Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

тема вищої школи; б система вищої освіти і педагогічні процеси в ній; в система народної освіти і педагогі

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-03-30

Акция
Закажите работу сегодня со скидкой до 5%
Бесплатно
Узнать стоимость работы
Рассчитаем за 1 минуту, онлайн

Тести

Педагогіка вищої школи – це ….

а)  частина філософії

б) синтез знань про природу

в) комплекс теоретичних і прикладних наук про процеси виховання, навчання та освіту;

г) наука про закономірності навчання і виховання студентів.

2. Об’ єктом педагогіки вищої школи є:

а) педагогічна система вищої школи;

б) система вищої освіти і педагогічні процеси в ній;

в) система народної освіти і педагогічні процеси в системі вищої школи.

3. До процесуальної категорії в педагогіці вищої школи належать:

а) навчально-виховний процес , навчальний і виховний процес;

б) виховання, навчання, освіта, розвиток, формування особистості ;

4. Яку функцію  виконує педагогіка вищої школи при розробці нових технологія та втілення результатів дослідження:

а) проективно-конструктивну ;

б) прогностичну;

в) аналітичну.

5. В Україні існують такі кваліфікаційні (освітні) рівні вищої освіти

а) молодший спеціаліст;

б) бакалавр;

в)…….

г) …….

6. Принципи – це …

а) вихідні положення будь-якої системи;

б) система критичних поглядів на реальну дійсність.

7. Науковий світогляд:

а) система поглядів на природу і суспільство;

б) погляди особистості на суспільні явища;

в) сукупність понять про навколишній світ.

7. Виховання молоді на культурно-історичному досвіді свого народу називається:

а) родинним;

б) національним;

в) патріотичним.

8. Показником ефективності і якості педагогічного процесу є:

а) вихованість студентів;

б) освіченість і вихованість студентів;

в) культура поведінки студентів.

9. Диспути, вечори, бесіди, свята, лекції – це:

а) заходи;

б) засоби і форми;

в) методи і форми виховної роботи у ВНЗ.

10. Гармонійно-розвинена, високоосвічена, соціально активна і національно-свідома людина, яка є носієм національної і світової культури – це:

а) мета національного виховання;

б) завдання виховання;

г) ідеал виховання.

11.  Поняття мовленнєва культура викладача ВНЗ містить компоненти:

а) правильність;

б) точність;

в) логічність;

г) чистота мови;

д) виразність.

12. Педагогічний професіоналізм:

а) професіоналізм знань і професіоналізм спілкування;

б) професіоналізм спілкування і професіоналізм самовдосконалення;

в) професіоналізм знань, професіоналізм спілкування і професіоналізм самовдосконалення.

12. Типологія сучасного студентства розроблена Б.Г.Ананьєвим:

а) 6 типів;

б) 8 типів;

в) 4 типи.

13. «Студент» у перекладі з латинської означає:

а) той, хто сумлінно працює;

в) той, хто прямує до мети;

в) той, хто бажає знання;

г) той, хто важко працює;

д) той, хто стрибає вгору.

14. Студент є суб’єктом діяльності:

а) асоціативної;

б) навчальної;

в) ігрової;

г) дослідницької;

д) комунікативної.

15. Поняття «педагогічна технологія» відома з :

а) 20-х років ХІХ століття;

б) 30-х років ХІХ століття;

в) 20-х років ХХ століття;

г) 30-х років ХХ століття;

16. Загальна теорія освіти, що є галуззю педагогічної науки це …

а) методологія;

б) дидактика

в) андрогогіка;

г) школознавство.

17. До форм організації навчання у ВНЗ належать:

а)  урок;

б) лекція;

в) лабораторна робота;

г) консультація;

д) колоквіум.

е) домашня робота;

є) семінар.

18. Поняття «закон» у педагогіці – це:

а) упорядкованість подій, фактів

б) конкретний необхідний зв’язок між подіями та фактами;

в) взаємозалежність подій, фактів.

19. Початок класичної дидактики покладений:

а) Платоном і Аристотелем;

б) Декартом;

в) Я.А.Коменським.

20. Який із нижчезазначених принципів не є принципом навчання:

а) гуманізації;

б) культуровідповідності;

в) максималізації.

21. Під змістом освіти ми розуміємо:

а) певний обсяг знань, умінь і навичок, якими оволодіває студент;

б) певний обсяг знань, а також світоглядних і морально-етичних ідей, якими оволодіває студент;

в) певний обсяг наукових і системних знань, умінь і навичок, а також світоглядних і морально-етичних ідей, якими оволодіває студент.

22.Визначте яка схема правильно відображає взаємозв’язок педагогіки, дидактики і окремої методики:

а) педагогіка - окрема методика - дидактика;

б) дидактика - педагогіка - окрема методика;

в) педагогіка - дидактика - окрема методика;

г) окрема методика - педагогіка - дидактика;

д) дидактика - окрема методика - педагогіка.

23. Виділіть до якої групи форм виховної роботи належать гуртки, екскурсії, походи, години куратора:

а) індивідуальні;

б) масові;

в) колективні;

г) групові;

д) фронтальні.

24. Визначте до якої групи включені методи навчання:

а) демонстрування, самостійні спостереження;

б) вправи, лабораторні, практичні, дослідні роботи;

в) робота з книгою,  бесіда, графічні роботи;

г) складання таблиць, робота з контурними картами, бесіда;

д) правильної відповіді не має.

25.  Вкажіть які методи належать до групи наочних методів:

а) графічні роботи, демонстрування, самостійне спостереження;

б) демонстрування, самостійне спостереження, ілюстрування;

в) графічні роботи, вправи, лабораторні роботи;

г) вправи, самостійне спостереження, демонстрування;

д) лабораторні роботи,  вправи, демонстрування.

26.  З перерахованого доберіть форми  позааудиторної роботи:

а) колективні, фронтальні, індивідуальні;

б) масові, колективні, фронтальні;

в) масові, групові, індивідуальні;

г) групові, фронтальні, індивідуальні;

д) індивідуальні, масові, колективні.

27.  Визначте що не є засобом естетичного виховання студентів:

а) естетичне виховання в процесі навчання;

б) естетичне виховання у праці;

в) естетичне виховання засобами мистецтва;

г) естетичне виховання за допомогою природи;

д) естетичне виховання через гру.

28.   Визначте в яких з трьох перелічених тут документах  знаходить своє відображення зміст освіти:

а) навчальні програми, навчальні плани, методичні матеріали Міністерства освіти;

б) накази, навчальні програми, навчальні плани;

в) накази, навчальні програми, навчальні плани;

г) навчальні плани. навчальні програми, підручники;

д) підручники, рішення педагогічної ради школи, навчальні програми.

29.   Визначте яка система принципів найповніше розкриває взаємозв’язок основних положень процесу навчання:

а) науковість, Систематичність. Послідовність. Свідомість і активність учнів. Наочність навчання. Міцність знань. Принцип індивідуального підходу.

б) наочність. Активність і свідомість засвоєння знань. Доступність і посильність матеріалу. Послідовність і систематичність навчання. Науковість навчання.

в) науковість навчання. Систематичність і послідовність навчання. Доступність у навчанні. Зв’язок навчання з життям. Свідомість і активність учнів у навчанні. Міцність засвоєння знань, умінь і навичок. Принцип індивідуального підходу до учнів. Принцип емоційності у навчанні.

г) виховуючий характер навчання. Науковість і доступність навчання. Свідомість і активність учнів у навчанні.

30.  Визначте до якого педагогічного поняття належать способи роботи викладача і студентів, за допомогою яких засвоюються знання, формуються вміння і навички, розвиваються пізнавальні здібності, формується світогляд.

а) принцип навчання;

б) організаційні форми навчання;

в) структура заняття;

г) зміст освіти;

д) правильної відповіді немає.

31.  Вкажіть  яка з перелічених нижче вимог не належить до основних вимог щодо перевірки і оцінки успішностей:

а) індивідуальний характер;

б) систематичність;

в) тематична спрямованість;

г) колективний характер;

д) об’єктивність, вмотивованість оцінки;

е) єдність вимог ;

є) оптимальність успішності;

ж) всебічність.

32.  Визначте яка головна мета національного виховання:

а) набуття молодшим поколінням соціального досвіду;

б) успадкування духовних надбань українського народу;

в) досягнення високого рівня культури міжнаціональних взаємин;

г) формування у молоді незалежно від національної належності особистісних рис громадян України, розвиненої духовності, фізичної досконалості, художньо-естетичної, правової, трудової, екологічної культури.

33.  Визначити, що є рушійною силою процесу навчання:

а) відповідальність студентів  за свої знання;

б) вимоги викладачів, які ставляться студентам;

в) розуміння студентами суспільного обов’язку старанно вчитися;

г) перспективи одержання диплому про вищу освіту;

д) правильної відповіді немає.

34.  Визначте які з перелічених нижче методів стимулювання діяльності і поведінки є «зайвими»:

а) змагання;

б) привчання;

в)заохочення;

г) покарання;

д) приклад.

35.  Визначте до якої групи належать методи організації діяльності і суспільної поведінки:

а) привчання, приклад, вправи, заохочення, покарання;

б) змагання, бесіда, лекція, диспут, громадська думка;

в) громадська думка, вимога, привчання, вправи, доручення, створення виховуючих ситуацій;

г) створення виховуючих ситуацій, спостереження, вправи, змагання,

д) бесіда, лекція, диспут, приклад.

  1.  36.  Визначте які характерні особливості семінарських занять:

а) семінарське заняття - форма навчальної роботи. Застосовується в усіх класах школи;

б)семінарське заняття - це форма навчальної роботи, основний вид роботи на семінарських заняттях: заслуховування і обговорення доповідей учнів. Проводяться тільки в старших класах;

в) семінарське заняття - це форма навчальної роботи, проводиться тільки в старших класах;

г) семінарське заняття - це форма навчальної роботи, основний вид роботи на семінарському занятті - самостійна робота учнів з книгою, проводиться тільки в старших класах;

д) основний вид роботи на семінарському занятті - самостійна робота учнів з книгою, проводиться в усіх класах школи.

36.  Визначте які характерні особливості практикумів:

а) в практикум входить комплекс самостійних робіт, у процесі практикуму робота проводиться самостійно;

б) практикум - це окремі практичні чи лабораторні роботи учнів, навчальна робота в процесі практикуму проводиться по групах;

в) практикум - це окремі практичні або лабораторні роботи, навчальна робота проводиться в процесі практикуму фронтально;

г) практикум - це окремі практичні і лабораторні роботи, у процесі  практикуму робота проводиться індивідуально;

д) навчальна робота в процесі практикуму проводиться фронтально, в практикум входить комплекс самостійних робіт.

37.  Вкажіть найефективніший шлях індивідуалізації навчання на занятті:

а) репетиторство;

в) диференціювання самостійних робіт для слабших, середніх і сильніших студентів;

г) орієнтування в навчанні на середніх ;

д) правильної відповіді немає.

38.  Вкажіть у якій групі перелічені основні форми організації навчальної роботи, що практикуються в сучасній школі:

а) лабораторно - бригадна організація навчального процесу, репетиторська система, бел - ланкастерська система;

б) усний виклад знань, бесіда, робота з книгою;

в) предметна система навчання, операційна система навчання, моторно-тренувальна система навчання;

г) урок, практикуми, семінари, екскурсія, факультатив, консультація, домашня навчальна робота, предметний гурток;

д) правильної відповіді немає.

39.  Вкажіть який з перелічених нижче методів перевірки знань є «зайвим»:

а) усна перевірка;

б) письмова перевірка;

в) фронтальна перевірка;

г) тестова перевірка;

д) програмована перевірка;

е) практична перевірка;

є) графічна перевірка.

40. Вкажіть до якої групи входять словесні методи навчання:

а) бесіда, вправи, робота з книгою. лекція;

б) робота з книгою, лабораторні роботи, ілюстрування;

в) робота з контурними картами, демонстрування, ілюстрування;

г) розповідь, пояснення, лекція, бесіда, дискусія,  диспут, робота з книгою;

д) правильної відповіді немає.

41.  Визначте в чому полягає головна мета національного виховання:

а) набуття молодим поколінням соціального досвіду;

б) успадкування духовних надбань українського народу;

в) досягнення високого рівня культури міжнаціональних взаємин;

г) формування у молоді незалежно від національної незалежності особистісних рис громадян України, розвиненої духовності, фізичної досконалості, художньо-етичної. правової, трудової, екологічної культури.

д) правильної відповіді немає.

42.  Визначте які функції виконує куратор академічної групи:

а) виховна, розвиваюча,  ознайомлююча, спонукальна;

б) діагностична, організаторська, виховна, координаційна, стимулююча;

в) профілактична, координаційна, виховуюча, розвиваюча;

г) діагностичн, ознайомлююча, координаційна, стимулююча;

д) правильної відповіді немає.

43.  Що ви розумієте під методом виховання? Виберіть правильну відповідь.

а) методи виховання - це способи дії вихователя на свідомість і волю вихованців з метою формування в них бажаних якостей;

б) метод виховання - це діяльність вихователя, в результаті якої вихованці засвоюють необхідні правила поведінки;

в) під методами виховання слід розуміти діяльність учителя і учнів з метою активізації їх суспільно-корисної діяльності.

44.  Що таке заохочення? Виберіть правильну відповідь:

а) заохочення - спосіб педагогічної дії на виховання, який виражає позитивну оцінку вихователем поведінки вихованця з позицій інтересів колективу з метою закріплення позитивних якостей;

б) заохочення - це метод виховання, який передбачає висловлення вихованцю подяки з метою його заспокоєння;

в) під заохоченням слід розуміти такий метод виховання з метою формування у нього позитивного відношення до своїх обов’язків.

45.  Що таке покарання? Виберіть правильну відповідь.

а) покарання - це вирішальний фактор гальмування негативних дій вихованця з метою формування у нього переживання за свої невірні дії;

б) покарання - метод виховання, який являє собою не що інше, як прояв форми вимоги до колективу вихованців;

в) під покаранням необхідно розуміти спосіб дії вихователя на вихованця з метою гальмування його негативних вчинків.

46.  Яка роль і значення естетичного виховання у формуванні особистості?

а) естетичне виховання сприяє збагаченню духовного світу особистості;

б) естетичне виховання краще всього сприяє формуванню у людини  морально правильного відношення до праці, до своїх вчинків;

в) значення естетичного виховання заключається в тому, що воно забезпечує формування і розвиток емоційної сфери людини;

г) естетичне виховання спрямоване на підготовку людини до сприймання нею мистецтва, готує до створення витворів мистецтва;

д) провідна роль естетичного виховання полягає в тому, щоб забезпечити всебічний гармонійний розвиток особистості за допомогою літератури і мистецтва.

47. Чим викликана необхідність посилення уваги до фізичного виховання людини? Виберіть правильні відповіді:

а) наявність вільного часу, що дозволяє займатися фізичною культурою;

б) зміна видів діяльності, перевага таких видів діяльності, які вимагають статичного положення тіла;

в) недостатнє включення значної частини людей в активну трудову діяльність;

г) вплив інформаційного вибору;

д) зміна кліматичних умов;

е) широке використання засобів механізації і автоматизації;

є) наявність великої кількості книг;

ж) надлишкове і невірне харчування дітей;

з) вплив акселерації.

48.  Що ви розумієте під принципами виховання? Виберіть правильну відповідь:

а) принципи виховання  - це вихідні положення, які відображають основні закономірності виховання в суспільстві;

б) під принципами виховання розуміють ті правила, яких необхідно дотримуватися в процесі виховання;

в) принципи виховання - це сукупність методів, прийомів спілкування з вихованцями з метою формування бажаних норм поведінки;

г) принципи виховання тотожні з закономірностями виховного процесу.

49.  Що слід розуміти під рушійною силою виховання? Виберіть правильну відповідь.

а) рушійною силою процесу виховання є така сила, яка заставляє рухатися вперед до досконалості в поведінці;

б) результат протиріччя між набутими знаннями і досвідом у поведінці, з однієї сторони, і новими потребами з другої сторони;

в) під рушійною силою процесу виховання слід розуміти не що інше, як протиріччя між рівнем конкретних знань, якими володіє людина, і методами їх втілення в життя;

г) рушійна сила завжди виникає між нерівноцінними поняттями, явищами. В процесі виховання це протиріччя між наявними, встановленими правилами поведінки і тими правилами, які необхідно ще скласти.

50. З перерахованих видів експерименту знайдіть зайвий:

а) природний;

б) лабораторний;

в) закріплюючий;

г) констатуючий;

д) пошуковий;

е) формуючий.
1. Опять Изавель умышляет восхитить виноградник Навуфеев и умышляет изгнать в горы святого Илию
2. Теорії аналітичного характеру
3. Статья- Горячие точки современной геронтологии.html
4. 2 ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 7
5. Статья- Психологические формы работы с учащимися по формированию осознанного выбора профиля обучения
6. экономическая география График семинарских занятий по группам 1го курса 2013-2014 учебный год.html
7. Тема 3. Мировой рынок товаров и услуг и международная торговля Возникновение мирового рынка его о
8. руб Дополнительно- виза медицинская стра
9. Д учет Группа здоровья 20022003 2003 2004 2004 2005
10. 20986
11. тема наблюдений и проверки соответствия процесса функционирования управляемого объекта принятым управленч
12. I.Smirnitsky. Prts of speech s lexicogrmmticl clsses of words
13. 115 27 212 3134 ПРИЕЗЖАЯ в ЯСНОЕ 1
14. Финансовокредитный энциклопедический словарь
15. а Американский джаз Надо вставать так как далеко за полдень
16. Целитель на отдыхе думаю я иронично
17. Диагноз при поступлении - ~ правосторонний гайморит двусторонний гайморит Отделение ~ ЛОР
18. Причем данное положение верно независимо от того к какой экономической модели тяготеет здравоохранение лю
19. 5. принцип гласности судебного разбирательства
20. Понятие о гибкости автоматизированного производства