Будь умным!


У вас вопросы?
У нас ответы:) SamZan.ru

Вариант 3. ’ К~рсеткіштер Н~~ жыл

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2015-12-27


Вариант 3.

Көрсеткіштер

НӨҚ жыл басындағы құны, м.тг

Есепті жылы келіп түскен НҚ

Есепті жылы шығарылған НҚ

Аморти-зация нор-масы, Nа

НӨҚ қызмет ету мерзімі, Тф

шілде

тамыз

қыркүйек

қазан

1.

Ғимараттар

3162

-

88

-

-

1.7

9

2

Күш машиналары және құралдар,

135

15

12

-

9

4.4

7

3

Жұмыс машиналары және құралдар;

8080

205

58

15

10

10

5

4.

Транспорттық құралдар

171

-

-

12

-

10

8

5.

Инструменттер, өндірістік және шаруашылық инвентарлар

224

14

28

4

12

9.1

2

Барлығы

Өндірілген өнім көлемі-26974 мың теңге

Табыс көлемі-4890мың теңге

Нормаланған айналым қаржыларының орта жылдық құны-3850 мың теңге

Жұмысшылар саны-1920 адам

1-ші бөлім

1. Кәсіпорындағы негізгі қорлардың орташа жылдық құнын (жалпы және топтар бойынша) келесі формула арқылы жүзеге асырдық:

мұндағы: -негізгі қорлардың жыл басындағы құны, -енгізілген негізгі қорлардың суммасы, -шығарылған негізгі қорлардың суммасы, i-жыл ішіндегі енгізілген және шығарылған негізгі қорлардың жұмыс істеген айлар саны.

2.Негізгі қорлардың жыл соңындағы құнын анықтаған кезде келесі формуланы қолдандық:

3.Амортизациялық аударым мөлшері келесі формуламен анықтадық:

мұндағы: -амортизация нормасы.

 Енді осы формулаларға сүйеніп, 22 варианттың көрсеткіштері негізінде мысал келтірдік.

Ғимарат НҚ= (5673+4*3)/12-(7*1)/12=5674,58 мың теңге

Күш маш. НҚ=(2765+4*3+7*2)/12-(7*11+6*1)/12=2760,3 мың теңге

Жұмыс маш НҚ=(4577+5*3+8*2)/12-(3*11+8*1)/12=4576,16 мың теңге

Транспорттық құр-р. НҚ=(4537+5*3+4*2)/12-(3*1)/12=4538,66 мың теңге

Инструменнтер НҚ=(3425+13*3+4*2)/12-(5*1)/12=3428,5 мың теңге

Негізгі қорлардың жыл соңындағы құны тең болады:

Ғимарат НҚжс = 5673+4-7 = 5670 мың теңге

Күш маш. НҚжс = 2765+11-13 = 2763 мың теңге

Жұмыс маш  НҚжс = 4577+13-11 = 4579 мың теңге

Транспорттық құр-р НҚжс = 4537+9-3 = 4543мың теңге

Инструменнтер НҚжс = 3425+17-5 = 3437 мың теңге

Амортизациялық аударым мөлшері тең:

Ғимарат А = (5674,58*2,6)/100 = 147,54 мың теңге

Күш маш. А = (2760,25*2,7)/100 = 74,5 мың теңге

Жұмыс маш А = (4576,16*8)/100 = 366 мың теңге

Транспорттық құр-р А = (4538,66*3,4)/100 = 154,31 мың теңге

Инструменнтер А = (3428,5*2,4)/100 = 82,28 мың теңге

Осы шыққан нәтижелерді келесі кестеге енгіздік.

Кесте 1

Көрсеткіштер

НӨҚ орта жылдық құны, мың теңге

НӨҚ құрылымы, %

Амортизациялық аударым мөлшері, мын.тг

1.

Ғимараттар

5674,58

27

147,54

2.

Күш машиналары және құралдар,

2760,3

13,2

74,5

3.

Жұмыс машиналары және құралдар;

4576,16

21,8

366

4.

Транспорттық құралдар

4538,66

21,63

154,31

5

Инструменттер, өндірістік және шаруашылық инвентарлар

3428,5

16,34

82,28

Барлығы

20978,2

100

986,65

НӨҚ құрылымын анықтаған кезде әр көрсеткіштің мәнін барлығына бөліп, оны 100-ге көбейтіп шығардық.

2-ші бөлім

Бұл бөлімде негізгі қорлардың қозғалысын сипаттайтын көрсеткіштерді анықтадық, ондай көрсеткіштерге жататындар: жаңару коэффициенті, шығару коэффициенті, өсу коэффициенті және компенсациялық коэффициенті.

1.Жаңару коэффициенті:

2.Шығару коэффициенті:

3.Өсу коэффициенті:

4.Компенсациялық коэффициенті:

Біздің 22 вариант бойынша есептейтін болсақ, ол төмендегідей көрініс алады:

1.Жаңару коэффициенті тең:

Ғимарат Кжаң = 4/5670*100 = 0,070

Күш маш. Кжаң = 11/2763*100 = 0,398

Жұмыс маш Кжаң = 13/4579*100 = 0,283

Транспорттық құр-р Кжаң  = 9/4543*100 = 0,198

Инструменнтер Кжаң = 17/3437*100 = 0,494

 

2.Шығару коэффициенті тең болады:

Ғимарат Кшығ = 7/5673*100 =0,123

Күш маш. Кшығ = 13/2765*100 = 0,470

Жұмыс маш  Кшығ =11/4577*100 =0,240

Транспорттық құр-р Кшығ = 3/4537*100 =0,066

Инструменнтер Кшығ = 5/3425*100 = 0,146

3.Өсу коэффициенті тең:

Ғимарат Көсу = 4-7/4*100 = -75

Күш маш. Көсу = 11-13/11*100 = -18,18

Жұмыс маш Көсу = 13-11/13*100 = 15,38

Транспорттық құр-р Көсу = 9-3/9*100 =66,66

Инструменнтер Көсу = 17-5/17*100 =70,58

4.Компенсациялық коэффициенті тең болады:

Ғимарат Ккомп = 7/4*100 = 175

Күш маш. Ккомп = 13/11*100 = 118,18

Жұмыс маш Ккомп = 11/13*100 = 84,61

Транспорттық құр-р Ккомп = 3/9*100 = 33,33

Инструменнтер Ккомп = 5/17*100 = 29,41

Шыққан нәтижелерді кестеге толтырдық.

Кесте 2

Көрсеткіштер

НҚ жб

НҚ енг

НҚ шығ

НҚ жс

НҚ қозғалыс коэффициенттері

1.

Ғимараттар

5673

4

7

5670

0,070

0,123

-75

175

2.

Күш машиналары және құралдар,

2765

11

13

2763

0,398

0,470

-18,18

118,18

3.

Жұмыс машиналары және құралдар;

4577

13

11

4579

0,283

0,240

15,39

84,61

4.

Транспорттық құралдар

4537

9

3

4543

0,198

0,066

66,66

33,33

5.

Инструменттер, өндірістік және шаруашылық инвентарлар

3425

17

5

3437

0,494

0,146

70,58

29,42

Барлығы

20977

54

39

20992


3-ші бөлім

 Бұл бөлімде негізгі қорлардың жағдайын сипаттайтын көрсеткіштерді анықтадық, олар: тозу коэффициенті, негізгі қорлардың ақшалай түрде тозуы, негізгі қорлардың қалдық құны және жарамдылық коэффициенті.

1.Тозу коэффициенті:

2.Негізгі қорлардың ақшалай түрде тозуы:

мұндағы: Тф- НӨҚ қызмет ету мерзімі.

3.Негізгі қорлардың қалдық құны:

4.Жарамдылық коэффициенті:

Енді орын-орнына қойып есептедік..

1.Тозу коэффициентін анықтадық

Ғимарат Ктозу = 88,23/5674,58 =0,155

Күш маш. Ктозу = 1182,63/2760,3=0,43

Жұмыс маш  Ктозу =2562,64/4576,16=0,559

Транспорттық құр-р Ктозу =617,25/4538,66=0,135

Инструменнтер Ктозу = 493,7/3428,5=0,143

2.Негізгі қорлардың ақшалай түрде тозуы тең болады:

Ғимарат U = 5674,58*2,6/100*6 = 885,23 мың теңге

Күш маш. U = 2760,3*2,7/100*5 = 372,6 мың теңге

Жұмыс маш  U = 4576,16*8/100*7 = 2562,64 мың теңге

Транспорттық құр-р U = 4538,66*3,4/100*4 = 617,25 мың теңге

Инструменнтер U = 3428,5*2,4/100*6 = 493,7 мың теңге

3.Негізгі қорлардың қалдық құны тең:

Ғимарат НҚқалд = 5673-885,23 = 4787,77 мың теңге

Күш маш. НҚқалд = 2765-1182,63 = 1582,37 мың теңге

Жұмыс маш  НҚқалд = 4577-2562,64 = 2014,36 мың теңге

Транспорттық құр-р НҚқалд = 3919,75 мың теңге

Инструменнтер НҚқалд = 2931,3 мың теңге

 

4.Жарамдылық коэффициенті тең болады:

Ғимарат Кжар = 4787,77/5674,58 = 0,84

Күш маш. Кжар = 1582,37/2760,3 = 0,57

Жұмыс маш  Кжар = 2014,36/4576,16 = 0,44

Транспорттық құр-р Кжар = 3919,75/4538,66 = 0,86

Инструменнтер Кжар = 2931,3/3428,5 = 0,85

 

Нәтижелерін келесі кестеге енгіземіз.

Кесте 3

Көрсеткіштер

НӨҚ орташа жылдық құны,м.тг

НӨҚ тозуы

НӨҚ қалдық құны

Тозу коэффициенті

Жармдылық коэффициенті

1.

Ғимараттар

5674,58

885,23

4787,77

0,155

0,84

2.

Күш машиналары және құралдар,

2760,25

1182,63

1582,37

0,43

0,57

3.

Жұмыс машиналары және құралдар;

4576,16

2562,64

2014,36

0,55

0,45

4.

Транспорттық құралдар

4538,66

617,25

3919,75

0,135

0,86

5.

Инструменттер, өндірістік және шаруашылық инвентарлар

3428,5

493,7

2931,3

0,143

0,85

4-ші бөлім

Бұл бөлімде негізгі өндірістік қорлардың пайдалану тиімділігін сипаттайтын көрсеткіштер анықтаймыз, олар: негізгі қорлардың қор қайтарымы;

негізгі қорлардың белсенді бөлігінің қор қайтарымы; негізгі қорлардың қор сиымдылығы; қормен қарулану; негізгі қорлардың рентабельділігі және өндіріс рентабельділігі.

Бұл бөлімнің алдыңғы бөлімдерден ерекшелігі, бұл жерде есеп әр көрсеткіштер бойынша есептелмейді, тек қана жалпы көрсеткіш бойынша есептеледі.

1.Негізгі қорлардың қор қайтарымы:

мұндағы: ӨК-өнім көлемі.

2.Негізгі қорлардың белсенді бөлігінің қор қайтарымы. Белсенді бөлігін анықтау үшін вариантта көрсетілген 4 және 5 көрсеткіштердің бастапқы құнының жиынтығын аламыз.

3.Негізгі қорлардың қор сиымдылығы:

4.Қормен қарулану:

мұндағы: Жс- жұмысшылар саны, адам.

5. Негізгі қорлардың рентабельділігі:

мұндағы: Т-табыс көлемі, мың теңге.

6.Өндіріс рентабельділігі:

мұндағы: АҚ-айналым қаржылары, мың теңге.

Енді осы көрсеткіштерді есептеп шығардық:

1.Негізгі қорлардың қор қайтарымы тең болады:

ҚҚ = 5897/20978,21 = 0,28 тг/тг

2.Негізгі қорлардың белсенді бөлігінің қор қайтарымы тең:

ҚҚбб = 5897/41955,2 = 0,14 тг/тг

3.Негізгі қорлардың қор сиымдылығы тең болады:

ҚС = 20978,2/5897 = 3,56тг/тг

4.Қормен қарулану тең:

Ққар = 20978,2/5988 = 3,5тг/адам

 

5. Өндіріс рентабельділігі тең болады.

Rө = 6994/5897*100 = 118,6%

6. Негізгі қорлардың рентабельділігі төмендегідей:

Rнқ= 6994/11797*100 = 59,3%

 

Алынған нәтижелерді келесі кестеге енгіземіз.

Кесте 4

Көрсеткіштер

Өлшем бірлігі

Соммасы

1.

НӨҚ орта жылдық құны

мың теңге

20978,2

2.

Өндірілген өнім көлемі

мың теңге

5897

3.

Өнімді сатудан түскен түсім

мың теңге

6994

4.

Жұмысшылардың саны

адам

5988

5.

НӨҚ белсенді бөлігі

мың теңге

41955,2

6.

НӨҚ қор қайтарымы

теңге/ теңге

0,28

7.

НӨҚ қор қайтарымы белсенді бөлігі

теңге/ теңге

0,14

8.

Қор сиымдылығы

теңге/ теңге

3,56

9.

Қормен қарулану

теңге/адам

3,5

10.

Өндіріс рентабельділігі

%

118,6

11.

НҚ рентабельділігі

%

59,3

 Диплом на заказ


1. спорт. Его принципиальное отличие от других видов занятий физическими упражнениямиСлово спорт пришло в
2. 222300000 ПЗ 3 Технологическая часть
3. спортивного праздника среди военнопатриотических клубов и объединений посвященного Дню Защитника Отеч
4. Оптические характеристики телескопа
5. Статистична та спеціальна звітність по виплатам працівникам
6. тематического вечера для учеников шестых классов
7. ТЕМА 2- Задачи организационная структура и основы деятельности Всероссийской службы медицины катас
8. Поступление на службу и способы замещения должностей
9. Анализ банка Снежинский
10. Расчёт потребного воздухообмена и мощности центробежного вентилятора для гаражного помещения и стоянки машин
11. Национальный банк клеточного материала
12. Реферат- Предмет культурологии, его место и роль в обществе
13. Тема Современные внешне торговые отношения Китая по дисциплине Внешняя политика Китая
14. якої його сфери в тому числі аграрного сектора
15. Секс ~ это грязь Увы чаще всего проблемы в сексуальной жизни закладываются в ребенке просто с помощью тра
16. І. Брежнєв А. Я. Пельше Ю
17. Реферат на тему- Этические аспекты электронных изданий Выполнила студентка 412 Д групп.
18. РЕФЕРАТ Дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук ЛЬВIВ ~ 2001 Дисе
19. Управление персоналом Фатеева Н
20. 3.. E. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ БЛИЖНЕГО И ДАЛЬНЕГО СВЕТА ФАР.html