9. экономических отношений со своими главными торговыми партнерами- ес сша и японией
10. тематического анализа является производная которая определяет скорость изменения функции
11. Композиционные материалы
12. ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА В ОБУЧЕНИИ И ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
13. мини сборнике я постарался собрать лучшие свои стихотворения чтобы порадовать вас а где то даже натолкнут.
14. тема человека- основные отделы скелета
15. Альфараш приглашает вас принять участие в фестивале Мечта танца В рамках фестиваля состоится-
16. Валеология как междисциплинарное научное направление её специфика структура и взаимосвязь с другими.html
17. 11 ноября 1918г. 1564 дня 4года и 3
18. Тема- Інструменти малювання PhotoShop Мета- Ознайомитися з інструментами малювання PhotoShop
19. и почему это не придет в голову какомунибудь сообразительному студенту в Ньюнхэме или Гертоне так это мас
20. О месте и роли философии в обществе.html