Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

Розгляньте запропоновану застарілу лексику та випишіть значення кожного слова зі словника

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-03-30

Бесплатно
Узнать стоимость работы
Рассчитаем за 1 минуту, онлайн

План практичного заняття № 11

до теми

„Активна і пасивна лексика української мови”

Завдання 1. Розгляньте запропоновану застарілу лексику та випишіть значення кожного слова зі словника. Скористайтеся словником іншомовних слів чи тлумачним словником. Розподіліть слова на дві групи: історизми й архаїзми.

Вермахт, ферула, талер, талант, льє, мурзак, луїдор, буки, ландграф, верки, булат, ландкнехт, верства, бриг, висікати.

Завдання 2. Підберіть літературні відповідники до наведених діалектизмів. У чому полягає різниця між ними (в фонемному складі, дериваційній структурі, фонетичному перекрученні слів іншомовного походження, скороченні й усіченні слів тощо):

Вілікан, голосніг, гайкатися, женпир, куслій, льодоплах, плетьонка, озим, премня, карточка, чаячий, аврашок, сьодні, кокоргузиння, слух’яний.

Завдання 3. Підберіть уривок (0,5 стор. формату А4) з публіцистичного чи художнього твору, в якому було б не менше ніж 8-10 прикладів пасивної чи діалектної лексики. Поясніть значення цих слів (письмово у зошиті). Текст брати НЕ З ПІДРУЧНИКІВ української мови.

Література:

  1.  Великий тлумачний словник сучасної української мови. – К.; Ірпінь: ВТФ „Перун”, 2001. – 1440 с. – (Малий читальний зал).
  2.  Єрмоленко С. Я., Бибик С. П., Тодор О. Г. Українська мова. Короткий тлумачний словник лінгвістичних термінів / За ред. С. Я. Єрмоленко. – К.: Либідь, 2001. – 224 с. (Малий читальний зал).
  3.  Коваль А. П. Знайомі незнайомці: Походження назв поселень України: Наук.-попул. вид. – К.: Либідь, 2001. – 304 с. (Малий читальний зал).
  4.  Сучасна українська літературна мова: Підручник / М. Я. Плющ, С. П. Бевзенко, Н. Я. Грипас та ін.; За ред. М. Я. Плющ. – 4-те вид., стер. – К.: Вища шк., 2003. – С. 132–135
  5.  Сучасна українська мова: Підручник / О. Д. Пономарів, В. В. Різун, Л. Ю. Шевченко та ін.; За ред. О. Д. Пономарева. – 2-ге вид., перероб. – К.: Либідь, 2001. – С. 66–68; 75–77.
  6.  Українська мова в засобах масової комунікації: Лексика, фразеологія: Навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 7.030201 – Журналістика / Укл. Л. Г. Пономаренко. – Запоріжжя: ГУ “ЗІДМУ”, 2005. – 92 с.
  7.  Ющук І. П. Українська мова. – К.: Либідь, 2003. – С. 218–228.


Диплом на заказ


1. ОТЧЕТ ПО НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ Руководитель
2. Лекція 1 Вступ до курсу Історія України План лекції питання
3. Тема- Субъекты градостроительно~архитектурной деятельности
4. тема- а Слезные точки б Слезные канальцы в Слезная железа г Слезный мешок д Слезноносовой канал
5. Технология производства яиц
6. Лирика Бориса Пастернака
7. Поняття стресу
8. Задание B11 27130 Во сколько раз увеличится площадь поверхности куба если его ребро увеличить в три раза
9. Выбор математической модели- ki^2 входные данные- n
10. Пояснительная записка текстовая часть раздела 3
11. Лабораторна робота 1 ОСНОВИ РОБОТИ З ПРОГРАМОЮ MTLB Мета роботи- освоїти стандартні програмні структури і к
12. реферату- Сутність та cфера застосування SWOTаналізуРозділ- Менеджмент Сутність та cфера застосування SWOTана
13. Финансы и менеджмент Ф
14. Иуда Искариот Леонид Андреев
15. Вісник Дніпропетровського університету
16. Преступления против половой неприкосновенности
17. произведения науки литературы и искусства; 2 программы для электронных вычислительных машин программы д
18. Introduction pge 1 Geogrphicl position of Russi 3 2 Eduction in Russi
19. Курсовая работа Использование оперограммы и функциограммы в оргпроектировании процессов
20. Разработка конструкторско-технологической документации на изготавление мужского пиджака в потоке