Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

реферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Київ3

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-03-30


ІНСТИТУТ АГРАРНОЇ ЕКОНОМІКИ

УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК

Бутинець Тетяна Анатоліївна

УДК: 657.3

ДОКУМЕНТУВАННЯ В СИСТЕМІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ: ТЕОРІЯ І МЕТОДОЛОГІЯ

Спеціальність 08.06.04 –Бухгалтерський облік, аналіз та аудит

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наук

Київ - 2001


Дисертацією є рукопис.

Дисертаційна робота виконана в Житомирському інженерно-технологічному інституті Міністерства освіти і науки України

Науковий керівник:  доктор економічних наук, професор

Мних Євген Володимирович,

Львівський національний університет ім. Івана Франка

Міністерства освіти і науки України,

завідувач кафедри обліку та аудиту (м. Львів)

Офіційні опоненти:    доктор економічних наук, професор

Пушкар Михайло Семенович,

Тернопільська академія народного господарства

Міністерства освіти і науки України,

завідувач кафедри бухгалтерського обліку

в промисловості (м. Тернопіль)

кандидат економічних наук, ст. науковий співробітник

Жук Валерій Миколайович

Інститут аграрної економіки УААН,

завідувач відділом обліку і аудиту (м. Київ)

Провідна установа: Київський національний торговельно-економічний

університет Міністерства освіти і науки України,

кафедра бухгалтерського обліку

Захист відбудеться “3” жовтня 2001 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради  К 26.350.02 в Інституті аграрної економіки УААН (03680, м. Київ, вул. Героїв оборони, 10, конференц-зал, 3-й поверх).

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту аграрної економіки УААН (м. Київ, вул. Героїв Оборони, 10, 2-й поверх).

Автореферат розісланий  “31” серпня 2001 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради

к.е.н., доцент                                                    В.А. Пулім


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми дослідження. Бухгалтерія щоденно поглинає велику кількість документів і, перероблюючи їх, не має точного уявлення про обсяги документів, що підлягають обробці, їх характер, види, властивості, походження, а також про якість зафіксованої в них економічної інформації, темпи їх надходження, ступінь захисту та реалізації за допомогою документування; не відомі і не досліджені причини, які впливають на цей темп; немає достатніх даних про взаємний зв’язок документів між собою та питому вагу кожного окремого їх виду в кількісному співвідношенні.

Питанням організаціїорганізація документування в радянський період присвятили свої праці М.Г. Бєлов і В.О. Орлов, Н.А. Бортник, І.І. Ємець, В.Г. Горєлкин, М.К. Козуб, С. Жакіпбеков, Г.Г. Жуйков, Н.І. Іванов, Г.Г. Кірейцев, З.В. Кір’янова, С.С. Кромін, І.С. Мацкевічюс, Ю.С. Румянцев, В.В. Сопко, А.М. Фєдяєв і В.Є. Кириченко та ін. Значний внесок в створення принципівпринципи документуванняопераціядокументуваннядокументування зробили зарубіжні вчені E. Хелльмунд і К.Х. Клауке. Проблеми автоматизаціїавтоматизація документуванняопераціядокументуваннядокументування досліджували М.А. Бортник, І.І. Ємець, Т.А. Краєва, В.Ф. Палій, Я.В. Соколов та інші вчені. операціякласифікаціяоперацій

Зміст документуванняопераціядокументуваннядокументування, його місце і функціїфункція в системі бухгалтерського облікуоблік в українській обліково-економічній літературі до цього часу майже не розглядались, дослідження з цієї проблеми не велись, що негативно відбивається на розвитку теорії обліку, стримується наукова організація бухгалтерської праціорганізація. Лише в Саратові в 1998 р. О.К. Аміров захистив кандидатську дисертацію з цієї тематики.

Існуюча система документообігу є складною та громіздкою внаслідок наявності значної кількості різних видів і форм документів, різниці в побудові аналогічних за змістом форм, повторень окремих показників в різних документах, багатоетапності процесу документообігу. Дослідження показали, що в процесі документуванняопераціядокументуваннядокументування ряд функційфункція обліку реалізуються недостатньо,облік в більшості бухгалтерій потік документів рухається самоплинно, без регулювання і необхідного поточного контролю.  В різних літературних джерелах поняття “документдокументи”, “документування”, “документообіг” мають різне тлумачення, а українська наукова школа за останні роки так і не переглянула своїх поглядів щодо послідовності викладання документування в теорії бухгалтерськогоспостереженнябухгалтерськеоблікбухгалтерськийконтрольбухгалтерськийінформаціябухгалтерська облікуоблік.

Автори підручників та монографій по-різному ставлять і вирішують питання про місце документування в системі обліку. Одні ототожнюють первинний облік з документацією, інші трактують його набагато ширше, розглядаючи як етап, що належить кожному виду обліку. В нормативних актах, що регламентують організаціюорганізаціяобліку,обліктакож немає єдиного підходу щодо розуміння суті первиннихоблікпервиннийдокументипервиннідокументів, їхобробкадокументівкласифікаціядокументівдокументиконтролюконтрольта обробкиобробка.Форми документів побудовано без врахування нових класифікаційних ознак об’єктів обліку. Але на сьогодні при централізованому (аудиторському) обслуговуванні підприємств по-новому ставиться питання про організаціюорганізаціядокументообігудокументообігграфікдокументообігу. Однак в теорії це не знайшло відповідного відображення.

Документи, що формувались в період командної системи, функціонують сьогодні зовсім в інших –ринкових –умовах. Під впливом розвитку економічних відносин суттєво змінюється і зміст відображуваних процесів, самих фактів –дій та подій. Виникли нові об’єкти документування. Об’єктивною стала потреба інакше висвітлювати в навчальній літературі питання про створення документів, їх реквізити, сутність операційреквізитобробкадокументівкласифікаціядокументівдокументи, захист комерційної інформації в умовах комп’ютерного обліку.

З визнанням юридичного статусу електроннихдокументообігелектроннийдокументиелектронніносіїв облікової інформаціїінформаціяі вихідних машинограм виникла проблема їх визнання та розуміння як оригіналів, оформлення копій документів в умовах комп’ютеризації обліку, забезпечення придатності облікової інформації для зберігання в архіві та її використання в майбутньому. Це означає, що в теорії облікуобліквиникла нова проблема: питання документуванняопераціядокументуваннядокументуванняфактів господарськогоопераціягосподарськажиття (надалі –ФГЖ) в нових умовах розвитку економікиопераціякласифікаціяоперацій.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження проводилось у межах плану науково-дослідних робіт Житомирського інженерно-технологічного інституту, як складова частина загальнодержавної програми досліджень № 278 “Розробка та наукове супроводження програми підвищення ефективності виробничого потенціалу м. Коростеня на основі статусу особливого економічного режиму. Бухгалтерський облік та аудит”.

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційного дослідження є розробка теоретичних і методологічних основ документування, удосконалення практики організації обліку на стадії спостереження, вимірювання, реєстрації та обробки документів.

Для досягнення поставленої мети були визначені наступні завдання:

 •  дослідити діючу практику та існуючі підходи щодо документування фактів господарського життя в нових умовах господарювання;
 •  обґрунтувати місце і роль, значення і функції документування в системі бухгалтерського обліку;
 •  уточнити та доповнити дефініцію бухгалтерського обліку та облікової політики в умовах ринку, обґрунтувати рівні регламентування обліку та класичний підхід до процесу документування операцій в обліку;
 •  уточнити терміни та визначити класифікаційні ознаки для групування: господарських операцій, фактів господарського життя, умовних фактів, бухгалтерських документів;
 •  удосконалити методику викладання теми “Документування” в теорії та галузевих курсах бухгалтерського обліку;
 •  з’ясувати місце елементу методу бухгалтерського обліку –документування – серед інших елементів обліку;
 •  оцінити сучасний стан документування та реалізації функцій обліку на підприємствах м. Житомира та розробити пропозиції щодо його удосконалення;
 •  обґрунтувати необхідність і можливість застосування існуючих комп’ютерних програм щодо первинного документування;
 •  розробити і запропонувати окремі первинні документи, необхідні підприємствам в сучасних умовах господарювання;
 •  вивчити вплив розголошення та витоку конфіденційної облікової інформації на імідж та фінансові результати підприємств, запропонувати систему заходів щодо захисту бухгалтерської інформації.

Предметом дослідження були принципи та процеси документування ФГЖ, сукупність теоретичних, методологічних та організаційних проблем документування в сучасних умовах господарювання. Об’єкт дослідження –порядок та існуюча система побудови і організації процесу документування на підприємствах України.

Методи дослідження. У процесі дисертаційного дослідження використані різні наукові методи. Теоретичні основи документування досліджувались методом індукції та дедукції, що дало можливість зробити висновок, що його основою є дії, події та ФГЖ, пов’язані з рухом активів, змінами пасивів, та відносини економіко-правового характеру, які пов’язані з процесами господарювання. За допомогою цього методу визначено загальний напрям розвитку теорії і практики документування. Шляхом використання методу причинно-наслідкового зв’язку та абстрактно-логічного методу виявлено причини відсутності окремих класифікаційних ознак документування для потреб бухгалтерського обліку та обґрунтовано необхідність в їх побудові. Розрахунково-конструктивний метод застосовувався при порівнянні стану документування в Україні та за кордоном. Використання зазначеного методу також дозволило змоделювати окреме автоматизоване робоче місце бухгалтера з процесу документування.

Наукова новизна одержаних результатівполягає в тому, що вперше поставлено як самостійну і багато в чому вирішено задачу, яка має за мету через документування ФГЖ, підвищення ефективності обліку в частині забезпечення майнових інтересів різних суб’єктів господарювання, якісного і своєчасного виконання необхідних в умовах ринку нових функцій обліку.

Наукова новизна ключових положень дисертації полягає в наступному:

–на теоретичному рівні:

 •  розроблені загальні принципи документування з метою створення уніфікованої системи первинних документів;
 •  уточнено визначення бухгалтерського обліку в умовах ринку, доповнені його функції, обґрунтовані рівні регулювання;
 •  систематизовано та уточнено понятійний апарат, запропоновані нові дефініції, надано детальну класифікацію облікових документів на основі запропонованих ознак, обґрунтовано місце документування в системі елементів методу бухгалтерського обліку;
 •  обґрунтована необхідність і можливість оформлювати первинні документи таким чином, щоб вони одночасно використовувались для записів до регістрів фінансового, управлінського, податкового та стратегічного обліку.

–на концептуальному рівні:

 •  розроблені та обґрунтовані концептуальні підходи і методика викладання теми “Документування” в теорії та галузевих курсах бухгалтерського обліку;
 •  запропонований порядок бухгалтерського обліку первинних документів та їх зберігання як матеріальних предметів;
 •  створена концепція, яка узагальнює порядок вивчення елементів методу бухгалтерського обліку у вищих навчальних закладах. Вона базується на розумінні економічної суті документування в системі бухгалтерського обліку як єдиного елементу методу для всіх видів обліку;
 •  запропоновані перспективні напрями удосконалення процесу документування в умовах комп’ютеризації обліку, зокрема, документообіг електронних первинних документів та система захисту бухгалтерської інформації.

–на методичному рівні:

 •  вивчені причини втрат і фальсифікації конфіденційної інформації в первинних документах, складено їх ранжирований ряд та внесено пропозиції щодо впорядкування місця зберігання інформації, розроблені рекомендації щодо роботи з конфіденційними документами;
 •  обґрунтовані шляхи скорочення кількості документів, що застосовуються на підприємствах та витрат на управління документообігом, запропоновані нові облікові документи;
 •  узагальнено методичні прийоми бухгалтерського контролю ФГЖ на підставі документів на стадії їх обробки, розроблено та запропоновано для впровадження ряд положень, переліків та допоміжних таблиць для виявлення недоброякісних документів;
 •  визначені напрями подальшого розвитку централізованих бухгалтерій та аудиторських фірм з обслуговування підприємств малого і середнього бізнесу.

Практичне значення одержаних результатів полягає в можливості застосування окремих положень дослідження для подальшого здійснення науково-дослідних робіт в сфері бухгалтерського обліку, а також у використанні основних результатів дослідження в авторських публікаціях, навчальних виданнях та виступах на науково-практичних конференціях.

Теоретичні і методологічні дослідження проблеми доведено до практичних висновків і методичних рекомендацій, які можуть бути використані підприємствами України для покращання обліку ФГЖ та кафедрами ВНЗ при викладанні курсу “Бухгалтерський облік”.

Впровадження результатів досліджень полягає в їх безпосередньому включенні у навчальний процес при вивченні теорії та галузевих курсів бухгалтерського обліку (в частині документування ФГЖ), в бухгалтерську практику –запропоновані форми первинних документів.

Пропозиції автора реалізуються в навчальному процесі переважної більшості вищих навчальних закладів різних форм власності та рівнів акредитації з підготовки дипломованих фахівців економічних спеціальностей.

На практиці результати дослідження використовуються в роботі підприємств “Житомирхліб” (довідка № 01/636 від 02.08.2001 р.) та в навчальному процесі ЖІТІ при викладанні дисциплін “Теорія бухгалтерського обліку” (тема “Документування ФГЖ в обліку”), “Бухгалтерський облік” для спеціальностей 7.050106 “Облік і аудит”, 7.050201 “Менеджмент організацій” та 7.050107 “Економіка підприємств” (довідка № 44-45/957 від 12.06.2001 р.).

Особистий внесок здобувача.Дисертація є самостійною завершеною роботою, в якій висвітлено науковий підхід до розв’язання нової важливої проблеми –формування елементу методу бухгалтерського обліку –документування, яке відповідає умовам економіки ринкового типу.

У науковому обґрунтуванні автор застосовував концепцію досліджень проблем документування, яка ґрунтується на використанні історичного та соціологічного наукових пошуків. Вона полягає в наступному:

 •  систематизовано понятійний апарат, уточнені наступні дефініції: бухгалтерський облік, документ, документування, документообіг, дії, події, ФГЖ, умовні факти, облікова політика, первинний облік тощо;
 •  описана нова, раніше невідома в бухгалтерській науці слідоутворююча функція бухгалтерського обліку; вивчено вплив розголошення та витоку конфіденційної облікової інформації на імідж та фінансові результати підприємств, запропоновано систему захисту бухгалтерських документів;
 •  обґрунтовано необхідність класифікації господарських операцій, ФГЖ, а також облікових документів за двома ознаками, як основи посилення стану обліку збереження майна;
 •  створена концепція, яка узагальнює порядок викладення елементів методу бухгалтерського обліку в навчальній літературі;
 •  запропоновано перспективні напрями удосконалення організації документування в умовах комп’ютеризації обліку, обґрунтована необхідність нумерації первинних документів в спеціальних журналах;
 •  запропонований порядок обліку первинних документів та їх зберігання як матеріальних предметів;
 •  рекомендовано первинні документи оформлювати таким чином, щоб вони одночасно використовувались для внутрішніх та зовнішніх користувачів, а також для записів в регістри всіх видів обліку;
 •  узагальнено методичні прийоми бухгалтерського контролю документів на стадії їх обробки, розроблено допоміжні таблиці для виявлення недоброякісних документів;
 •  запропоновано створити на підприємствах внутрішні контрольно-ревізійні служби, розроблено положення про службу внутрішнього аудиту та перелік документів, які підлягають перевірці.

Апробація результатів дисертації. Основні результати дослідження, що викладені в дисертації, пройшли апробацію шляхом обговорення і отримали схвальну оцінку науковців на науково-практичних конференціях, які проводились в Житомирі (Міські міжвузівські науково-практичні конференції студентів та молодих вчених (1999, 2000, 2001 рр.), Розвиток науки про бухгалтерський облік (2000 р.), Удосконалення національних нормативів аудиту (2000 р.)), Хмельницькому (Системи обліку в Україні: трансформація до міжнародної практики (2000 р.)), Києві (Аудит як важливий інструмент ринкової економіки (2000 р.)).

Публікації. За результатами наукового дослідження опубліковано монографію 19,1 др. арк., 7 наукових статей обсягом 3,33 др. арк. та 4 тези доповідей на науково-практичних конференціях. З інших публікацій (навчальних посібників), виданих у співавторстві, в дисертації використані лише ті положення, які є результатом особистого дослідження здобувача.

Обсяг і структура дисертації. Дисертація викладена на 181 сторінці комп’ютерного тексту, включає 23 таблиці, 51 рисунок, 28 додатків, складається з вступу, трьох розділів, висновків і списку використаних джерел, який налічує 245 найменувань.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

В дисертації на підставі проведених досліджень і особистих розробок автора представлені теоретичні, концептуальні, методичні положення та практичні рекомендації з удосконалення процесу документування в системі бухгалтерського обліку та поглиблення змісту функцій обліку в інтересах забезпечення збереження власності.

У вступі розкривається актуальність теми дисертаційного дослідження, визначено мету, і задачі, об’єкт і предмет, а також методи дослідження, наукову новизну і практичну цінність запропонованих розробок та результатів їх апробації, особистий внесок здобувача.

Впершому розділі “Теоретико-методологічні основи документування фактів господарського життя”обґрунтовується, що бухгалтерський облік є складною трирівневою системою, моделлю ретроспективного відображення документально оформлених і оцінених у вартісних вимірниках ФГЖ. Систему складають багато видів обліку: фінансовий, управлінський, податковий, креативний, стратегічний. Для видів обліку, інформація для яких формується на виході системи, пропонується передбачати певний порядок реєстрації ФГЖ в документах на вході системи, але завдання повинні задаватися виходом із системи. Загальне завдання системи обліку –забезпечення майнових інтересів різних суб’єктів суспільства, серед яких: приватні інтереси підприємства; інтереси держави; приватні інтереси інших суб’єктів (акціонерів, інвесторів, кредиторів тощо).

Дисертант відстоює позицію, що облікоблікна окремо взятому підприємстві єдиний, поділ облікуоблікв системі абсолютно умовнийфактиумовніі розглядається лише на теоретичному рівніобробкарівні. Автор доводить існування єдиного господарськогооблікгосподарськийобліку й інтегрованого порядку документуванняопераціядокументуваннядокументуванняфактівфактигосподарського життяфактигосподарського життя.

Автор вважає, що в системі інтегрованого обліку можливий розвиток нових умовних видівобліквидиоблікуоблік: а) креативного, тобто такого облікового методу, що не відповідає загальноприйнятій практиці або діючим стандартам та принципам, але передбачений Наказом про облікову політику підприємства; принципиб) стратегічногооблікстратегічний(очікуваного) –для виявлення, вивчення та відображення господарськихопераціягосподарськаопераційопераціякласифікаціяоперацій, що можуть мати місце в результаті відхилень від встановлених параметрівпараметрита ін.

В дисертації обґрунтовується, що бухгалтерський облік в Україні регулюється на трьох рівнях: мінімальний обов’язковий облік, необов’язковий облік за згодою (спільна діяльність) і необов’язковий облік на розсуд підприємства (його власників та інших користувачів інформації).

Крім відомих і описаних в літературі функцій обліку, автор доводить, що правильно організоване документування ФГЖ дає можливість якісно і своєчасно здійснювати ще дві необхідні в умовах ринку функції: захисну і слідоутворюючу, які полягають в тому, що через документування ФГЖ забезпечується захист власності суб’єктів господарювання, а також виявлення через певні проміжки часу допущених правопорушень шляхом вивчення залишених в документах слідів.

Класичний підхід до документуванняопераціядокументуваннядокументуванняопераційопераціякласифікаціяопераційв обліку, на думку автора,облікполягає в наступному: а) документальному оформленню підлягають всі ФГЖ в момент їх здійснення; б) підставою для відображення фактів в системі обліку можуть бути тільки правильно оформлені документикласифікаціядокументівдокументи; в) документаціядокументаціяв системі облікуоблікзабезпечує достовірне виконання всіх взятих в комплексі функцій обліку; г) документи, крім відомих функцій,класифікаціядокументівдокументивиконують функціюфункціязахисту власності та слідоутворюючуопераціядокументуваннядокументування; д) документи підтверджують матеріальну відповідальністьбухгалтервідповідальністьпрацівників за активи, які їм передані, та стан розрахунків підприємстваособа; е) обліковіінформаціяобліковадокументиобліковідокументикласифікаціядокументівдокументи–важливе письмове свідоцтво і один із доказів при розгляді майнових спорів в судових органах.

В літературі немає однозначності у визначенні поняття господарськихопераціягосподарськаопераційта їх класифікації. Не погоджуючись з існуючими формулюваннями, автор наводить наступну дефініцію господарськоїопераціягосподарськаопераціїоперація–це фактфактигосподарськогооблікгосподарськийжиттяфактигосподарського життя, що підтверджує або змінює структуру активу чи пасиву балансу; вводить нові для обліку поняття –дія і подія. Дії –цілеспрямовані факти господарського життя (придбання, продаж товарів, нарахування заробітної плати тощо), подіїподія–несподівані, непередбачувані факти (втративтратавід стихійного лиха, розтрат та крадіжок тощо). ФГЖ визначається через документдокументи, якщо немає документу, то для бухгалтерськогоспостереженнябухгалтерськеоблікбухгалтерськийконтрольбухгалтерськийінформаціябухгалтерськаоблікуоблікнемає й факту.

В дисертації вперше запропоновано класифікаціюопераціякласифікаціякласифікаціягосподарськихопераціягосподарськаопераційопераціякласифікаціяопераційза місцем їх виникнення та здійснення: 1) операціїопераціякласифікаціяоперацій, що здійснюються всередині підприємства; 2) операціїопераціякласифікаціяоперацій, що здійснюються між підприємствами однієї держави; 3) операціїопераціякласифікаціяоперацій, що здійснюються між підприємствами різних держав. Операції, які змінюють чисте майно і одночасно показник оцінки власного капіталу, автор пропонує називати результативно-діючими, а частину виробничих операцій, які не впливають на зміну власного капіталу, –результативно-нейтральними.

З метою збільшення інформативності облікової інформації запропоновано ввести нове поняття –умовніфактиумовніфактифактигосподарськогооблікгосподарськийжиттяфактигосподарського життя, під якими визнаються ФГЖ, що мають місце станом на звітну дату, стосовно наслідків яких та ймовірності їх виникнення у майбутньому існує невизначеність, тобто виникнення наслідків залежить від того, відбудеться чи не відбудеться в майбутньому одна чи декілька невизначених подій.подія

В роботі уточнено термін облікова політика, який, крім ведення обліку, на нашу думку, включає досить широке поняття організації. Ведення обліку не може відбуватися без його організації. Якщо не дотримуватися цього правила, то через Наказ про облікову політику неправильно формується вся система організації та ведення обліку, а тому звітність не відповідає вимогам об‘єктивності та достовірності.

За даними 74-х літературних джерел проведено аналіз тлумачення поняття первинний облік, що дозволило дійти висновку, що вживання цього терміну є досить суперечливим, до кінця не визначеним, та не зовсім вдалим. Не можна розглядати первинніінформаціяпервиннадокументикласифікаціядокументівдокументияк первинний облік, а бухгалтерський облік або статистику –як вториннийобліквториннийдокументивторинніоблік. Такий поділ обліковогоспостереженняобліковедокументиобліковіпроцесу,процесна нашу думку, необґрунтований, таке розгалуження обліку є надуманим.

В дисертації уточнено й інші облікові поняття. Так, оформлення операційкласифікаціяопераційдокументами автор називає документуваннямдокументація, процеспроцесякого складається з чотирьох послідовних стадійобробкастадії: спостереженняспостереження, сприйняття ФГЖфакти, вимірюваннявимірюванняйого вартіснихвимірникивартісніі натуральнихвимірникинатуральніпараметрівпараметрита фіксації данихданіна носії. Документування є обов‘язковим елементом методуметодкласифікаціяметодибухгалтерськогоінформаціябухгалтерськаобліку. Поняття документуванняопераціядокументуваннядокументуванняозначає процеспроцеспраці працівників підприємства, пов’язаний з оформленням операційопераціякласифікаціяопераційвідповідним документомдокументи.

Не можна погодитися з ототожненням в нашій літературі понять “документуванняопераціядокументуваннядокументування” та “документообігдокументообігграфікдокументообігу”. Документообіг–це організована система створення, перевіркиперевіркадокументиперевірка, обробкиорганізаціяобробкиобробкаі реєстраціїреєстраціявсіх бухгалтерських документівобробкадокументівкласифікаціядокументівдокументивід моменту їх складання до передачі в архівархівпісля запису в обліковихдокументиобліковірегістрах, а процес документуванняопераціядокументуваннядокументування–сукупність технічних і методичних прийомівметодичні прийомидля створення документадокументи.

Дисертант не погоджується з рядом авторів, які ставлять документуваннядокументаціяв різні смислові ряди елементів методуметодкласифікаціяметодибухгалтерськогоспостереженнябухгалтерськеоблікбухгалтерськийконтрольбухгалтерськийінформаціябухгалтерськаоблікуоблік. В роботі обґрунтовується система облікового процесу, яка складається з трьох стадій: документуванняопераціядокументуваннядокументування, поточногооблікпоточнийконтрольпоточнийоблікуоблікта результативної.

На основі проведеного аналізу порядку розміщення тем (розділів) в навчальній літературі з теорії бухгалтерськогоспостереженнябухгалтерськеоблікбухгалтерськийконтрольбухгалтерськийінформаціябухгалтерськаоблікуоблікза 70 років автор впевнився, що учні та студенти закладів освіти ІІ-ІV рівнівобробкарівніакредитації в теорії обліку практично не вивчають процеспроцесдокументуванняопераціядокументуваннядокументуванняФГЖфактигосподарського життя. На наш погляд, вивчення основ документування слід починати з першої теми; при розгляді кожної наступної теми, тобто при подальшому вивченні курсу обліку, слід обов’язково передбачати більш детальне вивчення документування як елементу методуметодкласифікаціяметодибухгалтерського обліку.

В економічнійперевіркаекономічналітературі наводиться багато варіантів класифікації документівобробкадокументівкласифікаціядокументівдокументи, що мають незначні відмінності. Нами за 47 літературними джерелами узагальнені ознакиознаки, згідно з якими автори класифікують обліковіінформаціяобліковадокументиобліковідокументи. Результати дослідження показали, що для класифікаціїопераціякласифікаціякласифікаціяавтори застосовують близько 30 ознак, за якими виділяють більше 83-х видів документів. За описаними в літературі класифікаційнимикласифікаціяознаками кожний документдокументиналежить до багатьох групознаки. Таке явище пояснюється відсутністю чіткого підходу до визначення понять “економічний зміст”, “призначення” та “будова” бухгалтерськогоінформаціябухгалтерськадокументу. В дослідженнях обґрунтовується, що поділ документівобробкадокументівкласифікаціядокументівна бухгалтерські, первинніоблікпервиннийінформаціяпервиннадокументипервинніта інші є умовнимфактиумовні, тому що кожний окремий документ є складовим елементом документації та документуванняопераціядокументуваннядокументування.

Будь-яка класифікаціяопераціякласифікаціякласифікаціямає бути теоретично обґрунтованою, її застосування на практиці повинно бути необхідністю. Головним критерієм в класифікації документів є економічний зміст відображених в них операцій, тобто відповідь на питання: для обліку яких операційопераціякласифікаціяопераційпризначений документ. Класифікаціяопераціякласифікаціякласифікаціябухгалтерських документівобробкадокументівкласифікаціядокументівза їх економічнимперевіркаекономічназмістом, на думку автора, тотожна групуваннямдокументигрупуванняза їх призначенням. Звідси, пропонується поділ документів лише за двома ознаками: бухгалтерською та юридичною.

В дисертації запропоновано наступну класифікацію документів (рис. 1).

Рис. 1. Класифікація бухгалтерських документів

Автор обґрунтував, що найважливішим принципомпринципикласифікаціїопераціякласифікаціякласифікаціядокументівобробкадокументівкласифікаціядокументівдокументиє їх практичне застосування, тобто відповідність сучасним вимогамвимоги(функціям обліку) та потребам бухгалтерськоїобробкабухгалтерськаінформаціябухгалтерськапрактики.

обробкадокументівкласифікаціядокументівдокументиВ системі бухгалтерського обліку пропонується обов’язковий порядок нумерації первиннихоблікпервиннийдокументипервиннідокументівоблік, що має практичне значення не лише для організації обліку, але й для процесу здійснення ревізії та аудиту, застосування наукових способів вибіркового вивчення документів та записів. інформаціяНомер є додатковим рівнем захисту документування ФГЖ, який дозволяє упорядкувати облік, знизити ризик помилкового дублювання в комп’ютерних системах облікових записів на підставі одних і тих же документів, попереджає внесення в документи несанкціонованих виправлень тощо.

В другому розділі “Аналіз стану документуванняорганізація документуванняв системі бухгалтерськогоспостереженнябухгалтерськеоблікбухгалтерськийконтрольбухгалтерськийінформаціябухгалтерськаобліку”у контексті розв’язуваної задачі оцінені результати, що отримані в різний час дослідниками-попередниками в частині теорії, методології й методики документування і складають потенціал цього елементу методу обліку в частині документування ФГЖ, приймання документів, їх обробки, контролю, виявлення помилок та збереження. Окреслено коло дискусійних і невирішених проблем процесу документування, його вплив на стан обліку та збереження майна.

В умовах ринкової економіки перед теорією облікуоблікпостали нові проблеми: змінився зміст і характер документуванняопераціядокументуваннядокументуванняФГЖопераціякласифікаціяоперацій; виникли нові об’єктидокументування, серед яких:облікнематеріальні активи, лізингові операції, представницькі витрати, витрати на рекламу, розподілрозподіл обов’язківфінансових результатів; відображення договірних відносин, капіталу, резервів підприємства тощо; відсутній позабалансовий рахунок для відображення майна, отриманого за договором позики, договір в бухгалтерському обліку офіційно не є визнаним первинним документом, допускається багато помилок і неточностей з приводу документального оформлення послуг, кредитних та позикових операцій, операцій ЗЕД, при передачі майна на збереження тощо.

Обстеження діяльності багатьох підприємств показало, що багато суб’єктів господарювання не дотримуються діючого порядку документування операцій, а ще рідше розробляють його самостійно, використовують типові форми бланків, які затверджені колишніми відомствами СРСР і не відповідають сьогоднішньому рівню розвитку економіки; майже 60 % обстежених підприємств порушують порядок ведення обліку бланків суворої звітності. За наявності комп’ютерної техніки багато бухгалтерів податковий облік ведуть вручну, вважаючи, що машині не під силу врахувати всі тонкощі податкового законодавства і прослідкуватийого нескінченні зміни.

В навчальному процесі (в теорії і галузевих курсах обліку) недостатньо вивчається питання документування об’єктів обліку, в підручниках і навчальних посібниках поверхово описується порядок оформлення операцій первинними документами, питання бухгалтерського контролю документів, не розроблені елементи процедур контролю на стадії складання та обробки документів. Ряд понять, пов’язаних з документуванням, до цього часу трактуються неоднозначно: “документообіг”, “обробка документів”, “групування документів”, “зведені документи”, “таксування”, “оцінка”, “розцінка”, “контирування”, “розмітка” тощо. При вісвітленні відповідних тем в обліковій літературі недостатньо уваги приділяється складанню первинних документів з руху активів підприємства.

В дисертації проаналізовано визначення термінів “таксуваннятаксування”, “розцінкарозцінка”, “оцінкаоцінка”,  “зведенідокументизведені документикласифікаціядокументівдокументита уточнено їх дефініції. Розцінка або таксуваннятаксування документівобробкадокументівкласифікаціядокументівдокументи –це грошова оцінкаоцінка зазначених в документі матеріальних цінностей. Вона полягає в проставленні у відповідних графах документа ціни і суми, тобто грошовій оцінці оформлених натуральнихвимірникинатуральні показників операціїопераціякласифікаціяоперацій. На підставі проведеного аналізу визначень, що пов’язані з документообігдокументообігграфікдокументообігуом, уточнено також дефініції: документообіг –рух документівобробкадокументівкласифікаціядокументівдокументи від складання на даному підприємстві або отримання від інших організацій до їх обробки, узагальненняузагальнення і групуваннядокументигрупування та передачі в архівархів, та документопотік (або потік первиннихоблікпервиннийдокументипервинні данихдані) –це сукупність операційопераціякласифікаціяоперацій, пов’язаних з передачею даних, зафіксованих на певних носіях облікової інформаціїінформація, з одного робочого місця на інше.

Автор, проаналізувавши визначення терміну “бухгалтерська обробкаорганізаціяобробкиобробка документів” в 19-ти різних літературних джерелах, уточнив його дефініцію –“підготовка документівобробкадокументівкласифікаціядокументівдокументи для запису сум господарськихопераціягосподарська операційопераціякласифікаціяоперацій на рахунках синтетичного і аналітичного обліку”облікобробка, а також обґрунтував, що спосіб обробкиорганізаціяобробкиобробка первиннихоблікпервиннийдокументипервинні документівобробкадокументівкласифікаціядокументівдокументи значно впливає на побудову їх формдокументиформи.

Обробка інформаціїінформація, незалежно від її способів, не гарантує роботу без помилок, а тому їх пошук та усунення має принципове значення. В дисертації розроблено класифікацію типовихформи облікупомилок і випадків перекручень інформаціїінформація, які призводять до втративтратанею достовірності та інших якісних характеристик. обробкадокументівкласифікаціядокументівдокументиЗа допомогою розроблених пропозицій рекомендується спростити процес нормативно-правової перевіркиперевіркадокументиперевіркадокументів.

На практиці застосовують три відомих способиобробкаспособи виправленнявиправлення помилокпомилки в бухгалтерськомуспостереженнябухгалтерськеоблікбухгалтерськийконтрольбухгалтерський облікуоблік. Автор описує ще один спосібобробкаспособи –перенесення з одного рахунку на інший, який застосовується у випадках, коли спосіб червоного сторно використовувати недоцільно, так як він пов’язаний із зайвою роботою.

Облікову систему автор вважає науково побудованою лише тоді, коли правильно організований порядок документуванняобробкадокументівкласифікаціядокументівдокументи, який має відповідати функціям обліку. Сюди також входить і поняття техніки веденняведення документів обліковихдокументиоблікові документів, яке включаєобробкадокументівкласифікаціядокументівдокументи: регламентацію часу їх складання; склад посадових і матеріально відповідальних осібособа –виконавців; порядок здійснення ними обліковихдокументиоблікові записів; порядок обробкиобробка, зберігання, вилученнядокументивилучення та знищення документівзнищення. Техніку ведення обліку пропонується закріплювати Наказом про облікову політику.

Організація бухгалтерськогоспостереженнябухгалтерськеоблікбухгалтерськийконтрольбухгалтерськийінформаціябухгалтерськаоблікуоблікна підприємстві включає створення оптимальної схеми руху документівобробкадокументівкласифікаціядокументівдокументи, яка розроблюється на основі вивчення управлінськогооблікуправлінськийта виробничогообліквиробничийпроцесів. В дисертації обґрунтовується, що організація документообігудокументообігграфікдокументообігузалежить від організаціїорганізаціявиробництва, кількості виробничих підрозділів, їх структури, чисельності матеріально відповідальних осібособата інших факторів. Збільшення структурних підрозділів і скорочення кількості матеріально відповідальних осіб допомагає покращанню документообігу. Найбільший вплив на кількість документівобробкадокументівкласифікаціядокументівдокументичинять чисельність працівників, до функційфункціяяких відноситься складання документів на робочих місцях, кількість структурнихграфікструктурнийпідрозділів підприємства, а також кількість робочих місць та обсяги виконання робіт (обсяги діяльності).

Розуміння необхідності нових підходів до обліку майна підприємства виражається в пошуку нових форм його контролю, підходів до обліку. Старий підхід до обліку збереження майна, облікової інформації, як до звіту перед вищими організаціями, морально застарів, тому на підприємствах бухгалтери не здійснюють належного контролю. Заміна бухгалтера на більш добросовісного та кваліфікованого не допоможе. Вимагається створення таких умов організації документування та ведення обліку, при яких крадіжки, розбазарювання та недбале відношення до майна стануть якщо не неможливими, то хоча б важкими.

З метою здійснення внутрішнього контролю на великих підприємствах (з чисельністю працюючих більше 500 чол.) доцільно мати службу внутрішнього аудиту, положення про такий підрозділ розроблене автором. На допомогу бухгалтерам і ревізійним комісіям підприємств, аудиторам (зовнішнім і внутрішнім) запропоновано приблизний перелік документів, які можуть бути джерелом перевірки здійснених господарських операцій. Цей перелік передбачає обов’язковий мінімум первинних документів за об’єктами обліку, що слід перевірити з метою складання об’єктивного висновку.

Для підприємств малого і середнього бізнесу рекомендується обробка документів в централізованих бухгалтеріях та аудиторських фірмах, які ведуть облік для підприємств на договірних умовах. В цьому випадкуоблікпервиннийінформаціяпервиннадокументипервинніобліковіінформаціяобліковадокументиобліковідокументикласифікаціядокументівдокументипередаються для обробкиорганізаціяобробкиобробказа встановленим графікомграфік, а потім повертаються підприємствам для зберігання їх в архівах. В централізованих бухгалтеріях зберігаються лише постійні документи –цінники, нормативи, кошториси тощо.

Порядок формування документів для їх наступного зберігання рекомендується передбачати в Наказі про облікову політику. Пропонуються три способиобробкаспособизберігання рознесених в бухгалтерські регістри документівобробкадокументівкласифікаціядокументівдокументи: кореспондентський, предметний і хронологічний, а також способиобробкаспособиорганізаціїорганізаціяархівуорганізаціяархівуархівобліковихдокументиобліковідокументівобробкадокументівкласифікаціядокументівдокументи: рахунковий, предметний, хронологічний, комбінований.

В дисертації запропоновано систему приймання документів, яка полягає в контролі: а) правильності оформлення; б) законності; в) доцільності; г) реальності відображених операцій. Ці функції виконують: а) бухгалтерія; б) планова служба; в) технологічна служба; г) спільна перевірка декількох служб.

На стадії перевірки документів рекомендується використовувати наступні параметри оформлення операцій первинними документами: а) дотримання правил оформлення, наявність і своєчасність написання необхідних віз; б) логіка документів; в) легальність (законність) документу.

В наказі про облікову політику пропонується закріпити параметри документального оформлення операцій, що дасть можливість попередити фальсифікацію документів та розкрадання майна. Процедури контролюконтрольслід проводити як для стадіїобробкастадіїформування первиннихоблікпервиннийдокументипервинніданихдані, так і для стадії їх обробкиорганізаціяобробкиобробката узагальненняузагальнення. Запропоновано склад елементів для розробки процедур контролю. Залежно від змісту контролюконтрольта стану організації облікуоблікдисертант узагальнив методичні прийомиметодичні прийомиперевіркиперевіркадокументиперевіркадокументів, які рекомендує застосовувати в кожній бухгалтерії, аудиторській та ревізійній службіобробкадокументівкласифікаціядокументівдокументи.

Вперше в економічній літературі запропоновано комплексний підхід до бухгалтерської перевірки документів та операцій, розроблено і обґрунтовано відповідні методичні прийоми, які слід застосовувати в кожній бухгалтерії.

В дисертації уточнюється поняття бухгалтерського контролю, під якимконтроль автор розуміє сукупність процедурпроцедури, що дають змогу забезпечити збереження активів підприємства та достовірність звітності, що здійснюється службою бухгалтерськогоспостереженнябухгалтерськеоблікбухгалтерськийконтрольбухгалтерськийінформаціябухгалтерська облікуоблік на основі данихдані, отриманих від підрозділів.

Економічний зміст та призначення інформації, яка відображається в первинномуспостереженняпервиннедокументі, вимагає певного порядку побудови останньогопобудова регістра. Відокремити будову первинногоспостереженняпервиннеоблікпервиннийінформаціяпервиннадокументипервиннідокументудокументи(формудокументиформита розміщення реквізитівреквізит) від його економічного змісту, правил відображення та сутності фактівфактиозначає позбавитись фундаменту бухгалтерськогоспостереженнябухгалтерськеоблікбухгалтерськийконтрольбухгалтерськийінформаціябухгалтерськаоблікуоблік.

Витрати підприємства на документування складають до 60 % загальних затрат часу на обробку всієї інформації, тому питання скорочення трудомісткості складання первинних документів є дуже важливим і, на думку автора, його слід застосовувати до рівня, який задовольняв би потреби управлінняуправліннявиробництвом і вимогивимогипростоти та здешевлення облікуоблік. Пропонуються наступні шляхи скорочення кількості документів: а) застосування багатоденних і нагромаджувальних документів замість разових; б) укрупнення об’єктів обліку або усунення зайвої деталізації; в) скорочення кількості примірників документів; г) поєднання первинного документу з обліковим регістром; д) оформлення кількох операцій одним документом; е) розробка типовихформи облікуформдокументиформидокументів для всіх галузей економічної діяльності, призначених для відображення однорідних операційопераціякласифікаціяоперацій, а також розробка єдиних форм документів для підприємств певної галузі, незалежно від їх відомчої підпорядкованості та форм власності. Пропонуються наступні єдині формидокументиформипервиннихоблікпервиннийдокументипервиннідокументівобробкадокументівкласифікаціядокументівдокументи: обов’язкові; рекомендовані як зразки; спеціалізовані.

Автор обґрунтував порядок створення системи управління документообігом, яка полягає в: розробці положення про бухгалтерську службу, посадових інструкцій працівників бухгалтерії та інших працівників підприємства, які мають відношення до обліку; визначенні технології обробки облікової інформації; складанні графіку документообігу; розробці номенклатури справ та порядку поточного і наступного зберігання документів, а також порядку їх вилучення та знищення.

Автор вважає, що первинний документ є  повноправним об’єктом обліку. Папки, як і інші матеріальні цінності, повинні оприбутковуватись в підрозділі, який займається їх зберіганням, тобто в архіві, з виконанням відповідних бухгалтерських проводок в умовній оцінці, але розрахованій на базі суми всіх документів та їх кількості, або на підставі контрольного числа. В такому випадку вилучити, підробити або вкласти в папку документ заднім числом практично неможливо, оскільки неможливо змінити кількість документів або суму цифр всіх документів, так як доведеться вносити виправлення у всі закриті звітні періоди. В Плані рахунків первинні документи обліковувати на субрахунку 209 “Інші матеріали”. Оприбуткування папки з документами можна відображати в обліку як збільшення іншого додаткового капіталу: Д-т рах. 209, К-т рах. 425. При вилученні папки з архіву складається проводка: Д-т рахунку 372 “Розрахунки з підзвітними особами”, К-т рахунку 209.

Викладений в дисертації підхід до проблеми обліку первинних документів не традиційний, але якщо проаналізувати та узагальнити наявні факти розкрадання майна за допомогою документів, то стає очевидним, що в українському обліку назріла необхідність активної пропаганди нового погляду на облік первинних документів.

В третьому розділі“Документування фактів господарського життя на сучасному етапі організації обліку” досліджуються основні принципи комп’ютерної форми обліку, яка значно підвищує продуктивність праці бухгалтерів, здатна прискорити процеспроцесобробкиорганізаціяобробкиобробкаінформаціїінформаціяна підприємствах, суттєво покращати його організаціюорганізація, впорядкувати послідовність виконання обов’язків працівниками обліку, зекономити час і сили за рахунок автоматизаціїавтоматизаціярутинних операційопераціякласифікаціяоперацій, знайти арифметичніперевіркаарифметичнапомилки в облікуоблікі звітності, щоденно оцінити поточнийоблікпоточнийконтрольпоточнийфінансовийоблікфінансовийстан підприємства і його перспективи; підготувати і зберегти в електронному вигляді первинніоблікпервиннийінформаціяпервиннадокументипервинніі звітні документикласифікаціядокументівдокументи.

Обстеження підприємств свідчить, що бухгалтерський облік на більшості суб‘єктів господарювання до цього часу ведеться вручну, наявні сучасні комп’ютери на підприємствах нерідко використовуються бухгалтерами як друкарські машинки з розширеними можливостями, бухгалтери не готові використовувати повний спектр можливостей при постійному зростанні якості і кількості комп’ютерних бухгалтерських програм.

В дисертації уточнено визначення комп’ютерної системи обліку, яка на думку автора, визначається як поєднання професійних якостей і функційфункціякористувача з інтелектуальними можливостями комп’ютерів, які дозволяють отримати необхідну інформацію для управління і оперативногооблікоперативнийконтролюконтроль; обґрунтовуються основні принципипринципикомп’ютерної формидокументиформиобліку; зазначається, що особливістю електроннихдокументообігелектроннийдокументиелектроннідокументівобробкадокументівє певний порядок використання функцій комп’ютера для створення та обробкиорганізаціяобробкиобробкадокументів.

Уточнено поняттяелектронний документ, під яким автор розумієдокументидокумент, представлений в комп’ютерному вигляді. Всі екранні облікові формидокументиформита комп’ютерні данідані–це документикласифікаціядокументів. Рекомендується спочатку інформаціюінформаціяспеціально закодувати, потім зберегти на електронному носії і, нарешті, використовувати в комп’ютерній системі документообігудокументообігграфікдокументообігу.

В дисертації здійснено аналіз можливостей документуванняопераціядокументуваннядокументуванняв різних бухгалтерських програмах і виявлено, що в існуючих програмах застосовуються чотири основні моделі інтерпретації документів: 1) як доповнення до господарськихопераціягосподарськаопераційопераціякласифікаціяоперацій; 2) як засоби формування записів масиву господарськихопераціягосподарськаопераційопераціякласифікаціяоперацій; 3) як допоміжні інформаційні об’єкти; 4) як повна модель документообігудокументообігграфікдокументообігу.

Автор обґрунтував, що різноманітність формдокументиформиінформації, яка надходить до бухгалтеріїбухгалтерія, дозволяє вести зведенийдокументизведеніоблік безпосередньо на підставі первиннихоблікпервиннийдокументипервиннідокументівобробкадокументівкласифікаціядокументівдокументибез попередньогоконтрольпопереднійїх накопичення та узагальненняузагальнення, є можливість автоматичної реєстраціїреєстраціяпервинної інформаціїінформація(за допомогою датчиків, сканерів штрихових кодів, касових апаратів, смарт-карток, ваги, годинників, лічильників, вимірювальної тари тощо). Така технологіятехнологіядокументування операційопераціякласифікаціяопераційдозволяє без будь-якої попередньої реєстрації обліковихдокументиобліковіданихоблікові даніта їх накопичення отримати необхідні звітні показники безпосередньо на підставі первиннихоблікпервиннийдокументипервиннідокументівобробкадокументівкласифікаціядокументівдокументи.

Перспективними напрямами удосконалення організаціїорганізаціядокументуванняорганізація документуванняв умовах його комп’ютеризації, на думку автора, є використання таких технічних та програмних засобів, як системи електроннихдокументообігелектроннийдокументиелектронніплатежів “клієнт-банк”, смарт-картки, штрихове кодування матеріальних цінностей тощо. В дисертації дається визначення цих понять.

Вивчивши ряд програм для ведення бухгалтерського обліку, автор пропонує для використання підприємствами програму фірми “1С”; продукти якої добре методично опрацьовані, експлуатуються на багатьох підприємствах і робочих місцях, краще налагоджені, мають менше помилок, ніж інші; розробники фірми оперативно реагують на часті і непередбачувані зміни українського законодавства і вчасно вносять відповідні зміни до програми, розсилають оновлення.

Для визначення доцільності застосування електроннихдокументообігелектроннийдокументиелектроннідокументівобробкадокументівкласифікаціядокументівдокументина підприємстві рекомендується оцінювати його роботу за наступними критеріями: 1) достатність документування діяльності (необхідність розробки нових документів)обробкадокументівкласифікаціядокументівдокументи; 2) достатність формалізації документівкласифікаціядокументівдокументи, що використовуються (відповідність формдокументиформидокументівобробкадокументівспособамобробкаспособиїх обробки)організаціяобробкиобробка; 3) ефективність процесупроцесобробкиорганізаціяобробкиобробкадокументівобробкадокументівкласифікаціядокументівдокументиміж окремими службами підприємства.

В дисертації обґрунтовується, що в автоматизованійформа облікуавтоматизованасистемі обліку облікпервиннийоблікпервиннийдокументипервиннідокументдокументиможе: а) складатися вручну на місці здійснення операції; б) шляхом введення конкретних синтетичних проводок (майже всі програмипрограма); в) шляхом введення господарськоїопераціягосподарськаоперації;операціякласифікаціяопераційг) шляхом довільної зміни формидокументиформидокументівобробкадокументівкласифікаціядокументівдокументиабо створення нових. Майже все бухгалтерськеспостереженнябухгалтерськеПЗ має можливість робити у мережі, якщо немає необхідності у веденні управлінськогооблікуправлінськийчи будь-якого іншого виду облікуоблік, то можна його відключитиоблік.

В роботі проаналізовано переваги електронногодокументообігелектроннийдокументиелектроннідокументообігу,документообігграфікдокументообігурозроблено маршрут, за яким відбувається рух документівкласифікаціядокументівдокументивсередині підприємства: жорсткий, гнучкий, послідовний, паралельний; обґрунтовано основні переваги електронногодокументообігелектроннийдокументиелектроннідокументообігу документообігграфікдокументообігу(зменшення працемісткості роботи з документамидокументи, збільшення їх інформативності та ступеня використання в управлінні підприємством, а також покращання ефективності контролю)контроль; наведено аналіз можливостей окремих комп’ютерних програмпрограмащодо веденняведення документівдокументообігудокументообігграфікдокументообігу; запропоновано застосування системи АРМ, яка забезпечує децентралізацію обробкиорганізаціяобробкиобробкаоблікової інформаціїінформація, можливість реєстрації і формування первинноїінформаціяпервиннадокументаціїдокументація, отримання зведенихдокументизведенізвітних данихданіі відомостей безпосередньо в підрозділах підприємства. Запропоновано розподіл обліковихдокументиобліковіобов’язків між персоналом бухгалтерії в умовах АРМ здійснювати на основі паспортизації та атестації робочих місць, передбачити це в кваліфікаційних вимогах і посадових інструкціях.

В дисертації розглядається проблема з визначенням юридичного статусу електроннихдокументообігелектроннийдокументиелектронніносіїв облікової інформаціїінформаціяі вихідних машинограм, обґрунтовується, що слід розуміти під оригіналом цих документівобробкадокументівкласифікаціядокументівдокументи, як оформляти копії з них для надання користувачам, як забезпечити придатність облікової інформації для зберігання в архіві.  Під оригіналом автор розуміє перший за часом надрукований засобами обчислювальної техніки примірник документу на паперовому носії. На машинограмі, що є копією документудокументина електронному носії, додатково повинні бути проставлені печатки або штампи підприємств, що здійснюють перетворення документа в формудокументиформи, доступну для сприйняття людиною, ідентифікаційний код і відповідні підписи. Захист інформаціїінформація, що надходить в комп’ютер, рекомендується здійснювати шляхом надання кожній матеріально відповідальній особі і відповідальному за проведення операційопераціякласифікаціяопераційсвого ключа, який відкриває і завершує автоматичне відображення масових операцій, підконтрольних даній особі.

Дисертант обґрунтував, що юридичну чинність електронногодокументообігелектроннийдокументиелектронніцифрового підпису можна визнати лише при наявності в автоматизованійформа облікуавтоматизованаінформаційній системі програмно-технічних засобів, що забезпечують ідентифікацію підпису і дотримання встановленого режиму їх використання.

ВИСНОВКИ

Проведене дисертаційне дослідження дало можливість виробити науково обґрунтовані положення щодо вдосконалення документування в системі бухгалтерського обліку. Загальні висновки, одержані в результаті дослідження, наступні:

. Доведено, що в літературі і нормативних актах визначення поняття “господарськаопераціягосподарськаоперація”операціякласифікаціяопераційтермінологічно є не зовсім коректним, правильно вживати вислів “факти господарськогооблікгосподарськийжиття”фактигосподарського життя, що охоплюють всі без винятку об’єкти та явища первинногоспостереженняпервиннеоблікпервиннийінформаціяпервиннадокументипервиннібухгалтерськогоспостереженнябухгалтерськеоблікбухгалтерськийконтрольбухгалтерськийінформаціябухгалтерськаспостереженняспостереження. В обліку підлягають відображенню умовні факти господарського життя, які в обліковійінформаціяоблікованауці залишаються невивченими.

Початкову стадіюобробкастадіїобліковогоспостереженняобліковедокументиобліковіпроцесупроцесзамість терміну “первиннийоблікпервиннийдокументипервинніоблікоблік” правильно називати “документуванняопераціядокументуваннядокументуванняфактівфактигосподарськогооблікгосподарськийжиття”фактигосподарського життяорганізаціяобробкиобробка.

. Важливе теоретичне і практичне значення для удосконалення системи документообігу має наукова класифікація ФГЖ і документів.

ФГЖ пропонується класифікувати за трьома ознаками: за типом зміни зобов’язань(такі, що призводять до виникнення зобов’язання, до зміни зобов’язань, до припинення зобов’язання); за часом здійснення(минулі, поточні, майбутні) і за змістом(економічні, юридичні, змішані).

Головне в класифікації документів –економічний зміст відображеної в ньому операції. Класифікаціяопераціякласифікаціякласифікація бухгалтерських документівобробкадокументівкласифікаціядокументів за їх економічнимперевіркаекономічна змістом тотожна групуваннюдокументигрупування за їх призначенням, а звідси, поділ документів доцільно здійснювати лише за двома ознаками: бухгалтерською та юридичною.

3. Документи рекомендується уніфікувати за формою і стандартизувати за форматом; пропонуються шляхи скорочення кількості документів, обґрунтовується, що процес скорочення і спрощення документаціїдокументація має чіткі межі, далі яких скорочувати або спрощувати не можна. Пропонуються наступні єдині формидокументиформи первиннихоблікпервиннийдокументипервинні документівобробкадокументівкласифікаціядокументівдокументи: а) обов’язкові; б) рекомендовані як зразки; в) спеціалізовані.

. З метою посилення функцій обліку через документування вважаємо за доцільне договір офіційно визнати первинним обліковим документом.

В договорах на відвантаження експортної продукції слід передбачати момент переходу права власності, використання і розпорядження продукцією (товарами) і ризику її випадкового псування під час переміщення від постачальника до покупця (замовника). Майно, яке не перейшло у власність покупця при його отриманні рекомендується відображати на рахунку 023 “Матеріальні цінності на відповідальному зберіганні”.

5. Новою формоюдокументиформи організаціїорганізація і виконання обліковихдокументиоблікові робіт для підприємств малого і середнього бізнесу мають стати послуги централізованихоблікцентралізований (аудиторських) бухгалтерійбухгалтерія.

6. Первинні документи є матеріальними, вони не відрізняються від будь-яких матеріальних предметів, тому рекомендується затвердити правила їх обліку і порядок зберігання. В Плані рахунків первинні документи слід обліковувати на субрахунку 209 “Інші матеріали”.

7. При аналізі комп’ютерних програм з’ясовано, що в існуючих програмах застосовуються лише чотири основні моделі первинного документування: як доповнення до господарськихопераціягосподарська операцій; як засоби формування записів масиву господарськихопераціягосподарська операцій; як допоміжні інформаційні об’єкти; як повна модель документообігу.

.  В ході дослідження вивчено причини втрат або викривлення інформації, які можна ранжирувати так: а)  помилки користувачів і адміністраторів систем; б) розкрадання фізичних носіїв інформації, “паперових” документів, а також витік інформації через персонал; в) збитки, які наносяться інформації і системі її обробки від стихійного лиха, пожежі, аварії систем опалення, збої електроживлення; г) загроза крадіжки інформації через загальнодоступні мережі та Інтернет.

. Запропоновано ряд заходів, спрямованих на захист інформації, що вводиться в комп’ютер:

 •  надання кожній матеріально відповідальній особі і відповідальному за проведення операційопераціякласифікаціяопераційсвого ключа, який відкриває і завершує автоматичне відображення масових операцій, підконтрольних даній особі;
 •  для роботи з корпоративними користувачами слід вводити ім’я бази даних, користувача і пароль;
 •  між різними особами рекомендується розподілити такі функції: безпосередній доступ до активів економічного суб’єкту; дозвіл на здійснення операцій з активами; безпосереднє здійснення господарських операцій; відображення господарських операцій в бухгалтерському обліку;
 •  щомісячно роздруковувати і підшивати в папки проміжні регістри обліку (щоб уникнути внесення змін до документів “заднім числом”);
 •  на машинограмі, що є копією документудокументина електронному носії, додатково проставляти печатки або штампи підприємства, яке здійснює перетворення документа у зручну формудокументиформи, а також ідентифікаційний код і відповідні підписи.

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

Монографії, статті в наукових фахових виданнях

 1.  Бутинець Т.А. Документування господарських фактів: теорія, методологія, комп’ютеризація. Наукове видання –Житомир: ЖІТІ, 1999. –с. (19,1 д.а.)
 2.  Бутинець Т.А. Вплив автоматизації обліку на фальсифікацію документів та бухгалтерських записів // Вісник ЖІТІ, 2001. –№ 14 / Економічні науки. –С. 62-66 (0,44 д.а.)
 3.  Бутинець Т.А. Документи та їх роль в господарстві // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 42. –Дніпропетровськ: ДНІ, 2000. –С. 52-55 (0,2 д.а.).
 4.  Бутинець Т.А. Документальне оформлення операцій в роздрібній торгівлі // Вісник ЖІТІ, 2000. –№ 11 / Економічні науки. –С. 49-51(0,43 д.а.)
 5.  Бутинець Т.А. Погляди різних авторів на класифікацію облікових документів //Вісник ЖІТІ, 1999. –№ 9 / Економічні науки. –С. 52-59 (0,88 д.а.)
 6.  Бутинець Т.А. Представницькі витрати та їх документування // Економіка: проблеми теорії та практики. Міжвузівський збірник наукових праць. Випуск 6 –Дніпропетровськ: Наука і освіта. 1999. –С. 72-77 (0,3 д.а.)
 7.  Бутинець Т.А. Проблеми дефініцій терміну документ // Вісник ЖІТІ, 1998. –№ 8 / Економічні науки. –С. 69-72  (0,484 д.а.)
 8.  Бутинець Т.А. Система бухгалтерського обліку: документування документаціяФГЖ // ВісникЖІТІ, 2001. –№ 15 / Економічні науки. –С. -72(0,6 д.а.)

Навчальні посібники

 1.  Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. –Житомир: ЖІТІ, 2000. –с.
 2.  Особливості бухгалтерського обліку в торгівлі. курс лекцій. Навчальний посібник / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця та доц. Н.М. Малюги –Житомир: ЖІТІ, 2000. –с.
 3.  Бутинець Т.А., Чижевська Л.В. , Береза С.Л. Бухгалтерський облік. Навчальний посібник / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця –Житомир: ЖІТІ, 2000. –с.
 4.  Бухгалтерський облік для менеджерів та економістів. Збірник задач і вправ. Навчальний посібник. / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця –Житомир: ЖІТІ, 2001. –с.
 5.  Бухгалтерський фінансовий облік. Конспект лекцій. Навчальний посібник. / Заред. проф. Ф.Ф. Бутинця –Житомир: ЖІТІ, 2001. –с.

АНОТАЦІЯ

Бутинець Т.А. Документування в системі бухгалтерського обліку: теорія і методологія. –Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.06.04 –Бухгалтерський облік, аналіз та аудит. –Інститут аграрної економіки УААН, Київ, 2001.

Дисертація містить дослідження теоретичних, методологічних і методичних положень процесу документування ФГЖ, що проведено в інтересах покращання обліку, посилення його функцій, направлених на збереження майна підприємства.

Як об’єкт дослідження обрано порядок та існуючу систему побудови і організації процесу документування на підприємствах України, предметом –принципи та процеси документування ФГЖ, сукупність теоретичних, методологічних та організаційних проблем документування в сучасних умовах господарювання.

Обґрунтовано і запропоновано рішення щодо удосконалення процесу документування на теоретичному, концептуальному та методичному рівнях.

Основні теоретичні та методичні результати дисертації застосовуються в роботі підприємств “Житомирхліб” та в навчальному процесі ЖІТІ при викладанні дисциплін “Теорія бухгалтерського обліку” (тема “Документування ФГЖ в обліку”), “Бухгалтерський облік” для спеціальностей 7.050106 “Облік і аудит”, 7.050201 “Менеджмент організацій” та 7.050107 “Економіка підприємств”.

Ключові слова: документ, документація, документування, документообіг, первинний облік, система обліку, метод бухгалтерського обліку, облікова політика, функції обліку, факти господарського життя.

АННОТАЦИЯ

Бутынец Т.А.  Документирование в системе бухгалтерского учета: теория и методология. –Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.06.04 –Бухгалтерский учет, анализ и аудит. –Институт аграрной экономики УААН, Киев, 2001.

Диссертация содержит исследования теоретических, методологических и методических положений процесса документирования ФХЖ, что проведено в целях улучшения учета, усиления его функций, направленных на сохранность имущества предприятия.

В качестве объекта исследования избран порядок и существующая система построения и организации процесса документирования на предприятиях Украины, предметом –принципы и процессы документирования ФХЖ, совокупность теоретических, методологических и организационных проблем документирования в современных условиях хозяйствования.

Обоснованы и предложены решения по усовершенствованию процесса документирования на теоретическом, концептуальном и методическом уровнях.

Предложено дополнить функции учета такими: защитная –способность подсистемы своевременно выявлять появления любых противоправных действий и следообразующая –способность учетного процесса документирования оставлять следы противоправных действий, которые можна выявить через определенный промежуток времени.

Обосновывается точка зрения автора на уточнение понятий “хозяйственная операция”, “факты хозяйственной жизни”, “первичный учет”. Предлагается называть не первичный учет, а документирование фактов хозяйственной жизни. Предложена классификация ФХЖ по трем признакам. Дополнено термин “учетная политика”, который кроме ведения учета, включает в себя достаточно широкое понятие организации, без которой не может вестись учет.

Классификацию документов целесообразно производить лишь по двум признакам: бухгалтерскому и юридическому.

В исследовании также уточнено ряд понятий, которые составляют терминологическую систему документирования, но в теории и на практике трактуются неоднозначно: “документооборот”, “обработка документов”, “группировка документов”, “сводные документы”, “таксировка”, “оценка”, “контировка”, “разметка”, разработано параметры документального оформления операций, способы выявления и исправления типичных бухгалтерский ошибок.

В целях усиления функций учета через документирование в диссертации уточнены способы бухгалтерского контроля документов, предложены элементы процедур контроля на стадии составления и обработки документов, порядок документального оформления услуг, кредитных и ссудных операций, оформление актом произвольной формы получения сырья от заказчика, обосновывается необходимым договор официально признать первичным учетным документом.

Новой формой организации и исполнения учетных работ для предприятия малого и среднего бизнеса предлагаются услуги централизованных (аудиторских) бухгалтерий.

Первичные документы являются материальными, они не отличаются от любых материальных предметов, поэтому рекомендуется предусмотреть правила их учета и порядок хранения.

В ходе исследования изучено причины потерь или искажения информации, составлен их ранжированный ряд. Предложено ряд мероприятий, направленных на защиту информации, которая вводиться в компьютер.

Основные теоретические и методические результаты диссертации применяются в работе предприятий “Житомирхлеб” и в учебном процессе ЖИТИ при преподавании дисциплины “Теория бухгалтерского учета” (тема “Документирование ФХЖ в учете”), “Бухгалтерский учет” для специальностей 7.050106 “Учет и аудит”, 7.050201 “Менеджмент организаций” и 7.050107 “Экономика предприятий”.

Ключевые слова: документ, документация, документирование, документооборот, первичный учет, система учета, метод бухгалтерского учета, учетная политика, функции учета, факты хозяйственной жизни.

ANNOTATION

Butynets T.A.Documenting in accounting system: theory and methodology. –Manuscript/

The thesis for maintaining the academic degree of candidate of economic science on specialty 08.06.04 –Accounting, Analysis and Auditing, –Institute of Agrarian Economy, UAAS, Kyiv, 2001.

The thesis contains research of theoretic, methodological and methodical regulations of business events documenting. This research was realized to improve accounting, to reinforce its functions directed to save business assets.

The existent system of development and organization of documenting process in Ukrainian companies was chosen as the object of research, the subject – principles and processes of business events documenting, complex of theoretic, methodological; and organization problems of documenting in modern business activity.

Decisions concerning improvement of documenting process on theoretic, conceptual and methodical levels are substantiated and proposed.

Main theoretic and methodical results of the thesis are used by the company “Житомирхліб” and in teaching process in ZIET in courses “Accounting Theory” (“Business events documenting”), “Accounting” for specialties 7.050106 “Accounting and Auditing”, 76.050201 “Business Management” and 7.05.01.07 “Economy of Businesses”.

Key-words: document, documentation, turnover of documents, primary accounting, accounting system, accounting  method, accounting policy, accounting functions, economic events.
1. аутсорсинг означает получение услуг от сторонних организаций
2. Бухоблік та аудит в сучасних умовах господарювання на Черкаському МППЗТ
3. Стили педагогического общения Их виды и психологическая характеристика
4.  ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРИБОРЫ В основном речь пойдет об электровакуумных ионных и полупроводниковых приборах
5. Тема- Самоиндукция Учитель физики высшей категории Захарова Галина Ми
6. гормон и соматостатин
7. Идеологии Греции IV века
8. следственная связь ПСС Вина в форме умысла или неосторожности Вина ~ это психическое отношение
9. Ватикан
10. . Быстрый скачкообразный переход от одного общественнополитического строя к другому называется 1 прогре
11. Исследования межгрупповых отношений
12. Реферат- Из жизни вселенной
13. Да 16 Список Шиндлера17
14. Детектив
15. суспільні відносини, котрі забезпечують правильність та законність початку досудового розслідування
16. Башкирский государственный медицинский университет Федерального агентства по здравоохранению и социально
17. Репродуктивный ~ воспроизведение.html
18. ТЕМАХ ОБОРОТНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ КОКСОХІМІЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ 05
19. Грана
20. Без лопаты он боится упасть и так остаться навек горизонтальным