Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

Наукове обгрунтування ролі гри в житті дитини

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2015-12-27

Бесплатно
Узнать стоимость работы
Рассчитаем за 1 минуту, онлайн

Ігрові форми уроків російської мови

Зміст роботи.

1. Наукове обгрунтування ролі гри в житті дитини.

2. Дидактичні ігри на уроках російської мови.

3. Методична частина. Конспект моделі уроку-гри.

4. Список літератури.

Що таке гра в житті людини? Чи варто розмірковувати нацю тему або, за відомим прислів'ям Справі час - потісі час,розглядати гру як втіху, яка має право на мінімум дорогоцінногочасу. Відповідь на це запитання знайдемо в роботах психологів і педагогів.

Звернемося до праці видатного вченого-психолога Л.С. Виготського

«Педагогічна психологія». Один із розділів цієї книги містить дослідженняпедагогічного значення гри. «»... Вже давно виявлено, - пише Л. С.

Виготський, - що гра не представляє з себе чого-небудь випадкового, вонанезмінно виникає на всіх стадіях культурного життя у самих різних народіві представляє фатальна і природну особливість людськоїприроди. ...

... У грі зусилля дитини завжди обмежуються і регулюєтьсябезліччю зусиль інших гравців. У будь-яку задачу-гру входить якнеодмінна умова якої вміння координувати свою поведінку з поведінкоюінших, ставати в активне ставлення до інших, нападати і захищатися,шкодити і допомагати, розраховувати наперед результат свого ходу в загальнійсукупності всіх гравців. Така гра є живий, соціальний,колективний досвід дитини, і в цьому відношенні вона представляє із себеабсолютно незамінне знаряддя виховання соціальних навичок і вмінь.

... особливість гри - підпорядковуючи вся поведінка відомим умовнимправилами, вона першою вчить розумному і свідомої поведінки. Вона єпершою школою думки для дитини. Всяке мислення виникає як відповідь навідоме ускладнення внаслідок нового або важкого зіткнення елементівсередовища. Там де, цього утруднення немає, там, де середу відома до кінця інашу поведінку, як процес співвіднесення з нею, протікає легко і без всякихзатримок, там немає мислення, там всюди працюють автоматичні апарати. Алеяк тільки середовище являє нам будь-які несподівані й новікомбінації, які вимагають і від нашої поведінки нових комбінацій і реакцій,швидкої перебудови діяльності, там виникає мислення як деякапопередня стадія поведінки, внутрішня організація більш складних формдосвіду, психологічна суть яких зводиться в кінцевому рахунку довідомому відбору з безлічі представляється можливим, єдинопотрібних у відповідності з основною метою, яку має вирішити поведінку.

... мислення виникає від зіткнення безлічі реакцій і відбору однихз них під впливом попередніх реакцій. Але саме це і дає намможливість, вводячи в гру відомі правила і тим самим обмежуючиможливості поведінки, ставлячи перед поведінкою дитини завдання досягненнявизначеної мети, напружуючи всі інстинктивні здібності та інтерес дитинидо найвищої точки, примусити його організувати свою поведінку так, щоб вонопідкорялося відомими правилами, щоб воно прямувало до єдиної мети, щобвоно свідомо вирішувало відомі завдання.

Іншими словами, гра є розумна і доцільна, планомірна,соціально - координована, підпорядкована відомим правилам системаповедінки або витрата енергії. Цим вона виявляє свою повну аналогію зтрудової витратою енергії дорослою людиною, ознаки якої цілкомзбігаються з ознаками гри, за винятком тільки результатів. Такимчином, при всій об'єктивної різниці, що існує між грою і працею,яка дозволяла навіть вважати їх полярно-протилежними одне до одного,психологічна природа їх зовсім збігається. Це вказує на те, щогра є природною формою праці дитини, властивою йому формоюдіяльності, пріуготовленіем до майбутнього життя.

Польський дослідник Стефан Шуман відзначає, що гра - характерна ісвоєрідна форма активності дитини, завдяки якій він вчиться інабуває досвіду. Шуман вказав на той факт, що гра спонукає в дитинінайвищі емоційні переживання і активізує його найглибшимчином. Згідно Шуману, гру можна сприймати як процес розвитку,спрямований своєрідним чином на формування спостережливості,уяви, понять і навичок.

У підручнику «Психологія», автором якого є В. А. Крутецкий,читаємо: «Кращий спосіб організувати увагу підлітка пов'язаний ... з уміннямтак організувати навчальну діяльність, щоб в учня не було ні часу,ні бажання, ні можливості відволікатися на тривалий час. Цікавесправа, цікавий урок здатні захопити підлітка, і він з захопленнямпрацює досить тривалий час, не відволікаючись. Активнапізнавальна діяльність - ось що робить урок цікавим для підлітка,ось що саме по собі сприяє організації його уваги ».

Цього, я думаю, достатньо, щоб зрозуміти, наскільки серйозні науковіміркування про роль гри в життя дитини (та й дорослої людини також).

Висновок такий: гра вчить. Отже, варто поговорити про гру якзасобі навчання.

У 1989 році у видавництві «Російська мова» вийшла книга П. М. Баєва «Граємона уроках російської мови: Посібник для викладачів зарубіжних шкіл ».

Автор дає основне поняття гри як засобу навчання і робить таківисновки:

1) гра - ефективний засіб виховання пізнавальних інтересів та активізації діяльності учнів;

2) правильно організована з урахуванням специфіки матеріалу гра тренує пам'ять, допомагає учням виробити мовні уміння і навички;

3) гра стимулює розумову діяльність учнів, розвиває увагу і пізнавальний інтерес до предмету;

4) гра - один із прийомів подолання пасивності учнів;

5) у складі команди кожен учень несе відповідальність за весь колектив, кожен зацікавлений в кращому результаті своєї команди, кожен прагне якомога швидше і успішніше впоратися із завданням.

Таким чином, змагання сприяє посиленню працездатності всіх учнів.

Ігри, запропоновані П. М. Баєв для учнів зарубіжних шкіл, можнавикористовувати у готовому або зміненому вигляді на уроках російської мови вросійській школі. Деякі з них згадані у методичній частині даноїроботи.

Як же наділити урок в ігрову форму в шкільній практиці? Тут великебезліч варіантів, але обов'язково, на мій погляд, дотримання наступнихумов:

1) відповідність гри навчально - виховним цілям уроку;

2) доступність для учнів даного віку;

3) помірність у використанні ігор на уроках.

Крім того, в рамках теми я б виділила такі види уроків:

1) рольові ігри на уроці (інсценування);

2) ігрова організація навчального процесу з використанням ігрових завдань (урок - змагання, урок - конкурс, урок - подорож, урок - КВК);

3) ігрова організація навчального процесу з використанням завдань, які зазвичай пропонуються на традиційному уроці (знайди орфограмму, зроби один з видів розбору і т.д.);

4) використання гри на певному етапі уроку (початок, середина, кінець; знайомство з новим матеріалом, закріплення знань, умінь, навичок, повторення та систематизація вивченого) ;

5) різні види позакласної роботи з російської мови (лінгвістичний

КВК, екскурсії, вечори, олімпіади тощо), які можуть проводитися між учнями різних класів однієї паралелі. Ці види роботи описані в книзі Л. Т. Григорян «Язик мій - друг мій».

Наведу фрагменти уроків у 5-му класі. Чому саме цей рікнавчання? П'ятий клас - перехідний етап в житті дітей: з початкової школи --до середньої, у світ нових вчителів, нової програми, нових предметів. Завданнявчителів в цей час - зробити так, щоб зустріч з незнайомою не злякала,не розчарувала, а, навпаки, сприяла виникненню інтересу довченню, до відкриття. Вчителям російської мови і літератури доводиться вирішуватитаке завдання майже щодня. Програма передбачає 7 часов російськоїмови на тиждень (більше, ніж відводиться на інші дисципліни), велика кількість новихтим і орфограмм. Як же зробити майже щоденні зустрічі з фонетикою,морфологією, синтаксисом не нудним і буденними, а радісними іцікавими. Ось тут на допомогу вчителеві прийдуть уроки - ігри, уроки --подорожі в країну Російського Мови. Розумно і доречно використовуючи подібногороду уроки поряд з традиційними формами, учитель захоплює дітей і тимсамим створює грунт для кращого сприйняття великого і складного матеріалу.

* * *

Підручник «Російська мова. 5 клас ».

 

§ § 112, 113, 114, 115, 116.

Мета. Закріпити знання, уміння, навички, отримані учнями протягом року;

Хід уроку.

На видному місці висить плакат зі словами: «Вирушаємо в подорож».

Дошку прикрашає барвисто виконана карта країни Лінгвіні.

Після дзвінка на урок на порозі класу з'являється учень з великимконвертом в руках.

Учень. Вам лист.

Учитель. Хлопці, на нашу адресу надійшов лист. Давайте подивимося, від коговоно. (Роздруковує конверт.) Цей лист від короля російської мови зказкової країни Лінгвіні! Слухайте:

«Хлопчики і дівчатка! До мене дійшли відомості про те, що весь рік ви попідручником знайомилися з моїм королівством, із звичаями, звичаями, традиціями ізаконами міст фонетики, лексики, морфології, синтаксисі,

Словотворення. Мені цікаво знати: які ж ваші успіхи? Щоботримати відповідь на своє питання, пропоную вам конкурс «Чи знаєш ти

Лінгвіні? »Переможці отримають звання« Кращий знавець Лінгвіні - 1997 »іприз. З повагою, король Російська Мова ».

Ого! Тут цілий пакет із завданнями та умовами конкурсу. Згодніприйняти пропозицію короля?

Учні. Так!

Учитель. Тоді вирушаємо до заключного турне по країні Лінгвіні.

ділить клас на команди (по 4,5 чоловік), вибирає капітанів. Можнавибрати журі.

На столі вчителя розкладені барвисті конверти із завданнями за різнимирозділах. Кожне завдання поміщено на невеликій картці. З чого почати?

На дошці висить подібного виду плакат:

| Морфологія | Синтаксис | Словотвір |

| Фонетика | Орфоепія | Лексика |

| Орфографія | | |

Кожна клітинка закрита листом ватману із зображенням забавною пикиабо квітки.

Представники команд по ходу уроку відкривають будь-яку клітинку на вибір.

Характер завдання буде відповідати назві розділу. Після відкриттявіконця команди повинні розшифрувати назву міста королівства Лінгвіні

(розділу). Очко присуджується за швидкість і правильність відповіді. Кожнезавдання- 1 очко. Команда, яка набрала найбільшу кількість балів вважаєтьсяперемогла.

Завдання.

Дані завдання не об'єднані спільною темою, не пов'язані між собою.

Кожна з них може бути включений у систему вправ, що пропонуються дляпроведення підсумкового уроку з того чи іншого розділу. Різноплановість цихзавдань передбачає швидку зміну діяльності учнів, що, на мійпогляд, забезпечує стійкий інтерес протягом усього уроку.

1. Картка - тест.

Інструкція. Обведи гуртком номери правильних відповідей.

Дані поєднання слів є словосполученнями:

1) осінній день;

2) урок почався;

3) придбати книжку;

4) в лісі.

Відповідь: 1); 3).

2. Картка - тест

Інструкція. Обведи гуртком номера правильної відповіді.

До пропозицій з однорідними присудком відносяться пропозиція:

1) Сильніше і солодший з кожним днем несеться запах медової. (Фет.)

2) Ліси, луки поемние, струмки і річки російські весною хороші. (Некр.)

3) Кремезний, міцний, високий, могутній багаторічний дуб. (Акс.)

4) Приємно пахне снігом, соломою і димком.

Відповідь: 3).

(Варіанти: знайти пропозицію з однорідними доповненнями,визначеннями і т.д.)

3. Картка. Морфологічний розбір.

Виконується за допомогою трафаретів. Трафарети представляють собою копію тренажерів, запропонованих Н. М. Лебедєвим. (див. Список літератури).

Іменник

I. Частина мови ______________________________________ загальне значення

II. Морфологічні ознаки:

1. Початкова форма _____________________________

2. Постійні ознаки:

власної. наріц. одуш. неодуш. рід відмінювання

3. Непостійні ознаки:

відмінок число

III. Синтаксична роль:

Умовні позначення: - вирізати віконце.

Учень підкладає під трафарет лист такого ж формату і в потрібнихвіконцях ставить хрестики.

4. Пропущена буква.

На дошці написані з пропущеними літерами стовпчики слів по одномустовпчику для кожної команди. Представники з кожної команди виходять додошці по черзі і вставляють пропущену букву в слова по порядку.

Виграє команда, яка швидше і без помилок впоралася із завданням: сп ... ртівний з ... лений ст ... Лбов дес ... ть кол ... тной ш ... рстяной бе ... заботний ра .. . світло бе ... кольоровий рису ... шь Піш ... шь чита ... шь к. .. порожній т. .. атр ап ... льсін

5. Картка.

У якому прикладі неправильно названа буква?

1) Книга - ке, Ен, і, ге, а.

2) Палець - пе, а, ель, е, цэ.

3) Марка - ем, а, ер, но, а.

Відповідь: ке

6. Картка. Гра «Довідкове бюро»

Використовувати словник.

Вибери слово, до відповідного лексичного значення.

Колорит, компонент, комфорт, компроміс. ( «Складова частина чого - або »).

7. «Від кожної букви - стовпчик - слово»

Учитель пише на дошці одне й те ж слово стільки разів, скільки команд буде брати участь в грі. Представники команд по черзі підходять до дошки і пишуть по вертикалі слова, які починаються з букв, що становлять написане слово.

Умови: 1) Це повинні бути слова, наприклад, тільки II-відмінювання;

2) Слова не повинні повторюватися;

2) Слова повинні бути написані правильно.

К о р п у с к о р п у с к о р п у с р к о у к у р б а о с а о р е у р ю о н г з р г а р з л п п з е к л о р т о к о о н и б е е о т х о ь к п п б в о т х р ю р т р р м д і

з

Це лише мала дещиця того кількості ігор і завдань (шаради,кросворди, ребуси), які можуть бути запропоновані дітям з метоюурізноманітнити навчальний процес.

Список літератури

П.М. Баєв. «Граємо на уроках російської мови», Москва, «Російська мова», 1989м.

Л.С. Виготський. «Педагогічна психологія». Москва, «Педагогіка», 1991 р.

В.А. Крутецкий. «Психологія», Москва, «Просвещение», 1986 р.

Н.М. Лебедєв. «Узагальнюючі таблиці та вправи з російської мови», Москва,

«Просвещение», 1991 р.

"Дошкільне виховання", 1985 р., № 8

«Російська мова в школі», 1989 р., № 4

«Російська мова в школі», 1992 р. , № 5

«Російська мова в школі», 1993 р., № 3

Розвиток пізнавального інтересу до уроків російської мови. Роль цікавості в процесі навчання

Одна з основних причин того, що учні середньої школи втрачають інтерес до російського мови, віддаючи перевагу йому історію, математику і фізику, полягає, на мій погляд, в тому, що ми, вчителі російської мови, не завжди яскраво і переконливо показуємо учням багатство російської мови, його здатність висловлювати самі різні думки і почуття, всі тони і відтінки, всі переходи звуків від самих твердих до самих ніжних і м'яких, не все робимо для того, щоб учні дивились "коштовності нашої мови".

Які ж шляху, дозволяють виховувати в учнів любов до російської мови як до предмету?

Таких шляхів багато, але одним з них, я вважаю, є застосування елементів цікавості на уроках російської мови при вивченні різних тем, а також різноманітні форми ведення уроків.

Особливо це важливо на початку вивчення курсу в 5-9 класах. Якщо учні зрозуміють всю важливість завдання, поставленої перед ними, і полюблять наш предмет, то успіх у навчанні майже забезпечений.

З учнями 5 класу я починаю 1 урок з бесіди про російську мову. Крім висловлювань про російську мовою Л. Успенського, К.Г. Паустовського, які наведені в підручнику 5 класу, я використовую висловлювання М.В. Ломоносова, І.С. Тургенєва.

Учні під моїм керівництвом виготовили альбом, в якому барвисто оформлені висловлювання про російську мову багатьох видатних державних діячів, письменників, поміщені їх портрети.

Але це тільки початок. Далі успіх буде залежати від того, як вчитель зможе підтримувати інтерес до предмету від уроку до уроку, від класу до класу. Велике значення має живе, науково-популярне пояснення нового матеріалу; таке пояснення, при якому невідомі учням факти подаються у вигляді цікавого оповідання, який переконує школярів у тому, що оволодіти мовою - значить, дійсно підвищити культуру мови, зрозуміти таємницю мови, навчитися говорити ще точніше і яскравіше. У тих випадках, коли матеріал в якійсь мірі знайомий учням, його необхідно доповнити такими відомостями, про які хлопці і не підозрювали. Наприклад, при вивченні роду імен іменників можна розповісти п'ятикласникам про те, що не в усіх мовах іменники мають три роду. Є мови, в яких тільки 2 роду; ті мови, в яких іменники взагалі не розподіляються за родами. В даний час нам незрозуміло, чому одне слово чоловічого роду, інше жіночого або середнього.

У стародавні часи категорія роду була зрозуміла. Пропоную учням "винайти" яке-небудь слово. "Перевернемо" іменник лампа, отримаємо не існуюче в мові слово "апмал". Визначаємо його рід-чоловічої. Чому? Тому що в сучасній російській мові рід іменників найчастіше визначається за закінченням. Всі іменники на твердий приголосний чоловічого роду.

На всіх етапах уроку можна використовувати різноманітні цікаві форми навчання: ігри, вправи, змагання, конкурси, диктанти-мовчанки, сигнальні картки, ігри-подорожі, вікторини, загадки, жарти.

У 5 класі для кращого засвоєння теми «одушевлені і неживі іменники» я використовую барвисті малюнки, зображення різних предметів, читаю загадку, учні відгадують предмет.

Що за рудий вогник

Ховає хвостик за пеньок?

Виходь - я не боюся,

Я морквиною поділюся.

Хлопці відповідають: "Це білка". Я показую малюнок, де зображена білка. Учні ставлять запитання до слова білка. Хто?

Сидить Пахом на коні верхи,

Книжку читає, а грамоти не знає.

Що це? "Очки".

Пожвавити урок, підвищити його пізнавальне значення, прищепити любов до мови можна за допомогою використання в навчальній роботі творів усної народної творчості: прислів'їв, приказок, казок, загадок.

Загадки -- поширена і улюблена дітьми форма народної творчості. Відгадування загадок не лише розвага, а й перевірка кмітливості. Загадка розвиває розум, кмітливість, будить думку. Відгадування загадок виробляє у дитини вміння порівнювати предмети і явища природи. Використовувати загадки можна за перевірці та закріплення вивченого матеріалу, а також при поясненні і самостійної роботи. Часто я використовую загадки для словникових диктантів, коли учні записують тільки відгадки. При вивченні теми "Складні імена іменники "використовую загадки для словникових диктантів.

Чудо-двірник перед нами

загребущими руками

За одну хвилину згріб

Преогромнейшій замет.

"Це снігоочисник ".

Є у нас в квартирі робот,

У нього величезний хобот.

Любить робот чистоту

І гуде, як лайнер "ТУ".

"Пилосос".

Чорна річка під землею

Сотні кілометрів тече.

"Нафтопровід".

Вивчаючи тему "Правопис відмінкових закінчень іменників", я використовую загадки, які учні записують повністю, а також відгадують їх, виділяють закінчення іменників.

У полі народився, на заводі варився, на столі розчинився.

"Сахар".

Сидить на ложці, звісивши ніжки.

"Локшина".

На сторінці букваря 33 богатиря.

Мудреців-богатирів знає кожен грамотій.

"Алфавіт".

До теми "Правопис суфіксів іменників" я підібрала такі загадки:

Червоненький котеночек по жердинці біжить.

"Вогонь".

Хлопчик з пальчик, одяг біленька, а шапочка красненькая.

"Гриб".

Білий зайчик стрибає по чорному полю.

"Мел і дошка ".

П'ять хлопчиків - П'ять комірчині, у кожного хлопчика свій коморка.

"Рукавички".

У золотий клубочок сховався дубочек.

"Жолудь".

Білий камінчик розтанув, на дошці сліди залишив.

"Крейда".

Не баранчик і не кіт,

Носить шубу цілий рік.

Шуба сіра -- для літа,

Для зими -- іншого кольору.

"Заєць".

До теми "Буква О після шиплячих в суфіксах іменників" підходять такі загадки:

Під соснами, під ялинками

Біжить мішок з голками.

"Їжак".

Кольоровий теремок шириною з вершок.

Сестри в теремі живуть,

Відгадай, як їх звуть.

"Сірники".

До теми "Частка НЕ з іменами іменниками" підібрані такі загадки:

Кругла, а не місяць, жовта, а не сонце!

Солодка, а не цукор, з хвостом, а не миша.

"Ріпа".

Що ж це за дівчина?

Не швачка, не майстриня,

Нічого не шиє,

А в голках цілий рік.

"Ель".

Не дівчина, а в дзеркало дивиться,

Не стара, а голова сріблиться.

"Іва".

Сер, та не вовк, довговухих, та не заєць, з копитами, та не кінь.

"Осел".

До теми "Прикметник. Розряди прикметників, короткі прикметники "мною підібрані загадки:

Оксамитові лапки, на лапках Сверблячка.

"Кішка".

У сінокіс гірка, а в мороз солодка.

Що за ягідка?

"Горобина".

Красна, солодка, запашна, росте низько, до землі близько.

"Суниця".

При вивченні теми "Іменник" і теми "Прикметник" я проводжу вибіркові диктанти з використанням карток. Читаю текст, хлопці виписують тільки словосполучення іменник + прикметник. Перевірку проводжу так: один з учнів читає виписані словосполучення, а всі інші піднімають картки з літерою, що позначає відмінок. При такій перевірці відразу видно, хто з учнів ускладнюється у визначенні відмінків іменників, а тому допускає помилки в закінченнях. Така робота проводиться з перевірки засвоєння відмінювання іменників, правопису суфіксів прикметників.

Часто проводжу різні граматичні ігри. Із задоволенням хлопці грають у "Четвертий зайвий ": серед названих слів треба знайти" зайве " іменник або прикметник і пояснити, чим вона відрізняється від інших. Диктую слова:

плащ піч

ніж миша

жито тиша

лікар очерет

Учні легко справляються із завданням.

Після вивчення теми "Якісні і відносні імена прикметники" теж використовую гру "Четвертий зайвий". Читаю слова:

червоний річний

добрий скляний

цукровий синій

зелений сільський

Хлопці знаходять "зайві" слова і пояснюють їх правопис.

При вивченні теми "Складні прикметники" проводжу гру "Одним словом". Учні отримали завдання замінити визначення з декількох слів одним прикметником: "завод, на якому будують машини-машинобудівний завод ". У грі застосовується елемент змагання, зазначається, хто швидше виконає завдання.

При повторенні правопису прикметників з суфіксами - ск,-к я проводила гру "Хто краще знає міста нашого краю ". Учні записували в зошитах в один стовпчик назви міст, а в іншій - утворені від них прикметники.

Пятигорськ -- п'ятигористий

Кисловодськ -- кисловодськ

Ставрополь -- Ставропольський і т.д.

По цій же темі проводжу гру "Хто краще знає карту?" Учні в один стовпчик записують назви відомих держав, а в іншій - утворені від них прикметники.

Польща -- польська

Франція -- французька

Англія -- англійська і т.д.

Також проводжу ігри з метою розвитку спостережливості в учнів. При закріпленні теми "Якісні й відносні прикметники" застосовую гру "Хто наглядові? "Хлопці записують у свої зошити назви предметів, що знаходяться в класі. В один стовпчик записують іменники з якісними прикметниками, а в іншій - з відносними. Переможці записали близько 30 сполучень іменник + прикметник.

Гра "Хто наглядові? "розвиває увагу учнів, покращує їх мова. При повторенні суфіксів прикметників і іменників проводжу гру "Склади слово ". Учні готують вдома чисті смужки паперу. У класі на великих смужках записали коріння слів: господарство, держава, суспільство, полотно, шкіра, машина, на маленьких смужках записали суфікси і закінчення:

Енн-ий, ан-ий, ян-ий, ін-ий. Учні із задоволенням складали слова з двох смужок. Хлопці також охоче пишуть диктант - мовчанку. Я показую картинки із зображенням різних предметів, а учні записують слова: гриб, морква, сходи, олівець, їжак, сторож, заєць і т.д.

При вивченні теми "Фонетика" також проводжу ігри.

1. Хто швидше і більше запише слів, у яких букв більше, ніж звуків:

кінь, мілину, піч.

2. Хто придумає більше слів на букву а, в, про і т.д.

3. "Наскрізна буква". Пропоную учням вважати одну з літер наскрізний, тобто яка стоїть на певному місці, придумати і записати такі слова:

річка, пісня, лісової і т.д.

Можна задати питання-жарти:

1. Чим кінчається день і ніч? (М'яким знаком).

2. Що стоїть посередині землі? (Буква М).

3. Що знаходиться на початку книги? (Буква К).

При повторенні теми "Синоніми та антоніми" пропоную гру "Хто більше?" За 5 хвилин учні повинні записати антоніміческіе пари:

1. позначають час:

рано - пізно,

ранок-вечір,

день-ніч;

2. позначають простір:

далекий -- близький,

високий -- низький,

довгий -- короткий;

3. позначають почуття, настрій людини:

веселий -- сумний,

добрий - злий,

здоровий -- хворий.

Виграє той, хто перший запише найбільшу кількість антонімів.

При вивченні теми "Фразеологізми" пропоную загадки:

Дружніше цих двох хлопців

На світі не знайдеш.

Про них зазвичай кажуть:

"водою не розіллєш ".

Пропоную жартівливе запитання: що можна зробити зі звичайним носом? (Задирати ніс, вішати ніс, не бачити далі носа, залишитися з носом, сунути ніс не в свої справи).

Гру "Хто більше? "використовую при вивченні теми" Складні слова ". На дошці записую коріння, що є першою частиною складних слів: вод, ліс, кіно, радіо, фото. Завдання учням: за встановлений час записати найбільшу кількість складних слів з цими країнами.

При вивченні теми "Словотвір" проводжу гру "Семафор". Учні записують під диктовку прислів'я та приказки. Зустрічаючись з певною орфограммой, піднімають картку з потрібною літерою. Якщо весь клас відповів правильно, я піднімаю картку з зеленим кружком. "Семафор" відкритий, можна продовжувати рух (тобто писати далі); у разі помилки показую картку з червоним кружечком: "семафор" закрито. Допустили помилку пояснюють орфограмму, виділяють ту частину слова, в якій зустрілася ця орфограмма. Робота триває.

Гра "Хоч я безударна голосна, з помилкою ніяк не згодна я ". До дошки виходять представники від двох рядів, третій ряд судить. Називаю два поєднання Кожен учень повинен написати по одній фразі, виділити корінь, підібрати споріднене слово. Хлопці записують у зошити. Розколоти дрова. Розжарити залізо. Розрідити посіви. Розрядити рушницю. Палить з гармати. Полити город. Скрипіти дверима. Скріпити листи. Виграє ряд, що допустив менше помилок. Мета даної гри-закріпити навик перевірки ненаголошених голосних.

Для загального розвитку корисна гра "Я почну, а ти продовж", яка спирається на матеріал для позакласного читання. Починаю читати відомі учням вірші, а вони по черзі продовжують їх. У зошитах записуються слова з певної орфограммой. Відповідальний говорить правило, приводить приклади. Перемагає ряд, який допустив менше помилок.

Таку ж роботу проводжу при вивченні синтаксису. Читаю цитату з твору, учні повинні визначити назву твору та його автора, накреслити схему пропозиції, вказати розділові знаки. Можна тут написати та елемент змагання: представники від кожного ряду вичерчують на дошці схеми пропозицій і позначають у них пунктограмми. Виграє той ряд, чий представник краще виконає це завдання.

"Знайди потрібну схему ". Всім учням роздаю картки, на яких записані пропозиції. Учень читає свою пропозицію вголос і знаходить серед заздалегідь накреслених на дошці схем ту, яка відповідає його пропозицією. Читаю три пропозиції, з яких два однакової структури, а третє - інший (зайве). Учні повинні накреслити схему пропозицій однакової структури, а потім записати "зайве" пропозицію, вказати, яке воно, пояснити знаки пунктуації.

При вивченні теми "Називние пропозиції" проводжу гру "Свої пропозиції ". За десять хвилин учні повинні записати якомога більше називних пропозицій. Наприклад, Ранок. Зимовий день. Мій будинок. Школа.

Після запису один учень читає свої пропозиції, а інші викреслюють однотипні. Виграє той, у кого залишилося більше "своїх" пропозицій.

Таку ж гру можна проводити і при повторенні теми "Однорідні члени речення". За 10 хвилин учні складають речення з однорідними членами. Учень читає свої пропозиції, решта викреслюють з такими ж однорідними членами. Виграє той, у кого залишилося більше "своїх" пропозицій.

Зазначеними іграми не можна зловживати. Зрозуміло, це не єдиний метод закріплення знань і вироблення умінь і навичок. У роботі доводиться використовувати різні методи і прийоми.

 I. Угрупування і запис слів з орфографічних ознаками. Учні записують диктуються слова не в тому порядку, в якому вони пропонуються, а за групами, відповідно до орфографічними особливостями слова. Учням даю слова з непроверяемимі ненаголошеними голосними:

печера, планета, лимон, комар, драгунів, туга, зошит, капітан; пропоную записати їх стовпчиками. В один стовпчик слова з ненаголошеній голосною А, по друге - з Е, в третій - з І, у четвертий - з О. Виходить запис:

планета зошит гігант комар

драгунів печера лимон туга

капітан

 II. Підбір однокорінних слів - інших частин мови.

При вивченні подвоєних приголосних пропоную записати слова і підібрати споріднені слова іншої частини мови. Група, груповий, групувати; клас, класний, класифікувати; ілюстрація, ілюстрований, ілюструвати.

 III. Зіставлення і запис слів з "протилежними" орфограммамі. Записуємо слова у два стовпчики:

артилерія кавалерія

територія кориди?? р

траса трос

алея галерея

антена вітальня

 IV. Заповнення орфографічних таблиць.

Пропоную заповнити таблиці, користуючись словником орфографічних, словами з непроверяемимі голосними

а о е і

абзац морозний сержант сигнал

При закріпленні певної теми проводжу словниковий диктант з комплексним завданням. Питання можуть бути різними, наприклад:

1. Як визначити, до якої частини мови належить слово?

2. Чому слова почервоніння та червоний, що позначають колір, відносяться до різних частин мови?

3. Чому два правила "Правопис голосних о-е після шиплячих і ц в закінченнях іменників "і" Правопис голосних о-е після шиплячих і ц в закінченнях прикметників "можна об'єднати в одне?

4. Що спільного у іменників, прикметників, дієслів?

5. Назвати слова з одного орфограммой, двома, трьома.

Названі прийоми і методи я використовую протягом багатьох років своєї роботи.

Останнім час я стала частіше практикувати нові форми ведення уроків:

урок-конференція, урок-екскурсія, урок-семінар, урок-диспут, урок-лекція, урок-залік.

Вся різноманітна робота на уроках російської мови дає можливість прищепити учням любов до своєї рідної мови і збагнути його таємниці, що так необхідно кожному в життя.

 Список літератури

Для підготовки даної роботи були використані матеріали з сайту http://www.bolshe.ru/


Диплом на заказ


1. Семейство Potyviride а также не входящий в семейство род PotexvirusХвирус картофеля геном ssRN линейный 3полиА х
2.  Но этого света хватало дворцовой прислуге занятой сервировкой ужина; в полумраке сновали слуги хлопотливо
3. Забруднення навколишнього природного середовища
4. КАКОЙ У НАС КОЛЛЕКТИВ Инструкция Прочитай внимательно образные характеристики коллективов- Песча
5. реферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук 1
6. Реферат- Мессбауэровская спектроскопия
7. Runnerrdquo;s World Если вы хотите похудеть откажитесь от этих распространенных заблуждений
8. Требования к элементам дороги в продольном профиле и поперечном профиле
9. Спрос, предложение и цена
10. Medicte Signs of lcohol buse Progressive increses in the frequency nd quntity of lcohol consumption cn begin to produce more serious medicl symptoms of lcoholism
11. тэхнэ включало в себя и орудие труда и технические задания и Искусство Философию Рел
12. политическая жизнь образование наука культура
13. а а положение кристалла в свою очередь можно менять с помощью электрического поля
14. Планирование и прогнозирование финансово-экономических показателей
15. РЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Київ ~1
16. Коллектив
17. Отбор персонала
18. фабричный кодекс согласно которому рабочие должны были работать строго по расписанию; Ф
19. ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ТГПУ Факультет психологии связей с общественнос
20. реферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук К