Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

Тема 3 Організація і методика аудиту основних засобів Мета аудиту основних засобів підтвердити інформаці

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-03-30


PAGE  13

Тема 3. Організація і методика аудиту основних засобів

Мета аудиту основних засобів - підтвердити інформацію щодо повноти, достовірності, законності та правильності відображення в обліку необоротних активів, а також установити дотримання підприємством вимог П(С)БО 7 «Основні засоби».

До основних завдань аудиту основних засобів відносять:

 •  встановлення правильності документального оформлення і своєчасного відображення в обліку операцій з основними засобами, їх надходження, внутрішнє переміщення і вибуття;
 •  перевірка правильності розрахунку, своєчасного відображення зносу основних засобів;
 •  перевірка доцільності проведення ремонту основних засобів, контроль за витратами на капітальний ремонт, за правильністю їх відображення;
 •  перевірка правильності відображення в обліку фінансових результатів від вибуття основних засобів;
 •  підтвердження законності і правильності відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій з основними засобами.

Предметом аудиту основних засобів є господарські процеси та операції, пов'язані з придбанням, переміщенням та вибуттям основних засобів та інших необоротних активів, а також відносини, що виникають при цьому на підприємстві та за його межами.

До об'єктів аудиту основних засобів відносять: групи основних засобів; їх первинну і залишкову вартість; правильність документального оформлення операцій, пов'язаних з придбанням, виготовленням, рухом і вибуттям основних засобів; стан оперативного, інвентарного аналітичного і синтетичного обліку; амортизацію та індексацію основних засобів; операції з капітального ремонту, технічного переобладнання, модернізації та реконструкції основних засобів; інформацію про порушення ведення обліку, нестачі, зловживання, які знайшли документальне підтвердження в актах ревізії, перевірок, висновках аудиторів, постановах правоохоронних органів.

Джерела інформації для аудиту основних засобів:

 1.  Наказ про облікову політику підприємства.
 2.  Первинні документи з обліку основних засобів: інвентарні картки, акти приймання-передачі, введення в експлуатацію, ліквідації, акти списання основних засобів та ін.
 3.  Облікові регістри, що використовуються для відображення господарських операцій з обліку основних засобів.
 4.  Акти та довідки попередніх ревізій, аудиторські висновки та інша документація, що узагальнює результати контролю.
 5.  Головна книга.
 6.  Звітність.

Законодавча та нормативна база аудиту основних засобів підприємства:

 •  Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI.
 •  Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р. № 996 - XIV.
 •  Закон України «Про аудиторську діяльність» від 14 вересня 2006 року № 140-VI.
 •  Інструкція з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 11.08.94 р. № 69 (зі змінами і доповненнями від 22.11.04 р. №731).

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності».

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати».

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби».

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 14 «Оренда».

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід».

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати».


СИТУАЦІЙНІ ЗАВДАННЯ

У процесі проведення аудиту основних засобів підприємства було виявлено такі операції (табл. 5):

Таблиця 5 (варіанти 1-13)

Варіант

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1. Підприємство придбало об’єкт основних засобів за грошові кошти:

Купівельна вартість, грн.

35820

36600

37320

37950

41490

42300

43290

33000

16590

22110

29280

38898

37596

В т.ч. ПДВ

5970

6100

6220

6325

6515

7050

7215

5500

2765

3685

4880

6483

6266

Витрати на доставку, грн.

90

180

132

162

114

144

102

132

96

114

84

360

78

В т.ч. ПДВ

15

30

22

27

19

24

17

22

16

19

14

60

13

Витрати на монтаж та запуск, грн.

240

1600

2030

1210

1020

916

514

692

258

524

148

395

120

В т.ч. ПДВ

40

267

338

202

170

153

86

115

43

87

25

66

20

Витрати на відрядження директора, пов’язані з придбанням основних засобів, грн.

160

150

140

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

Витрати на оплату відсотків за кредит, за рахунок якого придбані основні засоби

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

В обліку підприємства господарські операції відображені наступним чином:

Дт

Кт

Сума, грн.

152

631

35820

36600

37320

37950

41490

42300

43290

33000

16590

22110

29280

38898

37596

641

631

5970

6100

6220

6325

6515

7050

7215

5500

2765

3685

4880

6483

6266

631

311

35820

36600

37320

37950

41490

42300

43290

33000

16590

22110

29280

38898

37596

97

685

90

180

132

162

114

144

102

132

96

114

84

360

78

641

685

15

30

22

27

19

24

17

22

16

19

14

60

13

97

685

240

1600

2030

1210

1020

916

514

692

258

524

148

395

120

641

685

40

267

338

202

170

153

86

115

43

87

25

66

20

685

311

330

1780

2162

1372

1134

1060

616

824

354

638

232

455

198

23

372

160

150

140

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

152

601

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

10

152

35920

36710

37440

38080

41630

42450

43450

33170

16770

22300

29480

39108

37816

Варіант

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2. Підприємство в звітному періоді здійснило заміну деталей на вантажному автомобілі, що використовується для транспортування готової продукції. Частину знятих деталей оприбутковано

на суму грн.

240

235

230

225

220

215

210

205

200

195

190

185

180

і продано в цьому ж звітному періоді за ціною реалізації (разом з ПДВ)  

На суму, грн.

324

318

312

306

300

294

288

282

276

270

264

258

252

Вартість замінених запчастин становила

На суму, грн.

474

473

472

471

470

469

468

467

466

465

464

463

462

В обліку підприємства господарські операції відображені наступним чином:

Дт

Кт

Сума, грн.

93

207

474

473

472

471

470

469

468

467

466

465

464

463

462

207

719

240

235

230

225

220

215

210

205

200

195

190

185

180

361

712

324

318

312

306

300

294

288

282

276

270

264

258

252

943

207

240

235

230

225

220

215

210

205

200

195

190

185

180

712

791

324

318

312

306

300

294

288

282

276

270

264

258

252

719

791

240

235

230

225

220

215

210

205

200

195

190

185

180

791

93

474

473

472

471

470

469

468

467

466

465

464

463

462

Варіант

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

3. Під час капітального будівництва виробничого приміщення підприємства:

Використано будматеріалів на суму (в т. ч. ПДВ), тис. грн.

37,8

24,6

31,2

23,4

39,0

31,2

27,0

21,0

66,0

22,2

54,0

22,8

42,0

Витрати на оплату праці та соціальні заходи, тис. грн.

3,2

1,9

3,1

4,3

3,0

1,7

2,9

3,5

2,8

4,2

2,7

1,8

2,6

Витрати на оплату монтажних робіт, тис. грн.

11,4

12,6

10,8

4,8

10,2

11,4

9,6

4,2

9,0

4,8

8,4

6,6

7,8

В т.ч. ПДВ, тис. грн.

1,9

2,1

1,8

0,8

1,7

1,9

1,6

0,7

1,5

0,8

1,4

1,1

1,3

Витрати на державну реєстрацію, тис. грн.

0,5

0,2

0,75

0,45

0,7

0,4

0,65

0,35

0,6

0,3

0,55

0,25

0,5

В обліку підприємства господарські операції відображені наступним чином:

Дт

Кт

Сума, грн.

205

631

37,8

24,6

31,2

23,4

39,0

31,2

27,0

21,0

66,0

22,2

54,0

22,8

42,0

641

631

6,3

4,1

5,2

3,9

6,5

5,2

4,5

3,5

11,0

3,7

9,0

3,8

7,0

23

205

37,8

24,6

31,2

23,4

39,0

31,2

27,0

21,0

66,0

22,2

54,0

22,8

42,0

977

661,65

3,2

1,9

3,1

4,3

3,0

1,7

2,9

3,5

2,8

4,2

2,7

1,8

2,6

977

685

11,4

12,6

10,8

4,8

10,2

11,4

9,6

4,2

9,0

4,8

8,4

6,6

7,8

641

685

1,9

2,1

1,8

0,8

1,7

1,9

1,6

0,7

1,5

0,8

1,4

1,1

1,3

977

685

0,5

0,2

0,75

0,45

0,7

0,4

0,65

0,35

0,6

0,3

0,55

0,25

0,5

4. Підприємство безоплатно отримало об’єкт основних засобів:

Вартістю, тис. грн.

Витрати на транспортування та монтаж безоплатно отриманих основних засобів, тис. грн.

1,2

1,14

1,08

1,02

0,96

0,9

0,6

0,54

0,48

0,42

0,36

0,3

0,24

В.т. ПДВ, тис. грн.

0,2

0,19

0,18

0,17

0,16

0,15

0,1

0,09

0,08

0,07

0,06

0,05

0,04

В обліку підприємства господарські операції відображені наступним чином:

Дт

Кт

Сума, грн.

10

745

8,4

7,8

7,2

6,6

6

5,4

4,8

4,2

3,6

3

2,4

1,8

1,2

10

631

1,2

1,14

1,08

1,02

0,96

0,9

0,6

0,54

0,48

0,42

0,36

0,3

0,24

641

631

0,2

0,19

0,18

0,17

0,16

0,15

0,1

0,09

0,08

0,07

0,06

0,05

0,04

631

311

1,2

1,14

1,08

1,02

0,96

0,9

0,6

0,54

0,48

0,42

0,36

0,3

0,24

Таблиця 6 (варіанти 14-25)

Варіант

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

1. Підприємство придбало об’єкт основних засобів за грошові кошти:

Купівельна вартість, грн.

36180

34902

33600

32400

31002

30198

29196

28098

27000

26100

26298

25200

В т.ч. ПДВ

6030

5817

5600

6250

5167

5033

4866

4683

4500

4350

4383

4200

Витрати на доставку, грн.

294

66

246

102

204

96

168

138

114

90

84

78

В т.ч. ПДВ

49

11

41

17

34

16

28

23

19

15

14

13

Витрати на монтаж та запуск, грн.

300

462

228

354

168

276

162

210

846

162

450

210

В т.ч. ПДВ

50

77

38

59

28

46

27

35

141

27

75

35

Витрати на відрядження директора, пов’язані з придбанням основних засобів, грн.

210

220

230

240

250

260

270

280

290

300

310

320

Витрати на оплату відсотків за кредит, за рахунок якого придбані основні засоби

230

240

250

260

270

280

290

300

310

320

330

340

В обліку підприємства господарські операції відображені наступним чином:

Дт

Кт

Сума, грн.

152

631

36180

34902

33600

32400

31002

30198

29196

28098

27000

26100

26298

25200

641

631

6030

5817

5600

6250

5167

5033

4866

4683

4500

4350

4383

4200

631

311

36180

34902

33600

32400

31002

30198

29196

28098

27000

26100

26298

25200

97

685

294

66

246

102

204

96

168

138

114

90

84

78

641

685

49

11

41

17

34

16

28

23

19

15

14

13

97

685

300

462

228

354

168

276

162

210

846

162

450

210

641

685

50

77

38

59

28

46

27

35

141

27

75

35

685

311

594

528

474

456

372

372

330

348

960

252

534

288

23

372

210

220

230

240

250

260

270

280

290

300

310

320

152

601

230

240

250

260

270

280

290

300

310

320

330

340

10

152

Варіант

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

2. Підприємство в звітному періоді здійснило заміну деталей на вантажному автомобілі, що використовується для транспортування готової продукції. Частину знятих деталей оприбутковано

на суму грн.

175

170

165

160

155

150

145

140

135

130

125

120

і продано в цьому ж звітному періоді за ціною реалізації (разом з ПДВ)  

На суму, грн.

246

240

234

228

222

216

210

204

198

192

186

180

Вартість замінених запчастин становила

На суму, грн.

461

460

459

458

457

456

455

454

453

452

451

450

В обліку підприємства господарські операції відображені наступним чином:

Дт

Кт

Сума, грн.

93

207

461

460

459

458

457

456

455

454

453

452

451

450

207

719

246

240

234

228

222

216

210

204

198

192

186

180

361

712

175

170

165

160

155

150

145

140

135

130

125

120

943

207

246

240

234

228

222

216

210

204

198

192

186

180

712

791

175

170

165

160

155

150

145

140

135

130

125

120

719

791

246

240

234

228

222

216

210

204

198

192

186

180

791

93

461

460

459

458

457

456

455

454

453

452

451

450

Варіант

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

3. Під час капітального будівництва виробничого приміщення підприємства:

Використано будматеріалів на суму (в т. ч. ПДВ), тис. грн.

25,2

30,0

58,8

18,0

60,0

45,0

57,0

48,0

33,0

36,0

51,0

24,0

Витрати на оплату праці та соціальні заходи, тис. грн.

4,1

2,5

2,8

2,4

3,0

2,3

2,9

2,2

3,4

2,1

3,3

2,0

Витрати на оплату монтажних робіт, тис. грн.

3,0

7,2

5,4

6,6

4,8

6,0

3,6

5,4

12,0

4,2

4,8

3,6

В т.ч. ПДВ, тис. грн.

0,5

1,2

0,9

1,1

0,8

1,0

0,6

0,9

2,0

0,7

0,8

0,6

Витрати на державну реєстрацію, тис. грн.

0,2

0,45

0,75

0,4

0,7

0,35

0,65

0,3

0,6

0,25

0,55

0,2

В обліку підприємства господарські операції відображені наступним чином:

Дт

Кт

Сума, грн.

205

631

25,2

30,0

58,8

18,0

60,0

45,0

57,0

48,0

33,0

36,0

51,0

24,0

641

631

4,2

5,0

9,8

3,0

10,0

7,5

9,5

8,0

5,5

6,0

8,5

4,0

23

205

25,2

30,0

58,8

18,0

60,0

45,0

57,0

48,0

33,0

36,0

51,0

24,0

977

661,65

4,1

2,5

2,8

2,4

3,0

2,3

2,9

2,2

3,4

2,1

3,3

2,0

977

685

3,0

7,2

5,4

6,6

4,8

6,0

3,6

5,4

12,0

4,2

4,8

3,6

641

685

0,5

1,2

0,9

1,1

0,8

1,0

0,6

0,9

2,0

0,7

0,8

0,6

977

685

0,2

0,45

0,75

0,4

0,7

0,35

0,65

0,3

0,6

0,25

0,55

0,2

4. Підприємство безоплатно отримало об’єкт основних засобів:

Варіант

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Вартістю, тис. грн.

8,4

1,14

1,08

1,02

0,96

0,9

12

11,4

10,8

10,2

9,6

9

Витрати на транспортування та монтаж безоплатно отриманих основних засобів, тис. грн.

0,24

0,18

1,74

1,68

1,62

1,56

1,5

1,44

1,38

1,32

12,6

0

В. ч. ПДВ

0,04

0,03

0,29

0,28

0,27

0,26

0,25

0,24

0,23

0,22

2,1

0

В обліку підприємства господарські операції відображені наступним чином:

Дт

Кт

Сума, грн.

10

745

8,4

1,14

1,08

1,02

0,96

0,9

12

11,4

10,8

10,2

9,6

9

10

631

0,24

0,18

1,74

1,68

1,62

1,56

1,5

1,44

1,38

1,32

126

0

641

631

0,04

0,03

0,29

0,28

0,27

0,26

0,25

0,24

0,23

0,22

21

0

631

311

0,24

0,18

1,74

1,68

1,62

1,56

1,5

1,44

1,38

1,32

126

0


Необхідно:

 1.  Скласти програму проведення аудиту основних засобів.
 2.  Визначити помилки і порушення в бухгалтерському обліку.
 3.  Скласти робочі документи аудитора за результатами перевірки.
 4.  Узагальнити дані перевірки, сформулювати висновки і розробити рекомендації з виправлення помилок у бухгалтерському обліку.

Аудиторська фірма________________________

Підприємство __________________________

Період перевірки ________________________

ПРОГРАМА АУДИТУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

Мета проведення аудиту: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Основні засоби на  підприємстві  обліковуються  на  наступних рахунках:

Номер балансового рахунку

Опис рахунку

№ з/п

Відповід

ність до

мети аудиту

Аудиторські процедури

Індекс

робочого

документа

Виконавець

Термін виконання

Примітки

Робоча документація

РД __

Аудиторська фірма________________________

Підприємство __________________________

Період перевірки ________________________

ВИБІРКА ВИТРАТ, З ЯКИХ СКЛАДАЄТЬСЯ ПЕРВІСНА ВАРТІСТЬ

ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

Назва об'єкту

№, дата документа на оприбуткування

Витрати (грн..)

Примітки

Вартість, яку сплачують постачальнику (без непрямих податків)

Реєстраційні витрати

Мито

Страхування ризиків доставки

Витрати на установку, монтаж, наладку

Інші витрати

Разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Виконав ___________________________

Перевірив__________________________

РД __

Аудиторська фірма________________________

Підприємство __________________________

Період перевірки ________________________

ТАБЛИЦЯ ВИДІВ ПОЛІПШЕНЬ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

Вид поліпшень

Сума поліпшень

За даними аудиту

За даними підприємства

Відхилення

1

2

3

4

5

1

Дообладнання

2

Добудування

3

Капітальний ремонт

4

Модернізація

5

Модифікація

6

Реконструкція

7

Поточний ремонт

8

Технічне переозброєння

9

Інші види поліпшень

Разом

Виконав ___________________________

Перевірив__________________________

РД __

Аудиторська фірма________________________

Підприємство __________________________

Період перевірки ________________________

ВІДОМІСТЬ ПЕРЕВІРКИ ПРАВИЛЬНОСТІ ВІДОБРАЖЕННЯ В ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

Зміст операції

Відображено в обліку підприємства

Рекомендовано аудитором

Примітки

Дт

Кт

Сума

Дт

Кт

Сума

Виконав ___________________________

Перевірив__________________________

РД __

Аудиторська фірма________________________

Підприємство __________________________

Період перевірки ________________________

№ з/п

Первинний документ, обліковий регістр

Характер порушення

найменування

дата

Сума, грн.

ПЕРЕЛІК ВИЯВЛЕНИХ ПОМИЛОК І ПОРУШЕНЬ ПРИ АУДИТІ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

Виконав ___________________________

Перевірив__________________________
1. Станкевич Н Українська мова професійного спрямування- Навчальний посібник
2. ИНСТИТУТ ПРАВА И ЭКОНОМИКИ Утверждаю- Ректор А
3. Комсорга на судьбы своих участников разных поколений Комсоргов шефов психологов руководителей и т
4. Уральская государственная академия ветеринарной медицины Ф
5. РЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук КИЇ
6. Учет, анализ и аудит материально-производственных запасов в организации (на примере ООО УК Попат).html
7. Организация досуговой деятельности как фактор профилактики агрессивности у старших дошкольников
8. маркетинг Основные принципы маркетинга- научные принципы общесоциальные принципы
9. Задание B4 5383 Для транспортировки 45 тонн груза на 1300 км можно воспользоваться услугами одной из трех фир
10. поза молящегосяВстаньте прямо стопы вместе или слегка расставлены
11. Тема- Союзные сложные предложения
12. Государственная измена
13. тема регулирования рынка ценных бумаг регулятивная инфраструктура рынка включает в себя- 1 государственн
14. реферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук Дніп
15. Прогнозирование и планирование Фамилия Имя
16. .М. Поняття і завдання кримінального процесу Історичні форми кримінального процесу Стадії крим
17. на тему- Конституционные основы экономической системы общества Работу выполнил- с
18. Контрольная работа- Розрахунок амортизації та матеріальних затрат
19. 08.2010 1629 Арсенал Безопасности Москва В данной статье мы попытаемся ответить на основные вопросы каса
20. Лабораторная работа 52