Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

Тема 2 VB Visul Bsic for pplictions [1] Тема- Інтегроване середовище ро

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-03-30

PAGE  11

Тема 2 VB

 1.  Visual Basic for applications

[1] Тема:  Інтегроване середовище розробки Visual Basic

[1.1] Робоче середовище Visual Basic

[1.2] Проект Visual Basic

[1.3] Об'єктно-орієнтоване програмування

 1.  Тема:  Інтегроване середовище розробки Visual Basic
  1.  Робоче середовище Visual Basic

Спосіб завантаження редактора  Visual Basic з середовища MS Excel:

 •  меню Сервис |  Макрос | Редактор Visual Basic;
 •  комбінація клавіш [Alt-F11];
 •  команда «Исходный текст» з контекстного меню ярлика робочого листа.

Visual Basic пропонує великий набір засобів|коштів|, які дозволяють створювати як сам додаток, так і його елементи: форми, діалогові вікна, звіти, бази даних тощо:

 •  створення додатків Application Wizard;
 •  Редактор меню Menu Editor;
 •  Майстер панелей інструментів Toolbar Wizard;
 •  Засоби для створення діалогових вікон;
 •  Засоби створення простих додатків;
 •  Засоби редагування Редактор Editor;
 •  Редактор Конструктор форм Form Edit;
 •  Засоби настройки програм;
 •  Майстер форм баз даних Data form Wizard;
 •   Засіб проектування БД Visual Data Manager;
 •  Конструктор звітів  Data Report Designer.

Інтегроване середовище розробки (IDE) є головною системою управління всіма об'єктами і процесами, які розглядаються в рамках  системи програмування Visual Basic. Вона є графічним інтерфейсом користувача з комп'ютером, реалізованим в різних додатках Microsoft. До складу середовища проектування включений набір основних елементів:

 •  головне меню;
 •  стандартна панель інструментів (Standard);
 •  панель елементів управління;
 •  вікно провідника проекту (Project);
 •   Конструктор форм;
 •  редактор меню (Menu Editor);
 •  вікно властивостей (Properties);
 •  вікно макету форми (Form Layout);
 •  вікно перегляду об'єктів (Object Browser);
 •  редактор вихідного коду.

Перелік основних процесів і об'єктів, що визначають склад головного меню:

 •  File (Файл) – команди управління файловою системою проекту (створення, відкриття, зміна, копіювання і т.д.).
 •  Edit (Правка) – містить команди управління процесом редагування об'єктів.
 •  View (Вид) – містить команди виклику вікон і панелей інструментів середовища Visual Basic.
 •  Project (Проект) – згруповані команди управління проектом і його елементами, які дозволяють додавати в проект і видаляти з нього елементи (форму, програмний модуль, клас і ін.).
 •  Format (Формат) – містить команди управління процесом форматування об'єктів у формі.
 •  Debug (Настройка) – здійснюється доступ до способів настройки.
 •  Run (Запуск) – для управління процесом виконання програми, з'єднання з процесом трансляції (запуск інтерпретатора), управління процесом виконання (компіляція), припинення виконання програми.
 •  Query (Запит) – створення запитів до БД.
 •  Tools (Сервіс) – настройка інструментів і параметрів середовища Visual Basic.
 •  Add-Ins (Надбудови) – виклик додаткових утиліт.
 •  Windows (Вікна) – містить стандартні команди управління вікнами.
 •  Help (Довідка) – виклик довідкової інформації Visual Basic (Context (Зміст), Index (Покажчик), Search (Пошук)).

Меню File (Файл) містить команди: створення, відкриття, додавання, закриття, збереження проекту; збереження модуля форми; друк проекту; команду виконання компіляції програм; вихід з середовища Visual BACIC.

Меню Edit (Правка) містить команди редагування: Cut (вирізувати); Copy (копіювати); Paste (вставити); Find (знайти); Delete (видалити); Can’t Undo (відмінити); Can’t Redo (повернути);  Select All (виділити все).

Меню View (Вид) містить команди, які дають можливість відкрити в головному вікні проекту сім інструментальних вікон, необхідних для розробки і настройки додатку: Code (редактор коду); Object (екранна форма); Properties (властивості); Project Explorer (провідник проекту); Toolbox  (вікно елементів управління); Object Browser (вікно характеристик об'єкту); Form Layout (вікно розміщення форми).

По умовчання при запуску Visual Basic на екрані відображається стандартна панель інструментів.

Вікно елементів управління забезпечує проектувальника набором інструментів, необхідних для розробки прикладної програми під час розміщення елементів управління на екранній формі. Елементи управління – це візуальний засіб для створення об'єктів у формі, таких як кнопки управління, малюнки, написи, списки, смуги прокручування, меню і геометричні фігури. Вікно забезпечує проектувальника стандартними вбудованими елементами управління.

Вікно властивостей (View | Properties Window) надає можливість змінювати властивості елементів призначеного для користувача інтерфейсу. Набір властивостей залежить від типу елементу управління (наприклад, такі як Позиція, колір і параметри шрифту, доступність і видимість елементу, ім'я і зовнішній вигляд).

Вікно характеристик об'єкту (View | Object Browser - каталог об'єктів) застосовується для вибору об'єктів, методів і властивостей і містить список всіх об'єктів Visual Basic, згрупованих по категоріях (бібліотекам об'єктів).

Вікно екранної форми –  (Insert | UserForm) це основна робоча область програмування в Visual Basic, яка розробляється з метою створення зручного інтерфейсу користувача.

Вікно провідника проекту (View | Project Explorer) призначене для відображення структури проекту, що розробляється, і виключення його окремих компонентів.

Вікно редактора коду  - (View | Code) вікно, де записується програмний код додатку, що складається з операторів мови, констант і оголошень.

 1.  Проект Visual Basic

Основним поняттям Visual Basic при розробці додатків є проект. Всі додатки створюються як проекти і зберігаються у файлах з розширеннями .dbp. У Visual Basic проект – це контейнер, в якому містяться необхідні форми, додатки і інші візуальні елементи разом з програмним кодом. До проекту можна підключити бібліотеки DLL, інші компоненти. У Visual Basic можна працювати з групою проектів – файли з розширенням .vbg  - декілька зібраних проектів.   

Структура будь-якого проекту є ієрархічним деревом, коренем якого є сам проект. Гілками є елементи проекту, такі як форми, діалогові вікна, програмні модулі і інші файли. Гілки містять елементи управління і інші об'єкти форм та елементів проекту рівня форм.

Для роботи із структурою проекту в середовищі проектування Visual Basic існують спеціальні інструментальні засоби:

 •  провідник проекту ;
 •  браузер об'єктів.

Структура проекту містить посилання на його елементи, такі як:

 •  Файли форм ( розширення .frm . Для кожної форми створюється окремий файл.);
 •  Двійкові файли властивостей елементів управління для кожної форми (розширення .frx . Файли створюються автоматично для форм, які містять елементи управління, такі як Picture (Зображення) і  Icon (Значок));
 •  Файли для кожного модуля класів ( розширення .cls);
 •  Файли для кожного програмного модуля ( розширення .bas);
 •  Файли елементів управління ActiveX ( розширення .ocx);
 •  Файли ресурсів ( розширення .res);
 •  Бібліотечні файли;
 •  Файли компонентів.
  1.  Об'єктно-орієнтоване програмування

Visual Basic for applications – це засіб програмування, заснований на мові Visual Basic for Windows. Використовуючи додатки Microsoft Office, користувач може створити найрізноманітніші системи автоматизації для вирішення різних завдань. Зв'язує всі ці програми в єдине ціле засіб зв'язку і впровадження об'єктів OLE і програма, що управляє OLE – Visual Basic for Applications.

Наприклад, можна створити програму підготовки документа, яка використовуватиме Excel для доступу до бази даних, генерації графіків і таблиць, Word – для включення цих графіків і таблиць в текст звіту, Mail –для розсилки звіту, і все це – натисненням однієї кнопки. Visual Basic буде сполучною ланкою між цими програмами, яка все об'єднає і упорядкує.

Об'єктно-орієнтоване програмування – це найбільш сучасний стиль в розробці комп'ютерних програм.

Комп'ютерні програми повинні бути такими:

 •  що перевіряються (для можливості контролю );
 •  що повторно використовуються ( при необхідності);
 •  модернізованими ( для внесення коректних змін);
 •  переносимими(на різні машини з мінімальними переробками).

Модуль. Об'єктно-орієнтоване програмування (ООП ) максимально використовує принцип модульності.

Модульні комп'ютерні програми при розробці розбиваються на окремі частини, що іменуються модулями. Кожен модуль виконує специфічні, чітко визначені функції з доступом тільки конкретних даних. Код модуля – це текст і програми -   дуже легкий для відладки, супроводу і розуміння.

Іншою характерною межею модульності є його замкнутість, що додає упевненості в тому, що будь-які зміни, які користувач вносить в код модуля, зроблять вплив тільки на функції цього модуля і ні на що інше. Ці особливості полегшують відладку, супровід і розуміння коду.

Програмний об'єкт в ООП називається контейнером. Контейнер включає дані і код, який знає, як маніпулювати цими даними. Він може бути представлений як реальний фізичний об'єкт ( наприклад, у вигляді командної кнопки). Програмний об'єкт володіє специфічною функцією перетворення і містить весь необхідний код і всі необхідні дані для реалізації цієї функції, але його внутрішня робота прихована від стороннього ока.

У ООП дані і код, який маніпулює цими даними, об'єднані в структурі, яка називається об'єкт. Замість того, щоб передавати дані від модуля до модуля для виконання різних обчислень, користувач посилає повідомлення об'єкту, що містить ці дані, і, таким чином, доручає йому провести обчислення. Передати об'єкту невірні дані неможливо, бо дані, з якими об'єкт маніпулює, включені в цей об'єкт.

Загальні приклади об'єктів Visual Basic і Excel – це таблиці, області комірок, командні кнопки, вікна повідомлень, робочі папки, діаграми і модулі.

Програмний об'єкт володіє, певними властивостями і методами. Властивості це видимі характеристики об'єкту, а методи – це операції перетворення цих даних.

Видимими характеристиками називаються дані, які можуть бути доступні поза об'єктом. 

Властивостями – вважаються дані, якими об'єкт маніпулює, або які дозволяють контролювати, як об'єкт виглядає або як він поводиться.

Наприклад:

властивість Value текстового вікна – це текст, який виводиться у вікно;

властивість шрифту Color управляє тим, як він виглядає;

властивість елементу меню Enable управляє доступністю вибору цього елементу.

Повідомлення. Викликати об'єкт таким же чином, як і підпрограму неможливо. Для зміни однієї з властивостей об'єкту або для виконання одного з його методів необхідно послати об'єкту повідомлення. Доступ до властивостей і методів, що містяться в об'єкті можна одержати, вказавши ім'я цієї властивості або методу після імені об'єкту. Ім'я об'єкту відділяється від імені властивості або методу крапкою.

Приклад: Power. Value            (Об'єкт   та     властивість об'єкту Power (розмір))

Якщо продовжити цю конструкцію знаком «=» і числом, то об'єкт змінить значення вказаної властивості.

Power. Value = 10

Щоб набути значення цієї властивості, слід помістити цю конструкцію праворуч від знаку «=»

А= Power. Value

Коли виконується метод, він може змінити значення лише Властивості даного об'єкту, але не інших об'єктів. Метод може тільки запитати який-небудь об'єкт про зміну деякої його властивості.

Спадкоємство. Програмний об'єкт може бути частиною іншого, більшого програмного об'єкту. Коли об'єкти об'єднані, виявляються специфічні властивості, відомі під назвою  спадкоємство. Коли один об'єкт є частиною іншого об'єкту, він успадковує всі властивості і методи попереднього, натомість вирішуючи доступ до своїх властивостей і методів.

Для доступу до властивостей і методів об'єкту, що є складовою частиною інших, крупніших об'єктів, потрібно визначити кожний із зібраних об'єктів, починаючи з самого крайнього (зліва) контейнера, а потім поставити крапку і вказати наступний (внутрішній) складений об'єкт  і так до тих пір, поки не буде досягнутий об'єкт, до властивостей і методів якого слід добратися.

Таким чином, вийде список об'єктів, вказаних зліва направо від самого крайнього (головного) і аж до об'єкту, який цікавить. Завершує цю конструкцію крапка і ім'я властивості або методу, до якого потрібно дістати доступ.

Наприклад: об'єкт-монітор, що іменується My Monitor, включає об'єкт-кнопку Power; об'єкт-кнопка Power володіє властивістю Value (значення властивості «Вкл»/ «Викл»). Отже, My Monitor успадковує властивість Value об'єкту Power. Для доступу до властивості Value використовується наступна конструкція: My Monitor. Power.Value

Якщо My Monitor міститься в об'єкті My Hause, то доступ до властивості може бути оформлений наступною конструкцією:

My Hause. My Monitor. Power.Value.

Об'єкт My Hause тепер успадкував можливості кнопки.

Наприклад:   Debug.Print            (відладка.печать)

         Sheets(1).Rang(“A1”).Value       (електронна таблия.коміркаю.значення)

Кожен об'єкт специфічний і унікальний.

Класи.   Клас описує всі об'єкти певного типу. Таким чином, класи є|з'являються,являються| вищим рівнем визначення об'єкту.

Наприклад: клас button(кнопка) використовується для створення специфічних об'єктів Button. Кожен об'єкт Button, створений користувачем, відрізняється від всієї решти об'єктів Button. Кнопка Power1 є об'єктом класу Button так само як і кнопка Power2. Хоч і Power1 і Power2 належать класу Button, це різні об'єкти.

Пошук об'єктів в VB  - не просте заняття, оскільки програми на VB можуть об'єднуватися з декількома прикладними програмами, кожна з яких має власну бібліотеку об'єктів. Пошук об'єктів можна здійснювати трьома способами:

 •  за допомогою інтерактивної підказки;
 •  за допомогою вікна Object Browser;
 •  за допомогою макрорекодера.

Інтерактивна підказка містить перелік об'єктів, їх опис і інформацію про використання об'єктів. Для доступу до інтерактивної підказки Excel слід виконати команду:

? (пункт меню довідки) | Содержание | Справка по VB

Object Browser дозволяє проглядати всі доступні об'єкти Excel, Visual Basic, будь-яких підключених таблиць і будь-яких інших відкритих додатків, об'єкти яких узгоджуються з операційною системою. Для запуску Object Browser в Excel необхідно зробити активною модульну сторінку:

Вставка | Модуль 

 Вид | Просмотр объектов

З'являється діалогове вікно Object Browser. У верхній частині діалогового вікна Object Browser розташований випадний список всіх відкритих бібліотек. Нижче розташовується список імен всіх об'єктів вибраної бібліотеки, справа - список властивостей і методів вибраного об'єкту. Якщо вибрати деякий метод/властивість, його синтаксис буде зображений в нижній частині вікна. Після того, як потрібний об'єкт знайдений, слід натиснути командну кнопку  

Копировать

Переключить на модульную страницу

 Правка | Вставка

Це дозволить включити в програму синтаксичний рядок, зображений в нижній частині вікна, починаючи з поточної позиції курсору.

Застосування макрорекодера є найпростішим способом навчитися використовувати об'єкти таблиці. Для його застосування необхідно помістити курсор в те місце модуля, куди потрібно вставити програмний блок. Потім вибрати команду:     Сервис | Макрос | Начать запись 

У полі Ім'я макросу ввести ім'я (розпочинається з алфавітного символу і не містить пропусків) створюваного макросу. У полі Опис ввести короткий опис функції макросу. При необхідності призначити клавішу швидкого виклику макросу або вказати назву пункту в меню Сервіс для створюваного макросу. Крім того, слід вибрати місце розміщення макросу (у персональній книзі макросів, в поточній робочій книзі, в новій робочій книзі), і мову (мова Visual Basic або макромова Excel 6.0). ОК. Виконати всі дії, які слід записати в макрос. Для  зупинки запису макросу клікнути на кнопці Стоп.


Процедури

Процедурице самостійні виконуючі невеликі програми, які можна написати на Visual Basic. Один або більш операторів Visual Basic об'єднуються в процедурі для вирішення певного завдання. Прикладна програма залежно від складності може об'єднувати одну або більш процедур. Якщо завдання складне, слід розбити програму на декілька процедур, кожна з яких візьме на себе рішення невеликої частини завдання.

Кожна процедура починається з оператора оголошення процедури Sub і закінчується оператором End Sub

Sub Ім'я_процедури (аргументи)

  Тіло процедури (код)

 End Sub

Оператор оголошення процедури привласнює їй ім'я, відповідає за її початок і перераховує аргументи, які передаються процедурі при виклику з програми. Оператор End Sub відзначає кінець процедури. Все, що розташовано між цими двома операторами, називається тілом процедури і реалізує покладене на процедуру завдання.

Список аргументів забезпечує зв'язок між різними процедурами, що викликаються. Хоча деякі змінні можуть бути оголошені глобальними (доступні всім процедурам), деякі специфічні змінні повинні передаватися і прийматися як список аргументів.

Існує чотири типу процедур:

 •  загальні процедури;
 •  командні процедури;
 •  процедури обробки подій;
 •  функції.

Особливості перших трьох типів процедур в основному визначаються задачами, які вирішуються.

Загальні процедури, (відомі як просто процедури) – це стандартні процедури Visual Basic, які нічого не змінюють поза своїм тілом. Вони обчислюють змінні, відображають документи, передають повідомлення іншим програмам і маніпулюють дисковими файлами.

Командні процедури розширюють можливості прикладних програм на Visual Basic. Зокрема, вони розширюють можливості Excel, книг і їх вмісту. Процедури, створені макрорекодером, – макроси -  можна розглядати як приклади командних процедур, оскільки вони є записаними діями з таблиці.

Командні процедури звичайно не одержують ніяких аргументів. Якщо їм потрібні які-небудь дані від користувача, вони, щоб одержати ці дані, виводять діалогове вікно.

Процедури обробки подій пов'язані з конкретними подіями і виконуються, коли ці події відбуваються. Подія – це натиснення командної кнопки, виконання директиви меню, відкриття або закриття таблиці Excel, зміна вмісту діалогового вікна і т.п. Процедури обробки подій можуть бути також і командними або загальними процедурами.

Функції  - це процедури, що визивають результуюче значення в своєму імені.

Головною перевагою функцій є те, що їх можна використовувати безпосередньо в формулі, як змінну. Спосіб створення функцій подібний способу створення поцедур, але тут є деякі істотні відмінності. Заголовок і кінцівка функції подібні заголовку і кінцівці процедури, але замість оператора Sub використовується слово Function:

Function ім'я_функції (аргументи) As тип

                   тіло функції

ім'я_функції=значенню_що_повертається

End Function


1. Реферат на тему- ldquo;Друкарська справа в Україніrdquo; З ІСТОРІЇ КНИГ
2. Введение Актуальность
3. 2 Шерил Луиза Моллер Предисловие Что это за книга или Загадка сто девятой бусины В Индии особ
4. Отопление и вентиляция жилого дома
5. Гелиоцентрическая модель мира Н
6. Государство как политическая, структурная и территориальная организация общества
7. Петербурга очень много времени уделяет взаимодействию с семьями воспитанников
8. Декларация прав ребенка
9. Европейский Союз и проблема признания голодомора 1932-1933гг геноцидом украинского народа
10. Тема- Урок развития речи обобщение по теме Имя существительное с использованием краеведческого матери
11. Разработка методики программного тестирования цифровых устройств с помощью программного пакета Design Center
12.  В XIX веке наша страна называлась Российская империя
13. первых потому что административноправовые нормы регламентируют построение содержание формы и методы дея
14. Вид редактора свойств при выделенном изображении Поля ввода W и Н позволяют вам ввести вручную соответств
15. Статистические показатели эффективности инвестиционных проектов или показатели эффективности не требующ
16. тема научных знаний о внутренней природе явлений
17. Потенциал электрического поля в бесконечности условно принят равным нулю
18. Высокая теория Парсонса стала объектом критики со стороны социологов которые не разделяли его
19. СКАЗКА Цель- Учить детей чувствовать настроение через восприятие музыки пения движения.html
20. РЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Київ ~