Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

Стаття 1 Визначення основних термінів і понять У цьому Законі терміни і поняття вживаються у т

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-03-30

Поможем написать учебную работу

Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.

Предоплата всего

от 25%

Подписываем

договор

Выберите тип работы:

Скидка 25% при заказе до 29.1.2022

                   З А К О Н   У К Р А Ї Н И

                Про державні соціальні стандарти
                 та державні соціальні гарантії

    Цей Закон визначає правові засади формування та  застосування державних  соціальних  стандартів  і  нормативів,  спрямованих  на реалізацію закріплених Конституцією  України та законами України основних соціальних гарантій.

                            Розділ I
                       ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
    Стаття 1. Визначення основних термінів і понять
    У цьому   Законі   терміни  і  поняття  вживаються  у  такому значенні:

    державні соціальні стандарти - встановлені  законами,  іншими нормативно-правовими  актами  соціальні  норми  і нормативи або їх комплекс,  на базі  яких  визначаються  рівні  основних  державних соціальних гарантій;

    державні соціальні гарантії - встановлені законами мінімальні розміри оплати праці,  доходів громадян,  пенсійного забезпечення, соціальної   допомоги,  розміри  інших  видів  соціальних  виплат, встановлені законами та іншими  нормативно-правовими  актами,  які
забезпечують рівень життя не нижчий від прожиткового мінімуму;

    прожитковий мінімум   -  вартісна  величина  достатнього  для забезпечення   нормального   функціонування   організму    людини, збереження  його  здоров'я  набору  продуктів харчування,  а також мінімального набору непродовольчих товарів та мінімального  набору послуг,   необхідних   для   задоволення   основних  соціальних  і
культурних потреб особистості;

    соціальні норми   і   нормативи   -   показники   необхідного споживання  продуктів харчування,  непродовольчих товарів і послуг та  забезпечення   освітніми,   медичними,   житлово-комунальними, соціально-культурними послугами;

    нормативи витрат   (фінансування)   -  показники  поточних  і капітальних  витрат  з  бюджетів  усіх  рівнів   на   забезпечення задоволення  потреб на рівні,  не нижчому від державних соціальних стандартів і нормативів.

    Стаття 2. Мета встановлення державних соціальних стандартів і нормативів
    Державні соціальні  стандарти  і  нормативи  встановлюються з метою:
    визначення механізму реалізації соціальних прав та  державних соціальних гарантій громадян, визначених Конституцією України;
    визначення пріоритетів  державної  соціальної  політики  щодо забезпечення потреб людини в матеріальних  благах  і  послугах  та фінансових ресурсів для їх реалізації;
    визначення та   обґрунтування  розмірів  видатків  Державного бюджету України,  бюджету Автономної Республіки Крим  та  місцевих бюджетів,  соціальних  фондів  на соціальний захист і забезпечення населення та утримання соціальної сфери.
    На основі соціальних стандартів визначаються розміри основних соціальних  гарантій:  мінімальних  розмірів  заробітної  плати та пенсії за віком, інших видів соціальних виплат і допомоги.
    Державні соціальні  стандарти  обов'язково  враховуються  при розробці програм економічного і соціального розвитку.

    Стаття 3. Принципи формування державних соціальних стандартів і нормативів
    Формування державних  соціальних  стандартів   і   нормативів здійснюється за такими принципами:
    забезпечення визначених  Конституцією України соціальних прав та державних соціальних гарантій достатнього життєвого  рівня  для кожного;
    законодавчого встановлення найважливіших державних соціальних стандартів і нормативів;
    диференційованого за соціально-демографічними ознаками підходу до визначення нормативів;
    наукової обґрунтованості норм споживання та забезпечення;

    соціального партнерства;
    гласності та  громадського  контролю  при  їх  визначенні  та застосуванні;
    урахування вимог норм міжнародних договорів України  у  сфері соціального захисту та трудових відносин.

    Стаття 4. Система і класифікація соціальних нормативів
    За характером   задоволення   соціальних   потреб   соціальні нормативи поділяються на:
    нормативи споживання  -  розміри  споживання  в  натуральному виразі  за  певний  проміжок  часу  (за рік,  за місяць,  за день) продуктів харчування,  непродовольчих товарів поточного споживання та деяких видів послуг;

    нормативи забезпечення   -   визначена  кількість  наявних  в особистому споживанні предметів  довгострокового  користування,  а також  забезпечення  певної  території  мережею  закладів  охорони здоров'я,    освіти,     підприємств,     установ,     організацій
соціально-культурного, побутового, транспортного обслуговування та житлово-комунальних послуг;

    нормативи доходу - розмір особистого доходу  громадянина  або сім'ї,  який  гарантує їм достатній рівень задоволення потреб,  що обраховується  на  основі  визначення  вартісної  величини  набору нормативів споживання та забезпечення.

    За рівнем  задоволення  соціальних потреб соціальні нормативи поділяються на:
    нормативи раціонального  споживання  -  рівень,  що  гарантує оптимальне задоволення потреб;
    нормативи мінімального   споживання  -  соціально  прийнятний рівень споживання продуктів харчування,  непродовольчих товарів та послуг виходячи з соціальних або фізіологічних потреб;

    статистичні нормативи - нормативи, що визначаються на основі показників фактичного споживання  або  забезпеченості  для  всього населення чи його окремих соціально-демографічних груп.

    Стаття 5. Порядок формування, встановлення та затвердження державних соціальних стандартів і нормативів

    Державні соціальні   стандарти   і   нормативи    формуються, встановлюються та затверджуються у порядку,  визначеному Кабінетом Міністрів України за участю  та  погодженням  з  іншими  сторонами соціального  партнерства,  якщо  інше  не передбачено Конституцією України та законами України.

    Стаття 6. Базовий державний соціальний стандарт
    Базовим державним   соціальним   стандартом   є   прожитковий мінімум,   встановлений  законом,  на  основі  якого  визначаються державні  соціальні  гарантії  та  стандарти  у   сферах   доходів населення, житлово-комунального, побутового, соціально-культурного обслуговування, охорони здоров'я та освіти.

                           Розділ II
                  СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ ДЕРЖАВНИХ СОЦІАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ І НОРМАТИВІВ ТА ГАРАНТІЇ ЇХ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
    Стаття 7. Державні соціальні стандарти у сфері доходів населення
    Державні соціальні   стандарти   у  сфері  доходів  населення встановлюються з метою визначення  розмірів  державних  соціальних гарантій  у  сфері оплати праці,  виплат за обов'язковим державним соціальним страхуванням, права на отримання інших видів соціальних виплат  і  державної  соціальної допомоги та їх розмірів,  а також
визначення пріоритетності напрямів державної соціальної політики.

    Стаття 8. Державні соціальні нормативи у сфері соціального обслуговування
    Державні соціальні     нормативи    у    сфері    соціального обслуговування встановлюються для  визначення  розмірів  державних гарантій  соціальної  підтримки  інвалідів,  осіб  похилого  віку, дітей,  які залишилися без піклування батьків,  та інших осіб, які потребують соціальної підтримки.
    З цією метою визначаються:
    перелік послуг,    які    надаються   закладами   соціального обслуговування і фінансуються за рахунок  державного  та  місцевих бюджетів і соціальних фондів;
    норми соціального  обслуговування  пенсіонерів,  інвалідів та дітей, які перебувають на утриманні держави;

    норми харчування та забезпечення непродовольчими  товарами  у державних і комунальних закладах соціального обслуговування.

                           Розділ III
              ОСНОВНІ ДЕРЖАВНІ СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ,
             ПОРЯДОК ЇХ ВИЗНАЧЕННЯ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ
    Стаття 17. Основні державні соціальні гарантії та порядок визначення їх розмірів
    Основні державні соціальні гарантії встановлюються законами з метою  забезпечення  конституційного  права  громадян на достатній життєвий рівень.
    До числа основних державних соціальних гарантій включаються:
    мінімальний розмір заробітної плати;
    мінімальний розмір пенсії за віком;
    неоподатковуваний мінімум доходів громадян;
    розміри державної соціальної  допомоги  та  інших  соціальних виплат.
    Основні державні соціальні гарантії,  які є основним джерелом існування,  не можуть  бути  нижчими  від  прожиткового  мінімуму, встановленого законом.

    Стаття 18. Інші державні соціальні гарантії
    Законами України   з   метою   надання  соціальної  підтримки населенню  України  в  цілому  та  окремим   категоріям   громадян встановлюються державні гарантії щодо:
    рівня життя  населення,  що  постраждало  внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС;
      стипендій учням  професійно-технічних  та   студентам   вищих державних навчальних закладів;
    індексації доходів  населення з метою підтримання достатнього життєвого рівня громадян та купівельної спроможності  їх  грошових доходів в умовах зростання цін;
    надання гарантованих обсягів соціально-культурного, житлово-комунального, транспортного, побутового обслуговування та обслуговування у сфері освіти, охорони здоров'я, фізичної культури та спорту, торгівлі та громадського харчування;
    забезпечення пільгових умов задоволення потреб у  товарах  та послугах  окремим  категоріям громадян,  які потребують соціальної підтримки.

    Стаття 19. Порядок визначення та застосування державних соціальних гарантій в реалізації державної соціально-економічної політики
    Виключно законами України визначаються:

    мінімальний розмір заробітної плати;
    мінімальний розмір пенсії за віком;
    неоподатковуваний мінімум доходів громадян;
    величина порогу індексації грошових доходів громадян;
    пільги щодо оплати житлово-комунальних, транспортних послуг і послуг зв'язку та критерії їх надання.
    Державні соціальні   гарантії   є   обов'язковими   для  всіх державних органів,  органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності.
    Органи місцевого  самоврядування  при  розробці та реалізації місцевих   соціально-економічних   програм   можуть    передбачати додаткові соціальні гарантії за рахунок коштів місцевих бюджетів.

Президент України                                         Л.КУЧМА

м. Київ, 5 жовтня 2000 року
1. Контрольная работа по дисциплине- Геоинформационные системы
2. тема Подразделяется на мочеобразующую почки и мочевыводящие пути почечные чашечки лоханки мочеточни1
3. на тему- Розрахунок основних параметрів системи цифрового телевізійного мовлення Студента ки курс
4. Основные идеи философии эпохи Возрождения
5. 111 Compny- RTO Copyright- Her Fbric-
6. 11 Декабря 2013г г
7. історичні передумови відокремлення господарського права як самостійної галузі права На доктринальному рі
8. Тематическая структура СОДЕРЖАНИЕ ТЕСТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ Первобытнообщинный с
9. Отражение эпохи в произведениях Максима Горького
10. Операционные системы ЭВМ и трансляторы
11. ВАРІАНТ 4 Завдання 1 50 мають по ЧОТИРИ варіанти відповідей з яких лише ОДИН правильний
12. Обнаружение радиоактивных выбросов
13.  Раннее феодальное государство у монголов [3] 2
14. на тему- Розклад функцій в степеневий ряд
15. сила Силовые способности- 1 собственно силовые проявляются в условиях статического режима и медленны
16. Курсовая работа- Досвід соціальної роботи з девіантними підлітками в країнах Західної Європи й США
17.  Предмет і завдання нормативного курсу
18. Life fter Deth А. Дж.html
19. Расстрельная команда ~ это не просто записки очевидца или рассказ о пенитенциарной системе Беларуси
20. Тема урока- Единицы времени