Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

тема державних органів

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-03-30


Практичне  заняття №1: Основи теорії держави та права.

План

 1.  Поняття держави та її ознаки.
 2.  Характеристика функцій держави.
 3.  Апарат держави як система державних органів. Місце апарату в механізмі держави.
 4.  Поняття і види форми правління, форми державного устрою та форми державно-правового режиму (форми держави).
 5.  Поняття та ознаки правової держави.
 6.  Соціальні норми та їх система. Співвідношення правових і соціальних норм.
 7.  Поняття та ознаки права.
 8.  Загальна характеристика джерел права.
 9.  Поняття системи права як внутрішньої організації.
 10.  Загальна характеристика форм реалізації норм права.
 11.  Правові відносини.
 12.  Правопорушення.

1. Письмові завдання :

 1.  Про які функції соціально орієнтованої держави йде мова в наступних статтях Конституції України:

 1.  Стаття 3. Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканість і безпека визначається в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави... Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави.

 1.  Стаття 6. Державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову.

 1.  Стаття 50. Кожен має право на безпечне життя і здоров’я довкілля...

 1.  Стаття 48. Кожен має право на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім'ї, що включає достатнє харчування, одяг, житло.

 1.  Утворення і діяльність політичних партій та громадських організацій, програмні цілі або дії яких спрямовані на ліквідацію незалежності України, зміну конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету та соціальної цінності держави, підрив її безпеки, пропаганда війни, насильства, на розпалювання міжетичної, расової, релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи людини, здоров'я населення забороняються

 1.  Стаття 17. Оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності покладається на збройні сили України...

 1.  Визначте до якої форми державно-правового режиму можна віднести державу, якій притаманні слідуючи ознаки:
  1.  принципова відмова від ідеї прав людини і громадянина;
  2.  пріоритет партії або держави в системі соціальних цінностей;
  3.  однопартійна політична система і заборона існування опозиції;
  4.  наявність загально - обов'язкової державної ідеології; формальний характер виборів;
  5.  принципове заперечення розподілу влади;
  6.  вождізм.

 1.  Суверенне державне утворення з особливою структурою державного механізму, що криє в собі як загальнодержавні (суспільні) організації, систему законодавства, так і аналогічні організації та законодавство окремих суб'єктів держави, яке створилось на добровільних засадах з укладанням відповідної угоди. До якої форми державного устрою  належить ця держава, які з пострадянських держав мають таку форму?

 1.  Визначте форми правління:

 1.  На чолі халіфата - халіф, зосередивши в своїх руках духовну та світську владу, спадкоємцем повинен бути або член родини халіфа або хтось із роду  Мухамеда, який не має фізичних недоліків і досяг повноліття.

 1.  Головою США є президент, який обирається на 5 років загальним голосуванням. Президент США наділений повноваженнями глави держави і глави виконавчої влади. Парламент США  - конгрес - складається з двох палат (сенат та палата представників). Уряд формується президентом.

 1.  Надмірні податки вимоги короля Генріха IV (1216-1272) викликали зіткнення королівської влади з баронами. В 1258р. англійські барони скликали раду - парламент, який прийняв проект перебудови державного управління. З 1295р. в роботі парламенту почали приймати участь представники міст і  графств.

 1.  Назвати та охарактеризувати основні види соціальних норм.
 2.  Скласти схему розподілу нормативно-правових актів на закони і підзаконні акти та їх види.
 3.  Назвати структурні елементи системи права та системи законодавства.
 4.  Використовуючи   чинне   законодавство,   розкрити структуру норми права.
 5.  Подумайте, чи мають правоздатність та дієздатність:
  1.  3- річна дитина;
  2.  11 - річна дитина;
  3.  16 - річний підліток;
  4.  17 - річна людина;
  5.  особа, яка зловживає алкоголем;
  6.  особа , яка страждає недоумством;
  7.  ув'язнений.

 1.  Визначте елементи норми права

 1.  Давання хабара - карається штрафом від 200 до 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від 1 до 5 років (ч.1 ст. 369 КК)

 1.  напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаний із насильством, небезпечний для життя чи здоров'я особи, яка зазнала нападу, або з погрозою застосування такого насильства (розбій), - карається на позбавленням волі на строк від 3 до 7 років (ч. І ст. 187 КК)

8. Який принцип права характеризується в ст. 62 Конституції України:  особа вважається невинуватою у вчинені злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду. Ніхто не зобов'язаний доводити свою невинуватість у вчиненні злочину.

2. Питання для самоконтролю:

 1.  Поняття держави та характеристика основних ознак держави.
 2.  Поняття та класифікація функцій держави.
 3.  Форми здійснення функції держави.
 4.  Поняття та елементи механізму держави.
 5.  Чим різняться державні підприємства і державні установи?
 6.  Поняття, структура та принципи державного апарату України?
 7.  Орган держави  як первинна клітинка державного апарату. Класифікація державних органів.
 8.  Верховна Рада України – законодавчий орган України.
 9.  Система виконавчих органів України.
 10.  Кабінет Міністрів України як вищий орган виконавчої влади.
 11.  Судова влада України: система, правовий статус.
 12.  Поняття і види форми правління.
 13.  Поняття і види форми державного устрою.
 14.  Поняття та види форми державно-правового режиму.
 15.  Поняття та ознаки громадянського суспільства.
 16.  Що відрізняє правові норми від норм моралі?
 17.  Які визначення права Вам відомі ?
 18.  У чому полягає сутність та зміст права?
 19.  Як ви розумієте нормативне тлумачення права, його ознаки ?
 20.  Як Ви розумійте поняття "джерело права"?  Які ви знаєте джерела права ?
 21.  Що таке система права і система законодавства?
 22.  Види нормативно-правових актів?
 23.  Які норми виділяються залежно від галузі права?
 24.  Які існують форми систематизації законодавства?
 25.  Які форми систематизації законодавства Ви знаєте?
 26.  Що таке інкорпорація і кодифікація ?
 27.  Як  співвідносяться   між   собою   такі   поняття,   як   „галузь   права", „підгалузь права", „інститут права"?
 28.  Як Ви розумієте поняття і ознаки норм права?
 29.  Назвіть ознаки та види нормативно-правових актів.
 30.  Що таке структура норми права?
 31.  Поняття правовідносин?
 32.  Визначте поняття та види суб’єктів та об’єктів правовідносин.
 33.  Охарактеризуйте окремі види юридичних фактів.

3. Термінологічне завдання:

дайте визначення наступним термінам: 

держава, суверенітет, функції держави, форми здійснення функцій держави, механізм держави, державні підприємства, державні установи, апарат держави, форма правління, форма державного устрою, форма державно-правового режиму, демократичний правовий режим, правова держава, громадянське суспільство; соціальні норми; право; об'єктивне право; суб'єктивне право; зміст права; функція права; джерело права; закон; підзаконні акти; система права; галузь права; підгалузь права; інститут права; система законодавства; систематизація законодавства; інкорпорація; кодифікація; консолідація: норма права; гіпотеза; диспозиція; санкція; правові відносини; суб'єкти правовідносин; фізична особа; юридична особа: правоздатність; дієздатність; правосуб'єктність; деліктоздатність; об'єкти правовідносин; юридичні факти; юридичні події; юридичні дії.

 1.  Теми рефератів:

 1.  Значення теорії громадянського суспільства для демократизації суспільно-політичного життя.
 2.  Правосуддя - спосіб реалізації судової влади. Правосуддя і судочинство як форма його здійснення.
 3.  Основні напрямки судово-правової реформи в Україні.
 4.  Порядок звернення громадян України за захистом свої порушених прав та свобод до Європейського Суду.
 5.  Спеціалізовані (нетипові) норми права.
 6.  Юридична відповідальність.

5.  Літературні джерела:

Основна література:

 1.  Алексеев С.С. Государство и право. Начальный курс. – М., 1996.
 2.  Венгеров А. Б. Теория государства и права. — М., 1998.
 3.  Ківалов С.В., Музиченко П.П., Крестовська Н.М., Крижановський А.Ф. Основи правознавства України: Навчальний посібник. – Х., 2002.
 4.  Коляда І., Лозовий Я. Основи правознавства. – К., 1996.
 5.  Котюк В.О. Теорія права. Курс лекцій. – К., 1999.
 6.  Общая теория права и государства: Учебник / Под. ред. В.В. Лазарева.- М., 1996.
 7.  Основи держави і права України: Навч. посіб. / За ред. В.В. Сухоноса (молодшого).- Суми, 2003.
 8.  Основы государства и права / Под. ред. В.В. Комарова. – Х., 1997.
 9.  Правознавство: Навчальний посібник/ За заг. ред. П.Д. Пилипенка. – Львів, 2003.
 10.  Правознавство: Підручник / За ред. В.В.Копєйчикова. – К., 2002.
 11.  Скакун О.Ф. Теорія держави і права. Підручник / Пер. з рос. – Х., 2001.
 12.  Сухонос В.В. Теорія держави і права: Навчальний посібник. – Суми, 2005.
 13.  Теория государства и права: Учебник для юридических вузов и факультетов/ Под ред. В.М. Корельского и В.Д. Перевалова.- М., 2000.
 14.  Хропанюк В. Н. Теория государства и права.: Учебное пособие для высших учебных заведений – М. 1995.
 15.  Комаров С. А. Общая теория государства и права: Учебник. – М.: Юрайт, 1997

Нормативно-правові акти:

 1.  Конституція України. – К.: Юрінком Інтер, 1996.
 2.  Про Конституційний Суд України. Закон України від 16.10.1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 49.
 3.  Про статус суддів. Закон України від 15.12.1992р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 8. – Ст. 56.
 4.  Про судоустрій України. Закон України від 7.02.2002 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 27-28. – Ст. 180.
 5.  Про Кабінет Міністрів України. Закон України від 16.05.2008// Відомості Верховної Ради України. – № 25, ст.241
1. Мир сверхъестественного в древнем буддизме
2. Исследование возможности извлечения редких металлов из золы-уноса ТЭЦ (MS Word 97)
3. мат н проф Пермский государственный национальный исследовательский университет В
4. Особливості економічного розвитку Київської Русі
5. доступа обозначим R totl
6. і Так провесінь лісову не уявити собі без пролісків без нурту безезових соків так жнивну пору годі бачити б
7. Проекция Гаусса
8. ОРЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ХУДОЖЕСТВЕННОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ КА
9. 1диагностика выявления причин вызвавших отклонение 2 лечение по результатам обсл
10. Статья 58 ТК РФ предусматривает два вида трудовых договоров различая их в зависимости от срока действия
11. Тема- Роль рекламы в условиях рынка
12. расшифровку в тексты сценариев
13. Реферат- Конькобежный спорт
14. западной части бывшего СССР
15. тема правил и норм поведения закрепляющих и стандартизирующих поведение людей входят и в социальный инстит
16. Стилевая доминанта эпохи как стилеобразующий фактор в поэтических системах
17. Среди внутренних факторов выделяют- работу с граф.html
18. тематики известно что при разбиении множества на классы необходимо выполнять следую1дие условия- а ни одно и
19. фатум ~судьба и волюнтаризм от лат.
20. хореографическое искусство муниципального образовательного учреждения дополнительного образовани