Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

Поняття класифікація управлінських рішень

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2016-03-30

Питання 1.  Поняття, класифікація управлінських рішень.

Управлінське рішення - це заключний етап процесу управління. Управлінське рішення розглядається як процес розробки та реалізації раціонального варіанта вирішення проблеми або завдання, а також як фіксований управлінський акт. Рішення є основною формою та специфічним продуктом управлінської

праці.

Рішення - це вибір альтернативи, певною мірою підсумок управління (менеджменту). Воно є результатом обміркувань, дій та намірів, висновків, обговорень, постанов тощо, спрямованих на реалізацію цілей управління

Функції управлінських рішень

№ з/п

Функція

Характеристика

1

Скеровувальна

Виходячи зі стратегічної лінії розвитку соціально-економічною системою, організацією чи підприємством з урахуванням довгострокової перспективи, у рішенні ставиться конкретне завдання, яке потрібно виконати у певний строк

2

Координаційна (узгодження)

Управлінське рішення визначає місце кожної ланки, підрозділу, працівника у вирішенні поставлених завдань, погоджує та взаємо-пов'язує їх дії та необхідні ресурси в часі та просторі. Ця функція у поєднанні з іншими заходами покликана забезпечувати чітку узгодженість дій усього трудового колективу, ритмічність виконання виробничої програми

3

Мобілізаційна (стимулююча)

Полягає у забезпеченні найбільш повної активізації окремих виконавців чи трудових колективів для досягнення сформульованих у рішенні цілей

Управлінські рішення та їх різновиди

з/п

Класифікаційна ознака

Вид управлінських рішень

Характеристика

1

за цілями підприємства

Стратегічні (перспективні)

Рішення, які встановлюють основні шляхи розвитку об'єкта управління на тривалий період часу. Вони стосуються розширення (скорочення) бізнесу, виходу на ринки інших країн чи випуску нових видів продукції

Тактичні (поточні)

Рішення, що забезпечують досягнення найближчих цілей, вирішення часткових завдань, на які витрачається від кількох тижнів до кількох місяців. Мають характер регулювання чи коригування відхилень у системі, зумовлених непередбачуваними раніше обставинами

Оперативні (щоденні)

Передбачають негайне втручання до стану і розвитку об'єкта управління, приймаються управлінцями найнижчих ланок, більшість з яких тимчасові та базуються на конкретній інформації. Є меншими за масштабом і впливають на вузький діапазон виробничих процесів

2

за періодом дії

Довгострокові (прогнозні)

Призначені для досягнення стратегічних цілей (період їх виконання становить від одного до п'яти років)

Середньострокові (тактичні)

Пов'язані з виконанням тактичних цілей і вирішенням поточних проблем (період реалізації до одного року)

Короткострокові (оперативні)

Забезпечують виконання щоденних рішень, пов'язаних із виробничими питаннями (період виконання - від декількох хвилин, годин до декількох днів або тижнів)

3

за функціональним змістом

Організуючі

Пов'язані з вирішенням загальноорганізаційних питань, що визначають діяльність підприємства в цілому

Координаційні

Реалізують управлінські функції в межах виконання конкретних проектів або робіт, передбачають розподіл функціональних обов'язків і поточне керівництво

Активізаційні

Визначають дії керівництва, спрямовані на прискорення строків або обсягів виконання робіт, пов'язані з прийняттям стимулюючих заходів, мотивацією праці

Регулювальні

Спрямовані на вирішення поточних питань, пов'язаних із виконанням конкретних робіт, передбачають постійний аналіз стану і розвитку об'єкта управління та внесення своєчасних змін до виконуваних робіт

Контрольні

Застосовуються   для   визначення   стану   і   поведінки об'єкта управління, оцінки відхилень від заданих параметрів і приведення показників до нормального рівня

4

за масштабом виконання

Загальні (глобальні)

Пов'язані з питаннями, що стосуються всього персоналу господарюючого суб'єкта, можуть визначати режим праці, умови роботи

Спеціальні (локальні, часткові)

Пов'язані з функціонуванням окремих структурних підрозділів або виконанням окремих видів робіт, що потребують урахування специфічних умов їх організації та виконання

5

за характером рішення

Стандартні, або прийняті автоматично

Рішення, що однозначно визначаються обставинами, постійно повторюються. Вони пропонують набір стандартних дій: потребують від керівника інструктаж, інформацію про початок дій, контролю, стимулювання

Творчі

Пов'язані з унікальними ситуаціями, передбачають нестандартні дії та потребують від керівника дослідження проблем, розробки альтернатив, вибору варіантів, навчання виконавців

Прийняті за аналогією

Якщо це рішення належить до групи щоденних, то його характеристика співпадає зі стандартними рішеннями. Якщо рішення є разовим, але подібні рішення приймалися в межах підприємства чи галузі, то порядок дій визначається за аналогічною ситуацією

6

За умовами прийняття та ймовірності результатів

В умовах визначеності

Рішення приймаються в умовах визначеності, коли точно відомий результат кожного з варіантів вибору

В умовах ризику

Рішення, результати яких не є визначеними, але ймовірність кожного результату відома. Ймовірність визначається як ступінь можливості здійснення певної події і змінюється від 0 до 1. Сума ймовірностей усіх альтернатив повинна дорівнювати одиниці

В умовах невизначеності

Приймаються в умовах, коли неможливо оцінити ймовірність потенційних результатів. Це відбувається, коли фактори, які потребують обліку, настільки нові й складні, що про них неможливо отримати достатньо інформації. Невизначеність характерна для рішень, що 1 приймаються в обставинах, які швидко змінюються

7

За характером впливу

Директивні

Визначаються наказовим характером інформування про виконання робіт. Доводяться до виконавців у вигляді наказів, розпоряджень, виключають можливість невиконання рішення або зміну порядку його виконання

Нормативні

Містяться у зовнішніх та внутрішніх нормативних документах (норми, нормативи, інструкції, порядки). Мають як загальний, так і спеціальний характер, є обов'язковими для виконання

Методичні

Пов'язані з визначенням певного порядку виконання робіт. Доводяться до виконавців через розроблені методики, методичні розробки, вказівки, рекомендації, порядки, стандарти. Є обов'язковими для дотримання, проте можуть передбачити певні коригування

Орієнтувальні

Приймаються при видачі завдань, делегуванні повноважень, мають спрямовувальний характер

Рекомендаційні

Можуть мати зовнішній чи внутрішній характер, спрямований на надання описових характеристик певних дій, робіт. Виконання рішень є бажаним, але не обов'язковим

Такі, що

надають

дозвіл

Пов'язані з аналізом відповідності дій виконавців цілям підприємства та надання дозволу на виконання таких дій. Повідомляються у вигляді усних або письмових дозволів, резолюцій, надписів

8

За способом прийняття

Індивідуальні (одноособові)

Приймаються однією особою і передбачають її повну відповідальність за наслідки рішень. Застосовуються для вирішення простих питань процедурного характеру

Колегіальні

Розробляє група фахівців, а приймає відповідна група менеджерів

Колективні

Прийняття рішення здійснюється групою осіб, передбачає значні витрати часу, проте дає змогу зібрати достатню кількість інформації щодо проблеми. Застосовується для вирішення складних проблем

Консультативні (дорадчі)

Приймаються з урахуванням думки багатьох осіб, що мають стосунок до проблеми, передбачають знаходження компромісу між усіма наявними думками

9

За ступенем ефективності

Оптимальні

Враховують найкраще співвідношення дій та їх ефективність, можуть передбачати рівне урахування інтересів сторін, що приймають рішення

Раціональні

Спрямовані на стабільне підвищення ефективності дій у перспективі, тому на етапі прийняття такого рішення може спостерігатися зворотний ефект перевищення витрат над ефектом від виконаних робіт

10

За способом обґрунтування

Організаційні

Це вибір, який повинен зробити керівник, щоб виконати обов'язки, зумовлені посадою. Мета організаційного рішення - забезпечення руху до поставлених перед підприємством завдань.

За характером вирішення завдань рішення поділяються на:

• організаційні запрограмовані (це певний відомий перелік кроків, тут мало альтернатив);

• організаційні незапрограмовані (зумовлені новими або невідомими факторами та ситуаціями);

• компромісні (повинні врівноважувати протиріччя, що виникають)

Інтуїтивні

Ґрунтуються на передчутті, що вибір правильний. Приймаються за наявності значного досвіду роботи і відсутності часу. Недоліком таких рішень є відсутність гарантії успіху

Адаптаційні

Базуються на аналогії з минулими успішними діями. Приймаються за умов, що є достатні загальні знання, досвід, здоровий глузд. Недоліками такого рішення є те, що необхідний досвід може бути відсутній, обставини можуть не відповідати тим, які вже були

Раціональні (аналітичні)

Ґрунтуються на всебічному науковому аналізі, наявності можливостей дослідження проблеми. Недоліком таких рішень можуть бути великі затрати часу та засобів

Засновані на суб’єктивних судженнях

Такі рішення сприймаються на віру. Вони типові для ситуації, в якій управлінець не є достатньо компетентним для самостійного аналізу, а тому звертається за допомогою до професіонала

11

За альтернативністю рішень

Безальтернативні

Рішення, які мають лише один варіант дій. Як правило, є бінарними, передбачають два протилежних варіанти дій

Багатоваріантні

Мають кілька різних варіантів дій, із яких вибирається оптимальний

Інноваційні

Передбачають формування принципово-наукового варіанта. Штучно складаються із елементів, які раніше були відкинуті

12

Залежно від особистості керівника

Урівноважені

Приймаються керівниками, які уважно та критично ставляться до своїх дій, наявних гіпотез та їх перевірки. Зазвичай, перед тим як прийняти повне рішення, вони вже мають вихідну ідею

Імпульсивні

Приймають особи, які досить легко генерують нові ідеї в необмежених кількостях, однак вони не в змозі їх як слід перевірити, оцінити

Інертні

Стають результатом обережного пошуку. В них контрольні та уточнювальні дії переважають над генеруванням ідей, тому важко виявити оригінальність, новаторство

Ризиковані

Відрізняються від імпульсивних тим, що їх автори не потребують ретельного обґрунтування своїх гіпотез та, якщо впевнені у собі, можуть вирішити проблеми на належному рівні

Обережні

Характеризуються ретельністю оцінки усіх варіантів. Відрізняються від інертних меншою новизною та оригінальністю

13

За об'єктами

Виробничі, фінансові, кадрові, технічні, економічні, комерційні, некомерційні, соціальні, організаційні

14

За способом передачі до виконавця

Письмові, усні, електронні

15

За рівнем прийняття

Прийняті на вищому рівні управління; середньому рівні управління; нижчому рівні управління

16

За способом прийняття

Вибіркові, систематичні

Питання 2. Методи і моделі прийняття рішень

Модель - це подання об'єкта, ідеї або системи у спрощеній формі. Необхідність моделювання зумовлено складністю реальних ситуацій, неможливістю проведення експериментів у реальному житті, орієнтацією керівництва на майбутнє                                                   

Моделювання - це процес побудови моделі.

Методи та способи моделювання

1

Теорія ігор

Моделює вплив прийнятого рішення на конкурентів. Ця теорія вперше розроблялася військовими

2

Теорія черг

Визначає оптимальне число каналів обслуговування щодо потреби в них (т.зв. модель оптимального обслуговування)

3

Моделювання

управління

запасами

Визначає час розміщення замовлень, їх кількість, обсяг готової продукції на складі

4

Лінійне програмування

Забезпечує оптимальний спосіб розподілу ресурсів за наявності конкретних потреб

5

Імітаційне моделювання

Дає практичний спосіб застосування моделі замість реальної системи

6

Економічний аналіз

Метод оцінки витрат та економічних вигод. Базується на визначенні економічних умов, за яких підприємництво стає вигідним

7

Платіжні матриці

Статистичний метод, який дає змогу з кількох варіантів вибрати найбільш оптимальний. При цьому платежі подаються у формі таблиці

8

Дерево рішень

Являє собою схематичне зображення дій у менеджменті з урахуванням фінансових результатів, імовірності отримання їх позитивного значення, можливості порівняння альтернатив

9

Прогнозування

Моделювання майбутніх управлінських ситуацій

 

Особистий стиль керівника у прийнятті управлінського рішення

Метод прийняття рішення

Характеристика стилю керівника

Рішення приймаються врівноважено

Вивчаються умови виникнення проблеми та аналізуються умови виконання. Врівноваженість проявляється в тому, що висуванню гіпотези і її перевірці приділяється однакова увага

Рішення приймаються імпульсивно

Властиві керівникам, у яких процес побудови гіпотез переважає над діями за їх перевіркою і уточненням. Вони легко генерують ідеї, але мало турбуються про їх оцінку. Процес прийняття рішення відбувається стрибками без обґрунтування і перевірки. Імпульсивні рішення недостатньо продумані та обґрунтовані

Рішення приймаються інертно

Властиві менеджерам невпевненого і обережного типу. Після виявлення проблеми її вирішення здійснюється дуже повільно. Кожен крок перевіряється багаторазово. Прийняття рішення затягується

Рішення приймаються ризиковано

Якщо імпульсивні рішення приймаються без обґрунтування гіпотези, то ризиковані обґрунтовуються, але до оцінки керівник звертається тільки після того, як виявлено невідповідність

Рішення приймаються обережно

Керівники ретельно оцінюють гіпотезу. Перед тим, як зробити висновок, здійснюють багато підготовчих дій. Таких керівників більше лякають помилки, ніж вони радіють успіху

Питання 3. Етапи прийняття рішень

Підходи до прийняття рішень

Централізований - більша кількість рішень приймається керівними ланками управління.

Децентралізований - дає більшу відповідальність і повноваження у прийнятті рішень управлінцям більш низьких рівнів управління.

Груповий - управлінець і службовці працюють разом над однією проблемою

Індивідуальний - прийняття рішень здійснюється тільки керівником.

Демократичний - рішення приймаються на користь більшості.

Дорадчий - форма групового підходу, залучає значну кількість людей у процес прийняття рішень і шукає компроміс між неформальними групами.

Класичний підхід до прийняття управлінського рішення полягає в дотриманні такої процедури і виконанні обов'язкових дій:

1)  аналіз проблемної ситуації, вивчення стану справ і мети;

2)  попереднє формулювання критеріїв рішення та виявлення обмежень;

3)  визначення альтернатив;

4)  прийняття рішення;

5)  реалізація рішення;

6)  контроль за виконанням рішення.

Етапи процесу розробки управлінського рішення

І. Підготовка рішення

ІІ. Прийняття рішення

ІІІ. Реалізація рішення

На всіх етапах прийняття рішень важливо враховувати фактори, які впливають наданий процес:

1. Особисті якості менеджера (освіта, рівень знань, вік, досвід, характер тощо).

2. Поведінка менеджера (звички, психологія, лояльність тощо).

3. Середовище прийняття рішення (визначеність, ризик, невизначеність).

4.  Інформаційні обмеження, які обумовлені зростанням витрат на отримання додаткової інформації.

5. Взаємозалежність рішень.

6. Очікування можливих негативних наслідків.

7. Можливість застосування сучасних технічних засобів.

8. Наявність ефективних комунікацій.

9. Відповідність структури управління цілям та місії організації тощо.

Реалізація управлінського рішення:

  •  планування та організація заходів щодо реалізації рішення;
  •  доведення рішення до виконавців;
  •  контроль за процесом реалізації рішення і наслідками.

Форми реалізації управлінських рішень: звіт, нарада, ділова бесіда, ділова гра (тренінг), примушування, методика, рекомендаційний лист, порада, настанова, особистий вклад, навчання, роз’яснення, засідання.

 


1. . Эффективность работы стабилизатора при действии указанных дестабилизирующих факторов оценивается соотве
2. К вопросу об устойчивости номинативных моделей на территории вторичных говоров
3. ВАРІАНТ 6 За даними річного звіту АТЗТ ldquo;Харківський ювелірний заводrdquo; який приведено у кінці контро
4. тема Ноктюрн Ноктюрн Прим крепость легиона на луне Прометей Кальдера протекторат боевая станция Герион
5. кавалеристы подняли сабли отдавая честь когда два гроба опускали в могилы
6. Социальная психология 1
7. Шпаргалка- Геометрия
8. а эстетические последние три
9. Приборы радиационной разведки
10. Судебный надзор и основания для отмены судебных постановлений
11. Загадка древних русов, или что означает слово русский
12. Статья- Икона Божией Матери «Утоли моя печали»
13.  1621658305 ГАЛУШКО Євген Сергійович ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНОГ
14. Солнце
15. РЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата геологічних наук Київ 20
16. Ирис Ёко Огава Отель Ирис Ёко Огава Отель Ирис Глава первая Этот че.html
17. Физиология и питание растительных организмов
18. Реферат- Таможенные льготы
19. Проектирование асинхронного двигателя серии 4А
20. Задачи общественного сектора.html