Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

Тема- Концептуальні положення наукової методології

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2015-12-27


Завдання для студентів з дисципліни

«Методологія та організація наукових досліджень»

(практична частина)


Викладач Ю.З. Драчук


Практичне заняття 1.

Тема: «Концептуальні положення наукової методології».

Завдання. Написати та оформити статтю за обраною Вами інтересною темою у відповідності до зазначеної структури:


 1. Вступ (постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок з останніми дослідженнями і публікаціями, а також з важливими науковими та практичними завданнями з обов’язковими посиланнями в тексті на використану літературу. Виділення з загальної проблеми ту частину, що досліджується, та визначення її актуальності);

 2. Постановка завдання (формулювання цілей та методів дослідження теми, що розглядається);

 3. Результати (викладення основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням отриманих наукових результатів);

 4. Висновки (наукова новизна, теоретичне та практичне значення дослідження, наприклад, соціально-економічний ефект від впровадження отриманих результатів. Перспективи подальших наукових досліджень у даному напрямку).

 5. Література (список використаних джерел).


Стаття повинна містити логічні взаємопов’язані розділи у відповідності до структури. Всі розділи повинні починатися вказаним заголовком (включаючи нумерацію), виділеним напівжирним накресленням.

Стаття повинна бути набрана в текстовому редакторі Microsoft Word (файл повинен мати розширення *dos або *rtf). Шрифт – Times New Roman Cyr 14. Між строковий інтервал – 1,5. Абзац – 10 мм. Поля з усіх сторін 20 мм. Рисунки та таблиці - Times New Roman Cyr 12 – створюються з використанням чорно-білої гами. Посилання в тексті на літературу подаються у квадратних дужках, наприклад, [1], якщо в тексті щось цитується – з зазначенням відповідної сторінки, наприклад, [1, с. 54].

Посилання на літературні джерела та їх бібліографія повинні відповідати Державному стандарту України 3008-95. Список літератури є обов’язковим та подається у кінці статті. Бібліографічне описання приводиться на мові оригіналу.

Обсяг статті – 4-10 сторінок друкованого тексту. Робоча мова – українська.

Кращі статті за конкурсним відбором будуть надруковані у Збірнику наукових праць, що зараховується при захисті дипломної роботи.


Практичне заняття 2.

Тема: «Методологічні основи наукового дослідження. Організація наукового дослідження».

Завдання 1. Підготувати доклад до семінарського зайняття (відбудеться відразу після карантину!) за наступними темами відповідно до номеру студента у списку журналу (обсяг – не менше 10 сторінок, оформлення – див. оформлення статті з першої практичної роботи):


 1. Основні групи наук, принципи їх класифікації;

 2. Стан сучасної організації науково-дослідницької діяльності в Україні;

 3. Підготовка наукових кадрів в Україні та їх зайнятість;

 4. Науково-технічний потенціал України;

 5. Міжнародна науково-технічна співпраця України;

 6. Особливості розумової праці. Вчений як особистість;

 7. Принципи організації наукових досліджень;

 8. Роль інформації у наукових дослідженнях. Принципи збору інформації;

 9. Місце теорії у наукових дослідженнях. Основні положення наукової методології;

 10. Основні групи загальних методів наукових досліджень. Їх сутність;

 11. Склад спеціальних методів наукових досліджень. Основні методи збору та узагальнення інформації;

 12. Склад спеціальних методів наукових досліджень. Основні методи аналізу;

 13. Склад спеціальних методів наукових досліджень. Основні методи прогнозування, моделювання;

 14. Склад спеціальних методів наукових досліджень. Евристичні методи. Програмно-цільовий метод.ТЕМИ НЕ ПОВИННІ ПОВТОРЮВАТИСЯ У СТУДЕНТІВ ОБОХ ГРУП (розподілити всі теми між студентами 5МОсм та 5МОпм)!


Практичне заняття 3.

Тема: «Організація наукового дослідження».

Завдання 1. Ознайомитися з основними етапами організації наукового дослідження (скласти конспект), до яких відносяться:


 1. визначення проблеми та її конкретизація;

 2. попередня розробка теоретичних положень;

 3. вивчення історико-економічного та сучасного стану опрацьованності проблеми;

 4. збір, систематизація та вивчення інформації;

 5. розробка гіпотези;

 6. визначення методики та методів дослідження;

 7. складання робочого плану;

 8. опрацювання інформації (обчислення, групування, зведення у таблиці, побудова графіків, картосхем, розробка логічних схем);

 9. розробка висновків і пропозицій;

 10. письмове викладення матеріалів дослідження;

 11. обговорення ходу та результатів дослідження, консультації, рецензування;

 12. впровадження результатів дослідження.


Завдання 2. Скласти загальну характеристику дипломної роботи за такими розділами:


 1. Актуальність теми роботи;

 2. Мета і завдання дослідження;

 3. Об’єкт дослідження;

 4. Предмет дослідження;

 5. Наукова новизна результатів дослідження.


Загальна характеристика дипломної роботи є обов’язковим її складовим елементом.

Дослідницька (дипломна) робота розпочинається з вибору проблеми або теми дослідження. Проблему або тему наукових досліджень обирають, виходячи з фахової готовності та зацікавленості: планів науково-дослідних робіт установи (науково-дослідної тематики, що передбачається планами галузевих міністерств, відомств, академій наук, закладів освіти, тематичних завдань, замовлень на проведення досліджень); цільових комплексних, галузевих і регіональних науково-технічних пробам.

Вибір теми дипломної роботи вимагає обов’язкового її обговорення з науковим керівником. У темі повинні бути відображені лише ті моменти, які потрібно розкрито у роботі, вона не повинна містити нічого зайвого.

Однією з головних вимог, що обов'язково ставиться перед дослідницькою роботою, є її актуальність — важливість, необхідність вирішення саме зараз. Чіткого критерію встановлення ступеня актуальності немає.

Визначення мети і завдань наукового дослідження — один із важливих творчих етапів вирішення проблеми. Мета дослідження — це кінцевий результат, на досягнення якого воно спрямоване. Вона має адекватно відображатися у темі роботи, містити в узагальненому вигляді очікувані результати та наукові завдання.

Завдання підпорядковуються основній меті і спрямовані на послідовне (поетапне) її досягнення. Вони не можуть формулюватись як «вивчення», «ознайомлення», «дослідження» (а повинні формулюватися так: «вивчити», «ознайомитися», «дослідити») тощо, оскільки таким чином вказують не на результат наукової розробки, а на окремі технологічні процеси.

Мета і завдання дослідження не можуть бути визначені відокремлено від предмета та об'єкта.

Під об'єктом у наукових дослідженнях зазвичай розуміють процес або явище, що породжує проблемну ситуацію чи вимагає отримання більш детального знання.

Предметом виступає явище або процес, що знаходиться в межах об'єкта та розглядається як елемент, частина об'єкта дослідження (висвітлення впливу на об’єкт дослідження певних чинників).

Наукова новизна полягає в обґрунтуванні теми наукової роботи у контексті можливості внесення автором у дослідження даного процесу або явища певних зауважень та новизни.
1. Контрольная работа 2 Индивидуальное задание Итоговый бал 1
2. Очистка промышленных сточных вод
3. Порядок и правила наложения административных наказаний в российском праве
4. Анализ хозяйственной деятельности Амурпромсервис
5. просвещенного абсолютизмаrdquo;
6. Zur Genelogie der Morl Полемическое сочинение
7. На этот раз они опередили компанию Smsung запустив в продажу копию Glxy S4 раньше выхода оригинальной модели
8. Обращение с отходами на ООО ПАП транспорт’экспресс.html
9. тема. Общие данные о строении и функциях Классификация НС по расположению
10. router сетевое устройство на основании информации о топологии сети и определённых правилах принимающее р
11. Простота и экономичность брошюровщико
12. Ключ света- Эксмо Москва 2012 Оригинальное название- Nor Roberts Key of Light 2003 ISBN 9785699581313 Перевод- Ю
13. Сущность цены5 2
14. На тему- Возникновение древнерусского государства и роль норманнов в его возникновении
15. Амортизация Виды амортизируемого имущества
16. нибудь вновь встречу Вас да еще в горах Дзао в кабинке фуникулера поднимаясь от Сада георгинов к станции До
17.  Понятие и структура мировоззрения
18. Понятие социального института 2
19.  Название проекта 2
20. Об эволюционности процесса расширения вселенной