Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

Тема- Суспільно ~ економічна формація ПЛАН ЛЕКЦІЇ Поняття суспільно ~економічної формації Структур

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-03-30


Тема: Суспільно – економічна формація

ПЛАН ЛЕКЦІЇ

Поняття суспільно –економічної формації

Структура суспільно – економічної формації

Протягом століть, з моменту зародження наукового пізнання, людство робило спроби зрозуміти специфіку суспільних явищ, характер зв`язку між людиною й суспільством. Це знайшло своє відображення в різних концепціях. Осмислюючи світ, люди намагалися зрозуміти зміст і мету свого існування, відповісти на питання, що таке суспільство, чому відбуваються його зміни, яка роль людини, її свідомості в цьому прогресі.

Вже в стародавні часи виникли спроби пізнання суспільного буття, способу існування людини, впливу на неї зовнішніх факторів, її зв`язку з навколишнім світом.

Суспільство завжди виступає в тій або інший конкретно – історичній формі. Ця специфіка суспільства, що взята в зазначених умовах, відображена в понятті суспільно – економічна формація.

Поняття „суспільство -  і „суспільно – економічна формація” не виключають одне одного, а передбачають, оскільки суспільство постає продуктом взаємозв`язку людей, якій здійснюється на основі конкретних умов.

Поняття „суспільно – економічної формації” характеризує суспільство як певний його тип, дає змогу розглянути його в процесі становлення і розвитку, як природно – історичний процес зміни ступенів історичного процесу.

Як цілісна соціальна система суспільно – економічна формація постає складним утворенням, в якому виділяються різноманітні за характером елементів структури формації полягають в багатстві, різноманітності матеріального життя.

Кожний структурний елемент займає певне місце, виконує притаманні йому функції. В суспільно – економічній формації виділяють такі структури як:

економічний фактор;

процес матеріального виробництва;

відносини побуту;

базис;

надбудова.

2.  Вирішальну роль у формуванні і функціонуванні формації відіграє економічний фактор. Взагалі ж у структурі формації різноманітні елементи не існують ізольовано один від одного.

    Процес матеріального виробництва здійснюється в системі зв`язку, відношень, які складаються між людьми незалежно від їх волі. Соціальною формою, в рамках якої і через яку здійснюється виробництво виступають виробничі відносини.

Виробничі відносини – це самостійна система взаємозв`язку структурних елементів, що детермінована продуктивними силами, які і визнають характер цих відносин.

Основу суспільно – економічної формації, як конкретно – історичної форми суспільства становить спосіб виробництва, який визначає характер усіх суспільних відносин.

Суттєву роль у структурі формації відіграють відносини побуту, що помітно впливають на специфіку відтворення життєдіяльності людини, продуктивності праці.

Також основними елементами суспільно – економічної „формації” є „базис” і „надбудова”.

Надбудова – це взаємопов`язана система суспільних явищ, народжених економічним базисом, які активно впливають на базис.

Базис –визначає якісну особливість формації, а породжена ним надбудова характеризує особливості соціального і духовного життя кожної формації.

До них відносять: а) сукупність духовних утворень;

                              б)сукупність відносин між людьми;

                              в)сукупність установ і організацій (колективно–    

                                 правових, релігійних і т.д).

Категорії „базис” і „надбудова” відображають відносини первинності та вторинності у суспільному житті в рамках цілісних формаційних систем.

Економічний базис, впливає на зміст надбудови, розкриває суть, по – перше, вторинних суспільних відносин, поглядів, та відповідних їм соціальних інститутів, по –друге, впливає на їх саморозвиток у рамках історично  - конкретного суспільства.

Економічне становище – це базис, але  на хід історичної боротьби також справляють вплив різні моменти надбудови : політичні форми класової боротьби – державний лад, правові форми і навіть відображення всіх цих дійсних битв у мозку учасників політичних, юридичних, філософських та релігійних поглядів.

Інтегрованим виразом суспільно – економічної формації, її суттєвою стороною виступає суспільний лад.

Досвід історії свідчить про те, що в процесі суспільного розвитку зміна формації відбувається в певній закономірності. Кожна нова суспільно – економічна формація виростає із попередньої.

Історичний досвід свідчить, що хід суспільного розвитку, різноманітність суспільного життя не вписується в просту схему.

Історія суспільства – постає як своєрідна цілісність всесвітнього процесу, як історія людства, де кожна формація, соціально – політична система, постає складнішою від попередньої, більш розвинутою. Від здатності установ і організаційній надбудови ефективно працювати на шляху прогресу, залежить існування і розвиток загально – людських цінностей.
1. Любое нагретое исходно наэлектризованное тело сбрасывает направленно по вектору электрического поля излиш
2. методичний посібник для студентів денної та заочної форми навчання галузь знань 0305 ldquo;Економіка і підприєм
3. Экономика и бухгалтерский учетпо отраслям код и наим
4. Лабораторная работа 4 по теплотехнике- исследование теплоотдачи при свободном движении воздуха
5. консерватизм который дал название одному из наиболее влиятельных идейнополитических течений произошел
6. Допуски и посадки
7. Альтернатива Сокращенное наименование- ООО СК Альтернатива 1
8. СЕВЕРООСЕТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ Федерального агентства по здравоохранению и соц
9. Основы современной организации трудовой деятельности персонала
10. Вариант 4 B 1 Сырок стоит 7 рублей 20 копеек
11. . В приемниках электрической энергии осуществляется преобразование электрической энергии в какуюлибо д
12. экология Кто и в каком году предложил термин экология Основные разделы экологии Что изучает ау
13. МЫСЛЬ Москва 1975 ГЛАВНАЯ РЕДАКЦИЯ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ Мееровский Борис Вла
14. Анализ финансовых показателей деятельности предприятия на примере МКП Бытовик
15. Общая характеристика направления подготовки дипломированного специалиста ~~Машиностроительные техно
16. ВОЛГОДОНСКИЙ ТЕХНИКУМ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ БИЗНЕСА И ДИЗАЙНА им
17. Топки и топочные устройства
18.  Предварительный расчет
19. И. Муравьев А. Ф. Мухин Ю
20. Информационные технологии в маркетинге1