Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

РЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук12

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-03-30


?

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ім. В.Н. Каразіна

ГУР’ЄВА   ЯНІНА  ВОЛОДИМИРІВНА

УДК 658.153

Обігові кошти ТА резерви підвищення ефективності

їх використання 

(на базі промислових підприємств м. Харкова)

Спеціальність 08.04.01 –фінанси, грошовий обіг та кредит

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наук

Харків - 2000


Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Харківському національному університеті ім В.Н. Каразіна Міністерства освіти і науки України.

 

Науковий керівник – доктор економічних наук, професор

   Глущенко Віктор Володимирович,

   Харківський національний університет ім В.Н. Каразіна,

   завідувач кафедри фінансів і кредиту

Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор

   Науменкова Світлана Валентинівна,

   Українська академія банківської справи,

   завідувач кафедри фінансів;

   кандидат економічних наук, доцент Кибенко

Михайло Гаврилович, Полтавський інститут

економіки та права відкритого Міжнародного

університету “Україна”, завідувач

кафедри фінансів, бухгалтерського обліку та аудиту

Провідна установа – Харківський державний економічний університет Міністерства освіти і науки України,

   кафедра фінансів

Захист відбудеться  “21” квітня 2000 р. о 15 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради, Д64.051.01 в Харківському національному університеті ім. В.Н. Каразіна за адресою: 61077, м. Харків, пл. Свободи, 4, ауд. 5-67.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна за адресою: 61077, м. Харків, пл. Свободи, 4.

Автореферат розісланий  “18” березня    2000 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради      Соболєв В.М.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

 Актуальність теми. Головним напрямком реформи, що здійснюється в Україні, є перехід до ринкової економіки, досягнення збалансованого та стійкого розвитку країни на основі участі в світовому процесі розподілу праці.

Перехід до ринкової економіки обєктивно приводить до підвищення ролі й значення фінансів. На рівні макроекономіки різко зростає необхідність у ство-ренні ефективної та гнучкої фінансово-кредитної системи, що виконує роль регулятора народногосподарських економічних процесів. На рівні підприємств необхідність у проведенні раціональної фінансової політики стає однією з основних умов виживання підприємств в умовах ринку, досягнення стійкого й збалансованого їх розвитку. Основне місце у роботі відводиться проблемам достатності власного обігового капіталу, механізмів його планування, поповнення, розумного використання.

В умовах ринкових відносин підприємство несе повну економічну відповідальність за результати своєї діяльності. За рахунок власних коштів воно має покривати свої поточні витрати, здійснювати інвестиції. Економічна життєдіяльність підприємства зумовлюється багатьма факторами, вона проявляється насамперед в ефективному використанні капіталу, у тому числі обігового.

Питанням формування й управління обіговим капіталом присвячено бага-то робіт зарубіжних і вітчизняних учених-економістів : І. Ансоффа, Б. Агропо-нова, Ю. Абрамова, В. Андрейчука, С. Барнгольц, П. Бунича, А. Бірмана, О. Ва-силика, О. Гальчинського, І. Долона, А. Золотарьова, С. Калабухової, А. Ко-вальової, М. Крейніної, В. Міщенка, В Перламутрова, О. Стоянової, М. Чу-маченка, М. Холт Роберта, В. Хойєра, В. Шокуна.

Разом з тим вивчення та аналіз опублікованих з даної теми праць, теоре-тичних концепцій і практичних розробок дозволяють зробити висновок, що питання пошуку й формування концептуальних і методичних підходів щодо вирішення завдань ефективного використання обігових коштів ще недостатньо розроблені як у науковому, так і в організаційно-практичному аспектах. Це негативно впливає на ефективність діяльності підприємств і взагалі на стабільність економіки держави.

Об’єктивна необхідність подальшого поглиблення теоретичних досліджень і методологічних розробок з метою підвищення ефективності використання обігових коштів в умовах трансформаційної економіки зумовила актуальність теми дисертації та її значення для розвитку України.

Звязок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота узгоджується з основними напрямками, теоретичними положеннями та висновками наукових досліджень, які були проведені згідно з рішенням Вченої ради економічного факультету Харківського національного університету ім В.Н. Каразіна в рамках наукових тем: “Розробка принципів та методів управління фінансами суб’єктів ринку”(номер державної реєстрації 0197U001227) та “Удосконалення методів регулювання регіональних фінансів”(номер державної реєстрації 0198U005529).

 Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є теоретичне об-грунтування та розробка методичних підходів і практичних рекомендацій щодо формування та використання обігових коштів із урахуванням зовнішніх і внут-рішніх факторів розвитку ринкових відносин.

Досягнення мети дисертаційного дослідження здійснювалось послідовним вирішенням таких завдань:

проведення аналізу змісту категорій “капітал”, “обігові кошти”і “обіго-вий капітал”;

узагальнення теоретичних основ формування обігових коштів, на яких ґрунтується вибір вагомих напрямків підвищення ефективності їх використання;

критичний аналіз існуючих підходів до вирішення проблеми ефективності використання обігових коштів;

дослідження складу, структури, джерел формування обігових коштів та їх впливу на ефективність виробництва;

розробка нових підходів до визначення структури джерел формування обігових коштів;

обґрунтування необхідності удосконалення управління запасами в умовах інфляції.

Наукова новизна результатів, отриманих особисто автором:

–уточнено визначення обігових коштів, в якому підкреслюється вартісна природа обігових коштів, як провідна форма, авансований характер обігових коштів, економічна єдність обігових виробничих фондів та фондів обігу;

–одержано розгорнуті аналітичні залежності для безперервного й розширеного обігу капіталу, що конкретизують традиційну модель обігу капіталу з боку впливу на обіг частки позикового обігового капіталу, яка уявляється функцією залежною від часу;

–запропоновано новий підхід щодо формування структури обігового капіталу, який засновано на роздільному (поетапному) формуванні обігових коштів з урахуванням фактора часу та використанням показників економічної рентабельності підприємства, рентабельності власного капіталу та відсоткової ставки по залучених коштах;

–розроблено механізм визначення раціональної структури джерел формування обігового капіталу в умовах інфляції, який базується на оцінці співвідношення власного та позикового капіталу;

–отримано оцінки оптимального співвідношення власного й позикового капіталу. При цьому за критерій оптимальності береться максимізація прибутку підприємства, який визначено як різницю між доходом і фінансовими витратами підприємства, пов’язаними з формуванням обігового капіталу;

–одержано аналітичні формули для визначення оптимальної величини запасів та запропоновано методичні рекомендації щодо управління запасами, які засновані на переході від роздільного управління виробничими запасами та запасами готової продукції до управління ними як єдиним цілим;

–розроблено механізм визначення ефективного залучення позикових коштів, який базується на методах математичного програмування, що дозволяє підприємству спрогнозувати свою діяльність по залученню позикового капіталу й формуванню оптимальної (по вартості) величини обігових коштів.

Практичне значення одержаних результатів. Дисертаційне дослідження містить конкретні висновки й пропозиції щодо використання та функціонування обігового капіталу у виробничо-фінансовій діяльності промислового підприємства, що сприяє:

удосконаленню механізму формування обігових коштів завдяки поетапному їх формуванню;

підвищенню ефективності використання обігових коштів в умовах еко-номіки перехідного періоду на підставі запропонованих підходів до визначення раціональної структури  джерел формування обігового капіталу та рекомендацій щодо керування запасами.

Реалізація теоретичних, методичних і науково-практичних розробок. Наукова цінність здобутих у дослідженні результатів підтверджується їх впровадженням у практичну діяльність машинобудівних підприємств м. Харкова (АТ “Серп і Молот”, ВАТ “ХТЗ”, СП ПТУ ім. Леніна, ВАТ “Завод ім. Малишева”).

Окремі положення дисертації використано при читанні лекцій і проведенні занять із курсу “Фінанси”в Харківському національному університеті ім. В.Н. Каразіна.

Особистий внесок здобувача в роботах, що виконані у співавторстві.

Глущенко В.В., Гурьева Я.В. Совершенствование управления оборотным капиталом промышленного предприятия // Вісник Української академії банківської справи. –. –№ 1(6) –С. 3-6. –,34 ум.-друк. арк. Особисто автором отримана аналітична залежність рівня вексельного оформлення заборгованості від строку її погашення в загальній структурі дебіторської заборгованості.

Апробація результатів дисертації. Результати дослідження, викладених у дисертації, були оприлюднені на наукових конференціях у Харківському державному університеті “Проблеми стабілізації та економічного розвитку” (м. Харків, 1998 р.) та в Українській академії банківської справи “Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України”(м. Суми, 1998 р.).

Публікації результатів досліджень. Результати дисертаційного дослідження знайшли відображення в 7 наукових публікаціях загальним обсягом 2,52 умовних друк. аркушів, в тому числі 5 статей у фахових наукових виданнях загальним обсягом 1,95 умовних друк. аркушів.

Структура та обсяг роботи. Повний обсяг дисертації –сторінка, у тому числі основного тексту (вступ, три розділи, висновки) –сторінок, списку використаної літератури (185 назв). Робота містить 34 малюнки та 27 таблиць.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

На підставі проведеного дослідження та особистих розробок автора у дисертації захищаються теоретичні та практичні положення стосовно нових підходів до визначення напрямків підвищення ефективності використання обігових коштів на промислових підприємствах в умовах ринкових відносин.

У вступі обґрунтована актуальність теми дисертації, сформульовані мета та задачі дослідження, розкрита загальна методика, наукова новизна й практичне значення отриманих результатів.

У першому розділі –“Обігові кошти та їх роль в умовах трансформації економічної системи України” –визначено особливості й тенденції розвитку економіки та значення ефективності використання обігових коштів промислових підприємств на сучасному етапі; розкрито економічну сутність категорії “обігові кошти”; узагальнено теоретичні засади управління обіговими коштами в умовах ринку.

Сьогодні в умовах нестабільної економіки в Україні відбувається процес поглиблення економічної кризи, сплеск інфляції, який впливає на скорочення обсягів виробництва (рис. 1).

Скорочення виробництва, зменшення обсягів реалізації продукції, а також розвиток негативних тенденцій інших макроекономічних показників призвели до скорочення обсягів прибутку та загального погіршення фінансового стану суб’єктів господарювання. Якщо у 1996 р. сума прибутку, одержаного підприємствами України складала 14,1 млрд. грн., то у 1997 р. і 1998 р. відповідно 11,8 і 9,1 млрд. грн. Одночасно зростає кількість збиткових підприємств і роз-міри збитків. Сума допущених збитків зросла з 3,8 млрд. грн. у 1996 р. до 12 млрд. грн. у 1998 р., у 3,2 рази.

Такі тенденції характерні й для Харківського регіону. Продовжує зростати питома вага збиткових підприємств. Так, в цілому по області їх частка зросла з 7,1% у 1993 р. до 48,4% у 1998 р. (табл. 1).

Таблиця 1

Динаміка долі збиткових підприємств із окремих галузей народного господарства Харківської області в 1993-1998 рр. (%).

Галузь

Роки

Усього по області

7,1

,4

,7

,8

,3

,4

У тому числі:

промисловість

1,9

,3

,1

,0

,6

,6

транспорт

25,9

,6

,6

,5

,9

,7

звязок

,0

,7

будівництво

3,9

,4

,1

,6

,8

,0

торгівля та громадське харчування

6,3

,3

,5

,4

,3

,1

постачання і збут

7,1

,6

,6

,3

,0

,0

житлово-комунальні організації

18,7

,9

,3

,3

,7

,7

підприємства побутового обслуговування

26,2

,9

,1

,5

,6

,2

Серед причин фінансово-економічної кризи для більшості підприємств, на думку автора, головною є невідповідність внутрішнього стану їх середовища й ринкових умов господарювання. Вона проявляється через ряд фінансових труднощів, з якими стикаються як виробники, так і держава. Найбільш значні з них представлено на рис. 2.

Однак багато підприємств і галузей промисловості мають ще невикористані резерви підвищення ефективності роботи підприємства та зміцнення його фінансового стану. Важливе місце серед них посідають питання раціонального використання обігових коштів. Фінансове становище підприємств знаходиться у прямій залежності від стану обігових коштів і передбачає зіставлення витрат із результатами господарської діяльності та їх відшкодування  власними коштами. Підприємства зацікавлені в раціональній організації та ефективному використанні обігових коштів із мінімально можливою сумою для отримання найбільшого економічного ефекту. Введення в дію цих резервів

    5
1.  Социология образования [4
2. Эффективность применения тотальной гипотермии у новорожденных с гипоксически-ишемической энцефалопатией
3. Тема 1 Уголовный закон Вопросы Понятие и основные черты уголовного закона
4. Нужно ли доказывать то что музыка влияет на человека Под ее действием трус может стать храбрецом ле
5. битва за умы обычных людей
6. Когда и как называли корабли
7. Тема- Ревматоїдний артрит ТЕСТОВІ ПИТАННЯ ВАРІАНТ 2
8. Тема- Мета та зміст навчання іноземної мови в початковій школі Мета- Сформувати теоретично обґрунтовані зн.html
9. и макроэкономику
10. тема представления о мире и о месте в нем человека об отношении человека к окружающей его действительности и
11. Пояснительная записка Согласовано Провер
12. фелинология переводится как наука о кошках
13. Коммуникации- общая характеристика и разновидности
14. АФК ДЛЯ ЛИЦ С НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТА 1
15. Психология в юриспруденци
16. новому. Где ваш здравый смысл После родов в организме женщины вырабатывается молоко которым она кормит
17. Свободные экономические зоны в РФ проблемы создания и функционировани
18. Курсовая работа- Развитие внимания младших школьников на уроках природоведения с помощью создания проблемных ситуаций
19. Бангкок один из крупнейших мировых туристических центров
20. машинисты при производстве работ согласно имеющейся квалификации обязаны выполнять требования безопаснос